Page 1

Ма к едонцит еделу мник онз ерв а т ис т ик оис еу шт ес епла ша тдапроба тнешт онов о 1. Ког ај адобивт евашат ажелбаз аовааработ а? У шт ео дд е т с т в о т ои ма вн а к л о н е т о с тк о нц р т а ње т о , из н а е в д е к ан ан е к о ј н а ч и нќ ес ез а н и ма в а мс от о а , н он ик р а ј п а ме т н еп о ми с л у в а вд е к ае д е нд е нќ ец р т а мн ал у ѓ е . Ма ј к амип р е д п о в е к ео де д н ад е ц е н и ј аз а п о ч н ад ар а б о т ит р а ј н ашми н к а , п а п о к р а ј н е аиме н емис ер о д иже л б аз ан а н е с у в а њен аб о ј ап о д к о жа . 2. Ког аг ибележит евашит епрвипочет оциикој а евашат апрваиз работ ка? Пр е до к о л у2г о д и н из а п о ч н а вд ар а б о т а мт р а ј н ашми н к а . Пр и н ц и п о тн ар а б о т аес л и ч е нс от е т о в и р а ње , п амо и т еб л и с к и л у г еб е ап р в и т ежр т в ив омо и т ео б и д из ат е т о в и р а ње . . Пр в а т ат е т о в а жас оп р о фе с и о н а л н ао п р е мај ан а п р а в и вв о ме с е цј у л и2 0 0 9 . 3. Далиоваг оработ ит епс ихичкивеис полнува? А п с о л у т н о . Мо жа мд ак а жа мд е к амо ј а т ап р о фе с и ј аме и с п о л н у в ав оц е л о с т . С е к о ј д е ну ч а мп он е шт он о в ои н а с т о ј у в а мд ас еу с о в р ша мд ома к с и му м. . . . 4. Одкадеј адобиват евашат аинс пирациј а? Ин т е р н е т о тмн о г умип о ма г ав ок о му н и к а ц и ј аир а з ме н ан а и с к у с т в ас омо и т ек о л е г ин и зц е лс в е т . В от е кс у мшт ос е с л у ч у в ан а д в о ро дМа к е д о н и ј а , н оз ажа лл у ѓ е т ок а ј н а с с еу шт е с еп л а ша тд ап р о б а а тн е шт он о в о . . . н а ј ч е с т об а р а а тд и з а ј н и к о ис ев е ќ еп об е з б р о ј п а т ир а б о т е н иив е ќ ев и д е н и . . . . . . н о с е п а кп о с т о ј а тит а к в ик л и е н т ик о ии ма а тн е к о ј ао р и г и н а л н а и д е ј аио с т а в а а тн аме н ес а мод аи мј ад и з а ј н и р а м. . . .

5.Коисевашитенајомилениделовиодтелотозаизработка натетоважи? Одмој агледнатоцкакакоартист,нај леснизаизработкамисететоважите нагрб,бидеј ќиповршинатаенај рамнаинај затегната. . . . . . . . аестетскисметам декатоаемногуиндивидуално. . .Менеличномиседопаѓааттетоважина страниченделодтелотоинарацете. 6.Далииматемоменталнитетоваживоизработка? Имамнеколкутетоважи,чиј аизработкаевотек. . . . тетоважитекоисе поголемиипокомплицирани,бараатиповеќевремезаизработка. . . патака, сеслучуванекој атетоважадапоминенизповеќеод3сесииработење. . . 7.МожетелидапроспериратевоМакедонијасоовааработа, особеновоКавадарци? Споредмоемислењеиличноискуство,сметамдекаможе.Менталитетотна македонскиотнароддрастичносеменувавопоследниве23години,па тетовирањетополека,носигурносигозаземасвоетоместокакопосебна гранканауметност. 8.Далипаметитеколкуебројотнавашитедосегашни ангажмани? Па,грубокажано,цифратабибиланекадеоколу150тетоважи. . . . . 9.Изакрај,сметателидекаоваенештоштоќегоработитеи воиднинаилиќеостанекакоделодвашатамладост? Љубовташтој аимамконтетовирањетоневерувамдеканекогашби згаснала.Тоазначидекаќегоработамседодекамеслужиздравј ето. . . .

04 intervju  

No Description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you