Page 4

DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, bvd. Chimiei, nr. 12, et.1, cod 700293

FUNDAÞIA ALÃTURI DE VOI ROMÂNIA Misiune: incluziunea persoanelor seropozitive HIV ºi din alte grupuri vulnerabile Domeniul de activitate al organizaþiei: asistenþa socio-profesionalã a grupului ?intã principal al funda?iei, promovarea economiei sociale ºi dezvoltarea antreprenoriatului social, oferirea de asisten?ã interna?ionalã pentru dezvoltare altor ?ãri.

Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: Fundaþia ”Alãturi de Voi” România (ADV România) este o organizaþie

TELEFON: 0232-275-568 0757-110-234 E-MAIL: voluntariat@alaturidevoi.ro

neguvernamentalã, apoliticã ºi fãrã afiliere religioasã, înfiinþatã în februarie 2002 de cãtre Holt International Children’s Services, SUA. Sediul naþional al fundaþiei este în Iaºi, fundaþia având centre ºi în Constanþa ºi Tg. Mureº. Timp de peste 9 ani, ADV România a derulat peste 40 de proiecte/programe, din care 5 continuã ºi în prezent, prin finanþarea oferitã de organisme internaþionale, autoritãþi locale ºi din fonduri proprii. Programele fundaþiei sunt cu preponderenþã în domeniul asistenþei psiho-sociale, integrãrii socio-profesionale prin economie socialã, antreprenoriat social ºi asistenþã pentru dezvoltare internaþionalã. Grupul þintã este format din persoane infectate/afectate HIV/SIDA, persoane cu dizabilitãþi, alte grupuri vulnerabile precum ºi structuri/persoane din comunitate care activeazã în folosul celor mai sus menþionaþi.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

WEB: www.alaturidevoi.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Mãdãlina Sauciuc

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Derularea de activitãþi zilnice la Clubul Tinerilor (serviciu adresat tinerilor infectaþi cu HIV/SIDA, în mod special, dar ºi tinerilor cu alte dizabilitãþi sau defavorizaþi social, ce are ca obiectiv integrarea socialã, ºcolarã ºi profesionalã a acestor categorii de tineri); 2. Derularea de activitãþi în cadrul atelierelor de terapie vocaþionalã : realizarea de activitãþi specifice împreunã cu tinerii în cadrul atelierelor de terapie vocaþionalã facilitând asimilarea cunoºtintelor, dar ºi formele de terapie incluse (legatorie manualã, croitorie, calculatoare, picturã ºi artã meºteºugãreascã); 3. Activitãþi pentru sprijinirea angajaþilor, persoane cu dizabilitãþi, din cadrul Unitãþii protejate autorizate Util Deco: suport acordat persoanelor cu dizabilitãþi în realizarea activitãþilor sau a sarcinilor de lucru, activitãþi de promovare a produselor realizate de persoanele cu dizabilitãþi, în rândul persoanelor fizice sau a firmelor; 4. Activitãþi administrative (scanare, printare, xero-copiere, îndosariere documente, tehnoredactare etc.); 5. Organizare/participare la evenimente (ex. ªcoala de Varã, târguri, Funda Umanã – eveniment care marcheazã Ziua Mondialã de Luptã Anti-SIDA, petreceri pentru beneficiari, conferinþe, cursuri etc). Cerinþe speciale pentru voluntari: A fi voluntar ADV înseamnã a fi comunicativ, creativ, organizat ºi responsabil. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, Luni – vineri: 8.30 – 16.30, cu excepþia unor evenimente punctuale, care necesitã un alt orar.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement