Page 1

หนา 128

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:พิมพขนมครก ขนมไข กระทะขนมครก

พิมพขนมไขทอง

แบบเหล็ก

แบบ 2 ลาย มี 20 ดอก

ขนาด 28 เตา

ขนาด Code

เสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว

Code

016-KM-28

กระทะขนมครก

016-KK-B-2

พิมพขนมไขทอง

แบบทองเหลือง

แบบ 1 ลาย

ขนาด 28 เตา

ขนาด Code

เสนผานศูนยกลาง 9 นิ้ว

Code 016-KK-B-1

016-KM-B-28

กระทะขนมครก

พิมพขนมไขทอง

แบบทองเหลือง

แบบ 12 ลาย

ขนาด 7 เตา

มี 2 ขนาด Code

ขนาด 6 นิ้วและ 10 นิ้ว

016-KM-B-7

Code

Dim

016-KK-B12-6

6 inch

016-KK-B12-10 10 inch

พิมพขนมไขทอง แบบ 12 ลายจิ๋ว

พิมพขนมไข

ขนาด

อะลูมิเนียม

เสนผานศูนยกลาง 7 นิ้ว

ขนาด 9 นิ้ว Code 016-KK-B-12

แบบที่ 1

Code 016-KK-AL1-9

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 129

Thai Dessert Equipment:พิมพขนมครก ขนมไข พิมพขนมไข

พิมพขนมไข

อะลูมิเนียม

อะลูมิเนียม เล็ก

ขนาด 9 นิ้ว

ขนาด 7 นิ้ว

แบบที่ 2

Code

แบบที่ 3

Code

016-KK-AL2-9

พิมพขนมไข

016-KK-AL3-7

พิมพขนมไข

อะลูมิเนียม

อะลูมิเนียม เล็ก

ขนาด 9 นิ้ว

ขนาด 7 นิ้ว

แบบที่ 3

Code 016-KK-AL3-9

พิมพขนมไข

แบบที่ 4

016-KK-AL4-7

พิมพขนมไข

อะลูมิเนียม เล็ก

อะลูมิเนียม เล็ก

ขนาด 7 นิ้ว

ขนาด 7 นิ้ว

แบบที่ 1

Code

Code

แบบที่ 5

016-KK-AL5-7

016-KK-AL1-7

พิมพขนมไข

Code

พิมพขนมไข

อะลูมิเนียม เล็ก

แบบใชแกส

ขนาด 7 นิ้ว

ขนาด 16 หลุม

แบบที่ 2

Code Code

016-KK-G16

016-KK-AL2-7

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 130

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:พิมพขนมไข ขนมรังผึ้ง เตาเครป ทองมวน ฝาครอบขนมครก

เตาขนมเครป

สแตนเลส

แบบแกส

ขนาด Ø 34 ซม.

มี 2 ขนาด

ขนาดเทากับพิมพขนม

Code

ขนาด 12 นิ้ว, 14 นิ้ว

Code

016-KM-AL

016-KK-CG

แหนบหนีบชอมวง

พิมพขนมไขรังผึ้ง แบบไสกรอก

ทองเหลือง

ใชแกส

รูปใบไม

ขนาด 10 ไม

016-C-B

Code 016-KK-BG10

พิมพขนมทองมวน แบบเหลี่ยม เหล็ก

พิมพขนมรังผึ้ง แบบแกส

มี 2 ขนาด

พิมพได 4 แผน

ขนาด 6 นิ้วและ 8 นิ้ว

ตอ 1 ครั้ง

Code

Code

Code

Dim

016-SM-6

6 inch

016-SM-8

8 inch

016-KK-G4

พิมพขนมทองมวน

พิมพขนมรังผึ้ง

แบบกลม

แบบโบราณ ใชเตาถาน เปนเหล็ก

อะลูมิเนียม

มี 2 แบบ กลม, เหลี่ยม

ขนาดเสนผานศูนย Code 016-KK-S-2

Code 016-SM-O

กลาง 4.5 นิ้ว

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 131

Thai Dessert Equipment:พิมพทองมวน ที่เผาหนาขนม ที่กดซาลาเปา พิมพขนมทองมวน

เครื่องรีดบะหมี่

กลม ไฟฟา สามารถปรับความรอนได

แบบใชมือหมุน

และไมได มี 2 แบบ

Code

Detial

016-SM-02

2 หัว

Code

016-SM-03

3 หัว

016-IE-N

ที่บดปลาหมึก

ที่บดมัน

แบบเหล็ก

ขนาด Ø 12 ซม.

