Hindenburgline Project - Souvenir

Page 1

SOUVENIRSOUVENIR L.J.A.D. Creyghton

de verzameling

. the collection

1 1. x1.2018
Hindenburgline Project . L.J.A.D. Creyghton & Serge R. van Duijnhoven

Het Hindenburgline Project / “Hadden we maar dezelfde taal gesproken!”1 focust op de opmerkelijke veerkracht en het regeneratievermogen van mens en natuur door het zo belangrijk deel van onze geschiedenis—de bakermat voor het Europa van nú—te belichten. In de aanloop naar de herdenkingen honderd jaar na dato volgde landschapsfotograaf L.J.A.D. Creyghton—met literaire ondersteuning van bevriend historicus /schrijver/dichter Serge R. van Duijnhoven—de ruim duizend kilometer lange Westfront–Hindenburglinie die loopt van het Belgische Nieuwpoort, door Noord–Frankrijk, de Elzas en Vogezen naar het dorpje Pfetterhouse aan de Zwitserse grens. Leidraad voor deze queeste zijn de tot de verbeelding sprekende persoonlijke notities in brieven en dagboeken van mannen in de loopgraven van 1914—1918; individuen die ondanks de vijandschap compassie en (mede)menselijkheid niet uit het oog verloren. Met het decor van de landschappen uit de Eerste Wereldoorlog als uitgangspunt onderzoekt de fotograaf met zijn werk visueel parallellen vanuit de historie naar het heden. Wat opvalt aan de benadering is dat de lieux de memoires van de historische gruwelen door de krachten van de tijd aan een zelfreinigend vermogen lijken te zijn blootgesteld. Bellum Transit, Amor Manet 2 (oorlog gaat voorbij, liefde blijft). Dat lijkt het motto te zijn van dit opmerkelijke project. De landschappen van de slachtingen honderd jaar later stemmen bij onze generaties tot nadenken. In een van de

1

L.J.A.D. Creyghton /

Serge R. van Duijnhoven, et al: “Hadden we maar dezelfde taal gesproken!”. Uitgever: Rubinstein, Amsterdam. (2016) 2

teksten dicht Van Duijnhoven: 'hier doodden de mensen de mens'. Dat poogden ze althans te doen. De natuur toont aan dat dit exces van de horror zijn doel niet heeft kunnen en mogen bereiken. De tijd gaat zijn gang. De sporen van wreedheid en strijd worden in het landschap beetje bij beetje uitgewist ... langzaam ... langzaam maar gestaag.

Nescio ( J.H.F. Grönloh):

Dichtertje, De Uitvreter, Titaantjes. Uitgever: J.H. de Bois, Haarlem. (1918)


The Hindenburgline Project / “Hadden we maar dezelfde taal gesproken!”1 highlights the resilience and regenerative power of man and nature by exploring an ever–so–important part of

hindenburgline project

our history, in fact the very foundation underlying the Europe of today. With the literary support of his friend, the historian/poet/ writer Serge R. van Duijnhoven, Dutch photographer L.J.A.D. Creyghton spent several years following the seven–hundred– miles stretch of the Western Front–Hindenburg Line, which runs from Nieuport, Belgium, through Northern France, the Alsace and the Vosges Mountains, all the way to boundary stone n° 111 near the hamlet of Pfetterhouse on the Swiss border. In this quest, Creyghton was guided by the poignant, personal notes scribbled by the men in the trenches of 1914– 1918: individuals who, despite all hostility, did not lose sight of their humanity, empathy or of compassion. Against the backdrop of the landscapes where World War 1 was fought, the photographer uses his work to investigate visual parallels between the past and the present. This approach vividly reveals how the lieux de memoires — the sites of these historic atrocities — have been exposed to the self–cleansing power of the forces of time. Bellum Transit, Amor Manet 2 (war passes, love remains). This seems an apt motto for this remarkable project. One hundred years after the fact, the landscapes where those slaughters took place are a cause for contemplation. In one of his poems Van Duijnhoven composed the line: “Here, men killed man.” Or so they tried to. Nature shows that these excessive horrors did not achieve their goal, and never will. time will have its way: bit by bit, the traces of cruelty and battle are erased from the landscape … slowly … slowly, but steadily.

