Page 1

Errata CROW-publicatie 287 Stille wegdekken Op een aantal plaatsen worden de termen ‘uitgewassen beton’ en ‘geoptimaliseerd uitgeborsteld beton (gub)’ door elkaar gebruikt. Bedoeld wordt ‘geoptimaliseerd uitgeborsteld beton (gub)’.

Pagina 43/44 paragraaf 1.7.3

De laatste zin vervangen door: Voor niet-poreuze deklagen van beton zijn inmiddels oppervlakbewerkingstechnieken beschikbaar (geoptimaliseerd uitgeborsteld beton). Geluidsmetingen van recentelijk aangelegde wegvakken laten een geluidreductie zien tot 2 dB(A) ten opzichte van het referentiewegdek voor licht en zwaar verkeer.

Pagina 46

In tabel 4 is een aantal fouten geslopen. Hieronder is de juiste tabel weergegeven.

Tabel 4. Gemiddelde toename van de geluidsniveaus per jaar voor vier stille wegdektypen (NB: de gemeten waarden vertonen aanzienlijke spreiding en de gemiddelden zijn gebaseerd op verschillende hoeveelheden metingen; de betrouwbaarheid van de gemiddelden kan dus verschillen) wegdektype

toename van de geluidsniveaus per jaar [dB(A)] 50 km/h

80 km/h

110 km/h

dunne deklaag

0,6

0,8

geen data

tweelaags zoab

0,7

0,7

0,25

stille elementen

0,4

n.v.t.

n.v.t.

geoptimaliseerd uitgeborsteld beton

geen data

0,4

geen data


Pagina 113

Door een verkeerde verwijzing zijn in figuur 43 (pagina 113) de kosten van het aanbrengen van de deklaag verkeerd in beeld gebracht. Bijgaand de correcte figuur met een goede koppeling tussen de data en de figuur.

kosten [E / m2]

Figuur 43. Onderhoudskosten per m2 en bijbehorende onderhoudsintervallen voor beide wegdektypen

dicht asfaltbeton

€ 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 10

verkeersmaatregelen markering deklaag onderlaag frezen

€5 €0 0

12

18

30

36

kosten [E / m2]

Erratum CROW-publicatie 287 Stille wegdekken

tijd [jaar] dunne geluidsreducerende deklaag

€ 35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 10

verkeersmaatregelen markering deklaag onderlaag frezen

€5 €0

0

10

20

30

40 tijd [jaar]

287_Errata  
287_Errata  

http://www.crow.nl/nl/binaries/pdf/Publicaties/287_Errata.pdf