Page 1

Предлогкниг а: Ов о ј па тв иј апр е по р а ч у ва мек ниг а т а„ Кр икв оно ќ т а “ил ик а к ошт ог л а с ио р иг ина л о тна а ме р ик а нс к и„ Ac r yi nt heni g ht “ , к о ј аеде л онаа ме р ик а нс к а т аа в т о р к а т аМе р иХ иг инсКл а р к . Мл а да т аир а з в е де наЏе нис еб о р ив ожив о т о тз адаг ио дг л е дане ј з ини т едв ема л иќ е р к и. Т иее два ј с к р п у ва а тк р а ј с ок р а ј нас е к о ј ме с е ц, нот а аник о г а шнег оо дб иваз апа р ине ј з инио тб ив шима жк о ј о с в е нт о ашт онепл а ќ аа л име нт а циј ау шт еипо з а ј му вао дне а . Ноо т к а к ог оз а по з на вау б а в ио т , б о г а тине о до л ивЕ р ик , Џе нив е дна шс евљу б у ваир а б о т и т ек о мпл е т нос еме н у ва а т . Т о ј ј аб а р аз а же напо с л еме с е цде наице л о т ос е ме ј с т в оз а мин у вав ок у ќ а т ао дс о ништ а т а . Де ца т ас епр е с р е ќ нис о с в о ј о тно вт а т к о , с ос в о и т ено в ипо ниј а , с оно в и т ек у к л ик о ипр е т х о дноник о г а шг ине ма л е . . . АЏе ни? К у ќ а т ао дс о ништ а т аиз г л е да , к а к одв о р е цо дне к о ј аб а ј к а . Нок а к опо мин у ва а тде но в и т еЏе нис фа ќ а де к ат а ав о о пшт онес еч у в с т в у вау б а в ов от а ак у ќ а , на пр о т ивк у ќ а т аес т р а шна , в оне ас ес л у ч у ва а т ч у днир а б о т ик о иј адо в е ду ва а тЏе нидoр а б о тнар а з у мо тил у дил о т о . Џе нив ос е к о еќ о ше , в ос е к о ј пр е дме т , в ос е к о ј де нис е к о ј ано ќмо жедај ана с е т ипр ис у т но с т ана по к о ј на т ама ј к анаЕ р икк о ј ат о ј т о л к уј ас а к а л , ана ј с т р а шноет о ашт ос а ма т аЏе нит о л к умно г ул и ч и нама ј к а т анаЕ р икшт онепо с т о ич о в е кв ог р а дч е т ок о ј неј аз а б е л е жу вас л и ч но с т а . Ду р иис а ма т а Џе ниешо к ир а нао до ва ас л и ч но с т . Имо жел ис едаб и дет о л к ус о в р ше нов оно в о т ос е ме ј с т в оино ва т ас о в р ше нак у ќ а ?Да л ине ј з инио т пр инцо дб а ј к и т еет о ј з ак о г ог ос ме т аде к аеил ипа кне шт онеев ор е дс ос а ма т аЏе ни? Воо ва ак ниг ана с т а ни т ес ет о л к ув из у е л ноо пиша ништ оима т еч у в с т в оде к аг л е да т ефил мил иде к а с а ми т ев иег идо жив у ва т е . „ Кр икв оно ќ т а “ек ниг ак о ј аќ ев ена т е р адапо ч у в с т в у ва т ег не в , с т р а ви в о з б у даис т о в р е ме но . Напиша:Рист еСпас ов

09  

Напиша:РистеСпасов