Page 1

2010 cz.indd 1

zdarma

TuristickĂŠ Informace

www.chor vatsko.hr

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 2

Vítáme vás!

VŠEOBECNÉ INFORMACE Zeměpisná poloha Chorvatsko zabírá největší část východního pobřeží Jaderského moře jako části Středozemí nejhlouběji vsunutého do evropské pevniny. Připadá mu i podstatná část celkového pobřeží Jadranu téměř se všemi ostrovy. Úzké horské pásmo Dinarských Alp odděluje jeho středozemní část od středoevropské kontinentální části, která se rozkládá od nejzazších východních svahů Alp na severozápadě až k břehům Dunaje s jižní částí úrodné Panonské nížiny na východě.

Upřímně vás zdravíme a máme radost, že hodláte navštívit naši zemi. Každý národ miluje svou vlast a považuje ji za nejkrásnější. Chorvati říkají své zemi podle úvodních slov státní hymny “Krásná naše”. Chorvatská republika je evropský parlamentní stát, jenž je součástí evropské politické a kulturní historie. Svou velikostí patří mezi středně velké evropské země jako např. Dánsko, Irsko, Slovensko nebo Švýcarsko. Chorvatsko je státem otevřeným světu, s jednoduchými pasovými a celními formalitami, země klidu a úcty vůči svým hostům. Usilujeme o to, aby “krásná naše” byla taková i pro ty, kteří do ní zavítají a aby si z ní odnesli ty nejkrásnější vzpomínky.

Rozloha Rozloha pevniny je 56.594 km2, rozloha teritoriálního moře je 31.067 km2. Zalidněnost Chorvatsko má 4.429 078 obyvatel. Národnostní složení většinu obyvatel představují Chorvaté, nejpočetnějšími národnostními menšinami jsou Srbové, Bosňané, Slovinci, Maďaři, Češi, Italové a Albánci. Státoprávní uspořádání Chorvatsko je parlamentní demokratická republika. Hlavní město Záhřeb se 779.145 obyvatel je hospodářské, dopravní, kulturní i akademické středisko země.

Vítáme vás v Chorvatsku!

Délka chorvatského pobřeží 6.278 km, z toho je 4.398 km pobřeží ostrovů, skal a útesů. Počet ostrovů, hřebenů a útesů 1.244; největší ostrovy jsou Cres a Krk. Osídlených ostrovů je 50. Nejvyšší vrchol Dinara 1831 m/m

2

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 3

Celní předpisy:

Podnebí Chorvatsko je pod vlivem třech klimatických pásem; ve vnitrozemí převládá mírné kontinentální podnebí, v nejvyšších částech horské lesní sněžné a podél jadranského pobřeží je příjemné středozemní klima s mnoha slunečními dny. Léta jsou suchá a horká, zimy mírné a vlhké. Průměrná teplota ve vnitrozemí: leden - 2 až 0°C, a o něco nižší ve vyšších polohách, srpen 20 a kolem 12°C v nejvyšších polohách. Průměrná teplota u moře: leden 5 až 9°C, srpen 22 až 25°C; teplota moře v zimě je 12°C a v létě kolem 25°C.

Celní předpisy Chorvatské republiky jsou téměř zcela přizpůsobeny normám zemí Evropské unie, ale předměty pro osobní potřebu (nekomerční) se mohou dovážet bez cla a DPH pouze do hodnoty 1.000 kun. Dovoz a vývoz zahraniční i domácí měny v hotovosti a šeků je volný pro cizí a chorvatské občany žijící v zahraničí, ale povinností je celnici přihlásit převoz jakékoli hotovosti, pokud přesahuje hodnotu 10.000 EUR. Cennější profesní a technické vybavení je také třeba přihlásit celnici na hraničním přechodu. Fyzické osoby bez stálého nebo přechodného bydliště v Chorvatsku mají právo na vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) za zboží koupené v Chorvatsku v hodnotě nejméně 740,00 kun na základě DPH neboli Tax cheque formuláře, potvrzeného celníkem při výjezdu ze země nejpozději 3 měsíce ode dne nákupu. Žádost o vrácení daně musí cizí státní příslušník podat nejpozději do 6 měsíců ode dne vystavení účtu. Pro podrobnější informace prosím kontaktujte Správu celnic (Carinska uprava): www.carina.hr Převoz domácích mazlíčků přes hranici je možný pouze s potřebnou veterinární dokumentací o zdravotním stavu zvířat, při čemž psi a kočky musí být označeni mikročipem. Dovoz do pěti domácích mazlíčků lze uskutečnit přes hraniční přechody, určené pro převoz určených domácích mazlíčků, zatímco převážení většího počtu zvířat lze uskutečnit pouze přes hraniční přechod který má veterinární inspekci.

Měna Služební měna Chorvatska je kuna (1 kuna = 100 lip). Cizí měnu lze směnit v bankách, směnárnách, na poštách, ve většině turistických kanceláří, hotelů a kempů. Platební karty (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Diners) přijímá většina hotelů, jachtařských přístavů, restaurací, obchodů a bankomatů.

UŽITEČNÉ INFORMACE Cestovní doklady platný pas nebo jiný identifikační doklad, uznávaný mezinárodní dohodou. U některých států i občanský průkaz (doklad, kterým se dokazuje identita a občanství nositele). Informace: diplomatická zastoupení a konzulární úřady Chorvatské republiky v zahraničí nebo Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací Chorvatské republiky (telefon +385 1 4569 964, E-mail: stranci@mvpei.hr; vize@mvpei.hr Web: www.mvpei.hr)

3

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 4

Podmínky

Když cestujete se svým domácím mazlíčkem, tak jste za něj zodpovědní

– Všeobecné podmínky, které se vztahují na dovoz domácích mazlíčků: psů, koček a domácích fretek (jinak domácí tchoř, bílý tchoř, americký tchoř, krotký tchoř,domácí nebo krotká fretka – Mustela pitorius), původem ze zemí členů Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii. Psi, kočky a fretka domácí musí být označeni mikročipem. V případě, že je zvíře označeno mikročipem, který neodpovídá ISO Standardu 11784 nebo 11785, ale je jiného typu, majitel nebo zástupce je povinen zajistit odpovídající čtečku, která je potřebná ke čtení mikročipu. Kdykoli totiž musí být umožněno určování jména a adresy majitele zvířete. Číslo mikročipu musí veterinář zapsat do pasu nebo ověření, které majitel či zástupce nosí spolu se zvířetem, musí mít pas – nebo certifikát, vydaný oprávněným veterinářem – musí být očkována proti vzteklině. Zvířatům, která přijíždějí ze zemí Evropské unie a zemí s nízkým rizikem mimo Evropskou unii bude povolen pohyb pokud jsou mladší než tři měsíce a nejsou očkována a majitel nebo zástupce má jejich pas nebo certifikát a pokud od narození pobývala na stejném místě a nebyla v kontaktu s divokými zvířaty, která mohla být vystavena nákaze, nebo se pohybují v doprovodu matky, na které jsou ještě závislá. Psi, kočky a domácí fretky, které přicházejí ze zemí s vysokým rizikem*, musí splňovat následující podmínky: – musí být označeny mikročipem – musí mít ověření vydané oprávněným veterinářem nebo při opakova-

Pokud přivážíte svého domácího mazlíčka do Chorvatska, máte veškerou zodpovědnost za plnění podmínek převozu.. Ověřte si, zdali je váš domácí mazlíček včas očkován či přeočkován (revakcinace), podstoupil test titrace protilátek a jestli má platný pas nebo veterinární ověření. Pokud váš domácí mazlíček při příjezdu na hraniční přechod určený k jeho převozu nesplňuje uvedené požadavky, vstup do Chorvatska vám nemusí být povolen, případně může být zvíře vráceno do země původu nebo dáno do karantény. Jako majitel zvířete jste povinen uhradit veškeré náklady spojené s provedením těchto opatření. Pod domácími mazlíčky, podle Směrnic o veterinárních podmínkách pro nekomerční pohyb domácích mazlíčků se rozumí následující živočišné druhy: psi, kočky, fretka domácí (Mustela pitorius) z rodu kunovitých (Mustelidae), bezobratlovci (kromě včel a raků), ozdobné tropické ryby, obojživelníci, plazi, všechny druhy ptáků (kromě drůbeže), hlodavci a domácí králíčci. Maximální počet zvířat Pod nekomerčním dovozem domácích mazlíčků se rozumí dovážení pěti nebo méně domácích mazlíčků na území Chorvatska. Ti musí být podrobeni dokumentační a identifikační prohlídce celní službou na cestovním terminálu při vstupu na území Chorvatska. Takoví domácí mazlíčci se považují za zboží a musí být v doprovodu majitele nebo zmocněné osoby, zodpovědné za zvíře po celou dobu cestování.

4

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 5

(včetně převozu) se poskytuje v nutných případech způsobem a podle předpisů, které jsou platné pro chorvatské pojištěnce, při čemž se stejným způsobem podílí i na nákladech lékařského ošetření (participace). Osoby, které přijíždějí ze zemí s nimiž není uzavřena smlouva nebo smlouvou není stanovena možnost využití zdravotní péče, veškeré náklady zdravotní péče hradí sami. Více informací Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (tel.:+385 1 4806 333, web: www.hzzo-net.hr).

ném vstupu do Chorvatska, pas (psi z Chorvatska) – musí být očkováni proti vzteklině – musí být podrobeni testu neutralizace protilátkami titrace rovné nejméně 0,5 IJ/ml ve vzorku odebraném oprávněným veterinářem, nejméně 30 dní po očkování a tři měsíce před přemísťováním v oprávněné laboratoři, kterou můžete najít na seznamu na následujících internetových stránkách: http//:ec. europa.eu/food/snímal/liveanimals/pets/ approval_en.htm. Předepsané období tří měsíců se nevztahuje na opakovaný vstup domácích mazlíčků na území Chorvatska, jejichž pas potvrzuje, že titrace protilátek s pozitivním výsledkem byla provedena dříve, než zvíře opustilo Chorvatsko. Zvířata, která se dovážejí ke komerčním účelům a cestují jako zásilka, musí před odbavením prohlédnout veterinář. *Pro podrobnější informace o zemích se prosím obraťte na Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje – Veterinární správu ( telefon: +385 1 6109 499, +385 1 6106 703 a +385 1 6106 455, www.mps.hr)

Veterinární služba V Chorvatsku je k dispozici síť veterinárních klinik a ambulancí. Informace: Ministerstvo zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje - Veterinární správa E-mail: office@mps.hr Web: www.mps.hr Svátky a nepracovní dny 1. ledna - Nový rok 6. ledna – Tří králů Velikonoční neděle a pondělí 1.května - Svátek práce Boží tělo 22. června - Den boje proti fašismu 25. června - Den státnosti 5. srpna - Den vítězství a díkuvzdání 15. srpna - Nanebevzetí Panny Marie 8. října - Den nezávislosti 1. listopadu - Den Všech Svatých 25. a 26. prosince - vánoční svátky.

Zdravotní péče Nemocnice a kliniky jsou ve všech větších městech; ambulance a lékárny v menších místech. Zahraniční turisté, kteří mají povinné pojištění ve své zemi, v období soukromého pobytu v Chorvatsku nehradí využití zdravotní péče, pokud má Chorvatsko a země, z níž přijíždějí, uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení, tj. že mají touto smlouvou předvídána potvrzení o nároku na využití zdravotní péče. Zdravotní péče

5

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 6

V případě nehody Centrum 112 vám umožní rozhovor i v jednom z následujících jazyků:

Pracovní doba obchodů a veřejných služeb Většina obchodů je v pracovní dny otevřena od 8 do 20 hodin a mnohé z nich i o víkendu Veřejné služby a úřady většinou mají pracovní dobu od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin.

– anglicky – německy – italsky – maďarsky – slovensky – česky

Pošta a telekomunikace Pošty jsou ve větších městech otevřeny v pracovní dny od 7 do 19 hodin, v menších městech od 7 do 14 hodin; některé pošty mají dvousměnnou pracovní dobu. Ve větších městech a turistických střediscích jsou hlavní pošty otevřeny i v sobotu a neděli. Ve všech veřejných telefonních automatech se používají telefonní karty, které se prodávají na poštách a v novinových stáncích. Z jakéhokoliv telefonu lze volat přímo do zahraničí. Web: www.posta.hr

Volejte 112! Pokud potřebujete: – rychlou lékařskou pomoc – pomoc hasičů – pomoc policie – pomoc horské záchranné služby – pomoc jiných rychlých služeb a operativních sil systému ochrany a záchrany. Pokud zpozorujete: – požár, – únik nebezpečných látek, znečistění pitné vody, potoků, řek nebo moře, – jiné úkazy ohrožující život a zdraví lidí, zvířat nebo kulturní majetek a životní prostředí

Elektrické napětí městské sítě 220V s frekvencí 50 Hz Voda ve veřejné vodovodní síti je v celém Chorvatsku pitná.

Když voláte ohlaste: – co se stalo, – kde se to stalo – kdy se to stalo, – jestli je někdo zraněn, – jaká jsou zranění, – jakou pomoc potřebujete – kdo volá

V případě nehody volejte 112! Na toto číslo lze volat v jakoukoliv denní i noční dobu, bez ohledu na to kde se nacházíte v Chorvatské republice nebo na území EU Telefonní volání je zdarma. Volat se může prostřednictvím všech operátorů a telefonických zařízení volbou čísla 112.

6

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 7

PRAKTICKÉ RADY

Na cestě – během turistické sezony se vyhýbejte dopravním zácpám, jízdě o víkendech a svátcích – jezděte odpočatí – přizpůsobte jízdu podmínkám na silnici a dodržujte omezení rychlosti – v případě zácpy buďte trpěliví a zásobte se dostatečným množstvím pitné vody

Aktivity v přírodě – seznamte příbuzné nebo přátele s trasami svého pohybu nebo plány své cesty. – choďte po označených stezkách a cestách – zásobte se dostatečným množstvím pitné vody – připravte si odpovídající oblečení a obuv – připravte si mobilní telefonní zařízení – sledujte informace o předpovědi počasí – pozorně v souladu s předpisy zacházejte s otevřeným ohněm – neodhazujte v přírodě nedopalky a zápalné předměty

Na moři

Prověřte zda jste podnikli všechna opatření k zabránění požáru! Neodhazujte zapálené nebo zápalné předměty do okolí! Dodržujte zákazy rozdělávání ohně! Dbejte na to, aby vaše zaparkované vozidlo neblokovalo požární přístupy a příjezdy.

– v případě nehody na moři nebo znečistění moře volejte 155 (Národní centrálu pro pátrání a záchranu na moři nebo 112, – před vyplutím se informujte o předpovědi počasí, zvláště pro Jadran – při koupání zůstávejte v zorném poli ostatních plavců – informujte příbuzné nebo přátele o přibližné lokalitě potápění a označte ji předepsaným způsobem – slunci se vystavujte přiměřeně a opatrně a používejte ochranné prostředky – zásobte se dostatečným množstvím pitné vody

Co udělat, když vznikne požár?

Ochrana životního prostředí

Protipožární ochrana

Ochrana biologické rozmanitosti je v souladu s platnými předpisy Evropské unie. Moře chorvatského Jadranu je ke koupání vysoce kvalitní a podle měřítek Evropské unie. V případě znečištění okolí volejte Centrálu 112.

– Požár ihned hlaste hasičům na telefonní číslo 112! – Použijte ruční hasící přístroj k počátečnímu hašení požáru a požár haste pouze pokud neohrožujete sebe ani ostatní! – Informujte o požáru osoby z okolí ŘIĎTE SE POKYNY HASIČŮ. ZAPAMATUJTE SI: Za nedodržování předpisů ochrany před požárem Ministerstvo vnitra zahajuje přestupkové nebo trestní řízení.

7

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 8

Důležitá telefonní čísla

v chorvatštině, bude HAK podávat informace o aktuální dopravní situaci a stavu vozovek i v angličtině a němčině a v srpnu i v italštině. Mimořádné informace o dopravních zácpách se vysílají z HAK-u v chorvatském a anglickém jazyce. Ve stejném období se během léta na Druhém programu chorvatského rozhlasu každou celou hodinu vysílají zprávy z Třetího programu Rakouského rozhlasu a Bayernu 3 v němčině, RAI Uno v italštině, Pražského rozhlasu v češtině, Absolut rádia v angličtině a z mezinárodního programu Chorvatského radia – „Glas Hrvatske“ také v anglickém, německém a španělském jazyce. České turisty během léta novináři Radia Praha jednou denně informují prostřednictvím regionálních rozhlasových stanic: Radia Split, Radia Dubrovník a Radia Rijeka.

Mezinárodní předvolba pro Chorvatsko je 385 Záchranná služba: 194 Hasiči: 193 Policie: 192 Pomoc: na silnicích 1987 (Pokud voláte ze zahraničí nebo mobilem, volte +385 1 1987) Národní centrála pro záchranu a pátrání na moři: 155 Společné číslo pro všechny urgentní případy: 112 Horská záchranná služba: +385 1 4821 049 Všeobecné informace: 18981 Informace o místních a meziměstských telefonních číslech: 11888 Informace o mezinárodních telefonních číslech: 11802 Předpověď počasí a situace na silnicích: 060 520 520 Chorvatský autoklub (HAK): +385 1 4640 800 E-mail: info@hak.hr Web: www.hak.hr

CHORVATSKO AUTOMOBILEM Doklady Pro vstup do Chorvatska je potřebné mít platný řidičský a technický průkaz a doklad o pojištění vozidla (zelená karta). Pokud máte v úmyslu využívat služeb rent-a-car, může být požadován i mezinárodní řidičský průkaz, který vydává matiční autoklub. Řidič, který přijíždí na území Chorvatska automobilem zahraniční SPZ, musí mít platný mezinárodní doklad pojištění o zodpovědnosti, uznávaný na území EU nebo jiný důkaz o tomto pojištění. Za mezinárodní doklady se považuje služební registrační SPZ vozidla, která je ustálená na území státu, jehož národní instituce je signatářem Multilaterální dohody, nebo platná Zelená karta, vydaná pro vozidlo,

Cizojazyčné rozhlasové vysílání v turistické sezóně: Chorvatský rozhlas emituje na několika programech cizojazyčná vysílání pro turisty v Chorvatsku. Na Prvním programu Chorvatského rozhlasu je každý den zařazeno ve 20.05 vysílání v angličtině v délce cca 10 minut. V období letní sezony na Druhém programu Chorvatského rozhlasu (98,5 Mhz severozápadní Chorvatsko a Dubrovnické přímoří, 105,3 Mhz Istrie, 96,1 Split, 98,9 Makarské přímoří, 93,3 Gorski Kotar), při pravidelných zprávách a hlášeních

8

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 9

Čerpací stanice pohonných hmot

které pochází ze země, jejíž národní úřad není signatářem Multilaterální dohody a ostatní doklady a důkazy, jejichž platnost je známá Chorvatské pojišťovně.

Čerpací stanice ve větších městech a na dálnicích jsou otevřeny nepřetržitě 0 – 24. Lze čerpat: Euro Super 95, Super 95, Super 98, Super plus 98, Euro Diesel a Diesel, a ve větších městech a čerpacích stanicích na dálnicích i plyn. Informace o cenách benzinu a seznam plynových stanic: www.ina.hr, www.omv.hr; www.tifon.hr; www.hak.hr;

Omezení rychlosti vozidel – v osadách 50 km/h – mimo osadu 90 km/h – na silnicích určených pro motorová vozidla a rychlostních silnicích100 km/h – na dálnicích 130 km/h – motorová vozidla s přívěsem bez brzd 80 km/h – autobusy a autobusy s lehkými přívěsy 80 km/h, na dálnicích 100 km, kromě autobusů, které organizovaně převážejí děti Jízda se zapnutými krátkými světly během dne je povinná v období zimního času. Při jízdě je zakázáno používat mobil bez zařízení „hands free“, které umožňuje jeho používání bez pomoci rukou. Používání bezpečnostního pásu je povinné jak pro řidiče, tak pro všechny spolucestující. Reflexní vesta, kterou je řidič povinen použít, tj. obléci když na silnici vykonává nějaké práce na vozidle (vyměňuje kolo, vykonává menší opravy, nalévá pohonné hmoty pokud bez nich vozidlo zůstalo, žádá o pomoc zastavováním druhých vozidel apod.) je povinnou součástí výbavy vozidla.

Silniční poplatky Za dálnice: A1 Záhřeb-Bosiljevo-ZadarŠibenik- Split-Šestanovac-Ravča, A2 Záhřeb- Zaprešić-Krapina-Macelj, A3 Bregana-Záhřeb-Slavonski Brod-ŽupanjaLipovac, A4 Záhřeb-Varaždin-Goričan, A5 Osijek -Đakovo-Sredanci, A6 BosiljevoVrbovsko-Rijeka, A7 Rijeka-Rupa, a A9 Kanfanar-Pula. Za rychlostní silnice Istrijský Y s objekty podléhajícími poplatkům - „Tunel Učka“ na trase A8 na trase Kanfanar – Matulji a viadukt „Mirna“.na trase A9 Kanfanar – Kaštel Za most pevnina – Krk Informace se nachází na webových stránkách: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr, www.huka.hr

Rady pro bezpečnou jízdu Přidržovat se dopravních předpisů a omezení rychlosti, u delších cest odpočívat na upravených a vybudovaných odpočívadlech a na mokré vozovce přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám, protože to všechno jsou předpoklady bezpečného dojezdu do cílového místa.

9

24.11.2010. 11:10:


LETECKY

Základní povinnosti při dopravní nehodě

Letiště pro příjem letadel veřejné letecké dopravy: Letiště Brač Telefon: +385 1 559 701 Web:www.airport-brac.hr Letiště Dubrovnik Tel.: +385 20 773 333 Web: www.airport-dubrovnik.hr Letiště Mali Lošinj Telefon: +385 51 235 148 Web: www.airportmalilosinj.hr Letiště Osijek Zelefon: +385 31 514 402 Web: www.osijek-airport.hr Letiště Pula Tel.: +385 52 530 140 Web: www.airport-pula.hr Letiště Rijeka Tel.: +385 51 842 134 Web: www.rijeka-airport.hr Letiště Split Tel.: +385 21 203 555 Web: www.split-airport.hr Letiště Zadar Tel.: +385 23 205 800 Web: www.zadar-airport.hr Letiště Záhřeb Tel.: +385 1 4562 222 Web: www.zagreb-airport.hr Letiště Varaždin - Letiště pro příjem letadel obecného zaměření a občasný taxi převoz

Dopravní nehodu je třeba ihned oznámit policii (Telefonní číslo 192), nebo společné evropské číslo pro rychlou pomoc 112. Není nutné v případě dopravní nehody s malou materiální škodou. V případě zraněných osob zavolat záchranou službu (telefonní číslo 194). Zabezpečte místo nehody, oblékněte si reflexní vestu, postavte výstražný trojúhelník a udělejte vše pro ochranu před dalším nebezpečím. Počkejte na příjezd policie. V případě jakéhokoliv poškození vozidla je nutné vyžádat si od policie potvrzení o ohledání a poškození, bez kterého nelze přejet státní hranice.Pokud potřebujete opravit závadu na autě nebo přepravit auto do servisu, zavolejte Pomoc na silnicích na telefon 1987 (při volání ze zahraničí, volte +385 1 1987) Jak se vyhnout dopravním zácpám? Chcete li se vyhnout zbytečnému čekání v kolonách, doporučujeme abyste si naplánovali cestu s využitím informací v dopravním plánovacím kalendáři této brožury Turistické informace, ve které jsou uvedeny dny a směry nejvyšší předpokládané hustoty dopravy. Pokud je to možné, vyhýbejte se cestování v sobotu. Před cestou si zjistěte informaci o aktuální situaci na chorvatských silnicích a v dopravě trajekty, a to u Chorvatského autoklubu HAK (Informační centrum HAK +385 1 4640 800 nebo na www.hak.hr), nebo na Druhém programu Chorvatského rozhlasu, (98,5 Mhz).

2010 cz.indd 10

10

24.11.2010. 11:10:


Ostatní letecké společnosti provozující linky do Chorvatska:

Malá letiště pro příjem především kluzáků a motorových kluzáků, které nemohou vzlétat samostatně a jejichž využití lze rozšířit i o lety jiných druhů letadel, používaných k nekomerčním leteckým akcím (článek 2. odstavec 1 bod 32 Zákona o vzdušném provozu, „Narodne novine“ číslo 69/09): Pribislavec, (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Záhřeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije a Sinj.

Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines.

Mezinárodní letiště

PO MOŘI

Záhřeb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač a Mali Lošinj. Informace: Záhřeb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 555, Dubrovník +385 20 773 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, Brač +385 21 559 711 a Mali Lošinj +385 51 231 666.

Agentura pro pobřežní linkovou námořní dopravu Telefon: +385 21 329 370; Telefax: +385 21 329 379 E-mail: info@agencija-zolpp.hr Web: www.agencija-zolpp.hr Mezinárodní trajektové linky: Zadar-Ancona; Split-Ancona; Split-Stari Grad-Pescara, Ancona Split-Pescara a Rijeka-Split-Stari Grad (Hvar)-KorčulaSobra (Mljet) –Dubrovnik-Bari Dubrovník-Bari (přímo), Vis-Ancona, Stari Grad-Ancona

Croatia Airlines: Národní letecká společnost a člen leteckého sdružení Star Alliance, přímými lety spojuje Chorvatsko s řadou evropských cílových míst: Amsterodamem, Vídní, Bruselem, Frankfurtem, Londýnem, Mnichovem, Paříží, Římem, Sarajevem, Skopljem, Curychem, Kodaní, Podgoricí a Prištinou. V sezoně je chorvatské pobřeží spojeno s dalšími místy v Rakousku, Francii, Německu a Veliké Británii. Ve spolupráci s partnery Croatia Airlines umožňuje svým cestujícím přístup cílovým místům v celém světě. Kontaktní centrum: +385 1 6676 555 Web: www.croatiaairlines.com E-mail: contact@croatiaairlines.hr

2010 cz.indd 11

Trajektové linky podél pobřeží: Rijeka-Split-Stari Grad/ Hvar-Korčula-Dubrovník. Lokální trajektové linky spojují s pevninou ostrovy: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silbu, Premudu, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Ravu, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šoltu, Brač, Hvar, Vis, poloostrov Pelješac, Korčulu, Lastovo, Mljet, Šipan a místní lodní a rychlé lodní linky spojují ostatní osídlené ostrovy, na kterých není automobilová doprava.

11

24.11.2010. 11:10:


Ostatní lodní přepravci:

Rychlé lodní linky (spojení s pevninou nebo mezi ostrovy):

Rapska plovidba d.d.: www.rapska-plovidba.hr Mediteranska plovidba d.d.: www.medplov.hr Linijska nacionalna plovidba d.d., www.lnp.hr G & V Line d.o.o.: www.gv-line.hr Miatours: www.miatours.hr Kapetan Luka: www.krilo.hr SNAV: www.snav.it Venezia lines: www.venezialines.com Blue Line International: www.blueline-ferries.com Emilia Romagna Lines: www.emiliaromagnalines.it

Rijecká oblast: Lošinj, Susak, Unie, Cres, Ilovik, Pag, Rab Zadarská oblast: Ist, Molat, Dugi otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Splitská oblast: Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Dubrovnická oblast: Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Šibenická oblast: Kaprije, Žirje Sezónní linka: Pula – Unije – Mali Lošinj – Ilovik - Zadar Lodní linky spojují s pevninou nebo vzájemně následující ostrovy: Rijecká oblast: Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Zadarská oblast: Dugi otok, Iž, Rava, Vrgada Šibenická oblast: Prvić, Zlarin Splitská oblast: Drvenik Veli a Mali, Čiovo, Biševo Dubrovnická oblast: Šipan, Lopud, Koločep

Celní pobočky pro vstup cizích lodí jsou: Celoroční: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša (Bršica), Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli a Dubrovník. Sezónní (po dobu letní sezóny): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža a Cavtat.

Jadrolinija: Hlavní chorvatský osobní lodní přepravce, provozuje převážnou většinu pravidelných mezinárodních a domácích trajektových, lodních a rychlých lodních linek. Hlavní úřad je v Rijece (Tel.: +385 51 666 100, +385 51 666 111); www.jadrolinija.hr

2010 cz.indd 12

12

24.11.2010. 11:10:


PLAVBA V CHORVATSKÉ REPUBLICE

– nálepku (vinětu) – ověřený seznam posádky a cestujících – ověřený seznam osob, které mohou pobývat na plavidle (pro plavidla, která budou měnit posádku během plavby v Chorvatské republice) – potvrzení (účtenku) o zaplacení poplatků za bezpečnost plavby, světelnou signalizaci, námořní informační mapu, správu – potvrzení (účtenku) o zaplacení paušálu pobytové taxy pro plavidla s lůžky, délky od 5 metrů – důkaz způsobilosti plavidla k plavbě – důkaz, že osoba, která velí plavidlu, je způsobilá ho řídit – důkaz o pojištění odpovědnosti za škody, způsobené třetím osobám – důkaz o vlastnictví nebo plnou moc majitele k používání plavidla

Velitel plavidla, které vplouvá do Chorvatské republiky po moři, je povinen vplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu pro mezinárodní dopravu k pohraniční kontrole, obstarat nálepku a ověřit seznam posádky a cestujících nebo seznam osob na kapitanátu nebo jeho pobočce. Velitel plavidla, které bylo do Chorvatska dovezeno po souši nebo je v úschově v přístavu či na jiném povoleném místě, je povinen před vyplutím obstarat nálepku a ověřit seznam posádky a cestujících nebo seznam osob na kapitanátu/lodním úřadu (pokud si ho přeje obstarat). Nálepku musí mít plavidlo, jehož délka je 3 m nebo větší, jakož i plavidlo délky menší než 3 m, jestli je celková síla jeho pohonného zařízení 5 KW anebo větší. Nálepku nemusí mít plavidla na vesla bez ohledu na svoji délku (např. kajak, lehký člun, šlapadlo a pod.). Nálepku nemusí mít plavidlo, dokud se nachází v úschově v přístavu anebo na jiném povoleném místě v Chorvatské republice. Pokud jde o nálepku (vinětu), pomocné čluny i jet-ski, podléhají stejným předpisům. Plavidlo musí být označeno nálepkou na viditelném místě a její platnost je rok ode dne vydání. Ústřižek nálepky se musí nalepit na seznam osob. Plavidlo, které pluje v chorvatských vodách, musí mít následující originální doklady:

2010 cz.indd 13

Seznam posádky a cestujících Seznam posádky a cestujících zahrnuje posádku i cestující, kteří se nacházejí na plavidle a ověřuje se v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce podpisem a razítkem. Pokud velitel plavidla během pobytu a plavby v chorvatském moři v období platnosti nálepky nemá v úmyslu měnit posádku, nemusí se dále přihlašovat přístavnímu kapitanátu/pobočce. Plavidla, která nemají možnost delšího pobytu (plavidla bez lůžek), nemusí mít seznam posádky a cestujících. Osoba, která řídí plavidlo, může v Chorvatsku vylodit posádku (nebo její část) s kterou připlula ze zahraničí a nalodit novou, v tom případě musí změnu posádky přihlásit přístavnímu kapitanátu, a s tak změněnou posádkou musí vyplut z Chorvatska.

13

24.11.2010. 11:10:


Seznam osob

Přihlášení pobytu

Velitel plavidla, který má v úmyslu měnit posádku během plavby v Chorvatské republice je povinen na přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce ověřit seznam osob, které budou na plavidle pobývat během platnosti nálepky, a celkový počet osob uvedených v seznamu osob nesmí být větší od dvojnásobku kapacity navýšené o 30% jednotkové kapacity plavidla. Kapacita plavidla se určuje v souladu s doklady plavidla, vydanými oprávněnými orgány země původu a pokud v nich není vyznačena, určuje se podle Směrnic o člunech a jachtách a Směrnic pro statutární certifikaci člunů a jachet. Seznam osob se ověřuje útržkem nálepky (viněty). Seznam osob lze vyplnit celkově při obdržení nálepky, a může se vyplňovat i sukcesivně, a nejpozději během prvního naloděni jednotlivé osoby uvedené v seznamu osob. Pokud se seznam osob vyplňuje sukcesivně, tak se během každého vyplnění ověřuje v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce. Počet výměn osob uvedených na seznamu je neomezený. Do seznamu osob se nezapisují osoby, které pobývají na plavidle během jeho pobytu v přístavu nebo na kotvišti. Děti do 12 let se nezapisují do seznamu osob a nezapočítávají se do maximálního počtu osob. Seznam osob na plavidlech, která přijíždí do Chorvatska mořskou cestou, se nemusí ověřit při obstarávání nálepky, ale může se ověřit i dodatečně když dochází ke změně posádky v Chorvatsku.

Cizinci, kteří do Chorvatska přijíždějí zahraničními plavidly, určenými pro sport a rekreaci a kteří využívají ubytování na těchto plavidlech, přihlašují svůj pobyt pouze v přístavu nebo přístavišti v němž se po jejich příjezdu do Chorvatska provádí kontrola přejezdu státní hranice. Pokud cizinec přejede státní hranici na některém ze silničních hraničních přechodů a touto cestou dováží plavidlo, na kterém bude pobývat, přihlášení k pobytu vyřídí marina, v níž bude plavidlo spuštěno do moře. Pokud se loď spouští v některém z přístavišť, tehdy je cizinec povinen přihlášení lodi i pobytu vyřídit osobně na územně příslušné policejní stanici. To platí výlučně pro plavidla, na kterých bude cizinec pobývat. Cizinci, jejichž plavidla se nacházejí na stání v některé z chorvatských marin, jsou povinni svůj příjezd přihlásit v marině.

2010 cz.indd 14

Pobytová taxa Povinnost platit pobytovou taxu mají majitelé nebo uživatelé plavidel s lůžky, délky od 5 metrů. Pobytová taxa se platí v přístavních kapitanátech nebo jejich pobočkách a to paušálně na dobu 8 dnů, 15 dnů, 30 dnů, 90 dnů a 1 roku. Potvrzení o zaplacení paušálu pobytové taxy se musí vždy nacházet na plavidle a velitel plavidla je povinen ho předložit oprávněné osobě na její žádost.

14

24.11.2010. 11:10:


Vyplouvání plavidel z Chorvatské republiky

EN „Venezia“: Venezia-Záhřeb-Budapešť (Moskva, Kijev, Bukurešť)-Venezia EN „Lisinski“: Záhřeb-Mnichov-Záhřeb IC „Zagreb“: Záhřeb-Vídeň-(přes Maďarsko)-Záhřeb IC „Sava“: Bělehrad-Záhřeb-Villach-Mnichov-Bělehrad IC »Kvarner« : Záhřeb-Budapešť-Záhřeb IC „Drava“: Budapešt-Osijek-Sarajevo-Budapešt

Velitel plavidla je povinen před vyplutím z Chorvatské republiky: – podrobit se celní prohlídce v jednom z přístavů otevřených pro mezinárodní dopravu – ověřit seznam posádky a cestujících v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce. Po vykonání povinnosti musí velitel plavidla nejkratší cestou opustit vnitřní mořské vody a teritoriální moře Chorvatské republiky.

Rychlíky „Maestral“: Záhřeb-Budapešť-Záhřeb Záhřeb-Villach-Záhřeb Bělehrad-Záhřeb-Curych-Bělehrad „Nikola Tesla“: Záhřeb-Bělehrad-Záhřeb Sarajevo-Vinkovci-Bělehrad -Sarajevo Záhřeb-Sarajevo-Ploče-Záhřeb Záhřeb-Sarajevo-Záhřeb (noční vlak) Ploče – Sarajevo – Ploče Villach-Záhřeb-Bělehrad-Villach (noční vlak) „Opatija“: Rijeka-Ljubljana-Rijeka (Mnichov) „Ljubljana“: Rijeka-Ljubljana (Vídeň)-Rijeka

Řízení chorvatských člunů a jachet pro zahraniční jachtaře Na základě změn a doplňků Směrnic o člunech a jachtách ze dne 11. února 2009, Chorvatská republika jednostranně uznává osvědčení jiných států k řízení chorvatských člunů a jachet. Údaje o zahraničních osvědčeních, která se uznávají v Chorvatsku, lze najít na služebních stránkách Ministerstva moře, dopravy a infrastruktury Web: www.mmpi.hr

Sezónní vlaky: Ljubljana-Pula-Ljubljana Budapešť-Záhřeb-Split-Budapešť (noční vlak)

VLAKEM Chorvatsko má přímé linky se Slovinskem, Bosnou a Hercegovinou, Maďarskem, Itálií, Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Srbskem. Téměř se všemi ostatními evropskými zeměmi má spojení s přestupem.

Zvláštní vlaky: Bělehrad – Knin – Split – Bělehrad (červen-září o víkendech, noční vlak) Tel: +385 1 4573 208 E-mail: posebni.vlakovi@hznet.hr Informace: Telefon: +385 1 060 333 444 Web: www.hznet.hr

Eurocity, Intercity a Euronight vlaky: EC „Mimara“: Záhřeb-Villach-Siegen-Záhřeb EC „Croatia“: Záhřeb-Vídeň-Záhřeb (přes Slovinsko)

2010 cz.indd 15

15

24.11.2010. 11:10:


AUTOBUSEM

TAXI A RENT A CAR

Pravidelné mezinárodní linky spojují Chorvatsko se sousedními zeměmi a většinou středoevropských a západoevropských států. Telefonní číslo služby Informací při volání z Chorvatska: 060 313 333 Telefonní číslo Informací při volání z ciziny: +385 1 61 12 789 Mezinárodní doprava (pokladna): +385 1 60 08 631 Vnitrostátní doprava (pokladny): +385 1 60 08 620 Autobusové nádraží Rijeka Telefon: +385 51 66 03 00, +385 060 302 010 E-mail: autotrans@ri.t-com.hr Web: www.autotrans.hr Autobusové nádraží Split Telefon: +385 21 329 180, +385 060 327 777 E-mail: info@ak-split.hr Web: www.ak-split.hr Autobusové nádraží Šibenik Telefon: +385 060 368 368 E-mail: autotransport@si.t-com.hr Autobusové nádraží Zadar Telefon: +385 23 211 555 Autobusové nádraží Záhřeb Telefon: +385 060 313 333 Web: www.akz.hr Autobusové nádraží Dubrovnik Telefon: +385 20 357 020, +385 060 305 070 E-mail: libertas@libertasdubrovnik.com Web: www.libertasdubrovnik.com Autobusové nádraží Osijek Telefon: +385 060 33 44 66 Autobusové nádraží Pula Telefon: +385 060 304 090

Taxi služba je k dispozici ve všech městech a turistických místech Pronajímání automobilů (rent a car) je možné ve všech městech, turistických střediscích a na všech letištích.

2010 cz.indd 16

VýZNAMNěJŠí MUZEA: Čakovec: Muzeum Međimurja Dubrovník: Dubrovnické muzeum Knížecí palác, Etnografické muzeum – Rupe, Městské hradby, Muzeum dominikánského kláštera, Námořní muzeum, Katedrální klenotnice, Dům Marina Držiće; Akvárium – biologický institut Dubrovník, Muzeum františkánského kláštera „Mala braća“, Muzeum pravoslavné církve Gornja Stubica: Muzeum Selských povstání Gospić: Muzeum Liky, v blízkém Smiljanu se nachází Memoriální centrum „Nikola Tesla“ Hlebine: Galerie Hlebine a muzejní sbírka Ivana Generaliće Karlovac: Městské muzeum Karlovac, Staré město Dubovac Klanjec: Galerie sochaře Antuna Augustinčiće Krapina: Muzeum krapinských neadrtálců, Muzeum Ljudevita Gaje Kumrovec: Stará vesnice - jedinečný skanzen s původními selskými domy; rodný dům Josipa Broza Tita Makarska: Malakologické muzeum – muzeum ryb, krabů a mušlí, Městské muzeum Našice: vlastenecké muzeum v zámku Pejačević Osijek: Muzeum Slavonie Pazin: Etnografické muzeum Istrie, Muzeum města Pazinu Pula: Archeologické muzeum, Historické muzeum Istrie, Arena

16

24.11.2010. 11:10:


Ludbreg: Převzácná Krev Ježíšova Remete: Matka Boží Remetská Solin: Matka Boží z Ostrova Trški Vrh: Matka Boží Jeruzalémská Vepric: Matka Boží Lurdská Voćin: Matka Boží Voćinská

Rijeka: - Námořní a historické muzeum chorvatského přímoří; Přírodovědecké muzeum Poreč: Domovské muzeum Poreštine Split: Muzeum chorvatských archeologických památek, Archeologické muzeum Splitu, Galerie Ivana Meštroviće, Městské muzeum, Etnografické muzeum, Přírodovědecké muzeum, Umělecká galerie, Námořní muzeum, Klenotnice katedrály. Trakošćan: Zámek Trakošćan – zámecké muzeum se sbírkou starých zbraní Varaždín: Varaždinské městské muzeum ve Starém městě – historické oddělení, Entomologická sbírka „Svět brouků” a Galerie starých i nových mistrů. Zadar: Archeologické muzeum - Stálá výstava církevního umění, Národní muzeum Zadar, Muzeum antického skla Záhřeb: Archeologické muzeum, Etnografické muzeum, Chorvatské muzeum naivního umění, Moderní galerie, Muzeum města Záhřebu, Muzeum Mimara, Muzeum uměleckých řemesel, Muzeum moderního umění, Chorvatské přírodovědecké muzeum, Strossmayerova galerie starých mistrů, Technické muzeum, Galerie „ Klovićevi dvori“, Chorvatské historické muzeum, Muzejně memoriální centrum „Dražen Petrović“, Umělecký pavilón.

Kulturní a přírodní památky na Seznamu světového dědictví UNESCA V Chorvatsku jsou četné kulturní i přírodní památky, mezi nimiž vyniká Staré město v Dubrovníku, Diokleciánův palác ve Splitu, historické jádro Trogiru, raně křesťanský komplex Eufrasiovy baziliky v Poreči, katedrála sv. Jakuba v Šibeniku, město Dubrovník, Starigradské pole na Hvaru, které se nacházejí na Seznamu světového dědictví. Plitvická jezera – nejkrásnější a nejznámější chorvatský národní park je naše jediná přírodní památka, která se nachází na tomto prestižním seznamu. Na Reprezentačním seznamu nehmotného světového kulturního dědictví UNESCA se nachází Slavnost svátku sv. Blažeje Dubrovník, krajkářství Lepoglavy, Hvaru a Pagu, každoroční masopustní obchůzka zvonkařů na území Kastavštiny, hvarské křížové procesí, dvojhlasný zpěv a hra v pentonální stupnici Istrie a Chorvatského Přímoří, jarní procesí Ljelja neboli Královen z Gorjanu, umění výroby dřevěných hraček z Chorvatského Záhoří, Sinjska alka - rytířský turnaj v Sinji a Medařské řemeslo v oblasti severního Chorvatska. Chorvatsko patří mezi země s největším množstvím chráněného nehmotného majetku na světě, zapsaného do Seznamu nehmotnéhop kulturního dědictví UNESCA, vyžadujícího rychlou ochranu. Hudební výraz "Ojkanje" byl také zařazen do Seznamu nehmotného kulturního majetku, vyžadujícího rychlou ochranu.

VýZNAMNěJŠí SVATYNě A POUTNí MíSTA: Marija Bistrica: Matka Boží Bistrická Trsat (Sušak): Matka Boží Trsatská Sinj: Zázračná Panna Marie Sinjská Aljmaš: Panna Utěšitelka Krasno: Matka Boží Krasnovská Karlovac-Dubovac: Sv. Josef Lobor: Matka Boží Horská

2010 cz.indd 17

17

24.11.2010. 11:10:


NÁRODNí PARKY

Paklenica - Národní park na jižní straně Velebitu, největšího horského masivu v Chorvatsku. Informace: Adresa: NP Paklenica Dr. Franje Tuđman 14a, 23244 Starigrad-Paklenica Telefon: +385 23 369 155, +385 23 369 202 Telefax: +385 23 359 133 E-mail: np-paklenica@zd.t-com.hr, prezentacija@paklenica.hr Web: www.paklenica.hr

Brijuni - ostrovní skupina dvou větších a 12 menších ostrůvků u západního pobřeží Istrie. Informace: Adresa: NP Brijuni Brionska 10, 52212 Fažana Telefon:: +385 52 525 888 Telefax: +385 52 525 917 E-mail: brijuni@brijuni.hr Web: www.brijuni.hr Kornati – nejhustější souostroví ve Středozemí s celkem 89 ostrovy, ostrůvky a útesy. Informace: Adresa: NP Kornati, Butina 2, 22243 Murter Telefon: +385 22 435 740 Telefax: +385 22 435 058 E-mail: kornati@kornati.hr Web: www.kornati.hr

Plitvická jezera – Nejstarší a nejznámější chorvatský národní park, součást Světového přírodního dědictví UNESCO. Informace: Adresa: NP Plitvička jezera 53231 Plitvička jezera Telefon: +385 53 751 015, +385 53 751 014 Telefax: +385 53 751 013 E-mail: info@np-plitvicka-jezera.hr Web: www.np-plitvicka-jezera.hr

Krka - nejkrásnější krasová řeka v Chorvatsku Informace: Adresa: NP Krka Trg Ivana Pavla II br. 5, 22000 Šibenik Telefon: +385 22 201 777 Telefax: +385 22 336 836 E-mail: anita.matacic@npk.hr Web: www.npkrka.hr

Risnjak – převážně zalesněný horský masiv severně od Rijeky, ve kterém se nachází i hydrologická přírodní památka – pramen řeky Kupy. Informace: Adresa: NP Risnjak Bjela Vodica 48, 51317 Crni Lug Telefon: +385 51 836 133, +385 51 836 261 Telefax: +385 51 836 116 E-mail: np-risnjak@ri.t-com.hr Web: www.risnjak.hr

Mljet - ostrov ležící jihozápadně od Dubrovníku Informace: Adresa: NP Mljet Pristanište 2, 20226 Govedari Telefon: +385 20 744 041, +385 20 744 058 Telefax: +385 20 744 043 E-mail: np-mljet@np-mljet.hr Web: www.np-mljet.hr

2010 cz.indd 18

Severní Velebit - přírodně nejvzácnější a nejpřitažlivější oblast vrcholové části severního Velebitu. Informace: Adresa: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, 53274 Krasno Telefon: +385 53 665 380 Telefax: +385 53 665 390 E-mail: npsv@np-sjeverni-velebit.hr Web: www.np-sjeverni-velebit.hr

18

24.11.2010. 11:10:


CHRÁNěNÉ KRAJINNÉ OBLASTI

Papuk – nejhezčí část Slavonských hor; člen Evropské a UNESCO světové sítě geoparků Informace: Adresa: PP Papuk Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin Telefon: +385 34 313 030 Telefax: +385 34 313 027 E-mail: kontakt@pp-papuk.hr Web: www.pp-papuk.hr

Biokovo - pohoří nad Makarskou riviérou Informace: Adresa: PP Biokovo Marineta – mala obala16, 21300 Makarska Telefon/Telefax: +385 21 616 924 E-mail: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr Web: www.biokovo.com Kopački rit – jedna z největších močálovitých oblastí v Evropě, při ústí Dravy do Dunaje Informace: Adresa: PP Kopački rit Titiv dvorac 1, 31328 Lug Telefon: +385 31 285 370 Telefax: +385 31 285 380 E-mail: uprava@kopacki-rit.hr, Web: www.kopacki-rit.hr

Telašćica – umístěná na jihovýchodní straně Dugog otoka, v blízkosti NP Kornati Informace: Adresa: PP Telašćica Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali Tel./Fax: +385 23 377 096 E-mail: telascica@zd.t-com.hr Web: www.telascica.hr Učka - pohoří ve východní části Istrijského poloostrova, nad Kvarnerskou riviérou Informace: Adresa: PP Učka Liganj 42, 51415 Lovran Telefon: +385 51 293 753 Telefax: +385 51 293 751 E-mail: park.prirode.ucka@inet.hr Web: www.pp-ucka.hr

Lonjsko polje – největší chráněná záplavová oblast dunajského povodí Informace: Adresa: PP Lonjsko polje Krapje 16, 44325 Krapje Telefon: +385 44 611 190 Telefax: +385 44 606 449 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

Velebit – zahrnuje největší část stejnojmenného masivu, největší chráněná oblast v Chorvatsku, která je na seznamu mezinárodních rezervací biosféry UNESCO Informace Adresa: PP Velebit Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić Telefon: +385 53 560 450 Telefax: +385 53 560 451 E-mail: velebit@pp-velebit.hr Web: www.velebit.hr

Medvednica - pohoří severně od Záhřebu Informace: Adresa: PP Medvednica Bliznec bb, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4586 317 Telefax: +385 1 4586 318 E-mail: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr Web: www.pp-medvednica.hr

2010 cz.indd 19

19

24.11.2010. 11:10:


UBYTOVÁNí

Vranské jezero - největší přírodní jezero v Chorvatsku, chráněná krajinná oblast s ornitologickou rezervací, nachází se mezi Zadarem a Šibenikem. Možnosti sportovního rybolovu a pozorovaní ptactva Informace: Adresa: PP Vransko jezero Kralja Petra Svačića 2 23510 Biograd n/m Telefon: +385 23 383 181, +385 23 386 452 Telefax: +385 23 386 453 E-mail: pp-vransko-jezero@zd.t-com.hr Web: www.vransko-jezero.hr

Chorvatsko nabízí ubytování v četných hotelech, apartmánových komplexech, soukromých apartmánech a pokojích, v selských hospodářstvích (agroturistika), v kempech vč. naturistických s dlouholetou tradicí. Ve vnitrozemí je velký počet lázní s léčivými minerálními a termálními prameny. Informace: Turistická sdružení a cestovní kanceláře. Mládežnické hostely (Hostelling International hostels) jsou v Dubrovníku, Gradacu, Osijeku, Pule, Zaostrogu, Velom Lošinji, Rijece, Zadaru a Záhřebu. Informace: Chorvatský prázdninový a hostelový svaz Telefon: +385 1 4847 474 Telefax: +385 1 4870 477 E-mail: info@hfhs.hr Web: www.hfhs.hr

Žumberak - Samoborsko gorje - malebná pahorkovitě-horská oblast jihozápadně od Záhřebu Informace: Adresa: PP Žumberak – Samoborské Gorké Slani dol 1, 10430 Samobor Telefon: +385 1 3327 660 Telefax: +385 1 3327 661 E-mail: park@park-zumberak..hr: www.park-zumberak.hr

Nautický turizmus a mariny:

Lastovské souostroví – připadá k vnější skupině jihodalmatských ostrovů, kromě ostrova Lastovo zahrnuje ostrovní skupiny Lastovnjaci a Vrhovnjaci a ostrov Sušac Informace: Adresa: PP Lastovsko otočje Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli Telefon: +385 20 801 250 Telefax: +385 20 801 252 E-mail: ju.park.prirode.lastovo@du.t-com.hr; info@pp-lastovo.hr Web: www.pp-lastovo.hr

V Chorvatsku je celkem 98 přístavů nautického turizmu, z nichž je 58 marin (z toho 10 suchých) a 21 z nich je v soustavě ACI a.s. Opatija. Celková kapacita přístavů nautického turizmu je 16 848 stání na moři a 5.209 na pevnině. Téměř všechny mariny mají technické servisy, jeřáby a více různých obchodních a pohostinských objektů. V marinách je také velký počet charter společností, které pronajímají plavidla a v mnohých marinách se pořádají i kurzy plachtění. Informace: Sdružení chorvatských marin Telefon: +385 51 209 147 Telefax: +385 51 216 033 E-mail: hgkri@hgk.hr Web: www.hgk.hr

Ministerstvo kultury Informace: Telefon: +385 1 4866 102, Web. www.min-kulture.hr

2010 cz.indd 20

20

24.11.2010. 11:10:


DOPRAVNí PLÁNOVACí KALENDÁŘ

2010 cz.indd 21

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

07 h 14 h

07 h 14 h

Den

14 h 22 h

Den

14 h 22 h

Den

07 h 14 h

i

1

i

i

2

i

h

3

1

1

2

2

3

3

4

4

4

5

5

5

i

6

6

6

i

7

7

7

8

8

9

9

10 11

i

12

i

8

i

9

h

10

10

i i

h

12

Nízké zatížení Zvýšené zatížení

Rovnoměrné

11 12

13

13

13

i

h

14

14

h

h

15

15

i

15

h

h

16

16

i

i

16

i

17

i

h

17

i

18

i

18

i

19

19

19

20

20

h

h

i

21

21

h

h

i

22

i

23

i

24

i

22

i

23 24

i

25

i

i

22

Převážně směrem od moře

h

h

24 25

h

26

26

27

27

h

h

28

28

28

h

h

29

29

i

29

h

30

30

i

i

30

31

i

h

h

23

25

26

Převážně směrem k moři

h

i

27

i

18

20 21

Velmi vysoké zatížení

DOPRAVNí SMěRY

14

17

Vysoké zatížení

i

h

i

11

OČEKÁVANÉ DOPRAVNí ZATíŽENí

i

i

i

14 h 22 h

h

31

21

24.11.2010. 11:10:


2010 cz.indd 22

22

24.11.2010. 11:11:


2010 cz.indd 23

23

24.11.2010. 11:11:


Co si dát k jídlu?

ACI-Adriatic Croatia International Club Opatija

Kromě standardní evropské kuchyně nabízí Chorvatsko svá nejoblíbenější domácí jídla a speciality: ze studené kuchyně věhlasný dalmatský nebo istrijský pršut, pažský nebo lický sýr, ovčí sýr, slavonský kulen, výborné samoborské nebo zagorské klobásy češnjovke, tvaroh s kyselou smetanou... Nabídku hlavních jídel výrazně ovlivňuje místní podnebí. V Dalmácii, Přímoří, na ostrovech a v Istrii se připravují hlavně ryby a „plody moře“, a z masa je nejoblíbenější pašticada nebo vařené jehněčí. Ve vnitrozemské části Chorvatska je naopak velmi široký výběr masitých pokrmů; pravou pochoutkou jsou krůta s mlinci, pečené jehněčí, pečené sele, vařené i pečené štrukle. Kromě štruklí patří k nejchutnějším sladkostem ořechové a makové koláče, závin s tvarohem nebo různými druhy ovoce.

Řetězec 21 marin podél chorvatského pobřeží Informace: Telefon:. +385 51 271 288 Telefax: +385 51 271 824 E-mail: aci@aci-club.hr Web: www.aci-club.hr Potápění Ohledně turisticky-rekreačního potápění v Chorvatsku kontaktujte potápěčská centra, která zajišťují vaší informovanost a bezpečí. Informace: Sekce potápěčského turizmu HGK - Sektor turizmu, Telefon: +385 1 4561 570 Fax: +385 1 4828 499 E-mail: info@croprodive.info Web: www.croprodive.info

JíDLA A NÁPOJE

Co si dát k pití? Pěstování vinné révy a výroba kvalitních a ušlechtilých vín má v Chorvatsku staletou tradici, a to jak ve vnitrozemí, tak i v Přímoří a Dalmácii. Z červených vín jsou na jadranském pobřeží a na ostrovech známá teran, merlot, kabernet, opolo, plavac, dingač, postup a z bílých malvazija, pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškát... Ve vnitrozemí - ryzlink, graševina, burgundské, tramín... Z destilátů jsou nejoblíbenější rakije (pálenky) - slivovice, travarica, lozovača a z dezertních nápojů prošek a maraschino.

Kde si něco dát? Kromě hotelů nabízejících pobyt s polopenzí nebo plnou penzí jsou ve všech městech, turistických osadách a u hlavních silnic restaurace, hostince, taverny, konoby, pizzerie, objekty s rychlým občerstvením, ale pro gurmány budou nejzajímavější restaurace a hospody s domácí „chorvatskou kuchyní“. Všechny potraviny živočišného původu podléhají stejným podmínkám jako v zemích Evropské unie a jsou pod stálým veterinárně - zdravotním dozorem.

2010 cz.indd 24

24

24.11.2010. 11:11:


DIPLOMATICKO-KONZULÁRNí ZASTUPITELSTVí

Velvyslanectví Bulharska Nike Grškovića 31, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631 Telefax: +385 1 4646 625

Velvyslanectví Albánské republiky Jurišićeva 2a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 679 Telefax: +385 1 4810 682

Konzulát Pobřeží Slonoviny Špansko 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3895 127 Telefax: +385 1 3893 684

Velvyslanectví Austrálie „Centar Kaptol“ , Nova Ves 11/3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4891 200 Telefax: +385 1 4891 216

Velvyslanectví Černé Hory Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 45 73 362 Telefax: +385 1 45 73 423

Velvyslanectví Rakouska Radnička cesta 80/IX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 050 Telefax: +385 1 4834 461

Velvyslanectví České republiky Romeo Tower, Radnička cesta 47/6, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6177 246 Telefax: +385 1 6176 630

Velvyslanectví Belgie Pantovčak 125 B I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 901 Telefax: +385 1 4578 902 Konzulátní telefax: +385 1 4578 903

Velvyslanectví Čile Smičiklasova 23/2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959, +385 1 4611 960 Telefax: +385 1 4610 328

Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny Torbarova 9, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4501 070 Telefax: +385 1 4501 071

Velvyslanectví Dánského království Trg Nikole Šubića Zrinskog 10, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4924 530 Telefax: +385 1 4924 554

Velvyslanectví svazové republiky Brazilie Trg N.Š. Zrinskog 10/1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4002 250 Telefax: +385 1 4002 266

2010 cz.indd 25

Velvyslanectví Arabské republiky Egypt Petrova 51/B, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798 Telefax: +385 1 2310 619

25

24.11.2010. 11:11:


Delegace evropské unie Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4896 500 Telefax: +385 1 4896 555

Generální konzulát Irska Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6310 025 Telefax: +385 1 2413 901

Generální konzulát Filipín Tomašićeva 7, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4612 000 Telefax: +385 1 4618 414

Velvyslanectví Itálie Medulićeva 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4846 386 Telefax: +385 1 4846 384

Velvyslanectví Finska Miramarska 23, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6312 080 Telefax: +385 1 6312 090

Velvyslanectví Izraele Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb Telefon.: +385 1 6169 500 Telefax: +385 1 6169 555

Velvyslanectví Francouzské republiky Hebrangova 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4893 600 Telefax: +385 1 4893 660

Velvyslanectví Japonska Boškovićeva 2, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4870 650 Telefax: +385 1 4667 334

Velvyslanectví Republiky Řecko Opatička 12, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4810 444, Telefax: +385 1 4810 419

Konzulát Jemenu Biankinijeva 6, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 4553 114 Konzulát Jordánského království Gračanska cesta 84, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4645 957 Telefax: +385 1 4645 956

Velvyslanectví Indie Kulmerska 23A, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239 Telefax: +385 1 4817 907

Velvyslanectví Kanady Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4881 200 Telefax: +385 1 4881 230

Velvyslanectví íránu Pantovčak 125c, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980, +385 1 4578 981 Telefax: +385 1 4578 987

2010 cz.indd 26

26

24.11.2010. 11:11:


Velvyslanectví Kazachstanu Tomislavov trg 8, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4614 723 Telefax: +385 1 4573 796

Konzulát Monaka „Centar Kaptol“, Nova Ves 17, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4860 377 Telefax: +385 1 4860 081

Velvyslanectví Čínské lidové republiky Mlinovi 132, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4637 011 Telefax: +385 1 4637 012

Velvyslanectví Nizozemska Medveščak 56, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4642 200 Telefax: +385 1 4642 201

Velvyslanectví republiky Kosovo Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4827 741 / 742 / 743 Telefax: +385 1 4827 721

Velvyslanectví Norska Petrinjska 9/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4922 829, +385 1 4922 831 Telefax: +385 1 4922 828,

Velvyslanectví Maďarska Pantovčak 257, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4890 900 Telefax: +385 1 4579 301

Konzulát Nového Zélandu Vlaška 50a/V, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 4612 060 Velvyslanectví Německa Ulica grada Vukovara 64, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6300 100 Telefax: +385 1 6155 536

Velvyslanectví Makedonie Kralja Zvonimira 6/I, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812 Telefax: +385 1 4617 369

Konzulát Pakistánu Pasarićeva 12, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 3644 775/776 Telefax: +385 1 4617 333

Velvyslanectví Malajsie Slavujevac 4a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347 Telefax: +385 1 4834 348

Konzulát Peru Ksaverska cesta 19, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 325 Telefax: +385 1 4677 324, +385 1 4677 381

Konzulát Malty Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3900 515 Telefax: +385 1 3900 575

2010 cz.indd 27

27

24.11.2010. 11:11:


Velvyslanectví Polska Krležin Gvozd 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4899 444 Telefax: +385 1 4834 577

Velvyslanectví Srbska Pantovčak 245, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068 Telefax: +385 1 4573 338,

Velvyslanectví Portugalska Trg Bana J. Jelačića 5/ll, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211 Telefax: +385 1 4920 663

Konzulát Sudánu Vramčeva 17, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 4817 613 Velvyslanectví Vatikánu Ksaverska cesta 10a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995 Telefax: +385 1 4673 997

Velvyslanectví Rumunska Mlinarska ulica 43, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856 Telefax: +385 1 4677 854

Velvyslanectví Španělska Tuškanac 21a, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365, +385 1 4834 367 Telefax: +385 1 4848 711

Velvyslanectví Ruské federace Bosanska 44, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 3755 038 / 039 Telefax: +385 1 3755 040

Velvyslanectví Švédska Frankopanska 22, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4925 100 Telefax: +385 1 4925 125

Velvyslanectví Spojených států amerických Thomasa Jeffersona 2, 10 010 Zagreb Telefon: +385 1 6612 200 Telefax: +385 1 6612 371

Velvyslanectví Švýcarska Bogovićeva 3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4878 800 Telefax: +385 1 4810 890

Velvyslanectví Slovenské republiky Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4877 070 Telefax: +385 1 4877 078

Konzulát Thajska Gundulićeva 18/IV, 10000 Zagreb Telefon/Telefax: +385 1 4830 359

Velvyslanectví Slovinska Alagovićeva 30/ANNEX, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6311 000, 6311 011 Telefax: +385 1 6177 236

2010 cz.indd 28

28

24.11.2010. 11:11:


Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland Telefon: +49 89 22 33 44 Telefax: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Velvyslanectví Turecka Masarykova 3/II, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4864 660 Telefax: +385 1 4864 670 Velvyslanectví Ukrajiny Voćarska 52, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 4616 296 Telefax: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia Telefon: +39 02 86 45 44 97 Telefax: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it

Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska I. Lučića 4, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6009 100 Telefax: +385 1 6009 111

Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia Telefon +39 06 32 11 0396 Telefax: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká republika Telefon: +420 222 211 812 Telefax: +420 222 210 793 E-mail: infohtz@iol.cz, info@htz.cz

Pro více informací prosím kontaktujte Ministerstvo zahraničních věcí a evropských integrací E-mail: diplom@mvpei.hr, Web: www.mvpei.hr;

INFORMACE

Chorvátske turistické združenie 82109 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská republika Telefon: +421 2 55 562 054, 55 415 415 Telefax: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB, HRVATSKA Telefon: +385 1 46 99 333 Telefax: +385 1 455 7827 E-mail: info@htz.hr

Horvát Idegenforgalmi Közösség 1054 Budapest, Akademia u.1, Magyarország Telefon.: +36 1 267 55 88 Telefax: +36 1 267 55 99 E-mail: info@htz.hu

Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien, Am Hof 13, Österreich Telefon: +43 1 585 38 84 Telefax: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at

Office National Croate de Tourisme 75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France Telefon: +33 1 45 00 99 55, 45 00 99 57 Telefax: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr

Kroatische Zentrale für Tourismus 60313 Frankfurt, Hochstrasse 43, Deutschland Telefon: +49 69 23 85 350 Telefax: +49 69 23 85 352 E-mail: info@visitkroatien.de

2010 cz.indd 29

29

24.11.2010. 11:11:


Croatian National Tourist Office London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road, United Kingdom Telefon +44 208 563 79 79 Telefax: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk

Хорватское туpиcтичeckoe cooбщecтвo 123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab.12. office 1502, Russia Telefon: +7 495 258 15 07 Telefax: +7 495 258 15 07 E-mail: HTZ@wtt.ru

Croatian National Tourist Office New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A Telefon:+1 212 279 8672 Telefax: +1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net

Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija Telefon: + 386 1 2307 400 Telefax: + 386 1 2307 404 E-mail: hrinfo@siol.net Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland Telefon: +41 43 336 2030 Telefax: +41 43 336 2039 E-mail: info@kroatien-tourismus.ch

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji 00-675 Warszawa, IPC Business Center, Ul. Koszykowa 54, Polska Telefon: +48 22 828 51 93 Telefax: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl

Oficina Nacional de Turismo de Croacia 28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C, Espana Telefon: +3491 781 5514 Telefax: +3491 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es

Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige Telefon: +46 853 482 080 Telefax: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com

Kroatiens Turistkontor Bjørnholms Allé 20; 8260 Viby J, Danmark Telefon: +45 70 266 860 Telefax: :+45 70 239 500 E-mail: info@altomkroatien.dk

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands Telefon: +31 20 661 64 22 Telefax: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl

JAPONSKO 107-0052 Tokyo, Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka 1-14-5, Minato-ku Telefon: +81 03 6234 0711 Telefax: +81 03 6234 0712 E-mail: info@visitcroatia.jp

Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique Telefon: +32 255 018 88 Telefax: +32 251 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be

2010 cz.indd 30

30

24.11.2010. 11:11:


TURISTICKÁ SDRUŽENí ŽUP

Koprivnicko-križevacká Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica Telefom:+385 48 624 408 Telefax: +385 48 624 407 E-mail: ured@tz-kckz.com Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

Bjelovarsko-bilogorská Trg Eugena Kvaternika 4, 43000 Bjelovar Teefon.: +385 43 243 944 Telefax: +385 43 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr Web: www.tzbbz.hr

Krapinsko-zagorská Krambergerova 1, 49000 Krapina Telefen/Telefax: +385 49 233 653 E-mail: info@tz-zagorje.hr Web: www.tz-zagorje.hr

Brodsko- posavská Petra Krešimira IV. č. 1, 35000 Slavonski Brod Telefon: +385 35 408 393 Telefax: +385 35 408 392 E-mail: turisticka-zajednica.bpz@sb.htnet.hr Web: www.tzbpz.hr

Licko-senjská Budačka 12, 53000 Gospić Telefon/Telefax: +385 53 574 687 E-mail: tzz-licko-senjske@gs.t-com.hr www.lickosenjska.com

Dubrovnicko-neretvanská Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik Telefon: +385 20 324 999 Telefax: +385 20 324 224 E-mail: info@visitdubrovnik.hr Web: www.visitdubrovnik.hr

Međimurská Športska 2, 40000 Čakovec Telefon/Telefax: +385 40 390 191 E-mail: info@tzm.hr Web: www.tzm.hr

Istrijská Pionirska 1, 52440 Poreč Telefon: +385 52 452 797 Telefax: +385 52 452 796 E-mail: info@istra.hr Web: www.istra.hr

Osjecko-baranjská Kapucinska 40/II, p.p. 39, 31000 Osijek Telefon: +385 31 214 852 Telefax: +385 31 214 853 E-mail: info@tzosbarzup.hr Web: www.tzosbarzup.hr

Karlovacká Ambroza Vraniczanyja 6, 47000 Karlovac Telefon: +385 47 615 320 Telefax: +385 47 601 415 E-mail: info@tzkz.hr, Web: www.tzkz.hr

2010 cz.indd 31

Požežsko-slavonská Županijska 7, 34000 Požega Telefon: +385 34 290 177 Telefax: +385 34 290 226 E-mail: kontakt@tzzps.hr Web: www.tzzps.hr

31

24.11.2010. 11:11:


Přímořsko-goranská N. Tesle 2, 51410 Opatija Telefon: +385 51 272 988, +385 51 272 665 Telefax: +385 51 272 909 E-mail: kvarner@kvarner.hr Web: www.kvarner.hr

Viroviticko-podravská Masarykova 6, 33000 Virovitica Telefon: +385 33 726 069 Telefax: +385 33 722 060 E-mail: ured@tzvpz.hr Web: www.tzvpz.hr

Sisacko-moslavacká Stjepana i Antuna Radića 28/II, 44 000 Sisak Telefon: +385 44 540 163 Telefax: +385 44 540 164 E-mail: tzsmz@email.t-com.hr Web: www.turizam-smz.hr

Vukovarsko-srijemská Glagoljaška 27/III, 32100 Vinkovci Telefon/Telefax: +385 32 344 034 E-mail: turisticka-zajednica@vk.t-com.hr Web: www.tzvsz.hr Zadarská Sv. Leopolda B. Mandića 1, 23000 Zadar Telefax: +385 23 315 316 E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr Web: www.zadar.hr

Splitsko-dalmatská Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split Telefon/Telefax: +385 21 490 032, +385 21 490 033, +385 21 490 036 E-mail: info@dalmatia.hr Web: www.dalmatia.hr

Záhřebská Preradovićeva 42, 10 000 Zagreb Teefon.: +385 1 4873 665 Telefax: +385 1 4873 670 E-mail: info@tzzz.hr Web: www.tzzz.hr

Šibenicko-kninská Fra N. Ružića bb, 22000 Šibenik Telefon: +385 22 219 072 Telefax: +385 22 212 346 E-mail: info@sibenikregion.com Web: www.sibenikregion.com Varaždínská Kratka 1, 42000 Varaždin Telefon/Telefax: +385 42 210 096 Telefax: +385 42 210 073 E-mail: tz.var.zupanije@vz.t-com.hr Web: www.turizam-vzz.hr

2010 cz.indd 32

32

24.11.2010. 11:11:


TURISTICKO INFORMAČNí CENTRA

POREČ Adresa: Zagrebačka 9, 52440 Poreč Telefon: 052 451 293, Fax: 052 451 665 E-mail: info@istria-porec.com Web: www.istria-porec.com

ISTRIE ISTRIJSKÁ ŽUPA

PULA Adresa: Forum 3, 52100 Pula Telefon: 052 219 197, Fax: 052 211 855 E-mail: info@istria-pula.com Web: www.istria-pula.com

HALO ISTRA Adresa: Dalmatinova 4, 52100 Pula Telefon: 052 880 088, Fax: 052 858 400 E-mail: info@istra.hr; info@istra.com Web: www.istra.hr; www.istra.com

ROVINJ Adresa: Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj Telefon: 052 811 566, Fax: 052 816 007 E-mail: info@istria-rovinj.com Web: www.istria-rovinj.com

FUNTANA Adresa: Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana Telefon: 052 445 119, Fax: 052 445 124 E-mail: info@istria-funtana.com Web: www.istria-funtana.com

UMAG Adresa: Trgovačka 6, 52470 Umag Telefon: 052 741 363, Fax: 052 741 649 E-mail: info@istria-umag.com Web: www.istria-umag.com

LABIN Adresa: Aldo Negri 20, 52220 Labin Telefon: 052 855 560, Fax: 052 855 560 E-mail: info@istria-rabac.com Web: www.istria-rabac.com

VRSAR Adresa: Rade Končara 46, 52450 Vrsar Telefon: 052 441 746, Fax: 052 441 187 E-mail: info@istria-vrsar.com Web: www.istria-vrsar.com

MEDULIN Adresa: Centar 223, 52203 Medulin Telefon: 052 577 145, Fax: 052 577 227 E-mail: info@istria-medulin.com Web: www.istria-medulin.com

STŘEDNÍ ISTRIE Adresa: Franine i Jurine 14, 52000 Pazin Telefon: 052 622 460, Fax: 052 616 886 E-mail: info@istria-central.com Web: www.istria-central.com

NOVIGRAD Adresa: Mandrač 29a, 52466 Novigrad Telefon: 052 758 011, Fax: 052 757 075 E-mail: info@istria-novigrad.com Web: www.istria-novigrad.com

2010 cz.indd 33

33

24.11.2010. 11:11:


KVARNER

CRIKVENICA Adresa: Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica Telefon: 051 241 051, Fax: 051 241 867 E-mail: info@tzg-crikvenice.hr Web: www.tzg-crikvenice.hr

PŘíMOŘSKO - GORANSKA ŽUPA

KVARNER INFO - VRATA JADRANA – BRÁNA JADRANU Adresa: Čikovići bb, 51215 Kastav Telefon: 051 623 333, Fax: 051 623 334 E-mail: info@kvarner.hr Web: www.kvarner.hr

KRK Adresa: Obala hrvatske mornarice 3, 51500 Krk Telefon: 051 220 226, Fax: 051 220 226 E-mail: tz-krk@hi.t-com.hr, tz@tz-krk.hr Web: www.tz-krk.hr

KVARNER INFO - OPATIJA Adresa: Mučići bb, 51215 Matulji Telefon: 051 279 816, Fax: 051 279 817 E-mail: opatija@opatija-tourism.hr Web: www.opatija-tourism.hr

CRES Adresa: Cons 10, 51557 Cres Telefon: 051 571 535, Fax: 051 571 535 E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr Web: www.tzg-cres.hr

KVARNER INFO - JUG Adresa: Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski Telefon: 051 791 171, Fax: 051 224 306 E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr Web: www.tz-novi-vinodolski.hr

MALI LOŠINJ Adresa: Riva lošinjskih kapetana 29, 51550 Mali Lošinj Telefon: 051 231 547, Fax: 051 233 373 E-mail: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr Web: www.tz-malilosinj.hr

KVARNER INFO - LETIŠTĚ RIJEKA Adresa: Hamec 1, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 865, Fax: 051 841 892 E-mail: infopunkt@krk.hr Web: www.krk.hr

RAB Adresa: Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab Telefon: 051 771 111, Fax: 051 771 110 E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr Web: www.tzg-rab.hr

INFO GORSKI KOTAR Adresa: Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice Telefon: 051 812 156, Fax: 051 812 156 E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr Web: www.tz-delnice.hr

BAŠKA Adresa: Kralja Zvonimira 114 (P.P. 7), 51523 Baška Telefon: 051 856 817, Fax: 051 856 544 E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr Web: www.tz-baska.hr

RIJEKA Adresa: Korzo 33a, 51000 Rijeka Telefon: 051 335 882, Fax: 051 214 706 E-mail: tic@ri.t-com.hr Web: www.tz-rijeka.hr

2010 cz.indd 34

MALINSKA Adresa: Obala 46, 51511 Malinska Telefon: 051 859 207, Fax: 051 858 254 E-mail: tzo-malinska@ri.t-com.hr Web: www.tz-malinska.hr

34

24.11.2010. 11:11:


OMIŠALJ Adresa: Prikešte 11, 51513 Omišalj Telefon: 051 841 042, Fax: 051 841 042 E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr Web: www.tz-njivice-omisalj.hr

ZADAR Adresa: Mihe Klaića 1, 23000 Zadar Telefon: 023 316 166, Fax: 023 211 781 E-mail: info@tzzadar.hr Web: www.visitzadar.net

PUNAT Adresa: Pod Topol 2, 51521 Punat Telefon: 051 854 860, Fax: 051 854 970 E-mail: info@tzpunat.hr Web: www.tzpunat.hr

NIN Adresa: Trg braće Radića 3, 23232 Nin Telefon: 023 264 280, Fax: 023 265 247 E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr Web: www.nin.hr

FUŽINE Adresa: Sv. Križ 2, 51322 Fužine Telefon: 051 835 163, Fax: 051 830 000 E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr Web: www.tz-fuzine.hr

STARIGRAD Adresa: Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Telefon: 023 369 245, Fax: 023 369 255 E-mail: info@rivijera-paklenica.hr Web: www.rivijera-paklenica.hr

SELCE Adresa: Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce Telefon: 051 765 165, Fax: 051 765 165 E-mail:td-selce@tzg-crikvenica.hr Web: www.tzselce.hr

ZATON Adresa: Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin Telefon: 023 265 461, Fax: 023 265 462 E-mail: zaton-zd@inet.hr Web: www.zaton-zd.hr

DALMÁCIE – ZADARSKÁ OBLAST

VIR Adresa: Put mula bb, 23234 Vir Telefon: 023 362 169, Fax: 023 362 169 E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr Web: www.otok-vir.info

ZADARSKÁ ŽUPA

BIOGRAD N/M Adresa: Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd n/m Telefon: 023 383 123, Fax: 023 383 123 E-mail: info@tzg-biograd.hr Web: www.visitzadar.net

PAKOŠTANE Adresa: Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane Telefon: 023 381 892, Fax: 023 381 608 E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr Web: www.pakostane.hr

PAG Adresa: Od špitala 2, 23250 Pag Telefon: 023 611 286, Fax: 023 611 301 E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr Web: www.pag-tourism.hr

2010 cz.indd 35

SV. FILIP I JAKOV Adresa: Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov Telefon: 023 389 071, Fax: 023 389 239 E-mail: info@sv-filipjakov.hr Web: www.sv-filipjakov.hr

35

24.11.2010. 11:11:


DALMÁCIE – ŠIBENICKÁ OBLAST

KNIN Adresa: Tuđmanova 24, 22300 Knin Telefon: 022 664 822, Fax: 022 664 819 E-mail: info@tz-knin.hr Web: www.tz-knin.hr

ŠIBENICKO - KNINSKA ŽUPA

ŠIBENIK Adresa: Obala Dr. Franje Tuđmana 5, 22000 Šibenik Telefon: 022 214 411, Fax: 022 214 266 E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr Web: www.sibenik-tourism.hr

MURTER - KORNATI Adresa: Rudina bb, 22244 Murter Telefon: 022 434 995, Fax: 022 434 950 E-mail: tz-murter@si.t-com.hr Web: www.tzo-murter.hr

VODICE Adresa: Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice Telefon: 022 443 888, Fax: 022 442 111 E-mail: info@vodice.hr Web: www.vodice.hr

PIROVAC Adresa: Kralja Krešimira IV br. 6, 22213 Pirovac Telefon: 022 466 770, Fax: 022 466 770 E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr Web: www.tz-pirovac.hr

BETINA Adresa: Trg na moru 2, 22244 Betina Telefon: 022 436 522, Fax: 022 436 523 E-mail: tz-betina@si.t-com.hr

PRIMOŠTEN Adresa: Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten Telefon: 022 571 111, Fax: 022 571 703 E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr Web: www.tz-primosten.hr

BRODARICA - KRAPANJ Adresa: Krapanjskih spužvara 1, 22207 Krapanj-Brodarica Telefon: 022 350 612, Fax: 022 350 612 E-mail: info@tz-brodarica.hr Web: www.tz-brodarica.hr

ROGOZNICA Adresa: Obala Kneza Domagoja bb, 22203 Rogoznica Telefon: 022 559 253, Fax: 022 558 030 E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr Web: www.rogoznica.net

GREBAŠTICA Adresa: Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica Telefon: 022 577 044, 577 044 E-mail: info@tz-grebastica.hr Web: www.tz-grebastica.hr

SKRADIN Adresa: Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin Telefon: 022 771 306, Fax: 022 771 336 E-mail: tz-skradin@si.htnet.hr Web: www.skradin.hr

JEZERA Adresa: Put Zaratića 3, 22244 Jezera Telefon: 022 439 120, Fax: 022 439 905 E-mail: turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr Web: www.summernet.hr/jezera

2010 cz.indd 36

TISNO Adresa: Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno Telefon: 022 438 604, Fax: 022 438 603 E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr Web: www.tz-tisno.hr

36

24.11.2010. 11:11:


TRIBUNJ Adresa: Badnje bb, 22212 Tribunj Telefon: 022 446 143, Fax: 022 446 143 E-mail: tztribunj@inet.hr Web: www.tz-tribunj.hr

SPLIT Adresa: Peristil bb, 21000 Split Telefon: 021 345 606, Fax: 021 348 604 E-mail: turistinfo@visitsplit.com Web: www.visitsplit.com

ZLARIN Adresa: Zlarin bb, 22232 Zlarin Telefon: 022 553 557 E-mail: tzzlarin@net.hr

SUPETAR Adresa: Porat 1, 21400 Supetar Telefon: 021 630 551, Fax: 021 630 551 E-mail: tzg-supetar@st.t-com.hr Web: www.supetar.hr

DRNIŠ Adresa: Domovinskog rata 5, 22320 Drniš Telefon: 022 866 619, Fax: 022 886 609 E-mail: info@tz-drnis.hr Web: www.tz-drnis.hr

TROGIR Adresa: Trg Pape Ivana Pavla II 1, 21220 Trogir Telefon: 021 885 628, Fax: 021 885 628 E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr Web: www.trogir.hr

BILICE Adresa: Bosuć 3, Bilice, 22000 Šibenik Telefon: 022 310 599, Fax: 022 310 528 Web:www.tz-bilice.hr

VIS Adresa: Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis Telefon: 021 717 017, Fax: 021 717 018 E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr Web: www.tz-vis.hr

DALMÁCIE – SPLITSKÁ OBLAST SPLITSKO - DALMATSKÁ ŽUPA

DALMÁCIE – DUBROVNICKÁ OBLAST

HVAR Adresa: Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar Telefon: 021 741 059, Fax: 021 741 059 E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr Web: www.tzhvar.hr

DUBROVNICKO - NERETVANSKÁ ŽUPA

STON Adresa: Pelješka cesta 2, 20230 Ston Telefon: 020 754 452, Fax: 020 754 452 E-mail: tzston@du.t-com.hr Web: www.tzo-ston.hr

MAKARSKA Adresa: Obala kralja Tomislava bb, 21300 Makarska Telefon: 021 612 002, Fax: 021 616 288 E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr Web: www.makarska.hr

KLEK Adresa: Trg palmi 1, 20356 Klek Telefon: 020 691 336, Fax: 020 691 336 E-mail: tzm.klek@du.t-com.hr

SINJ Adresa: Vrlička 41, 21230 Sinj Telefon: 021 826 352, Fax: 021 826 352 E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr Web: www.sinj.hr

2010 cz.indd 37

OREBIĆ Adresa: Trg Mimbeli bb, 20250 Orebić Telefon: 020 713 718, Fax: 020 714 001 E-mail: tz-orebic@du.t-com.hr Web: www.tz-orebic.com

37

24.11.2010. 11:11:


KORČULA Adresa: Obala Vinka Paletina, 20260 Korčula Telefon: 020 715 867, Fax: 020 715 866 E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr Web: www.korcula.net

TRPANJ Adresa: Žalo 7, 20240 Trpanj Telefon: 020 743 433, Fax: 020 743 290 E-mail: tzo-trpanj@du.t-com.hr LUMBARDA Adresa: 20263 Lumbarda Telefon: 020 712 005 Fax: 020 712 005 E-mail: tz-lumbarda@du.t-com.hr

VELA LUKA Adresa: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Telefon: 020 813 619, Fax: 020 813 619 E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr Web: www.vela-luka.net

BLATO Adresa: 20271 Blato Telefon: 020 851 850 Fax: 020 851 241 E-mail: tz-blato@du.t-com.hr Web: www.blato.hr

LASTOVO Adresa: 20290 Lastovo Telefon: 020 801 018, Fax: 020 801 140 E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr Web: www.lastovo-tz.net

BRNA Adresa: Brna, 20272 Smokvica Telefon: 020 832 255 Fax: 020 832 188 E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr

SOBRA Adresa: Sobra 20225 Babino Polje Telefon: 020 746 025, Fax: 020 746 025 E-mail:tz-mjesta@du.t-com.hr Web:www.mljet.hr

DRAČE Adresa: Drače, 20246 Janjina Telefon: 098 1701 850, Fax: 020 741 005 E-mail: tzo-janjina@du.t-com.hr

SLANO Adresa: 20232 Slano Telefon: 020 871 236, Fax: 020 871 236 E-mail: tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr

LIKA - KARLOVAC KARLOVACKÁ ŽUPA

KARLOVAC Adresa: Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac Telefon: 047 615 320, Fax: 047 600 602 E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr Web: www.karlovac-touristinfo.hr

DUBROVNIK Adresa: Brsalje, 20000 Dubrovnik Telefon: 020 312 011, Fax: 020 323 725 E-mail: info@tzdubrovnik.hr Web: www.tzdubrovnik.hr ŽUPA DUBROVAČKA Adresa: Srebreno, 20207 Mlini Telefon: 020 486 254, Fax: 020 487 003 E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr Web: www.dubrovnik.riviera.com

RAKOVICA Adresa: Grabovac bb, 47245 Grabovac Telefon: 047 784 303, Fax: 047 784 039 E-mail: info@rakovica.hr Web: www.rakovica.hr

CAVTAT Adresa: Zidine 6, 20210 Cavtat Telefon: 020 478 025, Fax: 020 479 025 E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr Web: www.tzcavtat-konavle.hr

2010 cz.indd 38

38

24.11.2010. 11:11:


OGULIN Adresa: Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin Telefon: 047 532 278, Fax: 047 532 278 E-mail: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr; aleksandra@tz-grada-ogulina.hr Web: www.tz-ogulina.hr

BJELOVAR Adresa: Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar Telefon: 043 243 944, Fax: 043 241 229 E-mail: info@tzbbz.hr, tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr Web: www.tzbbz.hr

SLUNJ Adresa:Rastoke bb, Rastoke, 47240 Slunj Telefon: 047 777 630, Fax: 047 777 630 E-mail: info@tz-slunj.hr Web: www.tz-slunj.hr

KOPRIVNICKO - KRIŽEVACKÁ ŽUPA

KOPRIVNICA Adresa: Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica Telefon: 048 621 433, Fax: 048 623 178 E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr Web: www.koprivnicatourism.com

LICKO - SENJSKÁ ŽUPA

PLITVIČKA JEZERA Adresa: Rastovača b.b., 53230 Korenica Telefon: 053 751 058 E-mail: info@tzplitvice.hr Web: www.tzplitvice.hr

KRIŽEVCI Adresa: Nemčićev trg 6, 48260 Križevci Telefon: 048 681 199, Fax: 048 681 199 E-mail: vlasta.klicek@gmail.com

NOVALJA Adresa: Trg Briščić 1, 53291 Novalja Telefon: 053 661 404, Fax: 053 663 238 E-mail: info@tz-novalja.hr Web: www.tz-novalja.hr

KRAPINSKO - ZAGORSKÁ ŽUPA

KRAPINA Adresa: Magistratska 11, 49000 Krapina Telefon: 049 371 330, Fax: 049 371 330 E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr Web: www.krapina.hr

SENJ Adresa: Stara cesta 2, 53270 Senj Telefon: 053 881 068, Fax: 053 881 219 E-mail: info@tz-senj.hr Web: www.tz-senj.hr

MARIJA BISTRICA Adresa: Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica Telefon: 049 468 380, Fax: 049 301 011 E-mail: tz@info-marija-bistrica.hr Web: www.info-marija-bistrica.hr

STŘEDNí CHORVATSKO BJELOVARSKO - BILOGORSKÁ ŽUPA

STUBIČKE TOPLICE Adresa: Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice Telefon: 049 282 727, Fax: 049 283 404 E-mail: tzo@stubicketoplice.hr Web: www.stubicketoplice.hr

DARUVAR Adresa: Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar Telefon: 043 331 382, Fax: 043 331 285 E-mail: tic@daruvar.hr Web: www.tz-daruvar.hr

2010 cz.indd 39

39

24.11.2010. 11:11:


KRAPINSKE TOPLICE Adresa: Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice Telefon: 049 232 106, Fax: 049 232 106 E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr Web: www.krapinsketoplice.net

ŠTRIGOVA Adresa: Štrigova 29, 40312 Štrigova Telefon: 040 851 325, Fax: 040 851 325 E-mail: tic-strigova@hi.t-com.hr Web: www.strgova.hr SISACKO - MOSLAVACKÁ ŽUPA

KLANJEC Adresa: Trg A. Mihanovića 3, 49290 Klanjec Telefon: 049 558 235, Fax: 049 500 878 E-mail: gkk@post.t-com.hr

SISAK Adresa: Rimska bb, 44000 Sisak Telefon: 044 522 655, Fax: 044 521 615 E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr Web: www.sisakturist.com

OROSLAVJE Adresa: Milana Prpića 73, 49243 Oroslavje Telefon: 049 284 370, Fax: 049 284 370 E-mail: tzgo@net4u.hr

KUTINA Adresa: Crkvena 42, 44320 Kutina Telefon: 044 681 004, Fax: 044 680 110 E-mail: ured@turizam-kutina.hr Web: www.turizam-kutina.hr

TUHELJ Adresa: Gajeva 4, Tuheljske Toplice, 49215 Tuhelj Telefon: 049 556 630, Fax: 049 556 630 E-mail:tz.tuhelj@post.t-com.hr

JU PP LONJSKO POLJE Adresa: Krapje 30, 44325 Krapje Telefon: 044 672 080, 606 449 E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr Web: www.pp-lonjsko-polje.hr

MEĐIMURSKÁ ŽUPA

ČAKOVEC Adresa: Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec Telefon: 040 313 319, Fax: 040 310 991 E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr Web: www.tourism-cakovec.hr

VARAŽDINSKÁ ŽUPA

VARAŽDIN Adresa: Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin Telefon: 042 210 987, 210 985 E-mail: tzg-varazdina@vz.t-com.hr Web: www.tourism-varazdin.hr

SVETI MARTIN NA MURI Adresa: Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri Telefon: 040 868 619, Fax: 040 868 922 E-mail: info@svetimartin.hr Web: www.svetimartin.hr

VARAŽDINSKE TOPLICE Adresa: Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice Telefon: 042 633 133, 205 635 E-mail: info@toplice-vz.hr Web: www.toplice-vz.hr

PRELOG Adresa: Glavna 33, 40313 Prelog Telefon: 040 638 085, Fax: 040 645 303 E-mail: dom_kulture@hi.t-com.hr Web: www.prelofg.hr

2010 cz.indd 40

40

24.11.2010. 11:11:


MěSTO ZÁHŘEB

VELIKA GORICA Adresa: Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica Telefon: 01 6221 666, Fax: 01 6222 378 E-mail: tzvg@tzvg.hr Web: www.tzvg.hr

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Adresa: Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Zagreb Telefon: 01 4814 051, Fax: 01 4814 056 E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr Web: www.zagreb-touristinfo.hr

SVETA NEDELJA Adresa: Trg Ante Starčevića 2, 10431 Sveta Nedelja Telefon: 01 3373 919, Fax: 01 3373 919 E-mail: info@svetanedelja.hr Web: www.svetanedelja.hr

TURISTICKÝ INFO PUNKT Adresa: Zrakoplovna luka (letiště) Zagreb, Pleso bb, 10150 Zagreb Telefon: 01 62665 091 E-mail: airport@zagreb.touristinfo.hr Web: www.zagreb-touristinfo.hr

ZAPREŠIĆ Adresa: Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić Telefon: 01 3310 309, Fax: 01 3310 309 E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr Web: www.zapresic.hr

TURISTICKÝ INFO-PUNKT Adresa: glavni željeznički kolodvor (hlavní nádraží), Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb Telefon: 099 2109 918 E-mail: gkolodvor@zagreb-touristinfo.hr Web: www.zagreb-touristinfo.hr

KRAŠIĆ Adresa: Krašić 102, 10454 Krašić Telefon: 01 6270 910, Fax: 01 6270 910 E-mail: krasic@tzzz.hr

ZÁHŘEBSKÁ ŽUPA

SAMOBOR Adresa: Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor Telefon: 01 3360 044, Fax: 01 3360 050 E-mail: info@tz-samobor.hr Web: www.tz-samobor.hr

SLAVONIE BRODSKO - POSAVSKÁ ŽUPA

NOVA GRADIŠKA Adresa: M.A.Relkovića br.9, 35400 Nova Gradiška Telefon: 035 361 494, Fax: 035 361 494 E-mail: tzgng@email.t-com.hr Web: www.tzgng.hr

JASTREBARSKO Adresa: Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko Telefon: 01 6272 940, Fax: 01 6272 940 E-mail: info@tzgj.hr Web: www.tzgj.hr

TVRĐAVA BROD – BRODSKÁ PEVNOST Adresa: Vukovarska bb, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 411 442 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Web: www.tzgsb.hr

IVANIĆ GRAD Adresa: Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad Telefon: 01 2881 591, Fax: 01 2881 591 E-mail: info@tzjg.hr Web: www.tzig.hr

2010 cz.indd 41

41

24.11.2010. 11:11:


BROD - TURIST Adresa: Trg Pobjede br.13, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035 445 765, Fax: 035 448 594 E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr Web: www.tzgsb.hr

OSIJEK - TVRĐA - TVRZ Adresa: Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek Telefon: 031 210 120, Fax: 031 210 120 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Web: www.tzosijek.hr BELI MANASTIR Adresa: Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir Telefon: 031 702 080, Fax: 031 702 080 E-mail: info@tzbaranje.hr Web: www.tzbaranje.hr

OSJECKO - BARANJSKÁ ŽUPA

PP KOPAČKI RIT Adresa: Ritska bb, (Správa: Titov dvorac 1) 31327 Kopačevo, Kopački rit (Správa: Tikveš, Lud) Telefon: 031 752 320, Fax: 031 752 321 E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr Web: www.kopacki-rit.hr

BARANJA Adresa: M. Tita 90, 31307 Zmajevac Telefon: 031 734 131, Fax: 031 734 131 E-mail: info@tzbaranje.hr Web: www.tzbaranje.hr

ĐAKOVO Adresa: K. Tomislava 3, 31400 Đakovo Telefon: 031 812 319, Fax: 031 822 319 E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr Web: www.tz-djakovo.hr

VIROVITICKO - PODRAVSKÁ ŽUPA

VIROVITICA Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica Telefon: 033 721 241, Fax: 033 721 241 E-mail: virovitica@hi.t-com.hr Web: www.virovitica.hr

DONJI MIHOLJAC Adresa: Trg Ante Starčevića 2 (TZ Vukovarska 1) , 31540 Donji Miholjac Telefon: 031 633 103, Fax: 031 633 103 E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr Web: www.tz-donjimiholjac.hr

SLATINA Adresa: Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina Telefon: 033 553 629, Fax: 033 553 629 E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr

BILJE Adresa: Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje Telefon: 031 751 480, Fax: 031 751 481 E-mail: info@tzo-bilje.hr Web: www.tzo-bilje.hr

VUKOVARSKO - SRIJEMSKÁ ŽUPA

VINKOVCI Adresa: Trg Bana Josipa Šokčevića 3, 32100 Vinkovci Telefon: 032 334 653, Fax: 032 334 658 E-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr Web: www.tz-vinkovci.hr

OSIJEK - GORNJI GRAD – HORNÍ MĚSTO Adresa: Županijska 2, 31000 Osijek Telefon: 031 203 755, Fax: 031 203 947 E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Web: www.tzosijek.hr

2010 cz.indd 42

42

24.11.2010. 11:11:


IMPRESSUM: VYDAVATEL: Chorvatské turistické sdružení ve spolupráci s Ministerstvem turizmu, Ministerstvem moře, dopravy a infrastruktury, Ministerstvem kultury, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, rybářství a rurálního rozvoje - Veterinární správou, Ministerstvem zahraničních věcí a evropských integrací, Chorvatským autoklubem-HAK a Chorvatskými dálnicemi, Chorvatskou hospodářskou komorou, Chorvatskými železnicemi, Státní správou pro ochranu a záchranu a Chorvatským rozhlasem.

Vážení, prosíme, abyste si pro své pohodlí a dodržování zákona ověřili, zdali jste řádně přihlášeni během celého svého pobytu, tj. ode dne příjezdu do dne odjezdu.

Všechny informace shromáždila a aktualizovala Služba pro informace Chorvatského turistického sdružení.

Vaše ověření je obzvlášť důležité a nutné, pokud trávíte svou dovolenou v soukromém ubytování, a to kvůli kvalitě poskytovaných služeb, bezpečnosti a znemožňování nelegální činnosti těch hostitelů, kteří nejsou dle zákona registrováni pro poskytování ubytovacích služeb.

ZA VYDAVATELE: mr.sc.Niko Bulić REDAKTOR: Slavija Jačan Obratov DESIGN: ZVIZ

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme příjemný pobyt.

FOTOGRAFIE: Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić, Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović, Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran Vranić

Vaše Chorvatské turistické sdružení

2010 cz.indd 43

VYPRACOVÁNí MAPY STUDIO BREGANT SUPERVIZOR MAPY: prof.dr.sc.Zoran Klaric TISK: Tiskara Reprint Záhřeb, listopd 2010 Vydavatel neručí za absolutní přesnost uvedených informací a nenese odpovědnost v případě jejich eventuálních nepřesností nebo změny.

V Chorvatsku není povoleno a podléhá trestním sankcím kempování ve volných prostorech mimo registrované kempy nebo parkovište pro karavany a kempisty.

43

24.11.2010. 11:11:


2010 cz.indd 44

Chorvatské turistické sdružení Iblerov trg 10/4 Tel: + 385 (1) 4699 333 10000 Zagreb

Fax: + 385 (1) 4557 827

Chorvatsko

E-mail: info@htz.hr

www.chorvatsko.hr

24.11.2010. 11:11:

/Turisticke-informace-2011  

http://business.croatia.hr/Documents/824/Turisticke-informace-2011.pdf

/Turisticke-informace-2011  

http://business.croatia.hr/Documents/824/Turisticke-informace-2011.pdf

Advertisement