Page 1

Ghi dul

ci be rbobocul ui

Unproi e ctalsi ndi catul uistude nti l ordi nci be rne ti ca( SI SC)

www. si sc. ro


CUPR Pre z e ntareaSE@ pag4 Spe ci al i z ari@ Pag56 bi bl i ote ci@ Pag7 8 burse@ pag 9 cami ne@ pag1 01 2 hal e al a @ pag1 3 e rasmus@ pa g1 4 cre di te@ pag1 5 mate ri ianul1@ pa g1 6 1 7 pre z e ntaresi sc@ pag1 81 9


PRI NS proi e ctesi sc@ pag2 21 anosr@ pa 0g2223 prof i t a r i @ i ntal pag24 ni re ami ni ste ri al a @ pag25 L e apoff ai th @ pag2 e ducati 6 enonf ormal a @ te pag27 hni cidesupra vi e tui re@ pag2 8cal 29 e ndarulf u n @ pag30ti mpulstude 31 nte ste@ pag 3233 sf aturi@ pa g3438


pre z e ntarease Academi a de S t udi iEconomi ce di n Bucur eş t i , î nf i i nţ at ă î n 1913, es t e r ecunos cut ă dr eptcea maipr es t i gi oas ă i ns t i t uţ i edeî nvăţ ământeconomi cs uper i or di n Români a, obţ i nând, pr i nt r e numer oas el es al e di s t i ncţ i i ,ş iun pr emi u s peci alalZ i ar ul uiF i nanci arpent r u mer i t ul deaf i " dateconomi ei cei mai mul ţ i ex ecut i vi ş i oameni deaf acer i " . AS Ei ncl ude11f acul t ăţ i : Admi ni s t r ar ea Af acer i l or cu pr edar e î n l i mbi s t r ăi ne( engl ez ă,f r ancez ă,ger mană) ( F ABI Z ) , Ci ber net i că, S t at i s t i că ş i I nf or mat i că Economi că ( CS I E) ,Cont abi l i t at e ş iI nf or mat i că de Ges t i une ( CI G) , Comer ţ( COM) ,Economi e( ECO) ,Economi e Agr oal i ment ar ăş ia Medi ul ui( EAM) , F i nanţ e,As i gur ăr i ,Bănciş iBur s e de Val or i ( F ABBV) , Management ( MAN) , Management Admi ni s t r aţ i ePubl i că( MAP) Mar ket i ng ( MRK) , Rel aţ i i Economi ce I nt er naţ i onal e( REI ) . AS E r epr ez i nt ă o uni ver s i t at e de educaţ i e ş i cer cet ar e avans at ă, cupr i nz ând 21 de cent r e de cer cet ar e;de as emenea,ex i s t ă pes t e 200 de pr oi ect e de cer cet ar e f i nanţ at e, di n car e 29 i nt er naţ i onal e,pes t e40del abor at oar ecu dot ăr iI T moder ne, l abor at oar e pent r u

s t udi ull i mbi l ors t r ăi ne,pent r umer ceol ogi e,management ul cal i t ăţ i i ,mar ket i ngş i t ehnol ogi e. Bi bl i ot aeca cent r al ă es t e moder năş i dot at ăcuunnumărmar ede căr ţ i ,at âtcl as i cecâtş i el ect r oni ce. AS E or gani z eaz ă anualo s er i e de eveni ment ei nt er es ant el acar es t udenţ i i potaveaacces .Î nanul uni ver s i t ar20102011pr i nt r ecel emai i mpor t ant eeveni ment es aunumăr at : ●S er i l eF i l mul ui î nAS E ●S pect acol ul, , Des pr e mar t i r i ”s us ţ i nut decăt r eDanPur i ci nAul aMagna ●S ăr băt oar ea Cos mos ul uiî n AS E,unde cos monauţ i cons acr aţ i pr ecum N. M. Budar i n ş i Dumi t r u Pr unar i u au poves t i tdes pr eex per i enţ el eavut e ●Ver ni s aj ulOvi di u Pas t i na cu ex poz i ţ i a “Raps odi icr omat i ce-Popasr et r os pect i ve”api ct or ul ui Ovi di uPas t i na ●Conf er i nţ acut ema“Per s onal Br andi ng”s us ţ i nut ădedoct or ul Cr i s t i anAndr ei ●I naugur ar ea Compl ex ul uiS por t i v AS E di ns t r adaCi hos chi

pag4


Draga Î n pr i mulr ând ne bucur ăm că t e avem ca ş icol eg.S per ăm că t e vei convi ngepepar cur scăal eger eaf acut ă af os tCEA MAIBUNĂ pent r ut i neş ipent r u car i er at a.T u,ca ş inoiacum ceva t i mp, eş t i l aî nceputdedr um. Pr obabi l ai f os tl af el debombar datcu f eldef eldei deiş iopţ i unidef acul t at eş i nuai ş t i utcupr eci z i eceemai bi nepent r u t i ne.Noio s ăî ţ idemons t r ăm că aif acut ceamai bunăal eger e. Dacă aio i dee des pr e ceea ce î ţ i pl ace ş ice ţ i arpl ăcea s ăî nveţ i ,darnu eş t if oar t es i gurde dr umulpe car eî lvei par cur ge nu t es per i a,cu t oţ i iam f os t acol o.Maimul t ,cut oţ i is unt em ai ci ,s ăî ţ i ghi dăm paş i i ş i s ăt es us ţ i nem pet ot par cus ul dr umul ui t ău.

e conomi ca

CI be r ne t i ca

ci be rboboc Unuldi nt r e cel e maimar iavant aj e pe car ef acul t at eanoas t r ăî l of er ăes t ef l exi bi l i t at ea. Ceî ns eamnăas t a?Nout at ea pl anul uide î nvăţ ământalf acul t ăţ i iCS I E vi ne di n pos i bi l i t at ea al eger i i unei s peci al i z ăr il as f âr ş i t ulpr i mul uian.As t f el , poţ ial ege di n ur măt oar el es peci al i z ăr i : CI BERNET I CĂ ECONOMI CĂ,ST AT I ST I CĂ ŞI PREVI ZI UNE ECONOMI CĂ ŞI I NF ORMAT I CĂECONOMI CĂ. F i ecar es peci al i z ar ear es peci f i culei , î ns ă ex i s t ăş iunt r unchicomun.As t f el ,l a s f âr ş i t ul cel ort r ei ani f r umoş i def acul t at e veidobândicompet enţ es peci f i ce ar i ei al es eş i nunumai .

Eş t io per s oană anal i t i că ş ical cul at ă? Î ţ i pl acci f r el eş i î ţ i dor eş t i s ăai cunoş t i nţ e avans at edeeconomi e?Î naces tcaz t r ebui e s ă al egiCI BERNET I CA ECONOMI CĂ. Dacă î ncă nueş t is i gurdeî ns emnăt at ea cel or două cuvi nt e, aceas t a es t e: opt i mi z ar ea act i vi t ăţ i i economi ce. Aceas t ăs peci al i z ar econs t ăî nt r opr egat i r e ce î mbi nă cunoş t i nţ el e de economi e cu cel e de mat emat i că, s t at i s t i că ş i i nf or mat i că apl i cat ă.Abs ol venţ i ivorf ipr egăt i ţ is ăi nt r e pe pi aţ ademuncăî ndomeni i pr ecum cel bancar , cel al s oci et ăţ i l ordeas i gur ar eş i al cons ul t anţ ei î naf acer i .

pag5


si pre vi z i une e conomi ca

stat i sti ca

Eş t ioper s oanădi nami căş iî ţ ipl aces ăant i ci pez i eveni ment el e?At unci al eges peci al i z ar eade ST AT I ST I CĂ ŞIPREVI ZI UNEECONOMI CĂ.Deş iî ncă nuş t i ipr eabi necepr es upunes t at i s t i ca,noit oţ iî ţ i put em gar ant acăes t epr i nt r ecel emaif r umoas e ş i mai compl ex emat er i i î nvăţ at eî nf acul t at e. Ai ci ţ i s eof er ăopr egăt i r eî ndomeni ul s t at i s t i ci i cu mul t i pl el es al e component e,darş inoţ i uni mat emat i ce, economi ce ş ii nf or mat i ce. T oat e aces t ecompet enţ epotf i f ol os i t eî ndi ver s edomeni i deact i vi t at e,î ncepânddel aI ns t i t ut ul Naţ i onal de S t at i s t i că ş i până l a bănci ,s oci et ăţ i de as i gur ăr i ,î ncons ul t anţ ăs auî nî nvăţ ământ .

Cual t ecuvi nt e,t r ebui es ăî nţ el egică l af i nal ulcel ort r eianide f acul t at e vei dobândi os er i edecompet enţ ef oar t e di ver s i f i cat e car eî ţ ivorper mi t es ă aio car i er ăî ncel emai di ver s edomeni i . S peci al i z ar ea al eas ă nut eva r es t r i cţ i ona, ciî ţ ivacont ur amul t i pl epos i bi l i t ăţ iş iş ans e deat eaf i r mapr of es i onal . De as emenea, nu ui t a că aces t e abi l i t ăţ iş i compet enţ e vor f i di r ect pr opor ţ i onal e cu ef or t ulpe car eî lvei depunepepar cur s ,aş acăî ncear căs ăî ţ i găs eş t idi ver s et ar get ur iş ipr ovocăr iş i s et eaz ăţ i anumi t el i mi t epecar es ă î ncer ci s ăl edepăş eş t i î nf i ecar ez i . deSor i naCons t ant i nes cu

i nf or mat i ca e conomi ca

Î ţ i dor eş t i ocar i er ăî ndomeni ul I T ?Eş t i pas i onatdei nf or mat i că?Dacăda,s peci al i z ar eat aes t eI NF ORMAT I CAECONOMI CĂ. Pr egăt i r ea va f iuna var i at ă,pr ogr amar ea î mpl et i ndus ecunoţ i uni economi ce,s t at i s t i ceş i mat emat i ce.I aami nt ecănoţ i uni l eî nvăţ at el a f acul t at et r ebui es cî nvăţ at e,i art uart r ebuis ă i nves t eş t iî nabi l i t ăţ i l et al epecâtdemul tvr eiş i poţ i .

Î nf i nal ,s f at ulmeu es t es ă nu f aci ni ci unpasş is ă nui eini ci odeci z i epână nu aianal i z at ş inu aicânt ăr i t bi ne opţ i uni l e.Puneî nbal anţ ăl ucr ur i l ecar eî ţ i pl acdej acul ucr ur i l epecar eaivr eas ă l eî nveţ i . Anal i z eaz ă pr ogr amel eş iî ncear că s ă găs eş t i di f er enţ el e, r es pect i v as emănăr i l e pl anur i l or de î nvăţ ământ af er ent ef i ecăr eis peci al i z ăr i .Ş i ,celmai i mpor t ant ,s ă nu î ţ if i et eamă s ă pui î nt r ebăr i . . .mul t eî nt r ebăr i .I nf or meaz ăt e! Pent r uor i cenel ămur i r eapel eaz ăl apr of es or i ,l acol egi ,l anoi .

pag6


Bookworm E xpre ss Da,ş t i m căl aî nceput ul anul ui bi bl i ot eci l eş i s ăl i l edel ect ur ăr epr ez i nt ăul t i mat agr i j ă,î ns ă vaveni moment ul cândvei aveanevoi edecăr ţ i s upl i ment ar es audes upor t ur i decur s ,aş a căes t ebi nes ăaf l i deacum r ăs puns ul l acel emai mul t eî nt r ebăr i r ef er i t oar el a î mpr umut ul decăr ţ i :

PaulBr an

( cl ădi r eaI on Angel es cu,s al a0219) , of er i ndcăr ţ i di n domeni i ca mat emat i că,s t at i s t i că, cont abi l i t at e, management , mar ket i ng,t ur i s m, f i nanţ el eî nt r epr i nder i i

Vi ct orSl ăves cu

I onRăducanu ( I onAngel es cu,0116) ,cuz i ar e ş i r evi s t edi ndomeni ul economi c

( î ncl ădi r eaI on Angel es cu,l aet aj ul 1, s al a0118) ,cu publ i caţ i i di n i nf or mat i că,f i l os of i e, ps i hol ogi e,r el i gi e, ş t i i nţ es oci al eş i

Mi hai lMoxa ( l apar t er ulcămi nul uiMox aB) , cu pes t e 12. 000 de publ i caţ i i di nt oat edomeni i l e

CSI E ( cl ădi r eadi nS t r adaDor obanţ i , et aj ul7,s al a 2717)cu pes t e 5. 000 de publ i caţ i idi n domeni ulci ber net i ci i ;l as al a 2716 veţ igăs is er vi ci ulde î mpr umut CS I E

( I onN. Angel es ccu,et aj 2, s al a0206) ,cu publ i caţ i i pent r u s i mpat i z anţ i i aces t ei l i mbi ,cuvar i ant a onl i ne www. as e. r o/ ccr us ;

Managementş i Admi ni s t r aţ i ePubl i că ( î ns t r ada Ş er banVodă,nr45, l a par t er ) , cu publ i caţ i idi n t oat e domeni i l e,î ns peci alal admi ni s t r aţ i ei publ i ce.

L umeaRus ă

( I onAngel es cu,s al a 0003) ,găz dui nd Cent r ul de Document ar e Eur opeană,t ez ede doct or atş i car t e veche

Vi r gi lMadgear u

pag7


Cum am accesl as ăl i ? S t udenţ i i Academi ei de S t udi i Economi ce au accesl as ăl i l edel ect ur ăş i î mpr umutpebaz a car dul uicu cod de bar e emi sgr at ui tl a s ecr et ar i at ul f acul t ăţ i i . At enţ i eî ns ă,dacă pi er z i car dulva t r ebuis ă achi ţ i 20 RON pent r ur ef acer ea s a.

Potî mpr umut aocar t e? Da,at ât at i mpcâtpe cot or ul căr ţ i is e af l a o et i chet ă de cul oar e ver de. Car t ea poat e f i î mpr umut at ă 3,7,15 s au 30 de z i l e,î nf uncţ i e de codul de pe coper t a i nt er i oar ă.Aigr i j ăs ă nu î nt âr z i i , al t f el ţ is e va r es t r i cţ i onadr ept ul l a î mpr umutpent r umi ni m 30 de z i l e.Poţ icons ul t al i s t a cel orcar eaudepăş i t per i oada pe www. bi bl i ot eca. as e. r o. Dacă nu poţ iî mpr umut a car t ea,nuţ if acegr i j i :poţ i f aceocopi ex er oxî n i nci nt as ăl i l ordel ect ur ă.

Cândam accesl as ăl i ? S ăl i l edel ect ur ăs unt des chi s e de l uni până vi ner i ,î nt r e 08: 30 ş i20: 30; s âmbăt a vor f i des chi s e doar s ăl i l e “Vi ct or S l ăves cu” , “Paul Br an” , “I on Răducanu” ş i“Mi hai l Mox a” ,î nt r e or el e 10: 00 ş i 14: 00.

Cum găs es c car t ea car eî mit r ebui e? At ât î n s ăl i l e de l ect ur ă, cât ş i de acas ă, l a adr es a www. bi bl i ot eca. as e. r o / cat al ogpoţ icons ul t a cat al ogul vi r t ual al bi bl i ot eci i pent r u a căut aocar t eanume. As t f elveiaf l as al aî n car e găs eş t i car t ea, număr ul de ex empl ar e pr ecum ş i cot a( un numărs cr i s pe cot or ulcăr ţ i i , pe baz a căr ui a o vei i dent i f i caper af t ) .

Potgăs iocar t epenet ? Da. Pe bi bl i ot eca di gi t al ă( aiaccesl a ea di n pagi na pr i nci pal ăa www. as e. r o) ,cr eat ăî n 2002, poţ i cons ul t a cat eva publ i caţ i iî nt r egi î nf or matPDFş il e poţ i chi ardownl oada.

pag8


Burse l e

ce amaidragaraspl ata astude nti l or

Bur s as oci al ă S eacor dăs t udenţ i l orcar eauos i t uaţ i emat er i al ăs auf ami l i al ădeos ebi t ă.Aces t ea r epr ez i nt ă 20% di nf ondult ot alde bur s e al ocatf acul t ăţ i i .Pent r u a benef i ci a de aceas t ăbur s ăs i t uaţ i af i nanci ar ăs auf ami l i al ăt r ebui edovedi t ă.Det al i i des pr e al cat ui r eados ar ul ui s egăs es cpes i t eul s oci al . as e. r o.

Bur s el edes t udi uş idemer i t S e acor dă pe per i oada unuis emes t r uunuipr ocentde 15%,r es pect i v2% di nr ândul s t udenţ i l oruneif acul t ăţ iî nor di neamedi i l orponder at e.Pent r us emes t r ulIs untl uat eî n cons i der ar er ez ul t at el eobţ i nut eî nanul uni ver s i t arpr ecedent( s aumedi adeadmi t er e pent r us t udenţ i i di nanul I ) ,i arpent r us emes t r ul I Is ei auî ncons i der ar er ez ul t at el e s emes t r ul ui Ial eanul ui cur ent .

Bur s el edeper f or manţ ă S untcât e una pe f acul t at e,pent r uf i ecar e ci cl u de pr egăt i r e( l i cenţ ăş imas t er at ) . Aces t eas eacor dăpeoper i oadăde12l uni ,pr i nconcur sş i i auî ncons i der ar eat ât r ez ul t at el eobţ i nut eî ns es i une,câtş i act i vi t ăţ i l edecer cet ar eş t i i nţ i f i că,s por t i ve, or gani z at or i ceş i cul t ur al e.S t udenţ i i car edor es cs ăapl i cepent r uaces t ebur s e t r ebui es ăf i ei nt egr al i ş t i ş i s ăai bămedi agener al ăaani l ordes t udi i ( s aude admi t er epent r us t udenţ i i anul ui Idel apr ogr amel edemas t er )mi ni m 8.

Cr i t er i i l e pent r uobţ i ner ea bur s el orde ex cel enţ ăs untacel eaş ica pent r ubur s a de per f or manţ ăcuex cepţ i acămedi agener al ăaani l ordes t udi ut r ebui es ăf i emi ni m 9. Aces t eas untî nnumarl i mi t at ,darauş i ceamai mar eval oar e. Cuant umul bur s el ores t es t abi l i tdeAS El aî nceput ul f i ecăr ui anuni ver s i t ar .

deMi hael aCaz acus iDr agoşDumi t r u

pag9


Cami ne l eASE ul ui Ait r ecutde bacal aur eat ,aii nt r atl a f acul t at eş it oat ăl umea t ef el i ci t ă pent r u r euş i t at a.Di nacelmomentaiî nceputs ă cauţ i i nf or maţ i i des pr e f acul t at e, modal i t ăţ ide pet r ecer eat i mpul uil i ber , cur s ur i pent r u dez vol t ar e per s onal ă, or gani z aţ i i s t udenţ eş t i ş i des pr eceeacet u ţ i ai dor i s ăf aci at unci cândf acul t at eava î ncepe.Î ns ă pr obabi lt eaimaiî nt r ebatş i “dareuundevoi l ocui ?” . Răs punz ânduţ i l aaceas t ăî nt r ebar e aşput eaz i cef i es ăî ţ i î nchi r i ez i ceva,f i es ă t ecaz ez i l auncămi npr i vat ,î ns ăceamai

bună ş ii ef t i nă var i ant ă o r epr ez i nt ă cămi nel ef acul t ăţ i i .Pel ângăf apt ul căî ţ i vei cunoaş t ecol egi i ( nunumai degr upă s au s er i e) , vei avea pos i bi l i t at ea s ă cunoş t ioamenidi nt oat e col ţ ur i l eţ ăr i iş i s ăpet r eci cel emai f r umoas es er i s oci al e. AS Eul punel adi s poz i ţ i acel orveni ţ i di n pr ovi nci e cămi ne î n mai mul t e campus ur i : Mox a, Bel veder e, Agr onomi e,T eiş iVi t an.Nomi nal i z ar ea l orî n aceas t ă or di ne nu es t eî nt âmpl ăt oar e, f i i nd de obi ceiş iopţ i uni l es t udenţ i l orl a caz ar e.

Regi adecămi ns eî ncadr eaz ăî nt r e80ş i110r onpel ună. Compl exulMoxa

Es t e s i t uat f oar t e apr oape de Pi aţ a Romană ( apr ox i mat i v15mi nut edemer spej os ) ,deGar ade Nor d( t r eis t aţ i icu t r ol eul97)ş iCas aS t udenţ i l or Economi ş t i di ns t r adaF r umoas ă,acol oundes eaf l ă s edi i l eor gani z aţ i i l ors t udenţ eş t i di nAS E,Comi s i ade Caz ar eş i s edi ul S enat ul ui S t udenţ es c.

Conf or t uldi f er i tî nf uncţ i e de l i t er ă.Celmair âvni t es t eMox a D,undecondi ţ i i l edecaz ar ecor es pund unuigr ad r i di catde ex i genţ ă:camer el es untde pat r u per s oane,bai a es t eî n camer ăş icămi nula f os tmoder ni z atr ecent .Mox a BC of er ă condi ţ i ide t r aidecent e,î ns ădi f er enţ af aţ ădeMox aD cons t ă î nf apt ul căbai aes t el acomun,pehol . Campus ulMox a ar ef oar t e mul t e avant aj e:pe l ângă f apt ulcă s e af l ăf oar t e apr oape de Pi aţ a Romană,s eaf l ăl adouămi nut edecl ădi r eaMox aa AS Eul ui ,l a două mi nut e de s t aţ i a de RAT BS f i nţ i i Voi evoz i ,s e af l ăl ângă cant i nă,i arcampus ulmai deţ i neş i obi bl i ot ecăpent r ucei cevors a apr of undez ecunoş t i nţ el e.

l ocal i z ar e

conf or t

avant aj e

pag1 0


Compl exulBel veder e S e af l ăs i t uatî n Cr ângaş i ,i arcel e maiapr opi at e s t aţ i i demet r ous untCr ângaş i ş i Gr oz ăveş t i .

Caş il aMox aş iai cigr aduldeconf or tdi f er ă.As t f el compl ex ulA6A8es t eunulcons t r ui tr ecent ,bai as e af l ăî n camer ă,camer el e au ş ibal con,i arî n A8 s t udenţ i is evorput ea r ăcor iî nz i l el ecăl dur oas ede var ă benef i ci i nd de aercondi ţ i onatî ncamer ă.Î n Bel veder eA1A4bai aes t el acomun,pehol .

Compl ex uls e af l ăs i t uatapr oape de Car r ef our Or hi deea ş ide Pi aţ a Cr ângaş i .De as emenea ai ci ex i s t ăs ăl i l edes por tpent r uceicenuaj ungl aor el e ţ i nut eî n Cl ădi r ea Bas t i l i ei .Nu t r ebui e ui t atcă î n apr opi er es e af l ăz ona Regi e,cent r uldi s t r acţ i ei s t udenţ i l or ,undes eaf l ănumer oas ecl ubur i ş i t er as e.

Compl exulT ei S eaf l ăî nz onaT ei ,cămi nul f i i nddoaropar t eacompl ex ul uis t udenţ es cT ei ,unde s e af l ăş icămi nel e Uni ver s i t ăţ i ideCons t r ucţ i i .Pent r uaaj ungel af acul t at ecel mai uş ores t ecumet r oul ,del as t aţ i aŞ t ef an cel Mar es aui ei t r amvai ul 16pent r u56s t aţ i i pânăl a Pi aţ a Gemeniş iapoi86/ 79/ 133 până l a Pi aţ a Romană.

Camer el es unt de ci nciper s oane ( ex i s t ă două pat ur is upr apus eş iunuls i mpl u) ,i arbai a compl et ut i l at ăes t eî ncamer ă.

S eaf l ăapr oapedePar cul T ei ş i Par cul Ci r cul ui ş i ,de as emenea,decl ubur i pr ecum Bamboos auF r at el l i .

pag1 1


Compl exulAgr onomi e Es t es i t uatî nz ona denor d a capi t al eiapr oapede Pi aţ aPr es eiL i ber eş iRomex po.L aPi aţ aRomanăs e poat eaj ungecuaut obuz ul 300î napr ox i mat i v30de mi nut e.De as emenea pot iaj unge ş il as t aţ i a de met r ou1Mai mer gândpeBul evar dul Ex poz i ţ i ei .

Ex i s t ădouăcămi nes epar at e:C2pent r ubăi eţ i ş i C1 pent r uf et e.Camer el es untde pat r uper s oane,i ar bai aes t el acomun,pehol .Codi ţ i i l edecaz ar es unt f oar t ebune. S e af l ăî nt r oz onă f oar t ef r umoas ă,apr oape de par cul Her ăs t r auş i dez onaBăneas a.Cumpăr at ur i l e l epot i f acedel aPi aţ aDomeni i s auchi ardel amagaz i nel eaf l at eî ncampus .

Compl exulVi t an Es t el ocal i z atapr oape de z ona Vi t an.Pent r ua aj unge l af acul t at e mer gipe j os apr ox i mat i v5 mi nut epânăl ahi per mar ket ul Real deundepoţ i l ua 123s au135până l a Cal ea Dudeş t i .Deai cii eimet r oulde l a Dr i s t or2 până l a Pi aţ a Vi ct or i ei ,apoi s chi mbi pent r uPi aţ aRomană.Dr umul dur eaz ăî nj ur deoor ă.

Cămi nulnu s e poat el ăuda cu cel e maibune condi ţ i ide caz ar e deoar ece camer el es untdes t ul demi ci pent r uagăz dui t r ei per s oane,nuaut er mopane,i ar dul apur i l es unt des t ulde mi ci .Ex i s t ă chi uvet ăî ncamer ă,r es t uls er vi ci i l ors ani t ar i gi eni ce f i i ndpehol .

deMi hael aCaz acu

pag1 2


?

