Page 13

DIRECÞIA GENERALÃ DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ ªI PROTECÞIA COPILULUI IAªI Domeniul de activitate: Direcþia Generalã de Asistentã Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi, realizeazã la nivelul judeþului mãsurile de asistenþã socialã în domeniul protecþiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice precum ºi a oricãror persoane aflate in nevoie. Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: În exercitarea atribuþiilor prevãzute de lege, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi desfaºoarã activitãþi în urmãtoarele domenii: în domeniul protecþiei copilului ºi familiei; în domeniul protecþiei persoanelor adulte. Serviciile existente: Serviciul pentru Situaþii de Urgenþã, Serviciul Management de Caz, Serviciul de Evaluare Complexã a Copilului, Servicii de zi, Servicii de tip familial, Servicii de tip rezidenþial, Serviciul Persoane aflate în dificultate, Serviciul Prevenire marginalizare socialã, Serviciul de Evaluare complexã a persoanelor adulte cu handicap, Serviciul persoane adulte cu handicap (prestaþii).

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Persoanele care desfaºoarã activitãþi de voluntariat în cadrul serviciilor privind protecþia copilului, desfaºoarã activitãþi ce au ca scop: pregãtirea pentru viaþã independentã, suport emoþional ºi psihologic în vederea optimizãrii inserþiei socioprofesionale, realizarea obiectivelor educaþiei non-formale, participative, de stimulare ºi dezvoltare personalã. 2. Pentru potenþialii voluntari care solicitã efectuarea activitãþii de voluntariat în domeniul asistenþei sociale a persoanelor adulte, aceºtia pot fi implicati în : activitãþi de evaluare iniþialã a persoanelor adulte aflate în dificultate care au accesat serviciile DGASPC; activitãþi destinate adulþilor cu dizabilitãþi prin implementarea unor programe de fizioterapie ºi kinetoterapie. Voluntarii acþioneazã în baza unor contracte clare, în acord cu legislaþia în vigoare pe o perioadã determinatã (1 an) cu posibilitatea prelungirii acestora. Formarea profesionalã continuã a voluntarilor va fi promovatã, sprijinitã ºi înregistratã de cãtre coordonatorul fiecarui Centru Rezidenþial sau Complex de Servicii din cadrul DGASPC Iaºi.

Cerinþe speciale pentru voluntari: actele necesare completãrii dosarului de voluntariat sunt cerere tip, copii dupã actele de identitate/stare civilã, recomandare de la facultate/serviciu/ONG (dupã caz), adeverinþã de la medicul de familie din care sã rezulte cã sunteþi clinic sãnãtos ºi nu figuraþi în evidenþã cu boli cronice, psihice sau contagioase, adeverinþã de student/serviciu, fisã de examinare psihologicã, cazier, curriculum vitae, contract de voluntariat încheiat dupã completarea dosarului de voluntariat. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar stabilit de comun acord cu acesta.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

DATE DE CONTACT ADRESA: Iaºi, str.Vasile Lupu, nr.57 A, Serviciul Management de Caz, Compartiment Management de Caz pentru copii în sistem rezidenþial TELEFON: 0232-474-800, int. 216 E-MAIL: spr_iasi@yahoo.com WEB: www.dasiasi.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Anca Moisuc, psihopedagog

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  
Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement