Page 1

Meerjarig onderhoud bij geĂŻntegreerde contracten Wat is mogelijk? Wat is wenselijk?

Jan Reinout Deketh Adviseur Contract en Projectmanagement Infrastructuur September 2011

Š DHV 2011 All rights reserved

Alleen voor intern gebruik


Ontwikkeling “steeds meer gebruik van geïntegreerde contracten”

B -> D&B  DBM  DBFM  DBFMO Ontwerp (D) Uitvoering (B) Onderhoud (M) Financiering (F) Exploitatie (O)

• Meer ontwerp vrijheid én risico naar het bedrijfsleven: • Bouwbaar en onderhoudbaar ontwerpen

• Impact op contractmanagement: • Abstractere contracten • Europese aanbestedingen •Regievoeren i.p.v. directievoering en toezicht


Uitbesteden onderhoud met geïntegreerde contracten is mogelijk Toenemend ontwerp-oplossend vermogen van het bedrijfsleven (verschuiving van capaciteit, kennis en kapitaal van publiek naar privaat) 

Meer standaardisatie (CROW , NEN, ISO etc )

Reductie kwaliteitsrisico’s waardoor uitbesteding in geïntegreerde contracten inclusief meerjarig onderhoud haalbaar is geworden


Is uitbesteden onderhoud wenselijk/nodig? Antwoord hierop verschilt per geval. Overwegingen kunnen zijn: Taakstelling verkleinen (uitvoerende rol) van de overheid. Verhogen efficiëntie: Bedrijfsleven en overheid richten zich ieder waar op ze goed in zijn (Professionalisering): 

Overheid focus op het “Mogelijk maken”: beleid(programma’s) Bedrijfsleven focus op het “Maken”: uitvoering (projecten)

Uitbesteden van onderhoud kan gekoppeld aan DB contracten (versnippering onderhoud) maar kan ook in prestatiecontracten in logische areaalclustering


Geïntegreerde contracten Inmiddels proven concept 

Traditionele bouw contracten maken gebruik van de UAV-89Met de opkomst van D&B contracten is in jaren ’90 behoefte ontstaan voor juridisch kader voor geïntegreerde contracten2000: 1e versie van de UAV-gc2000 -2005: Proefperiode UAVgc in ca 100 projecten getest2005: 2de (verbeterde) versie van de UAV gc gepubliceerdLaatste 10 jaar ook ontwikkeling van standaarden voor DBFM contractenZonder financieringsbehoefte (F component) ligt uitbesteden van meerjarig onderhoud op basis van UAV-gc contracten voor de hand


UAV-gc 2005 Overzicht uit CROW Publicatie UAV-gc 2005

Bouwfasen Initiatief Onderzoek Definitie Progr. van Eisen Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Uitvoeringsontwerp Werkvoorbereiding Uitvoering Onderhoud Kaders Aanbesteding Uitvoering

(meerjaren) Traditioneel samenwerkingsconcept Geintegreerd samenwerkingsconcept Onderhouds-concept Verantwoordelijkheid opdrachtgever Regie UAV/RAW Bouwteam Raamcontract Design&Construct Turnkey

Verantwoordelijkheid aannemer

Toepassingsgebied UAV gc

Toepassingsgebied UAV-gc Aanbestedingsprocedure volgens vigerend aanbestedingsreglement/-richtlijn UAV UAV RVOI/UAV UAVgc UAVgc

UAVgc


Voorbeelden gevolgen van keuze contractvorm 

Build,Design en BuildDB(F)M


Andere van de “Klantvraag”

Build

Design & Build

DB(F)M Dienst

Functie Product


Vraagspecificatie wordt abstracter

Build

Design & Build

DB(F)M

Performance Functioneel Voorgeschreven ontwerp PvE

Regime


Meer taken conditionering naar opdrachtnemer Build

Design & Build

DB(F)M

Afstemmen/ werken Aanvragen vergunningen Naleven vergun ningen K&L

met (weg)beheerders


Contractbeheersing verandert

Build

Design & Build

DB(F)M

SCB ISO 15288 SCB ISO 9001 Directievoering & toezicht Ontwerprisico

Life-cycle risico


Betalen op ‌

Build

Design & Build

DB(F)M

Beschikbaarheid

Prijs x hoeveel heid

Voortgang/Planning/ Product

Infrastructuur


Meerjarig onderhoud: Zelf doen of (geïntegreerd) uitbesteden? Hoe past geïntegreerde uitbesteding op de huidige bezetting (capaciteit en expertise) van de organisatie Past geïntegreerde uitbesteding op taakstellingen en professionaliseringsbeleid? Wat zijn de specifieke risico’s bij het betreffende project? Wat is de capaciteit van de (locale) markt om geïntegreerde contracten incl meerjarig onderhoud uit te voeren?

CROW%2017%20januari%202012%20  

http://www.crow.nl/Downloads/GC/CROW%2017%20januari%202012%20.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you