Ce

mancam

Dupăoz igr eal af acul t at e,eumer eu s i mtnevoi as ă mănânc ceva.Evi dent , pr i mai nt r ebar ecar eî mivi neî nmi nees t e: " Cemâncăm az i ?" . Ca or i ce s t udentveni tdi n pr ovi nci e, mam conf r unt atbr us ccuî nt r ebar eaas t a î nl i ps af r i gi der ul uipăr i nt es c.Apoi ,s ăî ncepem cuî nceput ul :Pi aţ aRomană.Caî n or i cez onăcos mopol i t ăacapi t al ei ,nupot l i ps il anţ ur i l ei nt er naţ i onal e de f as t f ood, as t f elavem KF C,Bur gerKi ng ş iMc Donal d' sî n apr opi er ea s t aţ i eide met r ou ş i Pi z z a Hutpes t e dr um de cl ădi r ea Mi hai Emi nes cu. S unt mul t e l ocal ur iş i pe Dor obanţ i pent r ucei dor i t or i . Pent r ucei cecr edcăober eal unecă maiuş orcu o gus t ar e,pe Căder ea Bas t i l i ei ,pe par t ea cuI onAngel es cus e af l ă HappyPub.Cut oat eaces t ea,covr i gi ide l aRomanăr ămândebaz ă.

deRober tNi ţ ă

Darce f acem dacă chi arne es t e f oame? Ca adevăr aţ is t udenţ il a AS E mer gem l acant i nă.Cel mai l aî ndemană es t e Cant i na Mox a. Mâncar e bună, i ef t i năş i di ver s ă.T oat eaces t eaş i pes t eo or ă de aş t ept atl a coadă pent r ua l ua mas adepr ânz .L aci nă,dupaor a5emai puţ i n de aş t ept at , dar ş imaipuţ i ne opţ i uni î nceeacepr i veş t emeni ul . Î nar opi er ea Pi eţ eiRomane,peoi nt r ar e de pe Ni col ae Băl ces cu s e af l ă S NS PA ş icant i na adi acent ă.Mâncar ea s ef acei ndi vi dual aş acăemer eucal dă, l a pr eţ ur imoder at e pent r uz onă ş iar e gus t ulde mâncar e găt i t ă car e mi eî mi l i ps eş t ecelmaimul tdecândam pl ecat deacas ă. Ceicar el ocui es cî n cămi nulT eiC1 pots ăi a mas al a cant i na UT CB,car es e af l ăî ns pat el ecămi nul ui .Mâncar ebună, pr eţ ur iaccept abi l e,nes ubvenţ i onat eca l a cant i na noas t r ă,darpor ţ i imar iş i5 mi nut edeaş t ept atl aor adevâr f . Ceicar el ocui es cî n Compl ex ulBel veder eors ă devi nă cl i enţ if i del iaicompl ex ul uiOr hi deea,unde pe l ângă mul t e al t el es egăs eş t eş i mâncar egăt i t ă.După opl i mbar epr i nCi ş mi gi u,put eţ il uamas a l acant i naF acul t ăţ i i deDr eptcar es eaf l ă pes t r adaRegi naEl i s abet a,l angaOper a Română. Aş acadeî nchei er e,aut omat el edi n AS Eş is andwi chur i l edel amet r our amân de baz ăş ipână l a ur mă nu cont eaz ă numaicemâncăm,ciş idacănes i mţ i m bi nef ăcândas t a.

pag1 3


Cautie xpe ri e ntenoi ? Aiaj unsl apagi napotri vi ta!

Ai ciaf l il ucr ur iut i l edes pr ebur s a Er as musş i cepr es upunes ăapl i ci l aoas t f el de bur s ă. Er as muses t e un pr ogr am Eur opean pr i ncar es t udenţ i ipotf acecunoş t i nţ ăcu noimedi iuni ver s i t ar e di n di f er i t eţ ăr ipe baz a par t ener i at el or di nt r e uni ver s i t ăţ i . Er as musî ţ iof er ă pe l ângă ex per i enţ el e uni ver s i t ar ememor abi l eş iex per i enţ eper s onal e cul t ur al eş il i ngvi s t i ce di nt r e cel e mai di ver s e.Pent r uas i mpl i f i cal ucr ur i l eam s t r uct ur ati nf or maţ i i l e des pr e mecani s mul deapl i car el abur s aEr as musî npat r upaş i es enţ i al i :

1 . Ve ri f i ci dacaI nde pl i ne sti condi ti i l edeI nscri e re -eş t is t udentl az il a AS E,i nt egr al i s tcu medi apes t e7 -nuai mai benef i ci atdeoas t f el debur s ă -veif iabs ol vi tmi ni m unande f acul t at e pânăl aî nceper eamobi l i t ăţ i i -s t ăpâneş t i l i mbadepr edar edel auni ver s i t at eaal eas ă

2. F acial e ge ri l epotri vi te Al egiuna di nmet odel e de f i nanţ ar e: “z er o gr ant ” ( eş t i s cut i t de t ax el e Uni ver s i t ăţ i i )s auGr antEr as mus( eş t is cut i t det ax el euni ver s i t ar eş ipr i meş t ipel unăo s umăcupr i ns ăî nt r e300ş i 500deeur o) . Al egi unul s i ngurdi nt r ecel eci nci s paţ i i l i ngvi s t i ce: angl of on, f r ancof on, i t al i an, s pani olş iger man, î nf uncţ i e de car e ur meaz ăs ă al egiuni ver s i t ăţ i l e pr ef er at e. Poţ i aveamax i mş apt eopţ i uni . Al egiper i oada mobi l i t ăţ i i :pe pr i mul s emes t r u,pealdoi l ea s aupeî nt r eganul , număr ulmi ni m del unif i i nd 3ş imax i m de 12.

deAndr eeaOl ar u

3. Pre gate stidosaruldecandi datura caretre bui esaconti na: -f or mul ar ul deî ns cr i er ecuopţ i uni l eal es e -CV -t ehnor edact atî nl i mba de s t udi u al eas ă -s cr i s oar ea dei nt enţ i e–î nl i mbă s t r ăi nă car es ăcupr i ndămot i vaţ i aş iobi ect i vel e pecar eî ţ i pr opui s ăl eat i ngi pepar cur s ul mobi l i t ăţ i i -pr oi ect ul des t udi i -t otî nl i mbăs t r ăi năî n car es edet al i az ăobi ect i vel eper s onal eş i pr of es i onal e di nî nt r eaga mobi l i t at e( 12 pagi ni )

4. Tre cipri nprobe l edese l e cti e T es t ulde compet enţ ă l i ngvi s t i că pr obă s cr i s ă cu dur at a de două or e. Poat ef iî nl ocui tdeunex amendel i mbă i nt er naţ i onal . I nt er vi ul des el ecţ i e-s edes f ăş oar ăl a ni velde f acul t at eş ies t e as i s t atde o comi s i ef or mat ă di nt r unr epr ez ent antal s t udenţ i l orf acul t ăţ i i ,decanulf acul t ăţ i iş i un r epr ez ent ant alcat edr eide l i mbi s t r ăi ne. Cl as ament ulf i nals e va s t abi l iî n f uncţ i edeomedi edeconcur sobţ i nut ă as t f el : Rez ul t at eacademi ce 50%, T es t ul decompet enţ ăl i ngvi s t i că 30%, Not adel ai nt er vi ul des el ecţ i e 20% După t oat e as t ea,dacă aif os taccept atpent r umobi l i t at e,t eas i gur ăm că ceea ce ur meaz ă va f io ex per i enţ ă de neui t at .

pag1 4


E CT

Credi tele CREDI T EL Es untunl ucr ui mpor t antde car et evei l ovi î nvi aţ ades t udent . Aces t ear epr ez i nt ăouni t at edemăs ur aa t i mpul uineces arpent r uaţ iî ns uş inoţ i uni l e di nt r o anumi t ă mat er i e.Cu câtmat er i a es t e maidi f i ci l ă, cu at ât aceas t a va val or amai mul t ecr edi t e. Cr edi t el e ECT S ( Eur opean Cr edi t T r ans f erand Accumul at i on S ys t em)s unt f ol os i t eî ni nt r eaga Eur opă pent r ua compar a per f or manţ el e s t udenţ i l or di n î nvăţ ământ ul s uper i or . Unuian academi cî icor es pund 60 cr edi t e car es untechi val ent e cu 15001800deor edes t udi uî nt oat eţ ăr i l e,

Se me stul1

i ndi f er entdes t andar des audet i pulde cal i f i car eş is untf ol os i t epent r ua f aci l i t a t r ans f er ulş ipr ogr es ulpe î nt r eg t er i t or i ul Uni uni i . F i ecar e cur sar e at r i bui tun numărde cr edi t e,i arpr omovar ea,chi arş icunot a 5,at r age după s i ne obţ i ner ea t ut ur or cr edi t el oraf er ent eacel eimat er i i .Pent r u a pr omova anulIl a Ci ber net i că es t e neces arca un s t udents ă obţ i nă mi ni m 45decr edi t edi nt ot al ul de60pos i bi l e. F i ecar es emes t r uval or eaz ă 30de cr edi t e,i ardi s t r i bui r ea cr edi t el orpe mat er i i es t eur măt oar ea:

Se me stul2

L b.Engl ez ă/ F r ancez ăI:2cr edi t e

L b.Engl ez ă/ F r ancez ăI I:2cr edi t e

T eor i aDr ept ul ui :3cr edi t e

Bi r ot i căpr of es i onal ă:4cr edi t e

Al gebr ă:5cr edi t e

S i s t emedeOper ar e:4cr edi t e

Baz el eT ehnol ogi ei I nf or maţ i ei :5cr edi t e

Baz el ePr ogr amăr i i :5cr edi t e

Cont abi l i t at e:5cr edi t e

Anal i z ăMat emat i că:5cr edi t e

Economi e:5cr edi t e

Cer cet ăr i Oper aţ i onal e:5cr edi t e

S t at i s t i căI:5cr edi t e

deDr agoşDumi t r u

S t at i s t i căI I:5cr edi t e

pag1 5


CeI nvatam

i nanulI ?

Mat er i i l epecar el evei s t udi adeal ungul aces t ui ant evorf aces ăr eal i z ez i câtdevas t es t edomeni ul economi cş i câtdemul t eper s pect i vedeabor dar eex i s t ă. SEMEST RUL 1 L aEconomi e,car ecupr i ndeat ât mi cr o,câtş imacr o,î ţ iveicons ol i daş i î mbogăţ i cunoş t i i nţ el epe car el eaveaidi nl i ceu.Ex amenul va cons t a,celmaipr obabi l ,î n pr obl eme de t i p gr i l ăş is ubi ect e det eor i e.Cer tes t ecă dacă dai at enţ i a cuveni t ă aces t eimat er i i , l a ex amennuaide ce s ăţ if aci pr obl eme. Al gebr as arput ea s ăţ is e par ă cel mai gr euex amendi npr i mat a s es i une,aş acum l i s epar emul t or s t udenţ iandean.L a oas t f elde mat er i ees t ei mpor t ants ă aipr of es or ii mpl i caţ i ,maial esl as emi nar .L aex amen,t evaaj ut adacă veil ucr as ubi ect e di nani it r ecuţ i pent r u că s e păs t r eaz ă aceeaş i s t r uct ur ă. S t at i s t i caes t eomat er i euş oar ăş i pl acut ă,unde es t ef oar t ei mpor t ants ăş t i is ăapl i ciî ns i t uaţ i ir eal e ceea ce î nveţ i .L a ex amen, not el e obţ i nut es untpoat e cel e mai mar i di nî nt r eagas es i une.

economi e

baz el e t ehnol ogi ei i nf or maţ i ei

al gebr ă

t eor i a dr ept ul ui

s t at i s t i că

cont abi l i t at e

Baz el et ehnol ogi eii nf or maţ i ei nues t eomat er i egr ea,darl a car e,apr oape „i nex pl i cabi l ” , an de an mul ţ is t udenţ inu pr omoveaz ă î ns es i unea di n i ar nă. Ai ci vei î nvăţ a ( es t e f oar t e i mpor t ant s ă î nveţ i ! ) des pr ecum s untr epr ez ent at e dat el eş inumer el eî nmemor i a cal cul at or ul ui ,codur iş iadr es e dememor i e. Ş il at eor i a dr ept ul uies t ei mpor t ant s ă î nveţ ipent r u că doaraş apoţ it r eceex amenul , î ns ăai civol umuldei nf or maţ i e es t er el at i vr edus .Veiî nvăţ a des pr e s i s t emul ş if uncţ i i l e dr ept ul ui ,s epar aţ i aput er i l orî n s t atş i des pr er apor t ul j ur i di c. L a cont abi l i t at e vei î nvăţ a baz el e cont abi l i t ăţ i i , des pr e cont ur i act i ve, pas i ve, de cr edi tor ide debi tş icum s e î nr egi s t r eaz ă chel t ui el i l e unei f i r me.S t r uct ur aex amenul ui depi nde de pr of es or ulpe car eî l veiavea l a cur s ,darnu ar t r ebuis ă aipr obl eme î n a obţ i neonot ăbună.

pag1 6


SEMEST RUL 2 L a anal i z ă veis t udi as er i i ,ş i r ur i , di f er enţ i abi l eş ii nt egr al e dubl e, pecar evat r ebui s ăl es t ăpâneş t i des t ulde bi ne pent r u că ex amenul nu es t e uş or . Pont ur i l e câş t i găt oar es untacel eaş i caş i l a al gebr ă: pr of es or ii mpl i caţ iş i s ubi ect edi nani i t r ecuţ i .

Baz el epr ogr amăr i i r ei anoţ i uni pe car e,celmaipr obabi ll e cunoş t i di nl i ceu,de l ai nf or mat i că.Vei l ucr aî n C,i arbaz a o cons t i t ui e t abl our i l e uni di mens i onal eş ibi di mens i onal e( vect or iş imat r i ce) . Es t ei mpor t ants ăt e ocupide aceas t ă mat er i e pent r u că pr oi ect el e pe car el e aide f ăcut deal unguls emes t r ul uival or eaz ă 50% di nnot af i nal ă. Cer cet ăr i oper aţ i onal e es t e o mat er i el a car eî nveţ is ăr ez ol vi pr obl eme de pr ogr amar el i ni ar ă s au pr obl eme de t r ans por t ,mai ex actpr obl eme de mat emat i că cu apl i caţ i iî n economi e ce t r ebui es copt i mi z at e.S ănut es per i e mat emat i ca pent r u că nu es t e gr ea,i armat er i aes t ei nt er es ant ă. Dacă î ţ ipl ace poţ ial ege ca opţ i onalpent r u anulI ICer cet ăr i oper aţ i onal e 2s au s peci al i z ar ea Ci ber net i că.

anal i z ă mat emat i că

s t at i s t i căI I

baz el e pr ogr amăr i i

s i s t emede oper ar e

cer cet ăr i oper aţ i onal e

bi r ot i că

S t at i s t i că I Ies t e cont i nuar ea mat er i eidi npr i muls emes t r uş i chi ardacă s es t udi az ă noţ i uni pr ecum s ondaj e,ver i f i car ede i pot ez e,s er i i det i mpş i model e der egr es i er ămâneomat er i e l a car e s e i au not e f oar t e bune.Dacă ţ i a pl ăcutpoţ i al ege opţ i onal ul S t at i s t i ca popul aţ i ei s au s peci al i z ar ea S t at i s t i cădi nanul I I . L as i s t emedeoper ar evei l ucr a î nL i nuxl as emi narş iveiî nvăţ a s ăs cr i i s cr i pt ur i ,i arcur s ul s eva baz apear hi t ect ur a, ges t i unea r es ur s el or ,s i s t emulde f i ş i er eş i al t eel ement eUni xş iWi ndows . Es t e mul tde î nvăţ at ,i ardacă nuî ţ ipl aces ăs t aior eî nş i rcu car t ea î nf aţ ă aces tex amen ar et oat eş ans el es ăţ is epar ă cel mai gr eu.

Bi r ot i ca es t e un cur sî n car e aveţ i pos i bi l i t at ea de a vă per f ecţ i ona l ucr ulî n Mi cr os of t Of f i ceş i webdes i gn.

Î nambel es emes t r eveţ i f aceengl ez ăs auf r ancez ăî nf uncţ i edeceaţ i s t udi atî nl i ceu.Ex amenull aaceas t ămat er i es es us ţ i neî npr es es i uneş idepi ndedepr of es or ulpecar eî lveţ i avea.Not emar i i at oat ăl umea!

dePanăAur a

pag1 7


Sunte m

di f e ri ti

i mpre una BI NE

sta

ne

dar

I ns pi r aţ ide i deea uni t ăţ i iî n di ver s i t at e,î n 1996ungr updet i ner is t udenţ iaiF acul t ăţ i i de Ci ber net i că,S t at i s t i că ş iI nf or mat i că Economi că au pust emel i i l e a ceea ce as t ăz ir epr ez i nt ăceamaivecheas oci aţ i e s t udenţ eas că di n AS E: S i ndi cat ul S t udenţ i l ordi n Ci ber net i că.Dacă e s ă vor bi m î n ci f r e,mes aj ulS i S C aj unge l a 50. 000de s t udenţ iî nf i ecar e an,2. 000de s t udenţ i par t i ci pă act i v î n pr oi ect el e noas t r eanual e,pes t e80des t udenţ i devi n membr iS i S C î n ur ma r ecr ut ăr i l or ,7 pr oi ect e cu t r adi ţ i es e des f ăş oar ă an de ans ub t ut el aS i S C,deal ungulani l orf i i nd or gani z at epes t e100. Î nt r o per i oadă î n car e educaţ i a nonf or mal ăcapăt ădi nceî ncemaimul t t er en ş idevi ne maiat r act i vă ş imaiut i l ă decât cea f or mal ă, S i S C î ncear că s ă dez vol t e at âtr es pons abi l i t at ea,câtş i s pi r i t ul deechi păş i deapar t enenţ ăl aungr up,

or gani z ând di f er i t et r ai ni ngur i ,f aci l i t ând acces ul l adi ver s epr oi ect ededez vol t ar e per s onal ă or gani z at e pent r us t udenţ iş i concepând ş ii mpl ement ând pr oi ect e educaţ i onal e,cul t ur al es aucar i t abi l e. S t r uct ur aS i S C ar eî nf r unt e Adunar ea Membr i l orAct i vi ,compus ă di n membr i i act i vi ai or gani z aţ i ei ;aceas t aar er ol ul de baz ăî n deci z i i l e adopt at el a ni velde as oci aţ i e.Un r oles enţ i alî nS i S C î lau pr eş edi nt el e, ceit r eivi cepr eş edi nţ iş i s ecr et ar ulgener al ,pr ecum ş idi r ect or i i de depar t ament e. Pr eş edi nt el e r epr ez i nt ă S i S C î n r el aţ i i l e cu t er ţ i i , gar ant ând s t abi l i t at ea or gani z aţ i ei ş i dr ept ur i l es t udenţ i l ordi nCS I E.Adunar ea Membr i l orAct i vial ege,de as emenea, un cenz or car e as i gur ă s t at ut ar i t at ea deci z i i l orl uat e.


f undrai si ng

Ai cis e el abor eaz ăs t r at egi i l e de at r ager ea s pons or i l orpent r u pr oi ect el eS i S C,s eî nchei e cont r act el e de par t ener i at s au s pons or i z ar e î nt r eS i S Cş i compani i .

Publ i cRe l ati ons

I magi neaS i S C eî ns t r âns ăl egăt ur ăcuaces tdepar t ament ;ai ci i aunaş t er et ehni ci l ede pr omovar eaor gani z aţ i ei ş i s es t abi l es cş i menţ i n l egăt ur i l e cu al t e ONGur i .Î n acel aş it i mp,s e î ncear că puner ea î n cont acta s t udenţ i l orcu or gani z aţ i apent r ual eof er i aces t or aacces ul l a i nf or maţ i i l edecar eaunevoi e.

I T

As i gur ar ea s upor t ul uit ehni c pent r u pr oi ect el e S i S C, r eal i z ar ea gr af i că a mat er i al el or pr omoţ i onal e, admi ni s t r ar ea s i t eul ui or gani z aţ i ei ,t oat eţ i nde depar t ament ulde I T . Es t edepar t ament ulcuceamaimar es ol i ci t ar e deknowhow.

HumanRe source s

S i S Cl ucr eaz ăcuoameni i ,r es ur s el eumane deveni nd es enţ i al eî ni mpl ement ar ea or i căr ei act i vi t ăţ i .Recr ut ar ea,s el ecţ i a,i nt egr ar ea, acomodar ea,eval uar eaş i pl ani f i car ea membr i l orS i S Ci nt r aî nat r i buţ i i l e depar t ament ul ui deHR.

E ducati onal

Cum i nt er es el es t udenţ i l ors untpe pr i mulpl an pent r uS i S C,î ncer căm s ăr epr ez ent ăm cu s ucces nevoi l e,dr ept ur i l eş ii dei l e aces t or a. Aces t depar t ament of er ă pos i bi l i t at ea unei comuni căr i des chi s eî nt r es t udenţ i ş i conducer eaf acul t ăţ i i .

pag1 9


madebysi sc Academi aSpEr anţ ei Noi ,t i ner i i ,s unt em s ens i bi l i l apr obl emel ecel or di nj ur ulnos t r u.Poat eacum pos i bi l i t ăţ i l et al e deaj ut or ar enus untf oar t emar i ,î ns ăt r ebui e s ăş t i ică S i S C or gani z eaz ăî n par t ener i atcu uni ver s i t at ea, an de an î n pr eaj ma Cr ăci unul ui ş i aPaş t el ui ,Academi aS pEr anţ ei . Pr oi ect ulpr opune i dent i f i car ea unors ol uţ i i pent r upr obl emel ecucar es econf r unt ăper s oanel edef avor i z at eş i acor dar eades pr i j i nmat er i al ş i mor al .

F orthepowe rofhope

Bal ulBoboci l or Bal ulr epr ez i nt ă un bun pr i l ejpent r u maj or i t at ea s t udenţ i l ordi nanulIs ăî ş idepăş eas că t i mi di t at ea de l aî nceput ulf acul t ăţ i iş is ăs e r euneas că l a o pet r ecer e dedi cat ăl or .S i S C r euş eş t es ăî mbi nedef i ecar edat ă cel emai bune t r upe al e moment ul ui ,cel e maii nt er es ant epr obepent r uMi s sş iMi s t erş iconcur s ur i i nt er act i vepent r upar t i ci panţ i .Anult r ecut ,î n Cl ubul F r at el l i ,auî nci nsat mos f er aŞ ui ePapar ude,Cr i s t iS t anci uş iMat t eos iauf os tof er i t e pr eţ ur i cuadevăr at„s t udenţ eş t i ”l abăut ur i !

Theni ghthasbe gun

Al egeţ iRepr ez ent ant ul Pent r ucă s unt em conş t i enţ ică s t udenţ i is unt ceimaiî nmăs ur ăs ăf i es chi mbar eapecar e o dor es cî nj ur ull or ,î ncer căm s ăl es punem cât de i mpor t ant e r ol ul s t udenţ i l or r epr ez ent anţ iş ide ce t r ebui es ă al eagă cu max i măr es pons abi l i t at e.

uncl esamwantsyou

pag20


Ghi dulCi ber bobocul ui Ex act !Aceas t ăcăr t i ci căpecar eoţ i i acum î n mânăes t eunul di nt r ecel emai dr agi pr oi ect eS i S C.Pent r u că l aî nceputf i ecar e s t udentpăş eş t eî ns ăl i l edecur sunpi c der ut at ş if ăr ă a f i conş t i ent de t oat e opor t uni t ăţ i l ecar eî i s untof er i t e,S i S C combat el i ps a de i nf or mar eş iî ncur aj eaz ă l i ber a ex pr i mar e a s t udenţ i l or , of er i ndul e aces t or ar ăs puns ur i l epecar el ecaut ă,f i ecă es t evor badef acul t at e,di s t r acţ i es au l ucr ur ii nt er es ant e de văz ut ş if ăcut î n Bucur eş t i .

adraf tf oryourf uture

I TF es t CS I Ear e celmaimul tdeaf ace,di nt oat e f acul t ăţ i l eAS Eul ui ,cupar t eadeI T .Ni mi cnou pânăai ci .At unci deces ănudedi căm I T ul ui o pet r ecer es peci al ă? S i S C or gani z eaz ăI T F es t ,unconcur sl acar es eadaugăos er i ede conf er i nţ eî ncar et i ner i i cuabi l i t ăţ i deos ebi t e î ndomeni ica web des i gn,mul t i medi a,baz e de dat es au s of t war e au pos i bi l i t at ea s ă demons t r ez e de ce s unt î ns t ar e,i nt r ând t ot odat ăî ncont actcus peci al i ş t i î ndomeni u.

f ore nte ri ngthema tri x

Ser i l eT eat r ul uiSt udenţ es c Chi ardacănus unt em conş t i enţ i deaceas t a, r el aţ i i l eumanes unts t r uct ur at eî nmodt eat r al : ut i l i z ar ea s paţ i ul ui ,l i mbaj ult r upul ui ,al eger ea cuvi nt el orş imodul aţ i a voci i ,conf r unt ar ea i dei l orcu pas i uni l e,t otceea ce f acem pe s cenă f acem ş iî n vi aţ ă.Nois unt em T eat r ul ! S i S Cr i di căandeancor t i napes cenat eat r el orş i ,pent r ut r ei s er i ,i nvi t ăs t udenţ i i s ăi apar t e l as pect acol ulpe car eî lpr egăt eş t e.Anul aces t a au i nt r atî n concur st r upe car e au j ucatpi es es ubt emaf es t i val ul ui -„Vi aţ acao s cenă” ,i arl af i nalapr eci er i l eaucl as atS T S ul ca f i i nd unuldi nt r e cel e maii ubi t ef es t i val ur i det eat r udi nţ ar ă.

yourki ngdomf orthi s proj e ct

s imul t eal t el e.I nt r apewww. s i s c. r o/ pr oi ect epent r ual eaf l apet oat e.

pag21


CI NEne

pag22


re pre z i nta Î ncă de l a Revol uţ i a di n 1989,adi că de pes t e 20 de ani ,s t udenţ i iau avutun cuvântde s pusde f i ecar e dat ă când dr ept ur i l el e er auî ncăl cat e,i arcut i mpul mi ş car ea s t udenţ eas că a deveni to f or ţ ă î nRomâni a. O mar epar t edi nor gani z aţ i i l es t udenţ eş t i auapăr uti medi atdupă1990,cândmul t e di nl ucr ur ier au depar t e de a f icl ar e pent r u noi .L ucr ur i l e au deveni tmul tmai or gani z at ecânddupăpr ot es t el edi n1995, l i der i is t udenţ i l orau conş t i ent i z atnevoi a uneicoor donăr il a ni velnaţ i onal .At unci or gani z aţ i i l e s t udenţ eş t i au pus baz a Al i anţ ei Naţ i onal e a Or gani z aţ i i l or S t udenţ eş t idi n Români a( ANOS R) ,car e as t ăz i es t e cea mai mar e f eder aţ i e naţ i onal ă cu z ecide or gani z aţ i imembr e di n 16 cent r e uni ver s i t ar e ş is i ngur a r ecunos cut ă l a ni veli nt er naţ i onal ,f i i nd membr u ES U( Eur opean S t udent sUni on) di n2002. Del aî nf i i nţ ar es i pânăî npr ez entANOS Ra mi l i t at pent r u obţ i ner ea unor dr ept ur i . Cel e mair ecent er ez ul t at e obţ i nut es unt cel e cupr i vi r el a noua L ege a Educaţ i ei , S t at ut ulS t udent ul uis imet odol ogi a de acor dar eat aber el ors t udenţ eş t i .As t f el s t udenţ i i auobţ i nutos er i ededr ept ur i pr i n

deAur aPanăş iDr agoşDumi t r u

amendament el e pr opus e de ei l a aces t e document e.Pent r ua af l a mai mul t e det al i i des pr e aces t e l ucr ur i , acces eaz ăwww. anos r . r o. ANOS R a deveni tpr omot or ulunuis t i l devi aţ ăpent r uor i ci nei apar t el a pr oi ect el eş ieveni ment el es al e.Pent r u căî mpăr t ăş es cacel eaş i i deal ur i ş i pas i uni ,membr i il eagă cel e maif r umoas e pr i et eni iş iî nt r o at mos f er ă de f ami l i e pun umăr ull aî mbunăt ăţ i r ea vi eţ i i s t udenţ i l ordi nRomâni a. S i S C es t emembr uf ondat oral ANOS Rş i s emândr eş t ecuas t a.As t f eli nt er es el e s t udenţ i l or F acul t ăţ i ide Ci ber net i că s unt r epr ez ent at e l a ni vell ocalde căt r eS i S Cş il a ni velnaţ i onaldecăt r e ANOS R. Noi ,s t udenţ i i ,s unt em avangar da s oci et ăţ i i i araces tl ucr ues t eî nt ăr i tş i demot t oul al i anţ ei :

Repr ez ent ăm vi i t or ul!

pag23


2

Aur matapoi adouaet apă,aceeaa i ns t r ui r i is t udenţ i l or .Ce î ns eamnă as t a maiex act ?S t udenţ i idi r ecti nt er es aţ ide aces tpr oi ectş i car eauvr uts ăs ei mpl i ce î nact ul des el ecţ i eî ns i neaupar t i ci patl a un wor ks hop pe t ema S t udenţ iEval uat or i .Î n cal i t at e de par t i ci pant pot af i r ma că am î nvăţ atce î ns eamnă s ă eval uez i unpr of es orş i cum s ef aceaces t l ucr u,mi am cont ur ato i dee as upr a ce î ns eamnăun“pr oft ar e” .

