Page 1

MAKTUB Una biblioteca didàctica

Miriam Gonzalez Merino Cristina Rodríguez Reynés Carme March Llull

Grau d’Educació Social


ÍNDEX:

Introducció...................................................................................................................3 Dades bàsiques: Dades del personal responsable del projecte..............................................................4 Denominació del projecte...........................................................................................4 Dades descriptives......................................................................................................7 Diagnòstic i anàlisis de necessitats: Diagnòstic..................................................................................................................6 Anàlisi de necessitats.................................................................................................7 Objectius i continguts: Objectius....................................................................................................................8 Continguts..................................................................................................................9 Activitats i estratègies metodològiques. ..................................................................11 Recursos i comunicació: Recursos...................................................................................................................14 Comunicació............................................................................................................16 Avaluació.................................................................................................................17 Opinió personal........................................................................................................18 Referències...............................................................................................................19

2


1. INTRODUCCIÓ. Un 31% dels joves espanyols entre 18 i 24 anys no continua els seus estudis després de l'ESO. El principal objectiu de qualsevol sistema educatiu és que els alumnes aconsegueixin el màxim nivell de formació que puguin aconseguir, i complir-ho només és possible si els estudiants estan a les aules. Les xifres d'abandó escolar a Espanya són alarmants respecte a la mitjana de la Unió Europea, per això, les administracions educatives han posat en marxa un "Pla de Reducció de l'Abandó" que aconsegueixi elevar el nivell de formació dels ciutadans espanyols. Per això considerem que es necessari que s’orienti als joves des de ben petits per evitar-ho.

Abans de res, creiem que és molt important fer una reflexió prèvia sobre el barri al qual ens dirigim, es tracta d'un barri de la perifèria de Palma, amb un entorn social complicat, on la majoria de les famílies són desestructurades, amb baixos ingressos econòmics i els menors dels quals presenten fracàs escolar. Per tant, la nostra intenció en aquest projecte, és crear un servei bibliotecari perquè aquests nins tinguin un reforç escolar de forma gratuïta, així com activitats de foment de la lectura, i activitats lúdiques. Creiem que la realitat social en la qual viuen, seria molt interessant per a qualsevol professional vinculat amb el tracte de persones, ja que això suposa treballar amb menors amb comportaments disruptius a causa de la seva situació familiar i a altres dificultats socials sobretot de relació amb els altres.

3


2. DADES BÀSIQUES. 2.1 DADES DELS RESPONSABLES DEL PROJECTE: Noms i cognoms: Carme March Llull, Cristina Rodríguez Reynés Adreça: C/ Castelló de la Plana nº 3 Municipi: Districte de Llevant Codi postal: 07007 Telèfon: 971728136 Correu electrònic: udc.rrhh@hotmail.com Breu currículum: Llicenciades en Educació Social i experiència en la col·laboració amb l’associació UDC. -

Monitores de temps lliure, participació com a voluntàries en el projecte Naüm i a jornades de no discriminació, participació al curset de conflictes socials amb menors.

2.2 DENOMINACIÓ DEL PROJECTE Nom que l’identifica: Maktub. Denominació extensa: Maktub, biblioteca socioeducativa per nins i adolescents. Àmbit d’intervenció: Educació a través del foment de la lectura, repàs escolar i activitats lúdiques. Tipus de projecte: Comunitari. Àmbit territorial: Ens centrem al barri de Son Gotleu, situat al districte de Llevant de Palma, on hi ha un gran nombre de nins immigrants que presenten un alt nivell de fracàs escolar. Data de presentació: 18 de Maig de 2011 Organisme executor: Govern de les Illes Balears i la associació UDC. Organisme patrocinador: Obra Social la Caixa, l’Ajuntament de Palma i el Diari de Balears

4


1.3.DADES DESCRIPTIVES: Origen i antecedents del projecte: Aquest projecte va sorgir per un interès en voler cobrir les necessitats del barri de Son Gotleu. La majoria de nins d’aquesta barriada opten per no seguir estudiant i per deixar els estudis per començar a treballar. Així doncs aquest projecte es un més de tots els projectes socioeducatius que es van realitzant a barriades perifèriques amb les mateixes característiques. Descripció del projecte: es tracte d’un projecte d’interès social destinat a la població de Son Gotleu, sobre tot als seus nins i nines. L’objectiu principal és intentar reduir l’índex de fracàs escolar a la barriada. Per aconseguir-ho, crearem un servei bibliotecari al qual els nins podran venir a fer els deures o a participar a les diferents activitats socioeducatives que es realitzaran. A més volem conscienciar als joves sobre la importància que te tenir una bona base, amb uns coneixements bàsics i un nivell cultural mitjà.

5


3. DIAGNÒSTIC I ANÀLISIS DE NECESSITATS. 3.1 DIAGNÒSTIC: -

Justificació de l’estudi de diagnòstic:

Aquest projecte ha estat presentat perquè creiem que es necessària la creació d’un lloc o d’un centre on els nins no estiguin al carrer, ni abandonin els estudis de forma prematura, ja que els volem inculcar uns valors que no els facin caure en la delinqüència o en les drogues. -

Anàlisis del context:

a)

Context general: Palma de Mallorca

b)

Context específic: El barri de Son Gotleu

c)

Context competitiu: Existeixen altres projectes socioeducatius com el que

nosaltres realitzem, però no ens afecten ja que van dirigits a una barriada específica distinta a la que nosaltres ens dirigim.

-

Descripció dels destinataris:

Ens dirigim a nins i adolescents entre 3 i 16 anys del barri de Son Gotleu, per millorar el seu rendiment acadèmic i una conscienciació de la importància dels estudis. La participació serà molt elevada ja que l’índex de fracàs escolar a la barriada de Son Gotleu es molt elevat i per tant la demanda també.

6


3.2 ANÀLISIS DE NECESSITATS: Per tal de conèixer quines son les necessitats del barri de Son Gotleu, hem analitzat les estadístiques i les dades que apareixen al Ibestat i hem pogut comprovar que l’abandó escolar es fa a edats molt prematures. I a través d’un estudi realitzat a les escoles on acudeixen els nins de la barriada, hem observat que hi ha un elevat fracàs escolar. Per això hem decidit realitzar aquest projecte, en aquesta barriada, una de les necessitats més importants és intervenir des de ben petits per així evitar el fracàs escolar i altres problemes en l’edat adulta. A causa de la immigració extracomunitària, s’ha produït un augment de la població en aquesta barriada i això ha provocat que hi hagi més confrontaments i que els nins delinquin. Ja que en molts casos els pares no poden atendre adequadament als seus fills. A més aquests fills d’immigrants, presenten grans dificultats a l’hora d’assolir les competències lingüístiques. I per tot això considerem que es necessària la creació d’un servei que els ajudi a millorar totes aquestes problemàtiques. Si aprofundim més en les causes de l’abandó escolar podem arribar a la conclusió de que es tracta d’un procés complexa, en el que influeixen tan circumstancies de la escola, del entorn escolar, com de l’entorn social, cultural y familiar en el que es mou l’alumne. Segons l’informe elaborat per la Comissió Europea, els factors que provoquen l’abandó escolar prematur es poden classificar en: - Característiques individuals pròpies dels alumnes, com poden ser les dificultats en l’aprenentatge, problemes de salut, desconeixement de la llengua o qualsevol altre problema psíquic o físic. -

Raons educatives: la mala relació amb el professorat o la falta de recursos i recolzament en els centres poden ser també algunes de les raons que motivin l'abandó escolar dels estudiants, ja que no troben satisfactori l'entorn d'aprenentatge. D'altra banda, la discriminació o assetjament que es desenvolupa en determinats centres escolars pot ser motiu també d'abandó per part dels estudiants.

