Page 1

Wijzigingenlijst HANDBOEK COâ‚‚-PRESTATIELADDER 2.1

18 juli 2012 CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

1


Inhoudsopgave 1.

AARD VAN DIT DOCUMENT

3

2.

KARAKTER VAN DE WIJZIGINGEN

3

3.

KORTE TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN

3

4.

WIJZIGINGEN IN VERSIE 2.1 DOORDAT DE LADDER ONDER ACCREDITATIE IS KOMEN TE VALLEN

5

5.

VAN EN 16001 NAAR NEN-EN-ISO 50001

6

6.

TEKSTUELE WIJZIGINGEN

8

7.

OVERIGE WIJZIGINGEN VAN BELANG

12

De COâ‚‚-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De inhoud en uitgave van deze wijzigingenlijst vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting. Voor downloaden van de actuele versie van dit Handboek en voor andere informatie zie www.skao.nl.

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

2


1.

AARD VAN DIT DOCUMENT

Deze Wijzigingenlijst geeft een overzicht van de wijzigingen in het Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1 die zijn doorgevoerd tussen de versie 2.0 van 23 juni 2011 en de versie 2.1 van 18 juli 2012. De inhoud van een Wijzigingenlijst heeft niet de status van de tekst in het Handboek. De tekst in een Wijzigingenlijst is niet meer dan een praktisch hulpmiddel om het bijhouden van veranderingen in de geldende regeling (het Handboek) te vergemakkelijken. Bij mogelijk interpretatieverschil met het Handboek geldt het Handboek en niet de Wijzigingenlijst.

2.

KARAKTER VAN DE WIJZIGINGEN

Er zijn geen wijzigingen in de tekst van de auditchecklijsten (op de verwijzing naar de ISO 50001 in eis 3.B.2 na, die geen inhoudelijke betekenis heeft). Ten opzichte van het tot 18 juli 2012 geldende ‘Handboek CO2Prestatieladder 2.0, 23 juni 2011’ verandert met het verschijnen van het Handboek versie 2.1 van 18 juli 2012 derhalve niets inhoudelijks aan de auditchecklijsten (de eisen waaraan een te certificeren bedrijf moet voldoen). De wijzigingen vallen uiteen in verschillende categorieën: 1.

Wijzigingen doordat de CO2-Prestatieladder onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie is komen te vallen. Dit heeft met name invloed op de hoofdstukken 5 (Verifiëren en certificeren conform de CO2-Prestatieladder) en 6 (Reglement). 2. Wijzigingen door het vervallen van de norm EN 16001 en de vervanging door de ISO 50001 3. Tekstuele wijzigingen in het Handboek. In deze wijzigingenlijst zijn enkel de wijzigingen opgenomen die daadwerkelijk de tekst wijzigen. Gecorrigeerde typefouten staan niet in deze lijst. 4. Overige wijzigingen van belang Hoewel deze wijzigingenlijst uitgebreid is zijn slechts enkele wijzigingen van groot belang. Deze zetten we hieronder uiteen.

3. 3.1

KORTE TOELICHTING OP DE WIJZIGINGEN Wijzigingen doordat de ladder onder Accreditatie is komen te vallen

Hoofdstuk 5 is bijna volledig herschreven. Hierin is nu het accreditatieproces omschreven voor ladderCI’s. De vormgeving van CO2-Bewust certificaten is gewijzigd en conform ISO 17021 gemaakt. Het doel van de bijwoningen van de SKAO is gewijzigd. De passage over de kennisinstituten die de ketenanalyses beoordelen is naar de toelichting bij de betreffende eis (4.A.3) gegaan. Er is een paragraaf toegevoegd over de overname van een certificaat door een andere ladderCI. In hoofdstuk 6, Reglement, zijn een paragraaf over de Klachten en beroepen procedure (6.16) en de directiebeoordeling (6.19) toegevoegd.

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

3


3.2

Van EN 16001 naar ISO 50001

In juli 2011 is de NEN-ISO 50001 verschenen. De EN 16001 is in de loop van 2012 komen te vervallen. In het Handboek 2.1 zijn alle referenties aan paragraven en passages van de EN 16001 vervangen door corresponderende paragraven en passages van de NEN-ISO 50001. De ISO 50001 en EN 16001 zijn bijna identiek. Er zijn echter twee verschillen van belang: 1. 2.

3.3

De term ‘actieplan’ is nieuw in de ISO 50001. De EN 16001 sprak nog van een ‘management programma’. In paragraaf 4.4.6 van de ISO 50001 zitten twee aanvullende eisen (t.o.v overeenkomende paragraaf 3.3.3 van de EN 16001) a. Een beschrijving van de methode waarmee een verbetering in de energieprestatie wordt gecontroleerd b. Een beschrijving van de methode waarmee de resultaten worden gecontroleerd. Beide verschillen houden niet een verzwaring in.

Tekstuele wijzigingen in het Handboek

Dit is de grootste groep wijzigingen. De tekstuele wijzigingen in het Handboek gaan verder dan het weghalen van een typefout, maar hebben niet de aard van een inhoudelijke wijziging. Het betreft met name verduidelijkingen op bestaande tekst en correcties en aanpassingen van verwijzingen. Daarnaast zijn er in paragraaf 4 van Bijlage A, begrippenlijst, omschrijvingen van normen toegevoegd, waarin het Handboek naar wordt gerefereerd.

3.4

Overige wijzigingen van belang

De overige wijzigingen van belang zijn van verschillende aard. In Hoofdstuk 1 is de tekst over de branchegerichte toelichting volledig herschreven. In Hoofdstuk 6, Reglement, zijn een aantal paragraven (6.9 en 6.18) aangevuld en is de algemene status van het reglement nader omschreven. In Bijlage A is een nieuw scopefiguur opgenomen en een aantal voorbeelden up to date gemaakt. In Bijlage C is de herberekeningspassage eruit, paragraaf 1.3 volledig herschreven en een regeling up to date gemaakt. In Bijlage D vallen de wijzigingen in twee groepen uiteen: 1. Er zijn bij een aantal eisen passages over het beoordelen op projecten toegevoegd 2. Er zijn een aantal toelichtingen op de eisen aangepast (2.A.3, 4.B.2, 4.D.1 en 5.D.3) Tenslotte is er een nieuwe Bijlage E toegevoegd, de toelichting op de steekproef.

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

4


4.

WIJZIGINGEN IN VERSIE 2.1 DOORDAT DE LADDER ONDER ACCREDITATIE IS KOMEN TE VALLEN

Onderwerp Toegevoegd: Status Handboek Toegevoegd: Status bijlagen Herschreven: Voorwoord Gewijzigd: Overgangsregeling

Paragraaf/Pagina Versie 2.0

Passage Bovenaan inhoudsopgave Kader toegevoegd onderaan de pagina

Voorwoord/pagina 4 Overgangsregeling

Herschreven: Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 1/ paragraaf 1.3/ pagina 8 Hoofdstuk 5/ pagina 34

Verwijderd: “7. SKAO behoudt het…”

Hoofdstuk 6/ paragraaf 6.4 sub 7/ pagina 42

“SKAO behoudt het recht van toezicht op het certificeren naast de RvA).” Kader boven artikel 6.1

Toegevoegd: Kader over status Reglement

Verwijderd: Paragraaf 6.16 over andere accreditatie dan RvA Toegevoegd: Paragraaf 6.16 Klachten- en beroepenprocedure Toegevoegd: Paragraaf 6.19

Paragraaf/Pagina Versie 2.1 Inhoudsopgave/ pagina 3 Voorwoord/ pagina 5 Voorwoord/pagina 5 Paragraaf 1.3/ pagina 9

Alles

Toelichting/aard Status Handboek verduidelijken Status bijlagen verduidelijken Verschijning versie 2.1 Verschijning versie 2.1 Hoofdstuk 5 is volledig herschreven Alleen de RvA heeft nu dit recht

Hoofdstuk 6/pagina 43

Hoofdstuk 6/ paragraaf 6.16/ pagina 45

Voldoen aan alle artikelen in het reglement is een voorwaarde voor beoordeling Niet langer relevant

Hoofdstuk 6, paragraaf 6.16/ pagina 46 “Interne beoordeling”

Toegevoegd: Status bijlagen

Achter iedere bijlage titel is de status aangegeven

Toegevoegd: Kader over status bijlage D

Kader, boven tekst 1.2

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

Hoofdstuk 6, paragraaf 6.19/ pagina 47 Bijlage A/pagina 49; Bijlage B/pagina 58; Bijlage C/pagina 63; Bijlage D/pagina 76; Bijlage D /pagina 76

Status bijlagen verduidelijken

Verduidelijking

5


5.

VAN EN 16001 NAAR NEN-ISO 50001

Onderwerp Gewijzigd: Van Energiemanagement programma in Energiemanagement actieplan en 16001 naar 50001 Gewijzigd: Van Energiemanagement programma in Energiemanagement actieplan en 16001 naar 50001 Gewijzigd: 16001 verandert in ISO 50001 Gewijzigd: 16001 verandert in ISO 50001 Gewijzigd: Verwijzingen 16001 (A.1 en A.3.1) verandert in verwijzingen 50001 (4.4.3. en A.4.3) Gewijzigd: 16001 verandert in ISO 50001 Gewijzigd: Van Energiemanagement programma in Energiemanagement actieplan en 16001 naar 50001 Gewijzigd: Verwijzingen 16001 (3.3.3. en 3.4) verandert in verwijzingen 50001 (4.4.6 en 4.5) Gewijzigd: “programma” in “actieplan” Gewijzigd: “Inzake de EN 16001” verandert in “Inzake de ISO 50001” Gewijzigd: Verwijzingen 16001 (3.3.1., 3.3.3, 3.5.1 en 3.5.3) verandert in verwijzingen 50001 (4.4.3 t/m 4.4.6 en 4.6.1 en 4.6.3)

Paragraaf/Pagina Versie 2.0 Hoofdstuk 3/ paragraaf 3.2.2/Eis 3B2/pagina 20

Passage

Paragraaf/Pagina Versie 2.1 Paragraaf 3.2.2./Eis 3B2/pagina 23

Toelichting/aard

Hoofdstuk 4/EMVI tabel niveau 3/ Aandachtspunt 3B2/ pagina 30

In EMVI-tabel niveau 3

Hoofdstuk 4/EMVI tabel niveau 3/ Aandachtspunt 3B2/ pagina 33

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

Bijlage A/paragraaf 5/pagina 54

In definitie LadderCI

Bijlage A/paragraaf 5/pagina 55

Bijlage A/paragraaf 5/pagina 54

In definitie Energie audit

Bijlage A/paragraaf 5/pagina 56

Bijlage D/Toelichting Eis 2A3/pagina 82

Bij “Inhoud” en in kader

Bijlage D/Toelichting Eis 2A3/pagina 82

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001 EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001 EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

Bijlage D/Toelichting Eis 2A3/pagina 82

Onder “ladderbeoordeling door CI”

Bijlage D/Toelichting Eis 2A3/ pagina 82

Bijlage D/ Auditchecklist B/Eis 3B2/pagina 89

In auditchecklist

Bijlage D / Auditchecklist B/Eis 3B2/pagina 89

Bijlage D/Toelichting Eis 2B3/pagina 91

Onder kop 2B3

Bijlage D/Toelichting Eis 2B3/pagina 91

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 92

Kop

Bijlage D/Toelichting Eis 2B3/pagina 93

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 92

Onder “Inzake…” punten a t/m d

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 93

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001 EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 92

In kader

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 93

In auditchecklist

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001 EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

6


Gewijzigd: 16001 verandert in ISO 50001 Gewijzigd: Verwijzing 16001 (3.3.3) verandert in verwijzing 50001 (4.4.6) Gewijzigd: “programma” in “actieplan” Gewijzigd: Verwijzingen 16001 (3.3.1, 3.5.1 en 3.5.3) verandert in verwijzingen 50001 (4.4.3, 4.6.1,4.6.3) Gewijzigd: “programma” in “actieplan”

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 92

Gelijkwaardig aan ISO 14001?