Cus i gur anţ ă aţ ici t i tş ivaţ if or mato i dee des pr eceî ns eamnăANOS R.Ei bi ne,acum s ă vă poves t es c cât eva i mpr es i it r ăi t e pe pr opr i amipi el e di n cadr ulunuipr oi ect f r umos ,pr oi ectnumi tGAL A PROF ES ORUL UI BOL OGNA.S copul pr i nci pal alpr oi ect ul uies t eî mbunăt ăţ i r eas i s t emul ui educaţ i onaluni ver s i t ardi n Români a pr i n i dent i f i car ea, mot i var ea ş i pr omovar ea adevăr at el orval or i ,aceipr of es or icar e ş i auas umatî nmodr ealr es pons abi l i t at ea f or măr i inoas t r e,as t udenţ i l or .Edi ţ i aaI Va apr oi ect ul ui s ades f ăş ur atî nf r umos ul or aş Cl uj Napoca,î nper i oada67mai2011.Î n aces t s ens , s e caut ă acel e cadr e di dact i cecar eî nact i vi t at ea l ordepr of es or if act otpos i bi l ulpent r uaf acemat er i a câtmaicl ar ă pent r us t udenţ i ,î ncear că î n modcons t antadapt ar eaş iî mbunăt ăţ i r ea aces t ei a.Ca s ă vă f ac o i magi ne mai cl ar ă, pr oi ect ul cons t ă î nt r o s er i e de et ape.

1

Pr i ma et apă a dats t ar t ulî ns cr i er i l orş ia cons t atî ni nf or mar eas t udenţ i l orcu pr i vi r el a aces tpr oi ect concur s .As t f el , or i ce s t udentî ş iput ea î ns cr i eî n doar câţ i vapaş i unpr of es orî naceas t a“cur s ă educaţ i onal ă” .

deSor i naCons t ant i nes cu

3

Aur matapoi et apaat r ei a,car eaf os tş i ceamai di nami că,aceeaî ncar enoi ,ca ş is t udenţ i eval uat or i , am pl ecat l a “vânat ”depr of es or i t ar i .Cual t ecuvi nt e, as i s t ar e pe f ur i şl a cur s ur i ,di s cuţ i icu s t udenţ i i , pl i mbăr ipr i nt ot Bucur eş t i ul , compl et atches t i onar eş i f i ş ede eval uar e.

4

Et apaapat r aacons t atî ncent r al i z ar ea t ut ur orf i ş el ordeeval uar el ani vel naţ i onal ş i î nt ocmi r eaunei l i s t ede“pr of i t ar i ”car eul t er i oraupr i mi ti nvi t aţ i i per s onal i z at el aaces teveni ment .

5

Et apa f i nal ă a pr es upus 10 or e de căl ăt or i t cu t r enul până l a Cl uj . Ex per i enţ at r ăi t ăacol oaf os tuni că. Moment ulGal eiî ns i ne a f os tunuli di l i c. Emoţ i i ,f l or i ,di s cur s ur i ,l acr i mi ,di s cur s ur i î nt r er upt e de l acr i mi ,pr emi i ,poz e,z âmbet e, pr of es or i cu ex per i enţ ă î ndel ungat ăl af elde emoţ i onaţ ica un pr of es or af l at l a î nceput de dr um, oameni deex cepţ i ecar eaudecl ar atcă s uf l et ull orva f iî nt ot deauna unuldes t udentş icădi pl omel epr i mi t es untcelmai val or osr odal munci i l or .


i ntal ni re aMi ni ste ri al a Bucure sti201 2

L a pr i maveder e,s arpăr eacăoas t f el deî nt r eveder enunepr i veş t epenoi ,ci pemi ni ş t r i i .Per mi t eţ i mi s ăvă i nf or mezdes pr eceeacepoat ef icea mai i mpor t ant ă s chi mbar e î n î nvăţ ământ ul s uper i ordi nRomâni a. Cu t oţ i i aţ i auz i t de mi cş or ar ea număr ul ui deani des t udi ul a3, i nt r oducer eabur s el orEr as musş i as i s t emul ui de cr edi t e ECT S . Dar ce î ns eamnăaces t es chi mbăr idef apt ? Î n1998,maimul t es t at edi nEur opaau s emnatDecl ar aţ i a de l a Bol ogna,o i ni ţ i at i văeur opeanădeacr ea Eur opean Hi gher Educat i on Ar ea. Aces t aes t euns paţ i ual î nvăţ ământ ul ui s uper i or unde î nvăţ ământ ul s e cent r eaz ă pe s t udenţ i ,i araceş t i a pot ci r cul al i berdi nt r o uni ver s i t at eî nal t a, l ocal s aueur opean. Evol uţ i a s chi mbăr i l or ş i pr ogr es ul i mpl ement ăr i l ornor mel oreur opene î n educaţ i eaf os tmoni t or i z atpr i n r euni uni al emi ni ş t r i l ordi nţ ăr i l e s emnat ar edi ndoi î ndoi ani .

deJ i eanuAl exandr u

S unt em mândr i s ă anunţ ăm că ur măt oar ea î nt âl ni r e va avea l oc l a Bucur eş t iî n per i oada 2627apr i l i e 2012! Români a es t epr i ma ţ ar ă di nEur opa de Es tcar evagăz dui oas t f el deconf er i nţ ă, demons t r ând i mpl i car ea î ni mpl ement ar eaPr oces ul ui Bol ogna. Pr ogr amulde l ucr u almi ni ş t r i l orvi z eaz ă t r ei obi ect i ves t r at egi ce: Î mbunăt ăţ i r eacal i t ăţ i i ş i ef i ci enţ ei s i s t emel oreur openedeeducaţ i eş i f or mar e Î mbunăt ăţ i r eaacces ul uil aeducaţ i eş i f or mar e Des chi der ea s i s t emel ordeeducaţ i eş i f or mar ecăt r el umeaî nt r eagă Î nt âl ni r ea del a Bucur eş t is eva f i nal i z a cuunr apor tas upr apr ogr es el or î nr egi s t r at edecel e47s t at epar t i ci pant e ş icu o l i s t ă nouă de pr i or i t ăţ ipent r u ur măt or i i2ani .Maimul tde at ât ,s e vor f acer ecomandăr ipent r uî mbunăt ăţ i r ea s i s t emul ui deî nvăţ ământdi nRomâni a.

pag25


l e a p o f f a i t h

Wel comet oT HEReal i t y Maj or i t at ea di nt r e noi ,gl adi at or i iî nar maţ icus t i l our i ,s unt em nemul ţ umi ţ ide f apt ulcă andupă an,s i s t emulde î nvăţ ământne al i ment eaz ă cui nf or maţ i i car e nupr ea aul egăt ur ă cur eal i t at ea,i arî nr ar el es i t uaţ i iî ncar e aceas t ă l egăt ur ă ex i s t ă,pr of es or i inupr ea o menţ i oneaz ă.Î nf acul t at e veţ iavea de mul t eor i s enz aţ i acăceeacet r ebui es ăî nvăţ aţ i nuaraveani ci ceamai mi că apl i cabi l i t at e. Şiundeduceaces tl ucr u? Pr obabi lvă veţ is i mţ idemot i vaţ is ă vă ocupaţ icum t r ebui edef acul t at e,vă veţ i l ovi de s enz aţ i acăaut r ecut12+ani demuncăr i s i pi t ăcuî nvăţ at ul ,căt ot cear ămaspânăacum s untnoţ i uni r i s i pi t eş i del ocapl i cabi l e.Poat eveţ i avea chi arovagăs enz aţ i edemul ţ umi r ecăaţ i î nvăţ atmat emat i cădes t ul ăpent r u avădes cur cal api aţ ăş i cuevent ual eamenaj ăr i pr i ncas ă. Şit ot uş icr ez icănueni mi cdef ăcut ? Dacăt eai s ăt ur atdecâtdeabs t r act es untnoţ i uni l ecucar et econf r unţ i ş i de l ucr uz i l ni cl af acul t at e,t r ebui es ăî ncer cis ăt eî ns cr i iî nt r o or gani z aţ i e s t udenţ eas că.Acol oel ocul undes eas cunder eal i t at eamul tdor i t ă.Acol ot e veil ovide oameniadevăr aţ i ,de cul t ur ă or gani z aţ i onal ă,cr eat i vi t at e, management ,î ncr eder e,t eamwor k,or di ne ş ihaos .El oculunde nu ci t eş t i des pr es enz aţ i i ş i s i t uaţ i i ,el ocul undel es i mţ i pepi el eat a.Vei f i nevoi ts ăî ţ i f aci pr i et eni ,s ăai s at i s f acţ i al ucr ul ui dusl abuns f âr ş i t ,s ăvez i mi ci l emi nuni car ei es di nmunca pecar eoveidepune.El oculunder ez ul t at el enus emăs oar ăî n not e,ci î napr eci er eş i r es pect . I ardacănucr ez i căt oat eaces t eas evorî nt âmpl a,t ei nvi ts ăt eî ns cr i i l auni nt er vi u,pânăl aur mănuai ni mi cdepi er dut .Dacăcevadi nceeaceam s pus mai s usnus eadever eş t evei f i or i cândl i bers ăr enunţ i . Eocal ecar et r ebui eî ncer cat ă,ocal ecar et evaar uncaî nbr aţ el er eal i t ăţ i i l a car edemul tvi s ez i . Agl i mps eofapos s i bl ef ut ur e Pent r u mi ne,or gani z aţ i a di n car ef ac par t e,S i S C( S i ndi cat ulS t udenţ i l ordi n Ci ber net i că) ,aî ns emnatş i î ncăî ns eamnăf oar t emul t .Aces t ael ocul undeam cunos cutunoceandeoameni f r umoş i ş i mul ţ i di nt r eaceş t i ami audeveni tpr i et eni ,el ocul undeam s căpatdet r ac,el ocul car emaf ăcuts ăcr edî nf or ţ el e pr opr i iş inuî nul t i mulr ândr epr ez i nt ăl oculundeam î nvăţ atcăunom poat e f acedi f er enţ a. Si SC wast hel eapoff ai t hIchos et ot ake. Ii nvi t eyout ot akeyour s .

deAndr ei Mus ul i n

pag26


E ducati enon

f ormal a

F ăcând di f er enț aî nt r e cum er am at unci când am i nt r atî nS i S Cș icum s untacum, cons t atcăam evol uatș icelmaipr obabi l aces tl ucr us edat or eaz ăeducaț i ei nonf or mal e,un conceptcemier a vag cunos cutl aaceavr eme. Ca ș is t udent ,opor t uni t ăț ide dez vol t ar e pr i n educaț i e nonf or mal ă s unt l a t ot pas ul ,t r ebui edoars ăai cur i oz i t at eas ă î ncer ci .Pent r u mi ne,pr i mulpas a f os t or gani z aț i as t udenț eas că unde am avut ocaz i as ăî nvățî ncel mai pl ăcutmodș i s ă mă dez vol t .Am l ucr atcotl a cotcu o echi pădes t udenț i caș i mi neș i am puspe pi ci oar epr oi ect edi ncar enuî ndr ăz ni s em până at uncis ă vi s ezcă așput ea f ace par t evr eodat ă. Am î nvăț atș ice î ns eamnă o echi pă s au un om de HR,i aracum î ncer cs ă devi n unulmaibun.Al t e opor t uni t ăț is ei ves c i medi atcei nt r i î nt r oor gani z aț i e. Acol ol umea e i nt er es at ă de aș a ceva ș i cum apar ecevanou,s i gurci nevava des coper i ș i vaanunț apet oț i . Am par t i ci patas t f ell a cur s ur iș iș col ide var ăcar emauaj ut ats ăf i umaides chi s ă s pr eopor t uni t ăț i ș i mai dor ni căs ămi t es t ez adevăr at a f or ț ă. Ș iî ncă un benef i ci u maj or :decel emai mul t eor i aces t ecur s ur i s untgr at ui t e.Poț i mer gel aș col i devar ăl a mar e cu mas ăș icaz ar e as i gur at e,ș icel maipr obabi ldeacol ot eveiî nt oar cecu noi pr i et eni ș i ment al i t at ea puț i n s chi mbat ă pent r u că educaț i a nonf or mal ă nu t e î nvaț ă pr ea mul t ă t eor i e,ci ar ecas cops ăf acăoameni i mai des chi ș i ,maiambi ț i oș i ,maiî ncr ez ăt or iș i mai dor ni ci s ăs chi mbecevaî nj ur ul l or . deRuxandr aMoi s e

Cum decur gdeobi ceiaces t ecur s ur i ? Pent r uî nceput ,t r ai ner i i nus unt pr of es or i i cl as i ci car e î n l i ceu t e dădeauaf ar ădacăvor beai . Ai ci vi noameni t i ner i ș i des chi ș i car eî ț i î mpăr t ăș es c ex per i enț a l or ș i car e î nț el eg că un punctde veder e nu e gr eș i tdoarpent r ucăedi f er i tdeal l or . Einu t et r at eaz ă cu s uper i or i t at e,i ar dacă di n puț i na t eor i e de l a acel e cur s ur ir ămâicu 10%,aces t a es t e un câș t i g,pl eci deacol ocucevaî npl us . Pel ângăas t a,pl ecideacol ocumul t mai mul t . T otceî nveț is eî nt âmpl ăpr i nex empl e ș ij ocur i ,i arl as f âr ș i t eș t imaibi ne di s pus ,mai î ncr ez ăt orî nf or ț el epr opr i i , un maibun coechi pi er .Acol o vei cunoaș t e mul ț ioamenide aceeaș i vâr s t ăcut i ne,oameni mot i vaț i cef ac l ucr ur i apr oape i ncr edi bi l e, l ucr ur i des pr ecar enuai put eacr edecăs unt f ăcut edes t udenț i vol unt ar i . Î nt r unas emeneamedi ucr eat i vș i mot i vant , nu ai cum s ă nu t e aut odepăș eș t i f ăr ăpr eamul tef or t . I arî nf i nal ,unuldi nl ucr ur i l e cel e mai i mpor t ant edi npunct ul meudevedr e: net wor ki ngul .Cunoș t ioameninoice f ac di ver s el ucr ur iî n di ver s e domeni i . Măcarodat at evei l ovi deunul di nt r e acel edomeni i ,i arat unciveiaveaun numărde t el ef on l a car es ăs uniș i ci neva t e va i ni ț i aș it e va aj ut as ă cr eș t i ,f ăcând as t a cucea maimar e pl ăcer e. Dor i nț a de cunoaș t er e e ceea ce ne f ace s ă evol uăm,ca per s oanăs aucal ume.

pag27


Te hni cie se nti al edesupravi e tui re Parte a1 At uncicândaiat er i z atpeunt ăr âm necunos cut celmaii mpor t ant es t e s ăț i păs t r ez i mor al ul r i di cat . Pel ângăas t aebi nes ăai mer eucuț i neo s t i cl ă cu apă,un r ucs ac i mper meabi lș i ni ș t ebocanci s er i oș i . Cam as t a nearî nvăț a nenea BearGr yl l s , s upr avi eț ui t or ul ,i arnoi î i put em ur ma s f at ur i l eî nt ocmai ! Î ncaz ulnos t r u,i ns ul apecar eam at er i z at s e numeș t e CSI E ,i arî n compar aț i e cu al t el es ear at ădes t ul depr i et enoas ă. Deciunpl usdemor aldi npar t eal ocui t or i l ormai vechi . Apa,r ucs aculș ibocanci if acș ii ngr edi ent el es upr avi eț ui r i il af acul t at e,î nt r o al t ă f or mă:î ț it r ebui e puț i nă i nf or mar e( î ncaz căț ier as et e de cunoaș t er e) ,un bagaj de bună di s poz i ț i e car es ăt e aj ut es ăț i f acipr i et eniș imul t ă mot i var e ca s ăt r eci cuuș ur i nț ăpes t emi ci l er es pons abi l i t ăț i de s t udent .

Parte a2

? ?? ??

? ?

am ate ri zatpeuntaram ne scunoscutsiacum ceedef acut?!

Aces t ea s unt doar o par t e di n î nt r ebăr i l e cu car es e conf r unt ă un boboc,î nmodvoi ts aunu. Ai cii nt er vi ne r ol ulnos t r u,aș adar ,de or i ent ar e a noi l or s t udenț i . Car evas ăz i căăă… ai l a di s poz i ț i e ur măt oar el e i ns t r ument e de s upr avi eț ui r e:

i nf ormare I mpr es i apecar eș i of acuni i î nl egăt ur ă cuveni r ea l af acul t at ees t eaceea că au at er i z atî nt r un medi uf or mal ,unde t r ebui es ăf i emer eus er i oș iș is ăr oi as că pe hol ur i l e f acul t ăț i i cu z âmbet el e r eț i nut e de un nod de cr avat ăi magi nar ,caangaj aț i ai vr eunei i ns t i t uț i i pr es t i gi oas e. E dr ept ,i ns t i t uț i e pr es t i gi oas ăs unt em, i ars er i oș it r ebui es ăf i m,darcelpuț i nl a noi ,l a AS E,at mos f er a e una mul tmai ves el ă de at ât . Cu aceas t ăi mpr es i e am aj unsș i eul af acul t at e,darmi am z i s r epede “daa` de unde!Nudegeaba s ez i ce că ăș t i as untceimaif r umoș i ani ” . Acum căai mor al ul r i di cat ,t r ebui es ă ai gr i j ăs ăt ei nf or mez i cupr i vi r el aor i ce as pectl egatde f acul t at e.As t at e va f ace î ns cur tt i mp s ăt es i mț imaipuț i n pi er dutî ns paț i u-ș t i i t u,ecaș i cândai ex pl or at er i t or i ul .

Cuvânt ul debaz ăcar eî l def i neș t epe bobocul pr oas pătveni tl af acul t at e: debus ol at .

S ur s edei nf or mar es untdes t ul e,del a i nt er netpânăl af acul t at eș icol egi imai mar i .T r ebui e î n pr i mă i ns t anț ă s ăț i cunoș t ior ar ul ,s ăaf l i icândes t edes chi s Cuces ăî ncepi ,cum s ăt ecompor ț i l a s ecr et ar i at ul ,s ăș t i iî nce cl ădi r io s ă ai cur s ur i ,cum aj ungil af acul t at eî n celmai cur s ur i ,s ăt el ămur eș t icum e cu r es cur tt i mp( as t apent r ucei mai ameț i ț i di npr o- ducer i l edet r ans por t ,s ăî nț el egicodi f i vi nci e) ,cum s ăț icunoș t icol egi i ,undes ăi eș i , car eas ăl i l orș i dacăs t ai l acămi ns ăvez i deundeî ț i cumper i căr ț i l e. cum s t ăt r eabacucaz ar ea.

pag28


Te hni cie se nti al edesupravi e tui re S ur s edei nf or mar es untdes t ul e,del a i nt er netpână l af acul t at eș icol egi imai mar i .T r ebui e î n pr i mă i ns t anț ă s ăț i cunoș t ior ar ul ,s ă af l i icând es t e des chi s s ecr et ar i at ul ,s ăș t i iî n ce cl ădi r io s ă ai cur s ur i ,s ă t e l ămur eș t i cum e cu r educer i l e de t r ans por t ,s ă î nț el egi codi f i car ea s ăl i l orș idacă s t ail a cămi n s ă vez icum s t ăt r eaba cu caz ar ea.

soci al i z are Pos i bi l i t ăț i l edeaț i găs i noi pr i et eni s unt i nf i ni t e;mai mul t edecâtcr ez i . Î npr i mulr ândai20ș icevadeoameniî n gr upat acar eaș t eapt ăs ăt ecunoas că, di nt r ecar ecucâț i vaait oat eș ans el es ă l egi pr i et eni i . Pr i mel e i eș i r i cu gr upa s unt ni ș t e ex per i enț es peci al e.Maimul tdecâtat ât , aif iș imaiavant aj atdacă ț i aigăs ipr i et enidi nani imaimar i ,car es ăț iex pl i ce maimul t el ucr ur i ,s ăt e aj ut e cu s f at ur i ut i l e( unf el deol di nhabi t ant s ) . Nuez i t as ăl egi pr i et eni i ș i ami nt es t eț i că omar epar t edi nt r eoameni icucar ei nt r i i î ncont acts untî naceeaș i s i t uaț i ecat i ne. I ar ca s ă f aci2 î n 1, poț is ă i eiî n cons i der ar es f at uls i s cot ul uiș is ăt ei nf i l t r ez i î nt r un f el de “t r i b” - or gani z aț i e s t udenț eas că ce t e poat es coat e di n anoni mat .Vez i caz ul “t r i bul ui ”S i S C car et e aș t eapt ă s ăț i ar ăț i apt i t udi ni l e de s upr avi eț ui t or !

deSor i naNegr u

Se ri oz i tate Ai ci vi nepar t eamai puț i nves el ă,dar es enț i al ă:cum mădes cur cl acur s ur iș i l a s emi nar i i ? Es t e des t ulde s i mpl u: pent r uî ncepute i deals ă par t i ci pil a t oat ecur s ur i l eș is emi nar i i l e,s ăț if acio i dee î nl egăt ur ă cuce vorpr of i ide l a t i ne,s ă vez icar es untmaiex i genț iș i unde t r ebui e s ăț i dai mai mul t i nt er es ul . S ini cinu es t e gr eu,î nt r ucâtnu ne put em pl ângedecel mai î ncăr cator ar di ncât eex i s t ă.Î npl us ,ebi nes ăț i pr ocur i del abunî nceput“mat er i apr i ma” , r es pect i v căr ț i l e de car eș t i ică vei aveanevoi e. Un pi c de s er i oz i t at e nu s t r i că,at ât a t i mpcâtr euș eș t is ăf aciunmi xper f ect ș i s ăl eî mbi ni pet oat e-as t f el evi ț i dez as t r el enat ur al e. Unapes t eal t a,poat ef i chi arpal pi t ant s ăf i i bobocl af acul t at eș i nuar eces ă t emais per i e,căt ot uș ii medi atf aci20 de ani : ) adi că eș t i un f el de s upr avi eț ui t orcuex per i enț ădepeal t e t er i t or i i .

S uccesî nex pl or ar e!

pag29


Cal e ndarulf un Pr i nBucur eș t i ,opor t uni t ăț i pent r udi s t r acț i es egăs es capr oapel at otpas ul ,i arweekendul î ncepe,deobi cei ,dej ois ear a.Î ns ădi ncol odes er i l ecuber e,kar aokes aucl ub,ex i s t ăș i unel eeveni ment emai neconvenț i onal ecar es edes f ăș oar ăandeanî n A«mi cul Par i sA» .

Shor t s UP 1

Repr ez i nt ă uneveni mentces edes f ăș oar ăl unar ș icar e aduce î n Bucur eș t icel e maival or oas es cur t met r aj e di n l ume.S el ecț i adef i l mei ncl udef i epr oducț i ipr emi at e,de dat ăr ecent ă,f i ef i l medear hi vă,mai puț i ncunos cut e,al e mar i l or r egi z or iail umi i .Ex per i enț a S hor t s UP cons t ă, di ncol odes cur t met r aj e,î npr oi ect ar eaaces t or aî ns paț i i neconvenț i onal e,î ncar epubl i culef ect i vf acepar t edi n s cenar i ul eveni ment el or .

Ani mes t 2

Edi ț i aa6a,716oct ombr i e2011aF es t i val ul I nt er naț i onal deF i l m deAni maț i ees t es i ngur ul f es t i val deaces tgendi n Bucur eș t i ,i arî nul t i mi ianiadeveni tș iunuldi nt r ecel emai i mpor t ant e eveni ment e cul t ur al e di nCapi t al ă.Î ncadr ul f es t i val ul uiaul occompet i ț i ipecel edouăpal i er e,l ungș i s cur tmet r aj deani maț i e,ș i pr oi ecț i i l eaces t or a,i arî npl us , or gani z at or i ii nvi t ă an de an ani mat or icel ebr ipent r ua ț i newor ks hopur i ș i s emi nar i i î ndomeni u.

NEXT 3

Nex tF i l mF es t i vales t e unf es t i vali nt er naț i onalde s cur tș i medi u met r ajcar eaf os tcr eatî n memor i ar egi z or ul ui Cr i s t i anNemes cuș ias ounddes i gner ul uiș icompoz i t or ul ui Andr eiT oncu.Pe l ângă o s el ecț i e pr es t i gi oas ă de f i l me bunef es t i val uls edor eș t ea f iunpunctdeî nt âl ni r eî nt r e ci neaș t i ,s peci al i ș t i ș i i ubi t or i def i l m di nt oat ecol ț ur i l el umi i .

pag30


Noapt eaMuz eel or 4

Noapt ea Muz eel ores t et ot un eveni ment des f ăș ur at anualî nBucur eș t i ,maipr eci sî nt r os i ngur ă noapt epes t e 40demuz eeî ș i aș t eapt ăvi z i t at or i i î nnoct ur nă,pr opunând publ i cul uiex poz i ț i idi ver s i f i cat e,s pect acol e,pr oi ecț i iș i eveni ment es peci al ei nedi t e.

Noapt eadevor at or i l ordePubl i ci t at e 5 Noapt eadevor at or i l ordePubl i ci t at ees t eunmar at onde r ecl ameor i gi nar edi npes t e50deț ăr icuot r adi ț i ede15 edi ț i ipânăî npr ez entș iuneveni mentcar es eadr es eaz ă publ i cul ui t ânăraht i atdupăpubl i ci t at eș i nunumai .

St r eetDel i ver y 6

S t r eetDel i ver y es t e un eveni mentde r es pons abi l i z ar e s oci al ăcar eî ș i pr opunes ăpunăî nevi denț ăr ol ul s paț i ul ui publ i c ,ali mpor t anț eicul t ur i iș ialmemor i eii s t or i ce î n dez vol t ar eadur abi l ăaor aș ul ui .Deaceea,t i mpde3z i l e peans t r adaAr t hurVer onas eî nchi depent r umaș i niș is e des chi de pent r uoameni . Pr oi ecț i ide f i l me,muz i că l i ve, pr oi ect e de ar hi t ect ur ă ș i ur bani s m, ex poz i ț i i ș i wor ks hopur i .Un eveni mentcar et e umpl e de z âmbet e, ami nt i r i ș i f ot ogr af i i f r umoas e.

B’ EST F EST 7

B’ ES T F ES Tes t e pr i mulf es t i vali nt er naț i onaldi n Români a r ecunos cutî ni ndus t r i amuz i cal ădr eptunul di nt r ecel emai mar ieveni ment edeaces tgendi nEur opaCent r al ăș ide Es t . Concer t el e B’ ES T F ES Ts eî nt âmpl ă de obi ceivar a,î n per i oadai uni ei ul i e,i aredi ț i adi n2011s ades f ăș ur atî nt r o l ocaț i es uper bădi nnor dul Bucur eș t i ul ui ,l ai ar băver de.

Di ncol odeeveni ment el eanual eceaul ocî nCapi t al ă,ex i s t ăș inumer oas eopor t uni t ăț i de a vi z i ona pi es e de t eat r uî ndi ver s el ocaț i idi nor așmaial escă S i S Ct e pr emi az ă cu i nvi t aț i idubl e pr i ni nt er medi ulconcur s ur i l orce au l oc pe pagi na de f acebook a or gani z aț i ei ,S i s cAs e. deI r i naHî ncuş iZoeCr i s t i naŞi ş u

pag31


ne

pe tre ce m

stude nte ste

ti mpul

I npuburiSicl uburi F i e că vr eis ăt er el ax ez iî n pauz a de l a pr ânzs aucă t egândeș t is ăi eș icucei l al ț i col egis ear a,Bucur eș t i ules t eunor așcar e î ț iof er ă mul t e al t er nat i ve,pent r ut oat e gus t ur i l eș ibuz unar el e.Pr i mel el ocal ur ide pel i s t ăs untHappyPubș iS i l ence–pr eț ur i bune ș i at mos f er ă dr ăguț ă, f oar t e apr oapedeAS E,s untl ocur i l edeundet e vei î nt oar cemer eul af acul t at e. Cevamaidepar t e,î nCent r ulVechi ,r ăs ar al t e var i ant e.Dacă vr eis ă beio ber e bună,poț iî ncer ca Okt obers auAbs i nt her i a,Har l ey,Pub18,J acks auF i r e,darnuî n ul t i mulr ând Ar gent i n( l i s t a es t el ungă,dar ait i mpî nani ides t udenț i es ăl eî ncer cipe t oat e) .Pent r uceipas i onaț ide nar ghi l ea, Val ea Regi l ors au Kr i ș na vă vorr ăs punde t ut ur orcer i nț el orî ndomeni u.Pr ef er il ocur i l e maif er i t e? I eș idi nz ona L i ps caniș i î ncear căCl ubul Țăr anul ui s auL aCopac– at mos f er a es t emaimul tdecâtpl ăcut ăș i r el ax ant ă. A veni t s ear a ș i vr ei s ă dans ez i ? Pr egăt eș t et es ăi ns pi r imul tf um ș if i igat a de mul t ă muz i că bună;f i e că al egiCont r ol , Gobl i n, F abr i ca, At el i er ul de pr oducț i e,Kul t ur hauss auCl ubA,vei avea mer eupar t edeoat mos f er ăs t udenț eas că aș a cum î ț idor eș t i !Ni cipr eț ur i l e nu s unt pr eamar i–t r ebui edoars ăf i iî ncăr catcu bună di s poz i ț i e!Dacă vr eis ăî ncer ciun cl ub maipr et enț i os ,T he Gang s au Kr i s t al Gl am Cl ub s unto al eger ef oar t e bună. Muz i ca es t eș iai cide cal i t at e,numaică genur i l edi f er ăpuț i nf aț ădeCent r ul Vechi ș i pr eț ur i l es untpes t emedi e.

l amasA Ș is t udenț i is untoameni ,nuiaș a?Dacă eș t iî n pauz ăș iaidr um pe l a Mox a,nu r at a cant i na!Cel e maimi cipr eț ur i ,cea mai bunămâncar e–nut r ebui edecâts ă î ndur if oamea până par cur gii mens a coadă,î nmi r os ulî mbi et oralpr epar at el or .Mer i t ă?Mer i t ă! Pent r u al t el ocur i ,vâneaz ă of er t el e de pr ânzdi n Cent r ulVechi .Poț imânca un meni ucompl etcupr eț ur i î nt r e10ș i 20de l ei .Mâncar ea es t e puț i n mais cumpă, dars chi mbi r egi s t r ul del acant i nă. Aiun s t omac r ez i s t ent ,car e nu s e dă î nl ăt ur i del apr ovocăr i ?Î ncear căș aor ma de l a Dr i s t orKebap s au Kogăl ni ceanu. Dacăpr ef er i var i ant ar api dă,poț i mer ge ș il a Mc. Donal d’ s ,Bur gerKi ng s au KF C, s i t uat e unull ângă cel al al t ,chi arl ângă met r oulde l a Romană. T ot î n z ona f acul t ăț i i ,mul t e covr i găr i iș ipat i s er i it e aș t eapt ăî npauz e!

i nsal i l edespe ctacol S t udenț i a nuî ns eamnă doarpet r ecer iș i f acul t at e. Nu r at a ocaz i i l e pe car e Bucur eș t i ulț il eof er ăî nmat er i edepi es e det eat r uș is pect acol e.T eat r ulNaț i onal , T eat r ulMi cș iT eat r ulF oar t eMi c,Odeon, T eat r ulde Comedi e,Mas ca s au Oper a Naț i onal ă au î n pr ogr am t i t l ur ipent r u t oat egus t ur i l e!Pedeal t ăpar t e,muz i ca cl as i că s eas cul t ăl a At eneu,undegas i ț i î n f i ecar e weekend concer t e ex cepț i onal e.

pag32


Dacăs t aț i cuochi i pecont ul deF acebook S i S C,put eț icâș t i ga,cupuț i nnor oc,bi l et e l as pect acol e!

i nae rl i be r. Vr emeaf r umoas ăt eî ndeamnăs ăi eș idi n cas ă. Unde mer gi ? Compl ex ul s por t i v " L acul T ei " es t e i deal pent r u cei mai s por t i vi di nt r evoi . Găs eș t imul t e panour ide bas chet ,t er en def ot bal ,t eni s ,vol ei ,mes edepi ngpong; celmaii mpor t antas pectpent r u băi eț i : cuapar i ț i as oar el uir ăs arș if et el ecar evor s ăs e br onz ez e!Par cur i l e di n Bucur eș t ii ț i s t auș i el el adi s poz i ț i e:Her ăs t r ău,Ci ș mi gi u, T i ner et ul uis au Car ol ,t oat et e aș t eapt ă i ndi f er entdeanot i mp. F i i l acur entcueveni ment el edi nBucur eș t i ! Nut r ebui es ăr at ez if es t i val ur i l edi ncent r ul capi t al ei !Z i l el e Bucur eș t i ul ui ,t âr gur i l e de pe L i ps cani ,ex poz i ț i i l e handmade de l a Gr eenHour ss auPal at ulȘ ut u,s aut âr gur i l e vi nt age, pe t oat e l e găs eș t iî n z ona cent r al ăaor aș ul ui ,î nf i ecar eweekend. F i ecăț i i s aunucontder ecomandăr i l ede mais us ,nuui t a:vr emea s t udenț i eit r ece! Aș acă…di s t r acț i emax i mă!

Echi paPR

pag33


SC SF ATURI l eSI de partame nte l or

de p. pr 01

F i i i ns pi r atcândî ț i al egi pr i et eni i î nf acul t at e.Di ver s t i at eal orpoat ef i es enț af acul t ăț i i ,dar nuui t aci neeș t i t ucuadevăr at .PRof i t ădi npl i ndeopor t uni t ăț i l ecar es ei ves c. F i i PR' ul t ăuș i vei ur cas i gurs pr es ucces !

02

Nuș t i ual ț i icum s unt ,dareucândam veni tî nBucur eș t ipr i madat ănuș t i am l aces ămă aș t ept .Vi aț a ef r umoas ăl af acul t at e.T r ebui es ă pr of i ț idef i ecar emomentî npar t e,de di s t r acț i adi nt i mpul anul ui ,des t r es ul di ns es i une.Ș i cel mai i mpor t antl ucr u,dacăaț i i nt r at dej al af acul t at e,nuî ns eamnăcăt r ebui es ăl ăs aț i bal t ăî nvăț at ul .T otpevoi văvaaj ut a s ăș t i ț i cât ecevaî npl us .Î ncer caț i s ăl ef aceț i pet oat el at i mpul l or!Mul ts ucces !

03 04

Î ncer caț is ăf i ț ivoiî nș i vă ș icăut aț is ăi eș i ț icâtmaimul tî nf aț ă punând accent ulpe cal i t ăț i l evoas t r e.Î ncer caț i s ăi nt r aț i î nt r unONGSundeput eț i s ăvădemons t r aț i vouci ne s unt eț i cuadevăr at .

F i ț i des chi ș i l at otș i t oț i ,pent r ucăvor ba" S t udenț i aeceamai f r umoas ăpar t eavi eț i i "es t e adevăr at ă.Î ncer caț is ăl uaț icont actcucâtmaimul t es i t uaț i iș il ume,di s t r aț i văcâtcupr i nde,darnuui t aț i deî nvăț at .

05

S ăî mbr ăț i ș aț inepr evăz ut ul ,s ăpr of i t aț ideor i ceocaz i eș idet oat eopor t uni t ăț i l epecar e l eaducevi aț ades t udent .Ebi nes ăî ncer caț i s ăaveț i î nt ot deaunal ucr ur i l es ubcont r ol i ndi f er entdecees t evor ba.F aceț ivol unt ar i atș ipar t i ci paț il a câtmaimul t eeveni ment e, aces t aes t emoment ul pent r uacunoaș t ef oar t emul ț i oameni .T r ăi ț i cl i pa!

06

Pr of i t ădel ucr ur i l ecar eî ț ii esî ncal eș idepor ț i l ecar eț is edes chi dl amoment ulpot r i vi t ; dacăt r eci deel e,nuvormai apăr ea.Î nvăț as ăr i ș t i ,gândeș t et ecădacănuf aci t uceva pent r ut i ne,nuvaf aceni meni .Ai î ncr eder eî nceeacepoț i s ăof er i ș i l as ăi pecei di nj ur ul t ăus ăî ț i vadăpot enț i al ul ;î nvăț as ăcr eș t i ,s ăt edez vol ț i ,s ăi nves t eș t i î nt i ne!L af i nal vei f i mul ț umi t !

Echi paPR

pag34


de p. e ducati onal 01

Aș t ept aț i vă l a or i ce,f i ț ides chi ș iș is oci abi l iș icu pof t ă de vi aț ă darnu ui t aț it ot uș ide î nvăț atș i as cul t aț i i pecol egi i mai mar i ș i mai î nț el epț i .F i ț i i nci s i vi ,l upt aț i ptdr ept ur i l evoas t r echi arș i at unci cândaces t eas untcăl cat eî npi ci oar e,nuvăl ăs aț i abuz aț i deal ț i i " mai put er ni ci "ș is ănuvăs chi mbaț iptni mi cî nl umedacăvois i mț i ț icăs unt eț ipecal eacea bună.Hai deț i s ăf acem AS Eul unl ocmai bunptnoi t oț i .

02 03

S ăî nt r eî nS i S C.Ecel mai val or osl ucr ucar eî l aduceCi ber net i caî nvi aț al or . . .eunf el dei ncubat orpent r us t udenț i . . .pes t i l ul . .t edez vol ț i î n3ani câtal ț i i î n7: )Poat eacum nur eal i z aț i câtdemul tvădez vol t ă. . .pent r ucăl el uaț i t r ept at .

S ăi nves t i ț iî ndez vol t ar ea voas t r ă.Cum?Ex per i ment ând.De l at r ai ni ngur i ,wor ks hopur i , pr oi ect e,î nt âl ni r i des har i ngl apl i mbăr i ,par cur i ,cl ubur i ,ci nemaur i et c.S ăpr of i t aț i dedi ver s i t at eapecar eBucur eș t i uloof er ăș idepr ogr amulf l ex i bi lalf acul t ăț i i .S ăvăcr eas că ar i pi oar emaimar ipez icet r eceș i ,pânăl af i nal ulf acul t ăț i i ,dacăur măr i ț it oț ipaș i iăș t i a ( paș i pecar eput em s ăî i î mbunăt ăț i m cumva) ,s ăî nvăț aț i s ăz bur aț i pecontpr opr i u: )

04

Î ncer caț ior i cevis epar ei nt er es ants auor i ces ei veș t eocaz i as ăî nvăț aț i . Dacăvăpl ace s au nu, va veț ida s eama f oar t er epede. Î ncer caț ior i ce. . f i e car el egăt ur ăs au nu cu f acul t at ea. Or i ce di r ecț i e de dez vol t ar e poat es ăf i e cea pot r i vi t ă pent r uvoi .Cea mai bunăabor dar epent r uf acul t at eaas t a, darș i pent r uvi aț ăî naccepț i uneameas er ez umă l a uns i ngurcuvânt : " Echi l i br u" . Aș a că, s f at ulmeues ă vă ocupaț idef acul t at edars ă nu r at aț i opor t uni t ăț i l ecevorapăr eaî nt otaces tt i mp, pent r ucădupăapr oape3ani când veț i pr i vi r et r os pect i vs ănuvăr epr oș aț i ni mi c.

