__MAIN_TEXT__

Page 1

GREEN TECH CENTER – går forrest mod en grønnere og mere bæredygtig fremtid

Energy Live Lab


GREEN TECH CENTER Central placering – nemt at komme til

Arbejdskraft opdelt efter brancher – indenfor ca. 60 minutters kørsel

 O ver 1 mio. personer har under en times kørsel til Green Tech Center – dét er garanti for kvalificeret arbejdskraft  Nabo til E45, hvor 100.000 biler kører forbi hver dag og tæt på Billund Airport med mange internationale flyvninger

Antal personer 400.000 350.000 300.000 250.000

 Mindre end én times kørsel fra Aarhus, Odense eller Esbjerg – 3 timer fra Hamborg

200.000 150.000 100.000 50.000

2

mi O f f e n is n t l tr a ig tio n ad

Ha n tr a d el o nsp g or t

gg e an og læ g

Ko m er h mun ve r ik a v s s tio n o g er v ic , fin e an s

Kilde: Danmarks Statistik

By

us t In d

Over 1 mio. kvalificerede medarbejdere – indenfor ca. 60 minutters kørsel

ri

0


Silkeborg Herning

Aarhus

Ikast

60 min. 45 min.

Odder 30 min.

Horsens

Billund Energy Live Lab

Vejle

Varde Fredericia

Esbjerg

Kolding

Vejen

Middelfart

Odense

Nyborg

Green Tech Center er geografisk centralt placeret midt i Danmark – med en synlig placering tÌt ved motorvej E45

Vojens

Handerslev

3


VISION & MISSION Vision

Mission

Green Tech Center ønsker at fremme innovation, demonstration og kommercialisering af vedvarende energiløsninger indenfor energiproduktion, -forbrug, -styring og -lagring samt af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand, data og ressourcer.

Green Tech Center er en triple helix innovations­ legeplads, hvor dedikerede grønne virksomheder, myndigheder og forsknings- og uddannelses­ institutioner, netværker, innoverer og sam­arbejder om udvikling og markedsføring af nye produkter og koncepter.

Samtidig ønsker vi at støtte danske grønne virksomheder, specielt iværksættere og små og mellemstore virksomheder, i deres vækst, jobskabelse og eksport.

Vi har et stærkt netværk og miljø, som gør det let for vores lejere og partnere at mødes og matche med partnere, kunder, universiteter, myndigheder, investorer samt andre interessenter. Vi har en række demonstrationsfaciliteter, livelabs, værksted og services til at fremme grønne virksomheders udvikling og vækst.

Vi ønsker at støtte danske grønne virksomheder i deres innovation, vækst, jobskabelse og eksport

4

Vi organiserer triple helix innovationsprojekter for at understøtte vores partnere i deres udvikling og for at bidrage med ny viden indenfor grøn omstilling. For at imødekomme Danmarks – og hele verdens – 2035-mål om en stigende andel af fornybar energi er der et stort behov for at udvikle, demonstrere og kommercialisere nye teknologier, systemløsninger og nye forretningsmodeller – dét er Green Tech Center er del af.


GREEN TECH CENTER PARTNERE Investorer

Forskning & uddannelse

Offentlige instutioner

Forsyningsvirksomheder

CMYK Negative Logo / State of Green Grey C 0 - M 0 - Y 0 - K 60 100% & 60 % Dark C 0 - M 0 - Y 0 - K 95

Netværk og klynger

Virksomheder

Vent2U

Green Tech Center Inkubatormiljø

5


GREEN TECH CENTER tilbyder iværksættere, forskere, uddannelsesfolk og virksomheder en unik kombination af kontorer, laboratorium, undervisningslokaler og testcenter

GREEN TECH HOUSE Green Tech House er et 4.000 m2 stort kontorhus i tre plan med innovative løsninger både indenfor og udenfor.

Green Tech House er “Smart Grid Ready” indenfor:  Energiproduktion Demand-response-kapacitet  Energistyring af kontorhuse Green Tech House har plads til ca. 200 medarbejdere og har kontorlejemål til både små og større virksomheder (8-50 ansatte).

6

”Green Tech Center er ’virksomheden der rummer virksomheden. Det bedste ved at have adresse her, er det inspire­r­ende, innova­tive vidensmiljø og mulig­ hederne for netværk, videns-­ deling samt spænd­ende arrangementer.”


RESILIENCE HOUSE Resilience House er et triple helix fyrtårn på ca. 2.600 m2 med plads til 150 vidensmedarbejdere - og visionen er her at have et nationalt og internationalt innovations- og uddannelsescenter til demonstration og kommercialisering af fremtidens resiliente byløsninger indenfor energi, klima, vand og data.