-

Raons familiars: si en les famílies no es reconeix el valor de l'educació, difícilment l'alumne podrà apreciar-ho i, per tant, podrà produir-se un abandó primerenc amb major probabilitat respecte a les famílies on es valora i se li dóna la importància que li correspon a la formació. Així mateix, si els pares tenen poques expectatives sobre l'educació dels seus fills, pot tenir efectes negatius posteriors en el seu rendiment i afavorir l'abandó.

7


-

Comunitat i amics: tant els amics com l'entorn social en el qual es mogui l'estudiant poden influir que abandoni els estudis abans d'hora.

A fi de intentar resoldre aquesta problemàtica, la nostra metodologia consistirà en realitzar una sèrie d’activitats tant lúdiques com de reforç escolar per així assolir els nostres objectius. Les recomanacions fonamentals d’intervenció són l’educació dels nins mitjançant el foment de la lectura, l’ensenyança de tècniques d’estudi i la creació d’un centre de reforç escolar.

8


4. OBJECTIUS I CONTINGUTS. 4.1 OBJECTIUS: Finalitat: Reduir l’índex de fracàs escolar a la barriada de Son Gotleu. Objectius generals: 1.

Ensenyar hàbits d’estudi.

2.

Crear hàbits de lectura.

3.

Evitar l’abandó prematur dels estudis.

Objectius específics: 1.

Ensenyar hàbits d’estudi.

a)

Conèixer quines son les principals tècniques d’estudi.

b)

Aplicar les tècniques d’estudi.

c)

Ser conscient de la importància de aplicar correctament unes tècniques d’estudi.

2.

Crear hàbits de lectura.

a)

Descobrir tot el món que et pot aportar la lectura.

b)

Utilitzar tècniques divertides per fomentar la lectura.

c)

Valorar la importància de la lectura.

3.

Evitar l’abandó prematur dels estudis.

a)

Identificar les causes de l’abandó escolar.

b)

Interpretar les causes de l’abandonament.

c)

Desenvolupar actituds positives cap als estudis.

9


4.2 CONTINGUTS: 1)

Conceptuals: Principals tècniques d’estudi (resums i esquemes, mapes conceptuals i llistat de

conceptes). 2)

Que ens pot aportar la lectura?

3)

Principals causes de l’abandó escolar

-

Procedimentals:

1)

Ús correcte de les tècniques d’estudi

2)

Representacions teatrals i didàctiques de foment de la lectura.

3)

Mesures per reduir l’abandó escolar.

-

Actitudinals:

1)

Tècniques d’estudi com a eina per aprendre.

2)

Llegir per aprendre.

3)

Aconseguir que es sentin orgullosos estudiant.

10


5.ACTIVITATS I ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES. Taller de teatre: en aquest taller es prepararà una obra per representar a el final d’any. Els monitors proposaran als nins una sèrie d'obres i ells triaran quina prefereixen fer. Després s’adaptaran els diàlegs a fi d'aconseguir el millor resultat possible. Amb aquesta activitat pretenem que els nins es diverteixin llegint. Ja que s'hauran d'aprendre un paper i interpretar-lo.

Conta comptes: hi haurà un conta contes per els més petits que escenificarà les lectures, cercant la participació i la interacció dels nins i nines. El conte pot ser inventat o per petició popular dels nins. Després del conte es dedicarà un temps a la reflexió del conte ja sigui mitjançant el diàleg o l'expressió plàstica (realització d'un dibuix). Gimcana: De manera esporàdica es realitzarà una gimcana en la qual els nens hauran de resoldre endevinalles, sopa de lletres, pistes, etc. Per així d’una manera més divertida fomentar la lectura. Això a més ens servirà perquè els nins aprenguin a treballar en grup. Tècniques d’Estudi: Es dedicaran dos dies a la setmana a l’ensenyament de tècniques d’estudi. En aquestes classes, s’haurà de llegir un text i aplicar la tècnica d’estudi ensenyada. Clubs de lectura: Grup de joves als quals els agradi llegir i que volen compartir la lectura; tots llegeixen el mateix llibre i es reuneixen per comentar-lo amb l’ajuda d’un coordinador que proposa activitats adequades per l’edat dels lectors. Reforç escolar: hi haurà una àrea del centre dedicada a l’estudi. Cada dia els nins podran venir a fer els deures i comptaran amb el suport dels monitors per resoldre els dubtes que puguin tenir. A tot això se li sumarà un servei bibliotecari on hi haurà tot tipus de llibres per dur a casa baix préstec. Per veure la distribució de les activitats hem fet un diagrama de Gantt, on hem tingut en compte les vacances de Nadal i Pasqua del curs 2011-2012. I també hem realitzat un pressupost de totes les despeses que suposarà aquest projecte.

11


6.RECURSOS I COMUNICACIÓ. 6.1 RECURSOS:

Recursos humans: El projecte serà dut a la pràctica per el següent grup de professionals: -

Un coordinador encarregat de gestionar el projecte, els recursos humans, etc.

-

Tres dinamitzadors de tallers que duran a terme les activitats lúdiques de la

biblioteca. -

Un administratiu: S’encarregarà d’estar a recepció i de controlar els préstecs dels

llibres. -

Un professor encarregat del repàs escolar que comptarà amb voluntaris per

realitzar aquesta tasca. -

Dona de neteja.

-

Voluntaris.

Recursos materials: Els materials necessaris son els que apareixen a la taula del pressupost. L’ajuntament ens proporciona tots els llibres per dur a terme el servei bibliotecari. Recursos financers: El cost total del pressupost és de 181 700, 46€. Per cobrir tots aquets costos l’ajuntament ens proporciona el 90% de les despeses i nosaltres hem d’aconseguir el 10% restant, és a dir, 18170,05€. Això està estipulat a la taula de pressuposts adjuntada a continuació. El finançament l’aconseguim mitjançant una col·laboració del Govern Balear i de Sa Nostra. Així com també realitzant un mercat solidari on es vendran des de aliments casolans fins a objectes i mobles.

12


6.2 PLA DE COMUNICACIÓ. La associació UDC,mitjançant una campanya publicitària, serà la encarregada de donar a conèixer el projecte, la creació d’un espai socioeducatiu a la barriada de Son Gotleu. Aquest projecte anirà dirigit als nins i nines entre 3 i 16 anys. En la finalitat de que aquets acudeixin a aquet servei i que participin a les seves activitats. La campanya publicitària tindrà lloc 1 més abans de la obertura i consistirà en la difusió d’uns cartells i uns bolletins que informaran de la obertura d’aquest nou servei bibliotecari i la necessitat de voluntaris. Aquests cartells es penjaran a: l’Edifici Guillem Cifre de Colonya de la Uib, en la OCDS (Oficina de cooperació de la universitat), a l'institut Ramon Llull i a les biblioteques; Ramón Llull, la Riera, Misericòrdia i Can Sales. En el cartell, apareixerà el nom de la biblioteca, un eslògan que capti l'atenció i una breu descripció del projecte. A més dedicarem un horabaixa a repartir bolletins per així informar sobre el nostre projecte. Concretament ens situarem al carrer dels Oms de Palma, al mateix temps en repartirem pel centre de salut de Son Gotleu i per les escoles properes al barri. Finalment també informaríem del nostre projecte i de la necessitat de captar voluntaris a les xarxes socials com el facebook, tuenti i twiter. Aquest projecte esta patrocinat per el diari “Ultima hora”, l’entitat bancària Sa Nostra i el Govern Balear. Maktub, mantindrà relació amb altres organitzacions dedicades al mateix àmbit de intervenció, com per exemple amb Naüm. Amb la finalitat de gestionar activitats i actuacions conjuntes. Els resultats que s’esperen obtenir amb aquesta comunicació és el de donar a conèixer aquest projecte a molta de gent per tal de que hi assisteixi la majoria d’aquesta tant part dels voluntaris com dels usuaris i d’aquesta manera assolir amb èxit els objectius del projecte.

13


7.AVALUACIÓ: Avaluació de la cobertura: El projecte estava programat per als nins i joves de entre 3 i 16 anys, però al final hem comptat amb la col·laboració de voluntaris i dels pares. Es tracta d’un servei obert, on pot participar tothom, fins i tot podien participar aquells que no disposaven del carnet de la biblioteca. Aquest fet a suposat que participessin persones d’altres barris, així com també s’ha col·laborat amb Naüm, per realitzar algunes activitats conjuntes. Hi va haver un gran interès per part dels usuaris de la barriada, ja que no era una cosa obligatòria i comptà amb molta participació, especialment juvenil. Per a nosaltres ha resultat ser un projecte molt satisfactori, del qual hem aprés molt i volem que continuï en marxa.

Avaluació dels resultats: Tenint en compte que la captació va ser un èxit, i no tan sols van venir usuaris sinó que també van acudir els voluntaris, podem dir que el servei bibliotecari va complir amb una de les seves funcions. No sabem si realment s’ha reduït l’índex de fracàs escolar a la barriada de Son Gotleu, ja que tan sols ha passat un any i aquets resultats tan sols es poden observar a llarg termini. Però si podem di que les activitats programades durant tot l’any han funcionat adequadament, els nins han acudit amb freqüència i mostraven un gran interès per la lectura i les activitats lúdiques. Per una altra banda, les activitats més teòriques, com són les tècniques de estudi i el reforç escolar, ens han dut més feina, ja que els nins no estaven mol entusiasmats per realitzar aquesta tasca, tot i així podem dir que amb un gran esforç per part de tots, finalment hem aconseguit que un nombre significatius de nins i nines acudeixin a aquesta biblioteca a ampliar els seus coneixements.

Avaluació econòmica: En un principi semblava que el cost era molt elevat per el que era el projecte en si. Però tenint en compte la utilitat que ha tingut aquest servei el cost total s’ha adequat al projecte. Els doblers invertits estan justificats ja que el fracàs escolar es una necessitat evident, i mitjançant aquest servei bibliotecari, de certa manera hem pogut millorar-lo.

14


5. OPINIÓ PERSONAL. Després de veure'ns immerses en aquest simulacre de la realització d'un projecte, en el qual som els responsables de la selecció de personal, de l'organització, de portar-ho tot a terme de manera ordenada i neta, i tot això manejant un pressupost, un finançament, etc. prenem consciència de la dificultat que comporta. Que sempre s'ha de tractar de cercar la perfecció, d'evitar els possibles imprevists però alhora tenir en compte que poden sorgir. Com es diria quotidianament, “que no quedin caps per lligar”. Creiem que l’educació dels nins es un element fonamental per a la vida, tenir uns mínims de coneixements i de cultura és avui en dia indispensable, per aquest motiu hem triat crear aquest servei bibliotecari, ja que amb jocs i activitats dinàmiques podem aconseguir que els nins s’interessin més per els estudis. Per una altra banda, també ens ha sorprès l’elevat índex de fracàs escolar i d’abandó escolar a edats molt prematures que hi ha als diferents barris de Palma, per això creiem que es convenient intentar posar solució a aquest problema i per que no, amb un servei socioeducatiu per nins?

15


6. REFERÈNCIES: -

Ministro de Educación. (2008). "plan para la reducción del abandono

escolar."Gobierno de España. Consultat el 13 de Maig del 2011, des de www.fedadi.org/wp-content/uploads/2009/11/Abandono-escolar-temprano-en-Espana20081110.pdf -

Ibestat(s.d)

consultat

el

13

de

Maig

del

2011

des

de

http://ibestat.caib.es/ibestat/page

16

Biblioteca Maktub  

Aquí vos deixem el projecte socioeducatiu Maktub

Biblioteca Maktub  

Aquí vos deixem el projecte socioeducatiu Maktub