Page 1

2

3 0С е п т е мв р и Пе т о к

Развој на Волонтерскиот дух на Кавадарчани преку тренинзите и обуките а!! во Србиј

Воовој број доз на ј т енешт о повеќ ез а YOUTHI NACTI ON прог ра ма т а

е алцит имназиј Каког т рансформираа от г алент отт свој вореални и ранд озни г варувања? ост

ОМБУ Лаз оМицевР але с о амбици ј а дапос т Државно ане с редно муз ичкоу чилишт е

Македонскиот конзерватизам к ПОЛЕКА,но сепа И! сигурно се ТОП

МожелиМо клиште повторнод а заживее?? . . . Како??

01  
01  

Македонскиот конзерватизам ПОЛЕКА,но сепак сигурно се ТОПИ! ОМБУ ЛазоМицевРале со амбиција дапостане Државносредно музичкоучилиште Какогимна...