Page 1

КојаевизијатанаОМБУЛазоМицевРале? ДализнаевтедекаОМБУЛазоМицевРалеКавадарциеедноодмузичкитеучилишташтоимапокажанонајголемиуспеси,каконадржавно,такаинаинтернационалнониво? Прилоготштоследуваќевеповедемалкунизисторијатанаустановата,одкадеизлегуваатедниоднајквалитетнитемузичкикадриворепубликата. Соредовнанаставаучилиштетозапочналона1-виФевруари1970год.Восветоткадезнаењетоемоќекултуратаиуметностабогатство,ОМБУЛазоМицев-РалеКавадарцисоголемуспехјаизвршувасвојатамисија: • -создавањенамладиталенти • гиоспособувамладите-соработувасоасоцијацијатанамузичкипедагозисоцелдаобезбедиусловимладитеталентидагодостигнатсвојотразвојиталентиза понатамошнонапредувањеиобразование • перманентногисоздаваусловитезапрезентацијанаусвоенитетехничкииестетскивреностинаконцертнонатпреварувачкисцени. ВизијатанаОМБУЛазоМицев-Рале-Кавадарциедагиподготвуваученицитенанјдобарможенначинзанатамошновклучувањевоповисокитеинстанцинаобразованието. ВизијатанаОМБУЛазоМицев-Рале-Кавадарциеисамотодапрерасневоповисокаобразовнаинституција:одопштинскоосновновоДржавносредноучилиште.

08  

No Description