Page 1

VISI beheerstructuur VISI is een volwassen, operationele communicatiestandaard geworden. Daarbij hoort een vraaggestuurde aanpak. Die is vanaf 2009 ingevoerd. Technische vragen over verbetering van de systematiek worden behandeld in de VISI Technische Commissie. De VISI TC bestaat uit vertegenwoordigers van VISI-gecertificeerde softwareleveranciers, VISI-adviseurs, een vertegenwoordiger van de toetsende instantie (TNO), en een vertegenwoordiger van de VISI-Gebruikersgroep. De TC staat onder voorzitterschap van, en wordt gefaciliteerd door CROW. Daarnaast heeft VISI een gebruikersgroep van diverse enthousiaste toepassers van de VISIstandaard. De Gebruikersgroep opereert niet-sectorgebonden. Vanuit de Gebruikersgroep is een VISI-Gebruikerscomité samengesteld, dat zorgt voor uitwisseling van kennis tussen verschillende gebruikers in de gebruikersgroep. Het gebruikerscomité inventariseert wensen en behoeften van gebruikers, die uiteindelijk gebundeld worden neergelegd bij de Technische Commissie of de Kerngroep(en). Hiervoor zijn de volgende stappen afgesproken tussen de VISI Technsiche Commissie en de VISI Gebruikersgroep: 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Het Gebruikerscomité inventariseert de wensen en behoeften in de gebruikersgroep. CROW verzamelt en registreert deze. Na vaststelling worden de wensen en behoeften door de vertegenwoordiger van het VISI Gebruikerscomité in de TC toegelicht. De TC beoordeelt de wensen en behoeften op basis van impact en categorie (systematiek update, richtlijn of softwarefunctionaliteit), prioriteert deze, en kijkt of deze passen binnen de scope van de TC, en geeft een terugkoppeling hiervan aan de Gebruikersgroep. De richtlijnen en/of specificaties voor de behoeften die binnen de scope van de TC vallen worden verder uitgewerkt. In het Gebruikerscomité wordt besproken of de uitgewerkte richtlijnen en/of specificaties in lijn liggen met de verwachtingen en kunnen worden vastgesteld. Na goedkeuring door de Kerngroep en fiattering door de VISI Stuurgroep worden de nieuwe richtlijnen en/of nieuwe systematiek gepubliceerd.

Beheer, ontwikkeling en documentatie De VISI TC draagt bij aan de bouwbrede ontwikkeling van de VISI-systematiek en zorgt voor de aansluiting van de systematiek op de gebruikerswensen. De taken van de TC zijn niet-sectorgebonden en bestaan uit: - Technisch adviseren over ontwikkeling en beheer van de VISI-systematiek. - Technisch uitwerken, documenteren (eisen, richtlijnen) en implementeren van gebruikerswensen in de VISI-systematiek. De output van de VISI TC bestaat uit voorstellen voor aanpassing van de systematiek, eisen en/of richtlijnen die, nadat deze zijn vastgesteld, door de VISI-leveranciers worden geïmplementeerd in hun software. CROW hanteert met de TC in principe een tweejaarlijkse releasecyclus voor de ontwikkeling van de VISI systematiek, waarbij gebruikers hun wensen en behoeften kenbaar kunnen maken en duidelijk is wanneer wat van de VISI-leveranciers kan worden verwacht. De scope van elke release, en ook het moment waarop die verschijnt (bijvoorbeeld van versie 1.2 naar 1.3, 1.4, of 2.0, enz.) wordt vastgesteld door de VISI Stuurgroep op voorstel van de TC, in overleg met de Gebruikersgroep. Er wordt zo dynamisch mogelijk omgegaan met gebruikerswensen, terwijl het werkpakket en de werkdruk reëel blijven. De scope van een nieuwe release wordt vastgelegd in het ‘Statusoverzicht verbetervoorstellen’ (werkdocument van de TC). Nadat de scope van een nieuwe release van de VISI-systematiek is

Beheerstructuur-VISI-v 0.2-21112011

Pagina 1 van 2


vastgesteld, worden stappen gezet om te komen tot nieuwe releases van de verschillende VISIcompatibele software. De doorlooptijd is een globale indicatie in maanden, achtereenvolgens gerekend vanaf het moment waarop de scope is vastgesteld.

Gereed

Verantwoordelijk

Doorlopend

Gebruikersgroep/ leveranciers

- Inventarisatie van wensen en behoeften - Registratie door CROW

Start

CROW + TC

- Complete lijst met verbetervoorstellen op de agenda van de TC - Maken nieuw statusoverzicht - Opzetten eerste prioriteitstelling

3e maand

TC

- Behandeling van wensen en behoeften - Rangschikken en vaststellen prioriteiten voor afhandeling - Eerste inschatting scope van de volgende release

9e maand

TC

- Maken (concept-) specificaties van verbeteringen - Voorstel aan Gebruikersgroep van door te voeren verbeteringen - Voorstel geplande scope volgende release

12e maand

Gebruikersgroep

- Vaststellen geplande scope van de nieuwe release - Acceptatie en validatie van door te voeren verbeteringen

13e maand

Kern-/Stuurgroep

- Naar bevind van zaken: fiattering en vaststelling van eventuele grote verbeteringen (wijziging van de VISI-systematiek) - Informeren over kleinere aanpassingen in de komende release

15e maand

TC

- Baseline van specificaties, eisen en richtlijnen van de nieuwe VISIsystematiek beschikbaar (Leidraad) - XSD beschikbaar (release-candidate) voor softwareleveranciers

18e maand

TC

- Finale vaststelling definitieve scope en specificaties van door te voeren verbeteringen in nieuwe release - Publicatie van de nieuwe (versie van de) Leidraad - Betaversie van de nieuwe VISI-compatibele software gereed

24e maand

Keurmerkhouders

- Nieuwe releases van de software beschikbaar

CROW +

- Overeenkomstig de toetsprocedure voor het VISI-keurmerk testen van de software (door TNO) van de verschillende Keurmerkhouders

Keurmerkhouders

Werkzaamheden, acties

De haalbaarheid van dit â&#x20AC;&#x2DC;schemaâ&#x20AC;&#x2122; is sterk afhankelijk van de omvang van de scope van de nieuwe release en eventuele problemen die onderweg optreden. Het kan gebeuren dat de planning moet worden bijgesteld (doorlooptijd PM), als er gaandeweg zou blijken dat een wijziging van de XSD (oftewel een gewijzigde release-candidate) nodig is. Activiteiten die daarna worden gepland, zijn hiervan afhankelijk. <<<

Beheerstructuur-VISI-v 0.2-21112011

Pagina 2 van 2

Beheerstructuur-VISI-v%200.2-21112011  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/Beheerstructuur-VISI-v%200.2-21112011.pdf