Page 1

XARXES LOCALS. TREBALL COOPERATIU 1. EL HARDWARE: Components físics de l'ordinador, és a dir, tot el que es pot veure i tocar. Classificarem el hardware en dos tipus: - El que es troba dins de la torre o CPU, i que per tant no podem veure a simple vista.

CPU:

- El que es troba al voltant de la torre o CPU, i que per tant, si que veiem a simple vista, i que anomenem perifèrics.

EL SOFTWARE: Són les instruccions que l'ordinador necessita per funcionar, no existeixen físicament, o el que és igual, no es poden veure ni tocar. També tenim de dos tipus: - Sistemes Operatius: Tenen com a missió que l'ordinador gestioni els seus recursos de forma eficient, a més de permetre la seva comunicació amb l'usuari. Nosaltres utilitzem el Sistema Windows.

- Aplicacions: Són programes informàtics que tracten de resoldre necessitats concretar l'usuari, com per exemple: escriure, dibuixar, escoltar música, …

2. Els principals components de la part física (maquinari) d'un ordinador són: CPU (Unitat central de Procés) o microprocessador, memòria RAM o memòria d'accés


aleatòria, Disc Dur on l'ordinador guarda la informació, la unitat de CD o gravador de DVD , el teclat, el ratolí i el Monitor. Aquests són els principals components d'un ordinador des del punt de vista físic. 3. Un Sistema Operatiu (SO) és un software que proporciona un accés senzill i segur al suport físic de l'ordinador (maquinari), ocultant a l'usuari detalls de la implementació particular i creant la il · lusió d'existència de recursos il · limitats (o abundants).

4. Un Software, es una colecció de programas informátics relacionats amb dades que proporcionaran les instruccions per dir-li a un ordenador que fer y com fer-ho. Un sofware es pot classificar en tres grans tipus: -Sofware de sistema: El seu objectiu es aislar adecuadament el usuari i programar el detals del sistema informàtic. -Sofware de programació: Son les eines que permeten utilitzar el programas informatics comptan amb diferents opcions. -Sofware de aplicació: Es que permet fer una o varies tasques especifiques. 5. Una xarxa és un conjunt de equips informàtics conectats entre si amb diferents elements de conexió, com per exemple:cables, targetes de xarxa, dispositius inalambrics. Avantatges: - No és necessari que els membres de l’equip es trobin al mateix lloc físic. - Permet la comunicació síncrona (temps real) i asíncrona (no en temps real). - Facilita l’emmagatzematge i l’accés ràpid a la informació i el coneixement generat. - Permet l’accés a diferents fonts de coneixement, opinions i punts de vista. targeta xarxa: es una placa que es conecte al ordinador per que es pugui conectar a alguna xarxa. 6. Segons l'extensió de la Xarxa, Podem distingir els Següents: PAN (Personal Area Network): la Seva extensió Abraça uns pocs metres i permet


connectar dispositius a un ordinador via Bluetooth. LAN (Local Area Network): xarxa d'àrea local. La seva extensió seria un edifici. CAN (Campus Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa universitat. MAN (Metropolitan Area Network): a seva extensió abraça diversos edificis de la mateixa àrea metropolitana. WAN (Wide Area Network): la seva extensió abraça diversos edificis de localitats, províncies i fins i tot països diversos. 7. -tipus de xarxes segons la disposicio fisica:

Els incovenients són Es poden provocar trafics en la xarxa i si es trenca el cable la xarxa queda desconectada. Els avantatges són Tots els dispositius de la red poden ver les señals dels altres dispositius conectats a aquesta red.

L'avantatge principal és que permet que tots els nodes es comuniquin entre si de manera convenient. El desavantatge principal és que si el node central falla, tota la xarxa es desconnecta.


avantatges:El Hub central a retransmetre els senyals amplifica la potència i incrementa la distància a la qual pot viatjar el senyal. Permet connectar mes dispositius. Permet prioritzar les comunicacions de diferents ordinadors. Es permet connectar més dispositius gràcies a la inclusió de concentradors secundaris. Permet prioritzar i aïllar les comunicacions de diferents ordinadors. Cablejat punt a punt per a segments individuals. Suportat per multitud de venedors de programari i de maquinari. desaventatges: Es requereix més cable. La mesura de cada segment ve determinada pel tipus de cable utilitzat. Si s'ensorra el segment principal tot el segment s'ensorra amb ell. És més difícil la seva configuració.


La desventaja física principal es que sólo funciona con una pequeña cantidad de nodos,. Els avantatges són que, com cada tot es connecta físicament als altres

L'avantatge principal és que permet que tots els nodes es comuniquin entre si de manera convenient. El desavantatge principal és que si el node central falla, tota la xarxa es desconnecta. -DEFINICIÓ DE SWITCH I HUB Switch (commutador): Disposen d’una sère de ports (boques) a les quals es connecten els dispositius de xarxa. Aquest dispositiu genera en la seva memòria interna una taula on recull què hi ha connectat en cadascun dels seus ports, de forma que és capaç de direccionar la informació que li arriba cap al dispositiu al qual va dirigida.


Hub (concentrador): A diferència dels SWITCH, no disposa de la capacitat de reconèixer quin dispositiu té connectat a cada port (boca), és per aix`que envia a tots els ports la informació que va rebent. Cada dispositiu ha de reconèixer si la informació va dirigida a ell o no.

-MITJANS DE TRANSMISIÓ: -parell trenat:ha d'estar connectat a terra en ambdós extrems. -cable coaxial:Per a la transmissió de senyals analògiques a llarga distància, calen amplificadors separats per molt pocs quilòmetres. -fibres òptiques:En la fibra monomode el diàmetre de la fibra és d'unes quantes longituds d'ona i la fibra actua com una guia d'ones i la llum viatja en línia recta recorrent majors distàncies que la multimodal, recorre fins 30km a Gbps -comunicació per satèl · lit -transmision per trajectoria òptica -HARDWARE NECESSARI PER CONNECTARSE INTERNET: Els hardwares necessaris per poder connectars-se a internet son els següents: -El separador o splitter -El hardware ADSL -Modem ADSL -Router inalàmbric. -XARXES SENSE FIL: Mode BSS:En aquesta Configuració és connecten un determinat nom de punts d'accés a una xarxa cablejada. Cada xarxa Cada xarxa "wireless" posée su propi nom. Aquest nom és el SSID de la xarxa. Mode IBSS:s'ha dissenyat per facilitar les connexions punt a punt.

8. Protocols d’una xarxa: El protocol IP s’encarrega de: · Identificar les estacions origen i destinació mitjançant l’adreça IP.


· Ajudar a establir els camins que seguiran els paquets d’informació per arribar al seu destí. · L’encaminament dels paquets d’informació. Cada paquet es comporta com un element independent de la resta i cadascun d’ells pot anar per camins diferents. Adreça IP:(s’anomena així perq els identificadors pertanyen al protocol IP) Cada equip que pertany a la xarxa disposa d’un identificador únic per poder saber a qui va adreçat cada paquet en les transmissions i qui en són els remitents.

Crisanna  

Treball cooperatiu de les xarxes amb google docs