Page 1

K

M

Y

ww

w.p ia

tas

m.r

o

C

Anul V Nr. 117 (183)

APARE IN FIECARE VINERI

S~PT~M@NA 18 - 24 FEBRUARIE

Poli]ia Florisal Informaþii ºi comenzi: 0753728761 sau 0724570703, *comanda minimã este de 50 lei

Preluãm GRATUIT anunþuri de micã publicitate pentru

PIAÞA SÃTMÃREANÃ C

K

M

Y

prin telefon:

0361-429.677 0771-476.496

p.3

sau www.piatasm.ro

piatasatmareana@yahoo.com

Cautã PROMO}II în magazine

pag.10

Depozit central Bariþiu, nr. 27, 0261-712510 Magazin CONIS B-dul. I.C. Brãtianu, nr.5, tel. 0751-243396 Magazin PERLA, B-dul. Independenþei, UH 8, tel. 0261-764960 Magazin Nr. 8, B-dul, Lucian Blaga, UU 32, tel. 0751-243393 Magazin CASA PAªCA, str. Careiului C 15-17, tel. 0261-769672 Magazin SANITAS, Carei, Calea Armatei Române, bl. 15, tel. 0261-861930 C

K

M

Y

C

K

M

Y


2

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

Vasile cel Mare

editorial Scandalul vãmilor creºte ºi sporeºte. Dupã ce vameºii ºi poliþiºtii de la Siret au fost duºi în excursie la DNA Bucureºti, a venit rândul celor de la Stamora Moraviþa. Au cãzut apoi capete rãzleþe ºi de la alte puncte de trecere a frontierei de stat unde înflorea în toatã splendoarea contrabanda ºi mita cea aducãtoare de frumoase ºi mãnoase beneficii pentru un lanþ nesfârºit de infractori cu gulere mai soioase sau mai albe. Se comenteazã pânã la limita delirului cã de ce, ºi de ce acum, ºi de ce nu pânã acum, ºi cine e iniþiatorul sau cine este în spatele iniþiativei, pânã unde se întinde pecinginea, dacã nu cumva sunt interese de partid (bãnuim noi care) sau interesele unei persoane (bãnuim de asemenea). S-au gãsit inimaginabil de repede ºi iubitori de nuanþe care afirma cã o asemenea campanie dãuneazã imaginii României dând impresia unei þãri corupte, ceea ce, nu-i aºa, ar fi o constatare falsã. S-au gãsit ºi „umaniºti” care au deplâns procedurile brutale ºi spectaculare ale DNA în raport cu bieþii oameni de prin vãmi care în marea lor majoritate sunt niºte inºi de omenie. Ei , vezi bine, au mai „primit” câte ceva, dar sumele importante au fost colectate de alþii mai mari care fãceau jocurile. Desigur, din puþinul ce le-a rãmas ºi-au fãcut si ei niºte viliºoare modeste, maºini de lux, conturi în bãnci ºi excursii sãptãmânale la Paris pentru micul dejun franþuzesc.

Din cuprins Sãnãtate..............................pag 4-5 Top 5....................................pag 12 Divertisment..........................pag 6-7 Horoscop s`pt`mânal...............pag 16 Lichidãri judiciare.............pag 8, 9, 13 Leptopise]..............................pag 11 Universul afacerilor..................pag 14 Agen]ii imobiliare................pag 16-17 Mica publicitate...................pag 18-19

Preluãm GRATUIT

anunþuri de micã publicitate pentru

PIAÞA SÃTMÃREANÃ

-abonamente la sediul redac]iei str. Ioan Slavici, nr 13 Telefon: 0771.476.496 sau e-mail: piatasatmareana@yahoo.com

Pe aceastã temã a corupþiei generalizate ºi ierarhice un lider de sindicat (Lincu) a însãilat o construcþie metaforicã, destul de cãznitã, ce-i drept, cu niºte pioni care ar fi lucrãtorii direcþi din vãmi, cu niºte piese mai importante, numite nebuni, ture, respectiv ºefi de ture, regionale, autoritãþi, lideri de sindicat care ar colecta la modul piramidal sumele în beneficiul greilor zilei (a se citi: partide sau lideri de partide de guvernare, la un moment dat). Ca la jocul de ºah am avea ºi o reginã ºi un rege. Încã neidentificat! Construcþia are o anumitã noimã pentru cã este evident cã faptele nu se puteau produce fãrã ºtirea, aprobarea ºi cointeresarea celor care fac ºi desfac tot ceea ce se întamplã prin vãmi. În primul rând numirile ºi perpetuarea sau nu în funcþii. Care costã ºi ele, cum am vãzut, sume astronomice. Doar n-or fi ºefii proºti sã contemple cum subalternii lor prosperã în funcþii ºi ei sã facã „foame” la mantinelã. Nimeni nu intrã în sistem ºi nu rãmânea dacã nu cotiza la sfintele porþi. ªi nici dacã i se nãzãrea sã fie mai cinstit decât trebuie. Adicã deloc. Încetul cu încetul apar nebunii, sau turele, sau poate reginele, cine ºtie! Radu Mãrginean, ºeful vãmilor deja este învinuit în dosarul ºefei punctului vamal Halmeu care ar fi dat vreo câteva sute de mii de euro ca sã rãmânã în funcþie. Acelaºi lider de sindicat, cel cu tabla de ºah, anticipa cã urmeazã Sorin Blejnar, preºedintele ANAF, care fãcea el

Tableta s`pt`mânii

însuºi numirile de ºefi de vamã. Oricare sau amândoi pot fi regine de succes. Între timp sa înscris în cursã ºi marele sindicalist ºi luptãtor pentru cauza oamenilor muncii din vãmi, Vasile Marica, acuzat de o inspectoare cã a încasat o spagã de 20000 de euro pentru o angajare în sistem. Câte ceva s-a auzit despre acest personaj ºi cu ocazia restructurãrilor din vama din judeþul nostru din anii 2000 ºi 2007 care s-au rezolvat pe sprânceanã. Cine va fi fiind însa regele? Lung prilej de bârfe ºi de ipoteze! Printre cei prepuºi este ºi ipoteticul rege Vasile. Care a fost tartor prin niºte organisme vamale. Apoi în prea-cinstita castã a internelor. Care, deºi nu pare sã fie agreat de marele licurici, vrea sã fie mai marele de pe la partid. ªi care are tupeul sã îl înfrunte pe cel dintâi în numele gãrzii vechi care nu vrea sã moarã, nici sã se predea. Chiar de curând, într-un conclav de partid, acest Vasile a fost acuzat de acelaºi cã este exponentul unor figuri compromise. Aceasta în contextul decepþiei mãrturisite a Preºedintelui raportatã la propriul partid. Pânã nu vom afla însa cu certitudine identitatea enigmaticului rege (dacã se va întampla), cele de mai sus sunt doar o ipotezã de serviciu. Mai ales cã persoana în cauzã este una extrem de agerã ºi competentã în ceea ce întreprinde ºi e greu de crezut cã ar comite greºeli flagrante în ceea ce priveºte propria securitate. Mihail Fodor

Robert LASZLO

Jurnalul secret al lui Traian. Dimineaþa E dimineaþã. Îmi vâjâie capul de câteva zile, dracu ºtie ce mai bagã escrocii ãia mai nou în Teachers! E ºedinþã de guvern astãzi dar n-am niciun chef sã mã mai gândesc la asta. Oricum se bate apa-n piuã pe subiecte date. Date de mine, bineînþeles. Dacã aº spune cuiva cã nu-i nicio scofalã sã fii preºedintele þãrii ãsteia poate m-ar suspecta de suficienþã ºi vanitate superfluã dar aºa este. ªtiu cã în viaþa asta nu o sã pot fi mai mult de atât, numai dacã nu cumva izbucneºte o revoluþie cripto - comunistã în Franþa ºi sã devin secretar de stat la Transporturi. I-aº arãta eu lui Sarkozy ãla cum se organizeazã o mineriadã din bazinul carbonifer Dordogne pânã sub Tour Effel! M-am hotãrât ca de azi înainte sã nu mai beau. Apã platã autohtonã. Se zice cã-i numai apã chioarã direct de la robinet. ªi ca sã fiu ºi mai sigur, n-am sã mai beau apã, în nicio variantã. Parcã se aud niºte voci, ia, parcã decoleazã niºte chipie. Ce recitã nefericiþii ãia pe sub gardul Palatului? Sigur, toþi vor salarii mai mari, pensii duble. Eu dacã am spus cã o sã trãiascã mai bine, mã gândeam în primul rând la sãnãtatea lor. Uite, ca mâine dã firul ierbii ºi creºte ºtevia ºi urzica. Plante de bazã în alimentaþia raþionalã. A trãi bine, înseamnã în primul rând, a trãi sãnãtos. Fãrã grãsimi ºi sã faci multã miºcare. Pentru asta nu trebuie sã fii preºedintele României, þi-o poate spune orice doctor. M-am sãturat sã mi se rãstãlmãceascã aºa de grosolan spusele. Dar de ce nu mai vine Elena, frate? Uite cã se fãcu 10 ºi ea mai cascã gura cine ºtie pe la ce paranghelii guvernamentale cu Boc. Sãrãcuþa,

s-a supãrat un pic când am spus cã nu vãd o femeie în fruntea þãrii. E clar cã încã nu pot sã-i spun chiar tot, deºi e o muiere în care pot avea deplinã încredere. Dar nu-i vorba despre asta! Ci de surpriza, cadoul politic pe care i-l pregãtesc. Trebuie sã am mare grijã, ºtiu bine cã Elenele nu prea au fost iubite de popor, nu pot risca sã stric totul acuma. Elena Lupescu a fugit din þarã sub gloanþe, ailantã, Ceauºeasca, n-am mai apucat cã au ciuruit-o ãia la Târgoviºte. Poporul ãsta pe cât pare el de bleg ºi de neajutorat, când îi vine damblaua, poate deveni sângeros de-a dreptul! Aºa cã dacã nu se astâmpãrã, va trebui sã joc totul pe o carte. ªi Lenuþa îºi va da atunci seama cã n-am vorbit prostii. Cã drumul ei, de tovãrãºã de viaþã a Marelui Salvator Naþional este mult mai mãreþ decât o fleºcãialã prezidenþialã compromisã de o Constituþie bramburitã. Ce, Fidel Castro a fot dat jos? A plecat când a vrut el, la fel ca ºi Kim Ir Sen ºi mulþi alþi tovarãºi. Aºa cã mai lãsaþi-mã în pace cu prostiile ãstea cum cã toþi dictatorii au sfârºit-o urât, de parcã Kennedy ar fi murit de bãtrâneþe! Gata, destul ne-am jucat de-a democraþia ºi de-a Europa. Trebuie sã ne apucãm de ceva serios. Sã-l chem pe ãsta, cum dracu-i zice consilierului ãsta, mda, sã-mi spunã care este articolul din Constituþie prin care sã decretez starea de urgenþã. Invocãm articolul ºi imediat anulãm Constituþia. ªi ne punem pe treabã! Trãiascã Libertatea ºi Centralismul Democratic, Trãiascã Marele Salva... Uh, fir-ar al dracului, iar am rãmas fãrã whisky! Domnule Ionescu! Domnule Ionescuuuu!


3

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496

Poli]ia Florisal Poliþia Ecologicã Satu Mare ºi-a început activitatea de Ziua Îndrãgostiþilor, chiar din 14 februarie. Primarul Iuliu Ilyes, directorul Poliþiei Locale, Florin Gãzdac ºi Vasile Puºcaº junior, fiul proprietarului Florisal, au prezentat în cadrul unei conferinþe de presã, cum va funcþiona Poliþia Ecologicã ºi ce atribuþii va avea aceasta. De la început trebuie sã precizãm cã intenþia de a reduce depozitãrile ilegale de deºeuri ºi a-i amenda pe cei care fac comit astfel de fapte bine venitã, însã nu credem cã acest lucru ar trebui sã se facã în parteneriat cu o firmã, care ar trebui urmãritã de autoritatea localã, cum îºi respectã obligaþiile din caietul de sarcini referitor la salubrizarea municipiului. Adicã Poliþia Localã, care are peste 100 de angajaþi, nu poate sã controleze acest fenomen? Trebuie neapãrat ca o firmã privatã sã-i transporte pe poliþiºti la locul faptei ºi sã constate nereguli? Directorul Poliþiei Locale Florin Gãzdac explicã faptul cã noua structurã va funcþiona în baza unui parteneriat încheiat cu firma de salubrizare SC Florisal, care pune la dispoziþie douã autoturisme Dacia Logan, inscripþionate cu Poliþia Ecologicã. Vor fi alcãtuite echipe mixte formate dintr-un poliþist local, care va aplica sancþiunea, ºi un reprezentant Florisal, care va fi ºofer ºi martor al ilegalitãþilor descoperite. Printre activitãþile principale pe care le va desfãºura Poliþia Ecologicã, înºiruite întrun document semnat de Flori Gãzdac se numãrã: 1. „verificarea situaþiei persoanelor fizice ºi juridice din municipiul Satu Mare cu privire la încheierea contractelor pentru colectarea deºeurilor menajere sau provenite din alte activitãþi, cu operatorul public de salubrizare”. Ni se pare cã este o altã metodã de constrângere a sãtmãrenilor sã vireze banii la firma de salubrizare. Cu alte cuvinte, pe lângã Finanþele Locale, care nu elibereazã certificate fiscale persoanelor datoare la firma

În urm` cu câ]iva ani firma Florisal vroia s` aplice amenzi s`tm`renilor care, din diferite motive, nu respectau întru totul contractul de salubrizare. La vremea aceea planul nu a reu[it, îns` acum mul]i ale[i locali contestatari au abandonat subiectul (cine [tie din ce motive?) [i au aprobat înfiin]area Poli]iei Ecologice, care va fi format` dintr-un poli]ist local [i un reprezentant Florisal. Nu e exact ce visa firma înainte, dar totu[i, indirect, prin intermediul poli]i[tilor locali se pot aplica amenzi. privatã, acum ºi Poliþia Localã este „recuperatorul” firmei. Adicã ajutã la adunarea sumelor restante de la populaþie. Dacã pânã acum sãtmãrenii care nu aveau contracte cu Florisal plãteau o taxã specialã majoratã, de acum aceºtia vor putea fi amendaþi de Poliþia Localã. Orice, numai sã încheie contracte ºi sã-ºi plãteascã taxele. 2. „identificã bunurile ºi deºeurile abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Satu Mare sau pe alte spaþii aflate în administrarea autoritãþilor administraþiei publice locale ori a altor instituþii/servicii publice de interes local ºi aplicã procedurile legale pentru ridicarea acestora; identificã producãtorul deºeurilor în vederea sancþionãrii acestuia”. 3. „verificã igienizarea ma-

lurilor râului Someº”. 4. „verificã asigurarea salubrizãrii strãzilor, a cãilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepãrtarea zãpezii ºi a gheþii de pe cãile de acces, dezinsecþia ºi deratizarea imobilelor”. Adicã poliþistul local va amenda firma Florisal pentru cã n-a curãþat bine vreo stradã iar reprezentantul Florisal va fi martor? Chiar vrem sã vedem acest lucru. 5. „prevenirea distrugerii mobilierului stradal destinat colectãrii deºeurilor precum ºi a celui amplasat în parcuri, precum ºi aplicarea de sancþiuni celor care sãvârºesc aceste fapte”. 6. „depistarea depozitelor clandestine de deºeuri precum ºi identificarea persoanelor care abandoneazã aceste deºeuri în vederea aplicãrii de sancþiuni”.

7. Depistarea eliminãrii deºeurilor de cãtre persoane fizice ºi juridice prin alte modalitãþi decât cele concesionate de operatorul de salubritate, identificarea persoanelor care depisteazã servicii de colectare, transport ºi depozitare ilegalã a deºeurilor (cu ajutorul utilajelor sau cãruþelor) precum ºi a persoanei care a deþinut acel tip de deºeu în vederea sancþionãrii acestora”, etc. Pentru început amenzile aplicate vor fi cuprinse între 50 ºi 1.200 de lei, în funcþie de gravitatea faptelor, însã în luna februarie cuantumul acestora va fi rediscutat. Subiectul este unul foarte interesant ºi nu face decât sã adânceascã speculaþiile care se fac în jurul conducerii primãriei.


4

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

S~N~TATE Afec]iunile coloanei vertebrale (I)

Coloana vertebralã este alcãtuitã din segmente osoase numite vertebre, discurile intervertebrale dintre douã corpuri vertebrale succesive, ºi din elementele asociate (muºchi, ligamente,), care asigurã coeziunea ºi mobilitatea ansamblului morfologic al coloanei vertebrale. Vertebrele sunt împãrþite în 5 grupe: vertebrele cervicale (7), vertebrele toracale (12), vertebrele lombare (5), sacrul ºi coccigele. Vertebra este alcãtuitã dintr-un cilindru (care suportã principalele forþe în timpul efortului ºi este constituit din os masiv) ºi arcul posterior care delimiteazã în interiorul lui canalul vertebral. Posterior de corpul vertebral se aflã structuri osoase care delimiteazã un arc posterior. Împreunã cu peretele posterior al corpului vertebral, arcul posterior delimiteazã un canal osos care conþine rãdãcinile nervoase, se numeºte canalul medular. Structurile osoase sunt conectate ºi susþinute de structuri ligamentare complexe. Pe structurile osoase se inserã musculatura paravertebralã. Datoritã efortului ºi presiunilor îndelungate asupra coloanei vertebrale aceasta se poate deteriora, iar neglijenþa poate duce la agravarea bolilor coloanei. Cele mai frecvente zone afectate sunt coloana cervicalã ºi coloana lombarã, însã ºi coloana dorsalã. Durerea cervicalã, de cele mai multe ori are la bazã, cauze degenerative ale discurilor intervertebrale ºi apofizelor

S.C. SINAPSIS S.R.L.

articulare posterioare, hipertrofia apofizelor unciforme, localizare la nivelul ultimelor vertebre cervicale. Durerea cervicalã inferioarã este o suferinþa frecvenþã la fel cã ºi lombalgia, însã e mai bine toleratã, astfel pacienþii prezentându-se la specialist doar în fazele avansate, când pe lângã durere se mai adaugã ºi: parestezii, cefalee, vertij, tulburãri de echilibru. Durerea este localizatã în aceastã regiune, iradiazã în vecinãtate sau la distanþã ºi induce contractura muscultaturii scheletice. Astfel se închide un cerc vicios în care durerea iniþialã provoacã o contractura musculare de apãrare, contracturã ce va deveni ea însãºi sursã generatoare de durere odatã cu trecerea timpului ºi organizarea sa fibroasã. Principalele cauze de durere localizatã la nivel cervical inferior sunt: - unco- discartroza, artroza articulaþiiilor interapofizare posterioare; - poliartrita reumatoidã - spondilartritele seronegative - traumatismele vertebrale - hernia discului intervertebral - osteomielita - tumori primitive sau metastaze vertebrale - abces epidural O altã serie de cauze în care durerea este la fel de intensã, dar gravitatea este mai micã: - contractura muscularã paravertebrala cervicalã acutã; - fibrozele localizate; - tendinitã sternocleidomastoidianului; - infecþii faringiene; - nevralgia occipitalã Arnold. Indiferent de etiologie, primul gest terapeutic îl constituie blocarea mobilitãþii segmentare. Relaxarea muscularã dar ºi blocarea conductibilitãþii nervoase se realizeazã cel mai bine prin masaj cu gheaþã. Este o manevrã de scurtã duratã ( 5-10 min) ce se repetã de mai multe ori în cursul unei zile. Un amãnunt foarte important ce poate favoriza sau anula efectul antalgic al masajului cu gheaþã este posturã antalgica ce va fi respectatã pe toatã duratã tratamentului. O poziþie incomodã pentru pacient anuleazã practic efectul recelui local. Electroterapia poate fi folositã cu scop antalgic încã din stadiul acut, cu condiþia cã alegerea formei de curent tarapeutic sã fie fãcutã în condiþiile unei bune cunoaºtere a mecanismelor fiziopatologice de producere ºi transmiterii a

KINETOTERAPIE VLAD RONELA-IEMIMA KINETOTERAPEUT

Satu Mare, Carpaþi II str Homorodului, bl. CH2/1 Progr. LUNI-VINERI 11.00- 19.00 Tel progr. 0745-916867

Kinetoterapie, masaj, laserterapie, electroterapie (Curenþi Diadinamici, Tens, Galvanic, Trabert, Ionoforeza, etc)

NEUROLOGIE Dr. LUPUSOR NINA MEDIC SPECIALIST NEUROLOG Consultaþii neurologice: 30 lei EEG: 80 RON, EMG: 100-150 lei Revizuire neurological: 50 lei

PSIHOLOGIE NAGHI GABRIELA PSIHOLOG CLINICIAN

Revizuire psihologicã (comisie) 30 lei Consiliere psihologicã

Toate Duo Rx tipurile de radiografii dentare

durerii. Cu aceleaºi precauþii legate de posturarea bolnavului în timpul ºedinþei de electroterapie, cu o atenþie deosebitã asupra intensitãþii curentului ºi cu o duratã mare a aplicaþiei, se poate sperã la o reducere importantã a intensitãþii durerii. Pentru un tratament simptomatic antalgic se folosesc diferitã forme de curenþi de joasã frecvenþã: curenþi Trabert, TENS. Pentru tratamentul durerii, intensitatea curentului are cea mai mare importantã ºi ea va fi dozatã întotdeauna în funcþie de pragul de sensibilitate la durere al pacientului. Obiectivele care le urmãreºte tratamentul sunt: - reducerea intensitãþii durerii; - reducerea pânã la eliminare a contracturilor musculare; - redobândirea mobilitãþii coloanei vertebrale cervicale; - reechilibrarea tonusului muscular ºi refacerea echilibrului fiziologic dintr-o forþã de contracþie a flexorilor ºi cea a extensorilor. Pentru reducerea durerii, gamã de proceduri fizical-kinetice este mult mai largã. Crioterapia localã poate fi folositã dar acum trebuie sã se facã diferenþe între avantajele pe care le oferã procedurile de termoterapie localã faþã de efectele aplicaþiei de rece local. Încãlzirea localã se poate realizã ºi cu o lampã solux, o cataplasmã cu parafinã, cu muºtar, cu sare caldã etc. dupã asigurarea unei bune troficitãþi tisulare ºi pt a întãri efectul antalgic ºi miorelaxant se folosesc cu rezultate foarte bune aplicaþiile de curenþi interferenþiali. Masajul coloanei vertebrale cervicale trebuie considerat cã un tratament de fond prin care se acþioneazã atât împotrivã dezordinii posturale, cât ºi împotrivã consecinþelor induse de uzurã morfologicã a structurilor musculo-ligamentare. Masajul nu e unul standard ci trebuie adaptat dupã fiecare caz în parte, dupã sensibilitatea ºi particularitãþile fiecãrui pacient în parte. Relaxarea în continuare a musculturii paravertebrale cervicale se poate obþine ºi prin tracþiuni continue sau discontinue efectuate manual ºi combinate cu mobilizarea pasivã în toate sensurile de miºcare la nivelul coloanei cervicale. Tehnicã este simplã, dar este necesar experienþã, deoarece trebuie apreciatã corect forþã cu care trebuie efectuatã tracþiunea. Poziþia pacientului trebuie sã fie una comodã pentru cã tehnicile

exercitate sã aibã efect. Pentru pacienþii cu afecþiuni la nivelul coloanei cervicale, în special a celor care afecþiunea s-a instalat din cauza posturii prelungite sau anormale impusã de activitatea profesionalã, sunt necesate unele recomandãri igienice care pot avea valori deosebite dacã sunt urmate cu conºtiinciozitate. Repausul din timpul nopþii se va face evitând pernele înalte, dacã este posibil sã se foloseascã pernele ortopedice sau un rulou aºezat în ºanþul dintre occiput ºi coloanã dorsalã superioarã. Aºa, se forþeazã poziþia de lordozã cervicalã ºi se relaxeazã astfel musculaturã tensionatã din timpul zilei. În timpul zilei, dacã activitatea depusã impune poziþii prelungite de flexie a gâtului, la interval de 2-3 ore este bine sã se efectueze miºcãri libere de coloanã cervicalã, în toate sensurile de miºcare ºi exerciþii de contrarezistenta. Asupra controlului posturii, conºtientizãrii menþinerii unei posturi corecte indiferent de poziþia în care se aflã pacientul este necesar sã se facã exerciþii împreunã cu terapeutul, acesta instruind pacientul cum sã efectueze ºi singur exerciþiile. Orsalgiile care beneficiazã de tratamentul fiziokinetoterapeutic sunt: - distoniile musculare posturale (dorsalgii de posturã); - tulburãrile minore de staticã vertebralã; - artroza interapofizarã nabalã aflatã în stadiile incipiente de evoluþie; - traumatismele vertebrale minore, fãrã fracturã ºi fãrã interesare medularã (contuzi, intinderi, etc.). Aceastã afecþiune este întâlnitã atât la tânãr cât ºi la bãtrân. Durerea poate sã fie provocatã printr-un mecanism primar, direct, în care receptorii pentru durere sunt stimulaþi fie mecanic datoritã unor tensiuni crescute în pãrþile moi, dar ºi de protuzii discale sau distensia plexurilor venoase paravertebrale. O altã metodã a producerii durerii este mecanismul reflex: o contracturã reflexã a musculaturii paravertebrale spinale, devine sursã generatoare de durere. De asemenea, fibrele nervoase libere cu iritaþie mecanicã pot declanºa durerea în teritoriul de distribuþie corespondent. Dr. Lupuºor Nina Medic specialist neurolog Vlad Ronela- Iemima Kinetoterapeut S.C. SINAPSIS S.R.L.

s.c.MEDMARK srl

Magazin produse medicale ºi de îngrijire: tensiometre, glucometre, aparate aerosoli, cârje, cadre ptr mers, orteze, pansamente ptr diferite tratamente, plãgi (escare, ulceraþii, picior diabetic) orteze, dezinfectanþi medicali, produse ptr îngrijire bolnav cu incontinenþã (muºama pat, scutece, consumabile), produse de igienã, gimnasticã medicalã, papuci ortopedici, etc Servicii specializate DE DEZINFECÞIE, DEZINSECÞIE, DERATIZARE cu produse profesionale avizate de Ministerul Sãnãtãþii - ptr institutii,depozite,magazine profil alimentar - ptr locuinte particulare,apartamente,case. STR.CORVINILOR 26, tel. 0261/735635, 0722/335563 L-V: ORELE 9-17, S: 9-12.

Centru de diagnostic imagistic Satu-Mare, Str. Prahova nr.1 (lângã Spitalul Judeþean) Telefon: 0261.759.955, Tel./Fax: 0261.759.957 E-mail: satumare@hiperdia.ro www.hiperdia.ro Program: Luni-Vineri 08.00 : 16.00

Cel mai modern centru de diagnostic din Satu Mare. Echipamente de ultimã generaþie. Profesionalism. Computer tomograf. Mamografie digitalã

Pentru un diagnostic de \ncredere


5

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496

S~N~TATE Indica]ii [i contraindica]ii ale Rezonan]ei Magnetice Rezonanþa magneticã (RM) este o metodã imagisticã de diagnostic devenitã deja clasicã pentru investigarea pacienþilor. Principiul fizic se bazeazã pe stimularea cu unde de radiofrecvenþã a unei regiuni din corpul uman introdus într-un câmp magnetic foarte puternic. Nefolosindu-se raze X, nici substanþele de contrast pe bazã de Iod nu sunt utile, aici folosindu-se substanþe paramagnetice – compuºi pe bazã de Gadolinium sau oxizi de fier, care provoacã reacþii alergice mult mai rar decât în cazul folosirii Iodului. Rezonanþa magneticã foloseºte un puternic câmp magnetic (1030.000 de ori mai puternic faþã de cel terestru) ºi unde radio, antenele din jurul regiunii investigate receptând energia produsã în principal de moleculele de apã, dupã stimularea controlatã a acestora, semnalele receptate fiind transformate în imagini, prin algoritmi complicaþi. Atuurile metodei sunt acelea cã este neiradiantã (deci poate fi folositã repetat chiar la copii si gravide), foloseºte substanþã de contrast ce poate fi administratã mai uºor ºi la pacienþi cu insufiecienþã renalã (spre deosebire de substanþele iodate folosite în radiologie), poate efectua secþiuni în orice plan în regiunea examinatã. În timpul examinãrii se folosesc mai multe tipuri de secvenþe, fiecare vizualizând optim diferitele tipuri de þesuturi din segmentul investigat. Avantajele RM în ceea ce priveºte

neurologia sunt acelea cã percepe leziuni cerebrale incipiente (precoce fata de computer tomografie care vede bine hematomul recent), cu importanþã pentru diagnosticul de sclerozã multiplã (unde CT vede tardiv modificãrile), leziuni de trunchi cerebral si bazã de craniu - cerebel (la CT regiunea este frecvent asociatã cu artefacte osoase, cu rezoluþie de contrast limitatã), tumori, accidente vasculare, boli degenerative cerebrale, bolile demielinizante, meningite. De asemenea cu ajutorul RM se pot vedea nervi cranieni/vertebrali, nervi optici, hipofiza, epifiza, conductele auditive interne (mai ales pentru neurinoame acustice), leziuni in cordonul medular, hernii discale si raportul acestora cu nervii, plexul brahial. Avantajul de a efectua chiar fãrã substanþã de contrast, o angiografie cerebralã (angioRM), poate aduce date despre stenoze sau anevrisme arteriale cerebrale, RM avînd o mare

S.C. Cezar Med S.R.L. Urologie Dr. Omer Hadi Marþi ºi Joi 13:30-16:00

ORL Dr. Omer Carmen Miercuri 15:00-16:00

Laborator de analize medicale zilnic 08:00-16:00

Stomatologie Dr. Maghiar Loredana Marþi ºi Joi: 15:00-18:00 Chirurgie Dr. Boros Zoltan Zilnic: 09:00-11:00

Str. Retezatului, nr. 27, Tel./fax: 0261-779285, 0726-760655, 0744-911175

SC Cezar Med SRL, oferã spaþiu medicilor de specialitate. Tel. 0261-779285 SC Berko Medica SRL Avizatã de Ministerul Sãnãtãþii Publice în contract cu CJAS Satu Mare

Oferã gratuit:

Îngrijire medical` la domiciliu - recuperare la domiciliu a pacienþilor externaþi Analize de laborator: - recoltãm la domiciliu sau la locul de muncã analize de sânge; glicemia se poate efectua pe loc.

Tel. 0749012851, email: berkomedica@gmail.com

sensibilitate în diagnosticarea malformaþiilor vasculare ºi cerebrale. De asemenea, sfera ORL este acoperitã prin aprecierea urechii medii si interne, mastoidei, adenopatiilor, rinofaringelui. O foarte bunã aplicabilitate are RM în aprecierea sistemului musculoscheletal (articulaþii, oase, coloana vertebralã), cu contrast bun pentru tendoane, ligamente, lichid intraarticular, edem intraosos (in maduva osoasã - precoce faþã de CT unde distrucþia osoasã trebuie sã fie >30% pentru a fi perceputã), tumori, meniscuri, osteonecroze. De asemenea se pot diagnostica spondilita, contuziile, însã nu vede linii de fractura în corticala osoasã (se vãd radiologic) dar le suspicioneazã prin semne indirecte. Pot fi optim apreciate toate articulaþiile, inclusiv sacroiliace, coxo-femurale, genunchi, gleznã. Prin rezoluþia bunã, pot fi apreciate pãrþile moi: muschi, sân, testicul, regiune cervicalã, iar în aprecirea pelvisului, RM are superioritate faþã de alte metode diagnostice pentru prostatã, ovare, uter, vezicule seminale, vezica urinarã. Organele abdominale pot fi bine vizualizate: ficat, pancreas, colecist, rinichi, splinã, glande suprarenale, spaþiul retroperitoneal. Avantajul RM este posibilitatea efectuãrii colangiografiei RM (colangioRM - fara subst de contrast), a urografiei RM. Prin RM pot fi efectuate examinãri angiografice cu ºi fãrã substanþã de contrast iv, pentru vasele cerebrale, ale gãtului, aortã, vasele membrelor. Contraindicaþii ale examinãrii prin RM sunt prezenþa unui peacemaker sau defibrilator cardiac, a valvelor

cardiace metalice, prezenþa de stenturi metalice, clipsuri fero-magnetice, proteze articulare feromagnetice, implanturi cohleare, stimulatoare nervoase, corpi strãini feromagnetici. Încã nu s-au constatat modificãri induse, dar din precauþie pentru sarcina < 3 luni, este indicat ca examinarea sã fie temporizatã pânã dupã aceastã perioadã. Concluzionãm prin acestea cã aplicaþiile RM sunt în continuã extindere, principalele patologii abordabile fiind cele cerebrale (AVC ischemice precoce, leziuni hemoragice vechi, tumori, malformaþii vasculare), musculo-scheletale (coloanã vertebralã, parþi moi, articulaþii – genunchi, umãr, sacro-iliace, coxofemurale, mânã, picior), pelvis (feminin, masculin), abdomen. Faþã de alte tehnici imagistice, prin RM se obþin date anatomice superioare, datoritã rezoluþiei de contrast crescutã, iar leziunile sunt depistate în faze mai precoce. Limite ale investigaþiei prin RM sunt explorarea parenchimului pulmonar, a corticalei osoase, leziunile hemoragice acute, localizarea calculilor radioopaci pe traiectul ureteral, cazuri în care de elecþie trebuie folosite alte metode imagistice. Alte limite ale RM rezidã din costul crescut, miºcarea pacientului, leziuni extrem de mici, claustrofobie, obezitatea, manopere intervenþionale. Examinarea are un cost ridicat, dar prin relaþia centrului de Rezonanþã Magneticã Eurorad Satu Mare cu Casa de Asigurãri, pacienþii pot beneficia de o importantã reducere a costului, trebuind totuºi o coplatã, deoarece CAS nu plãteºte întreaga examinare. Pentru un diagnostic cât mai corect este important un bilet de trimitere spre examinare, pentru o focalizare mai bunã pe diagnosticul suspicionat. În lipsa contraindicaþiilor pentru examinare ºi cu limitele amintite, examenul RM aduce date mai complexe decât alte metode pentru majoritatea patologiilor, dar sunt boli unde explorarea trebuie completatã cu alte tehnici imagistice. Dr. Graþian BOTIª – radiologie imagisticã medicalã

UME Diagnostic Services

Centrul medical RMN

în incinta spitalului Judeþean de Urgenþã Satu Mare la parter Servicii medicale de imagisticã RMN - noninvaziv, - aparaturã performantã, - echipã medicalã de excepþie - în relaþii contractuale cu CAS Satu Mare

Program: Luni - Vineri 0900 - 1700

Tel. 0261-716066, 0361429585, fax: 0361429586, mobil: 0771764406, email: eurorad@eurorad.ro, www. eurorad.ro


C

K

M

Y

6

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

Nota redacþiei: aceste bancuri se pot citi atât acasã, în timpul liber, cât ºi la serviciu, în timpul programului de lucru. Dacã se întâmplã sã râdeþi prea zgomotos, deranjând colegii care muncesc, sau ºefii, luaþi o pauzã de câteva minute, dupã care continuaþi de unde aþi rãmas…

C

K

M

Y

********** -Ai venit la þanc bunico! -zise nepoþelul deschizând uºa, tata tocmai spunea cã numai dumneata mai lipseºti! ********** Doi prieteni se refugiazã din cauza ploii într-un bar. κi beau ei berile în liniºte, în timp privesc pe geam. -E binevenitã ploaia asta pentru pãmânt, spune unul dintre ei. Totul va renaºte acum din nou! -Nu mã speria omule! -Tocmai mi-am înmormântat soacra! ********** Bãtrânelul se uitã la scula lui ºi zice: -Bine mã, sã-þi fie ruºine, ne naºtem împreunã ºi murim pe rând? ********** Moºul intrã într-o farmacie ºi cere un prezervativ. Se uitã la el pe toate pãrþile, apoi zice: -Auzi cucoano, unul cu miez n-ai? -cã numai piele am ºi eu! ********** Moare þiganul ºi în iad se întâlneºte cu Ceauºescu. -Mãi þigane, când a fost mai bine, pe vremea mea sau acum? -În vrema ta jupâne, cã pe vremea aceea, politicienii fãceau Bulã primeºte de la soacra-sa de Crãciun douã cravate. politicã, muncitorii lucrau, iar þiganii furau! Pentru a face impresie bunã, îºi pune una la gât. Soacra, vãzân-Acum însã, politicienii furã, muncitorii fac politicã ºi toþi vor du-l îi zice acru: ca sã lucreze þiganii! -ªi cealaltã? ********** -Cealaltã nu-þi place? Un þigan întrã într-un bar, se aºeazã la o masã ºi strigã: ********** -Ospãtar, un rom aici! Se întâlneºte Bulã cu un prieten. Bulã îl întreabã: Ospãtarul: -Ce faci mâine? -Te-am vãzut, dã-te dracu! -Pãi merg cu fiul meu sã lansãm un zmeu! ********** -Dar tu? Maria s-a dus în pãdure sã culeagã floricele împreunã cu -Ce coincidenþã! Ion, dar cum era multã lume pe-acolo, chiar asta au fãcut! -Fac o excursie la munte cu soacra-mea! ********** ********** -ªtiþi, când Ion m-a trântit pentru prima oarã pe spate ºi mi-De ce e bine sã meargã soacra la vot? a dat jos chiloþii, am fost atât de surprinsã încât aproape... cât -Ca sã se obiºnuiascã cu urna! pe ce... aproape... ********** -Cum s-a numit soacra lui Adam? -Ce aproape? -Nicicum! -Adam n-a avut soacrã, el a trãit în paradis! -Aproape cã începusem sã mã opun! FILARMONICA DE STAT „ DINU LIPATTI” - THE STATE PHILARMONIC ORCHESTRA “DINU LIPATTI” OF SATU MARE

Casa Buc`tarului

General Director Conf. univ. dr. RUDOLF FÁTYOL, Music Director FRANZ LAMPRECHT P-þa Libertãþii nr.8, Tel./Fax: 0040-261-712.666, C.P. 79 (P.O. Box 79), E-mail: filarmonicadlsm@yahoo.com, 440014 Satu Mare – România

Joi, 3 Martie 2011

- Restaurant autoservire - Meniul Zilei 14 lei - Organizãm evenimente, în limita a 50 de locuri - Livrare la domiciliu

Ora 18.30 Ab. 16

CONCERT SIMFONIC

Dirijor: RÜDIGER BOHN Solist: FRIEDRICH SCHENCK – pian În program: Brahms: Concert pentru pian si orchestrã nr. 1 în re minor op. 15 Ceaikovski: Simfonia IV-a în la minor op. 36.

Bulevardul Cloºca – Parcarea Burdea, Rezervãri - comenzi la tel: 0261.759.990, 0740.158.757

Intersecþia Drum Botiz cu Odoreului Inf., rezervãri, comenzi: 0261-730.598, 0740-410.358

Organizeazã: - aniversãri, nunþi, banchete, mese festive în limita a 120 de locuri Asigurãm: bucãtãrie, decor, muzicã, etc. acceptãm ºi variantele clientului. Servicii de catering. Muzic` de voie bun` cu Alex [i forma]ia Jade de joi p^n` Orar: Luni - Sâmbãtã 1000-2200 duminic` de la ora 2100 Duminicã - rezervãri.

C

K

M

Y

C

K

M

Y


C

K

M

Y

7

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496

Nota redacþiei: aceste bancuri se pot citi atât acasã, în timpul liber, cât ºi la serviciu, în timpul programului de lucru. Dacã se întâmplã sã râdeþi prea zgomotos, deranjând colegii care muncesc, sau ºefii, luaþi o pauzã de câteva minute, dupã care continuaþi de unde aþi rãmas…

C

K

M

Y

Cabinetul unui psihiatru. Se deschide uºa, intrã un bãrbat, în patru labe cu ceva în gurã. Psihiatrul: -Vai, cine avenit la noi? -O pisicuþã? Bãrbatul se târâie pânã în colþul cabinetului. Doctorul îl urmãreºte: -Un cãþeluº? Bãrbatul trece pe lângã perete ºi se târâie pânã în celãlalt colþ. Doctorul nu renunþã: -Ah! -Cred cã e un arici! -Nu? -O broascã þestoasã? Bãrbatul scoate un cablu din gurã ºi zice: -Auzi, mã mai freci mult la cap, sau mã laºi sã-þi instalez internetul? ********** În sala de operaþie, chirurgul cãtre asistent: -Anestezie! -De-a noastrã, sau de import? -De import! -De import s-a terminat! -Atunci, de-a noastrã! -Nani, nani, puiul mami... ********** Un bãrbat la psihiatru: -Doctore, soþia mea este infidelã! În fiecare searã merge la barul pescarilor ºi agaþã bãrbaþi, chiar mai rãu, se culcã cu oricine o întreabã! ********** -Înnebunesc! Ce crezi cã ar trebui sã fac? -Domnule doctor, impotenþa te ia aºa, dintr-o datã? Doctorul rãspunde: -Nu, mai întâi te lasã sã te faci de râs de vreo 2-3 ori! -Relaxeazã-te, respirã adânc ºi încearcã sã te calmezi! ********** -Aºa..., acum spune-mi unde este mai precis barul acela? O blondã pe un mal ºi una pe celãlalt mal. Una dintre ele ********** strigã la cealaltã: -Doctore! -ce sã iau când mã dor picioarele? - Fatãããããã!!!!!!!! Cum ajung pe celalalt mal? -Autobuzul! Cealaltã blondã îi rãspunde: ********** - Pai nu vezi fatã cã eºti pe celãlalt? Domnule doctor... sunt bolnav! ********** Dar ce te supãrã? Ion ºi Maria, la restaurant. Maria, sorbind dintr-un pahar cu -Cred cã am un sindrom de reacþii inverse! vin: -Reacþii inverse? -De 25 de ani profesez, dar n-am auzit de -Sã ºtii cã nu poate fi vorba de sex înainte de cãsãtorie! un asemenea sindrom, cum se manifestã? -Atunci sunã-mã dupã ce te cãsãtoreºti... -Pãi sã vedeþi, domnule doctor, la serviciu, ºeful mã bate ********** toatã ziua la cap... ºi pe mine mã doare în cur! Anunþ la matrimoniale: ********** ,,Caut soþie” Între doctori: Mii de rãspunsuri: -Cum a mers operaþia? ,,Ia-o pe-a mea!’’ Care operaþie? -Nu era autopsie?

IMPOSIBILUL POSIBIL

MAGAZIN APLAST Termopan Rehau

% -50

PVC, aluminiu, lemn stratificat, u[i interioare de lemn, sticl` cu dubl` protec]ie (cu control solar), jaluzele interioare [i exterioare, plas` de insecte Str. Constantin Brâncoveanu, nr.20, Satu Mare Tel. +40 261/758850, Mob: +40 752/234500 e-mail: sm.01@aplast.ro, www.aplast.ro

S.C. CONSILTOP S.R.L.

- Rate în lei (sunteþi protejaþi de eventualele creºteri ale cursului euro) - Rate fixe (sunteþi protejaþi de fluctuaþiile dobânzilor pentru credite) - 3 LUNI GRAÞIE FÃRÃ COSTURI (3 luni în care nu plãtiþi rate, iar dacã doriþi, aveti posibilitatea sã achitaþi integral, în avans, fãrã dobândã ºi comision).

Satu Mare, str. Wolfenbutel, nr.48 Tel./fax: 0361.882.247, 0745.198.314, email: silviurat8@yahoo.com

Proiect`ri construc]ii civile [i industriale, studiu geo, ridic`ri topo

CUMPÃRAÞI ACUM ªI PLÃTIÞI PESTE 3 LUNI

Confecþionãm o gamã largã de produse din inox: - balus trade, coper tine, chiuvete, hote, mese, raf turi, etc.

Organizãm:- nunþi - mese festive - majorate

BRAVO

În week-end formaþia Rezervãri la tel.: 0261-820912, 0742-748148, 0749-479691

3 ani garan]ie

Tel. 0740825541, 0740464250, 0724554158, 0724554157, email: prof_inox@yahoo.com, Satu Mare, str. Aurel Vlaicu (în incinta IAS Dorolþ)

C

K

M

Y

C

K

M

Y


8

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

Insolventa SM SPRL Satu Mare

Str. Crisan, nr. 22, Cod postal 440098, jud. Satu Mare, CIF RO26020710, UNPIR: RSP 0405, Fax: 0261 770 086, Mobil: 0745 245 844, office@insolventasm.ro, www.insolventasm.ro Informatii suplimentare, regulamente de participare la licitatii se pot obtine la adresa societatii de lichidare, Satu Mare, str. Crisan, nr. 22, office@insolventasm.ro sau la telefon 0745 245 844. Apartamente zApartament 2 camere + dependinþe, situat in localitatea Satu Mare, str. Argesului, nr. 95, ap. 11, mansarda, 52,54 mp, finisat, inscris in CF 10106 nedef. indiv Satu Mare, nr. cadastru 14135/XI – 26.775 EUR + TVA zApartament 3 camere + dependinþe, situat in localitatea Satu Mare, str. Argesului, nr. 95, ap. 12, 72,94 mp, finisat, inscris in CF 10107 nedef. indiv. Satu Mare, nr. cadastru 14135/XII – 36.075 EUR + TVA Camioane zAutoutilitara Ford Transit 125T350, an fabicatie 2001, 228.451 km, SM 90 MAV – 3.300 EUR + TVA zAutoutilitara MAN 8.163, an fabicatie 1997, 253.601 km, SM 94 MAV – 2.918 EUR + TVA zAutoutilitara Iveco ML75E15 Eurocargo, an fabicatie 2001, 281.277 km, SM 96 MAV – 3.690 EUR + TVA zAutoutilitara Iveco ML75E15 Eurocargo, an fabicatie 2002, 231.872 km, SM 98 MAV – 4.268 EUR + TVA zAutoutilitara Iveco ML75E15 Eurocargo, an fabicatie 2002, 275.118 km, SM 99 MAV – 3.765 EUR + TVA zAutotractor Man 18.463 FLS, 844 703 km, – 5.088 EUR + TVA, nr. Inmatriculare SM 04 VTC, an fabricatie 2001, avariat, are nevoie de reparatii ( str. Odoreului, in curte la SC Lica Trans SRL, vis-a-vis de Uzina de apa ) ; culoare verde, – 6.000 EUR + TVA ( str. Odoreului, in curte la SC Tehnicom SRL ) ; Remorci zSemiromorca LAG, basculabila, an fabricatie 1995, SM 71 SAB, – 3.749 EUR + TVA ( Seini, str. Florilor ) ; zSemiremorca LAG, basculabila, an fabricatie 1989, SM 14 BPG, – 3.273 EUR + TVA ( Iojib, str. Balcescu, nr. 308); zSemiremorca Van Hool, an fabricatie 1996, SM 72 SAB, - 2.083 EUR + TVA (Iojib, str. Zorilor, la capatul strazii, culoare verde) ; Terenuri zTeren in suprafata de 3.104 mp + constructii, platfome betonate, situate in Satu Mare, str. Abatorului ( A. Berinde), nr. 27 – 311.600 EUR + TVA zTeren arabil intravilan, 2400 m, situat la intrare in Viile Satu Mare, - 10.000 EUR + TVA, L=110 m, l=22 m zTeren arabil intravilan în suprafaþã de 3.376 mp, din care 1.275 mp platformã betonatã cu stâlpi ºi grinzi metalice, situat în Satu Mare,str. Depozitelor nr. 26 – 100.000 EUR zTeren extravilan, 20.000 mp, situat in Satu Mare la o distanta de 180 m de B-dul Lucian Blaga, 75.000 EUR + TVA zTeren arabil intravilan si casa de locuit ( in curs de demolare ), situat in Satu Mare, str. Ion Neculce, nr. 12, cu suparafata de 1.047 mp – 73.700 EUR + TVA zTeren cu grajd – 1028 mp + teren curte – 1507 mp ( 2535 mp ) la intrarea in localitatea Odoreu pe stanga, 30.142 EUR + TVA, negociabil, anul constructiei – 1972 aproximativ, h=3m la streasina, l=19 m, L= 54 m, Aria construita = 1028 mp, Aria utila = 925 mp. zTeren in suprafata de 5.755 mp, arabil extravilan inscris in CF 228 N Ardud cu nr. cadastral 709/2 – 1.872 RON zTeren in suprafata de 9.500 mp, arabil extravilan, inscris in CF 40 N Satmarel cu nr. cadastrale 1384/22 si 1384/23 – 2.644 RON zTeren in suprafata de 2.000 mp, situat in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului, jud. Satu Mare – 40.900 lei + TVA, nr. cadastral 1080/27 Carei zTeren in suprafata de 2.000 mp, situat in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului, jud. Satu Mare – 40.900 lei + TVA, nr. cadastral 1080/28 Carei zTeren in suprafata de 2.000 mp, situat in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului, jud. Satu Mare – 40.900 lei + TVA, nr. cadastral 1080/29 Carei zTeren intravilan, in suprafata de 11.326 mp, situat in localitatea Tatarasti, comuna Viile Satu Mare, CF nr. 1564 Satu Mare ?i nr. cadastrale 264/2 ; 288 ; 289 ; si 290 – 30.000 EUR + TVA zComplex industrial multifunctional, situat in loc. Tarnaveni str. Mihai Eminescu, nr.89, jud. Mures – 446.160 RON, format din urmatoarele obictive : - Fabrica de bauturi racoritoare compusa din: hala de productie – 339 mp ; birouri de administratie (cladire P+ 1+M) – 240,6 mp ; magazie de ambalaje – 221,80 mp ; magazie produse finite (P+M) – 923,50mp . Suprafata de 6.515 mp aferenta acestei fabrici. - Ateliere de tamplarie formate din : depozite – 251,50 mp ; birouri – 140 mp ; atelier de tamplarie – 289,20 mp ; garaj – 120 mp ; retea de alimentare cu energie electrica si apa. Acest obiectiv este amplasat pe ST = 5438 mp. - Spatii de depozitare formate din: depozit diverse – 57,12 mp ; sopron – 233 mp ; magazie – 420,55 mp ; depozit carburanti – 53,50 mp si garaj de 85,70 mp, toate amplasate pe o ST =7.654 mp. RVA Oradea Insolvency Specialists SPRL, notifica deschiderea procedurii falimentului de catre Tribunalul Satu Mare, fata de SC Oberli SRL Carei, Dosar 14131/83/2010 avand termen limita pentru depunerea declaratiei de creanta 07.03.2011, SC Futur Ager SRL Lazuri, Dosar 14132/83/2010 avand termen limita pentru depunerea declaratiei de creanta 28.02.2011, SC Dreamroof SRL Carei, Dosar 14133/83/2010 avand termen limita pentru depunerea declaratiei de creanta 15.03.2011. Autoturisme zFiat Stilo 1.9 JTD, an fabicatie 2002, 194.809 km, SM 50 MAV, - 2.715 EUR + TVA Case zTeren intravilan + casa de locuit in suprafata de 218 mp, pe str. Diana nr. 43/B. Pret 30.000 EUR + TVA, negociabil. Subsol: sc=21,4mp, su=17,12; parter: sc=87,78 mp, su = 67,60 mp; Total: sc=109,18 mp, su=84,72 mp, terase si asimilate=14,97 mp. Anul constructiei – 1975, modernizata -1990 zTeren intravilan + casa de locuit in suprafata de 163 mp,pe str. Diana nr. 43/A, suprafata parter = 64,99 mp, suprafata etaj = 54,39 mp, total = 119,38 mansarda, 45.700 EUR + TVA, negociabil zCasa de locuit P+M, teren intravilan 106 mp, s cons = 74 mp, s desf. = 148 mp, s util = 102,71 mp, s balcon =9,51 mp, str. Retezatului, nr. 27, an constructie – 2008, 131.837 EUR, negociabil.

Diverse zComplex rezidential cu spatii pentru servicii, 7 etaje, situat in localitatea Satu Mare, str. Closca nr. 72, suprafata utilizabila 3.697,08 mp – 1.062.500 EUR + TVA zComplex Comercial cu 2 apartamente P +1E si teren aferent, Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 28, teren ocupat de cladiri – cca 420 mp, teren neconstruit – 500 mp; parter: sc= 337,49, su= 293,53 mp; etaj: sc=288,66 mp; su=239,34; s terase si balcoane = 86,81 mp; suprafata toatala teren 920 mp – 180.000 EUR + TVA zImobil cu destinatie de spatii comerciale la parter si birouri firma ( posibil si casa de locuit, 98 mp ( 46,30 mp – parter, 46,30 mp – etaj, 4,50 mp balcon ) + 250 mp teren pe str. Depozitelor nr. 2, deschidere la drum 12 m, an constructie – 1985, . Pret 72.360 EUR zStoc de bauturi alcoolice - 25.500,00 LEI + TVA zStoc de ambalaje - 10.418,34 LEI TVA zRemorca dupa tractor, neinmatriculata, fara frana, fara sist. semnalizare – 3.150 lei + TVA zExcavator Atlas, an fabricatie 1978 – 15.000 lei + TVA zMasina de strans fan, Mengele,an fabricatie 2002, provenienta Austria, lipsa genti, cauciucuri, ruginita 60 % - 1.050 lei + TVA zFurtun de irigatii – 275 lei + TVA zFerma SC Corparet SA Carei, situata intre Moftin si Carei constand in terenuri si constructii zCentrul de Vinificatie Viile Satu Mare, este compus dintr-o cladire multifunctionala in ST = 275,75 mp, 9 bazine pentru depozitarea fructelor, drum de incinta, imprejmuire din beton armat si plasa de sarma. Este amplasat pe suprafata de 4.623 mp, proprietatea localitatii Viile Matu Mare cu drept de folosinta in favoarea societatii in insolventa – 112.450 RON z5 X Fripteusa dubla ulei ( cu doua cuve ) – 560 EUR + TVA / BUC zFripteusa dubla ulei ( cu o cuva ) – 850 EUR + TVA / BUC z2 X Aragaz cu doua ochiuri ( pe gaz ) – 215 EUR + TVA / BUC zAragaz cu doua ochiuri ( electric ) – 160 EUR + TVA z3 X Gratar pe gaz – 237 EUR + TVA / BUC z3 X Recipient mentinere la cald pt cartofi prajiti – 200 EUR + TVA / BUC z3 X Hota perete – 140 EUR + TVA / BUC zVitrina mentinere la cald ( mica ) – 640 EUR + TVA zRotisor pui ( mare ) – 680 EUR + TVA z2 X Rotisor pui ( mic ) – 590 EUR + TVA / BUC z7 X Dozator 5 litri - 86 EUR + TVA / BUC z3 X Toaster electric - 134 EUR + TVA / BUC zAparat Hot-Dog – 110 EUR + TVA z2 X Congelator 700 l ( 1 usa ) – 1.115 EUR + TVA / BUC z2 X Camera de congelat 6 mc – 974 EUR + TVA / BUC z2 X Aparat preparat inghetata cu un brat ( Promag ) – 300 EUR + TVA / BUC zAparat preparat inghetata cu un brat ( Frigomat ) – 320 EUR + TVA z3 X Masa de lucru inox 125 X 70 cm – 77 EUR + TVA / BUC z3 X Masa de lucru inox 170 X 60 cm – 87 EUR + TVA / BUC z2 X Masa de lucru inox 180 X 45 cm – 90 EUR + TVA / BUC z3 X Masa de lucru inox 250 X 80 cm – 100 EUR + TVA / BUC z3 X Masa de lucru 100 X 100 cm – 130 EUR + TVA / BUC z2 X Chiuveta inox ( 2 compartimente in cascada ) – 125 EUR + TVA / BUC z4 X Chiuveta perete inox ( 1 compartiment ) – 18 EUR + TVA / BUC z1 X Chiuveta inox ( 2 compartimente ) – 145 EUR + TVA / BUC z3 X Tobogan de produse ( rafturi servire inclinate ) - 160 EUR + TVA / BUC z30 X Tava inox – 3 EUR + TVA / BUC z2 X Frigider 1400 l ( 2 usi ) – 1.105 EUR + TVA / BUC zCasuta lemn P+1E – 2.350 EUR + TVA z4 X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa 1m X 3 M – 1.500 EUR + TVA / BUC zStatie LEICA TC 407, statie totala electronica, cu ambaza standard, an fabricatie 2007, - 15.412 RON + TVA zMagazin universal si bufet + teren, avand suprafata totala de 1.769 mp, ( Su magazin = 315,11 mp , terasa acoperita 36,00 mp ) situat in loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.289, jud. Satu Mare – 100.000 EUR + TVA zArticole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie pat, plapuma, saltele zStoc de jucarii, articole decorative, mobilier de birou zStoc de incaltaminte zArticole imbracaminte zPapagal GP 2 – 170 EUR + TVA zMasina de cusut cu coloana – 260 EUR + TVA zStanta ATOM G999 – 460 EUR + TVA zMasina de taiat rezerva verdi – 350 EUR + TVA zCuptor reactivator – 190 EUR + TVA zMasina de periat – 130 EUR + TVA zMasina de cusut durkoppp adler – 260 EUR + TVA zMasina de cusut durkoppp adler – 260 EUR + TVA zMasina de cusut durkoppp adler – 260 EUR + TVA zMasina de lipit talpi IRON FOX – 660 EUR + TVA zPresa IRON FOX AS 1800 – 660 EUR + TVA zMasina de prelucrat marginea talpii – 460 EUR + TVA zMasina de scamosat captuseala – 690 EUR + TVA zMasina de ciocanit – 330 EUR + TVA zMasina de aplicat int duer – 730 EUR + TVA zMasina cu aspirator volber – 420 EUR + TVA zMasina de cusut industriala – 260 EUR + TVA zStanta ATOM G222 – 470 EUR + TVA zStanta FLPI – 280 EUR + TVA zStanta ATOM S120 – 390 EUR + TVA zStanta POD G888 – 1.310 EUR + TVA zMasina de cusut ZIG ZAG Minerva – 260 EUR + TVA zMasina de cusut Minerva – 260 EUR + TVA zActivator talpa – 170 EUR + TVA zAeroterma – 20 EUR + TVA zCizme motociclism – 22,78 EUR + TVA


9

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496 Societatea profesionalã de insolvenþã INSOLV EXPERT SPRL cu sediul în Satu Mare, str. Decebal, nr. 4/a, înscrisã în registrul societãþilor profesionale al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF RO 21034359, în calitate de lichidator judiciar, numitã de Tribunalul Satu Mare, anunþã vânzarea la licitaþie publicã sau la negociere directã a urmãtoarelor bunuri aflate în patrimoniul urmãtoarelor societãþi comerciale debitoare: SC PROMT SERVICE SRL Turulung: 1. § autoturism marca Opel Kadett, berlina, 4+1 uºi, cu 5 locuri, motor tip Opel 17 D, 1.700 cmc, pe motorinã, an fabricaþie 1990, la preþul de strigare de 600 euro + TVA; § semiremorcã cisternã produse petroliere marca SLP, tipul 2D, mase: proprie 7.550 kg, total maximã autorizatã 29.550 kg, sarcina maximã autorizatã 2.200 kg, sarcina autorizatã pe axe faþã 9.350 kg, spate 9.350 kg, în stare perfectã de funcþionare, anul fabricaþiei 2002, preþ de strigare 7.560 euro + TVA. SC WINSOME ROMÂNIA SRL Satu Mare: 2. § diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe, polizoare, lãmpi ºi alte bunuri specifice unei fabrici de tricotaje ºi de confecþii. SC SINGFOR SA: 3. § teren intravilan, în suprafaþã de 1406 mp, cu front la strada Fabricii, preþ 174.748 lei (42.180 euro); § schelet hol C1, 15 buc, an fabricaþie 2002, preþ 122 lei; schelet hol C3, 12 buc, an fabricaþie 1998, preþ 485 lei; laterale hol, 125 buc, an fabricaþie 1998, preþ 1288 lei; fate hol C3, 4 buc, preþ 9 lei; electropompã, preþ 20 lei; motopompã AP43, an fabricaþie 1960, preþ 114 lei; circular, preþ 800 lei; ferestrãu panglicã, an fabricaþie 2002, preþ 4446 lei; cãrucior, an fabricaþie 1998, preþ 388 lei; frigider, preþ 50 lei; cantralã telefonicã, preþ 35 lei; calculator, preþ 63 lei; imprimantã, preþ 38 lei; aparat copiat, preþ 55 lei; aparat telefon, 6 lei; drum uzinal – alee betonatã, preþ 111 lei; podvale beton, 800 buc, preþ 2400 lei; depozit de cherestea, preþ 48 lei; platformã – betonatã, preþ 1359 lei; linie electricã subteranã, preþ 36 lei; bazin PSI – groapã betonatã, preþ 42 lei; podvale beton, 200 buc, preþ 600 lei. La preþurile de mai sus se adãugã TVA. SC STISOM SA: 4. § Vânzarea globalã la licitaþie publicã sau prin negociere directã a urmãtoarelor bunuri mobile ºi imobile proprietate a debitoarei: teren în suprafaþã de 38.000 mp, proprietate tabularã; construcþii – hale producþie, picturã, ateliere diverse, tâmplãrie, sculãrie, finisaj ºlaif + gravurã, sediu administrativ, cu utilitãþile aferente ºi împrejmuiri, drumuri uzinale betonate, douã coºuri de fum ºi alte construcþii; mijloace fixe de natura utilajelor de producþie, mijloace de transport ºi alte utilaje; produse finite, materii prime ºi materiale. Preþul de pornire pentru vânzarea acestor bunuri este de 3.120.000 lei, cca 736.770 euro, la care, cu excepþia terenului ºi a construcþiilor, se adãugã TVA. § Vânzarea individualã la licitaþie publicã sau prin negociere directã a urmãtoarelor bunuri mobile ºi imobile aflate în averea debitoarei: centralã termicã cu terenul aferent – preþ de pornire 70.000 lei. SC CRÃIªORUL SRL: 5. § Autoutilitarã - autocamion cu platformã marca Roman, tipul 10215 F, masa totalã maximã autorizatã 16000 kg, sarcina aut. pe axe – faþã 6500 kg ºi spate 10000 kg; motor tip D2156 – HMN8, serie 79783, capacitate cilindricã 10344 cmc, putere max./turaþie: 158.00/2200 KW/rot/min, sursa de energie: motorinã, an fabricaþie 1983, la preþul de 7.460 lei; § autoutilitarã marca AVIA, tipul A31N, masa totalã maximã autorizatã

5990 kg; sarcina aut. pe axe – faþã 2035 kg ºi spate 3955 kg; motor tip AVIA 712180, capacitate cilindricã 3590 cmc; putere max./turaþie: 61.00/3750 KW/rot/min, sursa de energie motorinã, an fabricaþie 1989, la preþul de 6.080 lei; § prelatã auto la preþul de 509 lei; § masinã de spãlat, produs Metalotehnica, an fabricaþie 2004, la preþul de 1.923 lei. SC FRAGUS SA 6. § În localitatea Halmeu, jud. Satu Mare: clãdire administrativã, suprafaþã construitã 320 mp, infrastructurã din beton, suprastructurã zidãrie cãrãmidã, planºeu din lemn, ºarpantã lemn, invelitaoare þiglã profialatã, închideri cãrãmidã, tencuieli gletuite, pardoseli parchet + mozaic, instalaþie electricã, cu apã în curte, canalizare ºi fosã septicã – preþ de strigare 21.000 euro; adãpost porcine – 1000 mp; maternitate scroafe – 228 mp; platforme betonate, reþele, drum acces 2400 mp, gard plãci beton – preþul de strigare 12.897,5 euro; § Baza Turþ, jud. Satu Mare: clãdire pod bascul 45 mp; clãdire administrativã 100 mp, magazie cereale 198 mp; ºopron multifuncþional fãrã închideri 550 mp; ºopron congelator cu beci fãrã închideri 560 mp, magazie ºopron metal 198 mp, parafinãrie cãrãmidã 48 mp; wc cãrãmidã 8 mp, toate la preþul de 17.500 euro. Construcþiile detaliate mai sus, sunt proprietate extratabularã a acesteia, iar terenul pe care acestea sunt amplasate nu se aflã în patrimoniul debitoarei. Societatea agricolã UNIREA MADARAS: 7. § grajd, în suprafaþã construitã de 476 mp, cu teren aferent 825 mp, preþ de strigare 14.142,75 euro; § filtru sanitar – construcþie nefinalizatã, suprafaþã construitã 180 mp, teren aferent 180 mp, preþ de strigare 5.853,75 euro; § depozit carburanþi, suprafaþã construitã 73 mp, teren aferent 73 mp, preþ de strigare 1782,75 euro. SC GRAPHIC ART SRL: 8. § tunel de uscare cu bandã pentru serigrafie (bandã transportoare cca 7 m lungime ºi 1,10 m lãþime, an fabricatie 2004, achiziþionat din Austria), la preþul de 1.987 euro.

Lichidator judiciar CI de Insolvenþã Domuþa Floare numit de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 6946/83/2010 privind debitorul la SC MARK&SANDY SRL Satu Mare, str. Bujorului, nr.35, jud. Satu Mare, CIF 15177826, J30/74/2003 anunþã chemarea în judecatã a pârâþilor GUTI IOSIF cu domiciliul în Satu Mare, str. Bujorului, nr.35, jud. Satu Mare ºi GUTI CRISTINA MARIANA cu domiciliul în Satu Mare, str. Bujorului, nr.35, jud. Satu Mare, în data de 10.03.2011, la Tribunalul Satu Mare, sala 30, ora 10, având ca obiect interogatoriul acestora.

Societatea profesionalã de insolvenþã INSOLV EXPERT SPRL cu sediul în Satu Mare, str. Decebal, nr. 4/a, tel./fax: 0261716703, e-mail: insolv.expert@yahoo.com, în calitate de lichidator judiciar, numitã de Tribunalul Satu Mare, anunþã vânzarea la licitaþie publicã a urmãtoarelor bunuri imobile aflate în patrimoniul SC VOX MARIS SRL Satu Mare: apartament compus din 4 camere ºi dependinþe situat la et. VI ºi VII, în blocul D8, Piaþa Romanã, Satu Mare, în suprafaþã de 102,85 mp, la preþul de 48.600 euro + TVA; casa D+P+E, cu teren în suprafaþã de 726 mp, situatã în Satu Mare, str. 9 Mai, nr. 12/A, jud. Satu Mare, la preþul de 112.705 euro + TVA. ªedinþele de vânzare prin licitatie publicã cu stigare a bunurilor imobile ale debitoarei, vor avea loc în zilele de 03.02.2011, 18.02.2011 ºi 03.03.2011, ora 11:00, la sediul lichidatorului INSOLV EXPERT SPRL Satu Mare, pasul de supraofertare fiind de 2%. Persoanele fizice ºi juridice interesate de cumpãrarea acestor imobile vor putea formula oferte pentru cumpãrarea acestora, care vor fi trimise prin poºta, fax sau email, la lichidatorul judiciar, pânã înainte cu o orã de ora licitaþiei stabilitã prin prezentul anunþ, cu menþiunea ca în prealabil au obligaþia de a cumpãra caietul de sarcini care se aflã la lichidator, preþul acestuia fiind de 1000 lei ºi sã facã de asemenea dovada depunerii garanþiei de participare de 10% din preþul de pornire a licitaþiei. Ofertanþii persoane juridice vor depune la lichidator pânã în ziua ºi ora stabilitã pentru vânzare, certificatul de înmatriculare, actul constitutiv ºi împuternicirea societãþii ofertante pentru reprezentantul ofertantei care va participã la licitaþie, precum ºi copie dupã actul de identitate al acestuia. Ofertanþii persoane fizice se vor prezenta cu actul de identitate. Conform art. 53 din Legea insolvenþei, bunurile adjudecate se transmit cumpãrãtorului adjudecatar libere de orice sarcini. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la tel: 0723.521159, 0735.842.809, 0733.676.201, 0261.716703, e-mail: insolv.expert@yahoo.com.

SC Piscicola SA Nr. O.R.C. J30/57/1999 CIF RO 1147628 Nr. 14 din 14.02.2011 Consiliul de Administraþie al SC Piscicola SA Convoacã Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor SC Piscicola SA în data de 23.03. 2011 ora 12 în localitatea Satu Mare, str. Ioan Slavici, nr.13 Ordinea de zi propusã 1. Aprobarea majorãrii capitalului social al SC Piscicola SA cu suma de 460.000 (pareusuteºaizecicincimiilei), prin emiterea unui numãr de 184.000 acþiuni cu valoarea nominalã de 2,50 lei. Data de referinþã pentru subscriere 01.03.2011 2. Diverse Preºedinte Consiliu de administraþie

Secretar

ANUNÞ DE VÂNZARE COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul În Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, Înregistratã la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, numità lichidator judiciar al SC NICU OANDA SRL cu sediul În localitatea Negreªti-Oaº, strada Talna, nr.72/A, nr.înregistrare O.R.C. J30/168/1999, CUI 11844064 prin sentinþa comercialã nr. 1576/F/25.10.2010 pronunþatã de Tribunalul Satu Mare în dosar nr.3735/83/2009. Anunþã organizarea de licitaþii publice la sediul sãu, în fiecare zi de luni ºi miercuri începând cu data de 31.01.2011 la ora 12:00, pentru vânzarea bunurilor proprietatea SC NICU OANDA SRL. Se scot la vânzare urmãtoarele bunuri: -Autocamion Roman la preþul de 10.000 lei ; -Remorcã la preþul de 5.000 lei. La preþurile de pornire la licitaþie se adaugã TVA. Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul lichidatorului sau la nr. 0261/ 711.516. Lichidator judiciar, COMCAS LJ 2000 SPRL, c.jr. Ciot Patricia, Adm. coordonator c.jr. Ghere Ioan

ªedinþele de vânzare a bunurilor mobile menþionate mai sus vor avea loc în fiecare zi de joi, ora 14:00, la sediul lichidatorului INSOLV EXPERT SPRL Satu Mare. Vânzarea bunurilor se va face prin licitaþie publicã dacã sunt doi sau mai mulþi ofertanþi pentru aceleaºi bunuri sau prin negociere directã, dacã existã un singur ofertant. Ofertanþii persoane juridice vor depune la lichidator pânã în ziua ºi ora stabilitã pentru vânzare, certificatul de înmatriculare, actul constitutiv ºi împuternicirea societãþii ofertante pentru reprezentantul ofertantei care va participa la licitaþie, precum ºi copie dupã actul de identitate al acestuia. Ofertanþii persoane fizice se vor prezenta cu actul de identitate. Ofertele pentru cumpãrarea acestor bunuri pot fi transmise lichidatorului ºi pe e-mail: insolv.expert@yahoo.com, fax: 0261.716703, sau prin poºtã la sediul lichidatorului din Satu Mare, str. Decebal, nr. 4/a, jud. Satu Mare, cod poºtal 440006. Conform art. 53 din Legea insolvenþei, bunurile adjudecate se transmit cumpãrãtorului adjudecatar libere de orice sarcini. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adresa la tel: 0733.676.201; 0735.842.809, 0261.716703, e-mail: insolv.expert@yahoo.com

Subscrisa INSOLV EXPERT SPRL cu sediul în Satu Mare, str. Decebal nr. 4/a, jud. Satu Mare, lichidator judiciar al SC ECOREAS OIL SRL cu sediul în Mun. Satu Mare, str. ªt. O. Iosif, nr.22, jud. Satu Mare, numit prin Sentinþa comercialã nr.181/F din 02.02.2011 în dosarul nr. 2942/83/2010 al Tribunalului Satu Mare, notificãm urmãtoarele: a. Fixeazã termenul limitã pentru depunerea cererilor creanþelor nãscute în cursul procedurii la 16.03.2011, b Termenul limitã pentru verificarea creanþelor, nãscute în cursul procedurii, întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului suplimentar al creanþelor este 13.04.2011. c. Termenul pentru soluþionarea contestaþiilor la creanþele nãscute în cursul procedurii ºi termenul limitã pentru întocmirea ºi afiºarea tabelului definitiv consolidat al creanþelor este 11.05.2010 Informaþii suplimentare la tel.fax: 0261.716703 sau 0733672201, 0735842809.


C

K

M

Y

10

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

PROMO}II

La 5 m2 de faianþã, cadou un sac adeziv

Parchet laminat 8 mm

Vopsea PITURA, 24 kg

55 lei

24,9m

2

Glet CT 26, ct 10 Gresie porþelanatã de exterior sac 20 kg C

K

M

Y

29,9

Quadra cotto

21,9 lei

Spacco Beige

Cabin` du[ model 6004 900*900

Faian]` colec]ia SAMAR

20x30x0.7

6 duze comand` electronic` baterie tripl` comand`

18,99

1249 C

K

M

Y

C

K

M

Y


C

K

M

Y

11

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496

Nici n-am apucat bine sã ne bucurãm de reconfortanta ºtire cã divorþul poate fi obþinut gratuit de la Primãrie, cã iaca, sa fãcut o micã rectificare: da, într-adevãr, este gratuit dar costã douã milioane. ªi încã sã ziceþi mersi, cã în altã parte divorþul gratuit a ajuns la 6 milioane ºi jumãtate. Oricum, suntem asiguraþi cã ºi în acest caz, divorþul este extrem de ieftin ºi la îndemâna tuturor doritorilor, cã dacã ai merge în instanþã, n-ai scãpa fãrã zece milioane. Dacã totuºi costã, atunci de ce s-a spus cã va fi gratuit? ªtiam noi cã lucrurile cel mai scump plãtite pe lumea asta sunt tocmai cele gratuite dar aveam iluzia cã Primãria este totuºi o instituþie serioasã cât de cât, mai ales atunci când e vorba de despãrþiri conjugale ireversibile. ªi ziceam data trecutã cã sãtmãrenii ar vrea sã divorþeze pe vecie de actualii edili. Se vede însã treaba cã ºi în acest atât de aºteptat caz, „divorþul” nu va fi chiar aºa de ieftin pe cât ne imaginam, taman ca ºi ãla matrimonial!

C

K

M

Y

La ãl mai titrat colegiu din Sãtmar se întâmplã tot felul de chestii inexplicabile, unele bãtând uºor în paranormal, cum ar fi de-o pildã, dispariþia unui orologiu antic aflat în cancelarie pânã în urmã cu doi ani ºi nimenea nu ºtie unde s-a topit, cã de atunci nu l-a mai vãzut cineva dar ºi mai ciudat e cã nime pe lumea asta nu a reclamat dispariþia valorosului ceas. O altã ciudãþenie este faptul cã acest colegiu a adoptat pe siglã curcubeul, simbolul consacrat al homosexualilor din întreaga lume. Acuma n-ar trebui decât sã se scarpine un pic memoria unora ºi altora ca sã se vadã cine a avut ideea asta ºi sã putem face niºte mici supoziþii. N-avem noi vreme acuma sã intrãm în toate tainiþele eminesciene, cã nici nu-s relevante dar chestia aia cu ceasornicul este ºi acum dezbãtutã aprins de unii profesori care sunt nedumeriþi cum de trecerea timpului nu ajutã la descifrarea misterului dispariþiei vechiului ceas din cancelarie!

Sã nu vã mai aud cã vã bociþi ãia care aþi plãtit 6.000 de euro pentru un post de director pe la vreo descentralizatã, undeva! Pãi 6.000 de euro este kutya fasza pe lângã cele 430.000 de euro cât a ajuns sã coste la bursa cvasi – oficialã, postul de ºef al vãmii din Halmeu! Acuma sã nu sãriþi ºi sã-mi spuneþi cã acolo banii ãºtia se fac fulgerãtor, cã nici cu voi nu mi-e ruºine! Singura chestie pe care n-am putut s-o înþeleg este cum de a transpirat informaþia asta, cã doar se ºtie cã de când e lumea ºi pãmântul în sistemul vamal nu a intrat nimeni, nici mãcar din greºealã, fãrã sã cotizeze sume uriaºe. Excepþii nu sunt, aºa cã nu-i cine sã confirme regula, înafara realitãþii, bineînþeles! ªi dacã mai spunem celelalte tarife chiar cã ne facem de bãcãnie dar riscãm, asta numai ca sã faceþi diferenþa: director adjunct – 3.000 de euro, ºofer de instituþie – 1000 de euro. Dupã cum bine puteþi observa, bani mãrunþi...

Am vãzut la TV o emisiune cu deja cunoscutul director al liceului de artã dar nu am rezistat decât foarte puþin, cât sã notãm câteva fraze din uriaºul tezaur de buruieni lingvistice din dotarea ºefului liceului, „celebrul” chitarist Moarþi, cunoscut sãtmãrenilor mai degrabã de prin localuri, ori de pe la nunþi, botezuri ºi alte cumetrii, activitate lucrativã pe care a practicat-o cu sârg decenii la rând. Iatã deci, o micã mostrã: „Un cuptor de performanþã”, „activitatea a fost beneficã atât din partea elevilor”, „prin intermediul acesta vã mulþumesc”, „copiii îºi desfãºoarã o activitate intensã”, „elevii participã ºi la cultura generalã”, „sigur cã apariþia elevilor a fost de bun augur”, „în luna ianuarie în ziua de 29-30”, „am fãcut ºi eu prezenþa la acest recital” (a lipsit cineva, dom director?) „noi facem douã categorii de suflãtori” „ei sunt colaboratori cu Filarmonica” ºi multe alte cumplite coliziuni lingvistice. Aºa-i mãi frate când îþi faci studiile pe întunericealã ºi la bãtrâneþe, nu se mai lipeºte mare lucru de tine, astfel cã nu poþi sã ajungi decât un agramat sinistru. Vom reveni ºi cu alte chestii de la liceul ãsta!

Povestea cu popa ãla care se laudã cã l-a blestemat pe ziaristul Iosif Þiproc este una din cele mai urâte ºi mai incredibile din istoria mãrºãviei omeneºti mascate în sutanã. Nu ºtiu cât de adevãratã este povestea asta dar sunt convins cã incantaþiile satanice rostite sau doar scrâºnite, n-au avut niciun rol în tragicul sfârºit al acestui mare gazetar. Dar dacã cineva se laudã cu asta, atunci este grav de tot ºi poate cã ar trebui luate niºte mãsuri. Dupã moartea lui Ioºka a fost foarte uºor sãºi dai seama când ai de-a face cu ticãloºii: erau exact bipezii ãia murdari care nu mai puteau de fericire. Dar sã nu se bucure prea tare nefericiþii ãºtia, cã încã soarta li-e înainte ºi Doamne Dumnezeule, urât ar putea plãti, poate încã pe acest pãmânt!

Pe mãsurã ce criza se adânceºte, se ridicã taxele de salubrizare, pe motivul cã a crescut volumul de gunoaie, chestie cu care suntem de acord, dar nu neapãrat la tomberoane. Adicãtelea, oamenii cumpãrã lucruri mult mai puþine ºi totuºi, cantitatea de gunoaie creºte ameþitor. Unde mai pui cã gunoaiele s-au umflat de numa, de vreo trei ori faþã de cât era când erau ele cuminþi ºi aproape legale. Ãsta-i un scandal cât China ºi dacã se va descoperi cã toate aceste acte adiþionale de umflare a gunoaielor sunt fãcute cam pe lângã lege, apãi sã vezi scandal ce n-a mai vãzut Sãtmarul de pe vremea domnului primar Anderco! În orice caz, ãsta din urmã pare sã fi fost mic copil faþã de ce se întâmplã acuma. Ciudat este faptul cã gunoaiele ãstea n-au puþit de atâþia ani, dar mai bine mai târziu decât niciodatã! Drept îi ºi cã afacerea cea mai mãnoasã din lume este cea a gunoaielor dar parcã la noi lucrurile prea au luat-o razna. Simþiþi damful electoral prin gunoaiele astea? Sau numai miros de praf de puºcã?

În toamna trecutã se asfalta de zor ºi totuºi fãrã spor, bulevardul Vasile Lucaciu. Dupã câteva luni drumul este varzã ºi vedem cã pe nimeni nu deranjeazã panamaua asta. În orice þarã din lume, Primãria ar fi fãcut un tãmbãlãu uriaº ºi ar fi cerut despãgubiri enorme pentru astfel de lucrãri fãcute în dorul lelii. Dar dacã ar fi singurul exemplu! Oare de ce nu se selecteazã firme care ºtiu meserie ºi nu furã materialul, capabile sã dea ºi o garanþie pentru calitatea lucrãrilor executate. Sigur, ni se va spune cã toate acestea existã dar atunci cum se explicã faptul cã de vreo 20 de ani povestea asta se repetã cu precizie matematicã? Poate cã întrebãrile astea au un rãspuns misterios dar ºi mai misterios dintre toate ni se pare rãspunsul la întrebarea: oare cât vor mai tolera sãtmãrenii batjocura asta pe faþã? Chiar suntem noi atât de imbecili cã putem fi pãcãliþi la nesfârºit de o ºleahtã pusã tot timpul pe rele? Moarþi, cobzarul

C

K

M

Y

C

K

M

Y


12

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

Top 5 Evenimente de s`pt`mâna trecut` 1. Nicoleta Dobrescu, executatã silit pentru banii cu care ºi-a cumpãrat ºefia vãmii Halmeu Nicoleta Dobrescu este executatã silit deoarece nu ºi-a plãtit banii luaþi împrumut pe care i-a dat omului de afaceri clujean Liviu Florian pentru a fi numitã la ºefia vãmii Halmeu. Surse judiciare au declarat pentru PortalSM cã zilele trecute, imediat dupã izbucnirea scandalului, Nicoleta Dobrescu a fost cãutatã de un executor pentru a i se aduce la cunoºtinþã faptul cã urmeazã sã fie executatã silit. În caz cã nu-ºi plãteºte datoriile faþã de un sãtmãrean apartamentul ei cu patru camere din cartierul Micro 17 va fi scos la licitaþie. Nicoleta Dobrescu nu locuieºte acolo ºi chiar dacã ultimul termen de platã a fost în urmã cu un an, conform contractului de împrumut cu garanþie imobiliarã, ea nu ºi-a achitat datoria. În 21 octombrie 2009 sãtmãreanulcãmãtar i-a dat lui Florin Feher, implicat ºi el în acest caz, suma de 42.000 de euro. Florin Feher este cel care aduna banii pentru numirea Nicoletei Dobrescu la ºefia vãmii Halmeu, femeia punând garanþie propriul apartament de 90 mp. Între cele douã pãrþi a fost încheiat un contract în faþa notarului, în care se stipuleazã clar ºi termenele pânã la care se returneazã datoria. Astfel, pânã în 21 noiembrie 2009 trebuiau restituiþi 3.000 de

euro, pânã în 21 decembrie 2009 suma de 3.000 de euro, pânã în 21 ianuarie 2010 suma de 3.000 de euro, urmând ca ultima ratã de 33.000 de euro sã fie plãtitã pânã în 21 februarie 2010. Nicoleta Dobrescu a reuºit sã restituie primele sume de 3.000 de euro, în primele trei luni, însã ultima ratã de 33.000 de euro nu a reuºit sã o achite nici pânã astãzi. Dobrescu mai are de achitat aproximativ 150.000 de lei, reprezentând ultima ratã ºi cheltuielile de executare.

2. PSD a obþinut candidaturile la preºedinþia Consiliul Judeþean ºi Primãria Satu Mare

ANUNÞ DE VÂNZARE COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul în Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistratã la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, numitã lichidator judiciar al SC MM ANDEZIT SRL cu sediul în localitatea Gherþa Micã, strada Copieleascã, nr.487, judeþ Satu Mare, nr.înregistrare O.R.C. J30/346/1991, CUI 668450 prin sentinþa comercialã nr.1112/ F/04.11.2009 pronunþatã de Tribunalul Satu Mare în dosar nr.4218/83/2009. Anunþã organizarea de licitaþii publice la sediul sãu, în fiecare zi de luni începând cu data de 09.07.2010 la ora 13:00, pentru vânzarea bunurilor proprietatea SC MM ANDEZIT SRL. Se scot la vânzare urmãtoarele bunuri: - 40 bucãþi borduri faþã din piatrã de poden cu urmãtoarele dimensiuni:160x30x28cm la preþul 180 Euro/m+TVA. Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul lichidatorului sãu la nr. 0261 711516. Lichidator judiciar, COMCAS LJ 2000 SPRL c.jr. Ciot Patricia, Adm. coordonator c.jr. Ghere Ioan ANUNÞ DE VÂNZARE COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistratã la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, numitã lichidator judiciar al SC AMD ANTOPRESS SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, str.Gh.Bariþiu, nr.141/B, judeþ Satu Mare, nr.înregistrare O.R.C. J30/124/2005 CUI 17178747 prin sentinþa comercialã nr. 1874/F/24.11.2010 pronunþatã de Tribunalul Satu Mare în dosar nr.10295/83/2010. Anunþã organizarea de licitaþii publice la sediul sãu, în fiecare zi de luni ºi miercuri începând cu data de 10.01.2011 la ora 13:00, pentru vânzarea bunurilor proprietatea SC AMD ANTOPRESS SRL. Se scot la vânzare urmãtoarele bunuri: 25buc.geci dama52.00lei/buc 14buc.costume barbati75.00lei/buc 13buc.pulovere varbati26.00lei/buc 37buc.costume barbati120.00lei/buc 13buc.bluze barbati16.00lei/buc 51buc.costume barbati150.00lei/buc 25buc.bluze femei35.00lei/buc 39buc.costume barbati110.00lei/buc 15buc.pant.trening barbati24.00lei/buc 38buc.costume barbati130.00lei/buc 22 treninguri femei 48.00lei/buc 20buc.costume barbati95.00lei/buc 18buc.posete32.00lei/buc 83buc.costume barbati105.00lei/buc 10buc.bentite0.80lei/buc 47buc.costume barbati80.00lei/buc 2buc.pusculita11.00lei/buc 9buc.costume barbati230.00lei/buc 50buc.bratari3.00lei/buc 2buc.costume barbati250.00lei/buc 26buc.coliere3.30lei/buc 6buc.costume barbati200.00lei/buc 15buc coliere29.00lei/buc 16buc.costume barbati230.00lei/buc 3buc.coliere12.00lei/buc 13buc.costume barbati190.00lei/buc 3buc.tablouri41.00lei/buc 11buc.costume baieti37.00lei/buc 6buc.stauete16.50lei/buc 23buc.jachete dama 115.00lei/buc 15buc.portofele11.00lei/buc 9buc.jachete dama108.00lei/buc 6 seturi condimente6.25lei/set 41buc.jachete dama130.00lei/buc 14buc.vase9.00lei/buc 10buc.paltoane dama167.00lei/buc 100ml stofa5.50lei/ML 7buc.paltoane dama147.00lei/buc 200ml stofa6.41lei/ML 14 costume dama140.00lei/buc 174ml stofa6.20lei/ML 39 compleuri dama50.00lei/compleu 933buc.saci0.30lei/buc 33buc.pantaloni barbati26.00lei/buc 305.3ml captusala1.50lei/ML 1buc.pantoloni barbati30.00lei/buc 255ml termocolant1.35lei/ML 22buc.pantaloni barbati50.00lei/buc 8788buc nasturi0.03lei/buc 167 buc.camasi barbati30.00lei/buc 70buc.huse costume3.00lei/buc 208buc.cravate15.00lei/buc 22.7ml blana sintetica45.00lei/ML 10buc.blugi copii22.00lei/buc 7buc.pernite0.70lei/buc. 40buc.blugi dama38.00lei/buc 30buc.blugi barbati46.00lei/buc La preþurile de pornire la licitaþie se adaugã TVA. Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul lichidatorului sau la nr. 0261/ 711.516. Lichidator judiciar, COMCAS LJ 2000 SPRL c.jr. Ciot Patricia, adm. coordonator c.jr. Ghere Ioan

Dupã multe tatonãri ºi negocieri, conducerile PSD ºi Alianþei PNL-PC au semnat formarea Uniunii Social Liberale, principalul scop fiind de „a scãpa þara de Traian Bãsescu”. Potrivit site-ului www.pesurse.ro prevederea din protocolul de înfiinþare a USL stabileºte cã PSD va desemna candidaþi la preºedinþiile Consiliilor Judeþene în 21 de judeþe, iar ACD în 20. Aceastã paritate a fost criticatã de mai mulþi lideri de organizaþii PSD, pe motiv pe social-democraþii ar sta mai bine în sondaje. Site-ul a publicat o hartã cu împãrþirea candidaturilor, de unde rezultã cã la nivelul judeþului Satu Mare PSD va avea candidaþi la preºedinþia Consiliului Judeþean ºi Primãria Satu Mare. Astfel, candidatura lui Dorel Coica la Primãria municipiului Satu Mare pare aproape sigurã. Deocamdatã nu se vehiculeazã niciun nume pentru candidatul la preºedinþia Consiliului Judeþean din partea PSD. Desigur cã, pânã la alegeri, se mai pot produce modificãri în funcþie de potenþialii candidaþi. Dacã vor mai fi negocieri nu este exclusã varianta ca Dorel Coica sã candideze la preºedinþia Consiliului Judeþean iar candidatura la Primãria Satu Mare sã fie cedatã liberalului Adrian ªtef. Totul depinde de negocierile care se vor mai purta între preºedintele PNL Satu Mare, Ovidiu Silaghi ºi preºedintele PSD, Valer Marian.

ANUNÞ DE VÂNZARE COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistratã la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, numitã lichidator judiciar al SC AL FORNO SRL cu sediul in localitatea Satu Mare,P-ta Libertatii, nr.23,judet Satu Mare , nr.inregistrare O.R.C. J30/639/2002 CUI 15075940 prin sentinþa comerciala nr. 1774/F/15.11.2010 pronunþatã de Tribunalul Satu Mare in dosar nr.2541/83/2009. Anunþã organizarea de licitatii publice la sediul sau, în fiecare zi de luni începand cu data de 31.01.2011 la ora 13:00, pentru vânzarea bunurilor proprietatea SC AL FORNO SRL. Se scot la vânzare urmãtoarele bunuri : 300 buc.pixuri Adel negru0.50lei/buc 48 buc.mapa cu elastic A46.72lei/buc 8 perforatoare 40p620.80lei/buc 17 buc.pixuri gel albastru4.28lei/buc 12 buc.pixuri gel negru4.28lei/buc 1 buc pix gel verde4.28lei/buc 3 buc.pix gel rosu4.28lei/buc 132 buc.pix short negru2.60lei/buc 50 buc.pixuri slick gel fluorescent10.00lei/buc 1 buc.pix slick gel display544.30lei/buc 106 buc.pixuri gel slick din display3.24lei/buc 50 buc pixuri cu bila6.40lei/buc 30 buc.pixuri gel grip asortat10.50lei/buc 20 buc.corector Blister9.60lei/buc 20 buc.pixuri european36.40lei/buc 20 buc.pix uri cu bila negre36.40lei/buc 70 rezerve pt. Pixuri2.20lei/buc 27 buc.pix your complements20.60lei/buc 20 buc.pixuri cu bila5.20lei/buc 10 buc.capsatoare5.20lei/buc 10 buc.capsatoare tip Clear7.80lei/buc 10 buc.formula gel rosu3.96lei/buc 33 buc.benzi corectoare7.80lei/buc 50 buc.pixuri cu bila display5.40lei/buc 57 buc.pixuri gel8.00lei/buc 1 set carioci-18 buc32.00lei/buc 156 buc.pixuri cu bila display 404.60lei/buc 148 buc.pixuri cu bila negru1.60lei/buc 225 buc.rezerve plastic n negru1.50lei/buc 70 rezerve metal negru2.20lei/buc 16 buc.formula free roler negru3.96lei/buc 14 buc.f.fr.albastru3.96lei/buc 5 buc.f.fr.verde3.96lei/buc 20 buc.f.fr turcoaz3.96lei/buc 10 buc.f.fr.violet3.96lei/buc 30 buc.f.fr gel negru 1.75lei/buc 5 buc.f.gel verde1.75lei/buc 13 buc.formula gel rosu1.75lei/buc 1 buc.kukulux negru37.96lei/buc 1 buc.kukulux rosu37.96lei/buc 45 buc.pixuri display Orleasn13.80lei/buc 180 buc.pixuri display 1.60lei/buc 64 buc.pixui cu bila negru2.04lei/buc 10 buc.pixuri cu bila verde2.04lei/buc 30 buc.pixuri cu bila rosu2.04lei/buc 60 buc.marker permanent albastru1.30lei/buc 38 buc.pixuri tinkfast cu bila3.60lei/buc La preþurile de pornire la licitaþie se adaugã TVA. Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul lichidatorului sau la nr. 0261/ 711.516. Lichidator judiciar, COMCAS LJ 2000 SPRL c.jr. Ciot Patricia, Adm. coordonator c.jr. Ghere Ioan


13

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496

Top 5 Evenimente de s`pt`mâna trecut` 3. ªeful Poliþiei Municipiului Satu Mare, Adrian Zbona, anchetat de IGPR ªeful Poliþiei Municipiului Satu Mare, Adrian Zbona, ºi directorul Direcþiei Silvice Satu Mare, sunt cercetaþi de cãtre persoane din conducerea Inspectoratului General al Poliþiei Române. Comisarul Cornel Giurcã ºi comisarul ºef Ioan Oprea din cadrul IGPR se aflã în judeþul Satu Mare ºi au început sã facã cercetãri referitoare la relaþia dintre ºeful poliþiei Municipiului Satu Mare, Adrian Zbona ºi interlopul Doru Tucaci, arestat recent în Alba pentru furt calificat ºi constituire de grup infracþional. ªeful Poliþiei Române, Liviu Popa, a promis în cadrul vizitei fãcute la Satu Mare cã va verifica ce fel de relaþie existã între cei doi, dupã un jurnalist i-a adus la cunoºtinþã faptul cã Zbona s-a întâlnit în 28 noiembrie 2010 cu Tucaci, la un local din Agriº, dupã ce interlopul devastase un bar. Se pare cã Liviu Popa se þine de cuvânt ºi urmeazã sã fie fãcute publice rezultatele anchetei. De fapt ºi reprezentanþii Sindicatului Naþional al Agenþilor din Poliþie Satu Mare, au adus acuzaþii grave la adresa lui Zbona, susþinând cã s-ar comporta în inspectorat „de parcã ar fi pe moºia proprie”.

4. 12 luni de sarmale

5. Ilyes se plânge de salariu mic

Omul de afaceri Vasile Lup a împãrþit pentru a XII-a lunã consecutiv peste 2000 de sarmale nevoiaºilor sãtmãreni, obiºnuiþi deja sã vinã în prima zi de luni, din fiecare lunã, pe platoul din faþa Muzeului Judeþean. Peste 150 de sãtmãreni s-au înghesuit la sarmalele oferite de omul de afaceri. Acþiunea a început în luna martie a anului trecut ºi s-a bucurat de un mare succes printre nevoiaºii care astfel au parte de hranã caldã. Vasile Lup a început aceastã acþiune din dorinþa de a ajuta cât mai multe persoane, aflate în situaþii dificile. Existã foarte mulþi sãtmãreni care îºi duc traiul de zi cu zi tot mai greu ºi vin în fiecare lunã pe platoul din faþa Muzeului Judeþean. Vasile Lup a declarat cã iniþial a intenþionat sã ofere sarmale doar pentru ºase luni, însã situaþia disperatã a multor sãtmãreni, dupã cum s-a putut observa ºi din numãrul mare de persoane venite pe platou, l-a determinat sã continue aceastã acþiune. „Iatã cã am ajuns la cea de-a XII-a lunã consecutiv de când împart sarmale. Sunt foarte multe persoane care se aflã în nevoie ºi este trist… Mi-ar fi plãcut sã mã fi oprit la cea de-a ºasea lunã, dar lumea chiar are nevoie. Acum sunt cei mai mulþi, 150-200 de persoane”, a declarat Vasile Lup.

Noua lege a salarizãrii creeazã mari tensiuni între angajaþii Primãriei Satu Mare, existând diferenþe foarte mari între angajaþi cu încadrãri similare. Primarul Iuliu Ilyes a explicat într-o conferinþã de presã, cã legile salarizãrii sau schimbat într-un ritm ‘’foarte rapid ºi haotic’’, fiind foarte greu de urmãrit, iar în final Guvernul a emis o altã lege ºi s-a ajuns la o variantã care creeazã diferenþe mari între unele categorii, stârnind nemulþumiri între colegii din instituþii. „Aºa haos în acest domeniu niciodatã n-am avut. Nu ºtim dacã e din lipsã de profesionalism sau din alte cauze. Se acordã stimulente, unii le primesc, alþii nu. Unii angajaþi pot lua 6.000 - 8.000 de lei, iar alþii sunt la minimum de subzistenþã. Toþi primarii se trag de pãr pentru cã în toate primãriile sunt conflicte generate în mod iresponsabil“, a afirmat Ilyes. Stimulentele cele mai mari sunt la Direcþia de Impozite ºi Taxe Locale, unde aproximativ un sfert dintre angajaþi câºtigã mai mult decât primarul. Primarul Ilyes a mãrturisit cã el are un salariu net de doar 2.600 de lei. Ca nivel de salarizare el este aproximativ al 20-lea. Cert este cã dupã reîncadrãri ºi recalculãri, unii angajaþi au salarii de 7.000 de lei iar alþii de abia de 1.000. Anton PODINÃ

Mii de vizitatori la Art Marriage A treia ediþie a târgului de nunþi Art Marriage s-a încheiat cu un spectacol de modã, muzicã, dans ºi artificii, o paradã a rochiilor de mireasã ºi a þinutelor de galã, pe scena Teatrului de Nord din Satu Mare. Parada a fost susþinutã de manechinele agenþiei Gaby`s Models, make-up-ul fiind asigurat de Gabriela Sas. Spectacolul a început cu o paradã de modã pentru copii, creaþii ale designerului Anamaria Ullmann, micuþele modele fiind instruite tot de Agenþia Gaby`s Models Satu Mare. Creaþiile Anamariei Ullmann au fost dedicate evenimentelor mai speciale ale copiilor, la care participã alãturi de pãrinþi, momente în care micuþele doresc sã se simtã mici prinþese. Hermina Hotca alãturi de trupa de dans Future N&Q din Oradea a destins atmosfera sãlii arhipline cu melodii antrenante. Spectacolul de final al târgului de nunþi Art Marriage a avut parte de douã tombole. Prima tombolã a fost dedicatã firmelor care s-au înscris ºi expus la târg iar cea de-a douã a fost pentru vizitatorii târgului. La tombola dedicatã firmelor participante la Art Marriage a fost extrasã Biamarc SRL, care a câºtigat o lunã de publicitate gratuitã pe PortalSM.ro. La tombola pentru vizitatori, câºtigãtorii au beneficiat de premii oferite de Cofetãria Daniel, fotograful Anna Alcazar, salonul Iulia, Maribel Party, etc. Magazinul Amour din Satu Mare a prezentat o paradã a þinutelor de galã

tate a rochiilor de mireasã a mai încântat publicul cu un mic recital. În premierã, la aceastã ediþie a fost prezentat un spectacol „VINTAGE” marca Lorand Coza, în care spectatorii au avut ocazia sã retrãiascã atmosfera vremurilor de odinioarã ºi sã vadã imitaþiile unor personalitãþi precum Madonna, Freddy Mercury, Edith Piaf, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Michael Jackson, sau chiar momente din Grease. Parada de modã a rochiilor de mireasã a fost aplaudatã la scenã deschisã, pe „catwalk” manechinele Gaby`s Models prezentând creaþiile salonului Anastasia, ale salonului Iulia, ale designerilor Anamaria Ullmann, Ramonei Ardelean, Ioana Cãlin (designer sãtmãrean ale cãrei creaþii unicat sunt expuse la Roma ºi Milano, având colaborãri cu mari designeri de modã din Italia). Creaþiile au fost pentru toate gusturile, rochii de vis, asortate cu încãlþãminte uºoarã – balerini, sau chiar bocanci, parcã în asentimentul mireselor care îndurã cu stoicism corvoada tocurilor înalte. Printre manechine s-a aflat ºi soþia omului de afaceri Vasile Lup, Monica, aceasta prezentând rochia de final a aprepentru doamnele ºi domniºoarele ciatei creatoare de modã Ioana Cãlin. prezente la spectacol. Spectacolul s-a încheiat cu focuri de Momentele muzicale au continuat cu artificii, moment în care pe scenã ºi-a Iris Morar care la finalul recitalului a cântat fãcut apariþia Rochia Gigant a desigîn duet cu binecunoscutul interpret Aldo nerului Lorand Coza în compania tuturor Blaga, care înaintea paradei mult aºtep- minunatelor rochii de mireasã.


C

K

M

Y

14

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

Despre 2011, cu dragoste Continuãm sã vorbim despre cum va fi sau (de fapt) dacã este. Despre anul 2011. Anul care tocmai a început se anunþa destul de interesant din punct de vedere al evoluþiei economice mondiale care nu are cum sã nu influenþeze ºi România. Pe scurt economia mondialã va continua trendul de revenire din crizã început încã din 2010, timp în care puterea de cumpãrare, cel puþin în România va continua sã rãmânã scãzutã însã acest context va crea o serie de oportunitãþi de afaceri în urmãtoarele domenii:

IT ºi Comunicaþii Unul dintre domeniile cele mai puþin afectate de crizã economicã va continua sã fie pe val ºi în acest an. Oamenii cautã noi aplicaþii software care sã îi ajute sã rãmânã conectaþi unii cu alþii, inclusiv guvernele ºi instituþiile îºi mutã tot mai mult activitatea în mediul virtual (vezi programul guvernului de a crea un sistem de platã

C

K

M

Y

online a impozitelor ºi taxelor, se înscrie pe aceeaºi tendinþã generalã). Acest segment relativ nou va continua sã creascã ºi sã dezvolte noi oportunitãþi de afaceri ºi investiþii atât în 2011 cât ºi în anii urmãtori.

Agricultura Deºi poate suna paradoxal pentru unii, agricultura româneascã a atins în ultimii ani abisul iar de acum încolo va începe, timid ºi încet, sã se înscrie pe o pantã de evoluþie ascendentã. Zeci de mii de terenuri neexploatate, importul a 70% din produsele alimentare ºi goana dupã produse bio sunt factori care nu aveau cum sã nu atragã investitorii. Însã nu doar arabii, italienii sau francezii pot profita de potenþialul agricol al României ci ºi antreprenorii autohtoni, curajoºi ºi inventivi care îºi dau seama de potenþialul uriaº al unei þãri care, prin calitatea solului, ar putea sã hrãneascã jumãtate din Europa. Însã despre afacerile care se pot

MARKETING TRÃSNIT

Marketing - Breadvertising Publicitate pe pungã din hârtie în care se introduce pâinea-baghetã. De obicei, aceastã pungã este imprimatã cu numele producãtorului de fãinã care aprovizio-

demara în zona ruralã am vorbit ºi vom mai vorbi ºi în alte articole.

verde”, astfel cã afacerile din acest domeniu au tot viitorul înainte.

Serviciile Medicale

Producþia

Cu un sistem de sãnãtate aflat în colaps, piaþa acestor servicii a generat o mulþime de oportunitãþi pentru spitalele private, servicii medicale particulare, farmacii sau centre de medicinã alternativã. De asemenea au apãrut ºi vor continua sã aparã centre private pentru îngrijirea bãtrânilor sau a persoanelor cu handicap ºi alte servicii conexe pe care sistemul de stat nu le oferã sau le oferã în condiþii net inferioare.

Multe fabrici ºi centre de producþie au fost închise datoritã crizei economice, fapt ce a lãsat niºte segmente de piaþã descoperite, segmente ce ar putea fi acoperite de noi fabrici ºi unitãþi de producþie. Cuvântul cheie în acest caz este inovaþia: aducerea pe piaþã a unui produs nou, mai ieftin ºi mai eficient în acelaºi timp. Mã gândesc aici la antreprenorii din estul Transilvaniei care au reuºit sã gãseascã o niºã deosebit de profitabilã: locuinþele din lemn, mai ieftine, mai ecologice ºi mai uºor de ridicat, pe care le exportã cu succes în Germania ºi alte þãri din Occident. Au ºtiut sã fie inventivi ºi sã vinã cu ceva nou. În concluzie anul 2011 va continua sã fie un an greu pentru români, per ansamblu, dar e un an la fel de bun cã oricare altul pentru a începe o afacere pe cont propriu.

Energia alternativã Va continua trendul ascendent din anii trecuþi. Tot mai mulþi români se aratã interesaþi de economisire pe termen lung în ceea ce privesc cheltuielile privind energia electricã sau cu încãlzirea. Guvernul ºi UE acordã fonduri celor ce doresc sã îºi modernizeze imobilele ºi sã apeleze la „energia

neazã brutãria respectivã. Un lucru interesant, poate, pentru alte brutãrii, dar cu relevanþã zero pentru cumpãrãtorul de pâine. Mult mai potrivit ar fi un mesaj adresat omului obiºnuit, un mesaj care poate fi extrem de consistent (ºi de convingãtor), dat fiind cã spaþiu e destul: oferte de petrecere a vacanþelor, diverse produse pentru gospodãrie, ba chiar primele pagini dintr-un roman nouapãrut, ca o invitaþie de a intra în prima librãrie întâlnitã în cale.

metroul sau cu trenul ºi îºi umplu timpul citind. Produsul aratã cã o cutie de carton desfãcutã, în care cartea este practic împachetatã, în doi timpi ºi trei miºcãri. Dupã împachetare, învelitoarea se prinde cu o capsã (se împiedicã astfel ºifonarea sau murdãrirea cãrþii), iar reclamã tipãritã pe ea este plimbatã peste tot, zilnic, de mii de japonezi. Clienþii care cumpãrã publicitate au grijã ca macheta lor sã aibã un design cât mai atractiv, deoarece modelele cele mai reuºite de învelitori se epuizeazã cel mai rapid.

Marketing - Coolertising Publicitate pe rezervoarele de apã potabilã amplasate în birouri, sãli de aºteptare, centre comerciale. E un simplu abþibild pus pe rezervor, dar cu efect foarte bun. Amplasarea unei asemenea reclame în 1.400 de puncte, în S.U.A., a permis firmei Unilever sã obþinã o creºtere cu 34% a vânzãrilor pentru un anumit produs (Dove Cool Moisture), iar canalul de televiziune CBS a apelat la aceastã formã de publicitate pentru promovarea a douã dintre serialele sale.

Marketing - Stampvertising Publicitate pe pielea clientului. La propriu. Despre ce este vorba? ªtiþi, desigur, ce strategie folosesc managerii discotecilor în cazul clienþilor care vor sã pãrãseascã pentru scurt timp localul: le aplicã pe dosul palmei o micã ºtampilã care dovedeºte cã aceºtia au achitat deja intrarea. Ei bine, ºtampila respectivã poate purta ºi ea un mesaj promoþional, chiar dacã suprafaþa disponibilã este foarte micã. Numele unei companii sau al unei bãuturi este suficient. În Australia de exemplu, unde aceastã formã de publicitate este întâlnitã în aproape orice club, se aplicã peste 2.500.000 de ºtampile în fiecare an. O modalitate foarte eficientã de reclamã pentru firmele interesate de tinerii din segmentul 18-32 de ani.

Marketing - Bookvertising Publicitate pe niºte învelitori de protecþie pentru cãrþi, care sunt distribuite gratuit în librãrii. Este una dintre cele mai þãri gãselniþe în Japonia, unde oamenii merg mult cu

Producem

Vindem parchet din lemn masiv

10-20 Meniu aripioare pane (5 buc. aripioare pane, Program: L-V S 10-18 cartofi prãjiþi, salatã sau sos, chiflã).........12 lei Livrãri Meniu pulpe pane (2 buc. pulpe pane, cartofi pai, salatã sau sos, chiflã)........................12 lei la domiciliu Meniu Salsa (1 buc. pulpã pane, 3 buc. ariptel. 0753.428.479 ioare pane, 1 buc. snitzel, cartofi pai, salata (în spatele complexului sau sos, chiflã).......................................13,5 lei Transilvania)

SC CAREL CONSTRUCT SRL, drum Careiului nr. 11, Parc Industrial Vetiº, email: carelmob@gmail.com, web: www.carel.ro

Tel./fax: 0261.710714, mobil: 0752.247.106, 0741.936.671, 0752.247.101, 0723.982.809

C

K

M

Y

C

K

M

Y


C

K

M

Y

15

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496

Oamenii de lâng` noi:

Mirela Hudac (Agenþia Maria): De ce sã apelãm la un bun agent imobiliar

Criza nu se mai terminã. Dupã cum se ºtie cel mai tare afectate au fost piaþa construcþiilor ºi domeniile aferente. Astfel ºi agenþiile imobiliare ºi-au închis porþile una dupã alta. Dacã în 2007-2008 numãram circa 35-40 agenþii imobiliare, un numãr mult prea mare pentru un oraº ca Satu Mare, astãzi au mai rãmas în picioare 5-6 agenþii. Printre ele este Agenþia Maria, unde stãm de vorbã cu managerul acesteia: Mirela Hudac:

C

K

M

Y

R: Descrieþi-mi, pentru început, ce înseamnã în opinia dumneavoastrã meseria de agent imobiliar? Mirela Hudac: Pentru mulþi oameni vânzarea sau cumpãrarea unei proprietãþi înseamnã o aventurã. Una trãitã de obicei alãturi de un agent imobiliar, deºi sunt unii care preferã sã se descurce singuri. Din cauza condiþiilor de crizã oamenii încearcã sã economiseascã fiecare bãnuþ, astfel încât ei considerã o idee bunã salvarea comisionului pe care ar trebui sã-l plãteascã agentului imobiliar pentru serviciile prestate de acesta. Pe de altã parte existã cealaltã categorie de oameni care considerã mult mai obositoare ºi mai costisitoare procedura de promovare ºi vânzare a unei proprietãþi imobiliare în lipsa unui agent imobiliar. Vânzarea, cumpãrarea sau închirierea unei proprietãþi imobiliare reprezintã un eveniment foarte important în care sunt implicate emoþii, sentimente, bani ºi obiceiuri. Vã prezint în continuare câteva motive pentru care oamenii ar trebui sã apeleze la seviciile unui ”bun agent imobiliar”: 1. ªtie sã estimeze valoarea realã de piaþã a unei proprietãþi imobiliare - un particular, necunoscând piaþã imobiliarã, poate face greºalã de a cere un preþ prea mare pentru proprietatea sa imobiliarã, fãcând-o astfel nevandabilã, sau se poate pãcãli ºi sã cearã un preþ prea mic. 2. ªtie cum ºi are mijloacele necesare sã promoveze vânzarea unei proprietãþi imobiliare pentru a o face interesantã pentru

tim chirie - într-o locaþie poziþionatã în zonã centralã a oraºului. Mai mult, agenþii ºi agenþiile imobiliare se bazeazã pe renume ºi recomandãri pentru construirea unei baze de clienþi de care au nevoie pentru a supravieþui în afacere. Practicãm comisioane mai mici decât alte agenþii imobiliare, nu ne racolãm clienþii din presã- ei vin de bunã voie la recomandarea celor care au apelat la serviciile noastre ºi au fost mulþumiþi; lãsãm clienþii sãºi aleagã notarii publici unde sã-ºi autentifice tranzacþia.

potenþialii clienþi - în diferite ziare, siteuri imobiliare sau siteul agenþiei imobiliare ºi, poate cel mai important este faptul cã are deja o bazã de date cu persoanele care cautã sã cumpere anumite proprietaþi imobiliare. 3. Este disponibil la orice orã pentru vizionarea proprietãþilor imobiliare. κi organizeazã programul de lucru dupã posibilitatea ºi dorinþa clientului. 4. ªtie sã interpreteze documentele unei proprietãþi imobiliare, ºtie încotro sã-i îndrume pe proprietarii care nu au actele în regulã, cunoaºte legislaþia în vigoare ºi demersurile care trebuie fãcute pânã la finalizarea unui act autentic de vânzare cumpãrare. Un bun agent imobiliar cunoaºte chiar ºi paºii care trebuie urmaþi pentru contractarea unui credit imobiliar. R: Cum reuºiþi sã faceþi faþã crizei? M.H.: Cu greu. Avem avantajul cã funcþionãm în spaþiul nostru propriu - nu plã-

FOSE SEPTICE

str. Panic, nr.1, Zalãu

R: Ce activitãþi aferente mai practicaþi? M.H.: Evaluãri de proprietãþi imobiliare pentru diferite scopuri, în general pentru vânzare sau pentru raportare financiarãsunt evaluator membru ANEVAR- am urmat cursurile de pregãtire profesionalã pentru profesia de evaluator imobiliar. În alte þãri agenþiile imobiliare nu pot funcþiona dacã nu au angajat sau un colaborator de profesie evaluator care sã respecte standardele internaþionale de evaluare. Din pãcate în þara noastrã încã nu existã o lege a agenþiilor imobiliare care sã impunã anumite condiþii sau restricþii de funcþionare. Oricine poate deveni agent imobiliar.... R: Ce sfaturi oferiþi sãtmãrenilor în aceeastã perioadã? M.H.: Sã fie cumpãtaþi, sã se informeze înainte de a lua o hotãrâre, sã apeleze cu încredere la agenþiile imobiliare care funcþioneazã pe piaþã sãtmãreanã, sã se fereascã de ”aºa- ziºii”- „agenþi imobiliari” care lucreazã la negru ºi care ºtirbesc încrederea oamenilor în agenþiile imobiliare profesioniste care, prin corectitudine, transparenþã ºi perseverenþã presteazã servicii de calitate pentru a satisface nevoile ºi dorinþele clienþilor. Vã aºteptãm cu drag la sediul firmei noastre în centru str. Petru Bran 2, ºi vã invitãm sã ne vizitaþi siteul www.imobiliaremaria.ro.

