Page 95

IZLOŽBA PTICA BOSNE I HERCEGOVINE U Bosni i Hercegovini tokom 19. i 20. vijeka zabilježeno je prisustvo 336 vrsta iz razreda ptica (Aves). Od toga, 218 vrsta zabilježeno je na gniježđenju, dok su preostale vrste registrovane u prolazu ili tokom zimovanja. Nažalost, usljed različitih negativnih uticaja 16 vrsta je prestalo da gnijezdi i danas se označavaju kao ‘izumrle’ i mogu se vidjeti samo u vrijeme seobe ili rijetko u preletu. U izložbi ‘Ptice Bosne i Hercegovine’, izuzev dijela ptica vodenih i močvarnih staništa izloženih u prizemlju, predstavljene su sve dosada zabilježene vrste ptica u Bosni i Hercegovini. Ova zbirk predstavlja dio naučne kolekcije ptica sa Balkanskog poluostrva koja je po broju primjeraka najveća u regiji.

www.zemaljskimuzej.ba

crna ovca oktobar 2011  

oktobar 2011

Advertisement