Page 1

Smještaj kod domaćina SOBE, APARTMANI I VILE


Ponekad, sjedeÊi u svom uredu, odlutam u mislima Hrvatskom. Bjeæim od svakidaπnjice i pronalazim mir ploveÊi rijekama, lutajuÊi nepreglednim ravnicama Slavonije. Predajem se zalasku sunca na πljunËanim plaæama Dalmacije, dodirujem obale otoka gdje bor ljubi more i uranjam u modrinu koja me grli. Uæivam u πetnjama ulicama gradiÊa Istre i Kvarnera gdje vreva ljudi nije optereÊenje, nego glazba Mediterana. Nekad odπetam u sasvim mala mjesta gdje je vrijeme stalo i gdje se ljudi pozdravljaju u prolazu, mjesta u kojima nema viπe od jedne trgovine i gdje trebate naruËiti kruh i novine unaprijed. Katkad me zaokupi magnetska privlaËnost starih antiËkih gradova s velikim trænicama i ribarnicama, s darovima prirode, koje iskusne ruke

Sve je tako jednostavno i u toj jednostavnosti tajna je zasluæenog mira i odmora.

prvoklasnih majstora kuhinje pretvaraju u ukusna jela. Uz bogatu trpezu, boæanstvena

Tu pronalazim udobnost smjeπtaja kao dio bijega od svakidaπnjice: ugodan hotelski

vina ili obiËnu pitku vodu pronalazim formulu zdrave prehrane.

smjeπtaj, neminovan izbor za poslovne skupove, male vile, pansione, apartmane i sobe te ljubazne ljude Ëija maπta joπ æivi. Uklapam se u æivot koji je toliko razliËit, a ipak nevjerojatno blizak. Ako vas je ovo moje lutanje

ili sobe uite u svijet koji vam ova broπura nudi.

Hrvatska

zainteresiralo, krenite na putovanje i s kljuËem vaπe vile, apartmana

1


PRIVATNI SMJEŠTAJ U HRVATSKOJ Hrvatska je idealna zemlja za odmor u vilama, apartmanima i privatnim sobama. Ovom broπurom vodimo vas na odmor kroz mjesta koja smo za vas odabrali zbog njihove atraktivnosti i zbog ljudi koji su kao dobri domaÊini ugostili mnoge turiste, zraËeÊi srdaËnoπÊu i neposrednoπÊu koju æelimo da i vi osjetite. Za mnoge je goste najbolji naËin upoznavanja jedne zemlje upravo ulazak u njezine kuÊe i druæenje s domaÊinima. U svojoj sobi, apartmanu ili vili imate slobodu koju ste æeljeli, moæete primati posjete i druæiti se s prijateljima koje ste upoznali prilikom vaπeg odmora, a u isto vrijeme biti u srcu æivota mjesta koje ste izabrali za odmor. Trgovine Êe uvijek biti u blizini kako biste pronaπli hranu koju moæete pripremiti u svojem apartmanu. Kuhanje lokalnih jela dio je ponude, a hrana u restoranima ukusna, kao i hrana u trgovinama i na trænicama, te pristupaËna po cijeni. Zaista, cijena takva odmora u veÊini je sluËajeva niæa od cijene hotelskog smjeπtaja u istom mjestu. Vlasnici kuÊa za iznajmljivanje izgradili su i opremili vile, apartmane i sobe s udobnoπÊu i standardom po mjeri i najzahtjevnijih gostiju, a ËistoÊa je stvar prestiæa. Gostoprimstvo domaÊina dat Êe vam odgovor na pitanje zaπto za takav odmor postoji izreka “osjeÊajte se kao kod kuÊe”.

Hrvatska

RAZLIČITOST SMJEŠTAJA

2

U deset regija, svakoj sa svojim obiljeæjima, pronaite onu koja vam najviπe odgovara. Broπura vam daje opÊu informaciju o moguÊnostima koje taj vid odmora pruæa, a detaljnije informacije moæete dobiti na internetskim stranicama turistiËke zajednice pojedine regije ili izravno od agencija mjesta ili regije koju ste izabrali za odmor, a Ëiji je popis na srediπnjim stranicama ove broπure. Ova broπura sadræava i cjenik smjeπtaja kao zaseban dio.


ISTRA KVARNER LIKA - KARLOVAC DALMACIJA - regija Zadar

4-11 12-18 19 20-25 SREDIŠNJA HRVATSKA

DALMACIJA - regija Šibenik 26-29 ZAGREB

30-37

DALMACIJA - regija Dubrovnik 38-43 SREDIŠNJA HRVATSKA

44-45

SLAVONIJA

46-47

ZAGREB

48

INFORMACIJE

49

ISTRA

KVARNER

LIKA - KARLOVAC DALMACIJA ZADARSKA REGIJA DALMACIJA ŠIBENSKA REGIJA DALMACIJA SPLITSKA REGIJA

DALMACIJA DUBROVAČKA REGIJA

Hrvatska

DALMACIJA - regija Split

SLAVONIJA

3


ISTRA Najveći poluotok Jadrana, vaša najbliža obala Mediterana

Istra

Udaljenost od nekih europskih gradova: Ljubljana 130 km, Venecija 210 km, Beč 510 km, München 550 km, Budimpešta 560 km, Bratislava 610 km.

4

TuristiËki su aduti ove regije 445 km razvedene obale, Ëisto more i plaæe “ureene” prema izboru: kamene ploËe ili obluci pristupaËni svim dobima, osobito obiteljima s djecom, ili “divlje” plaæe, zaklonjene nedirnutim zelenilom za ljubitelje privatnosti i intime. Istarski poluotok obiluje mnoπtvom atraktivnosti koje vrijedi vidjeti bilo da je rijeË kulturno-povijesnim spomenicima, prirodnim ljepotama ili

gastronomskim uæicima. U bogatoj ponudi istarskih jela posebno se istiËe prπut za koji Istrijani dræe da je najbolji na svijetu, maneπtra, domaÊi fuæi s tartufom koji predstavlja vrhunac istarskoga kulinarstva u kojem se priprema jelo s podzemnom gljivom koju pronalaze posebno dresirani psi i svinje. Od gastronomije mora treba kuπati oπtrige iz Limskog kanala te bakalar “na istarski” i πkampe “na buzaru”. Osim boce maslinova ulja, vrijedan gastro-suvenir zasigurno je i boca biske, jedinstvene rakije. U Istri postoji 70-ak privatnih vinskih podruma koji su otvoreni za degustaciju i kupnju domaÊeg vina proizvedenog od sorti bijele malvazije, crnog terana, refoπka, muπkata i dr. Zadnje

nedjelje u svibnju odræava se priredba “Dan otvorenih vinskih podruma”. Sportsko-rekreacijski sadræaji Istre vrlo su bogati s viπe od 30-ak sportova na kopnu, moru ili u zraku. Ljubitelji biciklizma mogu uæivati u voænji na 60-ak raznih biciklistiËkih staza uz obalu te u unutraπnjosti.

Savudrija Malo turistiËko mjesto sjeverno od Umaga, prepoznatljivo po svjetioniku iz 1826. godine i staroj ribarskoj luËici.


ITALIJA

SLOVENIJA Savudrija Umag Buje

Buzet

Novigrad Tar-Vabriga Poreč Vrsar

Pazin Funtana Labin

Rovinj

Rabac

Vodnjan Fažana Pula Medulin

INFORMACIJE Turistička zajednica Istarske županije Pionirska 1 HR-52440 Poreč Tel.: +385 52 452 797 Telefaks: +385 52 452 796 E-mail: info@istra.hr www.istra.hr

Umag Smjeπten na sjeverozapadnoj obali Istre, svojevrstan je ulaz-izlaz Hrvatske u Europu. Udaljen je svega 40 km od Trsta. Starom gradskom jezgrom dominira barokna crkva sv. Marije iz 18. stoljeÊa. Poznat je kao turistiËki sportski centar Istre jer veÊ godinama, u srpnju, kao domaÊin ATP toura ugoπÊuje mnogobrojne zvijezde svjetskog tenisa. I zalee Umaga skriva dosad malo poznate turistiËke atrakcije, poput planinarenja i πpiljarenja. Ljubiteljima jahanja na raspolaganju je konjiËki centar. Od velikog broja priredbi istiËe se Umaπko koncertno ljeto, Feπta sv. Roka u obliænjem mjestu Brtonigla sredinom kolovoza te Dani orgulja koji se odræavaju krajem kolovoza u nekoliko crkava uza svirku na orguljama iz 17. i 18. stoljeÊa.

Novigrad Za istarsku povijest to je mjesto novijeg doba sa “samo” 1500 godina postojanja. Stari gradski zid s utvrdom iz 13. stoljeÊa privlaËi ljubitelje povijesnih znamenitosti. Hit ljeta je dvodnevni glazbeni festival koji se odræava na gradskom trgu krajem srpnja.

Istra

Ponuda privatnog smještaja: 372 sobe, 1373 apartmana i 5 kuća za odmor.

Novigrad

5


Tar-Vabriga

ozbiljne glazbe odræavaju se u crkvi sv. Martina, a poËetkom rujna

Do obliænjeg otoka Sv. Nikola moæe se stiÊi danju i noÊu izletniËkim

Tar i Vabriga πireÊi se jedan prema drugome, postali su jedno naselje.

poznata je turistiËka “feπta” Tara.

brodovima za nekoliko minuta ili plivajuÊi. Tradicionalan susret

To je osebujan vidikovac: na sjeveru Novigrad, a na jugu PoreË. Oduvijek se u tom kraju æivi s maslinom i vinovom lozom. Otkad se

Istra

samo 3 km dalje izgradilo turistiËko naselje Lanterna uz morsku obalu,

6

pjevaËkih zborova koji se odræava prvog vikenda u lipnju, te poreËki

Poreč

anale, najstarija hrvatska izloæba, uz veËeri dæeza u srpnju i kolovozu

Grad koji obiluje kulturno-povijesnim spomenicima. VeÊ je godinama

plijene posebnu pozornost.

najbolje ureeno turistiËko mjesto u Hrvatskoj. Kruna je bogate

oæivio je i turizam uz iznajmljivanje soba i apartmana. Tu su mnogobrojni

kulturne baπtine Eufrazijeva bazilika iz 6. stoljeÊa u kojoj se u ljetnim

Ponuda privatnog smještaja: 124 sobe, 1375 apartmana i 120

sportski sadræaji, diskoteka i noÊni bar. U ljetnim mjesecima koncerti

mjesecima odræavaju i koncerti klasiËne glazbe.

kuća za odmor.


ITALIJA

SLOVENIJA Savudrija Umag Buje

Buzet

Novigrad

Tar-Vabriga Poreč Vrsar

Funtana

Pazin Labin

Rovinj

Rabac

Vodnjan Fažana Pula Medulin

Funtana Mjesto uz cestu PoreË - Vrsar svoju je turistiËku sudbinu vezalo uz mnogobrojne privatne kuÊe i apartmane te mnoge ugostiteljske objekte, πto mjestu daje dodatnu draæ i jedinstvenost tijekom ljetnih mjeseci. Brojne su likovne izloæbe, a poznata “feπta” u Ëast sv. Bernarda odræava se krajem kolovoza.

Vrsar TuristiËko mjesto sjeverno od Limskog kanala, Ëija starogradska jezgra pruæa pogled na arhipelag mnogobrojnih otoËiÊa. Vrsarska sportska zraËna luka nudi razgledavanje istarske obale iz zraka, a naturisti mogu uæivati na plaæi TN Koversada. Na ulazu u Vrsar nalazi se Park skulptura jednog od najpoznatijih hrvatskih akademskih kipara, Duπana Dæamonje. U ljetnoj sezoni organiziraju se koncerti ozbiljne glazbe u crkvi sv. Martina, dvaput mjeseËno se na rivi odræava turistiËka “feπta”, a meunarodna kiparska πkola Montraker poËinje krajem kolovoza i traje mjesec dana.

Poreč

Vrsar

Istra

Ponuda privatnog smještaja: 171 soba, 572 apartmana i 2 kuće za odmor.

7


Istra

Rovinj

8

Rovinj

Fažana i Vodnjan

Mnogi ga smatraju “najfotogeniËnijim” i najromantiËnijim gradom umjetnika. KarakteristiËnu siluetu sa zvonikom daje barokna crkva Sv. Eufemija. Cijelo priobalje uz 22 otoka zaπtiÊena je prirodna baπtina koju se moæe obiÊi voænjom brodom. Dvodnevna “feπta” Rovinjska noÊ, koja se odræava sredinom kolovoza, s bogatim kulturno-zabavnim i gastro programom poseban je doæivljaj.

Faæana je ribarsko mjesto u kojem se nalazi polazna luka za razgled Nacionalnog parka Brijuni. Gostima je zabavno na priredbama koje su povezane s ribom kao Feπta od sardela i Feπta od brodeta. Deset kilometara od Pule je mjesto Vodnjan s najviπim zvonikom u Istri (60 m) uz crkvu sv. Blaæa, koji Ëuva i mumije svetaca. Sredinom kolovoza u Vodnjanu se odræava Bumbarska feπta.

Ponuda privatnog smještaja: 585 soba, 1312 apartmana i 8 kuća za odmor.


ITALIJA

SLOVENIJA Savudrija Umag Buje

Buzet

Novigrad Tar-Vabriga Poreč

Pazin Funtana

Vrsar

Labin

Rovinj

Rabac

Vodnjan Fažana

Pula Medulin

Pula Na najjuænijem dijelu poluotoka najveÊi je istarski grad s gotovo 60 tisuÊa stanovnika. Bogati itinerar po pulskoj tisuÊljetnoj proπlosti zapoËinje i zavrπava rimskim amfiteatrom iz 1. st. n. e., koji je ujedno i najveÊa antiËka graevina Istre. Izlet izvan grada moæe biti posjet Aquariumu u Puntiæeli, a za izlet se preporuËuje posjet Nacionalnom parku otoËja Brijuni, gdje se moæe saznati i πto je pod morem na izletu glassbootom. Velik broj restorana pruæa

vrhunski gastro doæivljaj, a nezaobilazan posjet Areni pravi je doæivljaj u veËernjim satima kada je ona pozornica spektakularnih priredbi, od filmskog festivala, kazaliπnih predstava, opera i baleta do pop-rock koncerata. Grad je povezan brodskim linijama, æeljeznicom i zraËnim prijevozom.

Ponuda privatnog smještaja: 132 sobe, 893 apartmana i 8 kuća za odmor. Vodnjan

Istra

Pula

9


Premantura

Istra

Medulin

10

Udaljen 10 km od Pule, prepoznaje se po crkvi s dva bijela tornja koji se izdiæu iznad mjesta u Ëijem je zaleu otkriven antiËki grad Nezaktium, prijestolnica histarskog kralja Epulona. Medulinski arhipelag sastoji se od 11 nenastanjenih otoËiÊa koje vrijedi posjetiti i doæivjeti Ëar i snagu netaknute prirode. Podno Premanture nalazi se rt Kamenjak - zaπtiÊeni dio prirode, poznato mjesto za kupanje i biciklistiËka staza. Gostima se nudi panoramsko razgledanje iz zraka taksi letom iz Medulina do Pule i natrag. Dana 1. svibnja u Premanturi se odræava Feπta od rakih te 10. kolovoza Feπta LovreËeva. U Banjolama je tijekom ljetnih mjeseci otvoren djeËji vrtiÊ za turiste “SunËica” na

Medulin

nekoliko stranih jezika. Medulin je poznato turistiËko srediπte koje s okolnim mjestima Pomer, Banjole, Premantura i PjeπËana uvala nudi raznolike moguÊnosti smjeπtaja u sobama i apartmanima u privatnim kuÊama.

Ponuda privatnog smještaja: 582 sobe i 1396 apartmana i 40 kuća za odmor.

Rabac i Labin Na istoËnoj obali Istre, u prekrasnoj uvali u podnoæju grada Labina, Rabac s obiljem πljunËanih plaæa omoguÊuje ugodan odmor, uz moguÊnosti mnogobrojnih izleta brodom na otoke Cres, Krk i Rab.

Labin je mjesto sastajanja kipara i likovnih umjetnika, a u Dubrovi, u kopnenom zaleu Rapca nalazi se Park skulptura s viπe od 70 radova od istarskoga kamena. Uz mnoπtvo kulturno-zabavnih programa, krajem srpnja odræava se smotra autohtonoga labinskog folklora, a koncerti klasiËne glazbe u æupnoj crkvi u Labinu. Sredinom kolovoza viteπko je nadmetanje “Trka na prstenac” u Barbanu, svojevrstan turnir kopljanika koji jaπuÊi na konju ciljaju alku, prstenac, a spominje se joπ od 1696. godine.

Ponuda privatnog smještaja: 16 soba, 861 apartman i 31 kuća za odmor.


ITALIJA

SLOVENIJA Savudrija Umag

Buje

Buzet

Novigrad Tar-Vabriga Poreč Vrsar

Pazin Funtana Labin

Rovinj

Rabac Vodnjan Fažana Pula

Medulin

Rabac

Unutrašnjost Istre Unutraπnjost Istre nudi smjeπtaj u starim kamenim ili novijim privatnim kuÊama. U podruËju prekrivenom vinogradima, maslinicima i oranicama razvijen je lovni turizam i agroturizam, a i veÊina vinskih podruma nalazi se u u tom dijelu regije. Daleko od uæurbanih prometnica posjetitelji mogu uæivati u pjeπaËkim i biciklistiËkim stazama, ribolovu na slatkim vodama, slobodnom penjanju i speleoloπkim pustolovinama, a mnogobrojne male gostionice oduπevit Êe ih tipiËnim lokalnim jelima i domaÊim vinima. Pazin

Buje - proteæe se od rijeke Mirne do rijeke Dragonje koja ujedno oznaËuje granicu sa Slovenijom Buzet - nalazi se na brdu iznad plodne doline kojom protjeËe rijeka Mirna. Pazin - srediπte Istarske æupanije Ëiji je kaπtel najveÊa i najbolje saËuvana srednjovjekovna utvrda u Istri

Labin

Buje

Buzet

Istra

Ponuda privatnog smještaja: 46 soba, 26 apartmana i 60 kuća za odmor.

11


KVARNER primorje, otoci, gorje Za sve sezone i razloge

Kvarner

Ičići

12

Kvarner je kraj s najduljom turistiËkom tradicijom u Hrvatskoj. Okrunjene europske glave, mnogi uglednici i umjetniËka imena odabirali su ga za svoj odmor joπ u 19. stoljeÊu. Danaπnji gosti znaju zaπto. Kvarner je izvanredna prirodna cjelina u kojoj su sljubljeni razvedena obala i slikoviti otoci Hrvatskog primorja, u Ëijem se zaleu uzdiæu zeleni prostori Gorskog kotara i Like. Na tom se mjestu susreÊu kulture srednje Europe i Mediterana. Obiteljski smjeπtaj tu se takoer moæe pohvaliti vrlo dugom tradicijom. Primorci, Gorani i LiËani dobro znaju kako vlastiti dom uËiniti gostu mjestom ugodne opuπtenosti i kako mu u odabranu sobu, apartman, pansion ili kuÊu za odmor prenijeti neπto od prisnog ugoaja

domaÊinskoga obiteljskog kutka. Takav ugoaj traæen je i cijenjen pa ne Ëudi πto je od 145 tisuÊa smjeπtajnih jedinica, koliko ih ima na cijelom podruËju, Ëak 65 tisuÊa obiteljskih.

Opatijska rivijera Opatijska rivijera noÊu je niz mjesta svjetlucavih poput krijesnica sletjelih na obalu, na crtu gdje se dodiruju planina UËka i morski valovi. NajveÊim sjajem plijeni Opatija. Opatiju nazivaju beËkim dvorom na moru zbog otmjenih vila, neoklasicistiËkih hotela i ureenih perivoja. Gosti tu cijele godine πetaju stazama kojima su prije njih to isto Ëinili kraljevi i carevi,

Lovran

Opatija

grofovi i nadvojvode, uz πum kamelija, palmi i magnolija. ©arm nekadaπnje beËke mondenosti prati ih i produæe li πetnju uz more i do vila podignutih u ostalim mjestima rivijere.

Ponuda privatnog smještaja: 841 soba, 814 apartmana i 14 kuća za odmor. Turistička mjesta: Opatija, Matulji, Ičići, Lovran, Medveja i Mošćenička Draga. Događanja: karnevali u siječnju i veljači, Festival “šparuga” u travnju, MEA - Mitten Europe Abazzia u lipnju, Dani trešanja u lipnju, Liburnia Jazz Festival u srpnju, Marunada u listopadu.


SLOVENIA

Opatija

Rijeka Ogulin Crikvenica Novi Vinodolski

Krk Cres

Krk

Cres Rab

INFORMACIJE Turistička zajednica Primorsko-goranske županije Nikole Tesle 2 HR-51410 Opatija Tel.: +385 51 272 988 Telefaks: +385 51 272 909 E-mail: kvarner@kvarner.hr www.kvarner.hr

Riječko područje Rijeka nije samo prometno, administrativno i gospodarsko središte Kvarnera. Ona je grad iznimno bogate političke i kulturne baštine, riznica fascinantnih povijesnih priča. Samo u 20. stoljeću bila je sastavnicom sedam država. Tu je izumljen torpedo, tu je prvi put fotografiran metak u letu. U njoj su rođeni J. P. Kamov (najveći hrvatski avangardistički pisac) i I. Zajc (otac hrvatske opere), a iz Rijeke je u svijet krenuo i dirigent L. Matačić. Lica riječkih historicističkih, secesijskih i modernističkih palača podsjećaju na svoje mađarske, austrijske, talijanske i hrvatske graditelje. Rijeku možete razgledati i atraktivnim dvokatnim otvorenim turističkim autobusom s komentarima na deset jezika. Kostrena

Ponuda privatnog smještaja: 137 soba, 125 apartmana i 5 kuća za odmor.

Događanja: Riječki karneval u veljači, Međunarodni festival malih scena u svibnju, Međunarodna jedriličarska regata “Fiumanka” u lipnju, Riječke ljetne noći (lipanj/srpanj), Ljeto na Gradini (lipanj-rujan). Rijeka

Trsat

Rijeka

Kvarner

Turistička mjesta: Rijeka, Kastav, Kostrena, Čavle, Bakar, Kraljevica i Jelenje.

13


Selce

Jadranovo

Kvarner

Crikvenička rivijera

14

Izrasla na mjestu gdje se morski zrak mijeπa s planinskim, uronjena u zelenilo, Crikvenica je jedno od posebno privlaËnih mjesta Kvarnera. Tu se dolazilo okrijepiti tijelo i duπu joπ u 19. stoljeÊu, o Ëemu svjedoËe mnoge historicistiËke vile i hoteli. Popis uglednih gostiju ima “okrunjenih glava”, glumica i barunica pa je Crikvenica zarana dobila epitet mondenog mjesta. Danaπnji gosti uæivaju u ozraËju takvih vremena, ali i u bistrome moru u mjestima duæ cijele rivijere. Događanja: Tjedan sporta i zabave u srpnju, Dani grada Crikvenice, Ribarski tjedan u kolovozu, Fešte na rivi u Selcu u srpnju i kolovozu, Regata krstaša “Selce open”, Dani mjesta Jadranovo - “Jakovlja” u srpnju.

Crikvenica

Ponuda privatnog smještaja: 1632 sobe, 1633 apartmana i 11 kuça za odmor.

Rivijera Novi Vinodolski Novi Vinodolski grad je zavidne kulturne baπtine. To znaËi grad Vinodolskog zakonika, najstarijega hrvatskoga pravnog dokumenta (13. st.). Novi je i grad Ëuvene obitelji MaæuraniÊ, koja je Ëak dva stoljeÊa blistala na hrvatskomu knjiæevnom nebu, predvoena pjesnikom i banom Ivanom MaæuraniÊem. Novi je takoer grad turista, koji u nj i u obliænja mjesta rado stiæu zbog blagotvorne klime. Kako i ne bi, kad ih na obalnom dijelu rivijere Ëekaju 22 kilometra morskih

Novi Vinodolski

plaæa i πetaliπta, a u πumovitoj unutraπnjosti priroda koja potiËe na aktivan odmor s pogledom na mnoge frankopanske kaπtele. Ponuda privatnog smjeπtaja: 886 soba, 1111 apartmana i 63 kuÊa za odmor. TuristiËka mjesta: Crikvenica, Selce, Jadranovo, Dramalj, Novi Vinodolski i Vinodolska. Dogaanja: “Harley Davidson” u travnju, Ljetni karneval u srpnju, Vinodolske ljetne veËeri u srpnju i kolovozu, Ruæica Vinodola u kolovozu, “Dani smokav” u rujnu.


Opatija

Crikvenica Novi Vinodolski Krk Krk Cres

Cres

Rab

Mali Lošinj

Baška

Otok Krk Mnogo je razloga zbog kojih Krk nazivaju zlatnim otokom. Prvi je u bogatstvu njegovih plodova prirode: u djeviËanskomu maslinovu ulju, u suncem protkanoj Ëaπi vina s imenom ælahtina, u janjadi πto pase uz gromaËe i nemiru ribljih jata privuËenih svjetlom sviÊarice. Drugi je razlog u bogatstvu glagoljskom, buduÊi da je Krk srediπte hrvatskoga glagoljaπtva. TreÊi je razlog u bogatstvu autentiËnih povijesnih priËa s otoka koje nalaze sluπatelje meu ostacima antiËkih spomenika, u kaπtelima feudalaca Frankopana ili u muzeoloπkim zbirkama samostana Koπljun. »etvrti je razlog nazivanju Krka “zlatnim” u turistiËkom bogatstvu. Gosti su ga otkrili joπ u 19. stoljeÊu. I do danas ne prestaju uæivati na njegovim plaæama, skrivenim uvalama i Vrbnik

gastronomskim blagodatima autohtone kuhinje. Ponuda privatnog smještaja otoka: 3853 sobe, 4454 apartmana i 8 kuća za odmor. Turistička mjesta: Omišalj, Njivice, Malinska, Krk, Punat, Baška, Vrbnik, Dobrinj i Šilo.

Jurandvor - Baška

Stara Baška

Kvarner

Događanja: Vinofest u svibnju, Ljetne priredbe “Krk u srpnju i kolovozu”,Krčki sajam u kolozu, Ribarski dani u Puntu u srpnju, Dani maslina u studenome, “Crna ovca” u svibnju, Kulturno ljeto Baške - razne priredbe, koncerti, zabavni programi, klape, folklor, “Dani vina otoka Krka - Vrbnik” u kolovozu.

15


Cres

Veli Lošinj

Kvarner

Otok Cres

16

Cres je otok kojem se dogodila vremenska Ëarolija. Nepoznat netko pretvorio ga je u vremeplov. Priroda je tu tisuÊama godina nedirnuta, nudeÊi posjetitelju aromatiËne mirise mediteranskog bilja i plavetnilo neba po kojem kruæe bjeloglavi supovi, ptice izumrle u veÊini europskih zemalja. Stupiti nogom na uliËice creskih mjesta, znaËi proÊi kroz vrata koja vode u antiËki svijet. Jer, ta su mjesta prve ljudske korake zabiljeæila prije dvije, tri, a neka Ëak i prije Ëetiri tisuÊe godina. Uz masline i sir, vino i plaæe, tko bi s takva vremeplova poæelio siÊi?

Susak

Mali Lošinj

Ponuda privatnog smještaja: 268 soba, 463 apartmana i 11 kuća za odmor.

Otok Lošinj Loπinj je sunËev miljenik, jedan od svjetloπÊu najokupanijih mediteranskih otoka. No, i ljudska se ruka tu iskazala, ostavljajuÊi danaπnjim gostima stoljetne borove πume u parkovima i prave riznice sa svih strana svijeta donesenog blaga. Klimatske blagodati privukle su u 19. stoljeÊu na otok austrijsko plemstvo, na koje joπ uvijek podsjeÊaju otmjene vile i hoteli. Plavokrvna su se gospoda prepuπtala moru u SunËanoj, Srebrnoj, Zlatnoj i sliËnim uvalama. Neki dolaze

Cres

hitajuÊi tragom uglednih prethodnika, a neki pak smatraju da im je dovoljno uvjerljiv i trag nekoga zaigranog dupina koji æivahno pliva otoËnim akvatorijem. Ponuda privatnog smještaja: 370 soba, 1120 apartmana i 18 kuća za odmor. Turistička mjesta: Cres, Punta Križa, Valun, Lubenice, Beli, Martinšćica, Osor, Nerezine, Veli Lošinj i Mali Lošinj. Događanja: Lubeničke i Osorske glazbene večeri u srpnju i kolovozu, Lošinjska regata, prvi vikend u kolovozu, Dan dupina u kolovozu, Miomirisi i okusi Lošinja - priredbe tijekom cijele godine.


Rijeka Opatija

Crikvenica Novi Vinodolski Krk

Cres

Cres Rab Rab

Mali Lošinj

Otok Rab Rab je mediteranski otok koji ljeti nudi stotine atraktivnih sadræaja, a zimi mirnoÊom i ugodnom klimom blagotvorno opuπta osjetila gostiju pristiglih iz velegradske vreve. Tu ih doËekuju idiliËni zaljevi, pjeπËane plaæe, borove πume, stoljetni parkovi, rimski spomenici i romaniËki zvonici. Æele li se moæda prepustiti svojoj privatnosti i intimi, dobro je znati da je Rab preteËa jadranskog naturizma. ©toviπe, povratak u Evin i Adamov kostim tu je svojedobno osobnim primjerom potaknuo jedan od engleskih kraljeva.

Kvarner

Ponuda privatnog smještaja: 2120 soba, 3420 apartmana i 19 kuća za odmor; Turistička mjesta: Rab, Lopar, Kampor, Supetarska Draga, Barbat, Banjol; Događanja: Rapska fjera u srpnju, Rapske viteške igre, Rapske glazbene večeri - svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz.

Rab

17


Ravna Gora

Stara Sušica

Kvarner

Gorski kotar

18

Ljeti odjeven u πumsko zelenilo, a zimi u snjeænu bjelinu, Gorski je kotar kraj koji nudi odmor gostu æeljnom opuπtena uæivanja u zvucima prirode i prepuπtanja planinskoj zraËnoj kupki. Tu Ëekaju park-πume, zaπtiÊeni krajolici, posebni prirodni i geomorfoloπki rezervati te - kao kruna doæivljaja - Nacionalni park Risnjak. U okrjepi tijela i duπe na svoje Êe doÊi oni koji vole aktivan odmor uz neku od bajkovitih goranskih rijeka, uspon do prekrasnih vidikovaca ili spuπtanje u tajanstveni svijet goranskih πpilja. Ili, dakako, zimi iskoristiti izvanredne moguÊnosti za neki od zimskih sportova.

Ponuda privatnog smještaja: 102 sobe, 99 apartman i 20 kuća za odmor. Turistička mjesta: Čabar, Delnice, Fužine, Lokve, Ravna Gora, Skrad, Vrbovsko, Mrkopalj i Brod Moravice. Događanja: Natjecanje u ribolovu “Zlatna pastrva” u travnju, Camo pokal i državno prvenstvo u lukostreličastvu u svibnju, Europski kup u lukostreličarstvu “Camo pokal” na 3D mete u lipnju, Brdska sutomobilska utrka “INA ČABAR 2008” u srpnju, Ljeto u Fužinama 13. lipnja - 24. kolovoza, Žabarska noć u travnju, POJ (Pješice oko jezera), BOJ (Biciklom oko jezera) u kolovozu, Samostreličarski turnir “Zeleni vir” u kolovozu, Dani štrudle u Zelenom Viru u kolovozu.


Karlovac Duga Resa

LIKA - KARLOVAC

Ogulin

Slunj

Plitvička jezera Otočac

Gospić

Pag

Velebit

Lika Dovoljno je jednom posjetiti Liku i teza da je taj gorski kraj dobio ime prema keltskoj rijeËi “likis”, koja znaËi “lijepa zemlja”, zazvuËat Êe uvjerljivo. Lika je podruËje gustih πuma, podatnih paπnjaka, kristalno bistrih voda, saËuvanih objekata autohtone arhitekture i hrane pripremljene od plodova ekoloπki nedirnutog tla. Dolina rijeke Gacke ljepotom oduzima dah, a Nacionalni park PlitviËka jezera, zbog 16 oËaravajuÊih jezera, upisan je u Unescov popis svjetske prirodne baπtine. Planina Velebit, s koje se pruæaju fascinantni vidici, zbog svoje je veliËanstvene ljepote proglaπena parkom nacionalnih parkova. U jednom od njih, Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, posebni su botaniËki i geomorfoloπki rezervati.

Ponuda privatnog smještaja: 1487 postelja u raznim objektima. Turistička mjesta: Plitvička jezera, Gospić, Otočac

Karlovac KarlovaËki kraj plijeni krajolicima prepoznatljivim dobrim dijelom kao prijelaz izmeu manje brdovitih dijelova Hrvatske i njezina gorskog teritorija. Grad Karlovac roen je zahvaljujuÊi renesansnoj utvrdi izgraenoj u obliku zvijezde. Danas je dijelom oblikuju parkovi i πetnice uz stoljetna stabla kestenova. Izvan grada hrli se ususret aktivnu odmoru na rijekama Korani, Kupi, Dobri i Mreænici. A to znaËi kupanju, veslanju, ribolovu, plovidbi kanuima te kajacima ili pak mirnu, opuπtenu uæivanju u blagodatima πto ih nudi spoj ruralnog krajolika i bogate kulturne, mahom etno-baπtine. Da je upravo etno-baπtina ono πto privlaËi pozornost gostiju, svjedoËi grad Ogulin. Kostimirane kleËke vjeπtice podsjeÊaju na vrednote lokalne narodne predaje, a “Ogulinski festival bajke” na djelo spisateljice Ivane BrliÊ MaæuraniÊ, hrvatskoga Andersena.

Slikoviti Pag osvaja svojom posebnoπÊu. Sjeverni dio otoka pamti se po novaljskoj plaæi koja je svakom gostu izravan povratak temeljnim prirodnim elementima: moru, suncu i kamenu. OsjeÊaj stopljenosti s doista nesvakidaπnjom prirodom na Pagu udruæen je s ponudom podjednako iznimnih delicija otoËne kuhinje i paπkog sira i paπke janjetine.

Ponuda privatnog smještaja: 1874 soba, 1587 apartmana. Turistička mjesta: Novalja, Lun, Stara Novalja. Turistička mjesta: Karlovac, Slunj, Rakovica, Duga Resa, Ogulin.

INFORMACIJE TuristiËka zajednica LiËko-senjske æupanije BudaËka 12, HR-53000 GospiÊ, tel./felefaks: +385 53 574 687 e-mail: tzz-licko-senjska@gs.t-com.hr, www.lickosenjska.com TuristiËki ured Karlovac: tel.: 047 615 115 e-mail: karlovac-touristinfo@ka.t-com.hr TuristiËki ured Slunj: tel.: 047 777 630, e-mail: info@tzslunj.hr TuristiËki ured opÊine Rakovica: tel.: 047 784 450, e-mail: info@rakovica.hr TuristiËki ured Duga Resa: tel.: 047 844 752, e-mail: info@tz-dugaresa.hr

TuristiËki ured Ogulin, tel.: 047 532 278, e-mail: tz-grada-oglina@ka.t-com.hr TuristiËka zajednica KarlovaËke æupanije Ambroza Vraniczanya 6, Hr-47000 Karlovac Tel.: 047 615 320 Telefaks: 047 601 415 E-mail: info@htz.hr, www.tzkz.hr

Lika - Karlovac

Sjeverni Pag

19


DALMACIJA REGIJA ZADAR Svijet otoka

Zadar

Zadar

Kumenat

Dalmacija - regija Zadar

Zadar - kopneni dio

20

Prepun kontrasta i neotkrivenih krajolika, s 3000 godina bogatom povijeπÊu. To je prostor gdje Êete naÊi najveÊe prirodno jezero u Hrvatskoj - Vransko jezero, pjeπËane plaæe lagunskog tipa u okolici Nina, najviπe klifove na Jadranu i πpilje CerovaËke peÊine. U regiji ili njezinu okruæenju nalazi se Ëak 5 nacionalnih parkova te tri parka prirode od kojih je Velebit 1978. godine Unesco proglasio Svjetskim rezervatom biosfere. Obalni pojas od Velebitskog kanala preko ninske lagune do biogradskog primorja pred sobom ima razasuto na stotine

Starigrad

otoka. Kvalitetan privatni smjeπtaj u mjestima i gradiÊima s mediteranskim ugoajem i okusom izvorne dalmatinske kuhinje Ëeka na vas.

Biograd

Sv. Filip i Jakov

Podvelebitski kraj, Nin i ravničarski dio u blizini Vranskog jezera

Turistička mjesta: Zadar, Kožino, Petrčane, Bibinje, Sukošan. Ponuda privatnog smještaja: 1084 sobe i 1188 apartmana. Događanja: Glazbene večeri u Sv. Donatu - srpanj/kolovoz, Zadar snova - međunarodni festival novog kazališta - početak kolovoza, Zadarsko kazališno ljeto - srpanj/kolovoz.

Tamo gdje se planina Velebit susreÊe s morem, tako da u istom danu moæete uæivati u kupanju na nekoj od πljunËanih plaæa, ali i planinariti, podvelebitski je kraj. Aktivan odmor uz planinarenje, free-climbing ili tracking u Nacionalnom parku Paklenica ili rafting, voænja kajakom i kanuom na obliænjoj kraπkoj ljepotici Zrmanji i njezinu pritoku Krupi uËinit Êe vaπ odmor zanimljivim i sadræajnim.


Pag

Starigrad-Paklenica

Nin Knin Ugljan

Zadar

Dugi otok Pašman Biograd Vransko j.

Turistička mjesta Starigrad-Paklenica, Seline, Tribanj, Rovanjska, Novigrad, Maslenica, Posedarje, Vinjerac, Ražanac, Rtina, Nin, Zaton, Vir, Privlaka, Sveti Petar, Turanj, Sveti Filip i Jakov, Biograd, Pakoštane, Drage. Ponuda privatnog smještaja: 2910 soba i 1953 apartmana. Zrmanja

Dalmacija - regija Zadar

INFORMACIJE Turistička zajednica Zadarske županije Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1 HR-23000 Zadar Tel.: +385 23 315 107 Telefaks: +385 23 315 316 E-mail: tz-zd-zup@zd.t-com.hr www.zadar.hr

PodruËje Nina pogodno je za odmor s djecom, a plitkoÊa mora osigurava nekoliko stupnjeva viπu temperaturu od one na otvorenom moru. RavniËarski dio regije bogat je slatkovodnom ribom, obrastao πumama iznad pjeπËanih i πljunËanih plaæa. U Paπmanskom kanalu razasuti su deseci otoËiÊa idealni za sve vrste sportova na vodi. U Pakoπtanima je veÊ godinama Club Mediterrane, a Biograd je turistiËki i nautiËki centar.

21


Dalmacija - regija Zadar

Kukljica

22

Ugljan

Preko

Zadarski arhipelag

Pag

»udesni svijet zadarskih otoka podruËje je netaknute prirode. Pag, Ugljan, Paπman, Dugi otok, Silba, Olib, Molat, Premuda, Ist, Iæ, Sestrunj, Rivanj, Rava, Zverinac, Vir i Vrgada samo su neki od viπe od 200 otoka i otoËiÊa arhipelaga koji se pruæaju u Ëetiri niza paralelno s obalom.

Otok s najrazvedenijom obalom na Jadranu (280 kilometara), mnogobrojnim pjeπËanim i πljunËanim plaæama, kilometrima suhozida, prastarim maslinicima i opojnim mirisom kadulje, za svoj zaπtitni znak ima poznati paπki ovËji sir, Ëuvenu Ëipku, sol, janjetinu i bijela vina “æuticu” i GegiÊ. Grad Pag spomenik je srednjovjekovnog urbanizma nastao u 15. st. prema projektu glasovitoga graditelja i kipara Jurja Dalmatinca. Svake se godine u srpnju, u sklopu “Paπkog ljeta”,

Poljana

Kali

organizira “Paπki ljetni karneval” kada dolazi do izraæaja bogatstvo paπke narodne noπnje.

Ponuda privatnog smještaja: 687 soba i 1140 apartmana. Turistička mjesta: Grad Pag, Vlašići, Dinjiška, Šimuni, Povljana, Kolan, Mandre.


Pag

Pag Starigrad-Paklenica Nin Knin

Ugljan

Zadar

Dugi Otok Pašman

Biograd Vransko j.

Ugljan Nad zelenim otokom nasuprot Zadru dominira tvrava sv. Mihovila odakle se pruæa nezaboravan pogled na zadarski arhipelag. Brdovita ali pitoma unutraπnjost ispresijecana je stazama za πetnje i biciklistiËke ture. Ribarska tradicija osjeÊa se svuda na Preku, Kukljici i Ugljanu te Oπljaku s autentiËnom ribarskom luËicom, a na Galevcu treba posjetiti franjevaËki samostan. Stotine tisuÊa stabala maslina od kojih se dobiva ulje iznimne kakvoÊe svjedoËe i danas o dvije tisuÊe godina tradicije maslinarstva.

Ponuda privatnog smještaja: 265 soba i 498 apartmana. Turistička mjesta: Kukljica, Kali, Preko, Poljana, Sutomišćica, Lukoran, Ugljan.

Dalmacija - regija Zadar

Dana 5. kolovoza u Kukljici se veÊ 5 stoljeÊa odræava tradicionalna procesija brodovima u Ëast Gospe od Sniga, a ribarske feπte organiziraju se i u drugim mjestima.

23


Dalmacija - regija Zadar

Pašman

24

Brgulje

Božava

Pašman

Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat i Iž

S otokom Ugljanom povezan je mostom u prolazu Ædrelac, a trajektnim vezama sa Zadrom i Biogradom. ©etnja pjeπaËkom i biciklistiËkom brdskom stazom, koja se pruæa uzduæ cijelog otoka podruËjem punim ljekovita bilja, poseban je doæivljaj. Tu su i benediktinski samostan na brdu »okovac i franjevaËki samostan u Kraju. U toj oazi mira i tiπine, u kojoj nema hotela, ljubazni domaÊini Êe vam ponuditi domaÊe specijalitete zdrave hrane.

i mnogi drugi otoËiÊi zapravo su arhipelag u malom koji je uæitak otkrivati istraæujuÊi Ëamcem bezbrojne netaknute uvale fascinantnog podmorja. U Velom Iæu se krajem srpnja odræava tradicionalna “Iπka feπta” s “Biranjem iπkoga kralja”.

Ponuda privatnog smještaja: 341 soba i 322 apartmana.

Sali

Veli Rat

Turistička mjesta: Tkon, Kraj, Pašman, Barotul, Mrljane, Neviđane, Dobropoljana, Banj, Ždrelac. Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat, Brgulje, Zapuntel, Veli Iž, Mali Iž.


Silba Pag

Olib Premuda Ist Molat

Starigrad-Paklenica Nin Knin

Iž Dugi otok

Ugljan

Zadar Pašman Biograd Vransko j.

Dugi otok U sebi skriva jednu od najveÊih i najsigurnijih prirodnih luka na Jadranu i Park prirode TelaπÊicu te impozantan svjetionik Veli Rat. Posebno su dojmljivi klifovi visoki i do 160 metara koji se pruæaju u duæini od desetak kilometara na strani otoka okrenutoj prema puËini. PoËetkom kolovoza u Salima se odræava tradicionalna priredba “Saljske uæance” u sklopu koje je i “Trka tovarov”, a jedna od atrakcija je i “TovareÊa muæika” s izvornim instrumentima.

Turistička mjesta: Sali, Zaglav, Žman, Luka, Savar, Brbinj, Dragove, Božava, Soline, Verunić, Veli Rat.

Sali

Dalmacija - regija Zadar

Ponuda privatnog smještaja: 193 sobe i 253 apartmana.

25


DALMACIJA REGIJA ŠIBENIK Obogatite doživljaj svog odmora!

Visovac

Dalmacija - regija Šibenik

Kninska tvrđava

26

Sestrice

Tisno

Pirovac

Regija je to sjevernodalmatinskoga prostora. Razdvojena je na dva

prostiru se sjevernodalmatinske zaravni Bukovica i Ravni kotari.

dijela duboko usjeËenim kanjonom rijeke Krke i »ikole te Prukljanskim

Veliko prirodno gospodarsko znaËenje ima more i obala -

jezerom i ©ibenskim kanalom. Rijeka Krka posebno je vrijedna zbog

najnapuÊeniji dio regionalnog prostora. Na obali se razvio turizam

vodoopskrbe i hidroenergetskog potencijala i zbog svojih prirodnih

u mnogim turistiËkim mjestima poznatim po slikovitim prirodnim

vrijednosti, ljepote i turistiËke atraktivnosti. Osim ©ibenika, gradovi

ambijentima i vrijednom graditeljskom naslijeu. Posebnu privlaËnost

su Knin, Drniπ, Skradin i Vodice.

turistiËkoj ponudi daju dva nacionalna parka: Nacionalni park Krka

U regiji je vrijedan prirodni put koji kroz Kninska vrata otvara prolaz

i Nacionalni park Kornati.

od mora prema Lici i dalje ka kontinentu. Od grada Knina do mora Skradinski buk


Kornat

Svilaja

Zaton Vodice

Zagora

ŠIBENIK Zlarin Primošten Rogoznica

Jezera

Zapadni dio regije Svojim bogatstvom i Nacionalnim parkom Kornati predstavlja jedinstvenu riznicu ljepote prirode i autohtone kamene arhitekture koje svako naselje Ëine jedinstvenom i prepoznatljivom cjelinom s mnogim sakralnim i povijesnim spomenicima. Tradicija ribarstva i gradnje drvenih brodova saËuvana je do danaπnjih dana. Moæda Êete izvorni, gotovo zaboravljeni Mediteran rijetko gdje pronaÊi kao u tom dijelu πibenske regije.

INFORMACIJE Turistička zajednica županije Šibensko-kninske Fra N. Ružića b.b. HR-22000 Šibenik Tel.: +385 22 219 072 Telefaks: +385 22 212 346 E-mail: info@sibenikregion.com www.sibenikregion.com

Turistička mjesta: Murter, Betina, Jezera, Tisno, Pirovac i Tribunj.

Tisno

Događanja: Betina: Dani Brganja početak kolovoza.; Tisno: Igre na Korentu, početak kolovoza; Murter: Gospa od Tarca, prva nedjelja u srpnju, Regata “Latinsko idro”, kraj rujna; Pirovac: Pirovačko ljeto; Tribunj: tradicionalne magareće trke - početak kolovoza, Ribarska noć, kraj srpnja; Jezera: Jezerski dani mora - srpanj/kolovoz.

Dalmacija - regija Šibenik

Ponuda privatnog smještaja: 1200 soba i 2900 apartmana.

27


Šibenik

Krapanj

Šepurine

Središnji dio regije Dalmacija - regija Šibenik

Tamo gdje rijeka Krka s nacionalnim parkom presijeca poput simetrale srediπnji dio regije, nalazi se grad ©ibenik, spomenik gotiËkog, renesansnog i baroknog graditeljstva te je katedrala sv. Jakova i stara gradska jezgra uvrπtena u Unescov popis svjetske kulturne baπtine. PodruËje je to gdje se i danas njeguje tradicija spuæarstva na otoku Krapnju i izrade koralja na otoku Zlarinu, a u pitomoj uvali smjestilo se najpoznatije turistiËko srediπte πibenske regije - grad Vodice.

28

Ponuda privatnog smještaja: 2050 soba i 3900 apartmana. Turistička mjesta: Šibenik, Vodice, Skradin, Zlarin, KrapanjVodice

Vodice

-Brodarica, Srima, Žaborić, Zaton, Prvić Luka, Kaprije i Žirje. Događanja Šibenik: Međunarodni festival djeteta - lipanj/srpanj.; ©ibenik Srednjovjekovni sajam u ©ibeniku, kraj rujna; VeËeri dalmatinske πansone, kraj kolovoza; Otoci πibenskog arhipelaga - Bodulska pripetavanja, srpanj/kolovoz.

Vodice: Vodičko ljeto srpanj/kolovoz. Skradin: Susret dalmatinskih klapa - kolovoz. Krapanj: Krapanjsko-brodarička fešta - kolovoz. Zlarin: Srdelada - kolovoz.


Svilaja Kornat

Zaton Vodice Šibenik Kaprije Zlarin Žirje

Zagora

Primošten Rogoznica

Rogoznica

Južni dio regije To je splet πljunkovitih uvala, kamenih ribarskih naselja u borovim πumama, maslinicima i vinogradima. Tradicija maslinarstva i vinogradarstva stara je na tom prostoru viπe stoljeÊa, a nadasve je poznato crno vino primoπtenski BabiÊ. U zaleu Primoπtena jedinstvene su moguÊnosti upoznavanja tradicije i izvornog naËina æivljenja u mnogobrojnim seoskim domaÊinstvima Primoπtena Burnog. Primošten

Ponuda privatnog smještaja: 850 soba i 2350 apartmana. Događanja Primošten: Gospa od Porta, vjerska priredba 27. srpnja.; Primoštenske užance, početkom kolovoza; Primoštensko ljeto, srpanj/kolovoz. Rogoznica: Rogoznička fešta, početkom kolovoza. Grebaštica: Grebaštićka noć, početkom kolovoza. Primoštensko zaleđe

Dalmacija - regija Šibenik

Turistička mjesta: Primošten, Rogoznica, Ražanj i Grebaštica.

29


DALMACIJA REGIJA SPLIT

Dalmacija - regija Split

Prvo povijesno ljetovalište

30

Srediπnji dio jadranske obale od Marine na sjeveru do Gradca na jugu, koji se duboko uvukao okolnim planinama pod skute, s niskom otoka i desecima kilometara πljunËanih plaæa, sa zelenim zaleem koje upotpunjuju rijeke Jadro i Cetina, turistiËka je regija duge i bogate tradicije, povijesti i kulture. NeobiËan spoj prirodnih ljepota oplemenjenih antiËkim, starohrvatskim, romaniËkim i puËkim graditeljstvom koje se duæ obale i na otocima zrcali u gradiÊima i urbanim srediπtima, pruæa gostu raznolike moguÊnosti odmora i zabave, uspavljujuÊe tiπine, ali i buËnih mediteranskih noÊi natopljenih dahom juga. Upravo tu su i dva grada

upisana u Unescov popis svjetske kulturne baπtine - Trogir, Split i ostaci antiËke Salone, nekoÊ sjediπta rimske provincije Dalmacije, a danas najveÊega arheoloπkog lokaliteta na istoËnoj obali Jadrana. Tu je i najveÊi broj visokokvalitetnih privatnih smjeπtajnih kapaciteta na cijelom Jadranu, a ono πto je zajedniËko svima jednostavna je i dobroduπna srdaËnost domaÊina, njihova vedra i buËna narav i nepatvorena æelja da gostu podare sve najbolje. To je bogatstvo koje se ne moæe za povratka spremiti u kovËeg, ali ispunja duπu sve do sljedeÊeg dolaska.

Split Kulturno i gospodarsko srediπte srednje Dalmacije s 300 tisuÊa stanovnika; razvila se iz 1700 godina stare palaËe rimskog cara Dioklecijana i nezaobilazno je mjesto susreta s antikom koja æivi uæurbanim ritmom 21. stoljeÊa. Kako je rimski imperator prvi baπ tu pitomu uvalu odabrao za mjesto svojeg uæivanja, ne treba dvojiti da mu je izbor bio - najbolji moguÊi. Povijesna jezgra grada pod zaπtitom je Unesca, a velikim brojem muzeja, galerijama i kulturnim dogaanjima “domaÊeg” i meunarodnog karaktera Split privlaËi turiste cijele regije na


Sinj Trilj

Trogir Marina

Solin Slatine

Čiovo

SPLIT

Stobreč Podstrana Omiš Imotski Baška Voda

Šolta Brač

Makarska Podgora

Hvar

Gradac

Vis

INFORMACIJE Turistička zajednica Županije Splitsko-dalmatinske Prilaz braće Kaliterna 10/1 HR-21001 Split Tel./telefaks: +385 21 490 032, 490 033, 490 036 E-mail: info@dalmatia.hr www.dalmatia.hr

jednodnevne izlete ili na urbani odmor. Nadomak vrevi velikoga grada podruËje je Podstrane i StobreËa na jugu te Slatina i drugih mjesta na otoku »iovu na sjeveru, gdje se pruæa prilika za odmor u tiπini i miru privatnog smjeπtaja uza samo more. PodruËje koje gravitira gradu ima kilometre prekrasnih pjeπËanih plaæa, slikovite uvale tamarisa i borova, gdje se moæe uæivati danju, a noÊu osjetiti æivost na ulicama mediteranskoga grada s mnogobrojnim restoranima i konobama, zabavama i koncertima na otvorenom. Koliko god je Split grad slojevite povijesti pisane u kamenim gradnjama, toliko njegovim suvremenim krvotokom teku mladost, glazba i sport, duboko ukorijenjeni u sadaπnjost i buduÊnost drugoga po veliËini Grohote - Šolta

Ponuda privatnog smještaja: 1113 soba, 1359 apartmana i 6 kuća za odmor. Turistička mjesta: Split, Solin, Stobreč, Podstrana, Slatine na otoku Čiovu, otok Šolta. Događanja: Marulićevi dani - travanj, Sv. Dujam - blagdan zaštitnika grada Splita - svibanj, Praznik cvijeća - svibanj, Splitsko ljeto - srpanj i kolovoz. Podstrana

Dalmacija - regija Split

hrvatskoga grada koji Êe vam svoje simpatiËno i buËno lice otkriti veÊ pri prvom susretu. U splitskom akvatoriju, svega 9 milja od grada, nalazi se otok ©olta s mnogo slikovitih uvala i mjesta u nedirnutoj prirodi i moguÊnostima odmora u privatnom smjeπtaju.

31


Dalmacija - regija Split

K. Stari

32

K. Štafilić

Klis

Rivijera Kaštela

Ponuda privatnog smještaja:

Rivijera Kaπtela dulje od jednog stoljeÊa poznata je turistiËka destinacija

3100 soba, 410 apartmana i 1 kuća za odmor.

izmeu Trogira i Splita sa sedam utvrda koje su u kasnom srednjem

K. Gomilica

vijeku bile podignute na pitomim obalama Kaπtelanskog zaljeva, a

Turistička mjesta: Resnik, Kaštel Štafilić, Kaštel Novi, Kaštel Stari,

danas su gradske cjeline. Joπ u 19. stoljeÊu u privatnim vilama Kaπtela

Kaštel Lukšić, Kaštel Kambelovac, Kaštel Gomilica i Kaštel Sućurac.

odmarali su se uglednici i poznati gosti, a svako od sedam naselja bogate kulturne baπtine skladno uokviruje sliku bogate povijesti

Događanja: Stazama hrvatskih kraljeva - ožujak i travanj,

oËuvane i u ostacima obliænje Salone i tvrave Klis.

Kaštelansko kulturno ljeto - srpanj i kolovoz.


Sinj Trilj

Trogir Seget Okrug

Kaštela SPLIT

Čiovo

Marina

Omiš

Šolta

Baška Voda Brač

Makarska Podgora

Hvar

Gradac

Vis

Trogir

Trogirska rivijera Na podruËju grada Trogira, otoka »iova, otoËiÊa trogirskog arhipelaga te u Marini i Segetu joπ od antiËkih vremena podizane su ljetne vile, a tako je i danas, idila u kojoj mir na odmoru traæe tisuÊe tragaËa za snom. Grad Trogir, kao srediπnje mjesto rivijere, svojom slojevitom kulturnom baπtinom odavno je naπao mjesto na listi zaπtite spomenika Unesca, a njegova povijesna jezgra sa svojim fasadama, crkvama i spomenicima ovjekovjeËila je stoljeÊa raskoπne umjetniËke snage i inspiracije.

Turistička mjesta: Marina, Okrug, Seget i Trogir. Događanja: Trogirsko kulturno ljeto - srpanj i kolovoz. Seget

Marina

Okrug

Dalmacija - regija Split

Ponuda privatnog smještaja: 1300 soba, 3800 apartmana i 34 kuće za odmor.

33


Omiš

Trilj

Dalmacija - regija Split

Omiška rivijera

34

Na mjestu gdje Cetina utjeËe u more, pod tvravom sagraenom na liticama, smjestio se slikoviti grad Omiπ i mjesta njegove rivijere koja su oduvijek imala zavidan turistiËki znaËaj na prostoru srednje Dalmacije s posebnom tradicijom privatnog smjeπtaja. U modernom turistiËkom smislu Omiπ je na obalama rijeke i u podnoæju planinskog zagrljaja postao sinonimom za sve vrste aktivnog odmora.

Dalmatinska zagora Tek tridesetak kilometara udaljena od Splita, u zelenoj oazi izmeu

Sinj

mora i planina smjestile su se Cetinska krajina i Zabiokovlje s gradovima Sinjem, Triljem, Imotskim i Vrgorcem. To su krajolici prirodnih ljepota u pitomoj dolini rijeka Cetine i Jadra, u dubinama krπkih fenomena Imotskih jezera i u vrletima zadivljujuÊeg Biokova, najviπe jadranske planine. Zagora na vratima toplog juga pruæa ugoaj planinskog kraja i moguÊnosti rekreacije na jezerima, pitomim tokovima rijeke Cetine ili u vrletima Parka prirode Biokovo. U kvalitetnom privatnom smjeπtaju, uz vrhunsku gastronomsku ponudu domaÊih specijaliteta, gost u istom danu moæe uæivati u toplini Mediterana i blagom daπku kontinenta.

Imotski

Igrane

Ponuda privatnog smještaja: Omiška rivijera: 1930 soba, 2600 apartmana i 3 kuće za odmor. Dalmatinska zagora: 41 soba. Turistička mjesta: Omiška rivijera: Krilo Jesenice, Dugi Rat, Omiš, Stanići, Ruskamen, Lokva Rogoznica, Mimice i Pisak. Dalmatinska zagora: Sinj, Trilj, Imotski i Vrgorac. Događanja: Omiški festival dalmatinskih klapa - srpanj, Omiško kulturno ljeto - lipanj, srpanj i kolovoz, Sinjska alka - viteška igra iz 1715. g. kolovoz, Imotski - skokovi u Modro jezero - srpanj.


Sinj Trilj

Trogir Čiovo

SPLIT Jesenice

Dugi Rat Omiš

Šolta Brač

Imotski Brela Baška Voda

Makarska Tučepi Podgora

Hvar

Igrane

Vis

Gradac

Makarska

Živogošće

Makarska rivijera Niz turistiËkih mjesta podno Biokova, sa πezdesetak kilometara dugim πljunËanim plaæama u hladu Ëempresa, tradicionalno su ljetovaliπta u samom vrhu kvalitete srednje Dalmacije i Hrvatske. Turizam, a osobito privatni smjeπtaj u visokokvalitetnim vilama, kuÊama za odmor, obiteljskim hotelima i apartmanima na tom su podruËju dio æivota, stoljetne tradicije, sadaπnjosti i buduÊnosti. Nad pitomom modrinom priobalja uzvisila se planina Biokovo, park prirode s “nogama u moru, a Ëelom u munjama” te grad Makarska, srediπte bogate povijesti i kulture saËuvane u crkvenim riznicma i muzejima. Brela

Turistička mjesta: Brela, Baška Voda, Makarska, Tučepi, Podgora, Igrane, Živogošće i Gradac. Događanja: Kulturno ljeto i ribarske večeri - lipanj, srpanj i kolovoz, ljetni karneval u Makarskoj - kolovoz. Tučepi

Podgora

Baška Voda

Dalmacija - regija Split

Ponuda privatnog smještaja: 9300 soba, 5500 apartmana i 8 kuća za odmor.

35

Ploče

Živogošće Zaostrog Gradac


Bol

Supetar

Blaca

Dalmacija - regija Split

Otok Brač

36

Dvadesetak gradiÊa i naselja BraËa, najveÊega dalmatinskog otoka, njegova prirodna ljepota i sklad desetljeÊima su mamac turistima. OtoËnim krajolikom dominira neponovljivi i nadaleko poznati Zlatni rat u Bolu, πljunËana plaæa jedinstvene ljepote nad kojom se nadvija planinski vijenac s Vidovom gorom. Osim zadovoljstava aktivnog odmora na moru, uæitke pruæaju i prvorazredne vrijednosti i spomeniËka baπtina otoka. TisuÊe postelja u privatnim apartmanima i vilama tek su dio bogate

Komiža

turistiËke ponude otoka BraËa, jedinoga dalmatinskog otoka koji ima i svoju zraËnu luku.

Ponuda privatnog smještaja: 570 soba, 2300 apartmana i 43 kuće za odmor. Turistička mjesta: Bol, Milna, Postira, Povlja, Pučišća, Selca, Supetar i Sutivan. Događanja: Kulturno ljeto i ribarske večeri - srpanj, kolovoz i rujan, Blue Sun Bol Ladies Open (ITF) - travanj.

Biševo

Vis

Otok Vis Otok Vis od obale je najudaljeniji hrvatski otok, a rese ga akvatorij nedirnute prirode, krπki fenomeni Modre, Medvidine i Zelene πpilje, antiËka nalaziπta i stoljetne stare arhitektonske jezgre gradova Komiæe i Visa, pitome doline srediπnjeg dijela otoka pod vinovom lozom, agrumima i palmama.

Ponuda privatnog smještaja: 159 soba i 554 apartmana i 9 kuća za odmor. Turistička mjesta: Komiža, Vis. Događanja: Kulturno ljeto i ribarske večeri - srpanj i kolovoz.


Trogir Čiovo

SPLIT Omiš

Šolta

Supetar Sutivan Milna Blaca

Postira

Brač

Baška Voda Pučišća

Bol

Povlja

Stari Grad Vrboska Hvar Hvar Jelsa

Komiža

Makarska

Selca

Sućuraj

Vis

Hvar

Otok Hvar

Događanja Hvar: Međunarodna novogodišnja regata - 1. siječnja Dani hvarskog kazališta - svibanj. Jelsa: Dani vina - srpanj. Stari Grad: Faros plivački maraton kolovoz, Kulturno ljeto i ribarske večeri lipanj, srpanj i kolovoz.

Teπko je reÊi πto otok Hvar Ëini ljepπim, njegova sadaπnjost, koja odiπe dobrodoπlicom svakom gostu, ili njegova povijest utkana u svaku poru otoka poznatog po iznimno blagoj klimi. RomantiËni niz Paklenih otoka smjeπten je pred ulazom u luku najveÊega otoËnog mjesta. Jednako kao priroda, i povijest se stoljeÊima poigravala na otoku, ostavljajuÊi æiteljima i gostima u baπtinu raznovrsna umjetniËka djela, najtajnije iskaze stvaralaπtva u crkvama, muzejima i fasadama kuÊa. U omamljujuÊem mirisu i ljubiËastom odsjaju lavandinih polja, u groæu koje upijene zrake sunca pretaËe u najbolje vino, Hvar

Ponuda privatnog smještaja: 960 soba, 2600 apartmana i 15 kuća za odmor. Turistička mjesta: Hvar, Stari Grad, Jelsa, Vrboska i Sućuraj. Jelsa

Stari Grad

Vrboska

Sućuraj

Dalmacija - regija Split

ostaje simbolom njegovane tradicije organiziranog turizma koji traje veÊ sto pedeset godina.

37

Gradac


DALMACIJA REGIJA DUBROVNIK Biser Jadrana

Dubrovnik

Dalmacija - regija Dubrovnik

Dubrovnik

38

Drugo najljepπe mjesto na svijetu, izuzme li se ono u kojem ste se rodili, jest neprijeporno Dubrovnik. Ako ste roeni u Dubrovniku, dvostruko ste povlaπteni jer je Dubrovnik onda za vas dvaput najljepπi grad na svijetu. Nije tu samo rijeË o ljepoti koja je podloæna utjecajima vremena, ukusa ili oka koje je promatra. RijeË je o ljepoti od koje rijeË zastaje, prepuπtajuÊi duπi ona sredstva iskaza kojima nije potreban prijevod, kojima nije potreban tumaË, jer Dubrovnik pred vama stoji kao grad-rjeËnik svih kljuËnih pojmova, kao grad-tumaË koji, tumaËeÊi sebe, otkriva i tajnu vaπe vlastite biti, koju sve bolje upoznajete πto viπe upoznajete taj grad bez

kojega bi slagalica svijeta bila manjkava za kocku oko koje je upisan vilinski krug Ëarolije πto traje i kada sve druge prou.

(Luko Paljetak)

Ponuda privatnog smještaja: 1008 soba, 899 apartmana i 13 kuća za odmor. Dogaanja: Fešta sv. Vlaha (3. veljače), Dubrovačke ljetne igre (10.

srpnja - 25. kolovoza), festival komorne glazbe "Julian Rachlin & Friends" (rujan).


Metković Korčula Pelješac Ston Slano Mljet

Šipan

DUBROVNIK

Konavle

Cavtat Prevlaka

Dubrovnik

INFORMACIJE Turistička zajednica županije Dubrovačko-neretvanske Cvijete Zuzorić 1/1, p.p. 259 HR-20001 Dubrovnik Tel.: +385 20 324 999 Telefaks: +385 20 324 224 E-mail: info@visitdubrovnik.hr www.visitdubrovnik.hr

Konavle i Župa dubrovačka Dvije najjuænije turistiËke subregije Hrvatske, pitomih dolina okruæenih planinama okrenutim prema kontinentu, s morske su strane obrubljene visokim konavoskim stijenama te plaæama Æupe dubrovaËke. Raznoliki i pitomi krajolici vjekovima su odræali sklad prirodnih ljepota i kulture æivota seoskoga gospodarstva, autohtone kamene arhitekture, spomeniËkih i sakralnih ambijenata te bogate etno-tradicije, koja je svoj najljepπi oblik dobila u narodnim noπnjama æena ovih krajeva. U Konavlima i mjestima Æupe dubrovaËke iskoristite odmor uæivajuÊi u Cavtatskom i Æupskom ljetu uz klapske i ribarske veËeri, folklorne skupine i koncertna dogaanja.

Turistička mjesta - Konavle: Cavtat, Molunat. Župa Dubrovačka: Kupari, Mlini, Plat, Soline, Srebreno.

Cavtat

Dogaanja - Cavtat: karnevalski dani (veljaËa - oæujak), Cavtatsko ljeto (lipanj - rujan), Ljetni karneval (srpanj), Susret klapa (rujan). Mlini: Æupsko ljeto (lipanj - rujan).

Dalmacija - regija Dubrovnik

Ponuda privatnog smještaja: 780 soba, 580 apartmana i 15 kuća za odmor.

39


Zaton

Klek

Blace

Dubrovačko primorje i donjoneretvanski kraj Dalmacija - regija Dubrovnik

DubrovaËko primorje proteæe se od izvora rijeke Omble (Rijeke DubrovaËke) na istoku do zaljeva Bistrina na zapadu. PorjeËje rijeke Neretve od planinske divlje rijeke prelazi u najrazvedeniju deltu na hrvatskom prostoru. Dugo su glavne znaËajke donjoneretvanskog krajolika bila moËvarna prostranstva s izobiljem ribe i ptica moËvarica, no danas je tu i poljodjelstvo, s nadaleko poznatim uzgojem agruma. Staniπta bogate flore i faune zaπtiÊena su u ornitoloπkim i ihtioloπkim rezervatima.

40

Trsteno

Slano

Ponuda privatnog smještaja: 894 sobe, 502 apartmana i 28 kuća za odmor. Turistička mjesta - Dubrovačko primorje: Rijeka Dubrovačka, Zaton, Orašac, Trsteno, Slano; Donjoneretvanski kraj: Klek, Blace, Komarna i Duboka. Događanja: pokladne povorke u veljači i ožujku, smotra folklora u Metkoviću u svibnju, Utrka trupa u srpnju, maraton lađa i festival zabavne glazbe u kolovozu, Dani mandarina u listopadu, Zatonsko ljeto (srpanj - kolovoz).


Orebić

Metković

Korčula

Pelješac Ston Mljet

Slano Trsteno DUBROVNIK

Konavle Cavtat Prevlaka

Žuljana

Trpanj

Podbuče Orebić

Pelješac

Ponuda privatnog smještaja: 1510 soba, 1352 apartmana i 40 kuća za odmor. Turistička mjesta: Ston, Prapratno, Dubrava, Brijesta, Žuljana, Drače, Sreser, Trpanj, Orebić, Kučište, Viganj, Lovište, Trstenik. Dogaanja - OrebiÊ: karnevalske priredbe (sijeËanj - oæujak), Kulturno ljeto (lipanj - rujan). Trpanj: ribarske noÊi (srpanj - kolovoz). Ston: Stonsko ljeto (srpanj - kolovoz). Drače

Trstenik

Sreser

Dalmacija - regija Dubrovnik

Peljeπac nudi romantiËan jadranski krajolik obale umivene bijelim æalima, gajevima maslina, stoljetnim Ëempresima i stijenama obraslim kaduljom. S najviπeg brda Sv. Ilije (961 m) pogledom se obuhvaÊa cijeli otok KorËula sa svojim arhipelagom te otoci Hvar, Vis, Mljet i Lastovo. Dva slikovita gradiÊa Ston i Mali Ston sjede na prevlaci izmeu kopna i masiva poluotoka. Uz Dubrovnik to su bila najvaænija i najutvrenija mjesta DubrovaËke Republike. MoÊne srednjovjekovne zidine πtitile su solane i bogate posjede Republike na Peljeπcu. Izmeu poluotoka i kopna usjekao se Malostonski zaljev, rezervat prirode pod morem, uzgajaliπte kamenica, muπula i kvalitetne ribe. Na padinama dingaËa i postupa proizvode se istoimena najkvalitetnija crna vina Mediterana.

41


Korčula

Koločep

Šipan

Elafitski otoci Dalmacija - regija Dubrovnik

Pararelno s dubrovaËkim primorjem razdvojeno koloËepskim kanalom nanizano je 13 Elafitskih otoka i otoËiÊa od kojih su tri naseljena (KoloËep, Lopud i ©ipan).

42

Ponuda privatnog smještaja: 150 soba, 62 apartmana i 6 kuća za odmor. Turistička mjesta: Koločep, Lopud, Suđurađ, Šipanska Luka.

Korčula KorËula, na kojoj je bitnu ulogu imala brodogradnja i kamenoklesarstvo, naseljena je joπ u mlaem kamenom dobu. U vrijeme kada su Grci Lopud

Vela Luka

osnovali kolonije na otoku KorËuli (III. i IV. stoljeÊe prije Krista) otok se zvao Korkyra Melaina (Crna KorËula) zbog gustih πuma. Treba li istaknuti da je tu roen moreplovac Marko Polo?

Ponuda privatnog smještaja: 1280 soba, 1600 apartmana i 310 kuća za odmor. Turistička mjesta: Korčula, Lumbarda, Zavalatica, Brna, Prižba, Vela Luka. Dogaanja - KorËula: Marko Polo festival (srpanj), Marko Polo priredba (rujan), Povratak Marka Pola (zadnji tjedan u svibnju), Festival viteπkih igara (srpanj - kolovoz). Lumbarda: Folklorne i ribarske veËeri (srpanj - kolovoz)


Vela Luka

Orebić

Metković

Korčula

Korčula

Pelješac Ston

Lastovo

Mljet

Elafitski otoci DUBROVNIK Cavtat Prevlaka

Pasadur

Lastovo i Mljet Lastovo i Mljet, daleko na puËini, dva su najjuænija otoka Hrvatske. ZajedniËka je odlika obaju puËinskih otoka da svaki od njih ima Malo i Veliko jezero, iako razliËitih svojstava. Na Lastovu su uvale, a na Mljetu potopljene krπke depresije povezane uskim kanalima s morem. Jedinstvenih 47 polja, 47 otoka i 47 crkava bogata je paleta specifiËnosti Lastova, a treÊina otoka Mljeta nacionalni je park koji karakterizira specifiËna razvedenost obale s dva jezera i otokom na jezeru (otok na otoku), πume alpskog bora, crnike, bujna makija, bogata kulturna baπtina.

Turistička mjesta: Lastovo: Pasadur, Ubli, Zaklopatica, Lastovo, Skrivena Luka; Mljet: Pomena, Polače, Soline, Sobra, Prožura, Okuklje, Saplunara.

Lastovo

Dogaanja-Lastovo: Poklade - maskenbal (veljaËa - oæujak), predstavljanje poklada (srpanj - kolovoz), Jazz festival (poËetkom kolovoza).

