Page 1

YOUTHI NACTI ON Сов е т отз апрев ент ив апрот ивма лоле т ничк аделик в енциј ав еќ еиз в ес нов ремееделод прог ра ма т анаЕ в ропс к а т ак омис иј аY out hi nAc t i on. Сера бот из амног уинт ерес напрог ра мас о пот енциј а лдав клу чу в амног умла дилу ѓ е, даг из а дов олу в анив нит епот ребиода долес ценциј а т а пас едоз релос т а . Но, з ажа л, с а мома лброј одКа в а да рцис ез а поз на е т ис онеаине ј з инит е преднос т и. З а т оа , в опродолжениеќ ев ез а поз на емес ог енера лнит еинформа цииз аYi A прог ра ма т а . Yi Aпрог ра ма т аеу с в оенана15ноемв ри, 2006г од. От т ог а шцелик она к т ив ноЕ в ропс к о г ра ѓ а нс т в о, с олида рнос т , т олерна циј аиа к т ив ноу чес т в онамла дит ев ообра з у в а ње т онаиднина т а наЕУ . Промов ирамобилнос тв оина дв ородг ра ницит енаЕ в ропа , нонформа лнои инт ерк у лт у ра лноу чење, г оох ра бру в а њав клу чу в а ње т онас ит емла дит елу ѓ е, ос обеноониеод ма рг иниз ира нит ег ру пи. Ов а апрог ра мас ек а ра к т ериз ирас опос ебнас т ру к т у раод5е т а пи, или а к ции. Ониешт онеинт ерес ира а тна сс епрв а т аив т ора т а , однос ноY o u t hE x c h a n g e с оY o u t hi n i t i a t i v e s иE V S . Y out hE x c ha ngeилиМла динс к ара з менаипроек тшт ообедину в амла диод2илипов еќ ез емј ив о едназ емј аод621дениимда в аможнос тз анеформа лноу чење-дис к у с иј аиз а поз на в а њена ра з личнит ек у лт у риит ра диции. Y out hi ni t i a t i v e , к а к ошт ок а жу в аис а мот оимеепроек тк ој шт о прек ура з личнис емина ри, к у рс ев и, обу к иимда в аможнос тнамла дит елу ѓ ес в оит еидеии инициј а т ив идаг ипре т в ора тв ос опс т в енипроек т и. EVS–E ur opea nVol unt a r yS er v i c eеа к т ив нос тв ок ој а шт оЕДЕ Нв олонт ерда в ас ерв исв оз емј а , на дв ороднег ов а т ама т ичназ емј а . Прит оа , морадапос т ој а тs endi ngорг а низ а циј аиhos t i ng орг а низ а циј а . Сера бот из ас ерв иск ој шт оенепрофит а билен, непа лт ениf ul l t i me . Т ра ење т она EVSeод6–24мес еци. Прит оа , з апа т нит ет рошоци, з ажив от нит ет рошоцииџепа рла к отз ема обв рс к аорг а низ а циј ашт ог опра ќ ав олонт ерот . З ас ит еониешт обис а к а леподе т а лнодај аз а поз на а тYi Aпрог ра ма т а , можа тдаг ос т ора тт оана с ледниовс а ј т : www. ec . eur opa. eu/ yout h

06  

YOUTHINACTION