ยึดกับโตะ

ความยาว 61 ซม. Code

แข็งแรง ทนทาน

016-GS-S

พิมพกดซาลาเปา

008-SPM-1

ที่เผาหนาขนม

พลาสติกอยางดี

ขนาด

ครั้งละ 2 ลูก

ความยาว 16.5 ซม.

ลูกเล็กและลูกใหญ

Code

Code

Code

008-TORCH-1

016-PS-2

พิมพกดซาลาเปา

พิมพขนมปนสิบ

แบบไมอยางดี

พลาสติก

ครั้งละ 1 ลูก

ขนาด Ø 4.5 ซม. ขนาดดานใน Code

Code 007-BUP-S

016-PS-1

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 132

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:พิมพขนมกะหรี่ปบ กรวยอัดไสกรอก พิมพกระหรี่ปบ

พิมพขนมบาบิน่

พลาสติก ขนาดกลาง

แบบแกส

ขนาด Ø 6 ซม.

มี 6 ขนาด

ขนาดดานใน

Code

ขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 นิ้ว

Code

007-BUP-M

019-TD

พิมพขนมถังแตก

พิมพกระหรี่ปบ พลาสติก ขนาดใหญ

เหล็ก

ขนาด Ø 7.5 ซม.

ขนาด Ø 18 ซม.

ขนาดดานใน

019-TK-18

Code 007-BUP-L

พิมพกดไสขนมเทียน ทองเหลือง

กรวยอัดไสกรอก แสตนเลส

มีหลายขนาด

ขนาด Ø 8.5 ซม.

ขนาด 1.1 นิ้ว, 1 นิ้ว

ความยาว 11 ซม.

Code

Code

7 หุน

Code 016-PC

007-SS

พิมพกดบัวลอย

เสื่อหอซูชิ

Bamboo Mat

ทองเหลือง ขนาด 1 นิ้ว

ความยาว 23 ซม.

กวาง 15 ซม. สูง 14 ซม. 1 ครั้ง กดได 4 ลูก Code 007-BM

ขนาด Ø 2 ซม.

Code 016-PT-B1

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 133

Thai Dessert Equipment:พิมพกดบัวลอย ทองเอก ขาวตู ไมเครป พิมพกดบัวลอย

พิมพกดบัวลอย

ทองเหลือง ขนาด 4 หุน

ทองเหลือง ขนาด 1.1 นิ้ว

กวาง 11.5 ซม. สูง 13 ซม.

กวาง 15 ซม. สูง 15 ซม.

1 ครั้ง กดได 12 ลูก

1 ครั้ง กดได 4 ลูก

ขนาด Ø 1.1 ซม.

Code 016-PT-B4

พิมพกดบัวลอย

ไมเครป กระจางไม สําหรับทําขนมเครป

กวาง 10 ซม. สูง 13 ซม.

และขนมเบื้อง

ขนาด Ø 1 ซม.

Code 016-PT-B3.5

ทองเหลือง ขนาด 3 หุน

คละแบบ

กวาง 10 ซม. สูง 13 ซม.

ขนาด

ขนาด Ø 0.9 ซม.

Code

Name

016-KW

ไมเครป

016-CW

กระจางไม

พิมพขาวตู

พิมพกดบัวลอย

1 ครั้ง กดได 14 ลูก

016-PT-B1.1

ขนาด Ø 3 ซม.

ทองเหลือง ขนาด 3.5 หุน

1 ครั้ง กดได 12 ลูก

Code

Code

Code

5-7 ซม.

016-KT

016-PT-B3

พิมพทองเอก

พิมพกดบัวลอย ทองเหลือง ขนาด 2.5 หุน

พลาสติก

กวาง 10 ซม. สูง 13 ซม.

และไม

Code 016-TE

1 ครั้ง กดได 16 ลูก ขนาด Ø 0.5 ซม.

Code 016-PT-B2.5

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 134

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:พิมพเคาะน้ําตาล กวยทอ ขนมไหวพระจัน พิมพเคาะ

พิมพขนมไหวพระจันทร

แบบใหญ

แบบไม

มี 4 ชอง

แบบที่ 1

Code 016-KP-W1

ดอกกลม

Code 016-PK-B4

พิมพขนมไหวพระจันทร แบบไม

พิมพเคาะน้ําตาล

Code

ขนาด 3 ชอง เล็ก

แบบที่ 1

ขนาด Ø 1.5 นิ้ว

ดอกเหลี่ยม

หลายแบบ

016-KP-W2

Code 016-PK-3

พิมพขนมไหวพระจันทร แบบไม

พิมพเคาะน้ําตาล ขนาด 4 ชอง เล็ก

ขนาด 2 นิ้ว

ขนาด Ø 1 นิ้ว

ดอกกลม

หลายแบบ

Code 016-KP-W3

Code 016-PK-4

พิมพขนมไหวพระจันทร

พิมพกวยทอ พลาสติก

วงกลมพลาสติก

มี 2 ขนาด

ขนาด Ø 3 นิ้ว

เล็กและใหญ

ดอกกลม

Code

Dim

016-KT-S

Small

Code

016-KT-L

Big

016-KT-W4

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 135

Thai Dessert Equipment:กรวยฝอยทอง พิมพขาหมู ที่กดสลิ่ม พิมพขนมไหวพระจันทร

พิมพกดสลิ่ม

วงกลมพลาสติก

สแตนเลส

ขนาด Ø 3.5 นิ้ว

ขนาด Ø 5 นิ้ว

ดอกเหลี่ยม

ความสูง 5.5 นิ้ว

Code

Code

016-SM-SL5

016-KT-W5

มีดแกะสลักขนม

พิมพลอดชอง

ทองเหลือง

สแตนเลส

1 ชุด มี 6 ขนาด

ขนาด Ø 5 นิ้ว

Code 016-LM-SL5

ความสูง 5.5 นิ้ว

Code 016-M6

กรวยฝอยทอง

ตราปมขนมเปยะ

ทองเหลือง

หลายแบบ

และสแตนเลส

คละไซส

มี 3 ขนาด

Code

Detail

016-FTC-B

ทองเหลือง

เล็ก กลาง ใหญ

016-FTC-SL

สแตนเลส

พิมพขาหมู

ขนาด 1 หัวเดี่ยว และ 4 หัว

ขนาด 9 ปอนด Ø 3.5 นิ้ว

Code 016-SB-7

ขนาด 7 ปอนด Ø 2.8 นิ้ว

สแตนเลส มี 2 แบบ

ขนาด 10 ปอนด Ø 4 นิ้ว

ขนาด 6 ปอนด Ø 2.5 นิ้ว Code 016-TK-O

ขนาด 4 ปอนด Ø 1.5 นิ้ว ขนาด 3 ปอนด Ø 1 นิ้ว ขนาด 2.5 ปอนด Ø 0.8 นิ้ว

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 136

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:พิมพจีบดอกจอก วุน ถาดหลุมจีบ แทนหลอเทียน

พิมพวุน

แสตนเลส แบบสูง

แบบที่ 3 เล็ก

รูปพีรามิดทรง 8 เหลี่ยม

รูปวงกลม

รูปพีรามิดทรง 6 เหลี่ยม รูปพีรามิดทรงรูปหัวใจ

Code

ขนาด 3-4 ซม.

016-CV

รูปพีรามิดทรงสี่เหลี่ยม

016-AL-03

พิมพวุน แบบที่ 4 เล็ก

พิมพจีบดอกจอก ขนาดใหญ

รูปวงกลม

และขนาดพิเศษ

ขนาด 3-4 ซม.

กนลาย ตื้น

Code

Code

Detail

016-AL-B

Big

016-AL-BP

Special

Code 016-AL-04

พิมพวุน แบบที่ 5 เล็ก

พิมพวุน แบบที่ 1 เล็ก

รูปวงกลม

ขนาด 3-4 ซม.

ขนาด 3-4 ซม. Code 016-AL-05

Code 016-AL-01

พิมพวุน แบบที่ 6 เล็ก

พิมพวุน แบบที่ 2 เล็ก

รูปวงกลม

รูปหัวใจ

ขนาด 3-4 ซม.

ขนาด 3-4 ซม.

Code

Code

016-AL-02

016-AL-06

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 137

Thai Dessert Equipment:พิมพจีบดอกจอก วุน ถาดหลุมจีบ พิมพวุน

พิมพวุน

แบบที่ 7 เล็ก

รูปผลไม

รูปวงกลม

แบบที่ 1

ขนาด 3-4 ซม.

ขนาด 9 x 9 ซม. Code

016-AL-11

016-AL-07

พิมพวุน

พิมพวุน

แบบที่ 8 เล็ก

รูปผลไม

รูปสี่เหลี่ยม

แบบที่ 2

ขนาด 3-4 ซม.

Code

Code

ขนาด 7 x 10 ซม.

016-AL-12

016-AL-08

พิมพวุน

Code

พิมพวุน

รูปกลวย

รูปผลไม

ขนาด 11 x 6 ซม.

แบบที่ 3 Code

ขนาด 7 x 10 ซม.

016-AL-09

พิมพวุน

Code 016-AL-13

พิมพวุน

รูปปลา

รูปหัวใจเรียบ

ขนาด 9 x 9 ซม.

ขนาด 8 x 10 ซม.

Code

Code

016-AL-10

016-AL-14

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 138

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:พิมพจีบดอกจอก วุน ถาดหลุมจีบ พิมพวุน

พิมพวุน

รูปกระตาย

รูปเตา

ขนาด 10 x 5 ซม.

ขนาด 7 x 11 ซม. Code

Code

016-AL-15

016-AL-19

พิมพวุน

พิมพวุน

รูปหอย

พิมพเรียบสูง เรียบใหญ

ขนาด 10 x 7 ซม.

เรียบกลาง มวนขอบ พิมพเรือ

Code

Code 016-AL-20

016-AL-16

พิมพวุน

พิมพวุน

รูปดาว

พิมพมะยม

ขนาด 10 x 9 ซม.

พิมพดอกบัว Code

ขนาด 3-4 นิ้ว.

016-AL-17

Code 016-AL-21

พิมพวุน

พิมพวุน รูปตนคริสมาส

ขนาดใหญ

ขนาด 10 x 8 ซม.

รูปดอกกุหลาบ ขนาด 8.5 นิ้ว Code

Code

016-AL-18

016-WON-01

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 139

Thai Dessert Equipment:พิมพวุน กระทะฝกบัว มีดตัดวุน พิมพวุน

พิมพวุน

ขนาดใหญ

พลาสติก

รูปเลงหงษ

ถวยตะไล

ขนาด 8.5 นิ้ว

ถวยฟู Code

016-WON-06

016-WON-02

พิมพวุน

พิมพวุน

ขนาดใหญ

พิมพจีบแบบตางๆ

รูปผลไม

ขนาดเล็ก

ขนาด 8.5 นิ้ว

Code

ขนาดกลาง, ใหญ

พิมพวุน

Code 016-WON-07

016-WON-03

กระทะฝกบัว

ขนาดใหญ

อะลูมิเนียม

รูประฆัง

ขนาด 8 นิ้ว

ขนาด 9 นิ้ว

Code

Code

และ 11 นิ้ว

016-WON-04

พิมพวุน

Code 016-P2-8

มีดตัดวุน

ขนาดใหญ

สแตนเลส

รูปขาวโพด

มีดามและไมมีดาม

ขนาด 9 นิ้ว

ขนาด 4, 5, 6, 7, 8, 9 Code 016-WON-05

10, 11, 12, 13 นิ้ว

Code 016-KG

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 140

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:ถวยตวงแปง เหยือกตวง ชอนตวง พายยาง แผนตัดปาทองโก

เหยือกตวงน้ํา

สแตนเลส

มีความจุแตกตางกัน

ตะเกียบปาทองโก

ขนาด 1, 1.5, 2 ลิตร

ขนาด 45 ซม.

Code

Name

016-C-DP

แผนตัดปาทองโก

Code

016-D-DC

ตะเกียบปาทองโก

016-J-PT

ชอนตวงของแหง

ที่รอนแปง

พลาสติก

แสตนเลส

แสตนเลส

พลาสติก

อะลูมิเนียม

Code

Code

016-TF

016-SP-SL

ถังไอศรีมหลอด

พายยาง ชนิดธรรมดา

ขนาด 60 หลอด

ขนาดใหญ

และ

กลาง, เล็ก, เล็กสุด

ขนาด 80 หลอด.

Code 016-P-PT

ถวยตวงแปง

Code

Cap

016-IO-60

60 หลอด

016-IO-80

80 หลอด

เครื่องไสน้ําแข็ง

สแตนเลส

สําหรับใชมือปน

พลาสติก

เครื่องใหญ

อะลูมิเนียม Code

Code

016-MP-SL

016-IM-S

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 141

Thai Dessert Equipment:ถังไอศรีม หมอขาวเกรียบปากหมอ ถังเก็บไอศรีม

เตาปง

แสตนเลส

เหมาะสําหรับวาง

มี 5 ขนาด

บนโตะ ขนาด 12 x 24 x 10 นิ้ว

Code 016-SG-C

เตายาง

Code

Cap

016-IO-T8

Ø 8 inch

016-IO-T9

Ø 9 inch

016-IO-T10

Ø 10 inch

016-IO-T11

Ø 11 inch

016-IO-T12

Ø 12 inch

เหมาะสําหรับการยาง เพราะน้ําที่ปงจะไมตก ลงบนถาน

Code 016-SG-O

ถังเก็บไอศรีม

หมอขาวเกรียบปากหมอ

แสตนเลส

แบบ 3 ชอง

มี 3 ขนาด

ขนาด Ø 29 x 30 ซม.

ทรงสี่เหลี่ยม

Code

แบบปกนิก

016-RC-M

เหมาะสําหรับติด

Code

Dim

016-B-ICS

14 x 16 inch

ทายรถมอไซด

016-B-ICM

16 x 18 inch

016-B-ICL

18 x 20 inch

หรือรถเข็ญ

พิมพวุน พิมพวุน, ช็อคโกแลต พิมพเทียน รูปหัวใจ ขนาด 22 x 27 x 2.5 ซม. ขนาดรูปหัวใจ 4.5 x 4 ซม.

Code 016-PG-18

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 142

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:พิมพวุน ช็อคโกแลต เทียน พิมพวุน

พิมพวุน

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

พิมพเทียน รูปรวม

พิมพเทียน รูปหมี

ขนาด 22 x 25 x 2.5 ซม. ขนาดรูปรวม 3 x 4 ซม.

Code 016-PG-25

พิมพวุน

ขนาด 15 x 30 x 2 ซม. ขนาดรูปหมี 4 x 6 ซม.

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

พิมพเทียน รูปกระตาย

พิมพเทียน รูป 12 นักษัตร

ขนาดรูปกระตาย 3.5 x 5 ซม.

Code 016-PG-10

พิมพวุน

ขนาด 15 x 28 x 2 ซม. ขนาดรูป 12 นักษัตร 3.5 ซม.

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

พิมพเทียน รูปปลา

พิมพเทียน รูปดอกไม

ขนาดรูปปลา 8 x 4.5 ซม.

Code 016-PG-30

พิมพวุน

ขนาด 13 x 25 x 3 ซม. ขนาดรูปดอกไม 4.8 ซม.

016-PG-12

Code 016-PG-8

พิมพวุน

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

พิมพเทียน รูปหมี

พิมพเทียน รูปหมู

ขนาด 15 x 30 x 2 ซม.

ขนาด 12 x 11 x 3.5 ซม. Code

ขนาดรูปปลา 4 x 6 ซม.

Code

พิมพวุน

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

ขนาด 18 x 24 x 2 ซม.

016-PG-O10

พิมพวุน

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

ขนาด 14 x 27 x 2.5 ซม.

Code

016-PG-6

ขนาดรูปหมู 3.5 x 8 ซม.

Code 016-PG-2

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 143

Thai Dessert Equipment:ถังไอศรีม หมอขาวเกรียบปากหมอ พิมพวุน

กระทะทองเหลือง

พิมพวุน, ช็อคโกแลต

เบอร 15

พิมพเทียน รูปมิกกี้เมาส

ขนาด Ø 31 ซม.

ขนาด 22 x 22 x 2 ซม.

เหมาะสําหรับทําขนม

ขนาดรูปมิกกี้เมาส 5 x 5 ซม.

Code

016-WB-31

016-PG-9

กระทะทองเหลือง

กระทะทองเหลือง

เบอร 8

เบอร 18

ขนาด Ø 16 ซม.

ขนาด Ø 39 ซม.

เหมาะสําหรับทําขนม

Code

เหมาะสําหรับทําขนม

กระทะทองเหลือง

Code 016-WB-18

016-WB-16

กระทะทองเหลือง

เบอร 12

เบอร 20

ขนาด Ø 25 ซม.

ขนาด Ø 43 ซม.

เหมาะสําหรับทําขนม

Code

Code

เหมาะสําหรับทําขนม

016-WB-43

016-WB-25

กระทะทองเหลือง

Code

ไมนวดแปง

เบอร 13

ขนาดยาว

ขนาด Ø 27 ซม.

ใชสําหรับนวดแปง

เหมาะสําหรับทําขนม

ทําขนมตางๆ Code 016-WB-27

ขนาด Ø 4 x 50 ซม.

Code 007-BS-50

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


หนา 144

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

Thai Dessert Equipment:ไมนวดแปง ไมพาย ที่ตีไข ไมนวดแปง

ไมนวดแปง

ขนาดสั้น

มีดามจับ

ใชสําหรับนวดแปง

Code

ทําขนมตางๆ

007-BS-24

ขนาด Ø 3 x 24 ซม.

ใชสําหรับนวดแปง ทําขนมตางๆ

ไมพาย

มีดามจับ

ขนาดใหญ

ใชสําหรับนวดแปง

ใชสําหรับกวนขนม Code 007-RF-5

ขนาดใบไมพาย 11 ซม.

ไมนวดแปง

ขนาดเล็ก

ใชสําหรับนวดแปง

ใชสําหรับกวนขนม

Code 007-RF-6

ไมนวดแปง

Code 007-RF-P52

ไมพาย

มีดามจับ

ขนาด Ø 6 x 42 ซม.

ขนาดใบไมพาย 7.5 ซม. ความยาว 52 ซม.

ขนาด Ø 6 x 34 ซม.

ทําขนมตางๆ

007-RF-P12

ไมพาย

มีดามจับ

ใชสําหรับนวดแปง

Code

ความยาว 120 ซม.

ขนาด Ø 4 x 24 ซม.

ทําขนมตางๆ

007-RF-12

ขนาด Ø 6 x 47.5 ซม.

ไมนวดแปง

ทําขนมตางๆ

Code

ขนาดกลาง Code 016-RF-9

ใชสําหรับกวนขนม ขนาดใบไมพาย 8 ซม. ความยาว 65 ซม.

Code 007-RF-P65

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.


คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281

หนา 145

Thai Dessert Equipment:ตูข ูดมะพราว ที่ปดปากถุง ที่ตีไข

ที่ปดปากถุง

ทองเหลือง 3 เสน

แบบใชมือกด

ใชสําหรับตีไข หรือ

เสียบไฟฟา Code

ผสมของเหลว

007-SP-3

ขนาด 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว มีปุมเพิ่มระดับความรอน

ขนาดความยาวดามไม 33 ซม. ตูขูดมะพราว

Dim

017-PFS-8

8 inch

017-PFS-12

12 inch

เครื่องปดปากถุง

แบบเหล็ก

แบบใชเทาเหยียบ

ขาสูงพรอมมอเตอร

เสียบไฟฟา

แทนสูง 80 ซม.พรอม

ขนาด 13 นิ้ว

Code

กะละมัง

Code 017-SF-13

016-BWW

เครื่องปดปากถุง

ตูขูดมะพราวไม ผลิตจากไม

แบบใชเทาเหยียบ

มี 3 ขนาด

เสียบไฟฟา

ขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ

Code

Code

Cap

016-BT-DEEL

Big

Code

016-BT-DEEG

Medium

017-SF-16

016-BT-DEEY

Small

ขนาด 16 นิ้ว

เครื่องปดปากถุง แบบใชเทาเหยียบ

อะไหลขูดมะพราว หัวหนามขูดมะพราว

เสียบไฟฟา

หัวมะเฟอง

ขนาด 18 นิ้ว

เหมาะสําหรับการขูดมะพราว

Code

Code

016-SP-C

017-SF-18

There are many other model that wasn’ t printed.You should visit our website for more detail.

Thai dessert equipment,อุปกรณ์ทำขนมไทย By crhouseware  
Thai dessert equipment,อุปกรณ์ทำขนมไทย By crhouseware  

อุปกรณ์ทำขนมไทย By คลังครัวเรือน crhouseware.com crhouseware@gmail.com