Page 1

@PORIUO[1

Po/mores - 4. green

ZemUa golf. Portugal, zemlja uine, maslina i uo(a. Zemlja parlamentarne demokracije i uskrsle monarhije. zemlja prepuna poujesnih znomenitosti i legendi. zemlja uelikih posjednika i socijalnih suprotnosfi. Zemlja turizma i zemlja golfa.

ld


Fur6s€E&€ Postoje dva

mlsta

na svijetu

[6ja svaki golfer Zeli

Sedamnaest golfera

iz

HrvatsFe, uputilo se u

Sportsku avanturu tisu6e kilometara daleko od

posjetiti. Prvo je St. Andrews u Skotskoj, domovina golfa i kraljevskog golf kluba, najstariieg i naj5tovaniieg na sviietu. Drugo ie pokraiina Algarve, na juZnom diielu Portusala, ii zaive solfer.,i-.ter. i profesionalce. I riada se eolf u Skotskoi iqra ve6 viSe od petstotina godina, P&tugal ga je turistlrki zaigrao rck

dbmovine. Povod je bio Europsko klupsko prvenswo domovine. u golfu, jedan od najznaEajnijth golf dogadaja amaterskog golfa u Europi, koje se naravno, odrLavalo na jednom od tri golf terena malog m;'esta Vilamoura,

ranih devede-setih ovog stolie6a. U nepunih Sest go-

Sedamnaest goifera iz jedine zemlie bez golf igrali5ia,

dina, Alqarve ,e postao rurl-

sedamnaest zagrebadkih golf entuzijasta, sedam je dana promoviralo mladu hrvatsku drLavu pred europskim golf velesilama. Kao patuljci u zemlji dudesa, na5i drZarmi orvaci dali su sve od sebe na terenu s kojega su ispiaieni s velikim simpatiiama i pohvalama. Golf koji su prikazali sigurno nije u europskom vrhu, ali smo ovim ve6 drugim udeSdem na tom

stidka

meka

cijele Europe, posebno . njenog Kontrnentalnog dijela.

Zairc

zemlja

bogate ?.o"ilestl, mec[teranske klime i

toplog

mora (asocijacije su

vrlo

snaZne),

nje bila zadovoljna klasid-

nom dom nog

Ponu-

masovturizma?

Za(to su u to sve morali petljati nekakav golf, Sport kojim jedva da se bavi trekih Sb milijuna lju"di u svijetu? Zalto su baj

morali na samo sto kilometara obale i tri nacionalna parka prirode. napraviti sedamnaest golf ierali5ta od koiih rii jedno nije udaljeni.ie 15 kiloiretari od obale mora?

Odgovor je wlo jednostavan. Golf je toj zemlji produZ'io turistidku sezonu na punih 365 dana. hfg"*. ie zaboraio pojam predsezona rli posezona. Algarve ima problema s gostlma I to, kaf,o ih odbiti. U malu zrakoplovnu luku Faro, svaki dan slije6e oko stotinu zrakoplova prepunih eolfera iz Velike 'Britaniie, Svedske, I{jemadke, Austrije, Holandije i ostalih, nama tako interesantnih izvora turistidkog prihoda. Na iste deka tisu6e novih vozila privatnih

gradila

s

najmodernijom marinom

u

Europi.

uglednom europskom prvenstvu, najavili kontinuitet pojavljivanja hrvatskih golfera u svijetu..Nimalo jednostavno s obzrrom na odnos prema goltu kod nas r dinienicu da smo svi iSli o svom vlastitom tro5ku. Zartzvrat, mi smo vjerojatno iz prkosa, dali sve od

sebe da Sto dostoiniie predstavimo Hrvatsku i Zagreb. Oko pola'tone promidZbenog materijala (monografije Hrvatske i Zagreba) na svim jezicima, podijeljeno je zemljama sudionicama. Zahvaljujn1i na5em kapetanu, dio materijala dijeljen na zavrSnoj sve6anoj vederi, na5ao se i na stolu portugalske kraljevske obitelji. NaSi automobili, obljepljeni natpisi ma"Croatia" i"Zagreb 900 godina", bili su lako prepoznadjivi, kao i igradi s hrvatskim znakovljem na kapama. Na naSim stolovima uvijek su bile hrvatske zaitavice. Zbog brojnosti i organizirane promidZbe, bili smo svugdje divno primljeni. Hotel D6m Pedro u kojem smo odsjeli, pokazao se kao najbolji mogu6i izbor izmedu stotinjak ostalih. Direktor hoteli pripremio ie poseban koktel za goste iz Hrvatske, a 5to su druge ekipe sa zaviSiu,

iemo6no promatrale. Nismo se-posebno iznenadili

rent-a-car kompaniia, 'i deseci tisuia vila i stotinu apartmana, b.tng'alout hotela svih kategoriia. Na sedamnaest terena dekaju golTere 342 razlilite rupe, da u njih ubace godiSnje oko osam milijuna loptica. Predir,ni mediteranski kraiolici. breZulikaste primorske ravnice sradene od ter'ciiarnih i aiuviialirih sedimenata i"uvijek zeleni eukaliptusi i piniie, dio su scenografiie najve6eg turistidkog bussinesa ovog dijela svijeta. Vrhunski projektirani-i besprijekorn i odrLavani golf tereni Algarvea, donose Poituialu i vi5e neso Sto"su izsubili pr6pa56u koloniializm"l Algr*. iina tri naclottalna parka prirode, i u svakori od niih napravljeni su vrhunski 'tereri za golf, Sport poznat po svom ekolo5kom opredjeljenju.

52 SVIIET GOLEA lipanj '98

kada nam je predstavio svoju suprugu Denise, ko;a;e

naravno, iz Samobora. Hrvati su se izgleda, uvijek morali dokazivatiizvan svoie domovine. Osietili smo to i na vlastitoj koZi. Denise je poput pravog turistidkog vodida (Sto i jest), pomagala na5im suprugama da upoznaju liepote Portu gala i Sevilje.

Fu€me aemi$a#Fe

Iako ie AlearvE po Tuo- poloZaiu na Atlantiku, ima mediteraniku kli-u kojoin neodoljivo podsjeia na naiu obalu i otoke. Bili smo ugodno iznenadeni kada smo pri izlasku iz zrakoplova, krajem studenog, zatel<hliude u kratkim hlaiama i koSuliama s kratkiil


l.'.,,1''

'4-

lipanj '98 SVIIET GOLFA 55

\ t\\

Golf Travel - Portugal  

Article about Golf Course in Portugal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you