Page 1

CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

เครื่องแก้วเนื้อมุกลาย Noble Pink

สินค้า

รหัส

ขนาด(นิว้ )

บรรจุ

จานตืน ้

025-LD-NP540 025-LD-NP550 025-LD-NP560 025-LD-NP570 025-LD-NP305 025-LD-NP306 025-LD-NP307 025-LD-NP440

7 8 9 10 7 8 9 7

6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

จานลึก

จานสี่เหลี่ยม

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

จานเปล ชามกลม

ชามเปล ถ้วยขนม ถ้วยน้้าจิ้ม ถ้วยแบ่ง ถ้วยข้าวต้ม ช้อน กากาแฟ ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วย โถนม โถน้้าตาล เหยือกน้้าพร้อมฝา ถ้วยหมัก

025-LD-NP460 025-LD-NP950 025-LD-NP960 025-LD-NP217 025-LD-NP218 025-LD-NP219 025-LD-NP100 025-LD-NP400 025-LD-NP710 025-LD-NP720 025-LD-NP730 025-LD-NP750 025-LD-NP700 025-LD-NP2003 025-LD-NP60 025-LD-NP60-1 025-LD-NP10-2 025-LD-NP10-3 025-LD-NP70 025-LD-NP50

8 11.5 12.5 6.25 7.25 8.25 11.5 4.5 2.75 3.75 3.75 4.6 -

6 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 คัน/กล่อง 1 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

ที่เขี่ยบุหรี่ ชุดน้้าชา

025-LD-NP50 025-LD-NP50 025-LD-NP70S

4.5 5.5 -

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)

1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

เครื่องแก้วเนื้อมุกลายGrand Pix

สินค้า

รหัส

ขนาด(นิว้ )

บรรจุ

จานติ้น

025-LD-GP540 025-LD-GP550 025-LD-GP560 025-LD-GP570 025-LD-GP305 025-LD-GP306 025-LD-GP307 025-LD-GP440 025-LD-GP460

7 8 9 10 7 8 9 7 8

6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

จานลึก

จานสี่เหลี่ยม

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

จานเปล ชามกลม

ชามเปล ถ้วยขนม ถ้วยน้้าจิ้ม ถ้วยแบ่ง ถ้วยข้าวต้ม ช้อน กากาแฟ ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วย โถนม โถน้้าตาล เหยือกน้้าพร้อมฝา ถ้วยหมัก

025-LD-GP950 025-LD-GP960 025-LD-GP216 025-LD-GP217 025-LD-GP218 025-LD-GP219 025-LD-GP100 025-LD-GP400 025-LD-GP710 025-LD-GP720 025-LD-GP730 025-LD-GP750 025-LD-GP700 025-LD-GP2003 025-LD-GP60 025-LD-GP60-1 025-LD-GP10-2 025-LD-GP10-3 025-LD-GP70 025-LD-GP50

11.5 12.5 5.25 6.25 7.25 8.25 11.5 4.5 2.75 3.75 3.75 4.5 -

2 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 คัน/กล่อง 1 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

โถข้าว ที่ใส่ไข่

025-LD-GP1015 025-LD-GP1017 025-LD-GP80

6.5 8 -

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)

1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

เครื่องแก้วเนื้อมุกลายSWEET LOVE

สินค้า

รหัส

ขนาด(นิว้ )

บรรจุ

จานติ้น

025-LD-SL540 025-LD-SL550 025-LD-SL560 025-LD-SL570 025-LD-SL305 025-LD-SL306 025-LD-SL307 025-LD-SL440

7 8 9 10 7 8 9 7

6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

จานลึก

จานสี่เหลี่ยม

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

จานเปล ชามกลม

ชามเปล ถ้วยขนม ถ้วยน้้าจิ้ม ถ้วยแบ่ง ถ้วยข้าวต้ม ช้อน กากาแฟ ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วย โถนม โถน้้าตาล เหยือกน้้าพร้อมฝา ถ้วยหมัก

025-LD-SL460 025-LD-SL950 025-LD-SL960 025-LD-SL206 025-LD-SL207 025-LD-SL208 025-LD-SL100 025-LD-SL400 025-LD-SL710 025-LD-SL720 025-LD-SL730 025-LD-SL750 025-LD-SL700 025-LD-SL2003 025-LD-SL60 025-LD-SL60-1 025-LD-SL10-2 025-LD-SL10-3 025-LD-SL70 025-LD-SL50

8 11.5 12.5 6 7 8 11.5 4.5 2.75 3.75 3.75 4.5 -

6 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 คัน/กล่อง 1 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

โถข้าว ที่ใส่ไข่

025-LD-SL1015 025-LD-SL1017 025-LD- SL80

6.5 8 -

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)

1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

เครื่องแก้วเนื้อมุกลายRAIN BOW

สินค้า

รหัส

ขนาด(นิว้ )