DOG FOR LIFE® Vino în magazinul DOG FOR LIFE® pentru hranã de câini ºi pisici

1,5 mc (4 persoane) 1260 lei 3 mc (10 persoane) 1950 lei se asigurã transportul Tel. 0260-6 663015, 0744-7 788907 www.roleximpex.ro

economise[ti bani!

Dresaj canin la preþuri promoþionale în magazinul nostru Magazin: str. Fabricii nr.2,

SP~L~TORIE CHIMIC~ ECOLOGIC~ Efectueazã pentru d-voastrã prompt ºi de cea mai înaltã calitate, spãlare lenjerie ºi curãþare chimicã, orice fel de confecþii tricotaje. Cu preluare la pct. de colectare din P-þa. 25 oct. BL 7 în incinta Librãriei “Cartea Româneascã” ºi pe str. Fabricii nr. 64.

www.dogforlife.ro

ZILNIC ÎNTRE ORELE 09 – 17

INFORMATII LA TEL.: 0261.768.948, 0261.717.175, 0731.140.630 sau 0745.049.115 PERSOANA DE CONTACT: NOTIGAN EDITA 0745599284

C

K

M

Y

C

K

M

Y


16 sport

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã z

sport

z

sport

z

sport

z

sport

z

sport

z

sport

z

sport

z

sport

z

sport

z

sport

Scrim`

Klaudia Zupko la individual ºi Slovacia la echipe au câºtigat „Cupa Satu Mare“ la floretã

ªcoala sãtmãreanã de scrimã din Satu Mare ne-a arãtat în weekend cã nu produce doar campioni pe bandã rulantã, ci poate ºi organiza la superlativ turnee de calitate. „Cupa Satu Mare“ la floretã feminin a dus Sãtmarul în circuitul european al scrimei iar la cum s-a desfãºurat prima ediþie care a punctat practic în clasamentele Federaþiei Europene ne vine greu a crede cã turneul nu va rãmîne definitiv în calendarul internaþional. Cu o salã decoratã impecabil pentru astfel de evenimente, cu 10 planºe profesioniste, cu organizarea concursului fãrã cusur ºi mai ales cu condiþii de cazare ºi masã excelente oferite, Cupa Satu Mare a fost o surprizã plãcutã pentru delegaþiile venite

din 11 þãri. Marea surprizã a concursului individual au furnizat-o fetele lui Petre Ducu de la lotul naþional de cadete. Chiar dacã erau cu doi ani mai mici decît majoritatea adversarelor, Mãlina Cãlugãreanu ºi Alina Constantin au ajuns în sferturi ºi apoi s-au întîlnit chiar în semifinale. Mai mult, Mãlina Cãlugãreanu a reuºit sã dea lovitura în sferturi unde a eliminat-o pe favorita numãrul unu a turneului, slovaca Michala Cellerova, scor 13-11. În semifinale Cãlugãreanu a trecut fara probleme de Constantin, dar apoi n-a mai avut forþã în ultimul act ºi a ratat aurul în disputa cu Klaudia Zupko din Ungaria, scor 12-14. ”Au fost emoþii mari ºi cred cã vor rãmîne cu amintiri plãcute de la

Satu Mare. Am vãzut lacrimi de bucurie la imn în ochii fetei care a cîºtigat ºi asta spune totul despre importanþa acestui concurs pentru floretiste”, ne-a spus Cristina Stahl, cea care alãturi de Natalia Covaci ºi de colegii antrenori de la CS Satu Mare s-a ocupat de bunul mers al turneului. În concursul pe echipe româncele n-au reuºit decît un modest loc patru, lucru care l-a nemulþumit pe antrenorul Petre Ducu care nuºi explica cum în nici 24 de ore fetele care la individual au tras perfect, a doua zi la echipe abia au stat pe planºã. În aceste condiþii Slovacia cu Michalla Cellerova în mare formã a luat trofeul dupã o finalã extraordinarã, 43-42 cu Ucraina. Cellerova a tras echipa Slovaciei dupã ea ºi a avut o evoluþie fabuloasã în ultimul asalt. În finala micã, Belarus a trecut la pas de România 2 ºi a luat bronzul. Dintre sãtmãrence, cea mai bunã clasare a reuºit-o Veres Greta, locul 32 la individual iar la echipe CS Satu Mare a terminat pe 9 ºi 11. De remarcat cã Federaþia Românã de Scrimã le-a oferit plachete organizatorilor, primarului Iuliu Ilyes, Nataliei Covaci, directorului CS Satu Mare, Ghiþã Sabo ºi DSTJ-ului, reprezentatã prin Alexandru Contraº. Trebuie amintit ºi aportul directorului LPS, Ionel Pãcurariu, care s-a arãtat a fi din nou o gazdã bunã, precum ºi antrenorilor Dan ªuta, File Attila, Lengyel Eva, Izsaki Arnold, Simona Surducan, Nagy Lehel, Csiszar Francisc, Majer Csilla sau Suzana Ardeleanu care împreunã cu Cristina Stahl au fãcut ca acest turneu sã iasã perfect.

z

sport

z

sport

z

sport

z

Baschet feminin

Victorie la pas a sãtmãrencelor

Rapid Bucureºti – CSM Satu Mare 59-78 (22-53) Cu aceastã victorie trupa antrenatã

de Dan Fleºeriu rãmîne pe prima poziþie a clasamentului ºi aºteaptã cu încredere dubla cu Alexandria ºi Sepsi din aceastã sãptãmînã. CSM s-a distanþa rapid. 22-11 în primul sfert ºi apoi un incredibil 31-11 în sfertul doi au adus liniºtea în vestiarul echipei noastre. Cu succesul asigurat încã din minutul 20, cu 53-22 la pauza mare, Fleºeriu ºi-a menajat titularele în repriza secundã ºi le-a dat posibilitatea celor de pe bancã, Dunca, Giurgiu, Bãluþã sau Szmutku, sã joace minute bune. Rapidul a profitat cît a mai putut de schimbãrile dese fãcute la CSM. Flori Diaconu a încercat sã repare imaginea ºifonatã a gazdelor ºi Rapidul a cîºtigat ultimele douã sferturi. Cît sã reducã diferenþa de la minus 31 la pauzã la minus 19 la final.

Handbal masculin Înfrângere pe final de meci

HC Odorhei – CSM Satu Mare 34–31 (15-15)

CSM Satu Mare a pierdut la mare luptã meciul disputat la Odorhei, scorul final fiind 34–31 (15-15) în favoarea liderului Ligii Naþionale de handbal masculin. Jucãtorii pregãtiþi de antrenorii Ioan Palko ºi Nicolae Istrate au fãcut un meci deosebit de bun în prima parte a jocului, au continuat la fel ºi în repriza a doua, dar au cedat fizic pe final de meci, când echipa gazdã sa ºi detaºat în câºtigãtoare. Handbaliºtii sãtmãreni au condus cu 3-2 (min. 10) ºi apoi cu 8-7, dupã care gazdele au revenit ºi au mers la douã goluri, 11-9, însã ai noºtri au egalat înainte de pauzã, când tabela arãta 15-15. Dupã pauzã tot sãtmãrenii au iniþiativa ºi, spre stupoarea întregii asistenþe, conduc cu 19-15, 21-17, 22-20 ºi 25-23 (min. 44). Gazdele întorc însã rezultatul ºi preiau din nou conducerea, 27-26, dupã care se distanþeazã la patru goluri, 31-27 (min. 55), pentru ca pe final sã se înregistreze scorul de 34-31.

HOROSCOPUL sãptãmânii 18 - 24 februarie BERBEC

Berbecii vor avea chef de joaca: vor dori sa iasa mai mult sa se distreze, vor fi glumeti, veseli, entuziasti, vor dori sa aduca ceva nou in relatia de cuplu si toate acestea nu pot decat sa le faca bine. Daca vor da frau acestor impulsuri ludice, se vor simti bine si ii vor incanta si pe cei din jur. Noutatea e intotdeauna binevenita in relatiile amoroase si actiunile lor ar putea elimina monotonia din cuplu, sau, in cazul celor singuri, i-ar putea face mai atragatori pentru posibilii parteneri. Sa fie insa atenti ca nu cumva, in entuziasmul care ii cuprinde, sa cheltuiasca excesiv: riscul unui dezechilibru financiar este destul de ridicat.

TAUR

Taurii se apuca acum de batalii pe termen lung: o reorientare profesionala, invatarea unei limbi straine, inceperea unor economii importante, sau a unui tratament medical. Sau, daca nu se apuca, ar fi bine s-o faca, pentru ca perioada este favorabila muncii si studiului. Ceea ce vor incepe acum, va iesi bine, chiar daca acest lucru se va intampla peste mai multe luni, sau chiar un an. Nu considera aceasta munca sistematica o corvoada pentru ca, astrologic, nu sunt tentati de realizarile obtinute peste noapte. Au energie si entuziasm si vor transmite aceasta stare si partenerului de viata.

GEMENI

Saptamana Gemenilor se caracterizeaza prin activitate sociala intensa. Aceasta poate avea legatura si cu serviciul, insa mai putin: in principal, vor participa la evenimente de genul petrecerilor, nuntilor, botezurilor, evenimente in care se va sarbatori ceva. Ei vor straluci la aceste ocazii si vor incepe legaturi sociale cu persoane noi. Banii vor veni si ei, sub forma unor cadouri, sau a unor datorii recuperate. Se recomanda atentie la cadourile sau favorurile de la persoane cu care nu sunt in relatii apropiate: aceste cadouri sau servicii vor fi insotite de conditii care s-ar putea sa nu convina Gemenilor.

RAC

Activitatile intelectuale sunt favorizate de perioada astrologica prin care trec Racii. Ei vor citi, vor urmari filme, stiri, vor lucra la diverse proiecte, vor petrece mai mult timp in fata foii de hartie sau a monitorului. Tot ce vor invata acum vor retine corect si pe termen lung (aviz celor care se pregatesc pentru licente, masterate, doctorate etc). Chiar si cei care nu presteaza la serviciu activitati intelectuale vor fi mai curiosi si mai interesati de

ce se intampla in jurul lor, iar aceasta evolutie le va atrage admiratia celor din jur. Nimic rau in asta, nu-i asa?

LEU

Foarte multe de facut si putin timp. Leii sunt ocupati pana peste cap in aceasta saptamana: demareaza proiecte importante, poarta discutii decisive, alearga de colo pana colo si intra in contact cu multe persoane. Actiunea e cuvantul-cheie al acestei saptamani. Nu vor avea prea mult timp sa respire, deoarece pana si in orele libere se vor gandi doar la ceea ce au de facut a doua zi. Pentru multe persoane, acesta ar fi un ritm insuportabil, dar Leilor le place lupta si se simt in elementul lor. Eforturile lor vor avea succes in viitorul apropiat.

FECIOARA

Nimic nu deranjeaza mai tare o Fecioara decat lipsa armoniei, in toate aspectele ei. Vor fi puse pe schimbare, nu a lor, ci a celor din jur: vor critica, vor da sfaturi, vor fi tentate chiar sa treaca la actiune, fara sa-si dea seama ca aceste interventii nesolicitate le pot atrage antipatii. Ele risca sa spuna cuvinte sau sa faca gesturi jignitoare pentru cei vizati, sa critice hainele, limbajul, comportamentul sau stilul de viata al celor din jur. Ar fi bine sa-si reprime pornirile misionare, nu vor avea efectele dorite si le vor crea o reputatie proasta.

BALANTA

Desi sunt, in general, foarte preocupate de aspectul lor, Balantele vor avea grija mai mult ca niciodata de cum arata, de cum se imbraca, de cum se prezinta locuinta lor. Motivul major care poate sta in spatele acestei cosmetizari minutioase a existentei lor, poate fi o nemultumire in legatura cu propria persoana. Balanta este una din zodiile dependente de frumos, asa ca aceste schimbari pe care le fac ar putea aduce solutii la problemele lor.

SCORPION

Scorpionii se simt putin plictisiti, au nevoie de provocare si actiune. Chiar si cei care duc o viata mai activa decat media vor simti ca au, totusi, nevoie de ceva nou. Ar fi recomandat, deoarece aceasta saptamana nu este favorabila demararilor de planuri si proiecte, sa nu ia nici o decizie majora si sa-si astampere setea de noutati cu lucruri care nu ii vor influenta in plan concret: sa iasa mai mult, sa vada filme, sa citeasca, sa incerce sa gateasca ceva nou, adica maruntisuri care sa-i incante pe moment. Aceasta plictiseala se va reflecta si asupra laturii amoroase, de aceea ei trebuie sa-si includa partenerii in micile lor experimente si sa nu incerce sa afle consolare in alte brate.

SAGETATOR

Sagetatorii se bucura in prezent de un val de energie care ii determina sa ia decizii importante si sa-si faca planuri marete. Aceste planuri sunt legate de stilul lor de viata si chiar de cum se definesc ei insisi ca persoane. Doresc sa-si corecteze erorile, sa devina mai buni, mai putin egoisti, mai cumpatati, sa reia legaturi cu prieteni vechi, sa devina mai eficienti la serviciu si sa nu mai piarda timpul cu distractii si aventuri, asa cum sunt inclinati prin natura zodiei. In general, nu vor exista impedimente obiective pentru planurile lor, dar e posibil ca ei insisi, dupa ce trec de aceasta perioada entuziasta, sa uite ce si-au propus.

CAPRICORN

Gelosii Capricorni vor gasi motive sa-si manifeste acest defect. Nu inseamna ca, daca le vor gasi ei, aceste motive vor fi fundamentate temeinic. Ei le cauta inconstient si pana si cel mai marunt lucru le poate trezi banuieli: o privire a partenerului, un gest, un ton mai cald la telefon, faptul ca se imbraca mai elegant ca de obicei. Ei risca sa starneasca furtuni in cuplu, sa spuna lucruri dureroase si sa-si indeparteze astfel partenerul de-adevaratelea. Este recomandat sa-si stapaneasca reprosurile si observatiile, pentru ca perioada aceasta este una nesigura in ceea ce priveste relatiile de cuplu.

VARSATOR

Varsatorii sunt stapaniti de imbolduri romantice, nu neaparat indreptate catre partenerul oficial. Vor simti nevoia sa-si confirme faptul sa inca mai sunt atragatori si vor incerca sa flirteze pe unde pot: pe net, in autobuz, la locul de munca, la supermarket, in locurile unde nu s-ar fi gandit pana acum sa faca asa ceva. Atentie, aceste mici indiscretii nu vor duce, in general, la infidelitate; sunt doar un semn ca au nevoie de mai multa atentie din partea iubitilor sau iubitelor. Ar fi totusi bine sa spuna direct acest lucru si sa nu comita gesturi care pot da nastere la interpretari negative.

PESTI

Pestii trec printr-o perioada de melancolie si singuratate. Chiar daca sunt inconjurati de prieteni, chiar daca stiu ca sunt iubiti si sustinuti, trec acum printr-o perioada mai proasta din punct de vedere psihic. Aceste stari ale lor ii vor contraria puternic pe cei din jur si li se vor cere explicatii in mod insistent. Perioada este favorabila activitatilor legate de casa: mutari, renovari, chiar achizitionari sau vanzari de locuinte: pot obtine preturi bune in urma unor negocieri, sau pot avea norocul sa gaseasca un chilipir.


17

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496

www.imobiliaremaria.ro 0361.801658 GARSONIERE • Micro 16- parter garsoniera 10 mp finisata, Pret 6500 Euro • Centru- Garsoniera tip apartament finisata lux, Pret 30.000 Euro • Micro 16, Brandusa etaj 3- Garsoniera: camera, bucatarie, baie, hol, mobilata, Pret 15.000 Euro negociabil • Burdea - mobilata, imediat ocupabila, caramida, cu balcon, etaj 5, Pret 19.000 Euro.

APARTAMENTE 2 CAMERE • Micro 14- apartament gol, Pret 17.000 Euro negocibal • Zona Closca- Dariu Pop- apartament 2 camere caramida etaj 6 cu lift, microcentrala, Pret 25.500 Euro • 14 Mai- Begoniei, etaj 3, Pret 18.500 Euro negociabil • Centru- apartament in asociatie, 75 mp, microcentrala, decomandat, garaj in curte interioara, Pret 53.000 Euro negociabil • Micro 16- Universului, etaj 3, Pret 26.000 Euro • Micro 15- Arinului- etaj 4 cu acoperis, luxos, Pret 22.000 Euro negociabil • Centru- Corvinilor- Apartament 2 camere parter cu garaj, Pret 32.000 Euro • Centru Vechi etaj 2, caramida, decomandat, Pret 31.000 Euro • Micro 16- Zenit- apartament 2 camere gol, etaj 4, Pret 26.000 Euro • Micro 17- etaj 1- apartament 2 camere decomandate, finisat lux, Pret 33.000 Euro • Functionarilor- Strada Zutphen- apartament in asociatie, 68 mp, Pret 32.000 Euro. • Dariu Pop apartament caramida, decomandat, microcentrala, parter, Pret 22.000 Euro. • Botizului- apartament caramida 2 camere decomandate, etaj 4 cu acoperis, Pret 25.000 Euro negociabil • Argesului- apartament nou etaj 2, finisat, 2 camere , bucatarie + loc de servit masa, Pret 46.500 Euro • Carpati 2- Bargaului- apartament 2 camere constructive noua, etaj 1, finisat, mobilat, utilat, Pret 33.000 Euro • 14 Mai- Begoniei- apartament 2 camere finisat, microcentrala, mobilat, utilat, bloc izolat, Pret 22.500 Euro negociabil.

APARTAMENTE 3 CAMERE • Drum Careiului etaj 2, caramida, Pret 37.000 Euro negociabil. • Micro 16- Apartament 3 camere decomandate Pret 32.000 Euro • Centru- Calea Traian apartament 3 camere, Pret 42.000 Euro • Closca Apartament modern ,100 mp, bucatarie mobilata, utilata, boxa, Pret 47.000 Euro • Jiului- apartament etaj 4 cu acoperis, microcentrala, mobilat, Pret 30.000 Euro • Functionarilor- asociatie 135 mp si garaj, boxa, finisata lux, mobilata, utilata, curte, Pret 105.000 Euro • Carpati 2- apartament 3 camere decomandate, 2 bai, microcentrala, si garaj sub bloc, Pret 48.000 Euro • Zona semicentrala- apartament 3 camere la

Întocmim rapoarte de evaluare pentru proprietãþi imobiliare Evaluator membru ANEVAR Telefon: 0745-760.477 mansarda 110 mp util, Pret 48.000 Euro. • Micro 16- prima etapa- apartament 3 camere decomandate, 2 bai, etajul 2, microcentrala, imediat ocupabil, Pret 39.000 Euro. • Centru- apartament 3 camere etaj 3, Pret 46.000 Euro • Botizului- apartament 3 camere tip Carpati 2, finisat, microcentrala, beci, garaj, 2 bai…..Pret 41.000 Euro • Micro 15- apartament 3 camere decomandat etajul 3, caramida, finisat, microcentrala, imediat ocupabil, instalatii noi, Pret 44.000 Euro • Zona Closca- 3 camere in asociatie, 2 bai, garaj, curte, gradina 165 mp, Pret 62.000 Euro

APARTAMENTE 4 CAMERE • Micro 16- etajul 3, suprafata 100 mp, 2 bai, 2 balcoane, Pret 42.000 Euro • Micro 17- Apartament decomandat etaj 3, 2 bai, microcentrala, termopane, beci, Pret 43.000 Euro • Drum Careiului- etaj 2, caramida, 2 bai, loc de servit masa, finisat, semimobilat, Pret 47.000 Euro • Zona Closca- caramida, etaj 3, cu balcon, 75 mp, Pret 42.000 Euro • Careiului-apartament 4 camere etajul 1, caramida, finisat, partialmobilat, Pret 52.000 Euro. • Centrul Nou- apartament 4 camere, 2 bai, balcon, logie, beci, microcentrala, Pret 62.000 Euro • Zona Soarelui – etaj 2- apartament caramida, 4 camere decomandate, 2 bai, balcon, beci, garaj, microcentrala, suprafata 133 mp, Pret 47.000 Euro

CHIRII - SPA}II COMERCIALE {I BIROURI • Centru- Coposu- Spatiu pentru birou , amenajat, 32 mp, Pret 150 Euro/ luna • Centru- Coposu- spatiu 127 mp amenajat, Pret 4 Euro/ mp • Centru- Pastravului 37 mp, amenajat, Pret 300 Euro/ luna • Centru- Calea Traian- spatiu amenajat, finisat, acces direct , pretabil pentru salon de frumusete, birouri, cabinet, reprezentante etc- se poate inchiria dotat si utilat cu sauna, mobilier coafura , mese de masaj etc, Pret 400 Euro/ luna • Centru Nou- Spatiu commercial sau pentru birouri, 100 mp amenajat, finisat, Pret 500 Euro/ luna • Centru- Tudor Vladimirescu- spatiu 50 mp amenajat, cu intrare din strada, Pret 350 Euro/ luna • Centru- Str Mihai Viteazu- apartament 2 camere in constructive noua, finisat, Pret 200 Euro/ luna

800

CHIRII - APARTAMENTE {I CASE • Zona Piata Mare- casa 3 camere, baie, bucatarie, nemobilata, imediat ocupabila, Pret 250 Euro/ luna • Zona Functionarilor- Casa cu mansarda mobilata, utilata Pret 600 Euro/ luna • Centru- apartament 2 camere etaj 3, gol, Pret 135 Euro/ luna • Centru – apartament 2 camere mobilat, utilat, lux, etajul 2, Pret 200 Euro/ luna • Apartament 4 camere in asociatie- Zona Functionarilor- Ana Ipatescu,Pret 300 Euro/ luna. • Casa finisata, pretabila pentru birouri, cabinete medicale, situata in zona centrala, curte interioara, posibilitate de parcare, 150 mp, Pret 500 Euro/ luna • Apartament 2 camere in centru- constructive noua, microcentrala, Pret 200 Euro/ luna

VÂNZ~RI SPA}II COMERCIALE • Depozit ultracentral- 65 mp, Pret 55.000 Euro • Spatiu central 26 mp, cu intrare din strada, pret 26.000 Euro negociabil

CASE • Odoreu- Casa noua : subsol, parter, etaj, mansarda finisata lux, teren 15 ari, microcentrala pe gaz si lemna, system de supraveghere- alarma, sauna, Jacuzzi- Pret 110.000 Euro • Odoreu- casa 3 camere, garaj, teren 8 ari, microcentrala pe gaz, Pret 52.000 Euro • Zona Unirii- casa mica cu teren 7 ari, front 16 m, Pret 50.000 Euro • Argesului- Casa 5 camere, teren 6 ari, finisata, cu garaj, Pret 125.000 Euro • Beltiug- casa 4 camere cu livada si vie 78 ari, Pret 16.000 Euro • Izvorul Muresului- jud Harghita- Casa mare finisata, mobilata, utilata lux- Pret 100.000 Euro • Casa str Lebedei cu 3 dormitoare, finisata, Pret 90.000 Euro • Casa – str Zutphen cu teren 350 mp, garaj, Pret 89.000 Euro • Liviu Rebreanu- casa mica cu teren 4 ari, acces auto, toate utilitatile, Pret 40.000 Euro • Casa cu etaj, 5 camere, finisata, 5 ari, Pret 130.000 Euro • Drum Botizului- casa noua, moderna, finisata lux, teren 9 ari, Pret 175.000 Euro • Cionchesti- casa noua cu mansarda, finisata, partial mobilata, teren 15 ari, Pret 125.000 Euro • Zona 14 Mai- casa noua 4 camere, 3 bai, 2 garaje, teren 11 ari, finisaje superioare, Pret 175.000 Euro • Zona Enescu- casa noua 200 mp, teren 10 ari, finisata lux, Pret 235.000 Euro • Micro 17- casa noua cu mansard, dinisata, garaj, beci, teren 8 ari, Pret 98.000 Euro • Centru- Corvinilor- casa solida cu etaj, 5 camere , 2 bai, 2 garaje, 300 mp, Pret 145.000 Euro negociabil • Functionarilor- Crinului- Casa 4 camere, 2 bai, teren 432 mp + o garsoniera in curte, Pret 175.000 Euro negociabil • Crucisor- casa caramida, 3 camere si livada 40 ari, Pret 15.000 Euro • Dambovita- casa 100 mp curte comuna cu teren 748 mp, Pret 75.000 Euro • Lazuri- Casa noua cu mansarda, buna si pentru 2 familii, teren 14 ari, finisata, microcentrala pe lemne, Pret 85.000 Euro • Zona Odobescu- Casa noua cu mansarda finisata, mobilata, utilata, teren 6 ari, Pret 125.000 Euro • Centru – Cosbuc- parte de casa – 2 camere, baie, bucatarie, garaj, curte, Pret 45.000 Euro • Zona Micro 15- casa cu etaj, teren 5 ari, Pret 125.000 Euro • Centru- Card Iuliu Hossu – Casa cu teren 8 ari, garaj, Pret 90.000 Euro • Chendi- Casa finisata 160 mp , acces auto, teren 650 mp, Pret 130.000 Euro • Centru- Corvinilor- casa cu etaj suprafata utile 330 mp, teren 195 mp, garaj, curte, pretabila

pentru cabinet, birouri, locuinta, Pret 170.000 Euro sau schimb cu apartament 2 camere si diferenta in bani. • Zona Piata de Vechituri- Casa 2 camere bucatarie, loc de servit masa , baie, hol, beci, curte, acces auto, finisata, Pret 63.000 Euro, negociabil. • Drum Careiului- Casa 2 camere cu teren 7,5 ari, acces auto, garaj, Pret 80.000 Euro • Argesului- casa cu etaj , garaj, teren 5,5 ari, Pret 65.000 Euro • Domanesti- Casa caramida cu teren 74 ari, Pret 20.000 Euro • Moftinu Mare- casa aranjata, centrala pe lemne. Baie, gresie, faianta, parchet stratificat, curte, gradina 27 ari. • Viile Satu Mare- casa solida constructie 2005, 3 camere, baie, finisata, crama, curte gradina 15 ari, Pret 55.000 Euro • Medisa- casa 3 camere cu fundatie din piatra, baie, apa, curent si teren 30 ari, Pret 14.000 Euro. • Zona Centrala- Casa mare 438 mp cu teren 1068 mp , 2 garaje, beci, constructive solida, buna si pentru 3 familii , Pret 350.000 Euro • Zona Spital Vechi- casa 4 camere, teren 6,5 ari, singur in curte, Pret 90.000 Euro. • Aurel Vlaicu- casa mica de demolat cu teren 29 ari , toate utilitatile, front 28 m, Pret 6.500 Euro/ ar • Baritiu- casa in asociatie- 3 camere, imediat ocupabila Pret 34.000 Euro. • Zona 14 Mai- Casa cu etaj buna pentru 2 familii, Pret 105.000 Euro • Zona Bercu Rosu- 9,5 ari cu casa de vacant, toate utilitatile, Pret 35.000 Euro • Zona- Micro 17- casa 3 camere, baie, bucatarie cu loc de servit masa,suprafata 100 mp si teren –curte 480 mp, intrare cu masina, toate utilitatile, Pret 87.000 Euro; • Zona Liviu Rebreanu- casa noua, moderna, cu arhitectura deosebita, piscina, finisaje superioare, teren 21 ari, Pret 390.000 Euro • Zona Spital Vechi- Delavrancea- casa 3 camere, teren 9 ari, toate utilitatile, Pret 60.000 Euro • Ultracentral, casã cu birouri la parter ºi teren 3 ari, preþ 220.000 Euro • Zonã semicentralã – stradã liniºtitã, casã nouã cu finisaje de înaltã calitate, teren 20 ari plus o casã cu douã camere în aceeaºi curte • Zona funcþionarilor – casã nouã, 5 camere, finisaje deosebite, teren 9 ari, preþ 180.000 Euro • Centru, aproape de Liceul M. Eminescu, casã deosebitã, finisatã + o casã în curte, bunã ºi pentru douã familii, imediat ocupabilã • Zonã rezidenþialã liniºtitã – mal stâng Someº, casã nouã compusã din living, 3 dormitoare, bucãtãrie cu loc de servit masa ºi o garsonierã: camerã, bucãtãrie, baie, cu intrare separatã din curte, finisatã ºi utilatã modern, sistem de încãlzire în pardosealã ºi calorifere, microcentralã cu gaz ºi lemne, terasã, garaj, teren 6 ari. Preþ 125.000 Euro

TERENURI • Drumul Careiului- 82 ari cu 70 m front in sosea, Pret 1300 Euro/ ar • Ardud Vii- Teren 23 ari cu front la doua strazi, current, Pret 15.000 Euro • Loc de casa – 6 ari str Brediceanu intre case noi, Pret 35.000 Euro • Zona Centru- 7,5 ari intravilan cu toate utilitatile, Pret 80.000 Euro • Odoreului- Parcele de 744 mp fiecare, apa, current, Pret 15.000 Euro • Drum careiului- 2 hectare intr-o singura parcela cu front in soseaua nationala, Pret 1400 Euro/ ar. • Lazuri- 14 ari intravilan situat pe strada intre case, Pret 24.000 Euro • Zona Uzina de apa- teren intravilan 7 ari, intre case, Pret 18.000 Euro • Str Dara intre vile- 5 ari, toate utilitatile, autorizatie de constructive, Pret 22.000 Euro • Vetis- loc de casa intravilan, 965 mp Pret 22.000 Euro, front la doua strazi. • 60 ari in Satu Mare- Unirii- spre Petea- Pret 1300 Euro/ ar • ªoimoºeni, 30 ari, între fabrici, 29.000 Euro, sau parcelat. • Pãuleºti, strada Ghioceilor, loc de casã, 27 ari intravilan. Preþ 27.000 Euro • Între Mãdãras ºi Ardud – 12 Ha cu front la ºosea, Preþ 350 Euro/ar.


18

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

Garsoniere: zVând garsoniera in Cluj-Napoca în cartierul Manastur, la 2-3 min. de mijloacele de transport, si magazine(Kaufland), ferita de aglomeratia strazilor principale, confort 1, cu o suprafata de 34 mp, dispune de gresie, faianta, aragaz, mobilier încorporat. Se afla aproape de stati de transport public, si magazine, totusi ferita de aglomeratia strazilor principale. Suprafata : 34mp, compartimentare: decomandat, camera, bucatarie, baie, balcon închis.Rog seriozitate!Tel.0740240238 zVând garsonierã lux, Parc Soarelui, centralã. termopan, uºã metalicã, recent renovat, cu posibilitãþi de extindere. Tel. 0743.637040 zVând garsonierã Cloºca 72, et. III, preþ 7500 euro. Tel. 0723135600 zSchimb garsonierã Ostrovului et. II (lângã INTEREX), cu ap. în Carpaþi II plus diferenþa. Tel. 0741067402 zVând gars. în M 16, parter, cãrãmidã, 21 mp, convector, nefinisatã, nemodificatã - 13.000 euro; 0728.877962 zVând garsonierã, centru vechi. Tel. 0741129230 zVând apartament cu o camerã, hol, baie, situat în centru vechi, sau schimb cu garsoniere, preþ negociabil. Tel. 0729.316.345 zSchimb garsonierã de stat din Arad cu similar în Satu Mare. Tel. 0729927708 zVând garsonierã OSTROVULUI14.500EURO, tel. 0728.975.190 zVând garsonierã str. Arinului, et. 1, preþ 13.500 E. tel. 0753.049.676

Apartamente 2 camere zAdy Endre, mansarda, bloc nou, 70 mp, decomandat, semifinisat, Veluxuri – 36.000 neg; 0728.877962 zVând apartament 2 camere, cart. 14 Mai, et.1, termocentralã, recent finisat, zonã liniºtitã. Tel. 0766368904 zVând apartament 2 camere, 2 balcoane, et. 3, Centru Vechi, termopane, centralã, mobilat ºi utilat. Tel. 0743.531252 zVând apartament 2 camere Carpaþi 1, Aleea Clãbucet, parter. Tel.0743.531252 zVând apartament 2 camere, finisat lux, Micro 14, bloc cãrãmidã, et IV. Tel 0747-638220 zVând ap. 2 camere, Micro 16, et. 2, semidecomandat, boiler, convector; eventual schimb cu garsonierã plus diferenþa, preþ 27.500 euro neg. Tel. 0761.327.620 zVând 2 apartamente ºi garaj. Tel. 0752421378 zVând apartament în Carpati I, etaj.I, semidecomandat, cu 2 convectoare ºi boiler, finisat. 27000 euro. Tel.0744601442

Apartamente 3 camere zPIATA MICA, bloc nou, mansarda, 76 mp, finisat la chei, loc de parcare – 40.000 euro; 0728.877961 zVand apartament zona Scolii Mircea Eliade: caramida, et. IV (poala), 70 mp, semidecomandate, balcon inchis 7 m, beci, nefinisat – 27.500 euro; 0728.877961 zVand apartament MICRO14 Mureºului 6- din cãrãmidã, parter, semidecomandat, beci, balcon, neamenajat, imediat ocupabil. Preþ 29500 euro negociabil. Tel.0766326831 zVând apartament 3 camere, et.1, Micro 17, 100 mp, complet mobilat, super finisat, preþ 61,000 euro. Tel 0748273875 zVând apartament 3 camere, decomandat, cu beci, din cãrãmidã, în M16.

Tel. 0768666223

Apartamente 4 camere zCENTRU NOU, caramida, et. II, 106 mp, totul renovat, 2 bai, balcon + terasa – 57.500 neg; 0728.877961 zPersoanã Fizicã vând apartament în centrul nou în Satu Mare finisat, 4 camere, 2 bãi, 2 holuri, 2 balcoane, cãmarã, debara, bucãtãrie, gresie, faianþã, parchet, uºã de metal la intare, beci, centralã termicã, contorizare apã + curent + gaz, aer condiþionat. Tel:0758011762. Email:bbubbulina@123mail.ro. Pret 60.000 euro zVând 4 camere et II, Careiului; cãrãmidã, 2 balcoane, 2 bãi, cu climã, termopan, (utilat, mobilat), loc de parcare. Inf 0744.562.369.

Case: zCasa FUNCTIONARILOR, 3 camere, 3,1 ari, 2 fronturi, caramida, 96 mp, garaj, CT, aranjata – 70.000 neg; 0728.877962 zVand casa din caramida in ACAS, stare f. buna, 4 camere, bucatarie, hol, dependinte, doua beciuri, sura, cladiri anexa, gradina cu pomi fructiferi si vita de vie, teren total 2400 mp, aproape de sosea si Baile Termale. Tel: 0741 559363, 0359 431930 zVand casa in centrul comunei Acas, suprafata 180 mp, 8 camere, dependinte, teren 250 mp, eventual plus gradina, bun pt casa familiala, birou, magazin. Tel:0741 559363, 0359 431930 zCasã de vânzare 140mp, curte, garaj, beci. Tel. 0721257364 zVând în Satu Mare, zonã bunã, casã ºi teren. Tel. 0361.881092 zVând casã ºi mobilier. Tel. 0771401578 zVând urgent la pret de criza o casa compusa din 3 camere, 2 holuri, 2 bai, living, bucatarie, centrala termica, telefon, internet si teren 128 ari cu intrare de pe dupa strazi cu front de 18respectiv 25 m, situat în satul Nisipeni la 13 km de oras. Tel.0745259663 zVând casã la Viile Satu Mare, cu livadã 20 ari, cu apa introdusã. Tel. 0743.531252 zVând casã cu etaj din cãrãmidã cu cinci camere, douã bãi, douã bucatarii, garaj mare, pivniþã, Satu Mare, Tudor Vladimirescu, 24, preþ 110.000 euro. Tel. 0726492337 zVând casã cu etaj în Satu Mare, str. Trandafirilor. Tel. 0744177683 zVând casã 3 camere ºi dependinþe, anexe mari, cu 21 ari grãdinã în Cãrãºeu la ºosea. Tel. 0723135600 zVând casã pentru spaþiu comercial ultracentral, pentru grãdiniþã, cabinete, mini motel 110m2/nivel, demisol, parter+posibilitãþi mansardare. Tel. 0743593668

SC Bentoflux SA, strada Fabricii nr. 64 dã în chirie spaþii în Satu Mare. Tel: 0745.049.115.

Tipografia Someºul închiriazã 2 spaþii comerciale zona Piaþa Mare (str. Martirilor Deportaþi)

Informaþii la telefon: 0744-565-621

zVând casã particularã cu 4 camere, curte, garaj, magazie, grãdinã: lângã Piaþa Micã. Tel. 0740600387 zVând casã din caramida în Acâº, stare foarte bunã, compusã din 4 camere, bucãtãrie, hol, dependinþe, 2 beciuri, ºurã, clãdiri anexe; grãdinã cu pomi fructiferi ºi vie, total 2400 mp, aproape de ºosea. Tel. 0741559363, 0359.431930 zVând casã în centrul comunei Acâº, suprafaþã 180 mp, 8 camere ºi dependinþe, teren 250 mp; eventual ºi grãdinã, bunã pentru casã familialã sau sediu firmã. Tel. 0741559363, 0359.431930 zVând casuþã la Mujdeni. Tel. 0745069.789 zVând în casã particularã, et II, compusã din 4 cam, curte, garaj, grãdinã, magazie, str. Wolfenbtuttel 50. Tel. 0740600387 zVând casã pe str. Cãprioarei nr. 9. Tel. 0749042579 zVând casã în Odoreu, aproape de centrul Odoreului. Utilitãþi + pe proprietate sunt 2 case (1 ridicatã din temelii 2 camere + buc în roºu, iar a 2-a ºi cea iniþialã este renovatã în întregime, termopane + proaspãt vopsitã în interior, aranjatã în exterior). Pe lângã cele 2 case, pe proprietate existã ºi o grãdinã suficient de mare. Pentru cei interesaþi, aºtept oferte ºi intrebãri. Preþ: 87500 euro. Telefon: 0757819115 zVând casã în Santãu de cãrãmidã, cu apã, curent, curte ºi 22 arii de grãdinã. Tel. 0729080713 zVând casã locuit în com. Lazuri,Sat Nisipeni nr.202 compus din: 3 camere; 2 bai; 2 holuri; bucãtãrie; camera de zi, încalzire centrala, canalizare,telefon, internet, tv cablu cu un teren aferent de 18 ari cu acces de pe 2 strazi+centrala termica ºi camara de lemne de 35mp. Informatii telefon 0261-828876 zVând casã în roºu pe str. Agricultorilor Satu Mare (Curtuiuº). Tel. 0747-076.277 zVând urgent casã pe str. Dâmboviþa, nr 28, cu 648m2, teren aferent, preþ inf 90.000 euro neg. Tel 0733729997, 0735526408

Chirii zDau in chirie apartament 2 camere, parter, micro 16, pe str zenit, nr. contact 0758133477 sau 0743603143 zDau în chirie 2 camere et1, aleea Ipoteºti 4/3. Tel. 0749873374 zÎnchiriez ap. 2 camere, et. 1, ultracentral, numai pt. birouri. Tel. 0723.694525 zÎnchiriez garsonierã mobilatã în Soarelui. Tel. 0742700379 zDau în chirie garsonierã pe termen lung, pe Ostrovului, lângã INTEREX nemobilatã, et II. Tel, 0741067402 zDau în chirie apartamnet central pentru birouri. Tel. 0723694525 zIau 2 fete în chirie, în cartierul Soarelui. Tel. 0747298474 zDau în chirie spaþiu central (demisol amenajat), 95 m2, str. ªtefan cel Mare nr. 20. Tel. 0771401892 zÎnchiriez apartament 2 camere, central, asociþie, curte inclusã, utilat ºi mobilat. Tel 0742700379 zDau în chirie apartament 3 camere nemobilat în Micro 16. Tel. 0745293757 zDau în chirie garaj central. Tel. 0723.694.525 zDau în chirie spaþiu central. Tel. 0723.694.525 zÎnchiriez apartament cu 2 camere în Micro 14, zona Piaþa Someº, mobilat. Tel. 0722838839 zDau apartament în chirie în CLUJ. Apartametul are 2 camere ºi este în Cartierul Grigorescu. PRET: 200 euro, Nr. telefon: 0473046176

zÎnchiriez apartament 2 camere, 2 terase, central, curte asociaþie, utilat ºi mobilat. Tel. 0742700379 zÎnchiriez apartament 1 camerã, mobilat, b-dul. Cloºca. Tel. 0742700379 zDau în chirie ap 3 camere, mobilat, utilat cu garaj, 106 m2, în Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr 39, ap4, 250euro/luna. Tel. 0746053476 zClãdire pentru birouri (cabinete medicale) D+P+E (165m2), pe str. Retezatului, nr 27, cost 200E/nivel. Tel. 0746053476 zÎnchiriez spaþiu pentru diferite activitãþi în centru, cu loc de parcare. Tel. 0788495991 zÎnchiriez garsonierã Cloºa, mobilatã ºi utilatã. Tel. 0742700379

Transport persoane AustriaItalia, de la destinaþie la destinaþie, condiþii optime la preþ negociabil, precum ºi servicii de tractãrii auto. Tel. 0741933029, 743007100, 0361.421774, 00393280678049 zDau în chirie casã 5 camere, 3 bai, bucãtãrie, garaj, curte, zona linistita, dotata ºi utilata, pentru diferite firme, grupuri, delegatii chiar ºi pe perioada scurta. Tel: 0744.901.666 zDau în chirie apartament 2 CAMERESTR.MACINULUI-150 EURO, tel. 0728.975.191

Transport persoane zTransport persoane Italia cu Mercedes Vito la preturi incepand cu 60 de euro! Oferim confort,siguranta si seriozitate!!0755379460

zTransport zilnic persoane in Italia, Spania, Portugalia, Franta, Belgia, Anglia, Irlanda ºi Germania la destinaþie, cu maºini moderne climatizate. Tel. 0721285100 zTransport persoane de la/pânã la destinaþie, în: Austria, Germania, Franþa, Belgia, Olanda, Anglia, în condiþii de confort, la preþ avantajos. Tel 0744-237.142. zTransport persoane de la/pânã la destinaþie, în: Austria, Germania, Franþa, Belgia, Olanda, Anglia, în condiþii de confort, la preþ avantajos. Tel 0747599.723.

