__MAIN_TEXT__

Page 1

Memòria d’Activitat 2018

Creu Roja a Terrassa

Memòria d’activitats

2018

Humanitat

Imparcialitat

Neutralitat

Independència

Voluntariat

Unitat

1 Universalitat


Memòria d’Activitat 2018

Presentació Des de que va iniciar la darrera crisi socioeconòmica les persones ateses des del programa de lluita contra la pobresa i l’exclusió social no van deixar de créixer fins al 2014, així des de fa dos anys el nombre de persones ateses per pobresa econòmica s’ha estabilitzat amb petites variacions anuals.

La resposta de la Creu Roja davant la crisi va centrar-se en un primer moment a cobrir necessitats bàsiques de les persones afectades, principalment d’alimentació i habitatge. Però aviat vam veure la necessitat de combinar la tasca més assistencial amb mesures socioeducatives. Així actualment els nostres esforços com a organització humanitària es centren en dos aspectes claus: ▪

Garantir la dignitat dels perceptors de les nostres ajudes i intentar normalitzar al màxim la seva vida. En aquesta línia al llarg del 2018 hem fet canvis en la distribució d’aliments per tal d’ampliar la capacitat d’elecció de les persones usuàries dels productes que utilitzen.

Desenvolupar les capacitats de les persones amb les que treballem per a que siguin capaces de superar la seva situació, aquest treball és especialment important amb infants i joves per la seva major vulnerabilitat i les seves potencialitats, així estem consolidant el projecte d’èxit acadèmic a l’institut. Però cal no oblidar als adults, és per això que totes les ajudes que lliurem estan vinculades a un treball socioeducatiu amb els components familiars de forma personalitzada i també mitjançant tallers d’economia domèstica.

Al llarg d’aquest any hem incrementat el nostre treball amb l’entorn com a eina que possibiliti una major cohesió social i una societat més inclusiva. Tot i la millora macroeconòmica s’obren nous reptes els propers anys, i es tracta de no oblidar a les persones que pateixen la desigualtat del nou context socioeconòmic

alhora que

treballem per la cohesió social i el desenvolupament de les necessitats emergents.

2


Memòria d’Activitat 2018

Àrea d’influència La Creu Roja està organizada a nivell territorial per assambleas locals i comarcals que garantitzen la proximitat amb les persones i el coneixement proper de les problemàtiques. Així l’assamblea local de la Creu Roja a Terrassa exten la seva àrea d’influència també al munipis de Matadepera, Rellinars, Vacarisses, Viladecavalls i Ullastrell.

Municipi Terrassa

Habitants 215.214

Matadepera

8.900

Viladecavalls

7.365

Vacarisses

6.143

Ullastrell

2.043

Rellinars

748

Total àrea

240.413

3


Memòria d’Activitat 2018

Una organització de persones solidàries Els voluntaris i voluntàries són persones que de forma personal i reflexiva decideixen donar part del seu temps per a la millora de la societat en el marc dels projectes d’intervenció de la Creu Roja. La Creu Roja és una associació integrada per persones de diversa formació, procedència, pensament i ideologia, i per tant es caracteritza com a diversa, plural i oberta. Aquesta associació de 768 voluntaris i voluntàries parteix d'una opció lliure de la persona, que assumeix els fins i els compromisos col·lectius marcats per tots, en base als principis de la participació. Distribució del voluntariat per edat

Gènere del voluntariat Homes 33%

200 150 100 50 0 Menys De 21 a De 31 a De 41 a De 51 a Més de de 20 30 40 50 65 65

Dones 67%

Al llarg de l’any s’han incorporat 167 nous voluntaris i voluntàries, i s’han donat de baixa 308 membres, conformant un grup de 760 persones voluntàries, més 58 assimilats al voluntariat que també han desenvolupat acció voluntària. Evolució del nombre de voluntariat del 2006 al 2018

4


Memòria d’Activitat 2018

Ser soci o sòcia de Creu Roja és una forma de demostrar-se a un mateix que s’està per sobre de la indiferència, d’implicar-se amb la millora de la societat donant el seu suport econòmic. La tasca que desenvolupa la Creu Roja no seria possible sense el suport econòmic dels socis i sòcies de l’entitat que amb les seves aportacions econòmiques periòdiques garanteixen la viabilitat econòmica de la institució així com també la seva independència. Percentatges de socis, sòcies i empreses sòcies Empreses 3% Homes 36% Dones 61%

La Creu Roja a Terrassa compta amb 8.026 socis i sòcies, una xifra que s’ha mantingut pràcticament igual que a l’any anterior. Evolució del total de socis i sòcies

Evolució d’altes i baixes El Comitè Local de la Creu Roja a Terrassa, el màxim òrgan de decisió de la institució a nivell local, els seus vocals són escollits entre els socis, sòcies i voluntariat de la institució.

