Page 1

PRĂ€CTICA 1

Realitzat per: Cristina bel i Cristina Checa. Noves Tecnologies 3 Magisteri Infantil Curs 2009/2010 URV, CTE.


ÍNDEX

1.- Entreu en aquesta cacera del tresor: Competències i resoleu 3 de les preguntes plantejades...............................................................................Pàg. 3-6 1.1.- Què és una competència? 1.2.- Com s’agrupen les competències bàsiques? 1.3.- Coneixes algun lloc (portal, bloc, web, revista,...) on puguem compartir aquests recursos? 2. Llegiu l'article de Cebrián, J. L. (1999).La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de l'educació ................................................................Pàg. 7-8

2


1.- Entreu en aquesta cacera del tresor: Competències i resoleu 3 de les preguntes plantejades. 1.1.- Què és una competència? S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

1.2.- Com s’agrupen les competències bàsiques? Els currículums d’educació i secundària obligatòria inclouen les vuit competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació bàsica. I s’agrupen de la següent manera: COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 1.- Competències comunicatives: - Competència comunicativa lingüística i audiovisual Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada. - Competències artística i cultural Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, suposa saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials,

3


suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. 2.- Competències metodològiques: - Tractament de la informació i competència digital Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informarse, aprendre i comunicar-se. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals. - Competència matemàtica Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social. - Competència d’aprendre a aprendre Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi. 3.- Competències personals: - Competència d’autonomia i iniciativa personal Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix,

4


autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN - Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic. - Competència social i ciutadana Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

5


A continuació es mostra la següent graella, en la qual es veuen les competències bàsiques i la seva finalitat:

1.3.- Coneixes algun lloc (portal, bloc, web, revista,...) on puguem compartir aquests recursos? Actualment, en la xarxa podem trobar diferents recursos sobre les competències d’educació que podem veure i compartir. Després d’una elecció de diferents pàgines mostrem les més interessants: 

Bloc. Competències bàsiques. Escola Can Cantó.

Mostra de projectes interdisciplinaris. Educadors.

Blog.Competència digital

DINF-Educació Infantil. Competència digital. Formació al professorat

Desenvolupament de competències bàsiques a partir de tasques. Claustre del CEPR Pablo de Olavide.

Avaluació de competències bàsiques.

Treballem les competències bàsiques

6


2. Llegiu l'article de Cebrián, J. L. (1999). La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de l'educació •

Esteu d'acord amb l'afirmació que hi fa: "...No es tracta pas que el docent aprengui tecnologia, sino que com diu Bill Gates en el seu últim llibre, que les mínimes nocions per ensenyar amb la tecnologia.." ?

Posteriorment a la lectura de l’article “La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de l’educació” considerem que el docent te un paper fonamental en la societat digital, ja que el rol d’aquest és orientar a l’alumnat a descobrir per ells mateixos el pensament cooperatiu i donar criteris per poder ser capaç de fer front a aquesta societat digital d’aprenentatge. Per tant, pensem que és necessari que el professorat sigui un model a l’alumnat donant a conèixer els seus coneixements i sobretot aplicacions de les TAC en la societat. No és fonamental que el docent sigui un expert en tecnologia sino que sigui un bon model per seguir respecte a les seues adequades aplicacions sobre les TAC, les quals farà possible el desenvolupament d’una bona societat digital. Per últim, volem destacar que la societat digital fa ús d’un aprenentatge cooperatiu, ja que tots i totes ensenyem i aprenem a la vegada. •

Tenint en compte la graella d'habilitats i destreses informacionals, anoteu quines creieu són les mínimes nocions necessàries per ensenyar amb la tecnologia?

Considerem que totes les habilitats i destreses informacionals són necessàries per a tindre un adequat nivell respecte la competència informal, encara que podem destacar algunes d’elles com a fonamental per a poder ensenyar amb les TAC, aquestes són: A. Identificar i reconèixer la necessitat de la informació : El docent ha de saber identificar les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat, això afavoreix a la motivació i interès per aquests. B. Distingir les diferents formes de tractament de la informació: Per poder actuar de manera adequada en l’ensenyament el docent ha de ser capaç de registrar, analitzar i estructurar la informació. C. Utilitzar tècniques i estratègies per accedir a la informació segons la font i el suport que s’utilitza: Per tenir unes bones tècniques i estratègies per accedir a la

7


informació el docent ha de saber identificar les eines específiques de cada tipus de recurs informatiu. D. Tractar, analitzar i avaluar la informació escollida: En tot moment el mestre i la mestra quan té a l’abast un tipus d’informació ha de saber comparar, identificar i reflexionar sobre la validesa del procés de cerca. E. Transferir lo après a diverses situacions contribuint a la creació de un nou coneixement: És fonamental fer un aprenentatge significatiu, incorporant la nova informació als coneixements propis per tal de establir connexions amb els coneixements previs. F. Organitzar, aplicar i comunicar lo après a altres persones: Una vegada ja hem assolit tots els processos d’aprenentatge cal difondre el producte creat i aplicar el coneixement après.

8

MARC EDUCATIU ACTUAL  
MARC EDUCATIU ACTUAL  

Pràctica 1: Marc educatiu actual.