a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 32 - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


www.cretavoice.gr

ν υ ο σ ή τ σ α ν α ς α α ν ν ε γ Αυτά τα Χριστού ώ ρ θ ν α ν ω τ η λ ί ε το χαµόγελο στα χ ς ε ν έ µ ω γ α π ς ι τ ν υ ο ν πων, ας ζεστά ’ σ ν υ ο σ ί ρ α χ ς α ι καρδιές τους κα υ ο π ή ω ζ ν η τ ι α τ ν ο ζ ί ν ω αυτούς που αγ τους αξίζει.

Χρόνια Πολλά

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, psns@otenet.gr ΜΑΝΟΣ ΒΑd∆ΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TΗΛ. 2821098443 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της Ενορίας Καθιανών Ακρωτηρίου και οι κάτοικοι του χωριού Καθιανών, ευχαριστούν θερµά τον Πρόεδρο της εταιρείας ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. κ. Σβουράκη Εµµανουήλ και το διοικητικό συµβούλιο για την ευγενή χορηγία (Επέκταση ∆ικτύου της ∆.Ε.Η. στον αύλιο χώρο του Ναού, την Ηλεκτροδότηση του Ναού, την ηλεκτρική εγκατάσταση και την εγκατάσταση µεγαφωνικού συστήµατος) στον Ιερό Ναό ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ στο χωριό µας Καθιανά Ακρωτηρίου.

Ευχαριστήριο

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Με ποιες προποθέσεις χορηγείται η άδεια

σχολικής παρακολούθησης

Η ΓΣΕΕ ενηµερώνει για τα δικαιώµατα των εργαζόµενων γονέων

Η ΓΣΕΕ µε ανακοίνωσή της, υπενθυµίζει ότι προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη στον εργαζόµενο, άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών µέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα στοιχειώδους (νηπιαγωγείο - δηµοτικό) ή µέσης (γυµνάσιο λύκειο) εκπαίδευσης. Βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9): - η διάρκεια της άδειας είναι µέχρι τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος. - η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των

αποδοχών. - οι εργαζόµενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα. - εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυµούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν µπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ηµέρες. - στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, αλλά όχι το προνήπιο. - εφόσον ισχύουν ευνο;κότερες ρυθµίσεις βάσει νόµου, ΣΣΕ ή Κανονισµών Εργασίας, εφαρµόζονται αυτές. Σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 4) η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι µαθητής ή µαθήτρια. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τα γραφεία του ΚΕΠΕΑ στο τηλέφωνο 210-8202174.

✤ Γονείς: Πώς µπορούµε

να βοηθήσουµε τα παιδιά να µην πίνουν αλκοόλ

Οι γιορτές πλησιάζουν και το ποτό µπαίνει στο προσκήνιο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο του χρόνου. Εκτός από τους µεγάλους, και οι µικρότεροι, µε αφορµή την περίσταση, ίσως δοκιµάσουν να πιούν αλκοόλ ή ακόµη και να µεθύσουν τις µέρες των γιορτών. Ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ενός παιδιού να κάνει χρήση αλκοόλ: • Οι σηµαντικές µεταβάσεις στη ζωή: η µετάβαση από το δηµοτικό στο γυµνάσιο/ στο λύκειο, η αποφοίτηση από το σχολείο, η απώλεια ενός σηµαντικού προσώπου στην οικογένεια, το διαζύγιο, η αλλαγή τόπου διαµονής ή φοίτησης κ.ο.κ. • Το ιστορικό κοινωνικών ή συναισθηµατικών δυσκολιών

4 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Οι εµπειρίες µε το ποτό δεν είναι απαραίτητο κοµµάτι της "ενηλικίωσης", ούτε θα πρέπει να θεωρούνται σαν τέτοιες. Όπως συµβαίνει µε κάθε δυνητικά εθιστική ουσία, το αλκοόλ δεν έχει καµία θέση στη ζωή και στις συνήθειες των ανήλικων ανθρώπων και η επαφή µε αυτό δε θα αποδειχθεί το ίδιο ανώδυνη για όλους.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

τους λέτε ότι το αλκοόλ στο σπίτι απαγορεύεται, για τα ίδια και τους φίλους τους. • Συνεργαστείτε µε το σχολείο, την κοινότητα όπου ζείτε, αλλά και µε την πολιτεία, για να προστατέψετε τα ανήλικα παιδιά από τη χρήση του αλκοόλ: • Τα σχολεία και η κοινότητα πρέπει να υποστηρίζουν και να επιβραβεύουν την απόφαση των νέων παιδιών να µην πίνουν. • Μην επιτρέπετε στα ανήλικα παιδιά να πίνουν σε πάρτι και κοινωνικές εκδηλώσεις, εντός ή εκτός σπιτιού. • Τα σχολεία και η κοινότητα πρέπει να αναγνωρίζουν και να παρεµβαίνουν νωρίς, όταν τα παιδιά εµπλακούν µε το αλκοόλ. • Το σπίτι, το σχολείο και η κοινότητα πρέπει να έχουν κανόνες για τη χρήση του αλκοόλ από ανήλικους • Οι συµφωνίες για τις αποδεκτές και τις µη αποδεκτές συµπεριφορές πρέπει να είναι εγκατεστηµένες, γνωστές και να εφαρµόζονται µε σταθερότητα.

• Η κατάθλιψη και άλλα σοβαρά συναισθηµατικά προβλήµατα • Το οικογενειακό ιστορικό αλκοολισµού • Οι επαφές µε συνοµηλίκους που συµµετέχουν σε προβληµατικές δραστηριότητες. • Γίνεται θετικοί. Γίνετε πρότυπο ρόλου. • Κρατηθείτε µακριά από το αλκοόλ σε

καταστάσεις υψηλού κινδύνου π.χ. µην οδηγείτε αυτοκίνητο και µη χειρίζεστε µηχανήµατα όταν έχετε πιει. • Ζητήστε βοήθεια για εσάς, αν έχετε κάποιο πρόβληµα που έχει σχέση µε αλκοόλ. • Μη δίνετε αλκοόλ στα παιδιά σας. Να

Υποστηρίξτε τα παιδιά και δώστε τους χώρο για να αναπτυχθούν: • Να συµµετέχετε στη ζωή των παιδιών σας. • Ενθαρρύνετε την εξελισσόµενη ανεξαρτησία των παιδιών, αλλά βάλτε τους και τα κατάλληλα όρια. • ∆ιευκολύνετε τα παιδιά να µοιραστούν πληροφορίες για τη ζωή τους. • Να γνωρίζετε που είναι τα παιδιά σας, µε

ποιον, τι κάνουν και ποιοι είναι οι φίλοι τους. • Προσπαθήστε να γνωρίσετε τους γονείς των φίλων των παιδιών σας. Μοιραστείτε µαζι τους τους κανόνες για τη χρήση του αλκοόλ. • Βρείτε τρόπους ώστε τα παιδιά να συµµετέχουν στην οικογενειακή ζωή, όπως το να κάνουν µικρές δουλειές στο σπίτι, να βοηθούν εσάς ή τα αδέρφια τους. • Βάλτε ξεκάθαρους κανόνες -και για το αλκοόλ. Εφαρµόστε τους κανόνες που βάλατε! • Βοηθήστε τα παιδιά να βρουν τον τρόπο να περνούν όµορφα, χωρίς αλκοόλ. • Μην τους επιτρέπετε να πηγαίνουν σε πάρτι ή καταστήµατα όπου σερβίρουν αλκοόλ σε ανηλίκους. Μην επιτρέπετε αλκοόλ στα πάρτι που γίνονται στο δικό σας σπίτι. • Βοηθήστε τα παιδιά να αποφύγουν επικίνδυνες καταστάσεις, όπως το να βρίσκονται σε αυτοκίνητο που οδηγεί κάποιος που έχει πιει. • Βοηθήστε τα παιδιά να πάρουν επαγγελµατική βοήθεια, αν ανησυχείτε για την εµπλοκή τους µε το αλκοόλ. • Συµφωνήστε µια δέσµευση ανάµεσα σε εσάς και στα παιδιά σας, βάσει της οποίας θα υπόσχονται να µην πιουν αλκοόλ. Πηγή: SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) http://www.samhsa.gov

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 5


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr ✤ Πιο ευάλωτη η βόρεια Κρήτη στα ακραία καιρικά φαινόµενα Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι το νησί λόγω της γεωγραφικής του θέσης (εκτεθειµένο στον βοριά) θα βιώσει σε µερικά χρόνια, έντονα τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής

Η

Κρήτη και συγκεκριµένα οι παράκτιες περιοχές στο βόρειο τµήµα του νησιού, εκτιµάται πως θα υποστεί τις σοβαρότερες επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή, µε πληµµύρες από ακραία κύµατα, µέχρι το 2050, καθώς και την επόµενη πεντηκονταετία, µέχρι το 2100.Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες, τα επόµενα χρόνια θα υπάρξει συνολικά στην

