Page 1

crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products Crhouseware.com Crhouseware.com

009-FT192A ลังอุตสาหกรรม กว้าง

Crhouseware.com

009-FT006A ลังอุตสาหกรรม Square Basket

Square Basket Size: 35x61x35.5 Cm.

Size: 30x61x35.5 Cm. Color: ขาว

Color: ขาว

Crhouseware.com

Crhouseware.com

009-FT290/1 ตะกร้า 15 Kg.(ทรงสูง)

009-FT301 ลังโปร่ง

BASKET 15 Kg

Square Basket

Size: 37.5x50x25.5 Cm. Color: ขาว

Size: 35x53x29 Cm. Color: น้าเงิน,แดง,เขียว

1


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

Crhouseware.com Crhouseware.com

009-FT304 ลังสลับซ้อน

009-FT247

Square Basket

BASKET 15 Kg

ตะกร้า 6 กก.

Size: 35x58x34 Cm.

Size: 35x42x12.5 Cm.

Color: น้าเงิน,แดง,เขียว

Color: แดง

Crhouseware.com

009-FT248

ตะกร้า 10 กก.

BASKET 10 Kg

Crhouseware.com

009-FT290

ตะกร้า 15 กก.

BASKET 15Kg

Size: 36x48.5x16 Cm.

Size: 37.5x50x21.5 Cm.

Color: แดง

Color: แดง 2


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

Crhouseware.com 009-FT293

ตะกร้า 8 กก.

BASKET 8 Kg Size:36x48.5x13.5 Cm. Color: แดง Crhouseware.com

009-FT300/1

(พิมพ์1)

ตะกร้า 3 กก.

BASKET 3 Kg

300-1 Size: 22x35x10.5 Cm. Color: ขาว,ชมพู,เหลือง

3


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

Crhouseware.com

Crhouseware.com

009-FT300/2

ตะกร้า 3 กก. (พิมพ์2)

BASKET 3 Kg

009-FT305/2

ตะกร้า 2.5 กก. (พิมพ์2)

BASKET 2.5 Kg Size: 22x35x10.5 Cm. Size: 22x30x11 Cm. Color: ขาว,ชมพู,เหลือง

Crhouseware.com

009-FT305/1

ตะกร้า 2.5 กก. (พิมพ์1)

Color: ขาว,ชมพู,เหลือง

Crhouseware.com

009-FT300

ตะกร้า 2. กก.

BASKET 2.5 Kg

BASKET 2 Kg

Size: 22x30x11 Cm.

Size: 18.5x27.5x10.5 Cm.

Color: ขาว,ชมพู,เหลือง

Color: ขาว,ชมพู,เหลือง 4


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

Crhouseware.com Crhouseware.com

009-FT105

เข่งใหญ่

009-FT106

BASKET 3 Kg

เข่งกลาง

BASKET 2.5 Kg

Size: 65x65x45 Cm.

Size: 56x56x38 Cm.

Color: แดง,น้าเงิน,เขียว

Color: แดง,น้าเงิน,เขียว

Crhouseware.com

009-FT107

เข่งเล็ก

BASKET 1.5 Kg Size: 51x51x34 Cm. Color: แดง,น้าเงิน,เขียว

5


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

009-881/k

009-227/k

009-125/2/k

ตะแกรงกลม 11 นิว้

กระบุงชวนชื่นกลาง

Size: 27.5x10 cm.

รงทรงรีกSize: ลาง 24x18 cm.

ตะแกรงกลม

Color:Multi Color

Color:Multi Color

จุ 144 ใบ/ห่อ

จุ 216 ใบ/ห่อ

2 หู

Size: 20x21x15 cm. Color:Multi Color

จุ 288 ใบ/ห่อ

009-924/k

009-962/k

009-964

ตะแกรงกลมตื้น 10 นิ้ว

ตะแกรงกลมจิว๋

ตะแกรงเหลี่ยมจิ๋ว

Size: 25.5x5.5 cm.

Size: 15.5x4 cm.

Color:Multi Color

Color:Multi Color

จุ 288 ใบ/ห่อ

จุ 576 ใบ/ห่อ

009-1083/k

Size: 20x33x8 cm.

ตะแกรงใส่ผลไม้

Color: Multi Color

Size: 15.7x15.7x4.8 cm.

Color:Multi Color

จุ 576 ใบ/ห่อ

จุ 144 ใบ/ห่อ 6 6


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

009-9262/k

009-127/k

ตะแกรงทรงรีกลาง

ตะแกรงใส่ช้อนส้อม

Size: 18x26x7.5 cm.

Size: 15x23.5x6.5 cm. Color: Color:Multi Color Color: Color:Multi Color

จุ 288 ใบ/ห่อ

จุ 288 ใบ/ห่อ

009-912/k

ตะแกรงใส่ตะเกียบ 009-919

ตะแกรงใส่สบู่

Size: 10.5x15x7.5m. Color: Color:Multi Color

จุ 432 ใบ/ห่อ

Size: 13.5x31x6.5 cm. Color: Color:Multi Color

จุ 288 ใบ/ห่อ

ตะแกรงเหลี่ยม

อเนกประสงค์

009-314 ไซส์ใหญ่

009-313 ไซส์กลาง

Size: 37x48x32 Cm.

Size: 32.5x42*31Cm.

Color: Color:Multi

Color: Color:Multi

Size: 28x37.5x32 Cm.

จุ 48 ใบ/ห่อ

จุ 60 ใบ/ห่อ

009-315 ไซส์จัมโบ้

Color: Color:Multi

จุ 48 ใบ/ห่อ

009-312 ไซส์รองเล็ก

009-311 ไซส์เล็ก

Size: 37x48x9.5Cm.

Size: 21.5x27x7.5 Cm.

Color: Color:Multi

Color: Color:Multi

จุ 144 ใบ/ห่อ

จุ 288 ใบ/ห่อ

7


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

009-226/K

ตะแกรงกลมอเนกประสงค์ Size: 50x23 Cm. Color: Color:Multi Color

009-214

Size: 43x26 Cm.

ตระกร้าหยดน้้า

Color: Color:Multi Color

เหลี่ยมใหญ่

จุ 48 ใบ/ห่อ

จุ 24 ใบ/ห่อ

009-242/1

009-241/1

ตะแกรงผ้าเหลี่ยมกลาง

ตะกร้าผ้าเหลี่ยมใหญ่

Size: 35x48x12 Cm. Size: 43x44 Cm.

Color: Multi Color

Color:

จุ 36 ใบ/ห่อ

Multi Color

จุ 24 ใบ/ห่อ 009-241/K

ตะแกรงผ้าเหลี่ยมใหญ่

Size: 43x59x22 Cm. Color:Multi Color

จุ 24 ใบ/ห่อ

8


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

009-221/K

Size: 43x44 Cm.

009-212/K

ตะกร้ากลมจัมโบ้

Color:Multi Color

ตะกร้าผ้าเหลี่ยมใหญ่

จุ 18 ใบ/ห่อ

Size: 37x44 Cm. Color:Multi Color

จุ 24 ใบ/ห่อ

009-224/K

ตะกร้าผ้ากลมรองเล็ก

009-225/K

009-122/K

ตะกร้าผ้ากลมเล็ก

ตะกร้ามินิ

Size: 26x23 Cm.

Size: 28.5x27 Cm. Color: Multi Color Color: Multi Color

จุ 48 ใบ/ห่อ

จุ 72 ใบ/ห่อ

Size: 17x14 Cm. Color: Multi Color

จุ 288 ใบ/ห่อ 9


crhouseware@hotmail.comcrhouseware@gmail.com โทร085-6954648,053-787177,053-660282 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร Genral Agricultural Products

Crhouseware.com Crhouseware.com

009-FT287

ตะกร้าองุน่ (ขอบใหญ่)

009-FT286

Color: Multi Color

009-FT289

ตะกร้าองุน่

ตะกร้าองุน่

ROUND BASKET

ROUND BASKET

Size: 51x51x34 Cm.

Crhouseware.com

ROUND BASKET

Size: 39x39x26 Cm.

Size:42x42x29.5 Cm.

Color: Multi Color

Color: Multi Color

olor: แดง,น้างเงิน,เขียว

009-222/K

009-223/K

009-223/1

ตะกร้ากลมใหญ่

ตะกร้าผ้ากลมกลาง

ตะกร้าผ้ากลมกลาง

Size: 39x41 Cm. Color:Multi Color

จุ 24ใบ/ห่อ

Size: 33x33.5m.

Size: 33x33.5m.

Color: Multi Color

Color: Multi Color

จุ 48 ใบ/ห่อ

จุ 36 ใบ/ห่อ 10

ตะกร้าพลาสติก  

ตะกร้าพลาสติก ,ตะกร้าทรงสี่เหลี่ยม ,ตะกร้าทรงกลม

Advertisement