5


Memòria d’Activitat 2018

Càrrecs institucionals:

Marià Gàllego i Gàllego President

Juan Pedro Berloso Sesma Secretari

Vocals 2014-2018:

Teresa

Joan

Ines

Montalà i

Ventura

Llordes

Prat

Torres

Roca

Anna Maria Resina

Xavier

M Dolors

Raul

Caparrós

Codina

Muñoz

Obiols

Casas

Fornieles

Vocals que renoven o s’incorporen al procés electoral del 2018:

Teresa Montalà i

Joan Ventura

Anna Bertran

Josep Maurici

Mariona Pérez

Prat

Torres

Jofresa

Duch Badal

Eixarch

Maria Dolors Estany Casas

Victor Caballero Clarès

Representants:

Loli Bordes Satué Coordinadora Local

Albert Planell Sauri Representant Administració Local

6


Memòria d’Activitat 2018

Activitats per a cobrir les noves necessitats La Creu Roja és una Institució cada cop més a prop de les persones, i és per això que es defineix com a interdisciplinar, la nostra acció no es refereix a un àmbit concret, sinó que treballem en diversos àmbits on la nostra presència es fa necessària. En aquest sentit, els projectes es creen a partir de les necessitats detectades pel propi voluntariat o de les demandes efectuades pels agents socials, i són objecte de revisió i adaptació constant. En els darrers anys la nostra intervenció es centra en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social amb un treball integral sobre les persones amb les que intervenim que prové dels diferents programes i projectes de l’entitat. Des del Marc d’Atenció a les Persones de Creu Roja es configura un treball integral envers les persones que atenem de forma que l’atenció es dona de forma transversal. Així aquesta atenció no es centra en cobrir necessitats concretes sinó que es centra en el desenvolupament, prevenció i rehabilitació de les persones, mitjançant una atenció personalitzada i el treball comunitari i socioeducatiu.

Marc d’Atenció a les Persones

EXECUCIÓ

Acollida

Valoració

Adscripció al projecte

Pla Personalitzat d’Intervenció

Baixa del projecte

Evaluació situació

Compromís amb Creu Roja

7


Memòria d’Activitat 2018

Perfil persona usuària El perfil del cap de família que s’adreça a la Creu Roja per a sol·licitar el nostre suport és:

Dona autòctona d’entre 35 i 39 anys amb fills amb estudis primaris i més de dos anys a l’atur Situació laboral de la població activa atesa per Creu Roja

13,7%

74%

7%

desocupades Treballant a temps complet

Treballant a temps parcial

4%

4,5%

Treballant sense contracte

Altres situacions

Piràmide d’edats de les persones ateses al 2018 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 -8%

Homes Dones

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10% 8


Memòria d’Activitat 2018

Programes d’intervenció Infància i Joventut Treballem amb infants i joves en risc d’exclusió social, tot oferint-los una base que faciliti el seu desenvolupament social, cognitiu i afectiu. En un moment com l’actual reforçar les capacitats dels infants i joves avui és clau per garantir un futur millor per a ells. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Intervenció socioeducativa en medi obert - Patis Punt de Trobada Familiar Acompanyament educatiu: Tallers d’Èxit acadèmic Espais d’Èxit escolar per a infants en risc d’exclusió social. Activació Juvenil: Djambar Casals d’Estiu Campanya de Joguines Compliment de mesures en medi obert per responsabilitats penals de menors Durant el 2018 hem atès a un total de 377 infants i joves

Gènere Treballem per a la igualtat entre homes i dones de forma transveral a tots els nostres programes i projectes, i amb accions directament adreçades a les dones en dificultat social. ▪ ▪

Projecte d’empoderament de dones i fills en situació de vulnerabilitat. Teleassistència Mòbil per a víctimes de violència de gènere. Durant el 2018 hem atès un total de 199 dones. 9


Memòria d’Activitat 2018

Gent Gran Treballem per a millorar la qualitat de vida de les persones grans i la seva capacitat per a afrontar les situacions de dependència, a través del reconeixement dels seus drets i de la seva valoració com a persones. Fomentem la seva autonomia personal, l’envelliment actiu, i la seva relació amb l’entorn. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Tallers d’Estimulació Cognitiva Servei de Teleassistència Domiciliària i Mòbil Grup de suport als cuidadors informals Serveis individualitzats d’acompanyament Ajudes tècniques Centre de Contacte de Proximitat Envelliment Saludable Activitats grupals contra la soledat no volguda LOPE Tallers intergeneracionals

Durant el 2018 hem atès a un total de 1.236 persones grans s’han realitzat 58 xerrades de sensibilització a les que han participat 1.740 persones

10


Memòria d’Activitat 2018

Ocupació Treballem en la millora de la qualitat de vida de totes les persones, enfortint les capacitats dels col·lectius vulnerables. ▪ ▪ ▪ ▪

Atenció, orientació i acollida laboral Mòduls d’habilitats i coneixements prelaborals Itineraris integrals d’orientació per a la millorar de l’ocupabilitat Prospecció d’empreses i intermediació laboral

Durant el 2018 un total de 335 persones han participat al programa d’ocupació

Persones amb discapacitat Treballem amb les persones que tenen una manera especial de veure el món. Treballem amb les persones que necessiten una atenció especial per a garantir el seu accés a l’oci i la relació amb el seu entorn. ▪ ▪ ▪

Suport al Programa d'Integració Esportiva / Escola de Natació Ajudes tècniques i productes de suport Accions de sensibilització envers les discapacitats

Durant el 2018 hem atès a un total de 49 persones amb discapacitat i s’han realitzat 1 acció de sensibilització a les que han participat 150 persones

11


Memòria d’Activitat 2018

Persones immigrades i refugiades Treballem amb les persones, ciutadans i veïns, sense exclusió pel seu origen ni religió. Treballem per la convivència positiva i de qualitat. Treballem per als drets i deures dels ciutadans i ciutadanes, i amb els drets humans de totes les persones. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Formació lingüística i llenguatge funcional per a persones immigrades DARWUKA Orientació social i assaig d'habilitats socials i coneixement de l'entorn Projecte per a l'obtenció del permís B de conducció per a immigrants Centre d’acollida per a persones sol·licitants i beneficiàries d’asil. Acompanyament a la integració de persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional. Durant el 2018 hem intervingut amb un total de 275 persones

16 noves places d’acollida per a refugiats a Terrassa El 2018 ha estat el primer any complet de funcionament a Terreassa d’un centre d’acollida per a persones refugiades depenent del programa estatal del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social” i gestionat per la Creu Roja. Aquest centre compta amb 16 places i està distribuït en 4 dispositius de 4 places cadascun, està especialitzat en la protecció internacional de dones i persones amb orientació i gènere divers. 12


Memòria d’Activitat 2018

Formació Treballem per a un voluntariat de qualitat degudament format. Treballem per a millorar la societat mitjançant la capacitació de les persones, transmetent la nostra experiència al conjunt de la societat. Tipus de formació

2018

Formació per a la intervenció i desenvolupament institucional

167

Formació per a la participació i inclusió social

94

Formació per a la població

1.052

TOTAL

1.313

Durant el 2018 hem tingut 1.313 alumnes que han participat a 107 cursos

Des de Creu Roja participem activament en el projecte “Terrassa, ciutat cardioprotegida” contribuint en la formació de suport vital bàsic i

utilització

dels

Desfibril·ladors

Externs

Automàtics que l’Ajuntament a instal·lat arreu de la ciutat.

13


Memòria d’Activitat 2018

Socors i Emergències Treballem la prevenció i la salut. Treballem per al retorn a la normalitat i per a garantir la vida i la qualitat de vida de les persones quan té lloc un esdeveniment imprevist. Treballem per a la seguretat i l’assistència sanitària a l’esport i els actes culturals i populars. ▪

Serveis Sanitaris Preventius Terrestres.

Intervenció en emergències i catàstrofes.

Durant el 2018 s’ha atès a 258 persones a 193 serveis preventius.

Salut Treballem per potenciar bons hàbits saludables, sensibilitzar a la població en aspectes de la salut de com millorar. Fomentem l’aprenentatge i la prevenció com eina per treballar una vida més sana.

▪ ▪ ▪ ▪

Taller de memòria per a adults amb problemes de salut. Ajudes sanitàries: odontologia, òptica, etc. Promoció de la donació de sang Sensibilització hàbits saludables.

Durant el 2018 s’ha atès a 492 persones 14


Memòria d’Activitat 2018

Exclusió social Treballem per a garantir la dignitat de vida de totes les persones. Treballem per a que l’adversitat no impedeixi a les persones disposar d’un espai segur i saludable per a descansar. ▪

Servei d’Allotjament Temporal d’Urgència per fred intens

Servei Temporal d’Acollida Nocturna

El Rebost

Distribució de cistelles d’aliments

Distribució d’ajudes a nadons

Seguiment de famílies i targetes d’alimentació

Beques menjador i de casals d’estiu

Distribució de material escolar

Menjadors juvenils #mejarsalinsti

S’han atès a 8.127 persones

15


Memòria d’Activitat 2018

Resum xifres al 2018

Infància i joventut Persones amb discapacitat

2018 1656 49

Gent Gran

1236

Persones immigrades i refugiades

275

Gènere

199

Salut i Socors

685

Formació

1313

Exclusió social

8127

Ocupació

335

Accions de sensibilització i entorn TOTAL

Estabilització del nombre de persones usuàries 13.875

15.325 29.200

Distribució per àmbits de les persones ateses al 2018

16


Memòria d’Activitat 2018

Treball en xarxa

Des de Creu Roja duem a terme un treball coordinat amb entitats socials de la ciutat i l’administració pública, els òrgans, plataformes, i xarxes a les que participem són les següents: ▪

Consell Local de Joves

Pla de Formació en el Lleure

Xarxa Taleia

Consell de Benestar Social

Consell de Formació Professional

Taula de la Discapacitat

Consell Municipal de la Gent Gran

Consell Municipal de Solidaritat

Consell del Districte IV

Consell del Districte II

Comissió de seguiment de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària

Consell de Violència de Gènere

Consell de Protecció Civil

Plataforma de Voluntariat de Terrassa

Comissió d’Exclusió Social

Taula d’Immigració

Consell Municipal de Salut

Taula d’Emergència d’Habitatge

Fòrum de Ciutadania

Taula de sensellarisme

Taules Tècniques de Joves als districtes 2, 4 i 6

17


Memòria d’Activitat 2018

Dades econòmiques

Fonts de finançament Per al desenvolupament de les seves activitats, la Creu Roja compta amb els ingressos procedents de les quotes dels seus socis i sòcies, les subvencions i ajuts de les administracions públiques, les aportacions d’entitats i de particulars, els beneficis líquids dels diferents sortejos, així com les contraprestacions per serveis i prestacions socials i assistencials o d’altre índole.

Subvencions 34%

Fons Propis 41%

Prestació de serveis 25%

Tancament 2018 Ingresos

2.398.917 €

Despeses

2.256.226 €

Resultat

142.691 €

El resultat es reinverteix en increment d’ajudes i nous projectes socials al 2019

18


Memòria d’Activitat 2018

Despeses Com es distribueixen 100 euros de despesa general al 2018 Pobresa i exclusió social

Administració i captació de

Infància en dificultad social

Persones grans i discapacitats

Voluntariat i Formació

Ocupació

Fons

Persones immigrades i refugiades

Cooperació i DDHH

Socors i salud

Dones en dificultad social

Total despeses: 2.256.226 €

19


Memòria d’Activitat 2018

Eixos estratègics de futur Treballar contra la cronificació de la pobresa amb projectes d’apoderament de les persones, desenvolupament, rehabilitació i prevenció Referent a l’activitat Consolidar el nou marc d’atenció a les persones de Creu Roja a tots els

programes. ▪

Prioritzar els projectes liderats per voluntariat i amb un mínim suport professional.

Treballar en xarxa projectes de proximitat amb la Gent Gran amb una alta implantació als barris Reforçar i ampliar el treball socioeducatiu amb infants i joves en risc d’exclusió

social. Enfortir la capacitat de resposta sanitària, social i logística de l’entitat davant d’una

emergència. ▪

Potenciar el caràcter transversal del programa d’ocupació.

Mantenir el procés d’universalització dels primers auxilis a la ciutat.

Potenciar el treball en xarxa i la proximitat als barris cercant la col·laboració d’altres entitats.

Garantir la independència econòmica Referent al finançament ▪

Consolidar els ingressos provinents de l’Ajuntament de Terrassa.

Mantenir els ingressos propis de l’entitat i el suport social.

Mantenir l’equilibri 40%- 60% entre els ingressos provinents de l’administració i els propis.

Enfortir les estructures de voluntariat Referent als recursos humans ▪

Enfortir l’estructura de voluntariat: circuit d’entrada, participació, etc.

Adaptar la formació del voluntariat a les noves necessitats i nous projectes.

Crear recursos interns per a donar suport als nous perfils que s’incorporen.

Formar l’equip tècnic interdisciplinar i polivalent per a millorar la seva capacitat d’adaptació

20


Memòria d’Activitat 2018

Grans col·laboradors

21

Profile for Creu Roja Terrassa

Memòria d'Activitats 2018 - Creu Roja Terrassa  

Memòria d'Activitats 2018 - Creu Roja Terrassa  

Advertisement