บรรจุ

จานติ้น ชามกลม

025-LD-RB540 025-LD-RB206 025-LD-RB207 025-LD-RB710 025-LD-RB60 025-LD-RB60-1 025-LD-RB10-2 025-LD-RB70

7 6 7 2.75 -

6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง

ถ้วยน้้าจิ้ม ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วย โถนม เหยือกน้้าชา

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

เครื่องแก้วเนื้อมุกลายPEARL DESIGN

สินค้า

รหัส

ขนาด(นิว้ )

บรรจุ

จานติ้น

025-LD-P540 025-LD-P550 025-LD-P560 025-LD-P570 025-LD-P305 025-LD-P306 025-LD-P307 025-LD-P440 025-LD-P460

7 8 9 10 7 8 9 7 9

6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

จานลึก

จานสี่เหลี่ยม

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

จานเปล ชามกลม

ชามเปล ถ้วยขนม ถ้วยน้้าจิ้ม ถ้วยแบ่ง ถ้วยข้าวต้ม ช้อน กากาแฟ ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วย โถนม โถน้้าตาล เหยือกน้้าพร้อมฝา ถ้วยหมัก ที่เขี่ยบุหรี่

025-LD-P950 025-LD-P960 025-LD-P206 025-LD-P207 025-LD-P208 025-LD-P100 025-LD-P400 025-LD-P710 025-LD-P720 025-LD-P730 025-LD-P750 025-LD-P700 025-LD-P2003 025-LD-P60 025-LD-P60-1 025-LD-P10-2 025-LD-P10-3 025-LD-P70 025-LD-P50 025-LD-P101

11.5 12.5 6 7 8 11.5 4.5 2.75 3.75 3.75 4.5 4.5

2 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 คัน/กล่อง 1 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

โถข้าว โถใส่ไข่ โถใส่เนย ชุดน้้าชา

025-LD-P102

5.5

1 ใบ/กล่อง

025-LD-P1015 025-LD-P1017 025-LD-P80 025-LD-P3601 025-LD-P70S

6.5 8 9 -

1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 1 ใบ/กล่อง

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

เครื่องแก้วเนื้อมุกลายSILVER STAR

สินค้า

รหัส

ขนาด(นิว้ )

บรรจุ

จานติ้น

025-LD-ST540 025-LD-ST550 025-LD-ST560 025-LD-ST570 025-LD-ST305 025-LD-ST306 025-LD-ST307 025-LD-ST440 025-LD-ST460

7 8 9 10 7 8 9 7 9

6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

จานลึก

จานสี่เหลี่ยม

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

จานเปล ชามกลม

ชามเปล ถ้วยขนม ถ้วยน้้าจิ้ม ถ้วยแบ่ง ถ้วยข้าวต้ม ช้อน กากาแฟ ถ้วยกาแฟ จานรองถ้วย โถนม โถน้้าตาล เหยือกน้้าพร้อมฝา ถ้วยหมัก

025-LD-ST950 025-LD-ST960 025-LD-ST216 025-LD-ST217 025-LD-ST218 025-LD-ST219 025-LD-ST100 025-LD-ST400 025-LD-ST710 025-LD-ST720 025-LD-ST730 025-LD-ST750 025-LD-ST700 025-LD-ST2003 025-LD-ST60 025-LD-NP60-1 025-LD-ST10-2 025-LD-ST10-3 025-LD-ST70 025-LD-ST50

11.5 12.5 5.25 6.25 7.25 8.25 11.5 4.5 2.75 3.75 3.75 4.6 -

2 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 2 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 12 คัน/กล่อง 1 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ชุด/กล่อง 6 ใบ/กล่อง

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)


CRHOUSEWARE@GMAIL.COM (TEL.053-787300,053-660282,085-6954647-8)

ที่เขี่ยบุหรี่ โถข้าว โถใส่ไข่ โถใส่เนย ชุดน้้าชา

025-LD-NP101 025-LD-NP102 025-LD-ST1015 025-LD-ST1017 025-LD-ST80 025-LD-ST3601 025-LD-ST70S

4.5 5.5 6.5 8 -

1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง 12 ใบ/กล่อง 6 ใบ/กล่อง 1 ใบ/กล่อง

หจก.คลังครัวเรือนซัพพลาย (www.crhouseware.com)

เครื่องแก้วเนื้อมุก Pearl By crhouseware (คลังครัวเรือน)  
เครื่องแก้วเนื้อมุก Pearl By crhouseware (คลังครัวเรือน)  

เครื่องแก้วเนื้อมุก Pearl By crhouseware (คลังครัวเรือน),เครื่องแก้วเนื้อมุก,ชุดกาแฟเนื้อมุก,เครื่องครัวเนื้อมุก,จานชามวีไอพี,จานชามVIP

Advertisement