Page 12

AGENÞIA NAÞIONALÃ ANTIDROG CENTRUL REGIONAL IAªI

DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, Str. M. Costãchescu, Nr. 1, Corp B, parter TELEFON: 0232-217-999 E-MAIL: cpecaiasi@gmail.com WEB: www.antidrogiasi.ro www.ana.gov.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Mihaela Ciobanu, coordonator voluntari

Misiunea Agenþiei Naþionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua ºi monitoriza, la nivel naþional, politicile în domeniul prevenirii ºi combaterii traficului ºi consumului ilicit de droguri, precum ºi al asistenþei integrate a consumatorilor, aplicate de cãtre instituþiile cu atribuþii în domeniu. Domeniul de activitate al instituþiei: prevenirea consumului de droguri în ºcoalã, familie ºi comunitate; oferirea serviciilor de asistenþã integratã în adicþii. Serviciile/activitãþile principale ale instituþiei: 1. Activitãþi de prevenire a consumului de droguri în colaborare cu toate instituþiile ºi ONGurile locale cu rol în domeniul consumului de droguri; 2. Centrul de Asistenþã Integratã în Adicþii Iaºi - servicii de asistenþã pentru persoanele consumatoare de droguri, în regim de confidenþialitate (tratament medicamentos, evaluare medicalã, evaluare psihologicã ºi socialã, consiliere, reintegrare).

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. 2. 3. 4.

Activitãþi de informare-educare-comunicare; Implicarea în realizarea de activitãþi în cadrul Campaniilor locale, naþionale ºi internaþionale; Activitãþi de promovare a preocupãrilor sãnãtoase de timp liber; Activitãþi de promovare a serviciilor.

Cerinþe speciale pentru voluntari: 1. Vârsta minima de 14 ani împliniþi, sã cunoascã limba românã, sã fie motivat sã se implice în activitãþile Centrului; 2. Dosarul personal al voluntarului cuprinde: curriculum vitae, scrisoare de motivae, copia actului de identitate copie de pe cazierul judiciar; pentru minori este obligatoriu acordul scris al reprezentantul legal. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, intervalul 08:00-16:00. Pentru cã majoritatea activitãþilor se deruleazã pe teren, vor fi activitãþi ºi în afara acestui program, pot fi alese orele de lucru în funcþie de disponibilitatea voluntarului ºi necesitãþile comunitãþii.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement