Page 1

.l


EWIIsmml

$T.tilDRIW$

autor: ZlatanJuras fotografija: Dubrauka laanii| J uras

ffi% €;- f

%q

gr

\,;''fw _.':.i\.

/-r.ffi. ""i

U vrijeme kada se monarhija povladila pred nezaustavljivim demokratskim promjenama koje su zahvatile gotovo cijeli svijet i kada je koncentracija mo6i prestajala biti sastavni dio dogme vlasti, The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews ostao je poput njeLnog cvijeta simbol orpora anakronizmu tog doba. Kraljevski po definiciji ali ne i tiranski, samom je sebi stvorio besmrtnost, ne okre6uii pritom leda svijetu iza sebe. SmjeSten daleko od Ldrijela metropole ali nikada previSe udaljen od svojih poklonika, kraljevski je klub postao utodiSte duhov-

nom bogatstvu.

Aforizam: 'Ako ne5to nije slomljeno, ne treba ga ni popravljati",

je izmiSljen BoZjom providnoSiu i sretnim okolnostima ignoriranja

moLda

politidkih duZnosnika, 5to ie posebno znatajno za RE{4.

:

3

F H

Jry

Golf i St. Andrews neraskidivo su

vezani

vjerom da jedan bez drugoga ne bi mogli opstati. Saduvani ostaci proSlosti datiraju iz sredine osmog stolje6a, nekih 400 godina prije samog osnivanja No, prije nego 5to je najstarije Skotsko sveudiliSte ustanovljeno podetkom petnaestog sroljeea, pwi golf udarac udinjen ovdje proizveo je rezonancv diji su titraji preplavili svijet, 5ire6i se brZe od britanskog imperija u devernaestom stolje6u.

mjesta.

Iako je najstariji golf klub u svijetu osnovan u Edinburgu, St. Andrews je oduvijek bio opisivan kao "The Alma Mater of Golf ". Nastao je u jednom djeli6u sekunde 14. svibnja 1754. godine, kada je dvadeset i

dvoje dasne gospode pokrajine Fife osnovalo "UdruZenje golfera St. Andrews". Klub je bez svog

vlastitog igrali5ta dijelio postoje6i teren s ostalim golferima u mjestu, a svoja klupska .'-r= , :

:

druZenia dlanovi su odrZavali u privatnim ku6ama i gostionicama.

.r;, .:;, -_ ffieFy, €tr$*!t $l $€fit* {1$4f"?[g? _

lipanj '98 S\aIIET GOLFA

2l


ret U

sijednju 1834. go-

\filliam IV postaje pokrovitelj

dine, kralj

kluba i daje mu kra-

Ijevski naslov,

a

novdanim prilo^^^ gom oot duu funti dvadeset godina

kasni;'e sa-

gradit

6e

se

€@?&4*,W.

$r.[rDnrtT$

deni pristup na igraliSte. To je izazvalo pravu pobu-

nu stanovnika St. Andrewsa, te je Parlament bio prisiljen donijeti zakon po koiem nitko ne moZe zab r aniti s tanovnicima mjesta igranje na Old Coursu. Ta-

ko je zauvijek propala rdeja da R&A ima

svoj

vlastiti teren.

I

dan

danas, jedan dan u

tje-

Poznata klupska ku6a di-

dnu, stanovnici mjesta mogu igrati bez na-

je obrise danas pre-

knade, a nedjeljom je svima dopuStena 5et-

poznaje svaki golfer. Prva pisana Pravila golfa nose nadnevak iz 1744. godine, a svi golferi Fife prihvatili su ih kao zakon

o

obvezuju6em pona5anju na golf igrali5tima. Naglim Sirenjem golfa izvan podrudja Fife, krajem devetnaestog stolje6a, tkazala se potreba zajedno-

nja legendarnrm stazama i greenovima ovog igraliSta.

Ipak, klub je'1,895. godine sagradio novo

znadnom interpretacijom Pravila, a odgovornost za provoden;'e istog preuzeo je The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Godine 1892. klub je

igraliSte (The New

osnovao svoje prvo radno tijelo pod nazivom "Odbor zaPravila", kojem je do danas pristupilo viSe od 60 zemalja s izuzetkom SAD i Meksika. Todno sto godina kasnije HGS je osnovao Odbor za Pravila, kojem predsjedava auror ovog dlanka. Danas je R&A jedino mjesto u svijetu koje daje cf elovitu izobrazbui status medunarodnim sucima golfa. Svake godine ovdje se okuplja pedesetak izabranlh i{ nacionalnih sudaca i profesionalnih :, f' rgrata golfa iz ctjelog svijeta, od kojih

tav5i od zatvorene eks-

manji broj postati "International Referee", suci s najve6im strudnim poznavanjem i interpretacijom Pravila golfa. Autor dlanka imao je dovoljno sre6e, upornosti i novaca zavriiti ovu jedinstvenu sudadku akademiju i provesti nezaboravne trenutke u Meki golfa.

Course) uz same staze

Old Coursa i odus-

€ € qffi g# Y p € -q.

,I 'c

.4

:..

Old Course se kao golf igralilte prvi

ryffie*w&&w-e

vore stave izvan snage i osnuju

trgovadko druitvo pod nazivom St. Andrews Links Trust. Ovo druStvo.danas upravlia s pet golf igraliSta, novosagradenim vieZbaliStem, klupskom kuiom sagradenom 1996. godin" i jedinstvenim golf muzejom za koje je najve(.i broj izloi.aka

dao The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. DruStvo odrZava sve terene i skrbi o

puta spominje oko 1400. godine, savrleno prirodnog oblika bez ljudske intervencije. Zemljlite na kojem se nalazi bilo je do 1893. godine u vlasniitvu obitelji Cheape u diju dast i spomen nosi ime pjeSdani ha-

prihodu naknade igranja. The Royal and Ancient Golf

Club of St. Andrews i

zard na sedamnaestoj ru-

danas

zauzima podasno i naivai,nije mresto u svuetu golfa. Klub broji oko 1800 dlano-

pi. Svi stanovnici mjesta St. Andrews imali su slo-

bodan pristup igraliStu, bez obzira na spol, status ili zanimanje. Klub je radi ekskluzivnosti igranja svojih dlanova otkupio zemlji5te od obitelji Cheape i najavio ograni-

E*#

kluzivnosti dopustio svim sranovnicima St. Andrewsaigranje na oba terenabez naknade. Dvije godine kasnije gradsko je poglavarstvo o svom troiku sagradilo Jubilee Course, a 1913. godine i Eden Course. Kako su ova detiri terena imala dva vlasnika, dogovorili su se medub '"8 sobno da sve postojeie ugo-

i*

6e

*

:

va od kojih *++J--

je

750 izvan Yeli-

ke Britanije i *#e e&

&c.

tE*,&?.wi,:k

ffi ffi

##e

Irske.

lipanj '98 S\IIJET GOLFA 23


24 SVIIET GOLFA lipanj

'98


,fffif

3',o

?,$1,:.-l F,nf '

{

'..u.?rj


isr.*jji;* Course Jubilee Course Eden Course Strathtyrum Course Balgove Course New

.

30 SP 25 SP 20 SP 15 SP 7 SP

Napomena: SP - Skotska funta (ista vrijednost kao i britanska funta)

Podetnici i djeca

Balgove

Hendikep 30 - 36

Strathtyrum, rl

EOen

Hendikep 24 - 30

New, Eden, Strathyrum

Hendikep

1,6

- 24

Eden, New, Jubilee, Old

Hendikep

<

16

Neq Jubilee,

old


i

I$T.AITDRTW$

1lt

Hotel Rusacks )i:i:i)i;r tadicionalni viktorijanski stil gradnje

i bogatog rnutra5njeg uredenja. Smjeiten je neposredno uz osannaestu rupu. Odsjedaju najpoznatiji golferi svijeta i :asipni Amerikanci. No6enje s dorudkom oko 2ZO funti. old course Hotel

;i,r,r,r,r-

Najpoznatiji hotel u St. Andrewsu, smjeiten uz

se-

lamnaestu rupu. Odsjedaju svi poznati golferi koji ne rspiju rezervirati Rusacs. No6enfe s dorudkom oko 210

xnri. Five Pilmour Place 'r'r jednostavni pansion udaljen Irone 9 od osamnaesog green-a. Noienje s dorudkom oko 25 funti. Napomena; preporuka autora iz vlastitog iskustva. Rezer-vaciju je mogu6e izvriiti putem Atlas Airtoursa.

-t-'*kl


Golf Travel - St. Andrews  

Article about The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews

Golf Travel - St. Andrews  

Article about The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews

Advertisement