Page 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙΔ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια του Νόμου 2218/94 όπως αυτός τροποποιήθηκε. Το ΠΤΑ Κρήτης εντάχθηκε στα 4 πιλοτικά Περιφερειακά Ταμεία της χώρας και ως εκ τούτου ανέλαβε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός καινοτόμου θεσμού, ο οποίος έχει ως στόχο την υποστήριξη των Περιφερειών της χώρας και της διαδικασίας της αποκέντρωσης. Κατά το χρόνο λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης διαπιστώθηκαν τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού του Περιφερειακού Ταμείου ως υπολόγου των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. : • Η ανάληψη της αρμοδιότητας του υπολόγου των έργων του Π.Δ.Ε από ένα φορέα ορθά στελεχωμένο και οργανωμένο - και όχι από ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών φυσικών προσώπων δημοσίων υπαλλήλων, - εγκατεστημένων σε ισάριθμες υπηρεσίες • Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και κατάλληλα εκπαιδευμένου στελεχιακού δυναμικού για την ανάληψη του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών με την συστηματοποίηση των διαδικασιών εκταμίευσης και συνεπώς η διευκόλυνση του τελικού δικαιούχου και την διαφάνεια των διαδικασιών. • Το ΠΤΑΚ αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό στην επιστημονική, τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας και ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής και διαχείρισης εθνικών και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων που του αναθέτει η Περιφέρεια ή άλλοι φορείς. Έτσι μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί - και διαχειρίζεται - περισσότερα από 90 ευρωπαϊκάανταγωνιστικά, καθώς και εθνικά προγράμματα και δράσεις, με συνέπεια την αξιοποίηση επιπρόσθετων κοινοτικών πόρων και την συσσώρευση πολύτιμης τεχνογνωσίας. Με της εφαρμογή από 1/1/2011 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», το ΠΤΑΚ διοικείται από 9/μελές Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι από 1/7/2011 ο Περιφερειάρχης Κρήτης. O σκοπός και οι κύριες αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης συνοψίζονται στα εξής:  Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,

΄΄Μέγαρο Χάνδαξ΄΄ Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, 71303 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: (2810) 220145, fax: (2810) 220138 e-mail:pta@crete-region.gr website: http://www.pta.gr


  

 

χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας. Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες. Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους. Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η Περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.

To ΠΤΑ Κρήτης κατά την διάρκεια του 2012 στα πλαίσια της δραστηριότητάς του ως υπόλογος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διενήργησε πληρωμές ύψους 75.000.000 € περίπου, για 313 έργα και μελέτες στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι πληρωμές αυτές αναλύονται ανά ΣΑΕΠ & ΣΑΜΠ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία Διαχειριζομένων

Πληρωμές

κεφαλαίων

2012

ΣΑΕΠ 002 ΣΑΕΠ 0022 ΣΑΕΠ 002/3 ΣΑΕΠ 102 ΣΑΕΠ 302/3 ΣΑΕΠ 002/8

16.201.702,93 1.485.936,83 1.722.316,00 90.340,44 37.880,22 16.106.521,18

΄΄Μέγαρο Χάνδαξ΄΄ Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, 71303 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: (2810) 220145, fax: (2810) 220138 e-mail:pta@crete-region.gr website: http://www.pta.gr


ΣΑΕΠ 302/2 ΣΑΕΠ 302/8 ΣΑΕΠ 402 ΣΑΜΠ 002 ΣΑΜΠ 002/3 ΣΑΝΑ 0168 ΣΑΝΑ 0408 ΣΑΝΑ 0498 ΣΑΝΑ 0318

93.107,25 2.415.406,43 6.413.002,58 772.038,85 285.095,06 18.427.831,17 7.877.929,51 2.244.292,69 1.922.233,20

Οι παραπάνω πληρωμές παρουσίασαν αύξηση κατά 28% σε σχέση με τον προϋπολογισμό που συντάχτηκε στις αρχές του 2012 (σύμφωνα με την 11271/ ΔΕ – 1542/15-3-2012 εγκύκλιο κατάρτισης του Π.Δ.Ε. 2012 του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Ναυτιλίας). Επιπρόσθετα εμφανίζουν μια αύξηση κατά 30% περίπου σε σχέση με τις πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2011. Κατά την διάρκεια του έτους 2012, το Π.Τ.Α. Κρήτης, ως αναπτυξιακός φορέας που χρηματοδοτεί αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το νησί καθώς και ως οικονομικός και διοικητικός διαχειριστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, διαχειρίστηκε κονδύλια και πραγματοποίησε επιπρόσθετες πληρωμές ύψους 2.500.000 €. Συγκεκριμένα, επιτέλεσε την οικονομική διαχείριση 23 ευρωπαϊκών προγραμμάτων με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 4.449.560,99 €, συμμετείχε στην ολοκλήρωση 89 πιστοποιήσεων από την Αρχή Πληρωμής, ανταποκρίθηκε σε 138 ελέγχους της παραπάνω υπηρεσίας, διεξήγε 12 διαγωνισμούς και παρήγαγε 109 αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεων με προμηθευτές. Η αποδοτικότητα αυτή επέτρεψε την αύξηση της απορροφητικότητας, την προσοδοφόρο αξιοποίηση επιπρόσθετων διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και τη μέγιστη ωφελιμότητα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την Περιφέρεια Κρήτης.

΄΄Μέγαρο Χάνδαξ΄΄ Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, 71303 Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: (2810) 220145, fax: (2810) 220138 e-mail:pta@crete-region.gr website: http://www.pta.gr

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης