Page 1

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

2011 - 2012

Publicaþie electronicã gratuitã elaboratã de Fundaþia Serviciilor Sociale Bethany


Dragi citirori, Ne bucuram sa va putem prezenta prima editie a publicatiei electronice “Voluntar, caut proiecte ! - Ghidul Oportunitatilor de Voluntariat din Iasi (2011-2012). Ghidul vine în intampinarea celor interesati sa se implice în activitati de voluntariat, punandu-le la dispozitie o paleta diversa de cauze si activitati ale organizatiilor si institutiilor din Iasi. De asemenea, Ghidul vine atat în sprijinul organizatiilor interesate sa dezvolte parteneriate locale în domeniul voluntariatului, cat si al reprezentantilor institutiilor si presei interesate de starea sectorului de voluntariat local. Fundatia Serviciilor Sociale Bethany sustine si promoveaza dezvoltarea voluntariatului la nivel local ( prin Centrul de Voluntariat Iasi, evenimente speciale dedicate voluntariatului - Saptamana Nationala a Voluntariatului, Gala Voluntarilor) si la nivel national, fiind membru deplin in VOLUM - Federatia Organizatiilor care Sprijina Dezvoltarea Voluntariatului in Romania. Va dorim lectura placuta, entuziasm si implicare !

Diana Paius, Manager Zonal Fundatia Serviciilor Sociale Bethany


DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, bvd. Chimiei, nr. 12, et.1, cod 700293

FUNDAÞIA ALÃTURI DE VOI ROMÂNIA Misiune: incluziunea persoanelor seropozitive HIV ºi din alte grupuri vulnerabile Domeniul de activitate al organizaþiei: asistenþa socio-profesionalã a grupului ?intã principal al funda?iei, promovarea economiei sociale ºi dezvoltarea antreprenoriatului social, oferirea de asisten?ã interna?ionalã pentru dezvoltare altor ?ãri.

Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: Fundaþia ”Alãturi de Voi” România (ADV România) este o organizaþie

TELEFON: 0232-275-568 0757-110-234 E-MAIL: voluntariat@alaturidevoi.ro

neguvernamentalã, apoliticã ºi fãrã afiliere religioasã, înfiinþatã în februarie 2002 de cãtre Holt International Children’s Services, SUA. Sediul naþional al fundaþiei este în Iaºi, fundaþia având centre ºi în Constanþa ºi Tg. Mureº. Timp de peste 9 ani, ADV România a derulat peste 40 de proiecte/programe, din care 5 continuã ºi în prezent, prin finanþarea oferitã de organisme internaþionale, autoritãþi locale ºi din fonduri proprii. Programele fundaþiei sunt cu preponderenþã în domeniul asistenþei psiho-sociale, integrãrii socio-profesionale prin economie socialã, antreprenoriat social ºi asistenþã pentru dezvoltare internaþionalã. Grupul þintã este format din persoane infectate/afectate HIV/SIDA, persoane cu dizabilitãþi, alte grupuri vulnerabile precum ºi structuri/persoane din comunitate care activeazã în folosul celor mai sus menþionaþi.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

WEB: www.alaturidevoi.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Mãdãlina Sauciuc

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Derularea de activitãþi zilnice la Clubul Tinerilor (serviciu adresat tinerilor infectaþi cu HIV/SIDA, în mod special, dar ºi tinerilor cu alte dizabilitãþi sau defavorizaþi social, ce are ca obiectiv integrarea socialã, ºcolarã ºi profesionalã a acestor categorii de tineri); 2. Derularea de activitãþi în cadrul atelierelor de terapie vocaþionalã : realizarea de activitãþi specifice împreunã cu tinerii în cadrul atelierelor de terapie vocaþionalã facilitând asimilarea cunoºtintelor, dar ºi formele de terapie incluse (legatorie manualã, croitorie, calculatoare, picturã ºi artã meºteºugãreascã); 3. Activitãþi pentru sprijinirea angajaþilor, persoane cu dizabilitãþi, din cadrul Unitãþii protejate autorizate Util Deco: suport acordat persoanelor cu dizabilitãþi în realizarea activitãþilor sau a sarcinilor de lucru, activitãþi de promovare a produselor realizate de persoanele cu dizabilitãþi, în rândul persoanelor fizice sau a firmelor; 4. Activitãþi administrative (scanare, printare, xero-copiere, îndosariere documente, tehnoredactare etc.); 5. Organizare/participare la evenimente (ex. ªcoala de Varã, târguri, Funda Umanã – eveniment care marcheazã Ziua Mondialã de Luptã Anti-SIDA, petreceri pentru beneficiari, conferinþe, cursuri etc). Cerinþe speciale pentru voluntari: A fi voluntar ADV înseamnã a fi comunicativ, creativ, organizat ºi responsabil. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, Luni – vineri: 8.30 – 16.30, cu excepþia unor evenimente punctuale, care necesitã un alt orar.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


ASOCIAÞIA CLUBURILOR ALCOOLICILOR ÎN RECUPERARE Misiune: recuperarea psihosocialã, post-curã, a persoanelor cu probleme alcool-corelate ºi complexe ºi a familiilor acestora si integrarea lor in grupuri de suport (Cluburi ale Alcoolocilor in Recuperare). Domeniul de activitate al organizaþiei: social Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: 1. Centrul de recuperare post - curã: consiliere individualã, familialã ºi de grup, educaþie pentru sãnãtate, terapie ocupaþionalã; 2. Clubul (Grupul de suport): este o comunitate formatã din persoane care au probleme legate de consumul de alcool precum ºi din familiile acestora; 3. Activitãþi educaþionale: prevenire/informare în ºcoli, licee, ONG-uri, parohii pentru copii, tineri, adulþi, ªcoala Teritorialã de Alcoologie pentru familiile cu probleme de alcool integrate în program, cursuri de formare pentru operatori (moderatorii cluburilor)

DATE DE CONTACT

ADRESA: sos. Rediu Tatar, nr.21-23, Iasi, cod 700546 TELEFON: 0232-228204, 0769-664-531 E-MAIL: acar_2004ro@yahoo.com

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG

1. 2. 3. 4.

Secretariat; Activitãþi de informare; Implicare în activitãþi de terapie ocupaþionalã; Implicare în organizarea unor activitãþi/evenimente.

Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar 10.00 - 16.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

WEB: www.alcoologia.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Ramona Ciobanu, responsabil centru de recuperare.


DATE DE CONTACT

ADRESA: B-dul Socola, nr.3A, bl. E1, sc. B, et. 3, ap. 6, Iaºi TELEFON: 0741-090-309 E-MAIL: adpsiasi@yahoo.com

ASOCIAÞIA PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR SOCIALE IAªI Misiune: Promovarea, reprezentarea ºi susþinerea intereselor persoanelor vulnerabile Domeniul de activitate al organizaþiei: programe sociale, programe de instruire ºi realizarea de publicaþii de specialitate Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: promovarea drepturilor copilului ºi prevenirea abuzului asupra acestuia sub toate formele; activitãþi de prevenire ºi informare în domeniul traficului de persoane; dezvoltarea deprinderilor de viaþã independentã a tinerilor care urmeazã sã pãrãseascã sistemul de protecþie a copilului.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ

WEB: www.adpsiasi.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Mãdãlina Belcescu, psiholog

1. Implicarea in campanii educative de prevenire a abuzului si promovarea drepturilor copilului la nivel local (10 comune din judeþul Iaºi) pentru copii ºi pãrinþii acestora; 2. Implicarea în campanii educative pentru prevenirea traficului de persoane adresate tinerilor între 14 si 25 de ani; 3. Implicarea în activitãþi de dezvoltare a deprinderilor de viaþã independentã pentru tinerii care pãrãsesc centrele de plasament.

CÂND ?

1. Prezent - martie 2012; 2. Prezent - martie 2012; 3. Prezent - decembrie 2011;

Cerinþe speciale pentru voluntari: entuziasm ºi pricepere în desfãºurarea de activitãþi cu copiii Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar 09:00 - 16.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


AEGEE IAªI (Asociaþia Studenþilor Europeni Iaºi)

DATE DE CONTACT

Misiune: AEGEE-Iaºi creeazã, întreþine ºi promoveazã activitãþile de voluntariat, într-un cadru propice dezvoltãrii personale ºi profesionale, prin stimularea comunicãrii, difuzarea informaþiei ºi încurajarea iniþiativei în rândul tinerilor, într-un mediu multidisciplinar, cu impact atât la nivel local, cât ºi European. AEGEE Iaºi promoveazã valorile europene, propunându-ºi sã îmbunãtãþeascã astfel gradul de informare ºi activitatea de cercetare a studenþilor, într-un cadru bazat pe cooperare, toleranþã ºi respect reciproc.

ADRESA: B-dul Copou, Complex «Titu Maiorescu», Cãmin C6, Camera 2, Iaºi,

Domeniul de activitate al organizaþiei: Ariile de actiune ale AEGEE Iaºi includ Schimburi Culturale, Cetãþenie Activã, Pace ºi Stabilitate ºi Învãþãmânt Superior.

TELEFON: 0743-923-244

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

E-MAIL: isaegee@gmail.com

PE DURATà DETERMINATà 1. Pentru Erasmus: Traffic light party, excursie în Bucovina, Christmas Party, (Con)curs de vopsit ouã, (Con)curs de creat mãrþisoare 2. Social/Culturale Local Training Course (noi.2011); “Înainte de a muri aº vrea sã...” - crearea ºi amplasarea unui panou unde populaþia sã îºi scrie dorinþele neîmplinite ºi în acelaºi timp sã îºi revizuiascã visurile personale pe care nu au reuºit sã le ducã la capãt (mar.2012); “E bine sa ma aflu aici” - crearea unor amprente pe asfalt în faþa locurilor din Iaºi ce meritã sã fie vizitate ºi despre care trebuie sã se ºtie (apr.2012), “Locuri ce meritã vãzute”- mai 2012, “Aº fi vrut sã fie aici...” - amplasarea unor dashboarduri pe unele clãdiri dãrãpãnate din centrul Iaºului ºi fiecare cetãþean sã îºi expunã pãrerea despre ce ar dori sã se afle în acel loc (apr.2012); Reînvierea frumosului peisagistic (mai 2012), Cronologie pietonalã (feb. 2012), Peisaj cu personaje decupate pentru ridicarea moralului cetãþenilor ºi a diversitãþii, amplasat în Parc Copou (apr.- mai 2012); “Cãutând din nou dragostea”-primãvara 2012; Târg de Donaþii 20-29 Decembrie 2012; Reînvierea capodoperelor date uitãrii; In bound with nature, Trainiguri ºi workshopuri gratuite pentru studenþi - feb.-mai 2012; “Vreau sã ºtiu”- vara 2012.

Cerinte speciale pentru voluntari: sã completeze un chestionar ºi sã þinã un interviu cu Coordonatorul Resurse Umane a AEGEE Iaºi. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, minim 2-3 ore pe sãptãmânã.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

WEB: http://isaegee.wordpress. com PERSOANÃ DE CONTACT:Dana Harip


DATE DE CONTACT

ADRESA: bd. Carol I, nr. 22, Universitatea “Al. I. Cuza”, corp B, et. 3, sala B606, Iaºi TELEFON: 0332-410-875 E-MAIL: office@aieseciasi.ro WEB: www.aieseciasi.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Ecaterina Pop

AIESEC IAªI Misiune: dezvoltarea tinerilor ºi implinirea potenþialului uman Domeniul de activitate al organizaþiei: educaþie, dezvoltare personalã ºi profesionalã Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: proiecte educaþionale

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG

1. Dobândirea calitãþii de membru în urma recrutãrii de la începutul fiecãrui an universitar; 2. Dobândirea calitãþii de membru în urma efectuãrii unui internship internaþional ºi, la întoarcere, implicarea în cadrul organizaþiei;

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ

1. Proiecte de educaþie nonformalã pentru elevii de liceu; 2. Proiecte de orientare profesionalã ºi dezvoltare personalã pentru studenþi; 3. Internship-uri internaþionale;

CÂND ?

1. feb-mar 2012; iul-aug 2012; 2. oct 2012; 3. Începând cu apr. 2012;

Cerinþe speciale pentru voluntari: limba englezã nivel mediu; tineri între 18-30 ani Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, minim 4 ore/sãptãmânã.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


A.S.A.F.F.I. (Asociaþia Studenþilor ºi Absolvenþilor DATE DE CONTACT Facultãþii de Filosofie ºi ªtiinþe Social-Politice din Iaºi) TELEFON: 0746-891-170 Misiune: oferirea de oportunitãþi pentru dezvoltarea personalã, profesionalã ºi socialã a tinerilor de la Facultatea de Filosofie ºi ªtiinþe Social-Politice din cadrul Universitãþii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi.

E-MAIL: hr.asaffi@gmail.com

Domeniul de activitate al organizaþiei: ONG studen?esc

WEB: http://asafficuza.blogspot.com

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

PERSOANÃ DE CONTACT: Radu Gabriel Rotaru

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ

1. ªedinþe generale bilunare ºi ºedinþe sãptãmânale pe departamente 2. Film&Coffee at A.S.A.F.F.I. 3. Training-uri 4. Workshop-uri 5. Tabere 6. Cercetãri

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ªcoala Sociologicã Informare cu privire la Bursele Erasmus SNV FeStudIs Ziua Por?ilor Deschise la F.S.S.P. Ziua Absolventului

CÂND ?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

19-22 octombrie; Aprilie/mai; 9-15 mai; 9-15 mai; mai/iunie iunie

Cerinþe speciale pentru voluntari: Voluntarii trebuie sã fie studenþi ori absolvenþi ai Facultã?ii de Filosofie ºi ? tiin?e Social Politice Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar 08.00-20.00. Excepþie fac ºedinþele generale ori pe departamente.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, cartierul Tãtãraºi, str. Vânãtori 6 TELEFON: 0742-483-336 0728-111-170 0724-680-896 E-MAIL: sotiiroman@hotmail.com WEB: www.armatasalvarii.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Eugenia ºi Gheorghe Roman

ARMATA SALVÃRII Misiune: Mâna omului ºi inima Domnului Domeniul de activitate al organizaþiei: social ºi spiritual Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: Deservirea socialã, spãlãtoria socialã, programe cu copii, tineri ºi bãtrâni

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Deservirea Socialã (Clasare ºi repartizare haine) Spãlãtoria socialã (programare maºinilor de spãlat ºi cãlcat ) Programul Calculatoare Clubul copiilor - jocuri, cântece, desene, scenete, lucru manual Clubul tinerilor – program de relaxare pentru tineret (cantece, concursuri) Clubul bunicilor - program de relaxare pentru bãtrâni 1/lunã Dansuri copii After school

Cerinþe speciale pentru voluntari: 1. Sã ºtie ca Armata Salvãrii este o misiune creºtinã; 2. Sã fie fãrã vicii (nefumãtori ºi sã nu consume alcool); Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


FUNDAÞIA SERVICIILOR SOCIALE BETHANY Misiune: Fundatia Serviciilor Sociale Bethany, organizaþie neguvernamentalã, urmãreºte îmbunãtãþirea calitãþii vieþii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor ºi a familiilor, oferind servicii sociale ºi promovând practici profesioniste în asistenþã socialã. Domeniul de activitate al organizaþiei: servicii sociale, educaþie, voluntariat Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: 1. Dezvoltarea de servicii de asistenþã socialã centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup (copii, familii sãrace, persoane cu nevoi speciale, persoane in vârsta, tineri, minoritãþi, persoane abuzate, etc.), în vederea prevenirii si depãºirii unor situaþii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenþã, prezervãrii autonomiei ºi protecþiei persoanei, prevenirii marginalizãrii ºi excluziunii sociale, promovãrii incluziunii sociale ºi creºterii calitãþii vieþii. 2. Dezvoltarea de programe destinate nevoilor de dezvoltare a copiilor, a tinerilor ºi a pãrinþilor; 3. Dezvoltarea de programe de voluntariat ºi educaþie non-formalã.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

DATE DE CONTACT ADRESA: Str. Varianta Uzinei, nr. 1, 700013, Iaºi TELEFON: 0232-278-535 E-MAIL: iasi@bethany.ro roxana.enache@bethany.ro

WEB: www.bethany.ro

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Activitãþi recreative ºi socio-educative la Spitalul de Copii “Sfânta Maria” Iaºi 2. Activitãþi de promovare a campaniilor fundaþiei 3. Campanii educaþionale 4. Organizare evenimente pentru copii ºi tineri 5. Activitãþi administrative

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ 1. Campanie de încurajare a donãrii de sânge la Centrul de Transfuzii - “Dacã nu ºtii nu-þi pasã. CÂND ? Dar acum ºtii” 2. Facepainting la Carrefour Felicia – în cadrul 1. 15 noiembrie – 15 decembrie 2011 campaniei „Coloreazã un destin” 2. noiembrie 2011 – 3. Confecþionare bijuterii la Centrul de aprilie 2012 Plasament “Ion Holban” – proiectul “Sã fim 3. noiembrie 2011 – creativi” aprilie 2012 4. Campania de strângere de fonduri Inimã 4. 14-16 decembrie 2011 Bunã

Cerinþe speciale pentru voluntari: Implicare, responsabilitate, entuziasm. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar 08.00-18.00 ºi în weekend.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

PERSOANÃ DE CONTACT: Roxana Enache, coordonator voluntari


AGENÞIA NAÞIONALÃ ANTIDROG CENTRUL REGIONAL IAªI

DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, Str. M. Costãchescu, Nr. 1, Corp B, parter TELEFON: 0232-217-999 E-MAIL: cpecaiasi@gmail.com WEB: www.antidrogiasi.ro www.ana.gov.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Mihaela Ciobanu, coordonator voluntari

Misiunea Agenþiei Naþionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua ºi monitoriza, la nivel naþional, politicile în domeniul prevenirii ºi combaterii traficului ºi consumului ilicit de droguri, precum ºi al asistenþei integrate a consumatorilor, aplicate de cãtre instituþiile cu atribuþii în domeniu. Domeniul de activitate al instituþiei: prevenirea consumului de droguri în ºcoalã, familie ºi comunitate; oferirea serviciilor de asistenþã integratã în adicþii. Serviciile/activitãþile principale ale instituþiei: 1. Activitãþi de prevenire a consumului de droguri în colaborare cu toate instituþiile ºi ONGurile locale cu rol în domeniul consumului de droguri; 2. Centrul de Asistenþã Integratã în Adicþii Iaºi - servicii de asistenþã pentru persoanele consumatoare de droguri, în regim de confidenþialitate (tratament medicamentos, evaluare medicalã, evaluare psihologicã ºi socialã, consiliere, reintegrare).

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. 2. 3. 4.

Activitãþi de informare-educare-comunicare; Implicarea în realizarea de activitãþi în cadrul Campaniilor locale, naþionale ºi internaþionale; Activitãþi de promovare a preocupãrilor sãnãtoase de timp liber; Activitãþi de promovare a serviciilor.

Cerinþe speciale pentru voluntari: 1. Vârsta minima de 14 ani împliniþi, sã cunoascã limba românã, sã fie motivat sã se implice în activitãþile Centrului; 2. Dosarul personal al voluntarului cuprinde: curriculum vitae, scrisoare de motivae, copia actului de identitate copie de pe cazierul judiciar; pentru minori este obligatoriu acordul scris al reprezentantul legal. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, intervalul 08:00-16:00. Pentru cã majoritatea activitãþilor se deruleazã pe teren, vor fi activitãþi ºi în afara acestui program, pot fi alese orele de lucru în funcþie de disponibilitatea voluntarului ºi necesitãþile comunitãþii.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


DIRECÞIA GENERALÃ DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ ªI PROTECÞIA COPILULUI IAªI Domeniul de activitate: Direcþia Generalã de Asistentã Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi, realizeazã la nivelul judeþului mãsurile de asistenþã socialã în domeniul protecþiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice precum ºi a oricãror persoane aflate in nevoie. Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: În exercitarea atribuþiilor prevãzute de lege, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Iaºi desfaºoarã activitãþi în urmãtoarele domenii: în domeniul protecþiei copilului ºi familiei; în domeniul protecþiei persoanelor adulte. Serviciile existente: Serviciul pentru Situaþii de Urgenþã, Serviciul Management de Caz, Serviciul de Evaluare Complexã a Copilului, Servicii de zi, Servicii de tip familial, Servicii de tip rezidenþial, Serviciul Persoane aflate în dificultate, Serviciul Prevenire marginalizare socialã, Serviciul de Evaluare complexã a persoanelor adulte cu handicap, Serviciul persoane adulte cu handicap (prestaþii).

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Persoanele care desfaºoarã activitãþi de voluntariat în cadrul serviciilor privind protecþia copilului, desfaºoarã activitãþi ce au ca scop: pregãtirea pentru viaþã independentã, suport emoþional ºi psihologic în vederea optimizãrii inserþiei socioprofesionale, realizarea obiectivelor educaþiei non-formale, participative, de stimulare ºi dezvoltare personalã. 2. Pentru potenþialii voluntari care solicitã efectuarea activitãþii de voluntariat în domeniul asistenþei sociale a persoanelor adulte, aceºtia pot fi implicati în : activitãþi de evaluare iniþialã a persoanelor adulte aflate în dificultate care au accesat serviciile DGASPC; activitãþi destinate adulþilor cu dizabilitãþi prin implementarea unor programe de fizioterapie ºi kinetoterapie. Voluntarii acþioneazã în baza unor contracte clare, în acord cu legislaþia în vigoare pe o perioadã determinatã (1 an) cu posibilitatea prelungirii acestora. Formarea profesionalã continuã a voluntarilor va fi promovatã, sprijinitã ºi înregistratã de cãtre coordonatorul fiecarui Centru Rezidenþial sau Complex de Servicii din cadrul DGASPC Iaºi.

Cerinþe speciale pentru voluntari: actele necesare completãrii dosarului de voluntariat sunt cerere tip, copii dupã actele de identitate/stare civilã, recomandare de la facultate/serviciu/ONG (dupã caz), adeverinþã de la medicul de familie din care sã rezulte cã sunteþi clinic sãnãtos ºi nu figuraþi în evidenþã cu boli cronice, psihice sau contagioase, adeverinþã de student/serviciu, fisã de examinare psihologicã, cazier, curriculum vitae, contract de voluntariat încheiat dupã completarea dosarului de voluntariat. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar stabilit de comun acord cu acesta.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

DATE DE CONTACT ADRESA: Iaºi, str.Vasile Lupu, nr.57 A, Serviciul Management de Caz, Compartiment Management de Caz pentru copii în sistem rezidenþial TELEFON: 0232-474-800, int. 216 E-MAIL: spr_iasi@yahoo.com WEB: www.dasiasi.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Anca Moisuc, psihopedagog


DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, str. Bucium nr. 34 - clãdirea MOLDOMOBILA-lângã Carrefour Felicia TELEFON: 0743-140-567 E-MAIL: brodoceanu@yahoo.com

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ “Gh. Asachi” IAªI Misiune: Biblioteca Judeþeanã „Gh. Asachi” se identificã ca un centrul regional de informare în educaþie ºi culturã, ce dezvoltã dialogul inter-cultural ºi favorizeazã diversitatea culturalã, prin punerea la dispoziþia întregii comunitãþi din Regiunea Moldovei, a unor colecþii diversificate de documente ºi servicii, prin acces liber, gratuit ºi nediscriminatoriu. Domeniul de activitate al instituþiei: Biblioteca, prin proiectele iniþiate, contribuie la reintegrarea comunitarã, socialã ºi culturalã a grupurilor minoritare, etnice ºi defavorizate (persoane cu handicap, persoane de vârsta a III-a, copii instituþionalizaþi), intervine în formarea deprinderilor de lecturã în rândurile copiilor ºi a adolescenþilor, stimuleazã dorinþa de cunoaºtere ºi dezvoltare intelectualã. Noi servicii oferite comunitãþii: împrumut la domiciliu cu ajutorul, voluntarilor ºi a însoþitorilor; crearea fonotecilor individuale pe bazã de comandã pentru nevãzãtori ºi persoanele mai în vârstã; înregistrarea pe CD-uri a materialelor cerute de nevãzãtori(romane, materiale de referin?ã, referate etc.) pe baza buletinelor de cerere completate de cãtre bibliotecar; cursuri de ini?iere a bibliotecarilor în mânuirea echipamentelor speciale pentru lectura persoanelor cu handicap fizic sau senzorial; servicii multiculturale –organizare de activitãþi pentru diferite etnii ; cursuri de englezã pentru nevãzãtori, elevi ºi persoanelor de vârsta a treia.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

PERSOANÃ DE CONTACT: Irena Brodoceanu

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Donatori de voce pentru studioul de înregistrare; 2. Implicarea în organizarea ºi promovarea programelor ºi proiectelor cultural educative: * Saloanele de carte * Campanii: Biblioteca “Gh. Asachi” prezintã editura, O carte pentru bibliotecã, Seri de literaturã în lectura autorilor

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ Cursuri de iniþiere în limba englezã pentru elevi, studenþi, categorii defavorizate ( noiembrie 2011 - februarie 2012, aprilie iulie 2012)

Cerinþe speciale pentru voluntari: sã nu aibã antecedente penale înscrise în cazier, dorinþã de implicare, seriozitate, sã facã muncã de teren, sã ajute la organizarea diverselor activitãþi. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, luni-joi 09.00-16.00, în unele cazuri în weekend.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


REVISTA IUVENTA Misiune: Revista “IUVENTA”, (lat. = tinereþe) este un proiect curajos ce se doreºte a fi inovator de valoare. În acest spirit, stilul ºi conþinutul revistei va fi un îndemn pentru cititori sã-ºi pãstreze vie curiozitatea în faþa culturii ºi a adevãrului. Intenþia explicitã a membrilor redacþiei este sã ofere constant societãþii o oglindã care sã reflecte realitatea, oferind o voce tinerilor care în mod normal nu se pot face auziþi în public. Sperãm ca pasiunea noastrã sã fie încununatã de sprijinul ºi cãldura cititorilor, iar fiecare articol scris sã contribuie la modelarea unei societãþi mai educate, mai bune, mai umane. Domeniul de activitate: cultural-artistic Serviciile/activitãþile principale ale organizaþiei: voluntariat

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG Activitãþi literar-artistice Cãutãm persoane interesate sã-ºi facã cunoscute cunoºtinþele literare ºi dornice sã contribuie la evoluþia revistei alãturi de alþi tineri dinamici, activi, implicaþi.

Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar stabilit de comun acord cu acesta.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

DATE DE CONTACT

TELEFON: 0748-350-285 E-MAIL: revista.iuventa@gmail.com

WEB: http://revistaiuventa.ro/ PERSOANÃ DE CONTACT: Elena Ungureanu, Redactor ªef elena.ungureanu@revistai uventa.ro Dragoº Andrei Preutescu, Redactor ªef Adjunct dragos.preutescu@revistai uventa.ro


DATE DE CONTACT

ADRESA: str. V. Stroescu nr. 4 700079 Iaºi TELEFON: 0742-144-682 0232-311-985 E-MAIL: civitaniasi@yahoo.com

CIVITAN CLUB Misiune: Crearea unui cadru organizat pentru activitãþi de voluntariat care sã rezolve probleme ale comunitãþii. Domeniul de activitate al organizaþiei: educaþie, servicii sociale ºi activitãþi umanitare (filantropice) Serviciile / activitãþile principale ale organizaþiei: servicii de consiliere pentru mame singure, acordarea unui spaþiu de locuit pentru familii unipartentale, servicii de socializare ºi recreere pentru copii, organizarea de activitãþi educative pentru copii, organizarea de evenimente pentru copii ºi tineri în dificultate, acordarea de burse pentru tineri ºi copii cu dizabilitãþi sau provenind din mediul rural, acordarea de sprijin financiar ºi material pentru copii ºi tineri în situaþii de risc (copii bolnavi, copii cu dizabilitãþi, familii cu multi copii, mame singure).

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG

PERSOANÃ DE CONTACT: Iustina Zaharia

1. Activitãþi de socializare cu copiii din Centrul de servicii sociale Sf. Andrei - 6h/lunã (sâmbata dimineaþã) 2. Activitãþi educative ºi joc cu copiii bolnavi de la Spitalul de copii Sf. Maria - 3h/sãptamânã (miercuri dimineaþã ºi dupa amizã, sâmbatã dupã amiazã)

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ

Organizarea de evenimente pentru copii : excursii, concursuri (sportive, origami, desen), scoalã de varã - 20h/eveniment

3. Activitãþi educative ºi joc adaptate copiilor ce fac dializa la Spitalul de copii Sf. Maria - 3h/sãptãmânã ( marþi, joi, vineri dupã amiazã)

Cerinþe speciale pentru voluntari: vârsta minima 16 ani, dacã este posibil experienþã în lucrul cu copii. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


ASOCIAÞIA MAI BINE Misiune: Contribuirea la schimbarea în bine a comunitãþii, ceea ce înseamna un mediu mai curat, un spirit civic mai activ , crearea de oportunitãþi pentru tinerii defavorizaþi ºi promovarea unui stil de viata etic, ecologic ºi echitabil. Domeniul de activitate: Asociaþia are ca domenii de interes protecþia mediului, educaþia pentru dezvoltare durabilã, încurajarea comerþului local ºi a comerþului echitabil, sprijinirea grupurilor defavorizate, încurajarea unui spirit civic activ ºi responsabil.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Susþinerea unei platforme educative pentru încurajarea protejãrii mediului ºi a adoptãrii unui stil de viaþã bazat pe cei trei R ai ecologiei: redu consumul, reutilizeazã, recicleazã, prin intermediul proiectului Iaªi Recicleazã. 2. Informarea cu privire la cele mai toxice deºeuri ºi colectarea acestora, ca parte a proiectului Colectare Baterii. 3. Susþinerea ºi promovarea mijloacelor de transport alternative, mai puþin sau deloc poluante (bicicleta, mijloacele de transport în comun), ca alternative la maºina personalã. 4. Organizarea de evenimente care au drept scop încurajarea comerþului local, susþinerea producãtorilor locali ºi promovarea comerþului echitabil (Sãptãmâna Fiar Trade, Gusta Slow, Local ºi de Sezon). 5. Susþinerea grupurilor defavorizate (copii ºi adulþi cu handicap), prin realizarea de ateliere de art-terapie, bazaruri caritabile, valorificarea de produse realizate de cãtre aceste grupuri.

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ 1. 2. 3. 4. 5.

Ateliere de lucru manual – realizarea de obiecte cu utilitate din materiale reciclabile. Bazaruri caritabile – valorificarea de produse din donaþii, în scop caritabil. Participãri la târguri pentru valorificarea de produse. Acþiuni de strângere de fonduri. Strângeri de semnãturi, organizarea de activitãþi diverse, ca reacþii la problemele din societate.

Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar stabilit de comun acord cu acesta.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

DATE DE CONTACT ADRESA: Str. Amurgului nr 4, Bl. SA2, ap 15, Iaºi, 700415 TELEFON: 0332-419-130 E-MAIL: contact@maibine.eu WEB: www.maibine.eu PERSOANÃ DE CONTACT: Anca Elena Gheorghicã


ASOCIAÞIA O KAIROS

DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, str. Frumoasa nr.16A TELEFON: 0332-440-170, 0771-385-992

Misiunea noastrã este sã contribuim alãturi de alte persoane ºi instituþii la îmbunãtãþirea ºi creºterea calitãþii vieþii oamenilor, care, ca indivizi sau grupuri sociale se aflã în stare de sãrãcie fizicã, psihicã, materialã sau moralã, de marginalizare, excludere sau opresiune. Domeniul de activitate al organizaþiei: servicii sociale Serviciile / activitãþile principale ale organizaþiei: Asistenþã ºi suport pentru copii ºi adolescenþi proveniþi din familii aflate în dificultate - în cadrul Centrului de Zi

E-MAIL: okairos@rdslink.ro ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

PERSOANÃ DE CONTACT: Maria Lupu, psiholog

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. 2. 3. 4.

