Page 1

c a l e n d a r i o

Ma x i

1 2f o g l i Ca r t aUs o ma n o f . t oc m. 3 3x4 4 mi n i mo1 0 0omu l t i p l i

CALENDARI 201 4 Pr oget t a z i onegr a fic a· St a mpa· Rea l i z z a z i oneL oghi · Depl i a nt Rea l i z z a z i onebr oc hur e· Bi gl i et t i daVi s i t a· St r i s c i oni pubbl i c i t a r i Ga dgetpr omoz i ona l i · Pr oduz i onec a l enda r i · Gr a fic awebdes i gn

c a l e n d a r i o

L u n a r i o

1 2f o g l i Ca r t aPa t i n a t a f . t oc m. 2 8 , 8x4 7 mi n i mo1 0 0omu l t i p l i

Cr i s t i anoCaval l ucci347. 6400096·cr ys t i ano@yahoo. i t


c a l e n d a r i o

c a l e n d a r i o

1 2f o g l i c a r t ap a t i n a t a f . t oc m. 1 4x4 7 mi n i mo1 0 0omu l t i p l i

1 2f o g l i Ca r t aNa t u r a l e f . t oc m. 2 4 , 5x4 4 , 5 mi n i mo1 0 0omu l t i p l i

S i l h o u e t t e

Mi n i

c a l e n d a r i o

c a l e n d a r i o

1 2f o g l i c a r t ap a t i n a t a f . t oc m. 2 2 , 5x4 9 mi n i mo1 0 0omu l t i p l i

1 2f o g l i Ca r t aPa t i n a t a f . t oc m. 2 8 , 8x4 2 , 5 mi n i mo1 0 0omu l t i p l i

J u n i o r

Me d i u m

Volantino calendari 2014 stampa  
Volantino calendari 2014 stampa  

Speciale Calendari 2014 anche basse tirature stampa a colori

Advertisement