Page 1

Abstract: Anem a dissenyar un projecte interdisciplinari que integri tota la comunitat  educativa i on els valors siguin el fil conductor. En aquest cas anem a treballar la coeducació  perquè és un tema d’actualitat i en molta problemàtica a la nostra societat.

Àmbits d’actuació: L’educació és a àmbit social perquè involucrarem tota la comunitat en  temes de valors i de caire formal, ja que s’imparteix en un centre escolar públic.

Aspectes innovadors: Treballem la coeducació a través del joc simbòlic i fomenten diferents  valors que potencien la igualtat entre l’home i la dona. 

Realitzat per: Cristina Checa


Cinta Falcó Laia Queral

ACTIVITAT: Vols jugar als playmobils? Àrees curriculars amb les que està relacionat:  o

Descoberta de l’entorn.

o

Descoberta d’un mateix i dels altres .

o

Comunicació i llenguatges.

Capacitats a desenvolupar:  o

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

o

Aprendre a pensar i a comunicar.

o

Aprendre a conviure i habitar el món.

Descripció de la bona pràctica: 1.  A qui va dirigit: Als infants, pares i mares, familiars, veïns de la comunitat  educativa, institucions i tothom que hi vulgui participar. 2. Punt de partida: La idea sorgeix perquè observem que a l’escola hi ha una manca  d’educació en valors i això ens produeix molts de problemes en les relacions socials  entre iguals i entre infant­professor, així que pensem que la solució està en treballar  valors i sobretot, involucrar l’entorn de l’infant, perquè l’alumne s’eduqui en valors a  casa, al carrer, a l’escola, etc.  3.  Objectius:  o

Reconèixer els estereotips sexistes i fonamentar relacions igualitàries.

o Conèixer els nostres drets i deures en la igualtat. o Identificar les diferències personals, separant les de gènere. o Desenvolupar l’empatia en situacions de discriminació.


o Tenir una actitud positiva davant la resolució de conflictes i presa de decisions. o Corresponsabilitzar­se i assolir autonomia en les tasques domèstiques i escolars.

4.  Desenvolupament/ metodología: Anem a realizar un taller de coeducació. El taller  s'organitza al voltant del joc simbòlic que es duu a terme per petits grups amb joguines  de playmobil. Cada grup és el responsable de crear una família i resoldre situacions  quotidianes i familiars de diferents àmbits: Casa (el treball domèstic); L’escola (el joc i  el temps lleure); Feina (els oficis i el món laboral) i la televisió (la programació i la  publicitat).  Finalment, l'observació i la posada en comú d'aquest joc simbòlic ens permetrà treballar  la resolució de conflictes, la presa de decisions i l'educació de les emocions, fer un  anàlisi dels estereotips consolidats pels infants pel que fa a cada gènere i l’educació en  nous   rols  de   masculinitat   i   feminitat   enfocats   des   de   l’òptica   de   l’oportunitat   que  ambdós   gèneres  tenen  davant  de  situacions  i   rols   que  sempre  s’han  considerats   del  gènere   contrari.   Exposarem   a   la   comunitat   educativa   les   activitats   que   realitzem   a  l’escola sobre coeducació i quins resultats obtenim. A partir de l’anàlisi de mancances  en els infants podrem realitzar formació per a les famílies i que aquestes també puguin  realitzar el taller sobre els rols de gènere. 5.  Materials:  Quatres   espais  (la   casa,  l’escola,  la   feina   i  la   televisió),  els  diferents  playmobils (mare, pare, avi, àvia, nen, nena, etc.). 6.  Temps:  4 sessions de mitja hora per jugar al taller i desprès un quart d’hora per  sessió per comentar el joc amb els infants. Durarà tot el curs de P5. 7. Recursos humans: Som tres educadores, per tant els nostres rols són els següents: a) Laia: Coordinadora del taller (demana subvencions per a comprar les joguines,  organitza el taller, planifica un horari, etc.) b) Cristina: S’encarrega de reunir els pares i informar sobre els resultats amb els  fills. c) Cinta: Formar als pares en coeducació.


8. Implicació de la família:  És important que la família s’impliqui de manera activa en  el projecte. Es tracta de que els pares, mares... col∙laborin amb l’escola adoptant actituds  no sexistes a casa. Es tracta que els infants vegin que homes i dones poden fer les  mateixes tasques domèstiques i que no s’han de fer estereotips de gènere. També  durant  el  taller   algun familiar  d’algun infant vindrà a fer una xerrada a l’alumnat  sobre la  igualtat entre dones i homes en l’àmbit domèstic i laboral. El que cal és que els pares i  mares siguin també un referent per als seus fills i filles ja que l’escola i la família han  d’anar tots a una. Així amb l’ajut de la família puguem arribar a una educació per a la  igualtat. 9. Criteris d’avaluació: o Adonar­se de la importància de l’ús del gènere, tant masculí com femení. o Mostrar interès i predisposició per adoptar nous rols i llenguatge. o

Tenir present el treball de les dones a l’hora de presentar diversos temes a l’aula.

o

Utilitzar el diàleg en la resolució de conflictes segons el principi d’igualtat (dret  a fer les mateixes coses...).

o

Utilitza un llenguatge no discriminatori i respectuós.

10. Fonts d’informació:  o

http://www.xtec.net/innovacio/coeducacio/ 

o

http://www.educacionenvalores.org/spip.php?mot694 

coeducació  
coeducació  

playmobils

Advertisement