Ελλάδα µία ένταση των ακραίων φαινοµένων και πληµµυρών, που σχετίζονται µε το κυµατικό κλίµα, χωρίς, ωστόσο, να προβλέπονται σενάρια µεγάλης καταστροφής και σηµαντικών αλλαγών στη µέση στάθµη των ελληνικών θαλασσών. Η Πελοπόννησος είναι, εκτός από την Κρήτη, ευάλωτη στα ακραία φαινόµενα, που σχετίζονται µε τα κύµατα. "Λόγω των βοριάδων θα έχουµε περισσότερα προβλήµατα στην Κρήτη, στο βόρειο τµήµα της Κρήτης και επίσης στην Πελοπόννησο, αν και θα υπάρχουν διαφορές σε όλες τις περιοχές, στις οποίες έχουµε παρατηρήσει προβλήµατα πληµµύρισης και διάβρωσης" ανέφερε, σε ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, καθηγητή Παναγιώτης Πρίνος, επιστηµονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου "Επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στη στάθµη και το κυµατικό κλίµα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα των παράκτιων περιοχών και στην ασφάλεια θαλάσσιων και παράκτιων έργων", που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπα8κού Προγράµµατος Ενίσχυσης της ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και Καινοτοµίας "Θαλής". Τον Ιανουάριο του 2012 ξεκίνησε η εκπόνηση της έρευνας, σχεδιασµένης αποκλειστικά για τις ελληνικές θάλασσες (Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος), η οποία παρουσιάζει εµπεριστατωµένα τις επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής στα ατµοσφαιρικά και στα θαλάσσια χαρακτηριστικά (ατµοσφαιρική πίεση, άνεµοι, µέση στάθµη θάλασσας, κύµατα, µετεωρολογική παλίρροια), στην τρωτότητα επιλεγµένων ελληνικών παράκτιων περιοχών σε κατάκλυση και διάβρωση, καθώς και στη λειτουργικότητα και ασφάλεια παράκτιων κατασκευών και λιµενικών έργων. "Έχουµε εξετάσει τα φαινόµενα, που σχετίζονται µε τα ακραία κύµατα, που µπορεί να προκαλέσουν πληµµύρες από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές. Γενικά, η κατάσταση δεν είναι τόσο αρνητική, αν και το τι θα συµβεί σχετίζεται µε κάποιο συγκεκριµένο σενάριο, δε µπορούµε να προβλέψουµε µε ακρίβεια τι θα γίνει σε δέκα χρόνια ή σε πέντε, γιατί µιλάµε γενικότερα, πώς θα συµπεριφερθεί το κλίµα σε βάθος µιας 30ετίας, 50ετίας" ανέφερε ο κ. Πρίνος. "∆εν θα έχουµε σηµαντικές αλλαγές στη µέση στάθµη των ελληνικών θαλασσών. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι θα έχουµε συχνότερη εµφάνιση ακραίων φαινοµένων. Οι µέσες τάσεις θα διατηρηθούν λίγο - πολύ στα σηµερινά επίπεδα" διευκρίνισε ο καθηγητής. "Καµία απειλή για το 80% των ακτών, ευάλωτες οι ακτές στο ∆έλτα των ποταµών" Ποιες είναι οι ελληνικές ακτές που απειλούνται, τόσο από την κλιµατική αλλαγή όσο και από την ανθρώπινη αυθαιρεσία, παρουσίασε, στη ίδια ηµερίδα για το πρόγραµµα "Θαλής", ο γεωλόγος- ιζηµατολόγος Χρήστος Αναγνώ-

6 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

"Έχουµε εξετάσει τα φαινόµενα, που σχετίζονται µε τα ακραία κύµατα, που µπορεί να προκαλέσουν πληµµύρες από τη θάλασσα στις παράκτιες περιοχές. Γενικά, η κατάσταση δεν είναι τόσο αρνητική, αν και το τι θα συµβεί σχετίζεται µε κάποιο συγκεκριµένο σενάριο, δε µπορούµε να προβλέψουµε µε ακρίβεια τι θα γίνει σε δέκα χρόνια ή σε πέντε, γιατί µιλάµε γενικότερα, πώς θα συµπεριφερθεί το κλίµα σε βάθος µιας 30ετίας, 50ετίας" ανέφερε ο κ. Πρίνος

στου, διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. "Οι απόκρηµνες ακτές, µε µικρές παραλίες, είναι το 80% των παράκτιων περιοχών, άρα γι' αυτές δεν υφίσταται θέµα -απειλή µε την καθηµερινή ορολογία- από την κλιµατική αλλαγή, από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας" είπε ο κ. Αναγνώστου. "Εκείνες που θα µπορούσαµε να πούµε ότι θα δεχθούν την επίθεση από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας είναι οι αποθέσεις οι δελτα7κές, που αποτελούν το 15% των ακτών, καθώς και κάποιες άλλες ακτές που είναι µπροστά από τις βραχώδεις και αντιστοιχούν σε ένα 5%" πρόσθεσε. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις δελτα7κές ακτές, ο ερευνητής διευκρίνισε ότι "σε αυτές υπερισχύει η δυναµική του ποταµού και δηµιουργεί παραλίες" και συνεπώς "αν έχουµε µεγαλύτερη τροφοδοσία, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, δεν θα έχουµε υποχώρηση στις ακτές στις περιοχές αυτές, αλλά είναι πιθανόν να έχουµε επέλαση της ξηράς". Ο κ. Αναγνώστου σηµείωσε ότι η ελληνική κοινωνία θα πρέπει, αντί να "στρεσάρεται" σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή, να προβληµατιστεί για ποιες συνέπειές της θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα και ποιες σχετίζονται απλώς µε την ανθρώπινη αυθαιρεσία. "Πρέπει να προστατεύσουµε από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας την πισίνα µέσα στη θάλασσα, πρέπει να πληρώσει η κοινωνία, για να προστατεύσει από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας το οικοδόµηµα στην Ρόδο, που έβγαλε άδεια για 1.800 µέτρα και οικοδόµησε 18.000 µέτρα; Θα πρέπει να πληρώσει η κοινωνία για να τον προστατέψει αυτόν το έκανε;" διερωτήθηκε. Πηγή: ΑΠΕ

"∆εν θα έχουµε σηµαντικές αλλαγές στη µέση στάθµη των ελληνικών θαλασσών. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι θα έχουµε συχνότερη εµφάνιση ακραίων φαινοµένων. Οι µέσες τάσεις θα διατηρηθούν λίγο - πολύ στα σηµερινά επίπεδα" διευκρίνισε ο καθηγητής.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Η Κρήτη εκπέµπει SOS: Θα γίνει πέντε βαθµούς

πιο θερµή στο τέλος του αιώνα

Τι προβλέπει ο υπεύθυνος του Τµήµατος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης δρ. Χαράλαµπος Φασουλάς

8 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τ

ον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι ειδικοί για αύξηση της θερµοκρασίας στην Κρήτη από 2 ως 5 βαθµούς Κελσίου ως το 2100. Η κλιµατική αλλαγή είναι απειλή για την οικονοµία, τη γεωργία και τον τουρισµό. Αν δε γίνει κάτι για να αντιµετωπιστεί θα µας κοστίσει όσο δύο φορές το σηµερινό χρέος, ενώ ταυτόχρονα οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις θα µειωθούν και ο τουρισµός θα µετακοµίσει... βορειότερα. Όπως είπε ο δρ. Χαράλαµπος Φασουλάς, υπεύθυνος του Τµήµατος Γεωποικιλότητας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, σε ηµερίδα για το κλίµα που πραγµατοποιήθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, «ο υπέρµετρος καταναλωτισµός οδηγεί σε µία πολύ γρήγορη και ραγδαία αύξηση της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας σε παγκόσµιο επίπεδο». Οι ρύποι που παράγει η ανθρώπινη δραστηριότητα ανεβαίνουν στην ατµόσφαιρα και έχουν την ικανότητα να εγκλωβίζουν τη θερµότητα. Μην αφήνοντάς την να πάει στο διάστηµα, η θερµοκρασία της γης συνεχώς ανεβαίνει... Έτσι, λοιπόν, δυστυχώς, τα διάφορα µοντέλα που έχουν προκύψει από πάρα πολλούς διεθνείς οργανισµούς και όχι µεµονωµένους επιστήµονες, δείχνουν ότι πηγαίνουµε σε µία αύξηση της θερµοκρασίας στο τέλος του αιώνα αρκετά σηµα-


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Νερό Υπολογίζεται ότι στην Κρήτη θα υπάρξει µια µείωση περίπου 30% του νερού που θα έχουµε για κατανάλωση µέχρι το τέλος του 2.100. Και αυτό γιατί αφενός µεν περιορίζονται οι βροχοπτώσεις κατά 20% µε 30%, αλλά θα είναι πιο έντονες. Και όπως επισηµαίνει ο κ. Φασουλάς, «οι έντονες βροχές δεν αφήνουν το νερό να κατέβει µέσα στα πετρώµατα. Και µε δεδοµένο ότι η Κρήτη εξαρτάται από το υπόγειο νερό θα υπάρξει µεγάλο πρόβληµα».

ντική, της τάξης των 4 µε 4,5 βαθµών Κελσίου. Σύµφωνα µε τον κ. Φασουλά, σε επίπεδο Ελλάδας η αντίστοιχη αύξηση προβλέπεται σε 3 µε 4,5 βαθµούς Κελσίου και σε επίπεδο Κρήτης από 2 ως 5. Σε πανελλαδικό επίπεδο αναµένεται να αυξηθούν κατά 40 οι ηµέρες ανά έτος µε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 35 βαθµών Κελσίου. Ταυτόχρονα, όπως επισηµαίνει, για τη

βόρεια Κρήτη εκτιµάται ότι θα αυξηθούν οι µέρες όπου θα επικρατούν ειδικές συνθήκες και κυρίως αυτό θα είναι αποτέλεσµα του ότι ενδέχεται να αλλάξει η διεύθυνση των επικρατούντων ανέµων. Από βοριάδες και νοτιάδες, φαίνεται πως οι άνεµοι που θα επικρατούν στο µέλλον θα είναι ανατολικοί, γεγονός που σηµαίνει λιγότερη βροχή. Λιγότερη βροχή σηµαίνει, όµως, και λιγότερο νερό...

«∆ύο φορές το σηµερινό µας χρέος»... Οι συνέπειες όλων των προαναφερόµενων απειλούν άµεσα την οικονοµία σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Αν δεν κάνουµε τίποτα για να περιορίσουµε τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, το κόστος για την Ελλάδα µέχρι το 2.100 θα είναι όσο δύο φορές το σηµερινό χρέος της χώρας. 6% του ΑΕΠ µε σηµερινές τιµές, όπως τονίζει ο κ. Φασουλάς. Ο τουρισµός θα κοστίζει ακριβότερα, καθώς

θα γίνεται µεγάλη κατανάλωση νερού και ενέργειας. Ίσως η αύξηση της θερµοκρασίας να οδηγήσει ένα µεγάλο µέρος των τουριστών σε πιο... δροσερές χώρες της βόρειας Ευρώπης. Ταυτόχρονα, ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης στην Κρήτη, ο πρωτογενής τοµέας, θα αντιµετωπίζει επίσης πρόβληµα. Η διάβρωση του εδάφους, η ερηµοποίηση και η µείωση του νερού, θα µειώσουν την έκταση της καλλιεργήσιµης γης, άρα και των παραγόµενων προ7όντων.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ "Κουτσουρεµένο" φέτος το επίδοµα θέρµανσης ∆είτε αν και πόσα χρήµατα δικαιούσθε. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα της καταβολής του "Άνοιξε" την προηγούµενη εβδοµάδα η εφαρµογή στο Taxisnet για το επίδοµα στο πετρέλαιο θέρµανσης, σύµφωνα µε όσα δήλωσε η ∆ιευθύντρια Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γ.Γ. ∆ηµοσίων Εσόδων, Σοφία Σεχπερίδου. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδόµατος θέρµανσης – Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 12.000 Ευρώ για άγαµο και 20.000 για έγγαµο, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 Ευρώ για κάθε τέκνο. – Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να µην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ για τους άγαµους και το ποσό των 200.000 Ευρώ για τους έγγαµους και τις µονογονε7κές οικογένειες. Πώς θα πάρετε το επίδοµα θέρµανσης Πρώτο βασικό βήµα είναι η συµπλήρωση της αίτησης από τους δικαιούχους. Αναλυτικά, όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

10 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

– ο αριθµός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος-υπόχρεου φορολογικής δήλωσης, – το ονοµατεπώνυµό του, – ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων του, – ο αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ) στον οποίο επιθυµεί να πιστωθεί το ποσό και το ονοµατεπώνυµο του πρώτου δικαιούχου, – ο αριθµός παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του ακινήτου κύριας κατοικίας, – η ταχυδροµική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, – αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόµενη ή δωρεάν παραχωρούµενη καθώς και ο ΑΦΜ του εκµισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος, – τα τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, – η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία, – τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου). Τι πρέπει να κάνουν οι διαχειριστές πολυκατοικιών Παράλληλα οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρίες διαχείρισης πολυκατοικιών, δηλώνουν στην εφαρµογή τα ακόλουθα στοιχεία: – τον αριθµό φορολογικού µητρώου του

διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας, – τον ΑΦΜ της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει, – τον αριθµό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ή µιας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που εκπροσωπεί την πολυκατοικία, – τα χιλιοστά συµµετοχής των διαµερισµάτων στις δαπάνες θέρµανσης, – το ονοµατεπώνυµο των φυσικών προσώπων που διαµένουν στα διαµερίσµατα τα

οποία δεν χρησιµοποιούνται ως επαγγελµατική στέγη. Μετά τη συµπλήρωση των παραπάνω στοιχείων προβαίνουν σε ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωµής. Η ενεργοποίηση αυτή δεν µπορεί να γίνει µετά τις 30 Μαου 2016. Πότε θα καταβάλλεται το επίδοµα – Για αιτήσεις που υποβάλλονται έως 31 ∆εκεµβρίου 2015 και σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση πληρωµής, το ποσό επιδόµατος θέρµανσης που δικαιούνται οι αιτούντες

βάσει των πραγµατοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρµανσης καταβάλλεται έως 2 Φεβρουαρίου 2016. – Για αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστηµα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Μαου 2016 το ποσό επιδόµατος θέρµανσης που δικαιούνται οι αιτούντες βάσει των πραγµατοποιηθεισών αγορών πετρελαίου θέρµανσης καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου 2016. Επιδοτούµενα λίτρα ανά γεωγραφική περιοχή Στην Α΄ Ζώνη (Γρεβενά, Κοζάνη, Καστοριά, Φλώρινα, ∆ράµα, Ευρυτανία) τα ανώτατα επιδοτούµενα λίτρα είναι 2.500 το χρόνο. Στην Β΄ Ζώνη (Ιωάννινα, Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Αρκαδία, Πιερία, Ηµαθία, Πέλλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Χαλκιδική, Σέρρες, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρου) τα ανώτατα επιδοτούµενα λίτρα είναι 1.500. Στην Γ΄ Ζώνη (Αττική, Κόρινθος, Ηλεία, Αχαα, Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Βοιωτία, Εύβοια, Μαγνησία, Λέσβος, Χίος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα) τα ανώτατα επιδοτούµενα λίτρα είναι 800. Στην ∆΄ Ζώνη (Κρήτη, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, Σάµος, Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Κύθηρα, νησιά Σαρωνικού) τα ανώτατα επιδοτούµενα λίτρα ανέρχονται σε 500.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πετρέλαιο στην Ελλάδα: Πόσο παράγουµε, πόσο καταναλώνουµε,

από πού εισάγουµε και τα σχέδια για το µέλλον

Η θέση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό χάρτη και πόσο θα επηρεαστεί από την προσδοκία εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων που έχουν εντοπιστεί Με φόντο τη µεγάλη πτώση των διεθνών τιµών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις τηςσύµφωνα µε αναφορά της Wood Mackenzie, θεωρείται αβέβαιο το µέλλον projects συνολικής αξίας που κυµαίνεται γύρω στα 1,5 τρισ. δολάρια- αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η θέση και ο ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή αγορά πετρελαίου, ειδικά στον απόηχο του «ελληνικού ζητήµατος».

12 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι µελέτη που δηµοσιεύθηκε από το Thomson Reuters Oil Research & Forecasts, µε τίτλο «Greece In The Oil Market» εξετάζει το εν λόγω θέµα υπό το πρίσµα της «θύελλας» που προκλήθηκε από την µακρά διαπραγµάτευση της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ιανουάριο και µετά, ειδικά λαµβανοµένων υπόψιν παραγόντων όπως τα capital

controls και οι φόβοι περί Grexit. Όπως σηµειώνεται στην εν λόγω ανάλυση, σηµειώθηκε απότοµη άνοδος του φορτίων αργού προς την Ελλάδα τον Ιούλιο, κάτι που αποδίδεται στις προετοιµασίες για ένα ενδεχόµενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. «Με την εξαίρεση του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου, η χώρα εισήγαγε πάνω από 10 εκατ. βαρέλια µηνι-

αίως, κάτι που υπερβαίνει τα παρόντα επίπεδα εσωτερικής κατανάλωσης. Το 2015, το υψηλότερο επίπεδο εισαγωγών σηµειώθηκε τον Μάρτιο (17,5 εκατ. βαρέλια), καθώς οι φόβοι για ένα Grexit εντείνονταν, όπως και τον Ιούλιο» σηµειώνεται σχετικά. Οι ελληνικές ανάγκες σε πετρέλαιο Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι οικονοµικές δυσκολίες είχαν επιπτώσεις στην κατανάλωση: Επί της παρούσης, η Ελλάδα καταναλώνει 290.000 µε 300.000 βαρέλια την ηµέρα από ένα peak 440.000 βαρελιών ηµερησίως το 2006. Συµπληρώνεται ότι, τη στιγµή που η Ε.Ε. συνολικά µειώνει την εξάρτησή της από τους υδρογονάνθρακες, το «προφίλ» της κατανάλωσης πετρελαίου στις οικονοµικά πιεζόµενες χώρες του νότου φαίνεται να ακολουθεί διαφορετικές τάσεις σε σχέση µε τις πιο προηγµένες οικονοµίες του βορρά. Η ζήτηση το πρώτο τρίµηνο του 2015 στην Ευρώπη και την Ελλάδα σηµείωσε άνοδο 4,6% (600.000 βαρέλια ηµερησίως) και 15% (40.000 βαρέλια ηµερησίως) αντίστοιχα, καθώς η ανάπτυξη των οικονοµιών ήταν 1,5% και 0,2% αντίστοιχα. Όσον αφορά στη µελλοντική πορεία, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΙΕΑ (International Energy Agency), η ελληνική ζήτηση αναµένεται να πέσει από τα 290.000 βαρέλια ηµερησίως το πρώτο τρίµηνο του 2015 στα 275.000 το τέταρτο τρίµηνο του 2016. Ωστόσο, σύµφωνα µε την εκτίµηση του Reuters, η πτώση αναµένεται να είναι ακόµα µεγαλύτερη. Η ελληνική παραγωγή και οι χώρες από όπου εισάγουµε πετρέλαιο Η ελληνική συνεισφορά στην παγκόσµια παραγωγή είναι µικρή. Επί της παρούσης, βρίσκεται στα 2.000 βαρέλια ηµερησίως, από το κοίτασµα του Πρίνου στον κόλπο


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τα διυλιστήρια, είναι συνολικά 4: 3 ηµικρατικά (ΕΛΠΕ), στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη και ένα ιδιωτικό (Motoroil) στην Κόρινθο.

της Καβάλας, το οποίο εκµεταλλεύεται η Energean Oil & Gas. Aναλυτικότερα, όσον αφορά στο κοµµάτι της ελληνικής παραγωγής, υπάρχουν τρεις offshore εξέδρες στον Πρίνο (2 παραγωγής και µία επεξεργασίας) και άλλη µία, φυσικού αερίου, στη νότια Καβάλα- κοίτασµα ωστόσο το οποίο είναι σχεδόν εξαντληµένο. Επίσης, σηµειώνεται ότι onshore υπάρχει και το εργοστάσιο Sigma στη Νέα Καρβάλη, όπου γίνεται επεξεργασία και διαχωρισµός, ενώ έχει σχεδιαστεί η τοποθέτηση άλλης µιας εξέδρας στον Πρίνο µέχρι το 2016. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη γεωτρητικό πρόγραµµα µε συνολικά 15 γεωτρήσεις µέχρι το τέλος του 2017 στον Πρίνο και σε δορυφορικά κοιτάσµατα, µε στόχο αύξηση παραγωγής µεταξύ 5.000 και 10.000 βαρελιών. Πρόσθετη παραγωγή µέσα στα επόµενα χρόνια µπορεί να υπάρξει εντός του 2017 από το Κατάκολο (επίσης από την Energean Oil&Gas), όπου αναµένεται γεώτρηση κατά τα τέλη του 2016 µε τις αρχές του 2017, που µπορεί να προσθέσει άλλα 1.500 µε 2.000 βαρέλια ηµερησίως. Σηµειώνεται ότι κατά το διάστηµα 2012-2014 πραγµατοποιήθηκε σειρά σεισµικών ερευνών από την νορβηγική Petroleum Geo-Services (PGS). Γενικότερα, άλλα πιθανά αποθέµατα εκτιµάται ότι υπάρχουν στα Γιάννενα και τον ΠατραYκό Κόλπο, ωστόσο επί της παρούσης η κύρια

παραγωγή προέρχεται από τον Πρίνο (Energean Oil&Gas), όπου το αποδεδειγµένο απόθεµα (2Ρ- proven/probable) ανέρχεται στα 30 εκατ. βαρέλια. Όσον αφορά στο Κατάκoλο, το κοίτασµα είναι απλά αποδεδειγµένο, και γίνονται µελέτες για να διαπιστωθεί η έκτασή του. Τα διυλιστήρια, είναι συνολικά 4: 3 ηµικρατικά (ΕΛΠΕ), στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη και ένα ιδιωτικό (Motoroil) στην Κόρινθο. Όσον αφορά στις χώρες από τις οποίες η Ελλάδα εισάγει πετρέλαιο, αυτή τη στιγµή είναι η Ρωσία και το Ιράκ, µε κάποια φορτία από τη Λιβύη, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Επίσης, η Ελλάδα αποτελούσε παραδοσιακά πρόθυµο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου, οπότε – και δεδοµένης της πρόσφατης συµφωνίας µεταξύ των 5+1 δυνάµεων και της Τεχεράνης σχετικά µε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραµµα- αναµένεται να αυξηθούν τα φορτία ιρανικού αργού προς τα ελληνικά διυλιστήρια. Οι επιπτώσεις της πτώσης των τιµών στον πετρελαYκό κλάδο διεθνώς Γενικότερα, οι επιπτώσεις της πτώσης των διε-

θνών τιµών του πετρελαίου (πλέον κινείται γύρω από τα 40 δολάρια το βαρέλι) κρίνονται ιδιαίτερα βαρείς:

Από την αρχή της πτώσης, τον Απρίλιο του 2014, εκτιµάται ότι έχουν χαθεί περίπου 200.000 θέσεις εργασίας παγκοσµίως σε περικοπές, ενώ, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Pareto Securities, το 2015 αναµένεται να «δει» τη µεγαλύτερη περικοπή δαπανών στον κλάδο τα τελευταία 30 έτη, η οποία αναµένεται να αγγίξει το 25% σε ετήσια βάση.

Για το 2016 αναµένεται άλλο ένα 16%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτιµάται πως για να θεωρείται ότι «βγαίνει» ο κλάδος (upstream) συνολικά, η τιµή πρέπει να βρίσκεται γύρω στα 60 δολάρια.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Γνωρίστε τα 14 περιφερειακά αεροδρόµια "φιλέτα" που παραχωρήθηκαν στην Fraport Τα περισσότερα αποτελούν σηµαντικές πύλες εισόδου και µέσω αυτών διακινούνται εκατοµµύρια άνθρωποι κάθε χρόνο

Π

αρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και αντίθετα µε την προεκλογική της δέσµευση, η κυβέρνηση προχώρησε τελικά στις 15 ∆εκεµβρίου, στην υπογραφή της σύµβασης παραχώρησης για 40 χρόνια των 14 σηµαντικότερων περιφερειακών αεροδροµίων, ανάµεσα στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το αεροδρόµιο των Χανίων. Η υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ΤΑΙΠΕ∆ και της κοινοπραξίας Fraport-Κοπελούζου, είναι µια εξέλιξη που φέρνει πιο κοντά την ανάληψη της λειτουργίας των αεροδροµίων από την ιδιωτική πρωτοβουλία, ωστόσο εκκρε-

14 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

µούν προσφυγές που έχουν κατατεθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας, από αυτοδιοίκηση και φορείς κατά της απόφασης αυτής και όλοι πλέον περιµένουν την ετυµηγορία του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου προκειµένου να χαράξουν τις επόµενες κινήσεις τους. ∆οθείσης της ευκαιρίας, καλό είναι να γνωρίζουµε ποια είναι τα 14 περιφερειακά αεροδρόµια "φιλέτα" τα οποία ετοιµάζονται να "φύγουν" από τον κρατικό έλεγχο, την ιστορία τους και την επιβατική τους κίνηση. Τα περισσότερα αποτελούν σηµαντικές πύλες εισόδου και µέσω αυτών διακινούνται εκατοµµύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Ας τα γνωρίσουµε:

1. «Μακεδονία» – Θεσσαλονίκη. Το τρίτο µεγαλύτερο αεροδρόµιο της χώρας (πίσω από Αθήνα και Ηράκλειο) συµπληρώνει φέτος 85 χρόνια ζωής. Οι κτηριακές του εγκαταστάσεις στην Μίκρα ξεπερνούν τα 21.000 τµ. Και αυτό τον καιρό πραγµατοποιείται επέκταση του διαδρόµου ώστε να µπορεί να φιλοξενήσει και µεγαλύτερα αεροσκάφη. Το 2014 ήταν η χρονιά του. Μετά από τέσσερις χρονιές πτωτικής κίνησης στις πτήσεις εσωτερικού όχι µόνο κατάφερε να επανακάµψει αλλά έσπασε το προηγούµενο ρεκόρ (2009 µε 872.000 αναχωρήσεις επιβατών) αλλά και το φράγµα του 1 εκατ. αναχωρήσεων. Φυσικά σε αυτό συνέβαλε η αύξηση του ανταγωνισµού (είσοδος Ryanair) και ο πόλεµος τιµών. Αντίστοιχα ρεκόρ στην τελευταία ολοκληρωµένη χρονιά και στις πτήσεις εξωτερικού ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 3 εκατ. επιβάτες που προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν από το αεροδρόµιο. 2. «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» - Χανιά. Ο Κρατικός Αερολιµένας Χανίων ονοµάσθηκε «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» προς τιµήν του Κρητικού επαναστάτη Ιωάννη ∆ασκαλογιάννη που τον 18ο αιώνα, πολέµησε ενάντια στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Ο αερολιµένας βρίσκεται στην χερσόνησο του Ακρωτηρίου (ή Σούδα) και απέχει περίπου 14 χιλιόµετρα από την πόλη των Χανίων. Η κίνηση των επιβατών στο αεροδρόµιο κατά το 2012 ήταν λίγο πάνω από 900.000. Το 1954 κατασκευάζεται το αεροδρόµιο Χανίων στο Μάλεµε και ως το 1959 εξυπηρετούσε µόνο πτήσεις εσωτερικού. Το 1959 µεταφέρεται στη χερσόνησο Ακρωτήρι, ενώ το 1967 κατασκευάστηκε ο πρώτος αεροσταθµός µε δύο θέσεις στάθµευσης αεροσκαφών. Το 1974 πραγµατοποιείται η πρώτη διεθνής πτήση προς το αεροδρόµιο. Η αύξηση του τουρισµού στα Χανιά δηµιούργησε την ανάγκη για δηµιουργία ενός νέου κτηρίου καθώς οι πτήσεις προς τον αερολιµένα αυξάνονται. Το 1996 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου αεροσταθµού σε διαφορετική θέση µε έξι θέσεις στάθµευσης αεροσκαφών, ενώ το 2005, ολοκληρώθηκε άλλη µια επέκταση του αεροδροµίου που έλαβε την ονοµασία "Κρατι-


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

κός Αερολιµένας Χανίων Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης". Αυτήν την περίοδο εκτελούνται νέες εργασίες επέκτασης. Το αεροδρόµιο «απογειώθηκε» το 2013 όταν η Ryanair πραγµατοποίησε την πρώτη της βάση στην Ελλάδα πραγµατοποιώντας πτήσεις προς 13 προορισµούς. Από τις 11.904 αφίξεις και αναχωρήσεις εξωτερικού που πραγµατοποιήθηκαν το 2014 «πέταξαν» πάνω από 1,85 εκατ. επιβάτες ενώ στο εσωτερικό άγγιξαν τις 600.000. 3. «Ι. Καποδίστριας» - Κέρκυρα. Το αεροδρόµιο που δηµιουργήθηκε το 1937 είχε σηµαντικό ρόλο στην Β παγκόσµιο πόλεµο καθώς χρησιµοποιήθηκε από τους Γερµανούς και τους Ιταλούς για τον ανεφοδιασµό µαχητικών αεροσκαφών. Τότε ο διάδροµος του ήταν 600 µέτρα. Με υλικά από µπάζα από κατεστραµµένα κτήρια έφτασε τα 800 µέτρα και επαναλειτούργησε ως κρατικός αερολιµένας το 1949. Πλέον µε τον διάδροµο του να φτάνει στα 2.375 µέτρα είναι (σ.σ. µεγάλο µέρος της δηµιουργήθηκε εντός της λιµνοθάλασσας Χαλικιόπουλου) είναι ένα από τα µεγαλύτερα σε διεθνείς αφίξεις στην χώρα. Στο αεροδρόµιο της Κέρκυρας το 2014 προσγειώθηκαν και απογειώθηκαν 15145 αεροσκάφη µεταφέροντας διεθνώς πάνω από 2,1 εκατ. επιβάτες ενώ στις πτήσεις εσωτερικού ο αριθµός των επιβατών άγγιξε τις 240.000. 4. «Μέγας Αλέξανδρος» Καβάλα. Το αεροδρόµιο που βρίσκεται στην Χρυσούπολη του νοµού Καβάλας εξυπηρετεί τόσο την Καβάλα όσο και τους γειτονικούς νοµούς ∆ράµας και Ξάνθης. Εδώ και 29 χρόνια είναι διεθνές αεροδρόµιο. Η αρχή έγινε µε πτήσεις από γερµανικές πόλεις όπου υπήρχε έντονο ελληνικό στοιχείο που είχε µεταναστεύσει από την περιοχή αλλά επεκτάθηκε και µε πτήσεις καθαρά τουριστικού χαρακτήρα µε τελικό προορισµό κυρίως την Θάσο. Στην λογική αυτή τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιούνται πτήσεις από και προς Ρωσία, Βρετανία και Τσεχία. Το 2014 πραγµατοποιήθηκαν 1428 πτήσεις εξωτερικού µε πάνω από 150 χιλ. επιβάτες ενώ στις 1772 αφίξεις και αναχωρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο εσωτερικό ταξίδευσαν σχεδόν 73 χιλ. επιβάτες.

8. «Άννα Πολλάτου» - Κεφαλλονιά. Το αεροδρόµιο που πήρε πρόσφατα το όνοµα της αδικοχαµένης ολυµπιονίκου που κατάγεται από την Κεφαλλονιά λειτούργησε για πρώτη φορά το 1971. Κατά την περασµένη χρονιά ταξίδευσαν από αυτό 59 χιλ. επιβάτες εσωτερικού και 420 χιλ. επιβάτες εξωτερικού. 9. «∆ιονύσιος Σολωµός» - Ζάκυνθος. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1972 ενώ δέκα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1982, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του νέου επιβατικού σταθµού µε τον οποίο το αεροδρόµιο της Ζακύνθου µπορούσε να δεχθεί διεθνείς πτήσεις. Βρίσκεται στην περιοχή του Λαχανά και οι κτιριακές του εγκαταστάσεις ξεπερνούν τα 13 χιλ. τ.µ.. Κατά το 2014 πάνω από 1,2 εκατ. επιβάτες διεθνών πτήσεων ταξίδευσαν από το «∆ιονύσιος Σολωµός» ενώ στις πτήσεις εσωτερικού ο αριθµός ήταν ελάχιστα κάτω από τις 40 χιλ. επιβάτες. 10. «∆ιαγόρας» - Ρόδος. Ξεκίνησε την λειτουργία του στις 28 Ιουνίου 1977 αντικαθιστώντας το ξεπερασµένο για πολιτική χρήση αεροδρόµιο που βρισκόταν µερικά χιλιόµετρα πιο ανατολικά στην περιοχή των Μαριτσών. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις φτάνουν τα 60.000 τ.µ. και το καθιστούν από τα µεγαλύτερα της χώρας καθώς µπορεί να εξυπηρετήσει πάνω από 1700 επιβάτες. Το 2004 πραγµατοποιήθηκαν 25.186 πτήσεις εξωτερικού µε τους επιβάτες να αγγίζουν τα 4 εκατ. ενώ στις 9.820 πτήσεις εσωτερικού οι επιβάτες έφθασαν τις 700.000.

11. «Οδυσσέας Ελύτης» - Μυτιλήνη. Ξεκίνησε την λειτουργία του το 1948 µε χωµάτινο διάδροµο µήκους 1.200 µέτρων και πλάτος 32 µέτρων . Το 1965 το κτίριο του Τερµατικού Σταθµού είχε εµβαδόν 368 τ.µ. . Την δεκαετία του 70 το µήκος του διαδρόµου θα φτάσει τα 1974 µέτρα ενώ µέχρι το 2000 θα βελτιωθούν οι υποδοµές και ο διάδροµος θα κατασκευαστεί µε νέο τάπητα θα µεγαλώσει και θα φτάσει στα 2.400 µέτρα και πλάτος 45 µέτρα . Με τις τελευταίες προσθήκες στον Τερµατικό σταθµός θα αποκτήσει συνολική επιφάνεια 2.000 τ.µ. Η πρώτη διεθνής πτήση πραγµατοποιήθηκε το 1980 και µε βάση τα τελευταία στοιχεία (2014) είναι από τα ελάχιστα νησιά µε διεθνές πτήσεις όπου οι ξένοι επισκέπτες είναι λιγότεροι (σχεδόν οι µισοί) από τους εγχώριους. Συγκεκριµένα πέρυσι ταξίδευσαν από και προς το εξωτερικό περίπου 150.000 άτοµα ενώ στις πτήσεις εσωτερικού από και προς την Μυτιλήνη οι ταξιδιώτες ξεπέρασαν τις 305.000. 12. «Ιπποκράτης» - Κω. Ο αερολιµένας βρίσκεται 27 χιλιόµετρα από την πόλη της Κω στην περιοχή Αντιµάχεια και λειτουργεί από το 1964. Το 2014 ξεπέρασε το φράγµα των 2 εκατ. επιβατών εξωτερικού ενώ στις πτήσεις εσωτερικού οι επιβάτες ήταν ελαφρώς πάνω από τις 190 χιλιάδες. 13. «Αρίσταρχος ο Σάµιος» - Σάµος. Ο αερολιµένας βρίσκεται 14 χιλιόµετρα από την πόλη της Σάµου στο ∆ήµο Πυθαγορείου και λειτουργεί από το 1963. Οι κτιριακές του εγκαταστάσεις καλύπτουν 7000 τ.µ.. Το 2014 απο εδώ ταξίδευσαν περίπου 250.000 επιβάτες εξωτερικού ενώ η κίνηση εσωτερικού καταµετράτε σε 150.000 επιβάτες. 14. «Α. Παπαδιαµάντης» - Σκιάθος. Το πλέον διάσηµο ελληνικό αεροδρόµιο στο Youtube χάρη στον µόλις 1570 µέτρων διάδροµο του που κάνει τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις θεαµατικές. Ξεκίνησε το 1972 αλλά λειτούργησε µόλις το 1991. Το 2014 ταξίδευσαν από αυτό περίπου 300.000 επιβάτες εξωτερικού ενώ στο εσωτερικό οι 758 πτήσεις µετέφεραν πάνω από 30.000 επιβάτες.

5. Αεροδρόµιο Σαντορίνης. Το αεροδρόµιο που βρίσκεται 6 χλµ. από την πόλη των Φηρών, στην περιοχή Μονόλιθος φιλοξενεί κτιριακές εγκαταστάσεις 4.000 τµ και δηµιουργήθηκε το 1976. Το 2014 οι επιβάτες εξωτερικού που το χρησιµοποίησαν ήταν πάνω από 620.000 ενώ στις πτήσεις εσωτερικού κινήθηκαν περίπου 550 χιλ. επιβάτες. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι ένας µεγάλος αριθµός των ταξιδιωτών εσωτερικού αφορά ξένους τουρίστες που προσεγγίζουν το νησί µέσω του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος. 6. Αεροδρόµιο Μυκόνου. Το αεροδρόµιο που λειτούργησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1971 βρίσκεται σε απόσταση 3 χλµ. από την Χώρα της Μυκόνου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν συνολική έκταση 8.000 τ.µ. και το 2014 εξυπηρέτησαν σχεδόν 500 χιλ. επιβάτες από το εξωτερικό και πάνω από 280 χιλ. σε πτήσεις εσωτερικού. 7. Αεροδρόµιο Ακτίου. Το αεροδρόµιο που διαθέτει το τρίτο κατά σειρά σε µήκος διαδρόµου στην Ελλάδα (4200m), µετά το Ελευθέριος Βενιζέλος (5500m) και το στρατιωτικό αεροδρόµιο Λάρισας (4800m) απέκτησε φέτος εποχική σύνδεση µε την Αθήνα καθώς κυρίως πραγµατοποιούνται σε αυτό διεθνείς πτήσεις charter. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2014 οι επιβάτες εσωτερικού κινήθηκαν στα επίπεδα των 6 χιλ. ενώ αυτοί του εξωτερικού ξεπέρασαν τις 350 χιλ.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 15


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Εκσυγχρονίζονται και γίνονται πιο ασφαλή, επτά λιµάνια του νοµού Χανίων Οι εργασίες εντάχθηκαν στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και θα έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο 2016 Επτά νέα σηµαντικά έργα συνολικού προ<πολογισµού 642.800,00 €, τα οποία θα αναβαθµίσουν ουσιαστικά τις λιµενικές υποδοµές σε ισάριθµα λιµάνια του Νοµού Χανίων, εντάχθηκαν το προηγούµενο διάστηµα από το Λιµενικό Ταµείο του Νοµού στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) 2015 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έργα αυτά αφορούν επισκευές-συντηρήσεις και βελτιώσεις-ανακατασκευές στα λιµάνια της Σούδας, του Καβονησίου Κισσάµου, της Χ. Σφακίων, της Αγ. Ρουµέλης, της Γαύδου και στους λιµενίσκους των Καλυβών και του Μαραθίου και αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί µέσα στο 2016. Τα επτά αυτά έργα έρχονται να προστεθούν στα 2 έργα συνολικού προ<πολογισµού 190.000,00 € που εντάχθηκαν από το Λ.Τ.Ν.Χ. στο Π.∆.Ε. 2012 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου µε ποσό 130.000,00 €(συν 60.000,00 €από ίδιους πόρους) και στα 8 έργα συνολικού προ<πολογισµού 841.000,00 €που εντάχθηκαν στο Π.∆.Ε. 2013 του Υ.Ν.Α. µε ποσό 778.000,00 €(συν 63.000,00 €από ίδιους πόρους), εκ των οποίων 6 έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 4 ολοκληρώνονται εντός του Νοεµβρίου, καθώς και στα 5 έργα συνολικού προ<πολογισµού 592.000,00 € που εντάχθηκαν στο Π.∆.Ε. 2014 του Υ.Ν.Α. τα οποία ολοκληρώνονται εντός των επόµενων µηνών. Με τα 22 αυτά έργα συνολικού προ<πολογισµού 2.265.800,00 €τα οποία εντάχθηκαν από το Λ.Τ.Ν.Χ. τα τρία τελευταία χρόνια στο Π.∆.Ε. του Υ.Ν.Α. µε συνολικό ποσό 2.142.800,00 €(συν 123.000,00 €από ίδιους πόρους) θωρακίζονται και αναβαθµίζονται σε µεγάλο βαθµό οι υποδοµές στα µεγαλύτερα λιµάνια του Νοµού Χανίων: στο λιµάνι της Σούδας, του Καβονησίου Κισάµου, των Σφακίων, της Παλαιόχωρας, του Κολυµβαρίου, της Γαύδου, της Αγ. Ρουµέλης, καθώς και στους λιµενίσκους Καλυβών και Μαραθίου. Αναλυτικά τα έργα που εντάχθηκαν στο Π.∆.Ε. 2015 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

16 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Χώρος υποδοχής επιβατών στο λιµάνι της Σούδας

Λιµενίσκος Μαραθίου

Λιµενίσκος Καλυβών

Λιµενίσκος Καλυβών


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Γιατί το Ιντερνετ είναι πιο αργό τα Χριστούγεννα Οι ταχύτητες πολλών εκατοµµυρίων ασύρµατων συνδέσεων είναι πιο αργές από ό,τι θα µπορούσαν να είναι - και στις γιορτές τείνουν να γίνουν ακόµη πιο αργές. H σύνδεσή σας στο internet, είναι πολύ πιθανό να αργεί χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο. Υπαίτιος είναι τα λαµπάκια στα Χριστουγεννιάτικα δέντρα.

• Κάντε του επανεκκίνηση • Χρησιµοποιήστε καλώδιο Ethernet

Internet για όλους σχεδιάζουν Ζούκερµπεργκ και Γκέιτς Κοινή δράση για καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ από όλο τον πλανήτη, αναλαµβάνουν ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερµπεργκ και ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.

Όπως αναφέρει το BBC, µια µελέτη της βρετανικής οργάνωσης Ofcom, προειδοποιεί τους χρήστες του διαδικτύου ότι οι παρεµβολές στις ασύρµατες συνδέσεις µπορούν να προέλθουν από πηγές, όπως τα µόνιτορ για τα µωρά, τον φούρνο µικροκυµάτων αλλά και τα χριστουγεννιάτικα λαµπιόνια.

Οι δύο άνδρες που συγκαταλέγονται µεταξύ των «κολοσσών» του ίντερνετ, αποφάσισαν µε αυτό τον τρόπο να συνεισφέρουν στο πρόγραµµα προσπάθεια του ΟΗΕ για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, στόχος που θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί µέχρι το 2030.

Μάλιστα η οργάνωση Oftcom κυκλοφόρησε και µια εφαρµογή που τσεκάρει την ποιότητα των ευρυζωνικών ασύρµατων συνδέσεων στο σπίτι ανάµεσα στο µόντεµρούτερ και στους φορητούς υπολογιστές, τις ταµπλέτες και τα κινητά τηλέφωνα. Οι ταχύτητες πολλών εκατοµµυρίων ασύρµατων συνδέσεων είναι πιο αργές από ό,τι θα µπορούσαν να είναι - και στις γιορτές τείνουν να γίνουν ακόµη πιο αργές. Οι καλύτερες συµβουλές για το διαδίκτυο • Κρατήστε το router µακριά από ηλεκτρικές συσκευές • Μετακινήστε το router σας σε ένα διαφορετικό µέρος του σπιτιού

Κοινή δράση για καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ από όλο τον πλανήτη έως το 2020 αναλαµβάνουν ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερµπεργκ και ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς.

Το Σάββατο, Ζούκερµπεργκ και Γκέιτς σε κοινή τους δήλωση, ανακοίνωσαν στον ΟΗΕ ότι στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν κοινή πρόσβαση στο ίντερνετ. «Όταν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα εργαλεία και στη γνώση του Ίντερνετ, έχουν πρόσβαση σε µέσα που καθιστούν τη ζωή καλύτερη για όλους εµάς. Το Ίντερνετ ανήκει σε όλους, θα πρέπει να είναι προσβάσιµο απ' όλους», αναφέρεται στην δήλωση που υπογράφεται ακόµα και από τους Τζίµι Γουέιλς, συνιδρυτή της δωρεάν διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, και τον τραγουδιστή των U2 Μπόνο. Το ποσό που θα διατεθεί για αυτόν τον σκοπό, δεν έγινε γνωστό.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 17


www.cretavoice.gr

• Σάββατο 05 ∆εκεµβρίου Ώρα 19:00 Έναρξη εκδηλώσεων µε την φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Τζανακάκη. Συµµετέχει η φιλαρµονική του ∆ήµου Κισσάµου και της Ι.Μ. Κισσάµου & Σελίνου και η χορωδία της Ι.Μ. Κισσάµου & Σελίνου. • ∆ευτέρα 07 ∆εκεµβρίου 19:00 ‘’Ο διαχρονικός Καζαντζάκης’’ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου. • Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου ώρα 18:00 φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου Καλουδιανών. • ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου ωρα 19:00 προβολή ταινίας για παιδιά στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου ,από το ∆ηµοτικό σχολείο ∆ραπανιά . • Σάββατο 19 ∆εκεµβρίου ώρα 18:30 φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου Πλατάνου. • Σάββατο 19 και Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 18:00 παιδική θεατρική παράσταση µε τιτλο «Ο καλοκάντζαρος σώζει το Κολικαντζαροχωριό» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου απο το 2ο νηπιαγωγείο Κισσάµου στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου. • ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 19:00 Μουσικοχορευτική βραδιά στην αίθουσα του ∆ήµου Κισσάµου απο τον χορευτικό σύλλογο ‘’Η Κίσσαµος’’. • Τετάρτη

23 ∆εκεµβρίου 20:30 Αφιέρωµα στον Ειρηναίο Γαλανάκη ‘’Προσµένοντας την γέννηση’’ στην αίθουσα εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου κατοίκων Πλατάνου. • Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου 18:30 θεατρική παράσταση µε τίτλο «Απαγορευµένα Χριστούγεννα» από την οµάδα του Γενικού Λυκείου Κισσάµου, µέρος εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. • 23 & 24 ∆εκεµβρίου το Χριστουγεννιάτικο τρένο του Ν.Ε.Σ.Κ. ταξιδεύει τους µικρούς και µεγαλύτερους φίλους του (17:00-23:00 & 11:00-17:00 αντίστοιχα) . • 24 ∆εκεµβρίου κάλαντα στους δρόµους της πόλης απο την φιλαρµονική του ∆ήµου Κισσάµου και της Ι.Μ. Κισσάµου & Σελίνου. • Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου 19:30 Ένα κουκλοθέατρο διαφορετικό. Με την τεχνική του Black Light και µεγάλες κούκλες. • 30 & 31 ∆εκεµβρίου το Χριστουγεννιάτικο τρένο του Ν.Ε.Σ.Κ. ταξιδεύει τους µικρούς και µεγαλύτερους φίλους του (11:00-17:00). • Τετάρτη 30 ∆εκεµβρίου 19:00 χορευτική επίδειξη στην πλατεία Τζανακάκη απο τις σχολές της πόλης µας (Γηγενής, Dance4you, Βαννέσα Κοκκίνου). • Τετάρτη 30 ∆εκεµβρίου 21:00 Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. ‘’Η νύχτα των ευχών’’ στην πλατεία Τζανακάκη. • Πέµπτη 31 ∆εκεµβρίου Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στους δρόµους της πόλης απο την φιλαρµονική του ∆ήµου Κισσάµου και της Ι.Μ. Κισσάµου & Σελίνου. ∆ιοργάνωση : ∆ήµος Κισσάµου Συνδιοργάνωση & επιµέλεια εκδηλώσεων : Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Κισσάµου, Νέος εµπορικός Σύλλογος Κισσάµου, Σύλλογος Γυναικών Καλουδιανών, Σύλλογος Πλατάνου η Ενότητα, Νεολαία Κισσάµου, θεατρικές οµάδες, χορευτικός σύλλογος ‘’η Κίσσαµος’’.

18 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α :

✤ Πρόγραµµα Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων ∆ήµου Κισσάµου

Κ Α Σ Τ Ε Λ Ι - Κ Ι Σ Σ Α Μ Ο Σ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η αρχαία Κίσαµος, παράλια πόλη στη βορειοδυτική ακτή της Κ ρήτης, έχει εντοπιστεί εδώ και αρκετούς αιώνες στην πεδιάδα που πλαισιώνει τον οµώνυµο κόλπο. Αυτή η αρχαία πόλη ήταν το λιµάνι της αρχαίας Πολυρρηνίας, της παλαιότερης δωρικής πόλης της Κ ρήτης, 7 χλµ. νότια της Κισάµου, ναυτικό και εµπορικό κέντρο της περιοχής. Μετά τη ρωµαϊκή κατάκτηση της Κ ρήτης (το 69 π.Χ.) η Κίσαµος εγνώρισε µεγάλη οικονοµική και οικιστική ανάπτυξη. Ο Πλίνιος (4,12,59) την τοποθετεί κοντά στην Πέργαµο και την Κυδωνία, ενώ ο Ιεροκλής (Συνέκδ. 14) µεταξύ Κυδωνίας και Καντάνου.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

κέντρο υγείας , καταστήµατα όλων των ειδών και βέβαια καφέ µπαρ και εστιατόρια σε διάφορα σηµεία της πόλης κεντρικά και παραλιακά. Ξεχωριστή είναι η παραλία τελωνίου όπου κατά µήκος ενός πεζόδροµου δίπλα στη θάλασσα θα βρείτε µαζεµένα καφέµπαρ και εστιατόρια ανοιχτά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Το αρχαιολογικό µουσείο της Κισσάµου, βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Στρατηγού Τζανακάκη. Είναι ένα διατηρητέο κτήριο µε σύγχρονους χώρους που φιλοξενεί αξιόλογα ευρήµατα της περιοχής από τους ρωµαFκούς ελληνιστικούς χρόνους. Πολύ εντυπωσιακά είναι τα ψηφιδωτά του µουσείου που έχουν µείνει αναλλοίωτα στο πέρασµα των χρόνων. Ιδιαίτερα γραφική η οδός Σκαλίδη, µε τα µικρά εµπορικά µαγαζιά και τα καφενεία υπήρξε το παλιό κέντρο της πόλης «παλιά αγορά» έως και σήµερα. Χαρακτηριστική είναι η αρχιτεκτονική των διατηρητέων κτηρίων µε τις παραδοσιακές καµάρες.

Η αρχαία Κίσαµος, παράλια πόλη στη βορειοδυτική ακτή της Κρήτης, έχει εντοπιστεί εδώ και αρκετούς αιώνες στην πεδιάδα που πλαισιώνει τον οµώνυµο κόλπο. Αυτή η αρχαία πόλη ήταν το λιµάνι της αρχαίας Πολυρρηνίας, της παλαιότερης δωρικής πόλης της Κρήτης, 7 χλµ. νότια της Κισάµου, ναυτικό και εµπορικό κέντρο της περιοχής. Μετά τη ρωµαFκή κατάκτηση της Κρήτης (το 69 π.Χ.) η Κίσαµος εγνώρισε µεγάλη οικονοµική και οικιστική ανάπτυξη. Ο Πλίνιος (4,12,59) την τοποθετεί κοντά στην Πέργαµο και την Κυδωνία, ενώ ο Ιεροκλής (Συνέκδ. 14) µεταξύ Κυδωνίας και Καντάνου. Η «Κίσαµος πόλις», όπως την αναφέρει ο Πτολεµαίος (3,17,8), βρίσκεται στο σηµερινό κόλπο της Κισάµου, στα σωζόµενα ερείπια κοντά στο Καστέλι (βενετσιάνικο φρούριο). Αν και βρισκόταν κοντά στη µεγάλη πόλη Πολυρρηνία της οποίας ήταν επίνειο, λειτούργησε ως αυτόνοµη κοινότητα και έκοψε δικά της νοµίσµατα. Τα νοµίσµατά της απεικόνιζαν στη µια πλευρά κεφαλή του Ερµή µε πέτασο και στην άλλη δελφίνι και τα γράµµατα ΚΣ.

νησιά ήµερη και άγρια Γραµβούσα και τη Λιµνοθάλασσα του Μπάλο. Μακριά λοιπόν από τον απρόσωπο µαζικό τουρισµό , ο επισκέπτης στην Κίσσαµο θα έχει την ευκαιρία να περάσει τις διακοπές του ανάµεσα στους ντόπιους και να γνωρίσει τα έθιµα και τις παραδόσεις τους µέσα από µια σειρά πλούσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Επίσης οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπως περιπατητικός τουρισµός και αγροτουρισµός αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες µε φυσιολατρικό ενδιαφέρον. Το Καστέλλι -Κίσσαµου είναι µια φιλόξενη πόλη άρτια οργανωµένη και αυτόνοµη. Υπάρχουν τράπεζες , ταχυδροµείο ,

Η Λίµνη, το µικρό γραφικό ψαρολίµανο της Κισσάµου (1,5χµ από το κέντρο) µε τις ψαροταβέρνες που βρίσκονται εκεί αποτελεί βασικό στοιχείο της παραδοσιακής πλευράς της Κισσάµου. Επίσης το εκκλησάκι του Αη Γιάννη Ντάµιαλη, χτισµένο µέσα σένα βράχο από το 10ο αιώνα (ανακατασκευάστηκε το 1947)και δίπλα του το µικρό τούνελ που οδηγεί στην οµώνυµη παραλία του Ντάµιαλη µε τα βότσαλα και τα βαθιά καθαρά νερά θα σας γοητεύσουν. Το Κισσαµίτικο λιµάνι είναι ο συνδετικός κρίκος της Κρήτης µε τα Κύθηρα και την Πελοπόννησο, ενώ υπάρχει και δροµολόγιο προς Πειραιά µία φορά την εβδοµάδα. Επίσης καθηµερινά αναχωρεί από το λιµάνι κρουαζιερόπλοιο προς το νησάκι της Γραµβούσας. Καστέλλι ...Ήλιος, θάλασσα, απέραντες παραλίες µε λευκή άµµο, παραδοσιακά χωριά, κάστρα και αρχαία ευρήµατα Ελάτε εδώ να γνωρίσετε την Κρητική παραδοσιακή µουσική µέσα από τους ήχους του Βιολιού και της λύρας.Ελάτε να σας φιλέψουµε µε ρακί και ξεροτήγανα...

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό µέρος του νοµού Χανίων, ανάµεσα στις δύο µεγάλες χερσονήσους της δυτικής Κρήτης, και απέχει 37 χιλιόµετρα από την πόλη των Χανίων.Στην Κρήτη, δεν είναι λίγοι αυτοί που την αποκαλούν και µε την ονοµασία Καστέλι, ονοµασία που προέρχεται από την περίοδο της βενετοκρατίας, εξαιτίας του κάστρου που έχτισαν εδώ οι Βενετοί. Το Καστέλλι -Κισσάµου είναι πόλη της δυτικής Κρήτης (κατ' άλλους γράφεται µε ένα σίγµα, Κίσαµος), στον οµώνυµο Κόλπο, δυτικά των Χανίων µε πληθυσµό 4.236 κατοίκους, έδρα του νέου δήµου Κισσάµου (µε συνολική έκταση 334 τ.χλµ. και πληθυσµό 10.790 κατοίκους. Ο νέος ∆ήµος περιλαµβάνει τις δηµοτικές ενότητες Ινναχωρίου και Μηθύµνης. Εδώ συνδυάζεται αρµονικά το βουνό µε τη θάλασσα , το παραδοσιακό µε το µοντέρνο. Παράγεται το διάσηµο κρασί της Κισάµου (κύρια ποικιλία αµπελιού το ρωµαίικο), στο λάδι και στην παραγωγή λοιπών αγροτικών προFόντων.'Εχει αναπτυγµένη και την τουριστική της υποδοµή. Έτσι η µικρή πόλη έχει µετατραπεί σε πολυσύχναστο τουριστικό θέρετρο. Από το Καστέλι Κισάµου µπορεί κανείς να επισκεφτεί τα ενδιαφέροντα αρχαιολογικά σηµεία της Πολυρρηνίας και της Φαλάσαρνας, το εντυπωσιακό φαράγγι στα Τοπόλια, τα

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ Ρεπορτάζ και φωτογραφίες από τον ∆ηµήτρη Κοπτερίδη

Σ

το χρονικό πλαίσιο που σε πολλές αραβόφωνες χώρες υπήρχε ένα έντονο κλίµα αποδοκιµασίας των καθεστώτων αλλά και µια σειρά από εξεγέρσεις, στη Συρία άρχισαν να εκδηλώνονται δυναµικές διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς του Άσαντ. Ένα καθεστώς που φηµιζόταν, ήδη από την εποχή που κυβερνούσε ο πατέρας του Μπασάρ αλ Άσαντ, για τη σκληρότητά του σε κάθε διαφωνούντα, για τα βασανιστήρια που διαπράττει αλλά και για τις γεµάτες φυλακές µε πολιτικούς κρατούµενους.

