Page 1

8a Edició 2010-2011 Inici octubre 2010

cAmpus El primer centre d’especialització jurídica

cA mp us

mÀsters

ica b

L'alt nivell d'especialització i el coneixement detallat i rigorós que es demana avui dia als professionals del Dret, exigeix a més de l'estudi de les diferents matèries jurídiques, un complement amb altres disciplines necessàries per a la resolució de conflictes, així com una experiència pràctica en el sector de l'activitat que es desenvolupi. Apostem per una formació especialitzada, fent un apropament entre el món acadèmic i el professional, i per això comptem amb un equip de professors i col·laboradors ampli i plural. Els màsters estan orientats no tan a l'assimilació de coneixements teòrics, sinó la seva aplicació a l'àmbit de l'activitat professional pràctica del dret; utilitzant la metodologia del cas, i fomentant la participació i interactivitat entre tots.

cAmpus En la seva 8ª edició, presenta una programació que respon a la voluntat de posar a disposició dels operadors jurídics en general, i dels nostres col·legiats en particular, una oferta el més amplia possible dins de la formació continua del Col·legi, amb l'objectiu principal de formar especialistes en l'exercici de la professió jurídica, una oferta que ha estat avalada pels 1100 professionals que han cursat els Màsters.

altra oferta formativa Les novetats legislatives, els canvis de tendències jurisprudencials I les qüestions novedoses que requereixen un coneixement o estudi imminent, fan que des de cAmpus organitzem activitats formatives com jornades, cursos presencials i on-line i seminaris, reunint a professionals molt qualificats, i permetent desenvolupar en un número reduït de sessions, anàlisis rigurosos i pràctics en els diferents àmbits jurídics.

www.icab.cat Informació i inscripció:

Per formalitzar la reserva de plaça ho podeu fer via e-mail: campus@icab.cat i a www.icab.cat. Secretaria Tècnica cAmpusicab Carrer Mallorca, 283 4ª planta (seu col·legial) 08037 Barcelona Telèfons: 93 601 13 13 / 93 496 18 80 (ext. 368) Fax: 93 487 16 49 / www.icab.cat.

Període de pre-inscripció:

Del 24 de maig al 20 de setembre 2010.

Documentació necessària per a la matriculació: Breu currículum. Dades bancàries per a la domiciliació de les mensualitats. Formalitzar la butlleta de pre-inscripció*.

Admissió:

Per tal d’intentar crear un grup el més homogeni possible, es realitzaran entrevistes personals. *per e-mail, web, fax o personalment a la 4a planta

Tots els màsters tenen la durada d'un curs acadèmic i el nombre d'hores és aproximadament de 200 hores.

À


Mòdul 1 • Els processos penals. Drets i garanties constitucionals amb incidència en el procès. Pràctica Processal.

nou

mÀster en Dret de l’Esport Estructurat en 6 mòduls Dilluns i Dimecres de 18 a 21 hores

Mòdul 1 • Part General Mòdul 2 • Esportistes, clubs, federacions i altres entitats esportives. Mòdul 3 • Esport Professional Mòdul 4 • Disciplina esportiva, Dopatge, Violència i arbitratge esportiu. Mòdul 5 • La Responsabilitat en l’esport i esport de les assegurances esportives. Mòdul 6 • Casos pràctics del Dret de l’Esport.

Mòdul 2 • Regles generals del Llibre I del Codi Penal i la seva aplicació pràctica: delictes, persones responsables, penes i altres conseqüències de la infracció penal. Mòdul 3 • Delictes contra les persones i els drets i llibertats individuals (vida, integritat física, llibertat, intimitat i honor). Mòdul 4 • Protecció penal del patrimoni. Infraccions contra Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors. Mòdul 5 • Ordenació del territori i Medi Ambient. Conductes que atempten contra la seguretat col·lectiva. Mòdul 6 • Delictes contra l’Administració Pública, l’Administració de Justícia i contra la Constitució i l’ordre públic.

Mòdul 4 • comptables, laborals, processals, concursals, internacionals i penals.

mÀster en Mediació Estructurat en 3 mòduls (aspectes més destacats)

Dilluns i Dimecres de 18 a 21 hores

mÀster en Dret Laboral Dilluns i Dimecres de 18 a 21 hores

Mòdul 1 • Contractació laboral Responsabilitat de les empreses. convenis Mòdul 2 • Aspectes processals del Dret Laboral. Modalitats processals. Pràctica Processal Mòdul 3 • Seguretat Social: gestió i règim de prestacions.

Mòdul 1 • Mediació. Principis generals de mediació. Mètodes models fonamentals en mediació. Els límits de la mediació. Meto dologia de la mediació familiar. Abordatge interdisciplinari. Mòdul 2 • Psicològic i Social. Història i sociologia de la família. Psicologia evolutiva i familiars. La violència domèstica. Adaptacions interculturals. Mòdul 3 • Mediació civil i mercantil. La mediació en els contractes civils i mercantils. Principals característiques jurí diques dels litigis internacionals. Com redactar una clàusula de mediació. Efectes substancials i processals de la mediació. Mediació vs. Arbitratge / Mediació vs. Judici ordinari. Tècniques de negociació. Mediació i mesures cautelars

Mòdul 1 • En ell es comprèn l'estudi de l'ordenament jurídic aplicable als processos de Família, amb especial referència a l'aplicació del Dret estranger; els sistemes familiars (matrimoni i unions estables de parella); les relacions patrimonials en el matrimoni; la nul.litat del matrimoni; la separació, el divorci i la ruptura convivencial de la parella no matrimonial, així com els seus efectes, tant personals com econòmics; el procediment de família; i els efectes de la Sentència. Mòdul 2 • Abasta l'estudi de l'execució en Dret de Família, la violència de gènere i domèstica, la potestat; els aliments, la filiació; la protecció de menors, l'adopció, la substracció de menors, la mediació, la incapacitació, la tutela, la curatela, l'internament psiquiàtric i el testament vital. Mòdul 3 • Dedicat a l'estudi de la incidència d'altres branques del Dret o disciplines amb el procés de Família, tals com el Dret Tributari i a l'economia, el Dret Mercantil, el Dret Laboral, el Dret de Successions, el Dret Penal, el Dret comparat, l'Arbitratge, Tècniques de Comunicació, la intervenció del menor en el procés de Família i els serveis de suport a la família.

Auditoria Entorns Tecnològics

mÀster d’Auditoria d’Entorns Tecnològics Estructurat en 6 mòduls Dimarts i Dijous de 18 a 21 hores

Mòdul 1 • Sessions introductòries. Introducció a la Informàtica. Apunts introductoris en la matèria de protecció de dades

nou

mÀster en Dret Concursal

nou

mÀster en Dret de Propietat industrial i intel·lectual Estructurat en 6 mòduls Dimarts i Dijous de 18 a 21 hores

Mòdul 1 • La protecció de les creacions intel·lectuals Mòdul 2 • La protecció del disseny industrial Mòdul 3 • La protecció de les modalitats distintives de la propietat industrial: marques i noms comercials Mòdul 4 • La protecció de les modalitats inventives de la propietat industrial: patents i altres invencions Mòdul 5 • Internet i la protecció dels intangibles a la xarxa global Mòdul 6 • Els mecanismes processals de protecció dels drets de la propietat industrial i intel·lectual

Estructurat en 10 mòduls Dimarts i Dijous de 18 a 21 hores

Mòdul 1 • Llei concursal: aplicació judicial i reformes legals Mòdul 2 • Gestió preconcursal i extraconcursal de la crisi Mòdul 3 • Declaració del concurs Mòdul 4 • Administració concursal Mòdul 5 • Efectes de la declaració del concurs Mòdul 6 • Determinació sobre la massa activa i passiva Mòdul 7 • Solucions del concurs: conveni i liquidació Mòdul 8 • Qualificació del concurs

Mòdul 2 • Auditoria LOPD. Origen i fonament de la protecció de dades. Anàlisi de la LOPD. Infraccions i Sancions. L’Agència de protecció de dades (espanyola i autonòmica) Procediments. Legislació sectorial sobre protecció de dades i tractaments específics.Dret Penal Tecnològic. Mòdul 3 • Auditoria de serveis de la societat de la informació i d’explotació de xarxes i prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic. Anàlisi de riscs i adequació a la legalitat. Mòdul 4 • Auditoria de seguretat. Anàlisi de riscs, mesures seguretat i auditoria de protecció dades personals. La seguretat tecnològica de les dades de caràcter personalISACA. Mòdul 5 • Auditoria WEB. Adequació a la legalitat dels portals i llocs web

Mòdul 9 • Aspectes laborals i internacionals del concurs

Mòdul 6 •Tècniques d’Auditoria. Aproximació a la realització d’una auditoria. Tècniques negocials

Mòdul 10 • Aspectes econòmics del concurs

Mòdul 7 • Aplicació pràctica dels coneixements. Cas pràctic global.

Management

Estructurat en 3 mòduls Dilluns i Dimecres de 18 a 21 hores

Concursal

Mòdul 3 • Competència i Propietat industrial

Mediació

Mòdul 2 • Contractació Mercantil

mÀster en Dret de Família

Propietat industrial i intel·lectual

Estructurat en 6 mòduls Dilluns i Dimecres de 18 a 21 hores

Mòdul 1 • Societats Mercantils

Família

Negocis Esport

mÀster d’Advocacia Penal

Estructurat en 4 mòduls Dimarts i Dijous de 18 a 21 hores

Laboral

Penal

mÀster en Dret dels Negocis

nou

Curs Superior de Management per a despatxos d'advocats Estructurat en 5 mòduls Dimarts i Dijous de 13 a 15 hores

Mòdul 1 • La Gestió del Canvi o com desenvolupar la nostra capacitat empàtica i la nostra intuició. Tècniques de Lideratge i Motivació. Mòdul 2 • Tècniques d' anàlisi de problemes i presa de decisions. Tècniques de Reunió i Treball en Equip. Mòdul 3 • Conceptes de Màrqueting (Com crear un pla de màrqueting per a un despatx d'advocats). Tècniques de Negociació i Comunicació no Verbal. Mòdul 4 • La Gestió del Temps. La Gestió del Conflicte. Mòdul 5 • Finances per a no financers. Informàtica per advocats (innovació i control).

A partir de gener de 2011 mÀster en Medi Ambient mÀster en Successions mÀster en Processal Civil mÀster en Dret Fiscal

"TRIPTIC CAMPUS"  

programes campus inici octubre 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you