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 93

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 92

Onder “Inhoud”, tweede streepje

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 93

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 92 en 93 Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 93

Onder “ladderbeoordeling door ladderCI” punt 1 en 5 Onder “ladderbeoordeling door ladderCI” punt 4

Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 93 en 94 Bijlage D/Toelichting Eis 3B2/pagina 93

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001 EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

Bijlage D/Toelichting Eis 4B1/pagina 93

Onder “ladderbeoordeling door ladderCI” punt 3

Bijlage D/Toelichting Eis 4B1/pagina 93

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001 EN 16001 is vervangen door NEN-ISO 50001

7


6.

TEKSTUELE WIJZIGINGEN

Onderwerp Verwijderd: Naam secretaris Adviesraad Verwijderd: Naam secretaris Centraal College van Deskundigen Toegevoegd: “…een Technische Commissie…” Toegevoegd: Passage Technische Commissie Toegevoegd: Onderschrift figuren Gewijzigd: “3A” in “3B”

Paragraaf/Pagina Versie 2.0 Hoofdstuk 2/paragraaf 2.1/pagina 11

Passage Bij passage Adviesraad

Niet noodzakelijk

Hoofdstuk 2/paragraaf 2.1/pagina 11

Bij passage Centraal College van Deskundigen

Niet noodzakelijk

Onderaan de pagina

Paragraaf/Pagina Versie 2.1

Hoofdstuk 2/ paragraaf 2.1/ pagina 12 Hoofdstuk 2/ paragraaf 2.1/ pagina 13 Pagina 16, 52, 59, 60

Verduidelijking

Correctie. Verwijzing klopte niet Verduidelijking

Hoofdstuk 3/paragraaf 3.2.3/pagina 21

Niveau 1, 2 en 3

Pagina 24

Gewijzigd: “energieverbruik” in “CO2-uitstoot”

Hoofdstuk 4/EMVItabellen niveaus 3,4 en 5/pagina 30, 31 en 32

In subcriterium 3A, 4A en 5A

Gewijzigd: “energiereductie” in “CO2-reductie” Gewijzigd: “kan” in “zal”

Hoofdstuk 4/EMVItabellen niveaus 3,4 en 5/pagina 30, 31 en 32 Hoofdstuk 4/EMVI-tabel niveau 5/Eis 5D1/pagina 32 Hoofdstuk 5/paragraaf 5.1.3/pagina 37

In subcriterium 3B, 4B en 5B

Hoofdstuk 4/ EMVItabellen niveaus 3,4 en 5/pagina 33, 34 en 35 Hoofdstuk 4/ EMVItabellen niveaus 3,4 en 5/pagina 33,34,35 Hoofdstuk 4/ EMVItabel niveau 5/Eis 5D1/pagina 35 Bijlage D/Eis 4.A.3/ pagina 86

Hoofdstuk 6/paragraaf 6.7/pagina 43

Onderaan de pagina

Verplaatst: Omschrijving gerennomeerd kennisinstituut naar toelichting eis 4.A.3. Gewijzigd: Centraal College van Deskundigen veranderd in Technische Commissie Toegevoegd: www.skao.nl Toegevoegd: “Zie ook paragraaf 5.3.2…” Toegevoegd: eis 3A2 en 5A3

In Aandachtspunt 5D1 Hele paragraaf

Kop

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

Toelichting/aard

Verduidelijking

Verduidelijking

Verduidelijking

Verduidelijking

Hoorde niet meer in hoofdstuk over certificeren en verifiëren

Hoofdstuk 6/paragraaf 6.7/pagina 44

Correctie: verwijzing klopte niet

Hoofdstuk 6/ paragraaf 6.11/ pagina 45 Hoofdstuk 6/ paragraaf 6.13/ pagina 46 Hoofdstuk 6/paragraaf 6.17/pagina 47

Verduidelijking

Verduidelijking

Verduidelijking

8


Gewijzigd: “paragraaf 3 van hoofdstuk 5” naar “paragraaf 2 van hoofdstuk 5” Gewijzigd: Verwijzing “2.3” in “paragraaf 3 (zie volgende pagina)” Toegevoegd: EA-6/03 Toegevoegd: EMAS Verwijderd: GHG Project Quantification Standard Toegevoegd: Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Toegevoegd: ISO 9001 Toegevoegd: ISO 14001 Toegevoegd: ISO 50001 Toegevoegd: ISO 17021 Toegevoegd: ISO 19011 Toegevoegd: NTA 8080 Toegevoegd: GHG “protocol”

Hoofdstuk6/paragraaf 6.18/pagina 46

Gewijzigd: artikel 6.3 in paragraaf 6.3 Toegevoegd: Verwijzing naar paragraaf 4, Inkoop elektriciteit Toegevoegd: (zie ook www.smk.nl) Toegevoegd: “specifiek” Verwijderd: “of ondersteund” Verwijderd:

Bijlage B/paragraaf 2/ pagina 57

Bijlage A/paragraaf 2/pagina 49

Onder de tabel “Grootte bedrijven”

Hoofdstuk 6/ paragraaf 6.18/pagina 47

Correctie: verwijzing klopte niet

Bijlage A/paragraaf 2/pagina 50

Correctie: Verwijzing klopte niet

Bijlage A/ 4.Normen/pagina 53 Bijlage A/ 4.Normen/pagina 53

Verduidelijking

Bijlage A/ 4.Normen/pagina 52

Correctie. Verwijzing klopte niet

Methode 1: de GHGprotocol methode Voorlaatste punt

Bijlage D/Eis 2.A.3/pagina 82 Bijlage D/Eis

Verduidelijking

Eerste zin, laatste alinea Bij “Uitvoering”, eerste regel Alinea “Uitvoering”,

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

Bijlage A/ 4.Normen/pagina 53

Verduidelijking

Bijlage A/ 4.Normen/pagina 53 Bijlage A/ 4.Normen/pagina 53 Bijlage A/ 4.Normen/pagina 54 Bijlage A/ 4.Normen/pagina 54 Bijlage A/ 4.Normen/pagina 54 Bijlage A/ 4.Normen/pagina 54 Bijlage A/ paragraaf 5/pagina 55/ LadderCI (een eigen definitie) Bijlage B/paragraaf 2/pagina 58

Verduidelijking

Bijlage C/paragraaf 2.3/pagina 67

Bijlage C/paragraaf 4.3/pagina 71 Bijlage D/paragraaf 1.1/pagina 76

Verduidelijking Verduidelijking Verduidelijking Verduidelijking Verduidelijking Verduidelijking

Correctie. Verwijzing klopte niet Verduidelijking

Verduidelijking Verduidelijking Verduidelijking Verduidelijking 9


“Gescheiden bureaus…Ronduit verboden.” Toegevoegd: Gescheiden bureaus zijn verplicht Gewijzigd: Verwijzing naar sectie 7 van het GHG protocol naar sectie 8 van de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gewijzigd: Verwijzing naar ISO 14064-3 gewijzigd in ISO14064-1

2.A.3/pagina 82

Laatste 5 regels

Bijlage D/Eis 2A3/ pagina 82

Verduidelijking

Bijlage D/Eis 3.A.1./ pagina 83

Onder “Uitvoering” is tekst verwijderd en aangepast Onder “Specificatie naar projecten”

Bijlage D/Eis 3.A.1./ Pagina 83

Correctie. Verwijzing van draft naar definitieve versie

Bijlage D/Eis 3.A.1/ pagina 84

Correctie. Verwijzing klopte niet

Verwijderd: Overgangsregeling

Bijlage D/Eis 3.A.1/ pagina 83

Gewijzigd: handboek 5.1.2 in paragraaf 5.1.2 Toegevoegd: passage “Na completering… verification statement’ Toegevoegd: (dus maximaal 3 jaar)” Toegevoegd: “en geldt… 15 maanden) Gewijzigd: “WBCSD/WRI GHG scope 3” in “Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard” Gewijzigd: “de nieuwe WBCSD/WRI GHG scope 3” in “De sinds eind 2011 beschikbare Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard” Gewijzigd: “WBCSD/WRI GHG

Bijlage D/Eis 3A2/pagina 84

2e punt van boven: “De emissie inventaris voldoet aan de genoemde punten uit § 7.3 van de 14064-3.” Ladderbeoordeling door de ladderCI, onderaan de pagina Verificatie eis

Verificatie eis

Bijlage D/Eis 3A2/pagina 84

Ladderbeoordeling door de ladderCI Ladderbeoordeling door de ladderCI

Bijlage D/Eis 3A2/pagina 84 Bijlage D/Eis 3A2/pagina 84

Verduidelijking

Bijlage D/Eis 4.A.1/pagina 85

Een rapportage…scope 3 emissies

Bijlage D/Eis 4.A.1/pagina 85

Verduidelijking

Bijlage D/Eis 4.A.1/pagina 85

Een rapportage…scope 3 emissies

Bijlage D/Eis 4.A.1/pagina 85

Verduidelijking

Bijlage D/Eis 4.A.1/pagina 85

Eisen aan..van activiteiten

Bijlage D/Eis 4.A.1/pagina 85

Verduidelijking

Bijlage D/Eis 3.A.1/ pagina 83

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

Niet meer relevant Bijlage D/Eis 3A2/pagina 84

Correctie. Verwijzing klopte niet Verduidelijking

Verduidelijking

10


scope 3” in “Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard” Gewijzigd: verwijzing naar “hoofdstuk 10 van de Product Accounting & Reporting Standard” in “Appendix C van de GHG Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard” Gewijzigd: Verwijzing naar 1a en 1b gewijzigd in “a” en “b” Verwijderd: “Zie ook onder 4.A.1 item 3.” Verwijderd: Overgangsregeling “in 2011 plaatsvinden…” Verwijderd: Overgangsregeling “in 2011 plaatsvinden…” Gewijzigd: “GHG scope 3” in “Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard” Toegevoegd: Omschrijving “in belangrijke mate…” Toegevoegd: Omschrijving “in belangrijke mate…” Toegevoegd: “(zie hieronder)” Gewijzigd: Verwijzing 4.8 in 6.8, Explicitering extern publiceren Toegevoegd: (zie pagina 107) Toegevoegd: (zie pagina 107 en 108) Gewijzigd: 4D1 in 4D2

Bijlage D/Eis 4.A.2/ pagina 86

Bijlage D/Eis 4.A.3/pagina 86

Bijlage D/Eis 4.A.2/ pagina 86

Correctie. Verwijzing van draft naar definitieve versie

Bijlage D/Eis 4.A.3/pagina 86

Correctie. Verwijzing klopte niet

Bijlage D/Eis 5.A.2/pagina 87

Onderaan de pagina, onder tussenkop “Ladderbeoordeling door de LadderCI” In “Ladderbeoordeling door CI”

Bijlage D/Eis 5.A.2/pagina 87

In “Ladderbeoordeling door CI”

Bijlage D/Eis 5.A.3/pagina 88

Bij de score richtlijn

Bijlage D/Eis 4.B.1/pagina 93

Ladderbeoordeling door de ladderCI, punt 1

Bijlage D/Eis 4.B.1/pagina 94

Verduidelijking

Onder kop 1D1

Bijlage D/Eis 1.D.1/ pagina 105

Verduidelijking

Onder kop 2D1

Bijlage D/Eis 2.D.1/ pagina 105

Verduidelijking

Bijlage D/Eis 4D1/ pagina 107 Bijlage D/eis 4D1/ pagina 108

Verduidelijking

Bijlage D/eis 4D1/ pagina 107

Inhoud verwijzing naar 1a. Ambitieniveau en publiciteit

Bijlage D/Eis 4.D.1/pagina 109 Bijlage D/Eis 4.D.1/pagina 109 Bijlage D/Eis 4D2/ pagina 109