. L.J.A.D. Creyghton & Serge R. van Duijnhoven


epiloog . L.J.A.D. Creyghton

De theosoof Gottfried de Purucker (Suffern, USA, 1874–1942) schrijft in zijn boek Wind of the Spirit 1 dat bijzondere thema’s als lot en vrije wil behandelt: “Slechte gedachten worden gevolgd door gelijksoortige gedachten. Men kan vuur niet doven met vuur. Men kan een oorlog niet beëindigen door oorlog. Gedachten zoals deze, gaan ongemerkt aan ons voorbij omdat we er zo aan gewend zijn en toch bevatten ze het geheim van alle goed en kwaad. Het leven van een mens wordt door zijn gedachten in iets moois veranderd, maar hij kan door zijn denken ook naar de hel gaan of aan de galg komen. Door gedachten wordt iemand een held of een lafaard. Het zijn gedachten die vergevensgezindheid wekken of haat uitdragen. De titanische intellecten, de grootste figuren die ooit hebben geleefd, bewezen waartoe het menselijke denken in staat is; en ieder normaal mens heeft dezelfde mogelijkheden in zich. Gedachten en gevoelens die op die gedachten volgen zullen een ontwikkeling tot stand brengen.”

Vier Jaar Vier jaar duurde de Eerste Wereldoorlog. Een markering in de geschiedenis die grotendeels aan Nederland voorbij lijkt te zijn gegaan en grotendeels lijkt te zijn vergeten. We waren immers ‘neutraal’. Ja, we kennen de Tweede Wereldoorlog omdat onze ouders of grootouders daarover vertelden. “Maar, was er ook een Eerste dan?” wordt me weleens gevraagd ...  Ik wist er een ietsepietsie van. Door een oude oom. Mijn oom Johan Abraham Renier die in 1914 als jong officier in Leiden in militaire dienst zat. Bij de regelmatige logeerpartijtjes vertelde hij steevast over die ‘rotmoffen’, wat ze ‘ons’ hadden aangedaan en wat híj ze wel niet aan had zullen doen als onze regering niet zo laf was geweest om zich neutraal op te stellen. Zijn bloeddruk steeg dan zienderogen. In het vuur van zijn verbitterd betoog werd de sabel, die bij zijn uniform hoorde en voor ons kinderen een onweerstaanbare aantrekkingskracht had, door mijn tante Sophie altijd uit het zicht genomen en héél goed opgeborgen. Dan bracht ze, met voor ons allemaal een kopje thee met een Columbijntje, het onderwerp subtiel over op iets anders en keken we allemaal gezellig naar het Eurovisie songfestival; met onze eigen Greetje Kauffeld. In zwart–wit.


epilogue

In his book Wind of the Spirit 1 , exploring interesting themes like fate and free will, theosophist Gottfried de Purucker (Suffern, USA, 1874–1942) writes:

. L.J.A.D. Creyghton

“Evil thought will usually be followed by similar thought. You cannot extinguish fire by fire. You cannot stop war by war. These are thoughts which fly unnoticed over our heads because we are so accustomed to them, and yet they are the secret of all good and all evil. A man's life is changed sublimely by his thoughts; so too can he go to hell or the gallows by his thinking. It is thought which makes the courageous man or the coward. It is thought which produces forgiveness or carries on hate. The titan intellects, the greatest men who have ever lived, have proved what the human mind is capable of; and every normal person has the same potencies within himself. Thoughts and feelings that follow from those thoughts, will bring about advancement.”

Four Years Four years. That’s how long the First World War lasted. A pivotal moment in history that seems to have left the Netherlands untouched and that seems to have been largely forgotten. After all, the Netherlands chose to remain ‘neutral’. The Second World War we know, because our parents or grandparents told us about it. “But then was there a First one too?”, I am asked at times ...  I knew a tiny little bit about it, thanks to my godfather, an elderly uncle named Johan Abraham Renier. In 1914 he was a young officer garrisoned in Leiden. During our regular sleepovers at their home he would treat us to stories about those ‘rotmoffen’ (a Dutch pejorative term for Germans) and what they had done to ‘us’, and what he would personally have done to them, if only he would have had the chance and if our government hadn’t taken that cowardly neutral position. His blood pressure would rise visibly, and as his tales and gestures became more impassioned, my aunt Sophie would deftly take away his sable—a standard part of his equipment and an object of irresistible fascination for us children—and hide it away. To return with a cup of tea and a Columbijntje—a Dutch pastry—and to tactfully change the subject. Then we would watch the Eurovision Song Contest; with contestant Greetje Kauffeld. In black and white.

