Page 1

´


­

Que entenem per Il·lustració?

Entenem per il·lustració un moviment intel·lectual que hi va haver a Europa des del Segle XVII al Segle XVIII. Va ser l’època de les llums de la raó que il·luminaven el món, els pensadors de aquesta il·lustració defenien que la raó humana podia superar a les supersticions, a la ignorància i crear un món millor.

­

A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat?

Les idees del moviment il·lustrat van afectar a la política, a l’economia, a l’art i a tots els aspectes del saber.

­

Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones?

Els il·lustrats pensaven que si els científics del segle XVII havien descobert veritats irrefutables i lleis físiques generals mitjançant la raó, ells també podien descobrir, a través del pensament racional, lleis naturals universals aplicades a tots els governs i societats.

­

Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o desigualtat de les persones davant la llei, quina era?

Els il·lustrats defensaven que tots els homes i dones naixien lliures i iguals en drets.

­

Quin valor donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible?

El valor que donava el moviment il·lustrat a l’experiència sensible era la confiança.

­

Entenem per Segle de les Llums?

Entenem que es el segle que es volia treure a l’ humanitat de la foscor mitjançant les llums de la raó.

­

El cosmopolitisme il·lustrat vol dir?

El cosmopolitisme il·lustrat vol dir la notable circulació de pensadors, idees, opinions o llibres de l’època va fer que el moviment arribés a expandir-se per tot Europa.

­

Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums?

El paper que feren servir els llibres va ser el reforç de la circulació de persones e idees.

ENCYCLOPEDIE


­

Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats?

L’Enciclopèdia és un dels llibres que va destacar en la il·lustració , un dels màxims exponents d’aquest moviment intel·lectual. Els il·lustrats l’utilitzaven per a millorar la difusió de les idees il·lustrades i esdevenir símbols de la il·lustració.

­

El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser?

La premsa va ser uns dels elements que va ajudar més a crear opinió publica i a donar-li importància en els afers polítics.

­

Despotisme Il·lustrat, que significa aquesta frase, on es va ficar en practica?

El despotisme il·lustrat va ser un nou sistema de govern polític que va apareixer a mitjans del segle XVIII. Es va posar en pràctica en els països europeus de l’Antic Règim. ­

Quin significat té la frase “Tot per al poble però sense el poble”?

La millora al respecte de la economia del país i les condicions de vida es van dur a terme des de l’absolutisme, és a dir, sense tindre en compte l’opinió del poble. Aleshores va sorgir la frase absolutista ‘’Tot per al poble però sense el poble’’ ­

Entenem per liberalisme?

El liberalisme és una doctrina del S.XVII i XVIII que defensa tant la llibertat política com l’econòmica. Va ser adoptada per la burgesia.

­

Quines son les idees principals del liberalisme polític?

Les idees principals del liberalisme polític son:

 La separació dels tres poders, el legislatiu, l’executiu i el judicial.  La sobirania, que defensa el poder polític de la nació.  El principi d’igualtat en persones, jurídicament i políticament, tots els ciutadans son iguals. ­

Les idees més importants del liberalisme econòmic son?

Les idees més importants del liberalisme econòmic són:  La creença de que l’economia s’equilibra per si mateixa, sense que l’Estat intervingui. La llibertat del comerç.  La recerca del benefici propis s’autoregulen i condueixen a la prosperitat econòmica als ciutadans.


­

Que significa la frase “Deixar fer deixar passar” ?

La frase “Deixar fer deixar passar” significa una completa llibertat economia, és una expressió francesa.

­

Quadre comparatiu amb 10 aspectes positius i 10 negatius que hem trobat a la nostra recerca sobre els segle XVIII.

LES LLUMS I LES OMBRES DEL SEGLE XVII I ASPECTES POSITIUS llums o

Aparició de noves idees.

o

La gent començà a raonar, i a utilitzar la intel·ligència.

o

Noves idees sobre que tots som iguals i compartim les lleis i la llibertat.

o

La creació de l’enciclopèdia.

o

Llibertat.

o

Revelació del poble contra la monarquia.

o

Creació de nous invents per a la vida quotidiana.

o

Aparició de la prensa.

ASPECTES NEGATIUS ombres o

No creien els descobriments dels científics i els perseguien fins a la mort.

o

Revolució francesa.

o

El rei no tenia en compte l’opinió del poble.

o

Reafirmació de la raó humana front a la fe i a la superstició.

o Economia equilibrada per si mateixa, sense que l’Estat intervingui. o

La guillotina.

Histoyiii  

cuestioes,ji

Histoyiii  

cuestioes,ji

Advertisement