Page 1

19-3-2013 16:47

Begroting VISI-OS VISIer op de Bouw 2013

Auteur: Document: Datum:

Ir. J.P. Eelants 2748A/1302 v 0.1 8-feb-13


Begroting VISIer op de Bouw VISI-OS 2013

19-3-2013 16:47

Inhoud Verantwoording Speerpunten Kosten naar VISI-organisatie-onderdelen Kosten naar BOMOS-model

Pagina 2 van 6


Begroting VISIer op de Bouw VISI-OS 2013

19-3-2013 16:47

Verantwoording

Voorliggende begroting geeft inzicht in de geraamde inkomsten van de open-standaard VISI. De begroting is gebaseerd op het financieringsvoorstel dat CROW eind 2011/begin 2012 aan de BIR en VISI-Kern- en Stuurgroep heeft voorgelegd. Per kwartaal geeft CROW inzicht aan de VISI-Kerngroepen Bouw en de VISI-Stuurgroep in de uitgaven en inkomsten. De VISI-Kerngroepen sturen met deze gegevens vervolgens op een goede implementatie in de bouwsector. De VISI-Stuurgroep zal de hoogte van de bijdragen door donaties jaarlijks evalueren. VISI kent een taakstellend budget. De door VISI-gebruikersovereenkomsten gegarandeerde inkomsten zijn hiervoor leidend. Eind 2012 is een aantal gebruikersovereenkomsten afgesloten ter waarde van k€ 127.500. Omdat halverwege 2012 geen budget meer beschikbaar was, is de participantenbijdrage gebruikt voor wervingsactiviteiten, om toch aan de inkomsten te kunnen blijven werken. Dit is overleg met de participanten gebeurd onder die voorwaarden dat de waarde van de donaties eind 2012cbepalend is voor de begroting van 2013. Alle extra donaties die in 2013 binnenkomen worden gebruikt om eerst de ‘schuld’ af te lossen bij de participanten. De begroting 2013 van de open standaard VISI is dus gebaseerd op € 127.500,=.

Jan-Pieter Eelants Programmamanager VISI, CROW Februari 2013

Pagina 3 van 6


Begroting VISIer op de Bouw VISI-OS 2013

19-3-2013 16:47

Speerpunten VISI 2013

In 2011 zijn het beheer en de exploitatie van VISI in lijn gebracht met het Rijksbeleid, vastgelegd door Nederland Open in Verbinding (NOiV) in het Beheer en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS). Dit alles heeft geleid tot een nieuw financieringsmodel, dat beter past bij het karakter van een open-standaard en bij de waardebeleving van de sector. Het nieuwe model maakt een kostendekkende exploitatie in de bouwsector mogelijk op basis van het Beheer- en Exploitatiemodel Open-Standaarden (BOMOS 2010). Daarmee wordt een basis gelegd voor duurzaam beheer en ontwikkeling van de communicatiestandaard in de bouw. Met dit model komt CROW tegemoet aan de wensen van de stakeholders en de sector. Speerpunt voor 2013 blijft dan ook het werven van donateurs en participanten, om voldoende financiering te kunnen genereren voor duurzaam onderhoud en ontwikkeling van de open-standaard. Hier zal dan ook de meeste aandacht op komen te liggen.

Pagina 4 van 6


Begroting VISIer op de Bouw VISI-OS 2013

19-3-2013 om 16:47

Verzamelblad naar organisatiedelen

BEGROTING 2013 Werkzaamheden CROW Programma- en projectmanagement Communicatie en voorlichting Helpdesk en ondersteuning gebruikers

€ 10.000 € 7.000 € 1.000

Beheer VISI-systematiek Jaarlijkse begroting

€ 15.000 € 33.000

Werkzaamheden Stuurgroep Faciliteren Stuurgroep Besluitvorming Ontwikkeling & Beheer VISI-systematiek Jaarlijkse begroting

€ 3.000 €0 € 3.000

Werkzaamheden Kerngroepen Bouw Faciliteren Kerngroepen Promotie en werven van nieuwe gebruikers Promotie en werven ICT leveranciers

€ 4.000 € 15.000 € 2.000 € 5.000

Afstemming aanpalende ontwikkelingen (COINS, BIM) Afstemming Internationaal Jaarlijkse begroting

€ 20.500 € 46.500

Werkzaamheden VISI-Gebruikerscomité / -groep Faciliteren Gebruikerscomité /Gebruikersgroep Verbeteren Gebruikersbijeenkomsten

€ 10.000

Jaarlijkse begroting

€ 10.000

€0

Werkzaamheden VISI Technische Commissie Faciliteren VISI-technische Commissie

€ 15.000

Technische ontwikkeling VISIsystematiek Jaarlijkse begroting

€ 20.000

Werkzaamheden VISI-organisatie 2748A VISI CROW 2748B VISI Stuurgroep 2748C VISI Kerngroepen Bouw 2748D VISI Gebruikerscomité 2748E VISI Technische Commissie Jaarlijkse begroting Dit bedrag bestaat uit: Tijdsbesteding CROW Out of pocket kosten

€ 35.000

33.000 3.000 46.500 10.000 35.000 € 127.500

107.000 20.500

Pagina 5 van 6


Begroting VISIer op de Bouw VISI-OS 2013

19-3-2013 om 16:47

Verzamelblad naar BOMOS 2010

Een ander wijze om de kosten te categoriseren van de open-standaard is naar het taken-figuur. van het BOMOS model. Deze maakt onderscheid in: Strategie Tactiek Operationeel Communicatie Implementatie en ondersteuning

€ 22.000 € 35.500 € 45.000 € 7.000 € 18.000

Totaal

€ 127.500

De bedragen zijn in de detailbegroting gecodeerd met deze kleuren.

Pagina 6 van 6

Begroting%20VISIer%20op%20de%20Bouw%20VISI-OS%202013  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/downloads/Begroting%20VISIer%20op%20de%20Bouw%20VISI-OS%202013.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you