Page 1

Ситеваријациинаљубовтаизаљубовта–мотонагимнзијалскитедрамскиостварувања Гимназиј ата„ДобриДаскалов“навистинанеуморнодокажувадекаградградКавадарциј азаслужуватитулата” Граднакултурата” .Професоркатапомакедонскиј азикилитература,ВаскаПеткова,заедносопрофесоротпо музика,ДраганВељковиќ,изработиј аеденпроектвокојвклучиј аталентиранимладиученици.Станувазборза сериознидрамскиостваувања.ПрватапретставазачијтекстсепогрижиПроф.Васка,азамузичкиотдел,изборот напеснитеипеј ачитепроф.ДраганВељковиќ,беше„Чиј аси?“ .Оваапретставаеспојодрециталиевергрини,по штоможедазаклучимедекацелтанаоргазнизаторитеедадагисоединатпомладатаипостаратагенерациј аида седоживеееднамагиј а.Учествувааигрупиодстудиотозамодерентанц„Венус“ .Драматабешепрвпатемитувана во2008,авеќенареднатагодинабешеготоваиноватапретстава,односновториотделна„Чиј аси“ .Воовојдел какоивопрвиотсеистакнуваважностанаљубовта,секажувадека„ОВАНЕЕЉУБОВНАПРИКАЗНА,ТУКУ ПРИКАЗНАЗАЉУБОВТА“ .Главнатацеледасфататгледачитедекаљубовтаепосилнаодсе. Разликамеѓудветедрамиевотоашто,сеистакнуваљубовтавоситеформи-однај среќнапаседосолзивопрвиотдел,додекавовториотсесеистакнувадеканепостоиникаквапречкадоколкупостоивистинскаљубов .

Драмитебеаемитуванипо3патиитоасоголемазаинтересираност,ипозитивнаенергиј а.Беавклучениголем бројнаученици,коисосилнаволј а,желбаиупорност,ипокрајлошитеуслови,понеколкумесечнаработаитруд, успеај адај апостигнатсвој атацел.Освеновиедведрамиемитуванаеипародиј ата„ДонКихот“ ,кој абезнитуеден вулгарензбориизраз,каратеристичензанашиотдиј алект,успеадагиизнасмеегледачите. Ученицитеипонатамуќесетрудатдагипокажатсвоитеквалитети,аорганизаторите,данаправатпакеден спектакл,еденубавнастанвоовојград.

04  
04  

Ситеваријациинаљубовтаизаљубовта– мотонагимнзијалскитедрамскиостварувања