Verduidelijking

Bijlage D/Eis 4D1/ pagina 108

Ladderbeoordeling door de ladderCI Ladderbeoordeling door de ladderCI Kop: 4D2: Een specifiek budget

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

Correctie. Verwijzing klopte niet Niet meer relevant Niet meer relevant

Correctie. Verwijzing klopte niet

Verduidelijking Correctie. Er stond 4D1 in plaats van 4D2 11


7.

OVERIGE WIJZIGINGEN VAN BELANG

Onderwerp Verwijderd: Passage Matrix voor projecten Herschreven: Passage “de branchegerichte toelichting” Toegevoegd: Alinea over combinaties Toegevoegd: Termijn aanvullende maatregelen in reglement “Indien tijdens…ontbrekende documenten.” Toegevoegd: Passage “De ladder… voldaan.” Gewijzigd: Nieuw figuur voor scope omschrijving Gewijzigd: Economy Light vervangen door Het Nieuwe Draaien Toegevoegd: HIER opgewekt Toegevoegd: Streven naar één Nederlandse lijst conversiefactoren Herschreven: Paragraaf 1.3 in Bijlage C volledig herschreven Verwijderd: Status van de conversiefactoren Gewijzigd: 2 alinea’s aangepast Toegevoegd: “(zie hiervoor Bijlage E)” Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: Passage over projecten

Paragraaf/Pagina Versie 2.0 Hoofdstuk 1/ paragraaf 1.3/pagina 8

Passage

Paragraaf/Pagina Versie 2.1

Hoofdstuk 1/paragraaf 1.3/pagina 8

De branchegerichte toelichting

Hoofdstuk 1/paragraaf 1.3/pagina 9

Volledig herschreven

Boven laatste alinea

Hoofdstuk 4/pagina 35 Hoofdstuk 6/paragraaf 6.9/pagina 45

Verduidelijking

Hoofdstuk 6 /paragraaf 6.18 /pagina 47 Bijlage A/ Paragraaf 3/ pagina 52

Betaling aan SKAO is voorwaarde voor afgifte certificaat Duidelijker dat het om up- en downstream emissies in scope 3 gaat Verwijzing niet meer relevant

Matrix voor projecten

Extra alinea ingevoegd

In paragraaf 6.18

Toelichting/aard Verwijderd

Verduidelijking

Bijlage A/paragraaf 3/ pagina 51

Figuur vernieuwd

Bijlage A/paragraaf 6/ pagina 55

Vrijwillig CO2-emissie reductieprogramma

Bijlage A/paragraaf 6/pagina 56

Vrijwillig CO2-emissie reductieprogramma Aan het eind van de paragraaf

Bijlage A/paragraaf 6/pagina 56 Bijlage C/ paragraaf 1.2/pagina 64

Nieuw voorbeeld

Heel paragraaf 1.3 herschreven, behalve 1.3.1 Alle tabellen in bijlage C, laatste kolom in tabellen Onderste 2 alinea’s

Bijlage C/paragraaf 1.3/pagina 64

Overgansgregeling en herberekening verwijderd Toelichting niet meer nodig

Bijlage C/ paragraaf 4.3/pagina 71 Bijlage D/ paragraaf 1.2/ pagina 77 Bijlage D/eis 1A1 /pagina 79 Bijlage D/eis 1A2 /pagina 80

Wijziging in regeling Verwijzing naar bijlage steekproefgrootte Verduidelijking

Bijlage C/paragraaf 1.3/pagina 63 Bijlage C/pagina’s 67 t/m 76 Bijlage C/paragraaf 4.3/pagina 72

In toelichting op eis 1A1 In toelichting op eis 1A2

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

Toelichting

Verduidelijking

12


Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: “Let wel… begrippenlijst (bijlage A.5)” Toegevoegd: “Het gaat…kritische blik” Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: Zin aangevuld over de verificatieverklaring Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: “De rapportages… halfjaarlijks plaats” Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: Passage over projecten Toegevoegd: “scope 3”

Gewijzigd: Passage over vernieuwende activiteiten Herschreven: Passage “Ladderbeoordeling door de ladderCI” Toegevoegd: Passage over projecten Verwijderd: Passage 5D3 Toegevoegd: Bijlage E: Steekproeven

Bijlage D/ Toelichting eis 4D1/pagina 106

Bijlage D/ Toelichting eis 4D1/pagina 107

In toelichting op eis 2A1 In toelichting op eis 2A2 Passage onder kop 2A3

Bijlage D/eis 2A1/ pagina 80 Bijlage D/eis 2A2/ pagina 81 Bijlage D/Eis 2A3/ pagina 82

Verduidelijking

Zin boven “ladderbeoordeling door de ladderCI” In toelichting op eis 3A1 “Ladderbeoordeling door CI”, tweede punt In toelichting op eis 2B1 In toelichting op eis 2B3 In toelichting op eis 3B1 Onder kop 4.B.2.

Bijlage D/Eis 2A3/ pagina 82

Verduidelijking

Bijlage D/eis 3A1/ pagina 83 Bijlage D/eis 3A2/ pagina 84

Verduidelijking

Bijlage D/eis 2B1/ pagina 90 Bijlage D/eis 2B3/ pagina 91 Bijlage D/eis 3B1/ pagina 91 Bijlage D/Eis 4B2/ pagina 95

Verduidelijking

In toelichting op eis 2C1 In toelichting op eis 2C3 In toelichting op eis 3C1 Onder “Inhoud” en onder “Ladderbeoordeling door de CI” Boven “over de initiatiefnemer”; Twee nieuwe voorbeelden Passage “Ladderbeoordeling door de ladderCI” herschreven In toelichting op eis 5D1

Bijlage D/eis 2C1/ pagina 99 Bijlage D/eis 2C3/ pagina 100 Bijlage D/eis 3C1/ pagina 101 Bijlage D/Toelichting eis 4D1/pagina 106

Verduidelijking

Bijlage D/Toelichting eis 4D1/pagina 107

Omschrijving vernieuwende activiteiten

Bijlage D/Toelichting eis 4D1/pagina 108

Verruiming activiteiten naar scope 3

Bijlage D/eis 5D1 /pagina 109

Verduidelijking

Bijlage D/eis 5D3/pagina 108 Volledig nieuwe bijlage

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

Bijlage E/pagina 110

Verduidelijking Verduidelijking

Verduidelijking

Verduidelijking Verduidelijking Regelmatige opvolging ontbrak

Verduidelijking Verduidelijking Verruiming activiteiten naar scope 3

Scorerichtlijn is van toepassing op alle subeisen Omschrijving steekproefgrootte

13


Colofon Titel: Wijzigingenlijst bij Handboek COâ‚‚-Prestatieladder 2.1, 18 juli 2012 Datum publicatie: 18 juli 2012 Eindredactie: Gijs Termeer & Maud Vastbinder

Bezoek- en postadres Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht 030-234 8212 www.skao.nl

CO2-Prestatieladder. Wijzigingenlijst bij Handboek CO 2-Prestatieladder 2.1, 18-7-2012

14

20120718_Wijzigingenlijst_Handboek2_1  

http://www.crow.nl/Downloads/CO2%20Prestatieladder/20120718_Wijzigingenlijst_Handboek2_1.pdf

20120718_Wijzigingenlijst_Handboek2_1  

http://www.crow.nl/Downloads/CO2%20Prestatieladder/20120718_Wijzigingenlijst_Handboek2_1.pdf