Dalmacija - regija Dubrovnik

Ponuda privatnog smještaja: 270 soba, 302 apartmana i 16 kuća za odmor.

43


SREDIŠNJA HRVATSKA Doživljaj očuvane prirode

Središnja Hrvatska

Varaždin

44

Kumrovec

Pitomi je to krajolik breæuljaka prepunih vinograda i prostranih cvjetnih livada, πuma i zelenih πumskih proplanaka proπaranih rijekama. PodruËje je to iznimne raznolikosti u kojem kao rijetko gdje moæete doæivjeti i upoznati tako bogatu paletu prirodnih ljepota i osobitosti. Poseban pak doæivljaj pruæaju priËe i legende koje daju peËat gotovo svakom od mnogobrojnih dvoraca, starih gradova i utvrda. Ovdje Êete upoznati saËuvani duh proπlosti i bogatoga kulturnog naslijea koje se u sakralnim objektima, muzejima, galerijama i zbirkama podastire javnosti. Prostor je to i termalnih izvora, toplica, ali i idealno podruËje za πetnju prirodom, a posebice za ljubitelje lova i ribolova koji uæivaju u bogatstvu autohtone divljaËi i doæivljaju πto ga pruæa oËuvani okoliπ. Uz velik broj kulturnih dogaanja, zanimljivih i atraktivnih

Trakošćan

Veliki Tabor

priredbi to podruËje bez sumnje plijeni i svojom bogatom gastronomskom ponudom, od domaÊih jela na stolu seoskih gospodarstava do vrhunskih “delicija” pripremljenih od mesa divljaËi, ili pak jela po recepturama “naπih baka” i starih hrvatskih kuharica. Ponuda privatnog smještaja: 1909 postelja. Turistička mjesta: Samobor, Velika Gorica, Jastrebarsko, Dugo Selo, Vrbovec, Krašić, Kloštar Ivanić, Ivanić Grad, Križ, Zaprešić, Sveti Ivan Zelina, Čazma, Bjelovar, Sisak, Čigoć, Krapje, Topusko, Lekenik, Čakovec, Koprivnica, Đurđevac, Križevci, Molve, Kalinik, Daruvar, Krapina, Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, Marija Bistrica, Varaždin, Varaždinske Toplice, Ludbreg i Trakošćan.

INFORMACIJE Turistički ured Samobor, tel.: 01 3360 044, e-mail: tzg-samobor@zg.t-com.hr Turistički ured Zaprešić, tel.: 01 3310 309, e-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr Turistički ured Jastrebarsko, tel.: 01 6281 115, e-mail: tz-jastrebarsko@zg.t-com.hr Turistički ured Čazma, tel.: 043 772 086 Turistički ured Sisak, tel.: 044 522 655, e-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr Turistički ured Čakovec, tel.: 040 313 319, e-mail: tzg-cakovca@ck.htnet.hr Turistički ured Krapinske Toplice, tel.: 049 232 106, e-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr


Čakovec Varaždin

SLOVENIJA

MAĐARSKA

Trakošćan Krapina

Koprivnica Marija Bistrica Bjelovar

Samobor Ivanić Grad Sisak

Marija Bistrica

Turistički ured Sveta Nedelja, tel.: 01 3373 919, e-mail: tzg.sveta.nedelja@hi.t-com.hr Turistički ured Zagrebačke županije, tel.: 01 4873 665, e-mail: info@tzzz.hr Turistički ured Đurđevac, tel.: 048 812 046, e-mail: tzdjurdjevac@inet.hr Turistički ured Križevci, tel.: 048 681 199 Turistički ured Kalnik, tel.: 048 857 249 Turistički ured Molve, tel.: 048 892 024 Turistički ured Tukelj, tel.: 049 556 630, e-mail: tz-tukelj@post-t-com.hr Turističko informativni centar Daruvar Trg Kralja Tomislava 14, 43 500 Daruvar Tel.: ++385 43 331 382 E-mail: grad.daruvarturisticko.informativni.centar@bj.t-com.he

Središnja Hrvatska

Turistički ured Stubičke Toplice, tel.: 049 282 727, e-mail: tzo@stubicketoplice.hr Turistički ured Marija Bistrica, tel.: 049 468 380, e-mail: tzo-marija-bistrica@kr.t-com.hr Turistički ured Koprivnica, tel.: 048 621 433, e-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr Turistički ured Varaždin, tel.: 042 210 987, e-mail: tzg-varazdin@vz.t-com.hr Turistički ured Varaždinske Toplice, tel.: 042 633 133, e-mail: info@toplice-vz.hr Turistički ured Bjelovar, tel.: 043 243 944, e-mail: info@tzbbz.hr Turistički ured Ivanić Grad, tel.: 01 2881 591, e-mail: turistickazajednica@ivanicgrad.hr Turistički ured Velika Gorica, tel.: 01 6222 378, 6221 666, e-mail: tzvg@tzvg.hr Turistički ured Vrbovec, tel.: 01 2791 661, e-mail: tzvrbovec@tzzz.hr Turistički ured Kloštar Ivanić, tel.: 01 2892 152 Turistički ured Krašić, tel.: 01 62 70 910, e-mail: krasic@tzzz.hr

Kutina

45


SLAVONIJA Pitomi krajolik s dušom

Slavonija

Vinkovci

46

Spačva

Prostor izmeu rijeka Save i Drave, na istoku omeen Dunavom, hrvatska je æitnica koja osim poljoprivrednih vrijednosti nudi raznovrsne turistiËke sadræaje. Tu se moæe uæivati u blagodatima prirode i plodovima rada marljivih seljaka, uÊi u idilu slavonskih velikih lijepih sela, dospjeti u dobar podrum i kuπati vrhunska vina (Kutjevo, –akovo, Ilok, Erdut, FeriËanci, podruËje Baranje), probati Ëuvene specijalitete (kulen), razgledati æivotinjski svijet jednog od najpoznatijih europskih rezervata prirodne baπtine - Parka prirode KopaËkog rita, ili nadasve uæivati u πetnji debelom hladovinom stoljetnih hrastovih πuma,

Osijek

Kopačevo

sudjelovati u berbama groæa, bogatim slavonskim æetvama ili pak nekoj od folklornih priredaba (–akovaËki vezovi, VinkovaËke jeseni, Zlatne æice Slavonije…). Ljupka mjesta i izletiπta otvaraju svoje vrednote i vizure iz bogate proπlosti, nude blagu kupku i odmor u toplicama, dvorce i mnogobrojne oËuvane prirodne ambijente uz Dravu, Savu i Dunav. Prostrane ravnice i πumoviti obronci Papuka i Bilogore obiluju razliËitim vrstama visoke i niske divljaËi i idealan su prostor za lov, ribolov na rijekama, mnogim rijeËnim rukavcima i ribnjacima. Poput ljudi, kaæu domaÊini, tu i krajolik ima πiroku, plemenitu duπu.

Kaptol

Ponuda privatnog smještaja: 1686 postelja. Turistička mjesta: Osijek, Vukovar, Bizovačke Toplice, Županja, Vinkovci, Đakovo, Požega, Slavonski Brod, Našice, Slatina, Orahovica, Pitomača i Virovitica.


MAĐARSKA

Virovitica Bizovac Našice

Daruvar Požega

Đakovo

OSIJEK Vukovar Vinkovci

Slavonski Brod

Kutjevo

INFORMACIJE Turistički ured Osijek, tel.: 031 203 755, e-mail: grad-osijek@os.t-com.hr Turistički ured Slavonski Brod, tel.: 035 447 721, e-mail: info@tzgsb.hr Turistički ured Požega, tel.: 034 274 900, e-mail: tz-pozega@po.t-com.hr Turistički ured Đakovo, tel.: 031 812 319, e-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr Turistički ured Vinkovci, tel.: 032 334 653, e-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr Turistički ured Vukovar, tel.: 032 442 889, e-mail: tz-vukovar@vk.t-com.hr Turistički ured Našice, tel.: 031 614 95, e-mail: tz-nasice@hi.t-com.hr Turistički ured Virovitica tel.: 033 726 069, e-mail: tzvpz@vt.t-com.hr Turistički ured Županja, tel.: 032 830 299, e-mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr Turistički ured Bizovac, tel.: 031 675 112, e-mail: direktor@tzobizovac.hr Turistički ured Slatina, tel.: 033 533 629, e-mail: tz-grad-slatine@vt.t-com.hr Turistički ured Orahovica, tel.: 033 673 540, e-mail: tzgorahovica@tzgorahovica.hr

Slavonija

Papuk

47


ZAGREB

Zagreb

Hrvatska metropola

48

Zagreb, hrvatska metropola stari je srednjoeuropski grad s više od 900 godina pisane povijesti. Poznat po očuvanoj povijesnoj baštini, mnogobrojnim poslovnim, sajamskim i sportskim priredbama, grad svojim posjetiteljima nudi pregršt različitih događanja. Samo u Zagrebu podne se obilježava pucnjem topa s Lotrščaka, jedini je grad na kontinentu koji ima svoga kita, a ima i Maksimir - najstariji kultivirani park u Europi i mnogo toga naj... Zagrebačke su ulice i trgovi, kao i u svim velikim svjetskim gradovima, stalna pozornica mnogobrojnih atraktivnih zbivanja: Međunarodna smotra folklora,

Međunarodna izložba cvijeća, zagrebački filmski festival, Festival svjetskog kazališta, Urbani festival... A ono što je manje poznato, na neki način čak skriveno, to je prekrasna priroda i bogata kulturna baština neposredne okolice Zagreba u kojoj možete uživati otkrivajući ljepotu prirode i spomenika tisućljetne hrvatske povijesti. Dođite u Zagreb - Zagreb će nadmašiti vaša očekivanja!

Ponuda privatnog smještaja: 93 sobe i 45 apartmana.

INFORMACIJE TIC Zagreb Tel.: +385 1 48 14 051 Telefaks: +385 1 48 14 056 E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr www.zagreb-touristinfo.hr


©to znaËi “privatni smjeπtaj”? Premda se u Hrvatskoj toËno zna πto znaËi naziv “privatni smjeπtaj”, u pravom smislu rijeËi on je samo djelomiËno toËan. Taj se naziv poËeo koristiti od sredine proπlog stoljeÊa kad su svi smjeπtajni objekti na podruËju bivπe dræave bili u dræavnom/druπtvenom vlasniπtvu, a poËela je izgradnja kuÊa za odmor u kojima su se pojedine sobe poËele iznajmljivati gostima uz plaÊanje. Od poËetka 90-ih godina, od promjene politiËkog i ekonomskog sustava u Hrvatskoj, svi su smjeπtajni kapaciteti u privatnom vlasniπtvu, a manji broj hotela joπ je u postupku privatizacije.

Kontaktiranje iznajmljivaËa - izravno, putem agencije ili ureda turistiËke zajednice Gosti mogu rezervirati privatni smjeπtaj posredstvom putniËkih agencija ili izravno kod iznajmljivaËa. U nastavku ovog teksta naveden je detaljan popis agencija koje posreduju kod te vrste smjeπtaja. Mjesta u kojima nema putniËkih agencija, uvrπteni su podaci o uredima lokalnih turistiËkih zajednica koji pomaæu pri uspostavljanju kontakata s iznajmljivaËima privatnog smjeπtaja. Ostale podatke moæete saznati od predstavniπtva Hrvatske turistiËke zajednice koja djeluje u vaπoj zemlji ili putem interneta na adresi www.hrvatska.hr. Izbor velikog broja odrediπta na internetu Najopseænije baze podataka o ponudi privatnog smjeπtaja nalaze se na internetskim adresama Hrvatske turistiËke zajednice www.hrvatska.hr i UHPA-a, Udruge hrvatskih putniËkih agencija www.putovanja.hr. Ispred popisa agencija po regijama i gradovima u toj su publikaciji uvrπtene agencije koje na jednom mjestu nude razne vrste privatnog smjeπtaja u iznimno velikom broju turistiËkih mjesta. Ponuda netipiËnog smjeπtaja i aktivnog odmora Na navedenim internetskim adresama, i na internetskim adresama mnogih agencija uvrπtenih u ovu publikaciju naÊi Êete i njihove ponude smjeπtaja u seoskim domaÊinstvima (u Istri se takva ponuda naziva agroturizam), u nekategoriziranim osamljenim ribarskim kuÊama, u svjetionicima (na osamljenim otoËiÊima ili obali kopna) te u planinskim kuÊama. Takoer Êete naÊi opise sportskih i kulturnih aktivnosti, izleta i tura koje organiziraju gostima kojima osiguravaju smjeπtaj.

Gosti hrvatskih putniËkih agencija jednako su zaπtiÊeni kao u svojim zemljama Prilikom izbora privatnog smjeπtaja u Hrvatakoj preporuËujemo vam kontaktirati vaπu agenciju od povjerenja ili neku od agencija objavljenih u ovoj publikaciji. Hrvatske putniËke agencije licenciraju se i posluju u skladu sa Zakonom o pruæanju usluga u turizmu donesenim 2007. godine. Kako Zakon obvezuje agencije na poslovanje u skladu s direktivama EU-a o paket-aranæmanima, klijenti agencija, kako hrvatski, tako i inozemni, zaπtiÊeni jednako kao i u zemljama Ëlanicama Europske unije. Uz to, od rujna 2003. u Hrvatskoj se poËeo primjenjivati i Zakon o zaπtiti potroπaËa potpuno usklaen s odgovarajuÊim direktivama EU-a. Dodatne informacije o zaπtiti putnika moæete proËitati na stranicama Udruge hrvatskih putniËkih agencija na adresi www.putovanja.hr. Sve putniËke agencije u Hrvatskoj zakonom su obvezne biti Ëlanicama Hrvatske gospodarske, odnosno obrtniËke komore. Osim njih, postoje dvije dragovoljne strukovne udruge - UHPA - Udruga hrvatskih putniËkih agencija s 436 poslovnih jedinica Ëlanica i UNPAH - Udruga neovisnih putniËkih agencija Hrvatske s 30 poslovnih jedinica Ëlanica. »lanstva u tim udrugama posebno su naznaËena uza svaku agenciju Ëlanicu, jer Ëlanstva u tim udrugama osiguravaju turistima dodatnu zaπtitu i pouzdanost usluga. Identifikacijski kod agencije njezina je legitimacija Slovo A u kodu oznaËuje da je agencija licencirana za poslovanje kao organizator putovanja, slovo B da je registrirana kao posrednik, slovo C da je licencirana za ponudu turistiËkih usluga ukljuËujuÊi privatni smjeπtaj. Slova AB pisana zajedno znaËe da je agencija registrirana za istovremeno obavljanje poslova organizatora putovanja i posrednika.

Hrvatska

U Hrvatskoj je ponuda privatnog smjeπtaja znatno veÊa od ponude hotela Osim smjeπtaja u hotelima, aparthotelima, hotelskim naseljima, turistiËkim apartmanima, pansionima i “guest houseima”, koji se svi ubrajaju u objekte tipa „hotel", u Hrvatskoj oko 56.540 registriranih domaÊinstava nudi oko 404.561 postelja u kategoriziranim samostojeÊim kuÊama/vilama, apartmanima i sobama. Svi su smjeπtajni objekti kategorizirani u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, donesenim 1995. godine i izmijenjenim 2006. godine i provedbenim pravilnicima koje je donijelo Ministarstvo turizma. Po tom zakonu iz 1995. godine fiziËke osobe koje nisu registrirane kao obrt ili d.o.o. mogu imati do 20 postelja, a po izmijenjenom Zakonu iz 2006. do 16 postelja s rokom prilagodbe od 5 godina. To znaËi da pojedini objekti privatnog smjeπtaja mogu biti i veÊi nego npr. pansioni i hoteli za koje se pravilnikom o kategorizaciji iz 2002. godine utvruje da moraju imati najmanje 10 postelja. Zato prilikom rezervacije npr. apartmana nekoj agenciji treba toËno naznaËiti traæi li se apartman u okviru npr. aparthotela ili u privatnom smjeπtaju.


I N F O R M A C I J E Ako ste neodlučni u kojem mjestu boraviti, zatražite agencije s velikom ponudom da vam u željenom terminu ponude više mjesta - to će vam omogućiti i usporedbu cijena. Također, ako u popisu mjesta po regijama niste u mjestu u kojem želite boraviti našli agenciju ili ured turističke zajednice koji bi vas mogao povezati s iznajmljivačima, ili uopće niste našli željeno odredište, kontaktirajte agencije navedene u nastavku ovog teksta bez obzira na to u kojem se mjestu nalazi njihovo sjedište.

AG E N C I J E Broj destinacije

KO J E

Naziv agencije

N U D E

ID kod

S M J E Š TA J

Poslovanje

Grad

PTT

U

V E L I KO M

Adresa

Telefon

Telefaks

B R O J U E-mail

D E S T I N AC I J A Internet

Članstvo

više od 300 destinacija ADRIAGATE

HR-AB-21-060125823

cjelogodišnje

Split

21000

Zrinjsko-Frankopanska 62

+385 21 315180

+385 21 315179

info@adriagate.com

http://www.adriagate.com

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Zagreb

10000

Heinzelova 62a

+385 1 6102000

+385 1 6102018

heinzelova@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

ADRIATIC.HR

HR-AB-21-17010006236

cjelogodišnje

Split

21000

Washingtonova 5

+385 21 456456

+385 21 456789

info@adriatic.hr

http://www.adriatic.hr

ATLAS d.d., podružnica Dubrovnik

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Dubrovnik

20000

Sv. Đurđa 1

+385 20 442585

+385 20 323609

atlas.pile@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

SPLIT TOURS d.d.

HR-AB-21-060134800

cjelogodišnje

Split

21000

Boktulijin put b.b.

+385 21 352481

+385 21 352482

booking@splittours.hr

http://www.splittours.hr

ADRIATIC TRAVEL DESIGN d.o.o.

HR-AB-52-040190525

cjelogodišnje

Pazin

52000

Dubravica 2a

+385 52 617770

+385 52 617772

adriatic@travel-design.com

http://www.travel-design.com

EKLATA d.o.o.

HR-AB-21-060077916

cjelogodišnje

Split

21000

Osječka 11

+385 21 544232

+385 21 544232

eklata@eklata.com

http://www.eklata.hr

UHPA

TO ISLANDS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-21-060226108

cjelogodišnje

Split

21000

Ruđera Boškovića 27

+385 21 494809

+385 21 494820

info@adria-island.org

http://www.adria-island.org

UHPA

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Zagreb

10000

I Pile 1

+385 1 4805505

+385 1 6188681

generalturist@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Dubrovnik

20000

Obala Stjepana Radića 32

+385 20 313300

+385 20 419119

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr

UHPA

KOMPAS ZAGREB d.d.

HR-AB-01-080158822

cjelogodišnje

Zagreb

10000

Teslina 12

+385 1 4882504

+385 1 4811414

kompas@kompas.hr

http://www.kompas.hr

UHPA

DESIGNER PUTNIČKA AGENCIJA

HR-AB-52-92232256

cjelogodišnje

Pula

52100

Istarska 8

+385 52 522225

+385 52 492019

info@designer.com.hr

http://www.designer.com.hr

GLOBALTURIST d.o.o.

HR-B-51-040228210

cjelogodišnje

Kastav

51215

Trinajstići 99

+385 51 276677

+385 51 276707

info@globalturist.hr

http://www.globalturist.hr

UHPA

PANORAMA IMMOBILIARE & TURISMO d.o.o. HR-B-21-060200358

cjelogodišnje

Zagreb

10000

Gajeva 1

+385 1 4828803

+385 1 4828854

maljino@tin.it

http://www.panorama.hr

UHPA

PRESTIGE TOURS

HR-AB-22-15010005117

cjelogodišnje

Šibenik

22000

Vladimira Nazora 9

+385 22 219181

+385 22 219186

prestige.tours@si.t-com.hr

http://www.prestige-tours.net

TRAVELANA d.o.o.

HR-AB-51-040056691

cjelogodišnje

Rijeka

51000

Andrije Medulića 8

+385 51 212780

+385 51 336562

travelana@ri.t-com.hr

http://www.travelana.hr

UHPA

TREVITOURS d.o.o.

HR-AB-52-040124422

cjelogodišnje

Savudrija

52475

Bašanija 13

+385 52 759735

+385 52 759722

trevitours@yahoo.com

http://www.trevitours.net

UHPA

UNILINE d.o.o.

HR-AB-52-040046499

cjelogodišnje

Pula

52100

S. Dobrića 16

+385 52 390000

+385 52 215036

uniline@uniline.hr

http://www.uniline.hr

UHPA

CAPPELLI TOURIST AGENCY d.o.o.

HR-B-51-040123157

cjelogodišnje

Mali Lošinj

51550

Kadin b.b.

+385 51 231582

+385 51 231562

cappelli@cappelli-tourist.hr

http://www.cappelli-tourist.hr

UHPA

JADERATOURS d.o.o.

HR-AB-23-060052605

cjelogodišnje

Zadar

23000

Poljana pape Aleksandra lll 5/1 +385 23 251280

+385 23 251286

jaderatours@zd.t-com.hr

http://www.jaderatours.hr

MRSSI-COMP d.o.o. - ARGOS TRAVEL AGENCY HR-AB-23-060072506

cjelogodišnje

Zadar

23000

Put Murvice 17

+385 23 312011

argos.booking@zd.t-com.hr

UHPA

200 - 300 destinacija UHPA

100 - 200 destinacija

51 - 100 destinacija

31 - 50 destinacija

Informacije

21 - 30 destinacija

+385 23 312111

UHPA UNPAH


Broj destinacije

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Grad

PTT

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

OREBIĆ TOURS d.o.o.

HR-AB-20-9091

cjelogodišnje

Orebić

20250

Bana J. Jelačića 84a

+385 20 713367

+385 20 714385

orebic-tours@orebic-tours.hr

http://www.orebic-tours.hr

UHPA

SEA GATE

HR-AB-21-17010900138

cjelogodišnje

Trogir

21220

Bl. Augustina Kažotića 5

+385 21 797710

+385 21 884888

info@sea-gate.net

http://www.sea-gate.net

UHPA

TURISTIČKA AGENCIJA AQUARIUS

HR-AB-22-15060002370

01.05.-01.10.

Murter

22243

Hrvatskih vladara 21

+385 22 434151

+385 22 435866

aquarius-murter@si.t-com.hr

http://www.aquarius-adriatica.com

UHPA

ADAMO TRAVEL d.o.o.

HR-AB-23-110002322

cjelogodišnje

Sali

23281

Sali

+385 23 377208

+385 23 377160

info@adamo.hr

http://www.adamo.hr

AUTOTRANS d.o.o. Putnička agencija

HR-AB-51-040017902

cjelogodišnje

Rijeka

51000

Žabica 1

+385 51 660300

+385 51 334894

turizam@autotrans.hr

http://www.autotrans-turizam.com

UHPA

ELITE TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-09002185

cjelogodišnje

Dubrovnik

20000

Vukovarska 17

+385 20 358200

+385 20 358303

elite@elite.hr

http://www.elite.hr

UHPA

EUROADRIA TOURS d.o.o.

HR-AB-20-090007786

cjelogodišnje

Dubrovnik

20000

Metohijska 2

+385 20 313533

+ 385 20 313530

info@euroadria.hr

http://www.euroadria.hr

UHPA

MARLIN TOURS d.o.o.

HR-AB-23-060054875

cjelogodišnje

Zadar

23000

R. K. Jeretova 3

+385 23 305920

+385 23 305919

marlin-tours@zd.t-com.hr

http://www.marlin-tours.hr

UHPA

MERIDIEN TEN d.o.o.

HR-AB-21-060141472

cjelogodišnje

Split

21000

Zajčeva 7

+385 21 388951

+385 21 388954

info@meridien.hr

http://www.meridien.hr

UHPA

NIK d.o.o.

HR-AB-22-060021086

cjelogodišnje

Šibenik

22000

A. Šupuka 5

+385 22 200550

+385 22 200551

info@nik.hr

http://www.nik.hr

UHPA

SUNTURIST d.o.o.

HR-AB-53-0659517

cjelogodišnje

Novalja

53291

Kranjčevićeva b.b.

+385 53 661211

+385 53 661611

sunturist@gs.t-com.hr

http://www.sunturist.com

UHPA

TURISTIČKA AGENCIJA CYNTUS

HR-AB-21-0505969382819 cjelogodišnje

Dugi Rat

21315

Trg kralja Tomislava 5

+385 21 757802

+385 21 757803

cyntus@cyntus.com

http://www.cyntus.com

ADRIA-TOURS BOL

HR-AB-21- 060000935

cjelogodišnje

Bol

21420

Bračka cesta 10

+385 21 635966

+385 21 635977

adria-tours-bol@st.t-com.hr

http://www.adria-bol.hr

UHPA

AK TOURS d.o.o.

HR-AB-21-060215677

cjelogodišnje

Split

21000

Kneza Domagoja 12

+385 21 329183

+385 21 329184

info@ak-tours.hr

http://www.ak-tours.hr

UHPA

ALBATOURS

HR-AB-52-1612976368036 01.04.-30.09.

Pula

52100

Premanturska cesta 14

+385 52 382984

+385 52 382984

info@albatours.hr

http://www.albatours.hr

BRANA TOURS

HR-AB-53-09030200502

15.05.-15.09.

Senj

53270

I. Lenkovića 10/1

+385 53 881367

+385 53 881367

info@brana-tours.hr

http://www.brana-tours.hr

EUROTOURS

HR-AB-21-1706040088

cjelogodišnje

Makarska

21300

Ante Starčevića 50

+385 21 679556

+385 21 679556

eurotours-makarska@st.t-com.hr

http://www.eurotours-makarska.com

HVAR TRAVEL

HR-B-21-060189661

01.04.-01.10.

Split

21000

Odakova 26

+385 21 531463

+385 21 531590

info@hvar-travel.com

http://www.hvar-travel.com

UHPA

ISTRA LINE - PORTUN d.o.o.

HR-AB-52-040078004

cjelogodišnje

Poreč

52440

Partizanska 2

+385 52 432339

+385 52 432116

privat@istraline.hr

http://www.istraline.hr

UHPA

JURČEVIĆ & Co. d.o.o.

HR-AB-21-060015514

cjelogodišnje

Trogir

21220

Put Čarijića 83 - Seget Donji

+385 21 894475

+385 21 894475

jurcevic@st.t-com.hr

http://www.jurcevic.hr

UHPA

KALIPSO d.o.o.

HR-AB-20-060083277

cjelogodišnje

Dubrovnik

20000

Iva Dulčića 25

+385 20 436508

+385 20 436508

info@kalipso.hr

http://www.kalipso.hr

KATURBO d.o.o.

HR-AB-51-040118168

01.04.-30.10.

Rab

51280

Markantuna de Dominisa 5

+385 51 724495

+385 51 777015

katurbo-tourist-agency@ri.t-com.hr

http://www.katurbo.hr

LAGUNA

HR-AB-22-15010005193

01.05.-01.10.

Primošten

22202

Tepli bok 25

+385 22 643000

+385 22 570558

info@laguna-primosten.hr

http://www.laguna-primosten.hr

LOŠINJSKA PLOVIDBA - TURIZAM d.o.o.

HR-C-51-040031636

cjelogodišnje

Mali Lošinj

51550

Riva lošinjskih kapetana 8

+385 51 233040

+385 51 231611

losinjplov-turizam@ri.t-com.hr

http://www.lostur.net

UHPA

MAESTRAL

HR-AB-21-17010000419

cjelogodišnje

Split

21000

R. Boškovića 13/15, Kaleta II

+385 21 470944

+385 21 470980

maestral1@st.t-com.hr

http://www.travel.maestral.hr

UHPA

MAREA d.o.o.

HR-AB-51-040012939

cjelogodišnje

Ičići

51414

Poljanska cesta 21

+385 51 705620

+385 51 704290

marea@marea.hr

http://www.marea.hr

UHPA

MAREMONTI - ISTRA d.o.o.

HR-AB-52-040159710

cjelogodišnje

Pula

52100

Trg I. Istarske brigade 1

+385 52 384000

+385 52 384001

maremonti-istra@pu.t-com.hr

http://www.maremonti-istra.hr

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Makarska

21300

Obala kralja Tomislava 15

+385 21 616010

+385 21 615327

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

M-TRAVELTOURISTSERVICE

HR-AB-21-17010006136

01.05.-31.09.

Stomorska

21432

Veli Dolac 15

+385 21 718309

+385 21 718310

info@m-tts.com

http://www.m-tts.com,

UHPA

MULTILINGUA

HR-AB-52-3103980366205 cjelogodišnje

Roč

52425

Roč 30

+385 52 649742

+385 52 687138

visitistria@yahoo.com

http://www.visitistria.net

PRUDENS LINE d.o.o.

HR-AB-51-040150745

cjelogodišnje

Opatija

51410

Nova cesta 142 a

+385 51 718940

+385 51 718657

prudens@prudens-line.hr

http://www.prudens-line.hr

TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN d.o.o.

HR-AB-21-060219029

cjelogodišnje

Omiš

21310

Put skalica 5

+385 21 756656

+385 21 756657

uprava@ruzmarin.hr

http://www.ruzmarin.hr

VALSIKA d.o.o.

HR-B-51-040182689

01.04.-01.10.

Rab

51280

Palit 426a

+385 51 726040

+385 51 726040

valsika@post.t-com.hr

http://www.valsika.hr

VERITAS d.o.o.

HR-AB-52-040076566

cjelogodišnje

Labin

52220

Sv. Katarine 4

+385 52 885007

+385 52 852757

veritas@pu.t-com.hr

http://www.istra-veritas.hr

VIATOR TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-090019859

cjelogodišnje

Dubrovnik

20000

Sv. Križa 3

+385 20 313140

+385 20 313140

mail@dubrovnikviator.com

http://www.dubrovnikviator.com

11 - 20 destinacija

7 - 10 destinacija

UHPA

Informacije

UHPA


P O P I S Područje PTT

Grad

A G E N C I J A

P O

P O D R U Č J I M A

I

M J E S T I M A

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

52100 Banjole

KAMIKTOURS d.o.o.

HR-AB-52-040174380

cjelogodišnje

Kamik 6

+385 52 393000

+385 52 393001

kamiktours@istra-kamik.com

http://www.istra-kamik.com

52420 Buzet

ISTRIANA TRAVEL

HR-AB-52-91307724

cjelogodišnje

Vrh 28

+385 52 667022

+385 52 667022

istriana.travel@ri.t-com.hr

http://www.istrianatravel.hr

52212 Fažana

PUTNIČKA AGENCIJA BONSAI

HR-B-52-91791596

cjelogodišnje

Puljska cesta 1

+385 52 521216

+385 52 521152

sonja.sugar@pu.t-com.hr

http://www.istra.com/bonsai

52212 Fažana

R.I.S.T. - TOURS d.o.o.

HR-AB-52-040116435

01.05.-01.10.

Vodnjanska 48

+385 52 521341

+385 52 383126

rist-tours@rist-tours.com

http://www.rist-tours.com

52450 Funtana

LINET d.o.o.

HR-AB-52-040012545

01.01.-01.12.

Ribarska 2

+385 52 445012

+385 52 445090

linet@pu.t-com.hr

http.//www.istra.com/linet

52450 Funtana

PUTNIČKA AGENCIJA FUNTANA

HR-B-52-18011101424

01.06.-20.09.

Istarska 2a

+385 52 445045

+385 52 445045

jelena.davidovic@pu.t-com.hr

http://www.jelena.hr

52464 Kaštelir

Turistička zajednica općine Kaštelir-Labinci

Kaštelir 113

+385 52 463140

+385 52 463141

info@tz-kastelirlabinci.hr

http://www.tz-kastelirlabinci.hr

52220 Labin

AD MAJORA d.o.o.

HR-AB-52-040114997

cjelogodišnje

Trg labinskih rudara 4

+385 52 880472

+385 52 853472

info@istra-admajora.com

http://www.istra-admajora.com

52220 Labin

PUTNIČKA AGENCIJA TURIST RAVNI

HR-C-52-18010901019

01.06.-20.09.

Ravni 2b

+385 52 877152

+385 52 877152

vigor.skopac@pu.t-com.hr

http://www.istra.com/ravni

52220 Labin

VERITAS d.o.o.

HR-AB-52-040076566

cjelogodišnje

Sv. Katarine 4

+385 52 885007

+385 52 852757

veritas@pu.t-com.hr

http://www.istra-veritas.hr

52203 Medulin

NOVA TOURS

HR-B-52-91415667

cjelogodišnje

Burle 1

+385 52 393112

+385 52 393114

simo.vukoje@pu.t-com.hr

http://www.nova-tours.hr

52203 Medulin

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.

HR-AB-52-040199070

cjelogodišnje

Brajdine b.b.

+385 52 381814

+385 52 381799

info@novasol.hr

http://www.novasol.com

52424 Motovun

MONTONA TOURS d.o.o.

HR-AB-52-040191831

cjelogodišnje

Kanal 10

+385 52 681970

+385 52 616409

info@montonatours.com

http://www.montonatours.com

52466 Novigrad

EPOCA TURIZAM d.o.o.

HR-AB-52-040190200

cjelogodišnje

Murvi 2

+385 52 726311

+385 52 726163

epoca1@pu.t-com.hr

http://www.epocatourism.com

52466 Novigrad

KOMPAS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-52-040130960

cjelogodišnje

Gradska vrata 11

+385 52 726383

+385 52 726384

novigrad@kompas-travel.com

http://www.kompas-travel.com

52466 Novigrad

KREVATIN TOURS d.o.o.

HR-AB-52-040168464

cjelogodišnje

V. Nazora 17

+385 52 757192

+385 52 726126

info@adriatic.cc

http://www.adriatic.cc

52466 Novigrad

RAKAM TRADE d.o.o.

HR-AB-52-040118504

10.04.-30.10.

Gradska vrata 45

+385 52 757047

+385 52 757047

rakam@pu.t-com.hr

http://www.rakam-trade.hr

52000 Pazin

ADRIATIC TRAVEL DESIGN d.o.o.

HR-AB-52-040190525

cjelogodišnje

Dubravica 2a

+385 52 617770

+385 52 617772

adriatic@travel-design.com

http://www.travel-design.com

52000 Pazin

FUTURA TRAVEL

HR-AB-52-18031201448

cjelogodišnje

25. rujna 42

+385 52 621045

+385 52 621045

pazin@futura-travel.hr

http://www.futura-travel.hr

52440 Poreč

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Mate Vlašića 20

+385 52 433871

+385 52 433872

porec@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

52440 Poreč

ANITOURS

HR-A-52-040124070

01.04.-01.10.

Anke Butorac 3

+385 52 427069

+385 52 434969

anitours@parenzo.com

http://www.parenzo.com

52440 Poreč

APARTMANI ADRIATIC d.o.o.

HR-B-52-040030049

01.04.-15.10.

Trg slobode 2a

+385 52 452663

+385 52 452187

info@apartmani-adriatic.hr

http://www.apartmani-adriatic.hr

52440 Poreč

APARTMANI ADRIATIC d.o.o.

HR-B-52-040030049

01.04.-15.10.

Rade Končara b.b.

+385 52 452189

+385 52 427420

novo-naselje@apartmani-adriatic.hr

http://www.apartmani-adriatic.hr

Članstvo

Informacije

ISTRA

UHPA

UHPA

UHPA


Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

52440 Poreč

APARTMANI ADRIATIC d.o.o.

HR-B-52-040030049

01.04.-15.10.

Špadići b.b.

+385 52 452190

+385 52 427071

spadici@apartmani-adriatic.hr

http://www.apartmani-adriatic.hr

52440 Poreč

ARLEN d.o.o.

HR-AB-52-040051245

cjelogodišnje

Vukovarska 26

+385 52 453145

+385 52 434819

arlen@arlen.hr

http://www.arlen.hr http://www.istra2007.com

52440 Poreč

ATLAS d.d., podružnica Poreč

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Eufrazijeva 63

+385 52 434933

+385 52 451109

poslovnica.porec@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

52440 Poreč

ELITE TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-09002185

cjelogodišnje

Vukovarska 19

+385 52 423222

+385 52 423223

porec@elite.hr

http://www.elite.hr

52440 Poreč

EURO 92 d.o.o.

HR-AB-52-040009332

cjelogodišnje

Anke Butorac 29

+385 52 453153

+385 52 453154

euro92@pu.t-com.hr

http://www.euro92.hr

52440 Poreč

FIORE TOURS d.o.o.

HR-AB-52-040009121

cjelogodišnje

Mate Vlašića 6

+385 52 431397

+385 52 434075

info@fiore.hr

http://www.fioretours.com

UHPA

52440 Poreč

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Obala maršala Tita 19

+385 52 451188

+385 52 451123

ninoslav.luk@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

52440 Poreč

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Partizanska 4

+385 52 451455

+385 52 451929

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr http://www.bookcroatia.eu

UHPA

52440 Poreč

ISTRA LINE - PORTUN d.o.o.

HR-AB-52-040078004

cjelogodišnje

Partizanska 2

+385 52 432339

+385 52 432116

privat@istraline.hr

http://www.istraline.hr

UHPA

52440 Poreč

LUCKY TRAVEL d.o.o.

HR-AB-52-040033687

cjelogodišnje

Bračka 39-41

+385 52 434050

+385 52 431688

lucky-travel@pu.t-com.hr

http://www.lucky-travel.hr

UHPA

52440 Poreč

MARE

HR-AB-52-040106132

01.04.-01.10.

Partizanska 2

+385 52 427365

+385 52 432065

mare-ta@pu.t-com.hr

http://www.istra.com/mare

52440 Poreč

TEAMAR d.o.o.

HR-AB-52-040126510

01.04.-01.10.

Mate Vlašića 23

+385 52 432529

+385 52 431824

teamar@pu.t-com.hr

http://www.teamar.hr

UHPA

52100 Pula

A.T.I. d.o.o.

HR-AB-52-040155102

20.04.-30.09.

Zadarska 15

+385 52 223400

+385 52 217644

info@ati-pula.com

http://www.ati-pula.com

UHPA

52100 Pula

ALBATOURS

HR-AB-52-1612976368036 01.04.-30.09.

Premanturska cesta 14

+385 52 382984

+385 52 382984

info@albatours.hr

http://www.albatours.hr

52100 Pula

ATLAS d.d., podružnica Pula

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Starih statuta 1

+385 52 393040

+385 52 393041

atlas.pula@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

52100 Pula

BRIONI d.d. PULA

HR-AB-52-040040677

cjelogodišnje

Šijanska cesta 4

+385 52 501860

+385 52 501850

turizam@brioni.hr

http://www.brioni.hr

UHPA

52100 Pula

COMMODORE CRUISES d.o.o.

HR-AB-52-040093326

cjelogodišnje

Riva 14

+385 52 211631

+385 52 219091

info@commodore-cruises.hr

http://www.commodore-travel.hr

UHPA

52100 Pula

DESIGNER PUTNIČKA AGENCIJA

HR-AB-52-92232256

cjelogodišnje

Istarska 8

+385 52 522225

+385 52 492019

info@designer.com.hr

http://www.designer.com.hr

52100 Pula

EDO d.o.o. Pula

HR-AB-52-040081750

cjelogodišnje

Narodni trg 9

+385 52 222207

+385 52 218488

edo@pu.t-com.hr

http://www.edosport.com

52100 Pula

GAIA TRAVEL d.o.o.

HR-B-52-040115885

cjelogodišnje

Tomasinijeva 24

+385 52 215299

+385 52 382518

info@gaiatravel.hr

http://www.gaiatravel.hr

52100 Pula

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Cararrina 4

+385 52 218487

+385 52 212710

darija.celic@generalturist.com

http://www.generalturist.com

52100 Pula

KOMPAS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-52-040130960

cjelogodišnje

Starih statuta 4

+385 52 212511

+385 52 211592

pula@kompas-travel.com

http://www.kompas-travel.com

52100 Pula

LANG - international d.o.o.

HR-AB-52-040051261

cjelogodišnje

Flanatička 11

+385 52 212926

+385 52 215060

lang-international@pu.t-com.hr

http://www.lang-international.com

52100 Pula

MAREMONTI - ISTRA d.o.o.

HR-AB-52-040159710

cjelogodišnje

Trg I. Istarske brigade 1

+385 52 384000

+385 52 384001

maremonti-istra@pu.t-com.hr

http://www.maremonti-istra.hr

52100 Pula

PUTNIČKA AGENCIJA ARENATURIST

HR-AB-52-040162280

cjelogodišnje

Splitska 1

+385 52 529400

+385 52 529401

kristijan@arenaturist.hr

http://www.arenaturist.hr

UHPA

UHPA

UHPA, UNPAH

UHPA

UHPA

UHPA

Informacije

Područje PTT


Informacije

Područje PTT

1

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

52100 Pula

UNILINE d.o.o.

HR-AB-52-040046499

cjelogodišnje

S. Dobrića 16

+385 52 390000

+385 52 215036

uniline@uniline.hr

http://www.uniline.hr

52221 Rabac

AD MAJORA d.o.o.

HR-AB-52-040114997

cjelogodišnje

Slobode 21

+385 52 872472

+385 52 872472

info@istra-admajora.com

http://www.istra-admajora.com

52221 Rabac

ATLAS RABAC d.o.o.

HR-AB-52-040143393

cjelogodišnje

Hotel Castor - Rabac b.b.

+385 52 872268

+385 52 872958

atlas-rabac@pu.t-com.hr

http://www.atlas-istra.hr

UHPA

52221 Rabac

KOMPAS RABAC-LABIN d.o.o.

HR-AB-52-040028355

cjelogodišnje

Slobode b.b.

+385 52 856599

+385 52 856473

info@kompas-istra.com

http://www.kompas-istra.com

UHPA

52221 Rabac

UNILINE d.o.o.

HR-AB-52-040046499

cjelogodišnje

Hotel Mediteran - Rabac b.b.

+385 52 880900

+385 52 880901

rabac@uniline.hr

http://www.uniline.hr

UHPA

52425 Roč

MULTILINGUA

HR-AB-52-3103980366205 cjelogodišnje

Roč 30

+385 52 649742

+385 52 687138

visitistria@yahoo.com

http://www.visitistria.net

52210 Rovinj

ATLAS d.d., podružnica Rovinj

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Hotel Park - V. Nazora b.b.

+385 52 813463

+385 52 840618

poslovnica.rovinj@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

52210 Rovinj

BEMAX d.o.o.

HR-AB-52-040021423

cjelogodišnje

G. R. Carli 1

+385 52 815112

+385 52 815122

bemax@pu.t-com.hr

52210 Rovinj

BUDIŠA d.o.o.

HR-B-52-040118230

01.04-31.10.

Stjepana Radića 31

+385 52 811420

+385 52 830501

mabudisa@inet.hr

52210 Rovinj

COUNTRY CLUB d.o.o.

HR-AB-52-040131399

cjelogodišnje

Rovinjsko selo 31

+385 52 848549

+385 52 848383

country-club@pu.t-com.hr

http://www.country-club.hr

UHPA

52210 Rovinj

COUNTRY CLUB d.o.o. - ISTRALINE

HR-AB-52-040131399

cjelogodišnje

Vrata na obali 1

+385 52 811209

+385 52 848383

country-club@pu.t-com.hr

http://www.country-club.hr

UHPA

52210 Rovinj

FUTURA TRAVEL

HR-AB-52-18031201448

cjelogodišnje

M. Benussi 2

+385 52 817281

+385 52 817282

futura-travel@pu.t-com.hr

http://www.futura-travel.hr

52210 Rovinj

KOMPAS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-52-040130960

cjelogodišnje

Obala maršala Tita 5

+385 52 813211

+385 52 813478

rovinj@kompas-travel.com

http://www.kompas-travel.com

52210 Rovinj

NATALE d.o.o.

HR-B-52-040116259

cjelogodišnje

Carducci 4

+385 52 813365

+385 52 813365

info@rovinj.com

http://www.rovinj.com

52210 Rovinj

T.A. PETRA

HR-AB-52-18010200157

cjelogodišnje

Matije Vlačića 22

+385 52 821159

+385 52 812880

diving-center-petra@pu.t-com.hr

http://www.divingpetra.hr

52210 Rovinj

TARGET TRAVEL

HR-AB-52-040153571

01.06.-30.09.

Tina Ujevića 12

+385 52 817354

+385 52 817354

target@hi.t-com.hr

http://www.target-travel.info

UHPA

52210 Rovinj

UNILINE d.o.o.

HR-AB-52-040046499

cjelogodišnje

Francesca Sponge Uspera 8

+385 52 816159

+385 52 815489

rovinj@uniline.hr

http://www.uniline.hr

UHPA

52210 Rovinj

VILINTOURS d.o.o.

HR-AB-52-040009574

cjelogodišnje

Trg Ulika 16

+385 52 816699

+385 52 816313

vilintours@pu.t-com.hr

http://www.vilintours.hr

52475 Savudrija

LAUMAR d.o.o.

HR-B-52-040070083

cjelogodišnje

Zambratija b.b.

+385 52 759412

+385 52 759602

laumar@laumar.hr

http://www.laumar.hr

52475 Savudrija

TREVITOURS d.o.o.

HR-AB-52-040124422

cjelogodišnje

Bašanija 13

+385 52 759735

+385 52 759722

trevitours@yahoo.com

http://www.trevitours.net

52475 Savudrija

TURISTIČKA AGENCIJA SIRENE d.o.o.

HR-B-52-040089490

cjelogodišnje

Trg Marije i Line 9, Bašanija

+385 52 759541

+385 52 759541

info@sirene.hr

http://www.sirene.hr

52465 Tar

ADRENALIN

HR-AB-52-18011101826

cjelogodišnje

Brajde 21

+385 52 463274

+385 52 463273

adrenalin@hi.t-com.hr

http://www.adrenalin-tar.hr

52470 Umag

ARIELLA d.o.o.

HR-B-52-11378600

cjelogodišnje

Kubertoni b.b.

+385 52 756228

+385 52 756228

agenzia-ariella@agenzia-ariella.hr

http://www.agenzia-ariella.hr

52470 Umag

KOMPAS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-52-040130960

cjelogodišnje

Trgovačka 13

+385 52 741613

+385 52 741388

umag@kompas-travel.com

http://www.kompas-travel.com

52470 Umag

PLAVO MORE d.o.o.

HR-AB-52-040027990

cjelogodišnje

Trgovačka 3a

+385 52 752740

+385 52 752800

plavo-more@pu.t-com.hr

http://www.plavo-more.hr

UHPA

UHPA

UHPA UNPAH

UHPA


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

52470 Umag

PUTOKAZ d.o.o.

HR-AB-52-11083800

cjelogodišnje

Trgovačka 1

+385 52 741844

+385 52 741805

putokaz@pu.t-com.hr

http://www.putokaz.hr

52470 Umag

TURISTIČKA AGENCIJA PARTNER

HR-AB-52-040115262

cjelogodišnje

Pozioi 18

+385 52 720014

+385 52 720164

info@istrapartner.hr

http://www.istrapartner.hr

52463 Višnjan

Turistička zajednica općine Višnjan

Trg slobode 1

+385 52 449142

+385 52 449142

info@istria-visnjan.com

http://www.istria-visnjan.com

52215 Vodnjan

Turistička zajednica općine Vodnjan

Narodni trg 3

+385 52 511700

+385 52 511700

info@istria-vodnjan.com

http://www.istria-vodnjan.com

52450 Vrsar

APARTMANI ADRIATIC d.o.o.

HR-B-52-040030049

01.04.-15.10.

Obala maršala Tita 6

+385 52 441338

+385 52 428042

vrsar@apartmani-adriatic.hr

http://www.apartmani-adriatic.hr

51523 Baška

AVENTURA

HR-AB-51-91625149

cjelogodišnje

Zvonimirova 194

+385 51 856774

+385 51 856774

aventura@ri.t-com.hr

http://aventura-baska.com

51523 Baška

PDM GULIVER d.o.o.

HR-C-51-040108291

01.03.-01.10.

Kralja Zvonimira 98

+385 51 856004

+385 51 856004

pdm-guliver@ri.t-com.hr

http://www.pdm-guliver.hr

51523 Baška

PRIMATURIST d.o.o. BAŠKA

HR-B-51-040009847

cjelogodišnje

Kralja Zvonimira 98

+385 51 856132

+385 51 856971

primaturist@ri.t-com.hr

http://www.primaturist.hr

51523 Baška

TURISTIČKA AGENCIJA ARA

HR-B-51-040063109

01.04.-30.09.

E. Geistlicha 38

+385 51 856298

+385 51 864004

ara@ri.t-com.hr

http://www.touristoffice-ara.hr

51253 Bribir

Turistička zajednica općine Vinodolske

Bribir 1

+385 51 248730

+385 51 248730

info@tz-vinodol.hr

http://www.tz-vinodol.hr

51557 Cres

AUTOTRANS d.o.o. putnička agencija

HR-AB-51-040017902

cjelogodišnje

Zazid 4

+385 51 572050

+385 51 573183

cres@autotrans.hr

http://www.autotrans-turizam.com

UHPA

51557 Cres

PUTNIČKA AGENCIJA CROATIA

HR-AB-51-040030387

cjelogodišnje

Cons 10

+385 51 573053

+385 51 572036

agencija@cres-travel.com

http://www.cres-travel.com

UHPA

51557 Cres

TURIST BIRO CRES

HR-B-51-040017236

cjelogodišnje

Cons 11

+385 51 571161

+385 51 571163

bookingcres@tbcres.com

http://www.cresanka.hr

51557 Cres

TURIST BIRO VALUN

HR-C-51-040017236

01.04.-15.10.

Valun b.b.

+385 51 571161

+385 51 571163

bookingcres@tbcres.com

http://www.cresanka.hr

51260 Crikvenica

KLEK TOURS d.o.o.

HR-AB-51-040117171

cjelogodišnje

Braće Brozičević 6

+385 51 241977

+385 51 242324

klek-tours@ri.t-com.hr

http://www.klek-tours.com

51260 Crikvenica

T.A. ADRIA TOURS

HR-BC-51-040107088

cjelogodišnje

Braće Sobol 16

+385 51 785305

+385 51 785085

tibor-tours@ri.t-com.hr

http://www.tibor-tours.hr

51306 Čabar

Turistička zajednica grada Čabra

Narodnog oslobođenja 2

+385 51 821042

+385 51 821137

tz-cabar@gorskikotar.hr

51300 Delnice

Turistička zajednica grada Delnica

Lujzinska 44

+385 51 812156

+385 51 812156

delnice@gorskikotar.com

http://www.tz-delnice.hr

51514 Dobrinj

PARALELA TOURS d.o.o.

Klimno b.b.

+385 51 853216

+385 51 850504

paralela-tours@ri.t-com.hr

http://www.paralela-klimno.com

51322 Fužine

Turistička zajednica općine Fužine

Sv. Križa 2

+385 51 835163

+385 51 830000

info@tz-fuzine.hr

http://www.tz-fuzine.hr

51414 Ičići

MAREA d.o.o.

HR-AB-51-040012939

cjelogodišnje

Poljanska cesta 21

+385 51 705620

+385 51 704290

marea@marea.hr

http://www.marea.hr

UHPA

51215 Kastav

GLOBALTURIST d.o.o.

HR-B-51-040228210

cjelogodišnje

Trinajstići 99

+385 51 276677

+385 51 276707

info@globalturist.hr

http://www.globalturist.hr

UHPA

51500 Krk

AUREA INTERNATIONAL d.o.o.

HR-AB-51-040113488

cjelogodišnje

Vršanska 26 L

+385 51 221277

+385 51 221007

aurea1@ri.t-com.hr

http://www.aurea-krk.hr

UHPA

KVARNER

01.05.-01.10.

Informacije

HR-C-51-040069956

UHPA


Informacije

Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

51500 Krk

T.A. AZUR

HR-AB-51-91851203

cjelogodišnje

Josipa Pupačića 1

+385 51 880765

+385 51 880766

info@azur-krk.com

http://www.azur-krk.com

51415 Lovran

dmc LOVRANA 1873 d.o.o.

HR-AB-51-040186725

cjelogodišnje

Stari grad 1

+385 51 294910

+385 51 294911

lovrana@lovranske-vile.com

51550 Mali Lošinj

CAPPELLI TOURIST AGENCY d.o.o.

HR-B-51-040123157

cjelogodišnje

Kadin b.b.

+385 51 231582

+385 51 231562

cappelli@cappelli-tourist.hr

http://www.cappelli-tourist.hr

UHPA

51550 Mali Lošinj

LOŠINJSKA PLOVIDBA - TURIZAM d.o.o.

HR-C-51-040031636

cjelogodišnje

Riva lošinjskih kapetana 8

+385 51 233040

+385 51 231611

losinjplov-turizam@ri.t-com.hr

http://www.lostur.net

UHPA

51550 Mali Lošinj

LOŠINJSKA PLOVIDBA - TURIZAM d.o.o.

HR-C-51-040031636

cjelogodišnje

Privlaka b.b.

+385 51 231426

+385 51 232278

losinjplov-turizam@ri.t-com.hr

http://www.lostur.net

UHPA

51511 Malinska

VALTURIST d.o.o.

HR-C-51-040135060

01-04.-31.10.

Dubašljanska 136

+385 51 858742

+385 51 869094

info@valturist.hr

http://www.valturist.hr

51556 Martinščica

TURISTIČKA AGENCIJA MARTINŠĆICA

HR-AB-51-04025785

01.04.-31.10.

Martinšćica 37

+385 51 574107

+385 51 574107

agencija-zeca@ri.t-com.hr

http://www.apartments-cres-lošinj.com

51416 Medveja

Turistička zajednica mjesta Medveje

Medveja b.b.

+385 51 291296

+385 51 291296

tzm.medveja@ri.t-com.hr

51417 Mošćenička Draga

ANNALINEA d.o.o.

HR-AB-51-040072407

cjelogodišnje

Stari grad 1

+385 51 737207

+385 51 737400

annalinea@ri.t-com.hr

http://www.annalinea.hr

UHPA

51417 Mošćenička Draga

ANNALINEA d.o.o.

HR-AB-51-040072407

cjelogodišnje

Sv. Petar b.b.

+385 51 737895

+385 51 737506

annalinea@ri.t-com.hr

http://www.annalinea.hr

UHPA

51250 Novi Vinodolski

PUTNIČKA AGENCIJA SUNCE

HR-AB-51-08010101579

cjelogodišnje

Šenoina 12

+385 51 245269

+385 51 245269

info@agencija-sunce.com

http://www.agencija-sunce.com

51250 Novi Vinodolski

VETA -TRADE d.o.o.

HR-B-51-040038711

cjelogodišnje

Istarska 18

+385 51 791291

+385 51 244076

veta-trade@ri.t-com.hr

http://www.veta-trade.hr

51410 Opatija

ADRIANA TRAVEL d.o.o.

HR-AB-51-040129049

cjelogodišnje

Antuna Mihića 3

+385 51 272088

+385 51 271164

info@adrianatravel.com

http://www.adrianatravel.com

51410 Opatija

ATLAS d.d. podružnica Opatija

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Maršala Tita 116/2

+385 51 271855

+385 51 271562

poslovnica.opatija@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

51410 Opatija

KATARINA LINE d.o.o.

HR-AB-51-040009767

cjelogodišnje

Maršala Tita 75/1

+385 51 603400

+385 51 271372

info@katarina-line.hr

http://www.katarina-line.hr

UHPA

51410 Opatija

KATARINA LINE d.o.o.

HR-AB-51-040009767

cjelogodišnje

Maršala Tita 71

+385 51 718868

+385 51 718868

poslovnica@katarina-line.hr

http://www.katarina-line.hr

UHPA

51410 Opatija

KOMPAS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-52-040130960

cjelogodišnje

Maršala Tita 110/2

+385 51 271912

+385 51 271173

opatija@kompas-travel.com

http://www.kompas-travel.com

51410 Opatija

KVARNER TOURISTIK

HR-AB-51-040084201

cjelogodišnje

Maršala Tita 162

+385 51 703723

+385 51 703724

office@kvarner-touristik.com

http://www.kvarner-touristik.com

51410 Opatija

PRUDENS LINE d.o.o.

HR-AB-51-040150745

cjelogodišnje

Nova cesta 142 a

+385 51 718940

+385 51 718657

prudens@prudens-line.hr

http://www.prudens-line.hr

51410 Opatija

UNILINE d.o.o.

HR-AB-52-040046499

cjelogodišnje

Grand Hotel Adriatic, Maršala Tita 256

+385 51 715110

+385 51 715109

kvarner@uniline.hr

http://www.uniline.hr

UHPA

51521 Punat

MARINA TOURS d.o.o.

HR-AB-51-040044220

cjelogodišnje

Obala 81

+385 51 854375

+385 51 854340

info@marina-tours.hr

http://www.marina-tours.hr

UHPA

51521 Punat

PUNAT TOURS

HR-B-51-040007597

cjelogodišnje

Obala 94

+385 51 854104

+385 51 855580 punattours@hoteli-punat.hr

http://www.hoteli-punat.hr

UHPA

51280 Rab

AUTOTRANS d.o.o. putnička agencija

HR-AB-51-040017902

cjelogodišnje

P.C. Mali Palit b.b.

+385 51 774929

+385 51 774931

rab@autotrans.hr

http://www.autotrans-turizam.com

UHPA

51280 Rab

KATURBO d.o.o.

HR-AB-51-040118168

01.04.-30.10.

Markantuna de Dominisa 5

+385 51 724495

+385 51 777015

katurbo-tourist-agency@ri.t-com.hr

http://www.katurbo.hr

51280 Rab

KRISTOFOR d.o.o.

HR-AB-51-11033600

cjelogodišnje

P.C. Mali Palit 70

+385 51 725543

+385 51 724811

info@kristofor.hr

http://www.kristofor.hr

UHPA

UHPA


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

51280 Rab

RAB - EKO d.o.o.

HR-AB-51-040066476

01.04.-15.10.

Kampor 357

+385 51 776671

+385 51 776272

rab-eko@ri.t-com.hr

http://www.rab-eko.hr

51280 Rab

VALSIKA d.o.o.

HR-B-51-040182689

01.04.-01.10.

Palit 426a

+385 51 726040

+385 51 726040

valsika@post.t-com.hr

http://www.valsika.hr

51000 Rijeka

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Adamićeva 5b

+385 51 321074

+385 51 321075

rijeka@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

51000 Rijeka

FRODO d.o.o., putnička agencija YACHT BASE

HR-B-51-040057081

cjelogodišnje

Trg Ivana Koblera 2

+385 51 211223

+385 51 327085

info@yacht-base.com

http://www.yacht-base.com

UHPA

51000 Rijeka

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Trg 128.brigade HV-a 8

+385 51 212900

+385 51 331496

biserka.kon@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA UHPA

51000 Rijeka

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Andrije Medulića 8

+385 51 210760

+385 51 315194

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr http://www.bookcroatia.eu

51000 Rijeka

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Andrije Medulića 6

+385 51 210750

+385 51 315193

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr http://www.bookcroatia.eu

UHPA

51000 Rijeka

JADROAGENT d.d. - PUTNIČKA AGENCIJA

HR-AB-51-040005097

cjelogodišnje

Trg I. Koblera 2

+385 51 336376

+385 51 337910

travel@jadroagent.com

http://travel.jadroagent.hr

UHPA

51000 Rijeka

JADROAGENT d.d. - PUTNIČKA AGENCIJA

HR-AB-51-040005097

01.05.-01.10.

Trg Ivana Koblera 2

+385 51 211276

+385 51 335172

ja-travel@jadroagent.hr

http://travel.jadroagent.hr

UHPA

51000 Rijeka

OVEST DESTINATION CROATIE

HR-AB-51-040201524

cjelogodišnje

Pehlin 23a

+385 51 260372

+385 51 329236

croatie@ovest.com

http://www.ovest.com

UHPA

51000 Rijeka

RI AK TOURS

HR-AB-51-040115932

cjelogodišnje

Verdieva 6

+385 51 312312

+385 51 312333

ri-ak-tours@ri.t-com.hr

http://www.ri-ak-tours.hr

UHPA

51000 Rijeka

SOLEN d.o.o.

HR-AB-51-040140115

cjelogodišnje

Jelačićev trg 1/III

+385 51 330198

+385 51 330284

info@solen.hr

http://www.solen.hr

UHPA

51000 Rijeka

TRAVELANA d.o.o.

HR-AB-51-040056691

cjelogodišnje

Andrije Medulića 8

+385 51 212780

+385 51 336562

travelana@ri.t-com.hr

http://www.travelana.hr

UHPA

51266 Selce

SELEX d.o.o. SELCE

HR-B-51-040060359

cjelogodišnje

Trg palih boraca 28

+385 51 768081

+385 51 768082

selex@ri.t-com.hr

http://www.selex.hr

51266 Selce

TURISTIČKA AGENCIJA SUNRISE

HR-B-51-08010100694

01.04.-31.10.

Španskih boraca 33

+385 51 764151

+385 51 764151

sunrise@ri.t-com.hr

http://www.sunrise.hr

51266 Selce

VIKTORIA

HR-B-53-08010102148

15.05.-30.09.

Emila Antića b.b.

+385 51 768188

+385 51 768190

viktoriacroatia@net.hr

http://www.viktoriacroatia.com

51515 Šilo

PUTNIČKA AGENCIJA TINA

HR-B-51-1352164

01.05.-30.09.

Nova cesta 45

+385 51 852303

+385 51 852303

agencija-tina@ri.t-com.hr

http://www.atina.hr

51551 Veli Lošinj

ASL AGENCY d.o.o.

HR-AB-51-040117753

cjelogodišnje

Obala maršala Tita 17

+385 51 236256

+385 51 236256

info@island-losinj.com

http://www.island-losinj.com

51551 Veli Lošinj

PALMA d.o.o.

HR-C-51-1151339

01.04.-15.10.

Vladimira Nazora 22

+385 51 236179

+385 51 236222

palma@losinj.com

http://www.losinj.com

51516 Vrbnik

MARE TOURS

HR-AB-51-91982081

cjelogodišnje

Pojana 4

+385 51 604400

+385 51 604401

info@mare-vrbnik.com

http://www.mare-vrbnik.com

Trg Sv. Jurja 6

+385 53 776798

+385 53 776798

info@tzplitvice.hr

http://www.tzplitvice.hr

53230 Korenica

Turistička zajednica općine Plitvička Jezera

53291 Novalja

BALTIK d.o.o.

HR-A-01-3670511

cjelogodišnje

Lunski put 54

+385 53 663260

+385 53 663260

baltik@zg.t-com.hr

http://www.croatiaholidays.com.hr

UHPA

53291 Novalja

SUNTURIST d.o.o.

HR-AB-53-0659517

cjelogodišnje

Kranjčevićeva b.b.

+385 53 661211

+385 53 661611

sunturist@gs.t-com.hr

http://www.sunturist.com

UHPA

Informacije

LIKA - KARLOVAC


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

53270 Senj

BRANA TOURS

HR-AB-53-09030200502

15.05.-15.09.

I. Lenkovića 10/1

+385 53 881367

+385 53 881367

info@brana-tours.hr

http://www.brana-tours.hr

53270 Senj

KOMET d.o.o.

HR-C-53-020026406

cjelogodišnje

Ive Senjanina 21

+385 53 881261

+385 53 881261

komet@gs.t-com.hr

http://www.adrialin.de

53270 Senj

SENIA TOURS d.o.o.

HR-C-53-020004097

01.06.-01.10.

Obala kralja Zvonimira b.b.

+385 53 882114

+385 53 882114

senia-tours@gs.t-com.hr

http://www.seniatours.com

53297 Stara Novalja

Turistička zajednica mjesta Stara Novalja - otok Pag

Kaštel b.b.

+385 51 651077

+385 51 651077

tzm-stara-novalja@gs.t-com.hr

http://www.tzstaranovalja.hr

47250 Duga Resa

Turistička zajednica grada Duga Resa

Park dr. Franje Tuđmana 2

+385 47 844752

+385 47 844752

info@tz-dugaresa.hr

http://www.tz-dugaresa.hr

47000 Karlovac

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Trg Josipa Broza 4

+385 47 412111

+385 47 412110

karlovac@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

47000 Karlovac

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Zrinjski trg 4

+385 47 615199

+385 47 615398

ivancica.podkrajac@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

47000 Karlovac

STAR TURIST d.o.o.

HR-AB-47-020036682

cjelogodišnje

Matka Laginje 1

+385 47 645600

+385 47 645610

info@starturist.hr

http://www.starturist.hr

UHPA

47300 Ogulin

Turistička zajednica grada Ogulina

Bernardina Frankopana 2

+385 47 532278

+385 47 532278

tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr

http://www.tz-grada-ogulina.hr

47245 Rakovica

Turistička zajednica općine Rakovica

Rakovica 6

+385 47 784450

+385 47 784039

info@rakovica.hr

http://www.rakovica.hr

47240 Slunj

Turistička zajednica grada Slunja

Braće Radića 7

+385 47 777630

+385 47 777630 info@tz-slunj.hr

http://www.tz-slunj.hr

23272 Kali-otok Ugljan

Turistička zajednica općine Kali

Kali

+385 23 282406

+385 23 282406

info@kali.hr

http://www.kali.hr

23251 Kolan-otok Pag

Turistička zajednica mjesta Kolan i Mandre

Trg Kralja Tomislava

+385 23 698290

+385 23 698290

info@tzkolan-mandre.com

http://www.tzkolan-mandre.com

23271 Kukljica-otok Ugljan Turistička zajednica općine Kukljica

Kukljica b.b.

+385 23 373276

+385 23 373842

kukljica@kukljica.hr

http://www.kukljica.hr

23312 Novigrad

Turistička zajednica općine Novigrad

Trg kralja Tomislava 1

+385 23 375051

+385 23 375390

tzo-novigrad@zd.t-com.hr

http://www.novigrad-dalmacija.hr

23250 Obrovac

Turistička zajednica općine Obrovac

Obala hrvatskog časnika Senada Župana b.b.

+385 23 689871

+385 23 689870 d.koscic@net.hr

23250 Pag

MARICOM d.o.o.

HR-AB-23-020015803

01.06.-15.09.

S. Radića 8

+385 23 612266

+385 23 611331

maricom@zd.t-com.hr

http://www.pag-tourist-service.hr

23250 Pag

MERIDIJAN 15 d.o.o.

HR-AB-23-020021969

cjelogodišnje

A. Starčevića 1

+385 23 612162

+385 23 612161

meridijan-15@zd.t-com.hr

http://www.meridijan15.hr

23211 Pakoštane

LAURANA TOURS

HR-B-23-13060100403

cjelogodišnje

Ulica neznanog junaka 2, Drage

+385 23 635644

+385 23 635402

info@lauranatours.com

http://www.lauranatours.com

23211 Pakoštane

LINEA M.S. d.o.o.

HR-AB-23-060162862

01.05.-01.10.

A. Stepinca 62

+385 23 381736

+385 23 381736

linea@zadar.net

23249 Povljana

P & M d.o.o.

HR-B-23-040106671

15.04.-15.10.

Stjepana Radića 33

+385 23 692054

+385 23 692054

pmdoo@inet.hr

http://www.pm-povljana.hr

23281 Sali

ADAMO TRAVEL d.o.o.

HR-AB-23-110002322

cjelogodišnje

Sali

+385 23 377208

+385 23 377160

info@adamo.hr

http://www.adamo.hr

23244 Starigrad

Turistička zajednica općine Starigrad

Trg Tome Marasovića 1

+385 23 369255

+385 23 369245 info@rivijera-paklenica.hr

Informacije

DALMACIJA - REGIJA ZADAR

http://www.rivijera-paklenica.hr

UHPA


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

23275 Ugljan-otok Ugljan Turistička zajednica mjesta Ugljan

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Ugljan b.b.

+385 23 288011

+385 23 288011

info@ugljan.hr

http://www.ugljan.hr

zadar@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

23000 Zadar

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Trg tri bunara 1

+385 23 628975

+385 23 628979

23000 Zadar

CROATIA EXPRESS - poslovna jedinica Željezničkog ugostiteljstva d.o.o.

HR-AB-01-080211348

cjelogodišnje

Široka ulica b.b.

+385 23 250502

+385 23 250499

Članstvo

http://www.zug.hr

UHPA

http://www.generalturist.com

UHPA

23000 Zadar

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Obala kneza Branimira 1

+385 23 318997

+385 23 311644

tatjana.mikelenic-mateljan@generalturist.com

23000 Zadar

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Natka Nodila 7

+385 23 251015

+385 23 251005

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr http://www.bookcroatia.eu

UHPA

23000 Zadar

JADERATOURS d.o.o.

HR-AB-23-060052605

cjelogodišnje

Poljana pape Aleksandra lll 5/1

+385 23 251280

+385 23 251286

jaderatours@zd.t-com.hr

http://www.jaderatours.hr

UHPA

23000 Zadar

KOMPAS d.o.o.

HR-AB-21-060008589

cjelogodišnje

Natka Nodila 9

+385 23 254304

+385 23 254 305 zadar@kompas.t-com.hr

http://www.kompas-travel.com

23000 Zadar

MARLIN TOURS d.o.o.

HR-AB-23-060054875

cjelogodišnje

R. K. Jeretova 3

+385 23 305920

+385 23 305919

marlin-tours@zd.t-com.hr

http://www.marlin-tours.hr

23000 Zadar

MRSSI-COMP d.o.o. - ARGOS TRAVEL AGENCY

HR-AB-23-060072506

cjelogodišnje

Put Murvice 17

+385 23 312111

+385 23 312011

argos.booking@zd.t-com.hr

22244 Betina

LEVANT INFO SERVIS

HR-AB-22-15010004189

01.06.-21.09.

Dolac 93A

+385 22 434271

+385 22 435709

info@levant.hr

http://www.levant.hr

22300 Knin

TURISTIČKA AGENCIJA JASNA

HR-AB-22-15060600136

cjelogodišnje

Šuškova 5

+385 22 663277

+385 22 663771

utojasna@globalnet.hr

http://www.utojasna.eu

UHPA

22243 Murter

KORNATTURIST

HR-AB-22-15060002882

15.05.-01.10.

Hrvatskih vladara 2

+385 22 435855

+385 22 435853

kornatturist@kornatturist.hr

http://www.kornatturist.hr

UHPA

22243 Murter

TURISTIČKA AGENCIJA AQUARIUS

HR-AB-22-15060002370

01.05.-01.10.

Hrvatskih vladara 21

+385 22 434151

+385 22 435866

aquarius-murter@si.t-com.hr

http://www.aquarius-adriatica.com

UHPA

22213 Pirovac

MAKIRINA TURIST d.o.o.

HR-AB-22-060183275

cjelogodišnje

Trg Domovinskog rata 1

+385 22 467764

+385 22 466828

makirina-turist@si.t-com.hr

http://www.holiday-makirina.hr

22202 Primošten

DALTOURS

HR-AB-22-15010004083

01.04.-15.10.

Dalmatinska 7a

+385 22 571572

+385 22 571571

booking@daltours.com

http://www.daltours.com

22202 Primošten

LAGUNA

HR-AB-22-15010005193

01.05.-01.10.

Tepli bok 25

+385 22 643000

+385 22 570558

info@laguna-primosten.hr

http://www.laguna-primosten.hr

22202 Primošten

NIK d.o.o.

HR-AB-22-060021086

cjelogodišnje

Trg Stjepana Radića 1

+385 22 571730

+385 22 571200

primosten@nik.hr

http://www.nik.hr

22202 Primošten

ROZARIO d.o.o.

HR-AB-22-29267

01.06.-01.10.

Topli bok 27

+385 22 571020

+385 22 571020

radojka.baljkas@si.t-com.hr

http://www.agencija-rozario.com

22222 Skradin

Turistička zajednica grada Skradina

Trg Male Gospe 3

+385 22 771329

+385 22 771336 tz-skradin@si.t-com.hr

http://www.skradin.hr

22000 Šibenik

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Trg Pavla Šubića I.1

+385 22 200330

+385 22 216761

slavica.skovrlj@generalturist.com

http://www.generalturist.com

22000 Šibenik

MAGTOURS d.o.o.

HR-AB-22-100002410

cjelogodišnje

Draga 2

+385 22 201150

+385 22 201155

info@magtours.com

22000 Šibenik

NIK d.o.o.

HR-AB-22-060021086

cjelogodišnje

A. Šupuka 5

+385 22 200550

+385 22 200551

info@nik.hr

http://www.nik.hr

22000 Šibenik

PRESTIGE TOURS

HR-AB-22-15010005117

cjelogodišnje

Vladimira Nazora 9

+385 22 219181

+385 22 219186

prestige.tours@si.t-com.hr

http://www.prestige-tours.net

UHPA UNPAH

DALMACIJA - REGIJA ŠIBENIK

UHPA

UHPA

UHPA

Informacije

UHPA


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

22240 Tisno

NIK d.o.o.

HR-AB-22-060021086

cjelogodišnje

Ive Vodopije 1

+385 22 438909

+385 22 438909

tisno@nik.hr

http://www.nik.hr

UHPA

22212 Tribunj

MORSKI RAK d.o.o.

HR-AB-22-060046947

cjelogodišnje

Uličine 34

+385 22 446229

+385 22 446229

morski-rak@si.t-com.hr

http://www.morskirak.com

UHPA

22212 Tribunj

SAMI - TRIBUNJ d.o.o.

HR-AB-22-060059943

01.06 - 01.10.

Donja riva 17

+385 22 447128

+385 22 446260

sami-tribunj@si.t-com.hr

22211 Vodice

MK TURIZAM d.o.o.

HR-AB-22-060061673

cjelogodišnje

Lasan Ante Kabalera 3

+385 22 444480

+385 22 440888

info@mkturizam.com

http://www.mkturizam.com

UHPA

22211 Vodice

NIK d.o.o.

HR-AB-22-060021086

cjelogodišnje

Artina 1

+385 22 441730

+385 22 441730

vodice@nik.hr

http://www.nik.hr

UHPA

22232 Zlarin

IVANTE TOURS

HR-AB-22-080338464

cjelogodišnje

Obala boraca 8

+385 22 200433

+385 22 200434

info@ivante.hr

http://www.ivante.hr

UHPA

Informacije

DALMACIJA - REGIJA SPLIT - MAKARSKA 21320 Baška Voda

AS ADRIA SERVICE d.o.o.

HR-AB-21-060126529

cjelogodišnje

Podluka 21

+385 21 620704

+385 21 620720

as-adria@vip.hr

http://www.as-adria.hr

UHPA

21320 Baška Voda

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

10.04.-10.12.

Obala Sv. Nikole 29

+385 21 620463

+385 21 620055

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21420 Bol

ADRIA-TOURS BOL

HR-AB-21- 060000935

cjelogodišnje

Bračka cesta 10

+385 21 635966

+385 21 635977

adria-tours-bol@st.t-com.hr

http://www.adria-bol.hr

UHPA

21420 Bol

BOL TOURS d.o.o.

HR-AB-21-060106759

cjelogodišnje

Vladimira Nazora 18

+385 21 635693

+385 21 635 695 bol-tours@st.t-com.hr

http://www.boltours.com

21420 Bol

KARAN d.o.o. PUTNIČKA AGENCIJA MORE

HR-B-21-060226165

01.04.-01.10.

Vladimira Nazora 28

+385 21 642050

+385 21 642049

info@more-bol.com

http://www.more-bol.com

UHPA

21322 Brela

AS ADRIA SERVICE d.o.o.

HR-AB-21-060126529

cjelogodišnje

Biskupa Bijankovića 1

+385 21 618393

+385 21 618393

as-adria@vip.hr

http://www.as-adria.hr

UHPA

21322 Brela

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Trg A. Stepinca b.b.

+385 21 618122

+385 21 618679

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21328 Drašnice

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Turist biro Drašnice

+385 21 626456

+385 21 626456

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21333 Drvenik

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Drvenik

+385 21 628033

+385 21 628250

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21315 Dugi Rat

TURISTIČKA AGENCIJA CYNTUS

HR-AB-21-0505969382819 cjelogodišnje

Trg kralja Tomislava 5

+385 21 757802

+385 21 757803

cyntus@cyntus.com

http://www.cyntus.com

21450 Hvar

ATLAS HVAR

HR-AB-21-17010101161

cjelogodišnje

Obala b.b.

+385 21 741911

+385 21 741422

info@atlas-hvar.hr

http://www.atlas-hvar.hr

21450 Hvar

HVAR ADVENTURE - BAŠTUN d.o.o.

HR-AB-21-060209806

cjelogodišnje

Obala b.b.

+385 21 717813

+385 21 717813

info@hvar-adventure.com

http://www.hvar-adventure.com

UHPA

21450 Hvar

HVAR TRAVEL

HR-B-21-060189661

cjelogodišnje

Dolac b.b.

+385 21 717426

+385 21 531590

reservation@hvar-travel.com

http://www.hvar-travel.com

UHPA

21450 Hvar

PANORAMA IMMOBILIARE & TURISMO d.o.o.

HR-B-21-060200358

cjelogodišnje

Dolac b.b.

+385 21 717473

+385 21 718899

maljino@tin.it

http://www.panorama.hr

UHPA

21465 Jelsa

ATLAS d.d., podružnica Jelsa

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Obala b.b.

+385 21 761038

+385 21 761245

21300 Makarska

AS ADRIA SERVICE d.o.o.

HR-AB-21-060126529

cjelogodišnje

Ante Starčevića 48

+385 21 611062

+385 21 611062

as-adria@vip.hr

http://www.as-adria.hr

21300 Makarska

ATLAS d.d., podružnica Makarska

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Kačićev trg 9

+385 21 617038

+385 21 616343

atl.makarska@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

http://www.atlas-croatia.com UHPA


Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

21300 Makarska

BAKROS TOURS d.o.o.

HR-AB-21-060150094

cjelogodišnje

Kralja Zvonimira 7

+385 21 613885

+385 21 611666

bakros-tours@st.t-com.hr

http://www.bakros-tours.hr

21300 Makarska

ELITE TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-09002185

cjelogodišnje

Dr. A. Starčevića 32

+385 21 679466

+385 21 679467

makarska@elite.hr

http://www.elite.hr

21300 Makarska

EUROTOURS

HR-AB-21-1706040088

cjelogodišnje

Ante Starčevića 50

+385 21 679556

+385 21 679556

eurotours-makarska@st.t-com.hr

http://www.eurotours-makarska.com

+385 21 695750

+385 21 678602

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr http://www.bookcroatia.eu

Članstvo

UHPA

21300 Makarska

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Poslovni centar “Sv. Nikola”, Kipara Meštrovića 2a

21300 Makarska

KOMPAS d.o.o.

HR-AB-21-060008589

cjelogodišnje

Šetalište kralja Tomislava 17

+385 21 615411

+385 21 615522

kompas@kompas.t-com.hr

http://www.kompas-travel.com

21300 Makarska

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Obala kralja Tomislava 15

+385 21 616010

+385 21 615327

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21300 Makarska

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Neretvanskih knezova 2

+385 21 615264

+385 21 615327

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21430 Maslinica

M-TRAVELTOURISTSERVICE

HR-AB-21-17010006136

cjelogodišnje

Maslinica b.b.

+385 21 659108

+385 21 659108

info@m-tts.com

http://www.m-tts.com; http://www. solta-mtts.hr

UHPA

21310 Omiš

ADRIATURIST

HR-AB-21-17060500248

cjelogodišnje

Trg kralja Tomislava 4

+385 21 862550

+385 21 862550

adriaturist@st.t-com.hr

http://www.adriaturist.hr

21310 Omiš

TURISTIČKA AGENCIJA RUŽMARIN d.o.o.

HR-AB-21-060219029

cjelogodišnje

Put skalica 5

+385 21 756656

+385 21 756657

uprava@ruzmarin.hr

http://www.ruzmarin.hr

21327 Podgora

BARBARELA

HR-AB-21-17010400062

01.05.-01.10.

Branimirova obala 15

+385 21 625032

+385 21 625032

barbarela-agency@barbarela-agency.com http://www.barbarela-agency.com

21327 Podgora

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Branimirova obala 75

+385 21 625199

+385 21 625022

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

21312 Podstrana

ATLAS d.d., podružnica Split-Podstrana

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Hotel Le Meridien Lav - Grljevačka 2a

+385 21 494900

+385 21 494900

atlastours.lav@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

21410 Postira-otok Brač

Turistička zajednica općine Postira

Postira b.b.

+385 21 632966

+385 21 632966

tzo-postira@st.t-com.hr

http://www.dalmacija.net/postira

21434 Rogač

M-TRAVELTOURISTSERVICE

HR-AB-21-17010006136

cjelogodišnje

Obala Sv. Tereze b.b.

+385 21 654232

+385 21 654256

info@m-tts.com

http://www.m-tts.com; http://www. solta-mtts.hr

21000 Split

ADRIAGATE

HR-AB-21-060125823

cjelogodišnje

Zrinjsko-Frankopanska 62

+385 21 315180

+385 21 315179

info@adriagate.com

http://www.adriagate.com

21000 Split

ADRIATIC.HR

HR-AB-21-17010006236

cjelogodišnje

Washingtonova 5

+385 21 456456

+385 21 456789

info@adriatic.hr

http://www.adriatic.hr

UHPA

21000 Split

AK TOURS d.o.o.

HR-AB-21-060215677

cjelogodišnje

Kneza Domagoja 12

+385 21 329183

+385 21 329184

info@ak-tours.hr

http://www.ak-tours.hr

UHPA

21000 Split

ATLAS d.d., podružnica Split

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Nepotova 4

+385 21 343055

+385 21 362012

poslovnica.split@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

21000 Split

EKLATA d.o.o.

HR-AB-21-060077916

cjelogodišnje

Osječka 11

+385 21 544232

+385 21 544232

eklata@eklata.com

http://www.eklata.hr

UHPA

21000 Split

ELITE TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-09002185

cjelogodišnje

Kralja Zvonimira 14

+385 21 482746

+385 21 317300

split@elite.hr

http://www.elite.hr

UHPA

21000 Split

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Trumbićeva obala 12

+385 21 398220

+385 21 388220

pera.maras@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

21000 Split

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Obala Lazareta 3

+385 21 345183

+385 21 347056

zdenko.boric@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

21000 Split

GH d.o.o.

HR-AB-21-060224348

cjelogodišnje

Dosud 4

+385 21 879140

+385 21 879065

dalmazia@ghimpresaturistica.com

http://www.ghimpresaturistica.com

UHPA

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr, http://www.bookcroatia.eu

UHPA

21000 Split

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Trg Franje Tuđmana 3/1

+385 21 317224

+385 21 317216

UHPA

UHPA

UHPA

UHPA

Informacije

Područje PTT


Informacije

Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

21000 Split

HVAR TRAVEL, GALERA d.o.o.

HR-B-21-060189661

01.04.-01.10.

Odakova 26

+385 21 531463

+385 21 531590

info@hvar-travel.com

http://www.hvar-travel.com

UHPA

21000 Split

IBCI d.o.o. SPLIT

HR-AB-21-060120581

cjelogodišnje

Lučica 4

+385 21 323333

+385 21 323332

ibci-holidays@ibci.hr

http://www.ibci.hr

UHPA

21000 Split

JADROAGENT d.d. - PUTNIČKA AGENCIJA

HR-AB-51-040005097

cjelogodišnje

Trg Hrvatske bratske zajednice 3

+385 21 338228

+385 21 338210

pax.split@jadroagent.t-com.hr

http://travel.jadroagent.hr/

UHPA

21000 Split

KATARINA LINE d.o.o.

HR-AB-51-040009767

cjelogodišnje

Zrinsko-Frankopanska 1

+385 21 321858

+385 21 360017

split@katarina-line.hr

http://www.katarina-line.hr

UHPA

21000 Split

KOMPAS d.o.o.

HR-AB-21-060008589

cjelogodišnje

Hotel Marjan - Branimirova obala 5

+385 21 398206

+385 21 398207

split@kompas.t-com.hr

http://www.kompas-travel.com

21000 Split

KOMPAS ZAGREB d.d.

HR-AB-01-080158822

cjelogodišnje

Obala Lazareta 3

+385 21 323300

+385 21 323303

kompas-split@kompas.hr

http://www.kompas.hr

UHPA

21000 Split

MAESTRAL

HR-AB-21-17010000419

cjelogodišnje

R. Boškovića 13/15, Kaleta II

+385 21 470944

+385 21 470980

maestral1@st.t-com.hr

http://www.travel.maestral.hr

UHPA

21000 Split

MAGELLAN - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

HR-AB-21-060176704

cjelogodišnje

Plinarska 2

+385 21 339025

+385 21 394629

magellan@magellan.hr

http://www.magellan.hr

UHPA

21000 Split

MARANTA d.o.o.

HR-AB-21-060027237

cjelogodišnje

Trg Hrvatske bratske zajednice 2

+385 21 323895

+385 21 317710

maranta@st.t-com.hr

http://www.maranta.hr

UHPA

21000 Split

MERIDIEN TEN d.o.o.

HR-AB-21-060141472

cjelogodišnje

Zajčeva 7

+385 21 388951

+385 21 388954

info@meridien.hr

http://www.meridien.hr

UHPA

21000 Split

M-TRAVELTOURISTSERVICE

HR-AB-21-17010006136

cjelogodišnje

Narodni trg 13 / Pjaca

+385 21 348259

+385 21 271923

split@m-travelonline.com

http://www.m-travelonline.com

UHPA

21000 Split

PANTURIST d.d.

HR-AB-31-030024392

cjelogodišnje

Obala kneza Branimira 8

+385 21 317465

+385 21 398227

dragica.skare@panturist.hr

http://www.panturist.hr

UHPA

21000 Split

SPLIT TOURS d.d.

HR-AB-21-060134800

cjelogodišnje

Boktulijin put b.b.

+385 21 352481

+385 21 352482

booking@splittours.hr

http://www.splittours.hr

UHPA

21000 Split

SPLIT TOURS d.d.

HR-AB-21-060134800

cjelogodišnje

Obala Lazareta 3

+385 21 352553

+385 21 352482

booking@splittours.hr

http://www.splittours.hr

UHPA

21000 Split

SPLIT TOURS d.d.

HR-AB-21-060134800

cjelogodišnje

Gat Sv. Duje b.b.

+385 21 352533

+385 21 352482

booking@splittours.hr

http://www.splittours.hr

UHPA

21000 Split

ST - SPEKTAR d.o.o.

HR-AB-21-0681636

cjelogodišnje

Kavanjinova 5 / I

+385 21 362344

+385 21 344022

st-spektar@st.t-com.hr

21000 Split

TARANTELA d.o.o.

HR-AB-21-060163332

cjelogodišnje

Domovinskog rata 27 a

+385 21 332459

+385 21 358707

tarantela@st.t-com.hr

21000 Split

TO ISLANDS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-21-060226108

cjelogodišnje

Ruđera Boškovića 27

+385 21 494809

UHPA http://www.tarantela.hr

UHPA

+385 21 494820 info@adria-island.org

http://www.adria-island.org

UHPA

+385 21 347271

turist.biro.split@st.t-com.hr

http://www.turistbiro-split.hr

21000 Split

TURISTIČKI BIRO d.d. SPLIT

HR-AB-21-060039914

cjelogodišnje

Obala Hrvatskog narodnog preporoda +385 21 347100 12

21000 Split

UNILINE d.o.o.

HR-AB-52-040046499

cjelogodišnje

Hotel Marjan, Obala kneza Branimira 8 +385 21 343000

+385 21 343138

dalmacija@uniline.hr

http://www.uniline.hr

UHPA

21000 Split

ZLATNI KOLUT d.o.o.

HR-AB-21-060187299

cjelogodišnje

A. Mihanovića 8a/2

+385 21 322069

+385 21 322068

welcome@zlatni-kolut.hr

http://www.zlatni-kolut.hr

UHPA

21432 Stomorska

M-TRAVELTOURISTSERVICE

HR-AB-21-17010006136

01.05.-31.09.

Veli Dolac 15

+385 21 718309

+385 21 718310

info@m-tts.com

http://www.m-tts.com, http://www. solta-mtts.hr

UHPA

21400 Supetar

ATLAS d.d., podružnica Supetar

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Prilaz perivoju 3

+385 21 635233

+385 21 635707

edita.rendic@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

21220 Trogir

ATLAS TROGIR d.o.o.

HR-AB-21-060157318

cjelogodišnje

Obala kralja Zvonimira 10

+385 21 881374

+385 21 884744

atlas.trogir@st.t-com.hr

http://www.atlas-trogir.hr

UHPA

21220 Trogir

AVENTUR d.o.o.

HR-AB-21-060049409

cjelogodišnje

Put brodograditelja 1

+385 21 882388

+385 21 882388

aventur@aventur-agency.com

http://www.aventur-agency.com

UHPA


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

21220 Trogir

JURČEVIĆ & Co. d.o.o.

HR-AB-21-060015514

cjelogodišnje

Put Čarijića 83 - Seget Donji

+385 21 894475

+385 21 894475

jurcevic@st.t-com.hr

http://www.jurcevic.hr

UHPA

21220 Trogir

SEA GATE

HR-AB-21-17010900138

cjelogodišnje

Bl. Augustina Kažotića 5

+385 21 797710

+385 21 884888

info@sea-gate.net

http://www.sea-gate.net

UHPA

21325 Tučepi

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Kraj 45

+385 21 623300

+385 21 623300

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21236 Vrlika

Turistička zajednica grada Vrlike

30. svibnja 3

+385 21 827460

+385 21 827460

tz@vrlika.hr

21334 Zaostrog

MARIVATURIST d.d.

HR-AB-21-060015725

cjelogodišnje

Fra Andrije Kačića Miočića b.b.

+385 21 629018

+385 21 629018

agencija@marivaturist.hr

http://www.marivaturist.hr

UHPA

21329 Živogošće

BRAJKOVIĆ TRAVEL d.o.o.

HR-C-21-060043498

01.05.-15.10.

Blato 1

+385 21 628753

+385 21 628754

brajkovic-travel@st.t-com.hr

http://www.zivogosce.com

UHPA

21329 Živogošće

HOLIDAY d.o.o.

HR-AB-21-060156956

01.05.-01.10.

Luka 5

+385 21 537237

+385 21 627115

holiday@holiday.hr

http://www.holiday.hr

DALMACIJA - REGIJA DUBROVNIK ANTARES TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-090004038

cjelogodišnje

Vlaha Paljetka 2

+385 20 479707

+385 20 479705

antares.travel@du.t-com.hr

http://www.antarestravel.hr

20210 Cavtat

ATLAS d.d., podružnica Cavtat

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Trumbićev put 2

+385 20 479031

+385 20 478464

atlas.cavtat@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

20000 Dubrovnik

ATLAS d.d., podružnica Dubrovnik

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Sv. Đurđa 1

+385 20 442585

+385 20 323609

atlas.pile@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

20000 Dubrovnik

ATLAS d.d., podružnica Dubrovnik Gruž

HR-AB-20-060000638

01.05.-31.10.

Obala Stjepana Radića 1

+385 20 418001

+385 20 418330

atlas.gruz@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

20000 Dubrovnik

AURORA MARIS d.o.o.

HR-AB 20-020018115

cjelogodišnje

Metohijska 2

+385 20 313444

+385 20 313445

info@auroramaris.com

http://www.auroramaris.com

UHPA

20000 Dubrovnik

DUBROVNIK PARTNER d.o.o.

HR-AB-20-060039094

cjelogodišnje

Vukovarska 26

+385 20 448180

+ 385 20 358008 partner@dubrovnikpr.com

http://www.dubrovnikpr.com

UHPA

20000 Dubrovnik

DUBROVNIK PREMIUM SERVICES d.o.o.

HR-B-20-090012046

cjelogodišnje

Kardinala Stepinca 62

+385 20 437010

+385 20 435530

info@dubrovnik-ps.com

http://www.dubrovnik-ps.com

UHPA

20000 Dubrovnik

ELITE TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-09002185

cjelogodišnje

Vukovarska 17

+385 20 358200

+385 20 358303

elite@elite.hr

http://www.elite.hr

UHPA

20000 Dubrovnik

ELITE TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-09002185

cjelogodišnje

Obala Ivana Pavla ll

+385 20 313178

+385 20 313180

katarina.piljic@elite.hr

http://www.elite.hr

UHPA

20000 Dubrovnik

EUROADRIA TOURS d.o.o.

HR-AB-20-090007786

cjelogodišnje

Metohijska 2

+385 20 313533

+ 385 20 313530 info@euroadria.hr

http://www.euroadria.hr

UHPA

20000 Dubrovnik

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Obala Stjepana Radića 24

+385 20 432974

+385 20 418997

http://www.generalturist.com

UHPA UHPA UHPA

mato.frankovic@generalturist.com

20000 Dubrovnik

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Obala Stjepana Radića 32

+385 20 313300

+385 20 419119 ivona.busic@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr, http://www. bookcroatia.eu

20000 Dubrovnik

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Obala Stjepana Radića 32

+385 20 313313

+385 20 419129

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr, http://www. bookcroatia.eu

20000 Dubrovnik

KALIPSO d.o.o.

HR-AB-20-060083277

cjelogodišnje

Iva Dulčića 25

+385 20 436508

+385 20 436508

info@kalipso.hr

http://www.kalipso.hr

20000 Dubrovnik

KOMPAS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-52-040130960

cjelogodišnje

Sv. Dominika 7

+385 20 322191

+385 20 322192

dubrovnik@kompas-travel.com

http://www.kompas-travel.com

20000 Dubrovnik

MEDITERRANEAN EXPERIENCE DMC

HR-AB-20-0900012087

cjelogodišnje

Ćira Carića 3

+385 20 436846

+385 20 436847

sales@mediterranean-experience.hr

http://www.mediterranean-experience.hr

UHPA

UHPA

Informacije

20210 Cavtat


Područje PTT

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

20000 Dubrovnik

VIATOR TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-090019859

cjelogodišnje

Sv. Križa 3

+385 20 313140

+385 20 313140

mail@dubrovnikviator.com

http://www.dubrovnikviator.com

20260 Korčula

ELITE TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-09002185

cjelogodišnje

Trg Pomirenja b.b.

+385 20 716503

+385 20 711710

korcula@elite.hr

http://www.elite.hr

UHPA

20260 Korčula

MARKO POLO TOURS d.o.o.

HR-AB-20-060095486

cjelogodišnje

Biline 5

+385 20 715400

+385 20 715800

info@korcula.com

http://www.korcula.com

UHPA

20260 Korčula

POSTRANSKI DVORI d.o.o.

HR-AB-20-06153669

cjelogodišnje

Šetalište Frana Kršinića 94

+385 20 711901

+385 20 716723

postranski.dvori@du.t-com.hr

http://www.korcula-bella.com

20267 Kučište

MOREŠKA d.o.o.

HR-AB-20-19220

cjelogodišnje

Viganj 191/1

+385 20 719079

+385 20 719048

moreska@du.t-com.hr

http://www.pansionbalota.com

Lastovo-otok 20290 Lastovo

Turistička zajednica općine Lastovo

Pjevor b.b.

+385 20 801018

+385 20 801018

tz-lastovo@du.t-com.hr

http://www.lastovo-tz.net

20250 Orebić

OREBIĆ TOURS d.o.o.

Bana J. Jelačića 84a

+385 20 713367

+385 20 714385

orebic-tours@orebic-tours.hr

http://www.orebic-tours.hr

20232 Slano

Turistička zajednica općine Dubrovačko primorje

Trg Ruđera Boškovića 1

+385 20 871236

+385 20 871555 tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr

Turistička zajednica općine Smokvica

Brna 500

+385 20 832255

+385 20 832188

tzo-smokvica@brna.hr

http://www.brna.hr

20272

Grad

Smokvica-otok Korčula

HR-AB-20-9091

cjelogodišnje

Članstvo

UHPA

20270 Vela Luka

ADRIA TRAVEL

HR-AB-20-090008131

cjelogodišnje

Ulica 56 br.10

+385 20 814200

+385 20 814098

korcula@korcula.info

http://www.yacht-charter.com.hr

UHPA

20270 Vela Luka

NOVASOL TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.

HR-AB-52-040199070

cjelogodišnje

Obala 4 13

+385 20 813531

+385 20 813539

info@novasol.hr

http://www.novasol.com

UHPA

43000 Bjelovar

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Trg Stanka Vraza 2

+385 43 241195

+385 43 220553

bjelovar@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

40000 Čakovec

ADRIATOURS d.o.o.

HR-AB-40-070054191

cjelogodišnje

Ivana Mažuranića 2

+385 40 313233

+385 40 314156

info@adriatours-ck.hr

http://www.adriatours-ck.hr

UHPA

40000 Čakovec

KOMPAS ZAGREB d.d.

HR-AB-01-080158822

cjelogodišnje

Kralja Tomislava 14

+385 40 313333

+385 40 313444

kompas-cakovec@kompas.hr

http://www.kompas.hr

UHPA

40000 Čakovec

MURA d.o.o.

HR-AB-40-070048863

cjelogodišnje

Športska 6/A

+385 40 328671

+385 40 328672

info@mura-travel.hr

http://www.mura-travel.hr

UHPA

49231 Hum na Sutli

Turistička zajednica općine Hum na Sutli

Hum na Sutli 175

+385 49 341047

+385 49 341095

turisticka.zajednica@humnasutli.hr

http://www.humnasutli.hr

42240 Ivanec

Turistička zajednica grada Ivanca

Trg hrvatskih Ivanovaca 9b

+385 42 404870

+385 42 784284

info@ivanec-turizam.hr

http://www.ivanec-turizam.hr

48000 Koprivnica

MARBIS d.o.o.

Taraščice 15

+385 48 240520

+385 48 626670

marbis@kc.t-com.hr

http://www.marbis.hr

49000 Krapina

Turistička zajednica grada Krapine

Magistratska 11, p.p. 22

+385 49 371330

+385 49 371330

tzg-krapina@kr.t-com.hr

49217 Krapinske Toplice

Turistička zajednica općine Krapinske Toplice

Zagrebačka 4

+385 49 232106

+385 49 232106 tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr

49295 Kumrovec

Turistička zajednica općine Kumrovec

Cesta Lijepe naše 6a

+385 49 502044

+385 49 502044

49246 Marija Bistrica

Turistička zajednica općine Marija Bistrica

Zagrebačka b.b.

+385 49 468380

+385 49 301011 tz@info-marija-bistrica.hr

48327 Molve

Turistička zajednica općine Molve

Trg kralja Tomislava 32

+385 48 892024

+385 48 892024

opcina-molve@kc.t-com.hr

44250 Petrinja

Turistička zajednica grada Petrinje

Vladimira Nazora 16

+385 44 813876

+385 44 815431

tzg-petrinje@sk.t-com.hr

Informacije

SREDIŠNJA HRVATSKA

HR-AB-48-010010842

cjelogodišnje

turisticka.zajednica.opcine.kumrovec@ kr.t-com.hr

http://www.kumrovec.hr http://www.www.info-marija-bistrica.hr

http://www.tzg-petrinja.hr

UHPA


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

10430 Samobor

BALTIK d.o.o.

HR-A-01-3670511

cjelogodišnje

Tatjane Marinić 13

+385 1 3366173

+385 1 3364650

baltik@zg.t-com.hr

http://www.croatiaholidays.com.hr

44000 Sisak

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

I. K. Sakcinskog 21

+385 44 535577

+385 44 535566

sisak@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

49244 Stubičke Toplice

Turistička zajednica općine Stubičke Toplice

Viktora Šipeka 24     

+385 49 282677

+385 49 283404 tzo@stubicketoplice.hr

http://www.stubicketoplice.hr

49215 Tuheljske Toplice

POTEPUH d.o.o.

HR-AB-49-080598784

cjelogodišnje

Tuhelj 26

+385 49 556833

+385 49 556851

info@potepuh.hr

http://www.potepuh.hr

42000 Varaždin

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Trg slobode 12

+385 42 313660

+385 42 313675

varazdin@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

42000 Varaždin

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Trg kralja Tomislava 7

+385 42 210148

+385 42 311463

vlatka.erceg@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

42000 Varaždin

LILY TOURS

HR-AB-42-05010000412

cjelogodišnje

Pavlinska 3

+385 42 321110

+385 42 321110

lily-tours@vz.t-com.hr

http://www.lily-tours.com

UHPA

42000 Varaždin

P.A. KOLUMBO d.o.o.

HR-AB-42-070056453

cjelogodišnje

A. Mihanovića 8

+385 42 212260

+385 42 214470

kolumbo@vz.t-com.hr

http://www.kolumbo.hr

UHPA

42000 Varaždin

P.A. VENERA d.o.o.

HR-AB-42-070062271

cjelogodišnje

I. Cankara 1a

+385 42 301751

+385 42 301761

info@venera-tours.hr

http://www.venera-tours.hr

UHPA

42000 Varaždin

RELAX TURIZAM d.o.o.

HR-AB-21-080181898

cjelogodišnje

Ivana Kukuljevića 28

+385 42 492653

+385 42 492654

varazdin@relax-turizam.hr

http://www.relax-turizam.hr

UHPA

Trg Slobode 16

+385 42 633133

+385 42 205635

info@toplice-vz.hr

http://www.toplice-vz.hr

Trg slobode 1

+385 49 466995

+385 49 466995

antoma@kr.t-com.hr

http://www.antoma.hr

42223 Varaždinske Toplice Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice 49250 Zlatar

ANTOMA d.o.o. ART TURIZAM - turistička agencija

HR-AB-49-080179086

cjelogodišnje

Članstvo UHPA

UHPA

UHPA

SLAVONIJA 31327 Bilje

Turistička zajednica općine Bilje

Kralja Zvonimira 10

+385 31 751480

+385 31 751481 info@tzo-bilje.hr

http://www.tzo-bilje.hr

31222 Bizovac

Turistička zajednica općine Bizovac

Sunčana 39

+385 31 685185

+385 31 685188

http://www.tzobizovac.hr

31540 Donji Miholjac

Turistička zajednica grada Donji Miholjac

Trg A. Starčevića 2

+385 31 633103

+385 31 633103

tzdm@tz-donjimiholjac.hr

http://www.tz-donjimiholjac.hr

31400 Đakovo

ORION TOURS d.o.o.

HR-AB-31-030030367

cjelogodišnje

Pavićeva 39

+385 31 812336

+385 31 812337

orion-tours@os.t-com.hr

http://www.orion-tours.hr

31000 Osijek

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Hrvatske Republike 18

+385 31 215976

+385 31 215984

osijek@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

31000 Osijek

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Kapucinska 39

+385 31 211501

+385 31 211503

suzana.kovacevic@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

31000 Osijek

KOMPAS ZAGREB d.d.

HR-AB-01-080158822

cjelogodišnje

Šetalište kardinala Franje Šepera 8F

+385 31 212077

+385 31 212078

kompas-osijek@kompas.hr

http://www.kompas.hr

UHPA

31000 Osijek

PANTURIST d.d.

HR-AB-31-030024392

cjelogodišnje

Kapucinska 19

+385 31 214388

+385 31 214152

turizam@panturist.hr

http://www.panturist.hr

UHPA

34000 Požega

Turistička zajednica grada Požege

Trg sv. Trojstva 1

+385 34 274900

+385 34 274901

tz-pozega@po.t-com.hr

http://www.pozega-tz.hr

33520 Slatina

Turistička zajednica grada Slatine

Trg sv. Josipa 1

+385 33 553629

+385 33 553629

tz-grada-slatina@vt.t-com.hr

35000 Slavonski Brod

ATLANTIS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-01-080289885

cjelogodišnje

Slavonija 1/III

+385 35 442411

+385 35 441276

croatia@atlantis-travel.hr

http://www.atlantis-travel.hr

UHPA

35000 Slavonski Brod

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Trg pobjede 29

+385 35 448598

+385 35 448596

vlasta.krpan@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

Informacije

UHPA


Područje PTT

Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Matije Gupca 32

+385 31 656200

+385 31 651408

info@tz-valpovo.com

http://www.tz-valpovo.com

Članstvo

31550 Valpovo

Turistička zajednica grada Valpova

32100 Vinkovci

MARE PANONIUM tours d.o.o.

HR-AB-32-030027952

cjelogodišnje

Hrvatskih kraljeva 16

+385 32 333644

+385 32 333664

agencija@mare-panonium-tours.hr

http://www.mare-panonium-tours.hr

UHPA

32100 Vinkovci

POLET d.o.o., P.A.POLET

HR-AB-32-030031058

cjelogodišnje

Trg kralja Tomislava 1

+385 32 308938

+385 32 308938

agencija@polet.hr

http://www.polet.hr

UHPA

32000 Vukovar

DANUBIUMTOURS

HR-AB-32-16010001977

cjelogodišnje

Trg Republike Hrvatske 1

+385 32 445455

+385 32 445457

danubiumtours@vu.t-com.hr

http://www.danubiumtours.hr

UHPA

32270 Županja

POLET d.o.o., P.A.POLET

HR-AB-32-030031058

cjelogodišnje

Veliki kraj 53

+385 32 831889

+385 32 831889

polet@polet.hr

http://www.polet.hr

UHPA

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Masarykova 3

+385 1 4855070

+385 1 4855069

masarykova@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Tkalčićeva 44

+385 1 4852750

+385 1 4811808

tkalciceva@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Savska 56

+385 1 6177075

+385 1 6177192

savska@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Heinzelova 62a

+385 1 6102000

+385 1 6102018

heinzelova@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

10090 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Avenija Dubrava 241

+385 1 2992522

+385 1 2992559

dubec@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Sarajevska 6

+385 1 6601807

+385 1 6601823

sarajevska@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Praška 10

+385 1 4833502

+385 1 4833504

praska@centarputovanja.net

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Avenija Dubrovnik 16 - Avenue Mall

+385 1 6397000

+385 1 6397001 avenuemall@centarputovanja.hr

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

adriatica.net - CENTAR PUTOVANJA

HR-AB-01-080427370

cjelogodišnje

Škorpikova 34 - King Cross

+385 1 3475800

+385 1 3475801

http://www.centarputovanja.net

10000 Zagreb

ALKA TOURS d.o.o.

HR-AB-01-080428776

cjelogodišnje

Avenija M. Držića 4

+385 1 6040362

+385 1 6184020 info@alka-tours.hr

http://www.alka-tours.hr

UHPA

10000 Zagreb

ATLANTIS TRAVEL d.o.o.

HR-AB-01-080289885

cjelogodišnje

Petrinjska 59

+385 1 4811155

+385 1 4818914

zagreb@atlantis-travel.hr

http://www.atlantis-travel.hr

UHPA

10000 Zagreb

ATLAS d.d. podružnica Zagreb

HR-AB-20-060000638

cjelogodišnje

Trg N. Š. Zrinskog 17

+385 1 4807300

+385 1 4873049

booking.zrinjevac@atlas.hr

http://www.atlas-croatia.com

10000 Zagreb

CROATIA EXPRESS - poslovna jedinica Željezničkog HR-AB-01-080211348 ugostiteljstva d.o.o.

cjelogodišnje

Teslina 4

+385 1 4811842

+385 1 4811920

croatia-express-pa@zg.t-com.hr

http://www.zug.hr

UHPA

10000 Zagreb

CROATIA EXPRESS - poslovna jedinica Željezničkog HR-AB-01-080211348 ugostiteljstva d.o.o.

cjelogodišnje

Tomislavov trg 17

+385 1 4922224

+385 1 4922230

croatia-express2@zg.t-com.hr

http://www.zug.hr

UHPA

10000 Zagreb

CROATIA EXPRESS - poslovna jedinica Željezničkog HR-AB-01-080211348 ugostiteljstva d.o.o.

cjelogodišnje

Tomislavov trg 12

+385 1 4556227

+385 1 4573238

croatia-express3@zg.t-com.hr

http://www.zug.hr

UHPA

10000 Zagreb

DESIGNER PUTNIČKA AGENCIJA

HR-AB-52-92232256

cjelogodišnje

Nova Ves 54

+385 1 4667097

+385 1 4667097

info@designer.com.hr

http://www.designer.com.hr

10000 Zagreb

DOLIA TRAVEL PUTNIČKA AGENCIJA

HR-AB-01-080526921

cjelogodišnje

Preradovićeva 9

+385 1 5555872

+385 1 5555871

info@doliatravel.hr

http://www.doliatravel.hr

UHPA

10000 Zagreb

EMA TOURS d.o.o.

HR-AB-01-080184970

cjelogodišnje

Nova cesta 60/V

+385 1 4830885

+385 1 4835916

ema-tours@zg.t-com.hr

http://www.ema-tours.hr

UHPA

10000 Zagreb

EVISTAS d.o.o.

HR-AB-01-080141366

cjelogodišnje

Augusta Šenoe 28

+385 1 4839554

+385 1 4839543

evistas@zg.t-com.hr

http://www.evistas.hr

Informacije

ZAGREB

kingcross@centarputovanja.net

UNPAH


Grad

Naziv agencije

ID kod

Poslovanje

Adresa

Telefon

Telefaks

E-mail

Internet

Članstvo

10000 Zagreb

FILIDA - PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

HR-AB-01-080484246

cjelogodišnje

Selska 92 b

+385 1 4616520

+385 1 4616521

info@filidatravel.hr

http://www.filidatravel.hr

UHPA

10000 Zagreb

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

I Pile 1

+385 1 4805505

+385 1 6188681

generalturist@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

10000 Zagreb

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Ilica 1

+385 1 4812990

+385 1 4816753

sinisa.lukac@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

10000 Zagreb

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Praška 5

+385 1 4807655

+385 1 4807678

emina.marusic@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA

10000 Zagreb

GENERALTURIST d.o.o.

HR-AB-01-080004689

cjelogodišnje

Bogovićeva 6

+385 1 4873121

+385 1 4873119

bogoviceva@generalturist.com

http://www.generalturist.com

UHPA UHPA

10000 Zagreb

GULLIVER TRAVEL d.o.o.

HR-AB-20-060060226

cjelogodišnje

Alexandera von Humboldta 4b

+385 1 4920701

+385 1 4920702

gulliver@gulliver.hr

http://www.gulliver.hr http://www.bookcroatia.eu

10000 Zagreb

JADRANSKI LUKSUZNI SERVISI d.o.o.

HR-AB-51-090003643

cjelogodišnje

Kršnjavoga 1, Hotel Westin

+385 1 4886777

+385 1 4886770

andrea.grospic@als.hr

http://www.als.hr

UHPA

10000 Zagreb

KOMPAS ZAGREB d.d.

HR-AB-01-080158822

cjelogodišnje

Teslina 12

+385 1 4882504

+385 1 4811414 odmor@kompas.hr

http://www.kompas

UHPA

10000 Zagreb

KOMPAS ZAGREB d.d.

HR-AB-01-080158822

cjelogodišnje

Trg N. Š. Zrinskog 14

+385 1 4878777

+385 1 4878769

aleksandra.puksar@kompas.hr

http://www.kompas.hr

UHPA

10000 Zagreb

KOMPAS ZAGREB d.d.

HR-AB-01-080158822

cjelogodišnje

Gajeva 6

+385 1 4811536

+385 1 4811938

goranka.sorak@kompas.hr

http://www.kompas.hr

UHPA

10000 Zagreb

KONTAKT d.o.o.

HR-AB-01-080057963

cjelogodišnje

Gundulićeva 3

+385 1 4830737

+385 1 4830735

kontakt@zg.t-com.hr

http://www.kontakttours.hr

UHPA

10000 Zagreb

LIBERTAS TRAVEL d.o.o

HR-AB-01-080590715

cjelogodišnje

Domjanićeva 12

+385 1 2444074

+385 1 2339994

libertas@libertastravel.hr

http://www.libertastravel.hr

UHPA

10000 Zagreb

OBZOR PUTOVANJA d.o.o.

HR-AB-01-080117107

cjelogodišnje

Teslina 5

+385 1 6160242

+385 1 6160240

obzor@croatiaairlines.hr

http://www.croatiaairlines.hr/obzor/

UHPA

10000 Zagreb

OLYMPTOURS d.o.o.

HR-AB-01-080045535

cjelogodišnje

Avenija grada Vukovara 74

+385 1 6112712

+385 1 6118082

olymptours@olymp.hr

http://www.olymp.hr

UHPA

10000 Zagreb

OLYMPTOURS d.o.o.

HR-AB-01-080045535

cjelogodišnje

A. Hebranga 25

+385 1 4855680

+385 1 4855681

olymptours@olymp.hr

http://www.olymp.hr

UHPA

10000 Zagreb

PANORAMA IMMOBILIARE & TURISMO d.o.o.

HR-B-21-060200358

cjelogodišnje

Gajeva 1

+385 1 4828803

+385 1 4828854

maljino@tin.it

http://www.panorama.hr

UHPA

10000 Zagreb

PEKAS.INFO TURISTIČKA AGENCIJA

HR-B-01-21010124690

cjelogodišnje

Platana 10

+385 1 6187456

+385

info@pekas.info

http://www.pekas.info

10000 Zagreb

SAI TOURS d.o.o.

HR-AB-01-080548503

cjelogodišnje

Primorska 1

+385 1 3757525

+385 1 3906677

sai1@saitours.hr

http://www.saitours.hr

10000 Zagreb

SAMOBORČEK TURIST d.o.o.

HR-AB-01-080334092

Kaptol 6

+385 1 4819180

+385 1 4819181

samoborcek@samoborcek.hr

http://www.samoborcek.hr

10000 Zagreb

UNILINE d.o.o.

HR-AB-52-040046499

cjelogodišnje

Baštijanova 12

+385 1 3633110

+385 1 3633343

branchzagreb@uniline.hr

http://www.uniline.hr

UHPA

10000 Zagreb

ŽUTI MAČAK, ski & surf

HR-AB-01-63248

cjelogodišnje

Palmotićeva 23/Il

+385 1 4880610

+385 1 4880612

info@zutimacak.hr

http://www.zutimacak.hr

UHPA

Poštovani, molimo vas da zbog svoje osobne udobnosti i poštovanja zakona provjerite jeste li prijavljeni za cijelo vrijeme svog boravka, od dana dolaska do dana odlaska. Vaša provjera posebice je bitna i potrebna ako boravite u privatnom smještaju zbog kvalitete usluge i svoje osobne sigurnosti te onemogućivanja ilegalnog rada onih domaćina, vlasnika privatnog smještaja i iznajmljivača koji nisu po zakonu registrirani za pružanje usluge smještaja u skladu sa zakonom. Unaprijed vam zahvaljujemo na suradnji i želimo vam ugodan boravak. Vaša Hrvatska turistička zajednica

UHPA

Navedeni popis agencija zasniva se na informacijama prikupljenim od ureda UHPA-e, Udruge hrvatskih putničkih agencija i ažurirani su 27. srpnja 2007. godine. Posjetite www.putovanja.hr ili kontaktirajte UHPA - Udruga hrvatskih putničkih agencija (Crnčićeva 42, 10000 Zagreb tel.: +385 1 230 4992, 230 3145; e-mail: uhpa@uhpa.hr) za rezerviranje smještaja za skupine i paket aranžmana.

Informacije

Područje PTT


P R E D S TAV N I Š T VA I I S P O S TAV E T U R I S T I Č K E Z A J E D N I C E U I N O Z E M S T V U Hrvatska turistička zajednica Iblerov trg 10/IV, p.p. 251 10000 ZAGREB HRVATSKA Tel.: +385 1 46 99 333 Telefaks: +385 1 45 57 827 Internet: www.hrvatska.hr E-mail: info@htz.hr Kroatische Zentrale für Tourismus 1010 Wien Am Hof 13 Österreich Tel.: +43 1 585 38 84 Telefaks: +43 1 585 38 84 20 E-mail: office@kroatien.at Kroatische Zentrale für Tourismus 60311 Frankfurt Kaiserstrasse 23 Deutschland Tel.: +49 69 23 85 350 Telefaks: +49 69 23 85 35 20 E-mail: info@visitkroatien.de Kroatische Zentrale für Tourismus 80469 München Rumfordstrasse 7 Deutschland Tel.: +49 89 22 33 44 Telefaks: +49 89 22 33 77 E-mail: kroatien-tourismus@t-online.de

Informacije

Ente Nazionale Croato per il Turismo 20122 Milano Piazzetta Pattari 1/3 Italia Tel.: +39 02 86 45 44 97 Telefaks: +39 02 86 45 45 74 E-mail: info@enteturismocroato.it Ente Nazionale Croato per il Turismo 00186 Roma Via Dell’oca 48 Italia

Tel.: +39 06 32 11 0396 Telefaks: +39 06 32 11 1462 E-mail: officeroma@enteturismocroato.it Chorvatské turistické sdružení 110 00 Praha 1 Krakovská 25 Česká republika Tel.: +420 2 2221 1812 Telefaks: +420 2 2221 0793 E-mail: infohtz@iol.cz; info@htz.cz Chorvátske turistické združenie 821 09 Bratislava Trenčianska 5 Slovakia Tel.: +421 2 55 562 054 Telefaks: +421 2 55 422 619 E-mail: infohtz@chello.sk Horvát Idegenforgalmi Közösség 1053 Budapest Magyar u. 36 Magyarország Tel.: +36 1 266 65 05 Telefaks:+36 1 266 65 33 E-mail: info@htz.hu Office National Croate de Tourisme 75116 Paris 48, avenue Victor Hugo France Tel.: +33 1 45 00 99 55 Telefaks: +33 1 45 00 99 56 E-mail: infos.croatie@wanadoo.fr , Croatian National Tourist Office London W6 9ER 2 Lanchesters 162-164 Fulham Palace Road United Kingdom Tel.: +44 208 563 79 79 Telefaks: +44 208 563 26 16 E-mail: info@croatia-london.co.uk

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji IPC Business Center ul. Koszykowa 54 00-675 Warszawa, Polska Tel.: +48 22 828 51 93 Telefaks: +48 22 828 51 90 E-mail: info@chorwacja.home.pl Oficina de turismo de Croacia 28001 Madrid, Espana Calle Claudio Coello 22, 1o C Tel.: +34 91 781 5514 Telefaks: +34 91 431 8443 E-mail: info@visitacroacia.es Croatian National Tourist Office New York 10118 350 Fifth Avenue, Suite 4003 U.S.A. Tel.: +1 212 279 8672 Telefaks: + 1 212 279 8683 E-mail: cntony@earthlink.net Kroatiska Turistbyrån 11135 Stockholm Kungsgatan 24, Sverige Tel.: +46 853 482 080 Telefaks: +46 820 24 60 E-mail: croinfo@telia.com Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme 1081 GG Amsterdam Nijenburg 2F, Netherlands Tel.: +31 20 661 64 22 Telefaks: +31 20 661 64 27 E-mail: kroatie-info@planet.nl Office National Croate du Tourisme 1000 Bruxelles Vieille Halle aux Bles 38, Belgique Tel.: +32 255 018 88 Telefaks: +32 251 381 60 E-mail: info-croatia@scarlet.be

Хорватское туристическое сообщество 123610 Moscow Krasnopresnenskaya nab. 12 office 1502, Russia Tel.: +7 095 258 15 07 Telefaks: +7 095 258 15 08 E-mail: HTZ@wtt.ru Hrvaška turistična skupnost 1000 Ljubljana Gosposvetska 2, Slovenija Tel.: +386 1 23 07 400 Telefaks: +386 1 230 74 04 E-mail: hrinfo@siol.net Kroatische Zentrale für Tourismus 8004 Zürich Badenerstrasse 332, Switzerland Tel.: + 41 43 336 20 30 Telefaks: +41 43 336 20 39 E-mail: info@kroatien-tourismus.ch Danska 3460 Birkerod Aktivnosti obavlja agencija VAGABOND, Bregenrodvej 132; Tel.: +45 70 266 860 Telefaks: + 45 48 131 507 E-mail: info@altomkroatien.dk

Izdavač HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA Za izdavača mr. sc. NIKO BULIĆ Urednik SLAVIJA JAČAN OBRATOV VEDRAN MATOŠIĆ Tekst priredila RUŽICA MIKAČIĆ Lektura Zinka Joh, Abis d.o.o. Dizajn MARIO BRZIĆ Fotografije ARHIVE HTZ TZIŽ, TZPGŽ, TZZŽ TZŽŠK, TZŽSD, TZDNŽ MARIO BRZIĆ ANDRIJA CARLI DAVOR ŠARIĆ IVAN ANTOLIĆ Grafička priprema STUDIO TEMPERA, Split Tisak Tiskara Meić Zagreb, 2008.

クロアチア政府観光局 Ark Hills Executive Tower N 613 Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Tel.: + 81 (0)3 6234 0711 Izdavač ne jamči apsolutnu točnost ovdje Telefaks: + 81 (0)3 6234 0712 objavljenih informacija i ne snosi odgovornost za netočnosti ili promjene tih informacija. E-mail: info@visitcroatia.jp


http://business.croatia.hr/Documents/799/Smjestaj-kod-domacina  

http://business.croatia.hr/Documents/799/Smjestaj-kod-domacina.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you