05 06

S f at ulmeu es t e unulf oar t es i mpl u:bucur aț i vă de f acul t at eș ipr of i t aţ ide t oat e opor t uni t ăț i l epecar el eof er ăvi aț ades t udent .S ănuui t aț ideceanumevr eț is ăf aceț i f acul t at eaaceas t ăș if aceț it otpos i bi l ulcadupăceit r eianipet r ecuț iai ci ,uneor iș ipr i n s ăl i l edecur s / s emi nar ,s ăput eț i f i mândr i deceeaceaț i f ăcut ,deceeaceaț i deveni t . CS I Ees t ef acul t at ea car e pr el ucr eaz ă combi naț i ai deal ă:pr ogr amat or ,bun s t r at eg + cunoș t i nț edeeconomi e( ut i l eî nt oat edomeni i l e) ,ș if aceas t aî nt r oper i oadă s cur t ă3 ani .Pr i n ur mar es f at ulmeu es t es ăf i ț is el ect i viî ni nf or maț i e,at enț il a cur s ur i +s emi nar i i pent r ucăl af i nals ăput eț ial egeceeacevapl ace.Var ecomands ăpar t i ci paț il aS es i unea deComuni căr iȘ t i i nț i f i cel a mat er i i l ecar eva at r ag.Es t eocaz i a per f ect ă pent r ua î nvăț al ucr ur i noi ,deavăex er s adi cț i aș i pr i ceper eaș i pel ângăas t eapr i mi ț i ș i punct eî n pl usl aex amene: ) .

07

F i ț i r ecept i vi .Apoi gândi ț i vacâts epoat eder eal i s tl avi i t or ul vos t r uș i cevr eț i s ăf aceț i mai depar t e.Dacă f aceț ias t a,veț iput ea f aceal eger ibuneș iveț il uă deci z i icar es ăf i eî n f avoar eavoas t r ă.Ex empl e:s ăi nt r aț i î nt r oor gani z aț i e,s ăf aceț i cur s ur i s upl i ment ar e,s ăvă găs i ț iunpar t t i mej ob.Dacănuaveț ii deecevr eț iî nvi i t or ,put eț iex per i ment aogr oaz ă del ucr ur i noi -î nt r uns ensmat urș i nupr os t es c.Pl uscăpent r umul ț i di nt r evoi es t eunor aș nou,oavent ur ă.

08

Ce î is f ăt ui es c eu pe bobocies t es ă pr of i t e de or i ce cl i pă di n ani is t udenț i ei ,s ă i nves t eas căî nvi i t or ul l or ,s ăacor dei mpor t ant ăpr egăt i r i i î ndomeni ul pecar eaual ess ăl ur mez e,s ăș i f acămul ț i pr i et eni ,s ăf i edes chi ș i căt r enouaccept ândpr ovocăr i l ecel evor f i pus eî ncal eș i s ăf i er es pons abi l i def apt el el or.

Echi paEdu

pag35


de p. i t 01

Î npr i mul r ânduncontdegmai l es t eunmus tdeoar eceî ț i or gani z eaz ămai bi ne mes aj el edepegr upur i l ededi s cuț i i .Es t ef oar t ei mpor t ants ăf i i pecât evagr upur i dedi s cuț i e,mai al escel eal es er i ei ,gr upei ,anul ui ,pent r uaaf l ai mpr es i i ș i păr er i des pr epr of i ,cur s ur i ș i s emi nar i i darș i pent r uapăs t r al egăt ur acuf acul t at eapr i n ș ef i i des er i e,gr upă,an.

02 03 04

Dacăt otț i ai f ăcutuncontgmai l es t ei mpor t ants ăî l ver i f i ci r egul atpent r uaf i l a cur entcu t oat e mes aj el e pr i mi t e.Mot or ulde caut ar e Moz i l l a ar e o apl i caț i e s i mpat i că:“GMAI LCHECKER”car es epoz i ț i oneaz ăpedes kt opș i t eanunț ăs onor def i ecar edat ăcândpr i meș t i unmai l . O al t ăapl i caț i eut i l ă,aWi ndows ul ui dedat aas t a,arf i S t i ckyNot es ,ver s i unea el ect r oni căapos t i t ur i l or .

At âtWi ndowscâtș i mot oar el edecăut ar eaudi f er i t eapl i caț i i f ol os i t oar epent r u at eor gani z amai bi ne,t otcet r ebui es ăf aci es ăcauț i cuat enț i eș i s ăț i l eal egi î nf uncț i edenevoi . Echi paI T

de p. F R 01

Î ncear ca s ăt e des cur cicu ce bănuț iaipent r u că cu t oț i iș t i m că poat ef i pr obl emat i cs ăî ț iges t i onez if ondur i l el aî nceput .Uns f atbunes t es ăevi ț is ăf aci cumpăr ăt ur i l el amagaz i nul di n“col ț “,undepr eț ur i l es untdecât evaor i mai mar i decâtî ns uper mar ket .As t f el ,poț i r eal i z ani ș t eeconomi i cucar epoț i achi z i ț i ona, s pr eex empl u,oi mpr i mant ă. .car epel ângă ut i l i t at eî ț ipoat eaduceș iunmi c pr of i tî ns es i une.

02 03

Vr ei s ănur ămâi f ăr ăbani l af i nal des ăpt ămână?At unci arf i bi nes ăî ţ i cr eez i o l i s t ăcul ucr ur i l es t r i ctneces ar e,i arapoi cubani i r ămaş i i vei ş t i i ex actceeacepoţ i f ace.

O bunămet odădeeconomi s i r ees t ecant i na.Î nt r adevăr ,î nj ur ul f acul t ăț i i s unto s er i e de f as t f oodur ipoz i ț i onat ei dealce t eî mbi e cu di f er i t e ar ome,î ns ă cu apr ox i mat i vun s f er tdi n bani ipe car ei aichel t uiacol o poț imânca o mas ă compl et ăî nt r una di ncant i nel e AS Eul ui .Ce a maii ef t i nă di nt r e aces t ea es t e cant i na de l a Mox a,î ns ă ar e dez avant aj ulcă de l a Romană dr umuldur eaz a apr ox i mat i v15mi nut eș iodat ă aj unsacol o veimais t a cam î ncă pe at âtl a coadă.Cus i gur anț ănut eveipl i ct i s i ,î nt r ucâts i ngurveiî nt âl niuncol egs aupr i et enș i as t f el t i mpul vat r ecemul tmai uș or .

pag36


04 05 06 07 08 de p. HR 01 02 03

Cons ul t aţ iper i odi cs i t eulwww. caut ar educer i . r oundegăs i ţ it oat eof er t el ecent r al i z at e;voucher eî nt oat edomeni i l e:ar t ă,cul t ur ă,s por t ,goi ngout ,vacanţ e, medi cal et c. Î ns cr i eţ i văî nt r unONG neapăr at ! Căr ț i nounouț e–mai gândeș t et e!L uaț i l ecâts epoat edes econd,t hi r dhand ( del aapr oapet oat ex er ox ur i l es audel acol egi i mai mar i ) .Cus i gur anț ăos ăvă dor i ț i s ăl ear deț i dupăf i ecar es es i uneș i os ăvăf i emai uș ors ăf aceț i as t aî ncaz ul î ncar ei nves t i ț i aes t emai mi că. Aigr i j ă!Bucur eș t i ulî ț iof er ăs ut e de pos i bi l i t ăț ide aț ichel t uibani i !Dacă t e pas i oneaz ă cl ubur i l e,vr eis ai eș iș is ă maiaibaniș ipent r ur es t uls ăpt ămâni i ,î ț i r ecomandăm s t udenț es cul Kul t ur haus ! Acces aț ipagi na de f acebooka S i S Cul uiper i odi cș iput eț icâș t i ga i nvi t aț i il a t eat r u,oper ăs i oper et ă. Echi paF R

Pr of i t aţ ide s t udenţ i e câtde mul tput eţ i !Ţ î neţ icontcă aveţ iopor t uni t at ea s ă f aceţ i par t edi nS i S C,or gani z aţ i es t udenţ eas căcevăpoat epuneî ncont actcu oameni mi nunaţ i . T r ăi eş t i cei mai f r umoş i ani di nvi aţ ă.I mpor t antes t es ăî nveţ i s ăcombi ni di s t r acţ i a cuf acul t at ea. Ceart r ebui s ăf aci pent r uat eî nt egr auş orî ngr upul noi l ort ăi col egi ?F i i s oci abi l , des chi sş i r es pect ai pecei l al ţ i dacăvr ei s af i i r es pect at .Es t ei mpor t ants ăt i i cont depar er i l ecel ordi nj urş is ăî ţ i ex pr i mi nemul ţ umi r i l edef i ecar edat ăcândapar , î nt r unmod di pl omat .Nut r ebui es ăt el aş ical catî npi ci oar e,darni cis ăs t r i ci r el aţ i i l ecugr upul t au.

04 05

Nut el as adusdeval ş i î ncear căpecâtpos i bi l s ăaj ungi l at oat ecur s ur i l eş i s emi nar i i l e.Dacăl i ps eş t iî ncear căs ăi einot i ţ el edel acol egi .S f at ulmeues t es ăf aci r os tdecur s ur i l eş i s emi nar i i l el acar eai l i ps i tdi nt i mp,pent r ucăî napr opi er eas es i uni i cent r el edex er ox ats untf oar t eagl omer at e. T i nemi nt e:S i S C nut el as al agr eu!Ş ipent r ucacelmaigr eupent r uuns t udent es t es ăt r eacacubr i odes es i une,vol unt ar i i di nS i S Cî ţ i punl adi s poz i ţ i ecur s ur i r ecapi t ul at i veţ i nut edepr of es or i i di nanul t au,pr ecum ş i or edemedi t at i i of er i t ede s t udenţ i imaimar i ,car e dej a aut r ecutpr i nmat er i e.S es i unea es t e maiuş oar ă candS I S C es t eal at ur i det i ne!

pag37


06 07

L as ăt e condusde cur i oz i t at eş ide ent uz i as mulde a des coper icâtmaimul t e nout ăţ i !T oţ i col egi i t ăi degr upăs untboboci caş i t i neş i poat el ees t et eamăs ă f i er ef uz aţ idacă pr opuno i eş i r eî nor ascut oat ă gr upa,dararf iî ncânt aţ ica ci nevas ăvi năcui deeaas t a.Aş acăf ăt upas ul aces t a! Î nceea cepr i veş t ecol egi i / col egel edecamer a,nuţ if i et eama s ă vor bi ţ icât maimul t ,câtmaides chi s ,s ăf aceţ iî mpr eună l ucr ur ipr ecum cumpăr ăt ur i , pet r ecer i ,i eş i r i î ncl ub,î npar cs aul af i l m,i arî ns es i une,cândvaveni ,os ăvaf i e mai uş ors ăî nvăţ aţ i î mpr eună.

08

O al t ă et apă i mpor t ant ă es t ei nt r ar ea î nt r oor gani z aţ i es t udenţ eas că.Nues t e obl i gat or i u,dart eva aj ut as ă devi imais oci abi l ,maiat entcuceidi nj urş imai ş i gurpepr opr i i l ef or ţ e.Pel ângaas t a,vei î nvăţ aş i mul t el ucr ur i pr act i cepecar e f acul t at ea nu ţ il e poat e of er i .I nf or meaz at e des pr et oat e or gani z aţ i i l eş i des coper ăcar es epot r i veş t ecel mai bi necunevoi l eş i aş t ept ăr i l et al e.Nuţ i f i e t eamă s ăî nt r ebior i ce ainevoi e,s t udenţ i icar es e ocupă de r ecr ut ăr ivorf i î ncânt aţ i s ăţ i r ăs pundăl at oat eî nt r ebăr i l e.

09 1 0 , 1 0

L apr i mel ecur s ur iş is emi nar i iî ncear căs ăpuiî nt r ebăr i ,s ăaducicompl et ăr iş is ă vor beş t icupr of es or i ichi ardacănut eî nt r eabă.Pr ez enţ aact i vaes t eapr eci at ă depr of es or i ,cucondi ţ i as ăs puicevacar ear ecâtdecâts ens .Pr of es or i it evor ţ i nemi nt eş i as t avaaj ut anot el et al e. Nuî ţ i i gnor acol egi i degr upă!Ş t i ucădej aai pr i et eni î naf ar af acul t aţ i i ,nus pune ni meni s ănui eş i cuei .Î ns acus i gur anţ ăpoţ i găs i cevat i mpş i pent r ucol egi .S i gur ex i s t acâţ i vacucar et evei î nţ el egebi neş i as t ef el nuvamai f i ocor voadăs ăt e t r ez eş t i di mi neaţ apent r uamer gel af acul t at e.I arpr oi ect el epegr upevorf i mul t mai di s t r act i ve. S f atpent r uconvi eţ ui r epaş ni că:f i ecăs t aiî ncămi ns aucuchi r i ecucol egide apar t ament ,t r ebui es ăt e obi ş nui eş t icui deea că vi aţ a numaie l af elde r oz acas a!Ni meninut et r ez eş t ecucaf eauacal dă,cicuz gomot ulapeidel aduş . I deeaes ăf i iî ndul gentş is al aş idel at i neuneor i ,al t f el. . . t uveiaveadepi er dut . O at mos f er ă nepr i et enoas aî nt r et i neş icol egi idecamer aî ţ iva aducemul t e nepl ăcer i .O s ăî ţ ii aunpi ct i mps ăt eobi ş nui eş t i ,dardupăceos ăof aci ,os ă decoper i . . . . . t oat ăf r umus eţ eas t udenţ i ei !

Echi paHR

pag38


www. si sc. ro

Ghidul Ciberbobocului 2011  

Ghidul Ciberbobocului

Ghidul Ciberbobocului 2011  

Ghidul Ciberbobocului

Advertisement