Page 7

AEGEE IAªI (Asociaþia Studenþilor Europeni Iaºi)

DATE DE CONTACT

Misiune: AEGEE-Iaºi creeazã, întreþine ºi promoveazã activitãþile de voluntariat, într-un cadru propice dezvoltãrii personale ºi profesionale, prin stimularea comunicãrii, difuzarea informaþiei ºi încurajarea iniþiativei în rândul tinerilor, într-un mediu multidisciplinar, cu impact atât la nivel local, cât ºi European. AEGEE Iaºi promoveazã valorile europene, propunându-ºi sã îmbunãtãþeascã astfel gradul de informare ºi activitatea de cercetare a studenþilor, într-un cadru bazat pe cooperare, toleranþã ºi respect reciproc.

ADRESA: B-dul Copou, Complex «Titu Maiorescu», Cãmin C6, Camera 2, Iaºi,

Domeniul de activitate al organizaþiei: Ariile de actiune ale AEGEE Iaºi includ Schimburi Culturale, Cetãþenie Activã, Pace ºi Stabilitate ºi Învãþãmânt Superior.

TELEFON: 0743-923-244

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

E-MAIL: isaegee@gmail.com

PE DURATà DETERMINATà 1. Pentru Erasmus: Traffic light party, excursie în Bucovina, Christmas Party, (Con)curs de vopsit ouã, (Con)curs de creat mãrþisoare 2. Social/Culturale Local Training Course (noi.2011); “Înainte de a muri aº vrea sã...” - crearea ºi amplasarea unui panou unde populaþia sã îºi scrie dorinþele neîmplinite ºi în acelaºi timp sã îºi revizuiascã visurile personale pe care nu au reuºit sã le ducã la capãt (mar.2012); “E bine sa ma aflu aici” - crearea unor amprente pe asfalt în faþa locurilor din Iaºi ce meritã sã fie vizitate ºi despre care trebuie sã se ºtie (apr.2012), “Locuri ce meritã vãzute”- mai 2012, “Aº fi vrut sã fie aici...” - amplasarea unor dashboarduri pe unele clãdiri dãrãpãnate din centrul Iaºului ºi fiecare cetãþean sã îºi expunã pãrerea despre ce ar dori sã se afle în acel loc (apr.2012); Reînvierea frumosului peisagistic (mai 2012), Cronologie pietonalã (feb. 2012), Peisaj cu personaje decupate pentru ridicarea moralului cetãþenilor ºi a diversitãþii, amplasat în Parc Copou (apr.- mai 2012); “Cãutând din nou dragostea”-primãvara 2012; Târg de Donaþii 20-29 Decembrie 2012; Reînvierea capodoperelor date uitãrii; In bound with nature, Trainiguri ºi workshopuri gratuite pentru studenþi - feb.-mai 2012; “Vreau sã ºtiu”- vara 2012.

Cerinte speciale pentru voluntari: sã completeze un chestionar ºi sã þinã un interviu cu Coordonatorul Resurse Umane a AEGEE Iaºi. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, minim 2-3 ore pe sãptãmânã.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

WEB: http://isaegee.wordpress. com PERSOANÃ DE CONTACT:Dana Harip

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  
Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement