Page 11

FUNDAÞIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY Misiune: Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, organizaþie neguvernamentalã, urmãreºte îmbunãtãþirea calitãþii vieþii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor ºi a familiilor, oferind servicii sociale ºi promovând practici profesioniste în asistenþã socialã. Domeniul de activitate al organizaþiei: servicii sociale, educaþie, voluntariat Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: 1. Dezvoltarea de servicii de asistenþã socialã centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup (copii, familii sãrace, persoane cu nevoi speciale, persoane in vârsta, tineri, minoritãþi, persoane abuzate, etc.), în vederea prevenirii si depãºirii unor situaþii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenþã, prezervãrii autonomiei ºi protecþiei persoanei, prevenirii marginalizãrii ºi excluziunii sociale, promovãrii incluziunii sociale ºi creºterii calitãþii vieþii. 2. Dezvoltarea de programe destinate nevoilor de dezvoltare a copiilor, a tinerilor ºi a pãrinþilor; 3. Dezvoltarea de programe de voluntariat ºi educaþie non-formalã.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

DATE DE CONTACT ADRESA: Str. Varianta Uzinei, nr. 1, 700013, Iaºi TELEFON: 0232-278-535 E-MAIL: iasi@bethany.ro roxana.enache@bethany.ro

WEB: www.bethany.ro

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Activitãþi recreative ºi socio-educative la Spitalul de Copii “Sfânta Maria” Iaºi 2. Activitãþi de promovare a campaniilor fundaþiei 3. Campanii educaþionale 4. Organizare evenimente pentru copii ºi tineri 5. Activitãþi administrative

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ 1. Campanie de încurajare a donãrii de sânge la Centrul de Transfuzii - “Dacã nu ºtii nu-þi pasã. CÂND ? Dar acum ºtii” 2. Facepainting la Carrefour Felicia – în cadrul 1. 15 noiembrie – 15 decembrie 2011 campaniei „Coloreazã un destin” 2. noiembrie 2011 – 3. Confecþionare bijuterii la Centrul de aprilie 2012 Plasament “Ion Holban” – proiectul “Sã fim 3. noiembrie 2011 – creativi” aprilie 2012 4. Campania de strângere de fonduri Inimã 4. 14-16 decembrie 2011 Bunã

Cerinþe speciale pentru voluntari: Implicare, responsabilitate, entuziasm. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar 08.00-18.00 ºi în weekend.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

PERSOANÃ DE CONTACT: Roxana Enache, coordonator voluntari

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay