Page 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 ORADEA AVIZAT,

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR AVIZAT,

FLUTURAŞII

FRENETICI Povestea vieţii clasei pregătitoare A- Freinet An şcolar 2012-2013

Îndrumător, Prof. OSVALD GABRIELA Anul I, Nr. 6 Februarie 2013


Colectivul de redacţie lucrează mereu şi îţi arată munca lor o dată pe lună: Coordonator: prof. OSVALD GABRIELA, pe scurt GABI Colaboratori: profesori elevi, adică fluturaşii frenetici părinţi

Tehnoredactare, realizare grafică: GABI

Titlul revistei a fost propus de copii, supus la vot şi acceptat cu 21 de voturi din 29.

ISSN 2286 – 1602 ISSN-L 2286 – 1602


RelaŃia om-cosmos de integrare armonioasă a părŃii în întreg

Dincolo de atmosfera terestră se întinde o lume diferită şi plină de mister. Nimic material nu poate întrece frumuseŃea Cosmosului. Vă invit să călătorim împreună spre cele mai tainice profunzimi ale Universului. HaideŃi să visăm la aştri.

“Spune-mi şi voi uita. Aratǎ-mi şi poate îmi voi aduce aminte. Implicǎ-mǎ şi voi înŃelege.”, spune un vechi proverb chinezesc. Aşa a gândit şi Gabi când ne-a provocat să căutăm, să adunăm şi să concretizăm în diverse forme informaŃii despre Cosmos.

Yasmin, împreună cu mămica ei, au confecŃionat Sistemul planetar şi iată ce minunăŃie de tablou au realizat.


Aşa ne este mult mai uşor să reŃinem planetele.

“Şcolile sunt atelierele în care se face lumina. Lumina şi întunericul sunt principala cauzǎ a ordinei şi a confuziei în lume.” (Jan Amos Komensky)


AlŃii au adus desene, pe care apoi le-am discutat.

Hai copii să ne plimbăm Despre Cosmos să-nvăŃăm! Galaxii ce-Ńi par mărgele Sunt chiar grupuri mari de stele, Planete, sateliŃi, comete şi asteroizi, Hai să le descoperim pe rând, timizi!


Chiar şi magneŃii de frigider ne-au fost utili.

În afară de mâncarea favorită, McDonald oferă şi surprize educative.

Mai avem multe de descoperit pentru a putea întŃlege modul de funcŃionare al Cosmosului în care trăim.


Scopul vizitei a fost observarea arhitecturii teatrului şi vizionarea piesei „Cenuşăreasa”, interpretată de actorii Teatrului din Baia Mare.

Am rămas surprinşi de măreŃia clădirii.

Interiorul teatrului este compus din trei nivele: sală, loji, balcon. Noi am stat în

lojă, ceva nou în viaŃa noastră.

Teatrul s-a umplut până la refuz de copii nerăbdători să vizioneze piesa ,,Cenuşăreasa”.


Este una din cele mai îndrăgite poveşti scrisă de Charles Perrault, întruchipând, prin şirul întâmplărilor aduse în scenă, de către autorii dramatizării, o poveste despre triumful binelui.

Mica Cenuşăreasa, oropsită deopotrivă de mama şi surorile ei vitrege, devine soŃia prinŃului. Cu ajutorul Zânei celei Bune, care o ajută să câştige inima prinŃului, Cenuşăreasa e răsplătită, astfel, pentru hărnicia şi curăŃenia ei sufletească.


...sau ce poŃi face în câteva minute.

Pauza este un moment de relaxare, de deconectare de la concentrarea intelectuală impusă de predarea şi învăŃarea materiei unei discipline.

Noi am ales să ne amenajăm un colŃişor al nostru în care să ne jucăm, să povestim şi să încercăm să evităm accidentele care se petrec în timpul pauzelor.


Cu ANDREI MACAROV

KARTINGUL - pentru copiii perseverenŃi Este clar! Acest sport este perfect pentru Andrei, un copil dependent de adrenalină şi activităŃi noi, cu spirit rebel şi iubitor de activităŃi în aer liber.


ReŃetă pentru a fi campion Ca să fii cel mai bun, trebuie să petreci mult timp la antrenamente, să fii serios şi dedicat. Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât devii mai performant și poți să ai rezultate mai bune.

Un părinte care îşi trimite copilul la karting trebuie să ştie că e un sport foarte frumos, e un sport care educă foarte frumos copiii, ca probabil toate sporturile, însă în particular kartingul e un sport care este şi de echipă, şi individual în acelaşi timp şi pentru a face performanŃă ai nevoie de foarte multe calităŃi.


Copilul poate crea un text iar învăŃătoarea îl notează, îl va scrie. CeilalŃi copii pot contribui cu elemente noi, astfel încât se realizează povestiri create, pe care apoi să le ilustreze şi să le expună în sală. Astfel este stimulată atât creativitatea literară a copilului cât şi încrederea în posibilităŃile lor creatoare dar şi dorinŃa lor de a comunica.

Iată textul nostru colectiv.

Un elev Freinet are întotdeauna ceva de spus, ceva de comunicat şi celorlalŃi. El este plin de trăiri pentru că Şcoala Freinet este o şcoală deschisă spre viaŃă. El va dori să-şi comunice trăirile şi colegilor săi, grupului-clasă, care îl ascultă, îi dă încredere, îl apreciază, îl şi critică, dar într-un mod valorizant şi nu distructiv, şi-l ajută dacă este cazul.


Un text liber este nu doar interesant ci de-a dreptul încântător, pentru că el este şi ilustrat de acel copil care l-a scris sau de colegi mai talentaŃi care pot să-l ajute pe autor.

Textul liber demonstrează spiritul creator al elevilor şi uneori observarea imaginaŃiei şi înclinaŃiilor acestora spre lectură şi realizarea de creaŃii literare.


...scoate în relief productivitatea şi eficienŃa sporită a elevilor care lucrează în echipe, pe grupe. Gabi ne-a împărŃit în 4 grupe, iar ca sarcină de lucru trebuia să aranjăm silabele pentru a obŃine cuvinte.

Iată ce cuvinte am găsit.

Această metodă presupune o cooperare şi o activitate conştientă de a rezolva în grup unele sarcini didactice.

Ne dezvoltă simŃul responsabilităŃii, ştim că eşecul nostru este şi eşecul celorlalŃi membri din grup, astfel devenim mai responsabili pentru a face o muncă de calitate.


fluturaĹ&#x;i din clasa pregătitoare


Modele de tradiŃie şi artă indiene Profesorul indian Rajesh Chouhan ne demonstrează cum poate obŃine diferite elemente de decor prin simpla îndoire, răsucire, asamblare şi decupare a hârtiei pergament.

PreŃ de un minut, dar chiar şi mai puŃin, cu o uşurinŃă fantastică, profesorul „fabrica” în faŃa noastră flori de nuferi, trandafiri şi alte flori, copii prinşi în horă.

Ies modele din mâinile sale ca surprizele din pălăria unui magician.


La vederea modelelor, reacŃionam cu entuziasm, ca la un spectacol de circ!

Vedeai fâşiile de hârtie colorată suprapuse, îndoite şi răsucite, apoi cu o foarfecă le aplica o tăietură sau două şi în câteva secunde îŃi prezenta opera.


SFATURI PENTRU PĂRINłI ... DE LA COPILUL LOR ☺ Nu mă răsfăŃa. Ştiu foarte bine că nu mi se cuvine tot ceea ce cer. Dar încerc totuşi. ☺ NuNu-Ńi fie teamă să fii ferm cu mine. Asta mă aşează la locul meu. ☺ Nu folosi forŃa cu mine. Asta mă obişnuieşte cu ideea că numai forŃa contează. ☺ Nu fi inconsecvent. Asta mă pune în încurcătură şi mă face să încerc să scap nepedepsit. ☺ NuNu-mi face promisiuni. SS-ar putea să nu le poŃi Ńine. Asta mă va face săsă-mi pierd încrederea în tine. ☺ Nu răspunde provocărilor mele atunci când spun sau fac lucruri care te supără. Voi încerca atunci să capăt şi mai multe „victorii”. ☺ Nu te supăra prea tare când îŃi spun „te urăsc”. Nu cred ce spun, dar vreau să te fac săsă-Ńi pară rău pentru ceea ce mimi-ai făcut. ☺ Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt. Voi încerca săsă-Ńi dovedesc dovedesc contrariul, purtândupurtândumă ca o persoană „importantă”. ☺ Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea face singur. Asta mă face să mă simt ca un copil mic şi voi continua să te folosesc în serviciul meu. ☺ NuNu-mi menaja „relele obiceiuri”, acordăacordă-mi cât mai multă atenŃie. Altfel nu faci decât decât să mă încurajezi să le continui. ☺ Nu mă corecta în public. Voi fi mult mai sensibil dacă îmi vei vorbi blând între patru ochi. ☺ Nu încerca să discuŃi comportamentul meu în febra conflictului. Din anumite motive, auz auzul ul meu nu e foarte bun în acel moment, iar cooperarea mea chiar mai slabă. ☺ Nu încerca săsă-mi Ńii predici. Vei fi surprins să constaŃi cât de bine ştiu ce e bine şi ce e rău. ☺ Nu mă face să simt că greşelile mele sunt păcate. Trebuie să învăŃ că pot face greşeli greşeli fără să simt că nu sunt bun de nimic. ☺ Nu mă cicăli. Dacă o faci, va trebui să mă protejez prin a părea surd. ☺ Nu mă pedepsi prea tare. Mă sperii uşor şi atunci ss-ar putea să spun minciuni. ☺ Nu uita căcă-mi place să experimentez. ÎnvăŃ din asta. ☺ Nu băga prea prea mult în seamă indispoziŃiile mele. SS-ar putea să profit de faptul că îmi acorzi mai multă atenŃie când sunt bolnav. ☺ Nu mă respinge când pun întrebări cinstite. Dacă o faci, vei constata că nu te mai întreb şi caut informaŃii în altă parte. ☺ NuNu-mi răspunde la întrebările prosteşti şi lipsite de sens. Altfel voi încerca mereu să te agăŃ cu astfel de întrebări. ☺ Nu te teme că petrecem prea puŃin timp împreună. Contează cum îl petrecem. ☺ Nu te teme dacă eu sunt speriat. AratăArată-te curajos ! ☺ PoartăPoartă-te cu mine ca şi cu prietenii tăi. łine minte: învăŃ mai bine de la un model decât de la un critic. ☺ Nu uita că nu pot creşte fără încurajări şi înŃelegere. ŞI ÎN AFARĂ DE ASTA, TE IUBESC FOARTE MULT. TE ROG, IUBEŞTE-MĂ ŞI TU ÎN SCHIMB !


,,Ideile mari pornesc ȋntotdeauna din suflete mari.” Vasile Conta

Ne revedem curând!


Nr 6