Resilience House er demonstrationscenter for: Lokal varme/køl-teknologi

 N yt ventilationsprincip

 Smart building for energistyring

 r egnvandsabsorbering.

Resilience House huser bl.a. verdens første Resilience efteruddannelse og er desuden hjemsted for Resilience Lab Denmark og alle dets projekter og aktiviteter.

Faciliteter • Lejemål fra 25 til 1.000 m2 – med egne servicefaciliteter samt toiletter og tekøkken Lokaler til møder, workshops, konferencer, uddannelse og demonstration •  – kan organiseres efter formål: brainstorming, innovation, 3D-funktioner

7


GREEN TECH LAB

GREEN TECH PARK

Green Tech Lab er en 1.200 m2 stor bygning, der rummer kontorfaciliteter, et prototypeværksted og miljølaboratorium.

Green Tech Park er en 16.000 m2 energipark med integreret micro energi infrastruktur for el, fjernvarme, køl og data.

Faciliteter Lejemål fra 25 til 250 m2 – med egne •  servicefaciliteter samt toiletter og tekøkken

Energiparken består af fire testplatforme; vindkraft, solenergi, geotermisk energi og smart EV og brint. Og parken har dermed unikke test- og demonstrationsfaciliteter for producenter, forskere, uddannelser og myndigheder, der ønsker at arbejde med produkter og servicer i en smart grid sammenhæng. Alle testplatforme er forbundet til micro griddet.

Miljølaboratorium, prototypeværksted •  og kontorfaciliteter Lokaler til møder, workshops, konferencer, •  uddannelse og demonstration – kan organiseres efter formål: brainstorming, innovation, 3D-funktioner etc.

8

Demonstration

Living Labs

International Commercialization

New Green Technologies & Services

Energy Data

Knowledge Network


DK LIVE ENERGY LAB Green Tech Center arbejder på at gøre Vejle Nord til et demonstrationsområde for et højt integreret, samspillende og resilient energisystem med inddragelse af alle centrale nøgleaktører på tværs af triple helix. Gennem koblingen af de eksisterende energidomæner vil projektet demonstrere fremtidens energisystem i den virkelige verden.

Energy Live Lab

IVÆRKSÆTTERZONE Green Tech Center har en iværksætterzone, hvor enkeltmandsvirksomheder, iværksættere og mindre virksomheder kan leje sig ind på alt fra en skrivebordsplads til mindre eller større kontorer. Lejemålet er inklusive brug af fælles faciliteter som mødelokaler, living labs, kantine samt fælles reception og kantine-/mødelokaleservice. Her bliver man også en del af et større ’kollega’-fællesskab og kan få hjælp til og sparring på fx forretningsplan etc.

SOLCELLEPARK Via den store solcellepark, der anlægges syd for Green Tech Center, bliver vi Danmarks første erhvervspark, der er 100 procent selvfor­ synende på grøn energi, og dermed også 100 procent CO2 -neutral.

9


ÅBEN INNOVATION Hele konceptet omkring Green Tech Center er unikt. Det unikke består i, at små og større virksomheder ikke blot kan teste deres produkter isoleret, men i en større sammenhæng sammen med andre virksomheder og produkter, som de vil skulle fungere sammen med i virkeligheden.

10

Resilience House kommer til at demonstrere en række spændende energi- og miljøløsninger samt indeholde en række resiliente udstillinger indenfor: Resilience Vejle 100 Resilience Cities

Living labs i Green Tech House, Green Tech Lab og Green Tech Park sikrer realistiske demonstrationer af vedvarende energiproduktioner, lagringer samt forbrugs-/ styringssystemer, som muliggør systemtests og demonstrationer.

 Lokal varme- og køleforsyning

Green Tech Center rummer de bedst tænkelige muligheder for at teste og demonstrere ny energiteknologi eller -service så realistisk som muligt.

Regn- og spildevandsløsninger

Energidatacenter/-visualisering  Geotermi, forsyning af el/varme/vand, bygninger, uddannelser Lagring af energi

Indeklima/ventilation Dele- og grøn transport

Omdrejningspunktet i Green Tech Center er Åben Innovation. Det handler om at få skabt nogle konkurrencemæssige fordele, som den enkelte virksomhed ikke kan opnå alene.


TRIPLE HELIX – bæredygtige løsninger for samfund, miljø og økonomi Samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder, myndigheder og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for produktion af ny viden, som virksomheder kan bruge som specialiseringsparametre. Derfor har Green Tech Center implementeret dette tredimensionelle element for at sikre virksomheder de bedst mulige udviklingsvilkår. Green Tech Center hjælper vores partnere til at deltage i projekter, der er relevante for deres forretning og hjælper dem til vækst og jobskabelse.

Virksomheder

Myndigheder

Forskning

11


INKUBATORMILJØ FOR GRØNNE IVÆRKSÆTTERE Green Tech Center tilbyder professionel, uvildig rådgivning og sparring til iværksættere og små virksomheder, der arbejder med udvikling af fremtidens grønne energiløsninger. Her er der fokus på dig – så du kan udvikle dit særlige innovations- og forretningspotentiale.Vores team af dygtige konsulenter kan rådgive og sparre med dig på: Start Up I Green Tech Center kan vi tilbyde dig sparring på din forretningsplan og tilknytning af en mentor, hjælp til udvikling af din forretning og til nye markeder.

Test, demonstration og udvikling Gennem Green Tech Centers living labs kan du få demonstreret opfindelser og produktudvikling, ligesom vi giver dig sparring på prototyper, materialevalg, design og produktion.

12


Matchmaking I Green Tech Center hjælper vi dig med at finde det rig­t ige match, så du kan føre din idé ud i livet og kan udvikle din forretning.

Netværk I Green Tech Center arbejder vi bogstaveligt ud fra net­ værksmodellen og deler gerne viden og samarbejdspartnere. Det er ofte i netværksgrupper, du finder dine kunder.

Green Tech Center er et center for vedvarende energi, bæredygtighed og resiliens – og vi har et stærkt netværk af virksomheder, myndigheder og uddannelsesog forskningsinstitutioner. Derfor kan vi tilbyde iværksættere og små virksomhed med en specialiseret viden og målrettet innovation og udvikling adgang til markedet og hjælpe dig med at kommercialisere dine ideer. 13


GREEN TECH CENTER – GÅR FORREST MOD EN GRØNNERE OG MERE BÆREDYGTIG FREMTID Det gør vi, blandt andet, gennem Grønne teknologier og systemløsninger Resiliente byløsninger Smart Grid

Demonstrationer, kommercialisering og internationalisering

Via vores netværk arrangerer vi konferencer, workshops, matchmaking samt studieture, der kan hjælpe virksomheder indenfor grøn teknologi til at få fodfæste på både lokale og internationale markeder.

Investorer & mentorer Green Tech Center har et stærkt netværk af investorer og mentorer, der kan være med til at løfte og videreudvikle din virksomhed – uanset om det handler om at få tilført kapital eller om at få nye øjne på udviklingsprocessen.

Din forretningsplan er afgørende for, om du får succes eller ej. Green Tech Center hjælper dig til at få en professionel forretningsplan – og skærpe dit forretningspotentiale.

14

Projekter Green Tech Center deltager sammen med virksomheder og forskere i forskellige udviklings- og demonstrationsprojekter – ofte hvor vores testog demonstrationsfaciliteter indgår. Vi har især fokus på projekter til demonstration og kommercialisering indenfor energi, som kan være med til at skabe vækst hos SMV’er og iværksættere – og gerne i samarbejde med vidensinstitutioner. Vi hjælper vores lejere til at deltage i udviklingsprojekter, der for eksempel omfatter systemløsninger og sammarkedsføring, der er relevant for dem og deres virksomhed.

Green Tech Center er et af økosystemerne i Scale Up Denmark – et ambitiøst vækst­ program for iværksættere og mindre virksom­heder. Et vækstprogram der skal hjælpe med at skabe morgendagens store virksomheder


Energy Live Lab

Internationalt Også internationalt indgår vi i netværk, partnerskaber og platforme, der deler Best Practices indenfor grønne teknologier støtter international forskning, projekter og samarbejde introducerer nye teknologier på nye markeder Green Tech Center har etableret internationale Hubs i et formelt samarbejde med New York, Dubai og Green Tech Campus i Nordtyskland.

3.100 personer besøgte Green Tech Center i første halvår af 2016

15


Kontakt Green Tech Center A/S Jørgen Andersen

Lisa Caspersen

Direktør +45 4053 5337 ja@greentechcenter.dk

Reception, bookning af mødelokaler etc. +45 5164 0079 lc@greentechcenter.dk

Dorthe Bramsen Clausen

Jeanette Kristensen

Projektleder +45 2332 5549 dbc@greentechcenter.dk

Business Development Manager +45 2921 6090 jeakr@vejle.dk

Mette Lindquist

Jørgen Ranlev Nielsen

Kommunikation +45 2253 7340 ml@greentechcenter.dk

Product Development Manager +45 2134 1371 jorrn@vejle.dk

Martin Sørensen

Jens Jørn Josefsen

Ejendomschef +45 3074 7347 mars@bs-invest.dk

+45 2485 5258 jejjo@vejle.dk

Energy Live Lab Lysholt Allé 6 ~ 7100 Vejle info@greentechcenter.dk www.greentechcenter.dk

Profile for Crossmind Reklamebureau

Green Tech Center - Profilbrochure  

Green Tech Center - Profilbrochure  

Profile for crossmind