Ajutor la efectuarea temelor, Activitãþi cultural – educative ºi de animaþie Picturã, muzicã, desen, dans, ºah, informaticã, etc Organizarea de serbãri, scenete, plimbãri, excursii

Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar 09:00-16.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


SPEhRo Misiune: Integrarea socio-profesionalã a persoanelor cu dizabilitãþi prin servicii adaptate

DATE DE CONTACT ADRESA: Str. Sf. Atanasie nr.25, Iaºi

Domeniul de activitate: persoane cu dizabilitãþi precum ºi alte categorii aflate în dificultate Serviciile / activitãþile principale ale organizaþiei: formare profesionalã, pedagogia sistemicã de tip elveþian - curs gratuit ºi Pedagog de recuperare –curs intensiv cu platã -Centru de formare adaptatã pentru persoanele cu dizabilitãþi mentale ºi asociate -Ateliere profesionale pentru persoane cu dizabilitãþi instituþionalizate ºi din comunitate(croitorie, grãdinãrit, bucãtarie, curãþenie ºi croitorie) -Ateliere ocupaþionale (olãrit, croitorie, ipsos, deco, ºi alte activitãþi în alte judeþe) -Apartamente protejate, parenaje profesionale, organizare ateliere ocupaþionale curs, organizare expoziþii cu produse/obiecte ale persoanelor cu dizabilitãþi;-promovare produse /obiecte realizate de persoane cu dizabilitãþi -Stand de prezentare permanent la Iulius Mall, et. 2 -

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PE O DURATÃ DETERMINATÃ 1. La acþiuni punctuale de promovare,marketing, creaþie 2. Acþiuni de vânzare stradalã 3. Colectare de fonduri 4.-Colectare 2% 5. Organizare acþiuni

Cerinþe speciale pentru voluntari: optimism, creativitate, flexibilitate Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar stabilit de comun acord cu acesta.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

TELEFON: 0744-160-800 E-MAIL: carmengro@yahoo.de, isspedagog@yahoo.com WEB: facebook ong SPEhRo PERSOANÃ DE CONTACT: Carmen Grigoraº


SALVAÞI COPIII IAªI

DATE DE CONTACT

ADRESA: Iaºi, Str. Buridava Nr. 10 ( incinta ? colii Al. Vlahu?ã Nr. 3), Cartier Dacia TELEFON: 0742-061-917 E-MAIL: voluntari_osc@yahoo.com

Misiune: protecþia ºi promovarea drepturilor copilului Domeniul de activitate al organizaþiei: drepturile copilului Serviciile / activitãþile principale ale organizaþiei: 1. Serviciul de promovare ºi consiliere privind drepturile copilului; 2. Asistenþã psihosocialã, socio-medicalã ºi recuperare socio-ºcolarã ºi suport, pentru copiii; 3. Consiliere ºi reabilitare psiho-socialã pentru copilul abuzat, traficat. Salvaþi Copiii acþioneazã pentru o lume: în care fiecare copil este apreciat ºi respectat; care ascultã ºi învaþã de la copii; în care fiecare copil are speranþe ºi perspective; în care fiecare copil este protejat de orice forma de violenþã, abuz ºi exploatare.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG

WEB: www.oscis.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Irina Hazincop

1. 2. 3. 4.

Sesiuni de informare în ºcoli ºi licee, centre de plasament, grãdini?e Sesiuni de informare stradale Strângere de fonduri Scriere de proiecte

Cerinþe speciale pentru voluntari: seriozitate ?i responsabilitate. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: flexibil, în func?ie de activitã?i ( pot fi desfã?urate activitã?i de voluntariat ºi în week-end).

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


FUNDAÞIA STAR OF HOPE ROMÂNIA

DATE DE CONTACT ADRESA: Str. Bariera Veche nr. 3 (în spatele Centrului Granit) Iaºi

Misiunea Fundaþiei Star of Hope România este aceea de a ajuta copiii cei mai nevoiaºi pentru a avea o viaþã mai bunã, sã creascã ºi sã se dezvolte într-un climat de demnitate ºi încredere, de valorizare a fiinþei umane.

TELEFON:

0232-216-253

Domeniul de activitate: scopul fundaþiei este de a susþine copiii aflaþi în dificultate, în special copiii cu dizabilitãþi.

E-MAIL: office@starofhope.ro ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

WEB: www.starofhope.ro

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Reabilitarea copiilor cu dizabilitãþi (autism,sindrom down,paralizie cerebral) în central de zi “Steaua Speranþei” 2. Activitãþi recreative/de socializare 3. Informare ºi relaþii cu comunitatea 4. Sprijin pentru integrarea în gradiniþã ºi ºcoalã a copiilor cu dizabilitãþi 5. Activitãþi de colaborare cu instituþiile relevante în domeniul protecþiei copilului

Cerinþe speciale pentru voluntari: Studenti si absolventi ai secþiilor: Psihopedagogie specialã, Psihologie, Asistenþã socialã, Artã, Marketing ºi Relaþii Publice Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, în intervalul orar 08.00-16.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi

PERSOANÃ DE CONTACT: Elisabeta Ghica


DATE DE CONTACT ADRESA: Strada Doctor Vicol, nr. 10, cod 700469, Iaºi TELEFON: 0232-216-700 (int.106) 0742-103-938 E-MAIL: piasi@dgp.ro carmen.matei@dgp.ro WEB: www.penitenciaruliasi.ro

PENITENCIARUL IAªI Misiune: Serviciu public responsabil cu aplicarea regimului de detenþie ºi cu asigurarea intervenþiei recuperative, în condiþii care garanteazã respectarea demnitãþii umane, facilitând responsabilizarea ºi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate ºi contribuind la creºterea gradului de siguranþã a comunitãþii, menþinerea ordinii publice ºi securitãþii naþionale. Domeniul de activitate al instituþiei: Garantarea siguranþei sistemului de detenþie; Educaþie ºi asistenþã psihosocialã adaptate nevoilor persoanelor custodiate; Asistenþa medicalã de calitate pentru persoanele private de libertate, protejarea ºi promovarea sãnãtãþii, precum ºi prevenirea îmbolnãvirilor; Transparenþã ºi imagine realã a sistemului penitenciar, la nivelul societãþii.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG 1. Asistenþã socialã; 2. Activitãþi de ocupare a timpului liber/terapie ocupaþionalã (desen, picturã, muzicã, redactare reviste, sculpturã, globen, realizare emisiuni TV cu circuit închis) 3. Programe educaþionale (pentru sãnãtate, viaþa de familie, prevenþie, alfabetizare) 4. Asistenþã psihologicã; 5. Activitãþi sportive

PE O PERIOADÃ DETERMINATÃ Proiecte de scurtã duratã (sãrbãtori laice/religioase, festivaluri de muzicã/teatru/artã, concursuri creaþie literarã/plasticã, campionate sportive, simpozioane etc.)

PERSOANÃ DE CONTACT: Comisar Carmen Matei, director adjunct educaþie ºi asistenþã psihosocialã Program audienþe: joi, interval orar 13.00-15.00

Programe de asistenþã specificã (educaíonalã/socialã/psihologicã/religioasã) doar cu voluntari calificaþi, în limita competenþelor.

Cerinþe speciale pentru voluntari: Vã rugãm sã ne contactaþi pentru procedura de înscriere. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, intervalul orar 09.00-18.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


ASOCIAÞIA “SOCIETATEA PENTRU PSIHOLOGIE”

DATE DE CONTACT

TELEFON: 0748-350-285 Misiune: SPP se prezintã ca o asociaþie a studenþilor ºi absolvenþilor la Psihologie si ªtiinþele Educaþiei, a cãrei scop este sprijinirea dezvoltãrii psihologiei româneºti prin susþinerea activitãþii ºi formãrii profesionale a membrilor ei ºi doreºte sã le ofere acestora posibilitatea de a-ºi descoperi, dezvolta ºi valorifica la maxim atât potenþialul intelectual, cât ºi abilitãþile, competenþele profesionale, într-un cadru stimulativ ºi amical. -Serviciile/activitãþile

E-MAIL: spp@asociatia-spp.ro

principale ale organizaþiei: traininguri, elaborare chestionare, realizare sondaje, consultanþã în educaþie.

WEB: http://asociatiaspp.ro/

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

PERSOANÃ DE CONTACT: Elena Ungureanu, preºedinte elenna.ungureanu@gmail. com

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG Activitãþile SPP au în vedere facilitarea comunicãrii între studenþi ºi specialiºtii în domeniu, schimbul de experienþã ºi de culturã între studenþii din cele cinci centre universitare membre COGNOSIS, dezvoltarea personalã ºi profesionalã a tinerilor, precum ºi încurajarea implicãrii sociale în comunitatea ieºeanã.

Cerinþe speciale pentru voluntari: Conform statutului, poate deveni membru al Asociaþiei “Societatea Pentru Psihologie” orice student sau absolvent al Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei sau al unei facultãþi cu profil socio-uman (sociologie, asistenþã socialã etc.) pe baza unei cereri care va fi avizatã/aprobatã de Consiliul Director. Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: Activitãþile de voluntariat se vor desfaºura conform programului agreat cu voluntarul, program flexibil.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


DATE DE CONTACT

TELEFON: 0740-296-522 E-MAIL: contact@trainingpeople.ro WEB: www.trainingpeople.ro PERSOANÃ DE CONTACT: Crina Penteleychuk, preºedinte

ASOCIAÞIA TRAINING PEOPLE Misiune: Susþinerea performanþelor personale ºi profesionale prin educaþie, oferirea calitãþii formãrilor ºi a profesionalismului. Domeniul de activitate al instituþiei: training Principalele servicii/activitãþi: pregãtirea, informarea ºi formarea indivizilor, instituþiilor ºi a comunitãþilor pentru dezvoltarea de abilitãþi, comportamente, mecsanisme, deprinderi ºi capacitãþi de formare, atitudini pentru îmbunãtãþirea performanþelor.

ACTIVITÃÞILE PRINCIPALE ÎN CARE SE POT IMPLICA VOLUNTARII

PERMANENT SAU PE TERMEN LUNG Activitãþi de susþinere a serviciilor ºi proiectelor asociaþiei – traininguri, evenimente, scriere de proiecte, implicare în organizare, promovare, logisticã.

Intervalul orar în care se desfãºoarã activitãþile de voluntariat: conform programului agreat cu voluntarul, intervalul orar 10.00-18.00.

Ghidul oportunitãþilor de voluntariat din Iaºi


Publicaþie electronicã editatã de Fundaþia Serviciilor Sociale Bethany ºi lansatã la Iaºi, 15 noiembrie 2011, în cadrul Zilelor Educaþiei Nonformale

Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  
Ghidul oportunitatilor de voluntariat din Iasi  

Ghid electronic gratuite realizat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethnay

Advertisement