Prest`ri servicii zExecut lucrãri prin electroeroziune. Tel. 0744-350.038 zExecut devize în construcþii ºi instalaþii. Inf. dupã ora 16 la tel. 0756-118001 zExecut terase, foiºoare, mobilier de grãdinã. Tel. 0748.092349 zExecut orice tip de ºemineu, la solicitarea clientului. Tel: 0756.435.246 zExecut tencuieli mecanizate, finisaje, zidãrie, etc., experienþã occidentalã. Tel. 0745452577 zExecutam jgheaburi din materialul nostru sau al clientului. Tel. 0744.253.164 zExecut amenajãri interioare-exterioare, ieftin ºi de calitate. Tel. 0744208.781

Reparaþii încãlþãminte M. Deportaþi, nr.19 Tel. 0745508697


19

Piaþa sãtmãreanã - Telefon - 0771476496 Terenuri: zVand teren intravilan(gradina) in centrul comunei Acas, suprafata 1 ha, eventual parcelat. Tel:0741 559363, 0359 431930 zVând teren în Sãcuieni 1-Ha, cu CF, acte la zi, ideal pentru pescãrie. Tel.0743799819. zVand teren zona Aeroport, cu front la drumul de dale, utilitãþi curent, posibilitate de construcþie. Tel. 0745133090 zVand teren intravilan (gradina) bun si pt contruit, in centrul comunei Acas, suprafata 1 ha, eventual parcelat. Tel:0741 559363, 0359 431930 zVând teren intravilan cu utilitãþi în oraº 6 ari, front 17m, str. Busuiocului. Tel. 0751506250 zVând 10 arii loc de casã, apã, gaz în faþa terenului, situat la intrare în comuna Vetiº, în cartierul nou. Tel. 0740600387 zVând pãdure bãtrânã 1 ha+1,83 ha cu intrare de la Decebal. Tel. 0740600387 zVand 10,57 ari intravilan în zona Alecu Russo, Tel. 0765116665, 0747056290 zVand loc de casa in doba 13,5 ari intre case cu utilitati 12000 euro. Tel 0766450542 zVand teren, loc de casã, Bercu Nou, com. Micula, 1,08 ha. front 30m ºi utilitãþi: curent, accept variante. Tel. 0761.327.620 zVând 1,19 ha, teren extravilan, 33m front, lângã ºoseaua principalã la capãtul strãzii L. Blaga. Tel 0721.654.212 zVând 3 ha teren în spatele Parcului Industrial, aproape de drumul careiului. Tel. 0740600387 zVând 34 ari, teren intravilan Ardud, zonã deosebitã, multiple utilitati. Tel 0766400725 zVând loc de casã la ieºirea din Odoreu, 29 ari, 17.500 euro negociabil. Tel: 0729.555.025 zVând loc de casã în Berindan, comuna Odoreu, 16 ari, 6.600 euro neg. Tel 0729.555.025 zVand teren 5 ari in zona Uzinei de apa, tel 0747298307, 0769667622 zVând teren arabil 13 ha, la Ardud. Tel. 0745.693843 zVând teren pentru constructii de 10ari cu un front de 19,26m situat în com Lazuri. Pret informativ 62.000 Euro. Informatii telefon 0261-828876 zCumpar teren agricol parcela in jur de 10 h .tel.0746738938 zVând teren de construcþii: 86 arii, în Agriºu-Nou. Tel. 0766952702, 0261.823764 zVând cabanã la Balta din Odoreu, 5 ari teren. Tel: 0729.555.025 zVând teren de costrucþii 15 arii cu 9.6 m front, la intrare în Amaþi (între vile), la ºosea. Tel. 0743752564 zVand 8 arii teren, loc de casa, intre case cu utilitati in Dorolt la 12.000 euro. tel: 0744.562.396 zVand 27 arii intravilan pe str. Ghioceilor, la 30.000 eur. Inf. tel: 0744.562.396. zVand teren, STR.ODOREULUI-2 PARCELE A 6,5ARI-3.500EURO, tel, 0733.926.920 zVand teren 83 arii cu casa veche in Viile Satu Mare. Posibilitate de parcelare. Tel.: 0745-960562 zVând teren de construcþii pe Careiului la ºosea, vis-a-vis de Hotel Dana. Front 30 de metri la 1,2 ha. Tel. 0743.752564.

zVând teren la Pãdurea Noroieni, 1.36 ha, 70 metri front la ºoseaua principalã ºi drum lateral. Preþ 2.000 euro/ar. Inf 0745.106.830. zVand teren extravilan in Satu Mare, langa calea ferata, curent, 1,8 ha, 250 euro/ar. 0743-593.668 zVând teren intravilan în Corod, URGENT. Tel. 0752-114.385

Diverse:

zvand ghizdei balotat, cantitate mare in Satu Mare, pret negociabil, accept si plata in rate. Tel. 0754213562 sau 0261713737. zVand rochie de mireasa,marca mirandi ,marime 44, pret 550 Ron, telefon:0741971977 zLucrari de licenta si disertatie, din aproximativ toate domeniile, de calitate si la preturi foarte avantajoase!!! Seriozitate!! Tel:0743-799819 zVând canapea + douã fotolii imitaþie piele albastru închis. Tel. 0261-765072 zVând mobilã masivã anticã. Tel. 0749873374 zVând boiler „Vaillant“, convector „Electrolux“, convector unguresc, calorifer electric pe ulei. Tel. 0770471566 zVând boiler Sol lemn/gaz, convectoare 2 buc, fontã, tablã, Boiler apã 12l. Tel. 0764472226 zVând cart înscris în circulaþie, motor de Honda original 275cmc, în stare perfectã de funcþionare.Tel:0743-799819 zVând moara cu valþuri ºi site. Tel.0740230238. zVând vin alb ºi roºu, nobil, 4lei/l. Tel 0740-755.310 zCumpãr aparat de mãsurat duritatea Rockwell, cumpãr maºinã de rectificat plan. Tel. 0744-350.038 zVând rabotezã. Tel. 0744-350.038 zVând serã în Medieºul Aurit ºi o mobilã veche de dormitor. Tel. 070572608 zDau spre lucrare teren pe strada Botizului, între 10-15 ari grãdinã. Tel. 0742700379, 0771320448 zVând calculator LG, preþ negociabil. Tel. 0756242959, 0770637110 zCumpãr remorcã 750 kg. Tel. 0766415318 zVând convector Electrolux. Tel. 0722637048 zVând o pereche de role pt copii, mãrime 36-38, preþ neg. Tel. 0361-809.490, 0770371.636 zVând centralã termicã 24 KW, cu flacãrã de veghe, marca Biafi, maºinã de spãlat automatã Campomatic. Tel. 0752520811, 0770352911 zVând televizor color tip Corter diag 45cm ºi un telefon Neo mic tip nou ºi combinã muzicalã mp3, CD, radio, casetofon, preþ negociabil. Tel. 0746522246 zVând cãþei CHOW-CHOW maro, nãscuþi i 15 martie 2010, prefecti, masculi. Arata ca niste ursuleti cu limba violet.Vaccinati deparazitati cu carnetel de vaccin.Merita vazut.Tel 0745020930 zPictez în ulei peisaje, reproduceri, portrete (suficient o pozã), pentru comenzi telefon: 0755472245 zVând ºtraf, un butoi de stejar de 600 litri, în stare bunã, magnetofon MAIAC 205 ºi un rãzboi de þesut. Tel 0771.351.451 zÎmi ofer serviciile pentr îngrijit copii mici sau ºcolari I-IV, sau o bãtrânicã, menaj, sau chiar în agriculturã. Tel. 0361-408.523,

zAngajez barmanã. Tel. 0741643173 zAngajãm electrician întreþinere, experienþã în automatizãri industriale, studii medii de specialitate. Relaþii la tel: 0731.770.960

Matrimoniale

SC

Laminorul SA

str. ªoimoºeni, nr. 29 Satu Mare

FASONEAZÃ OÞEL BETON, OB, PC

de la diametrul 6 mm la 28 mm Inf. 0361-409.830 0745202086 zVând ouã de prepeliþã. Tel: 0756.435.246 zVand pompe electrice de benzina pompe electrice alimentare diesel injectoare capuri distribuitoare, noi, pret 50 euro. Telefon 0735083755 zVând o garnitura canapele de piele, 3-21, biblioteca Bonanza albã. Tel 0740603000 zVând halã industrialã, 300m2, cu teren de 52 arii, în localitatea Decebal. Tel. 0740514149 zVând ouã de prepeliþã 25 bani/buc. Tel. 0761695379 zVand fan balotat de ghizdei; porumb boabe uscat; o remorca legumicola cu un ax, cu platforma de 200x120 cm, inalta ieftin.;si borcane de 5 lirri la 4 lei bucata. Tel 0261829639 sau 0748461466 zMeditez francezã-englezã, începãtor, mediu, avansat. Tel.0754037761 zVand agregat Coperland pentru camera frigorifica de 30 mp cu turbo-suflanta cu trei motoare si tablou de comanda electronic. Vand cutie de viteza Aro, grup diferential, electro-motor si alternator. Relatii la telefon 0744-206858 zPiese Dacia 1300, la preþ convenabil, informaþii la tel. 0261.713990 zVând maºinã de cusut marca „SINGER“, pentru colecþionari, serie micã. Tel. 0261.823764, 0766952702 zVand remorca agricola cu platforma de 120x200 pe un ax,inalta,pentru tractoare mici sau schimb pe remorca auto.Tel 0745020930 zVand borcane de 5 ºi 8 litri, cu ºi fãrã filet la 4 lei bucata. Tel.074502093 zVând centralã Vaillant tiraj natural, congelator Arctic cu 5 sertare, convector. Tel. 0770371636, 0755628270, 0361.809490 zGazul e scump? Soarele e gratis! Vand panouri solare pentru apa calda cu boiler de 110 litri. Tel. 0741-245422 zFamilie serioasã îngrijesc persoanã învârstã, cu cadru medical în schimbul unei locuinþe. Tel. 0748273875

zTANAR serios, necasatorit, licentiat, loc de munca bun, caut partenera pentru casatorie, sunt o persoana sociabila, simpatic si foarte simplu si cinstit nu vreau aventuri caut o fata simpla dar familista, sa fim impreuna sa impartim si bunele si relele sa aprecieze alte calitati nu cele materiale si simpatica in acelasi timp fara copii pentru logodna-casatorie, pentru detalli va rog pe e-mail: vasileribeiro@yahoo. Com, rog seriozitate!

Auto

zVând Opel Agila, albã, benzinã, 1.2 Litrii, 2001, 55kw, peþ 2500 euro neg. Tel. 0770592347 zVând urgent un autoturism marca Opel ASTRA, an fabricatie 1993 în stare excelenta, kilometri putini (94.000). Merita vazut , pret negociabil. Tel.0745259663 zCumpar autoturism înainte de anul 1945, în stare de functionare, chiar si neîmatriculate. Tel:0754.799.819 zVând cart cu motor de Honda original 270 cmc, an 2007, frâna pe disc cu lichid, culoare rosie în stare perfecta de functionare, înmatriculat.Tel.0743.799.819 zVând Dacia Super Nova, an fabricatie 2001, 700 km. Tel. 0743104923 zVând BMW 318 înmatriculat an 1995, negru metalizat, pachet M exterior, geam oglinzi electrice, folii omologate, stare excepþionalã 3300 euro. Tel. 0743593668 zVând Opel Corsa, stare bunã, 1995, înmatriculat, preþ 1400 euro. Tel. 0743593668 zVând ford tranzit mixt an 1993 stare buna inmatriculata 2700 euro. Tel 0766450542 zVând Opel Vectra an 1991, 1500 euro, neg. Tel. 0742.986.511 zVând Skoda Octavia combi, an 2001, servo, 1,9 TDI, aer condiþionat, oglinzi electrice, computer bord, 4500 euro, neg. Tel 0742.986.511 zVând Opel vectra, 1.6 benzinã, an fabricaþie 1991, oglinzi electrice,, încãlzire, servo frânã, jante aliaj, trapã, preþ 1550 euro neg. Tel. 0742986511 zVând Skoda octavia 1,9 tdi, an fabricaþie 2001, oglinzi electrice, computer bord, ABS, închider centrlizatã, preþ 4500 euro, neg. Tel 0742986511 zVand VW Transporter an fabricatie 1985, 1.6 turbo diesel, pret 1400 negociabil. Tel. 0740855306 zVând Skoda Octavia în stare impecabilã. Tel. 0744477586 zVând autoturism Logan. Tel. 0752421378

Angaj`ri

zCaut loc de muncã, calificat ca tâmplar, accept ºi muncitor necalificat. Tel. 0751990251 zInginer TCM, proiectare AUTOCAD, experienta, imi ofer serviciile. Tel. 0744190374 zCaut loc de muncã, ca manipulant marfã sau muncitor necalificat. Tel. 0746501283

SC.INSTAL ROS SRL, Negresti Oas, str. Tur, nr.465, Satu Mare, J 30/470/2004; CUI: RO16354594 DEDIDAL imobiliare; Satu Mare Mare, Horea 2/5, jud. Satu Mare; Tel: 0261 - 717.686; 0361 – 881.589; 0728 - 877.961; 0728 - 877.962 APARTAMENTE 2 CAMERE z ULTRACENTRAL (Zona Tribunal), I/ (pod), soba, camera + ½ camera, termopan – 24.000 euro neg z ULTRACENTRAL (Zona Bratianu), I, 50 mp, nedecomandat, balcon, beci, nefinisat – 31.800 euro z CORVINILOR, III, 40 mp+ terasa, caramida, nedecomandat – 26.000 euro z ADY ENDRE, mansarda, bloc nou, 70 mp, semifinisat – 36.000 euro neg z CALEA TRAIAN, IV, finisat, mobilat – 34.500 euro neg z C II: et. I, caramida, de mijloc, nefinisat – 31.500 euro z M 16: et. II, caramida, neimbunatatit – 27.500 euro z M 16: IV (izolat), 72 mp, termopane, fara incalzire – 23.000 neg z Careiului (M 16): VII din X, caramida, 59 mp, semidecomandat, balcon deschis, boiler, convector, parchet – 25.500 euro z BOTIZULUI (Pescarus), IV (acoperis), caramida, decomandat, balcon, beci, convector + boiler, nefinisat – 25.500 euro z 14 MAI, III, balcon, beci, convector + boiler – 17.800 euro z HUMULESTI, I, izolat, termopane – 16.500 euro APARTAMENTE 3 CAMERE: z LUCACIU, I, asociatie 100 mp, dec, terasa, garaj, 2 convectoare + boiler, termopane – 40.000 euro euro z Zona PIATA MICA (asociatie noua), M, 76 mp utili, 2 dormitore + living, lux, la cheie – 40.000 euro z CENTRU NOU, et. III, 2 bai, nefinisat – 44.000 euro z IULIU HOSSU, I, spatios, 3 camere + living, 2 bai, terasa, incalzire sub pardoseala, semifinisat, termopane, 1 ar + parcare – 39.000 euro z Sc. Mircea Eliade: caramida, IV (poala), 70 mp, balcon 7 m, beci, nefinisat – 27.500 euro

z FABRICA DE PAINE, III, caramida, semidec, 2 balcoane, beci, CT – 34.500 neg z ZENIT, I, semidecomandat, lemn masiv+ termopane, CT – 33.500 euro neg z M 16: IV (poala), termopane, mobilat, imbunatatiri – 32.500 euro z C II, parter, caramida, 102 mp, decomandat, 2 bai, 2 beciuri, CT, termopane – 42.000 euro z M 17, IV, (acoperis bun), decomandat, 2 balcoane, beci, CT, nefinisat – 34.700 euro z C I (Zona Unicarm), IV, dec, CT, instalatii noi, usa metalica – 28.000 euro z 14 MAI (GLADIOLEI), P, decomandat, CT, nefinisat – 26.500 euro z PRAHOVA, et. II, 47 mp, beton, semidecomandat, balcon, nefinisat – 26.000 euro APARTAMENTE 4 CAMERE: z CENTRU NOU: I, caramida, 106 mp, renovat, decomandat, 2 bai, balcon + terasa, CT + aer conditionat, ultrafinisat – 57.500 neg z CENTRU VECHI: I, caramida, 160 mp, pereti inalti, 2 balcoane, nefinisat – 50.000 neg z M 17: II, BCA, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, beci, CT – 41.500 euro z SOARELUI: et. II, 3 oferte – de la 47.000 euro z M 16: IV, caramida, 80 mp utili, decomandat, 2 bai, CT – 33.500 euro CASE: z TITULESCU: 7 ari, P+M, 134 mp, terasa, beci, finisata – 110.000 euro

z TITULESCU: 4 ari, intrare auto, caramida, cca 90 mp, 3 camere, beci, convector, boiler – 60.000 euro neg z 14 MAI: 2,8 ari, intrare auto, P+M, caramida, 65 mp/nivel, 3 camere, 2 beciuri, CT, recent renovata – 62.000 euro z FUNCTIONARILOR: 3,1 ari, 2 fronturi, caramida, 96 mp, 3 camere, garaj, CT, finisata – 70.000 neg TERENURI z Continuare Str. CHENDI: 78 ari, 2 fronturi (42 X 21) – 18.500 euro z Zona RATESTI: 150 ha arabil necomasat – 1.500 euro/ha z AMATIULUI: 10 ari, 13,5 mf, intravilan, intre vile, utilitati aproape – 21.000 euro z AMATIULUI: 35 ari, 25 mf, gradina, 150 m de sosea – 9.500 euro z DOROBANTILOR (in spatele Cart. Greenfield Park): 5-6-7 ari, 14-17 mf, drum pietruit, utilitati – 3.200 euro/ar z LATERAL ODOREULUI (spate Cart. “VERONA”): 44 ari extravilan, 20 mf – 10.500 euro neg z CURBA MADARAS (drumul de dale): 10,18 ari, 19 mf, curent – 9.000 euro neg z MADARAS (LA INTRARE, 150 metri de la DN19A): 8,18 ari, 24 mf – 5.000 euro z DOROLT (DRUM DARA): 3,6 ha, 200 mf – 12.000 euro CHIRII z C II (2 camere): decomandate, 2 balcoane, CT, mobilat+utilat – 130 euro/luna z CENTRU NOU (3 camere): CT, termopane, mobilat+utilat – 130 euro/luna z CENTRU: demisol, 95 mp, 4 incaperi + toaleta, termopane, CT – 1.000 Ron/luna


C

K

M

Y

20

Telefon - 0771476496 - Piaþa sãtmãreanã

Clien]ii no[tri, st`pânii noºtri

Comercializeaz` o gam` larg` de carte pentru copii [i adul]i, imprimate tipizate, rechizite [colare, rechizite de birou, etc.

Flor`ria AKACIA

orar 09.00 - 17.00

Satu Mare, str. Ady Endre, nr.14, Telefon. 0361-425.117

Piaþa 25 octombrie, nr. 7.

S.C. BENTOFLUX S.A.

S.C.

CROITORIE la COMANDÃ Pentru Femei ºi Bãrbaþi

Executãm: - orice fel de confecþii la comandã - orice fel de reparaþii sau transformãri -orice model de rochie de mireasã sau costum de mire.

- fondare, ordonare, selecþionare, întocmire inventariere ºi conservarea documentelor pe duratã nedeterminatã. - preluarea ºi depozitarea arhivelor (acte contabile, acte personal, state platã, etc.) - asigurãm deplinã confidenþialitate.

Satu Mare, str. Fabricii, nr.64, Tel./fax: 0261.768950, 0745049115, persoanã de contact Ardelean Dorel

B r i c h e t e d i n l e m n ( Pe l l e t )

ÎNCHIRIERI REMORCI K

M

Y

S.R.L.

str. Horea, nr.1, Casa de Modã - etaj II Tel. 0261-712.095

Societate specializatã în prestãri de servicii arhivistice, oferim servicii complete de prelucrare ºi depozitare a fondurilor arhivistice create de agenþi economici, instituþii publice, societãþi bancare, cooperative, asociaþii, p.f. autorizate, fundaþii etc.

C

SIMA

Remorci pentru animale Remorci pentru transport bãrci - lungime între 2-4 m, - masa totalã 500-2000kg nd epâ ri \nc Pre]u zi 5 lei/ 3 a l e d

Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr.52. tel. 0744.287.330, 0756.899.825 -

Organizeazã cursuri de calificare: - formator - inspector resurse umane - consilier informare ºi orientare privind cariera - îngrijitor bãtrâni la domiciliu - lucrãtor în comerþ

zidar, pietrar, tencuitor dulgher, tâmplar, parchetar bucãtar ospãtar Cursuri sunt autorizate C.N.F.P.A. recunoscute de Ministerul Muncii ºi Ministerul Educaþiei ºi în Uniunea Europeanã Informaþii ºi înscieri tel./fax: 0362-418.364, 0261-745.005, mobil: 0745655705, 0771737949, e-mail: office@treirus.ro

Preluãm GRATUIT

anunþuri de micã publicitate pentru

PIAÞA SÃTMÃREANÃ

prin telefon: 0771.476.496 sau e-mail: piatasatmareana@yahoo.com, www.piatasm.ro

Redac]ia Editat de:S.C. GPV SM S.R.L. Str. I. Slavici, nr 13, Telefon: 0771 476496, Telefon-fax: 0361-429677 Web-site: www.piatasm.ro, E-mail: piatasatmareana@yahoo.com Redactare: Anton Podin` Director tehnic: Suranyi Boldizsar Director administrativ: Suranyi Diude Marica Tipãrire: S.C. GUTENBERG ARAD

C

K

M

Y

C

K

M

Y

nr117  

piata satmareana, nr117

nr117  

piata satmareana, nr117

Advertisement