1

Gottfried de Purucker: Wind of the Spirit.

Theosophical University Press, Covina, USA. (1944) 2

Niall Ferguson: The

Pity of War— Explaining World War 1. Penguin Press, London. (1998) 3

L.J.A.D. Creyghton I Serge R. van Duijnhoven, et al: “Hadden we maar dezelfde

taal gesproken!”. Rubinstein, Amsterdam. (2016)


3

7

8

9

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34


list of works archival inkjetprints on acid-free 310 gr/m2 Hahnemühle paper . 42 x 57 cm . edition: 5 + 1AP

35

37

p 3

Langemark–Poelkapelle I Venus of Halfweghehuys

5

p 7

Ypres

7

p 8

Sainte–Marie–aux–Mines I La Côte d'Echery

p 9

Arras

13

p 17

Soulzmatt

58

p 18

Romagne–sous–Montfaucon

32

p 19

Orbey I Collet du Linge–Lingekopf

56

p 20 Eijsden—Withuus 38

39

Vigneulles–lès–Hattonchâtel I Tranchée de Calonne 42

p 22

Heudicourt–sous–les–Côtes

43

p 23

Pontavert I Bois des Buttes I Appolinaire wounded

24

p 24

Romagne–sous–Montfaucon I Gaize d'Argonne

33

p 25

Bezonvaux

38

p 27

42

41

43

Cuisy

p 28 Wattwiller I Vieil Armand–Hartmannswillerkopf

p 29 Zillebeke I Hill 60 I dedicated to and in memory of C & E B.

60 8

Les Éparges

40

p 32

Badonviller I Col de la Chapelotte I German side

48

p 33

Notre–Dame–de–Lorette I Fond de Buval

13

p 34

Romagne–sous–Montfaucon

32

p 35

Ornes

37

p 37

Cumières–le–Mort–Homme

35

p 38 Passchendaele p 39 Remersdaal I Bois Rouge

6 68 12

p 41

Thiepval I Ulster Tower

18

p 42

Vierstraat

11

p 43

Massiges I La Main de Massiges

30

p 44 Pfetterhouse p 47 47

31 34

p 31

p 40 Loos–en–Gohelle

44

67

p 21

p 26 Vauquois

40

50

Beaumont-Hamel I Sunken Road

p 64 Geishouse I Grand Ballon

63 16 59


This publication was initiated and made possible by my dear friends Will & Jan van Hoof, in the run-up to the Hindenburgline Project exhibitions in the fall and winter of 2018.

Hindenburgline Project APP

Dutch language . with historical footage and poetry performed by Serge R. van Duijnhoven's and his literary band Dichters Dansen Niet (Poet's Don't Dance) . special guest appearance of Tommy Wieringa. the app was designed and programmed in collaboration with final exam students of the Academy of Communication & User Experience, Avans University, Breda NL


coloPHon . Publisher

Will en Jan van Hoof Fonds Vughterweg 58—60 5211 CM 's–Hertogenbosch NL www.janvanhoofgalerie.nl

. Photography

L.J.A.D. Creyghton www.creyghton.com

Text | Book design

. Design HLP H–vignette . Design HLP map | website . Fonts

rudo Hartman, The Hague NL ATTAK • Powergestaltung, ’s–Hertogenbosch NL ATTAK Type | AT Hindenburg, 2013 | AT Hindenburg stencil, 2013 Emigre — Zuzana Licko | Matrix, 1986 Eric Gill | Gill Sans, 1928

. Portrait

Jes van der Bijl, Haaren NL

. Translation NL > E

Jan Warndorff, Utrecht NL

. Paper

SoporSet Premium Offset NI, 190g/m²

. Cover . Print

Winter & Company | Wibalin ® Natural, black Dekkers Van Gerwen, 's–Hertogenbosch NL

. Binding

B.V. Boekbinderij Abbringh, Groningen NL First Edition . 300 copies . book launch at pan amsterdam . Jan van Hoof Galerie . boot #13 . 22 . XI . 2018

Copyright © 2018 . photography . L.J.A.D. Creyghton, The Netherlands I Copyright © 2018 . portrait L.J.A.D. Creyghton . Jes van der Bijl, The Netherlands I All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact the publisher.

jan van hoof galerie


gestadig voorwa arts . steadily forward

1 1. x1.2018