µόρφωµα που θα έσπειρε τον τρόµο στην περιοχή, αλλά και θα επηρέαζε τις εξελίξεις σε όλο τον πλανήτη. Ο εξτρεµιστικός χαρακτήρας του ISIS, όπως και οι παλαιότερες συγκρούσεις µε τα αµερικανικά στρατεύµατα, δεν φάνηκαν να προβληµατίζουν τις Η.Π.Α., αφού ο βασικός τους στόχος µετεξελίχθηκε στο να αντιµετωπιστεί στρατιωτικά ο Άσαντ µε κάθε µέσο.

Η χρηµατοδότηση των Η.Π.Α. στο ISIS δεν είναι µία θεωρία συνωµοσίας, ούτε κάποιο µυστικό. Αυτό το ζήτηµα έχει Αν και η Συρία ευηµερούσε σχετικά θιχτεί από την αρθρογραφία µε τις άλλες χώρες που οι λαοί τους µεγάλων ειδησεογραφικών είχαν επαναστατήσει (Αίγυπτος, µέσων και από δηλώσεις Τυνησία, Λιβύη), αντιµετώπιζε σοβααξιωµατούχων. Ενδεικτικό ρά πολιτικά προβλήµατα. Οι Η.Π.Α., "Μία από αυτές τις καταλήψεις βρίσκεται παράδειγµα αποτελεί η διαβλέποντας σε δικά τους πολιτικά στην οδό Νοταρά 26 στα Εξάρχεια, η οποία οφέλη από την αντίδραση του λαού µπορεί και φιλοξενεί µέχρι και 160 άτοµα ταυτόχρο- δήλωση του Michael Flynn, της Συρίας, χρηµατοδότησαν να, έχοντας συνολικά φιλοξενήσει πάνω από 2.000 πρώην επικεφαλής της Στρασυγκεκριµένες ένοπλες οργανώσεις ανθρώπους, τη στιγµή που ο κρατικός µηχανισµός τιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (D.I.A.), ότι οι Η.Π.Α. ώστε να ανατρέψουν τον Άσαντ, αδυνατεί να διαχειριστεί πιο απλά ζητήµατα. ηθεληµένα αγνόησαν την παραδοσιακό σύµµαχο του Ιράν και Ένας από τους φιλοξενούµενος, ο Μεχτίν από τη εξτρεµιστικών της λιβανέζικης Χεζµπολλάχ, που Συρία, επέλεξε αυτά τα λόγια για να αποχαιρετήσει κυριαρχία στοιχείων τα οποία και υποαποτελούσαν ένα αντιαµερικανικό τους αλληλέγγυους". στήριξαν σκόπιµα2. τρίγωνο στην περιοχή. Το ISIS έγινε γνωστό παγκοΗ σύγκρουση αναβαθµίστηκε και από ειρηνικές διαδηλώσεις σµίως το καλοκαίρι του 2014, όταν σε λίγες µόλις ηµέρες κατέληξε σε γενικευµένη ένοπλη σύρραξη. Την ευθύνη για κατέκτησε µεγάλα εδάφη στο Ιράκ και στη Συρία. Ενδυναµωτην αναβάθµιση της βίας την έχει το καθεστώς του Άσαντ, µένο από την προαναφερθείσα στρατηγική των Η.Π.Α. και που αν και έβλεπε ότι δεν είχε πλέον κοινωνική αποδοχή, δεν του NATO, κατόρθωσε να οικοδοµήσει ένα µηχανισµό που δεχόταν να οδηγήσει τη χώρα σε δηµοκρατικές εκλογές. µπορούµε να τον αποκαλέσουµε κρατικό. Με δικούς του Αντίθετα επέλεξε τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων χρη- νόµους, αρχές, στρατό, δικαστήρια, φυλακές και ηγέτη. Αµέσως άρχισε µία ανελέητη δίωξη ενάντια σε κάθε άνθρωπο σιµοποιώντας αληθινά πυρά σε άοπλο πλήθος. που δεν συµφωνούσε µε τις αρχές αυτού του κράτους. Το Μία από τις οµάδες που χρηµατοδότησαν οι Η.Π.Α. προκει- αποτέλεσµα ήταν να υπάρξουν εκατοµµύρια εκτοπισµένοι µένου να ανατρέψουν τον Άσαντ ήταν και το ISIS (Islamic µουσουλµάνοι, χριστιανοί, Κούρδοι και Γιεζίντι, καθώς και State of Iraq and Syria). Αν και η συγκεκριµένη οργάνωση χιλιάδες φυλακισµένοι. Όπως όλες οι εξτρεµιστικές οργανώέγινε γνωστή παγκοσµίως το καλοκαίρι του 2014, η δράση σεις, έτσι και το ISIS δεν ενδιαφέρεται για την ταυτότητα των της είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Σύµφωνα µε τη βάση θυµάτων του. Εχθρό του θεωρεί τον οποιονδήποτε έχει διαδεδοµένων του Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ για τις εξτρε- φορετική άποψη εφαρµόζοντας τη χιτλετική λογική «όποιος µιστικές οργανώσεις1, ο βασικός κορµός του ISIS δηµιουρ- δεν είναι µαζί µας είναι εναντίον µας»3. Η ανάπτυξη του ISIS γήθηκε το 2002 στο Ιράκ από τον Αµπού Μουσάµπ Αλ Ζαρ- επιβάρυνε ακόµα περισσότερο την κατάσταση στη Συρία και κάουι, ο οποίος ήταν ο αρχηγός της Αλ Κάιντα στην περιοχή. µετέφερε τον πόλεµο και στο Ιράκ. Τότε ο αριθµός των εκτοΗ Αλ Κάιντα του Ιράκ διενεργούσε βοµβιστικές επιθέσεις πισµένων προσφύγων πολλαπλασιάστηκε, αφού βρέθηκαν κατά των αµερικανικών στρατευµάτων κατοχής, τα οποία το εγκλωβισµένοι σε µια σύγκρουση µεταξύ δύο άκρων: από τη 2006 κατάφεραν να σκοτώσουν τον Αλ Ζαρκάουι, και το 2010 µία η στρατιωτική δικτατορία του Άσαντ, από την άλλη ο θρητον επόµενο αρχηγό της Αλ Κάιντα τον Αµπού Οµάρ. Τότε σκευτικός φονταµενταλισµός του ISIS. ανέλαβε ο σηµερινός «χαλίφης» του Ισλαµικού Κράτους, ο Ο πόλεµος δια αντιπροσώπων Αµπού Μπακρ Αλ Μπαγκντάντι. Στην περίοδο του Ψυχρού Πολέµου, οι Η.Π.Α. και η ΣοβιετιΟ Αλ Μπαγκντάντι πήρε στα χέρια του τα ηνία µίας εξουθε- κή Ένωση δεν συγκρούστηκαν στρατιωτικά. Όµως, σε πολνωµένης οµάδας που είχε ηττηθεί και αποδυναµωθεί από τις λές περιπτώσεις, στήριζαν οργανώσεις και κινήµατα ώστε να συνεχείς επιθέσεις των Αµερικάνων. Κανείς δεν περίµενε αντιπαρατεθούν µε ογανώσεις που υποστήριζε η άλλη πλευτότε ότι σε τέσσερα χρόνια θα εξελισσόταν σε ένα κρατικό ρά. Έτσι έγινε και στο Αφγανιστάν το 1979: η εισβολή των

20 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σοβιετικών οδήγησε τις Η.Π.Α. να δηµιουργήσουν, να εκπαιδεύσουν, να χρηµατοδοτήσουν και να στηρίξουν µία οµάδα ανθρώπων οι οποίοι αποκαλούνταν Μουτζαχεντίν (δηλαδή µαχητές) προκειµένου να αποκρουστεί η επίθεση και να µην επεκταθεί η Σοβιετική Ένωση σε ένα σηµείο µείζονος στρατηγικής σηµασίας. Στην οµάδα αυτή συµµετείχαν ο Οσάµα Μπιν Λάντεν και άλλοι που αργότερα δηµιούργησαν τον πυρήνα της Αλ Κάιντα, καθώς και ο Μουλά Οµάρ ο οποίος έγινε ο ιδρυτής των Ταλιµπάν στο Αφγανιστάν. Η στρατηγική των Αµερικάνων στο Αφγανιστάν θυµίζει έντονα τη στρατηγική τους στη Συρία. Στήριξαν εξτρεµιστές για να πετύχουν τους σκοπούς τους, ο οποίοι κάποια στιγµή αυτονοµήθηκαν και στράφηκαν εναντίον τους. Έτσι, όταν η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε οι Ταλιµπάν απέκτησαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν, οδηγώντας τη χώρα σε µια µακροχρόνια περίοδο συγκρούσεων που µέχρι σήµερα δεν έχει σταµατήσει. Πλέον είναι φανερό ότι βρισκόµαστε σε µια νέα περίοδο ψυχρού πολέµου. Η Ρωσία προσπαθεί να επανέλθει στη θέση που είχε συνηθίσει να βρίσκεται, και αυτή της η πρόθεση δηµιουργεί αναταράξεις, σε συδυασµό µάλιστα µε τις καλές σχέσεις που διατηρεί µε τις δύο πανίσχυρες και γοργά αναπτυσσόµενες οικονοµίες, την Κίνα και την Ινδία. Πόλεµο δια αντιπροσώπων βλέπουµε και στην Ουκρανία από το Φλεβάρη του 2014, όπου Η.Π.Α. και Ε.Ε. στήριξαν το κίνηµα ανατροπής του Γιανουκόβιτς και η Ρωσία την ένοπλη αντεπίθεση των ρωσόφωνων των ανατολικών περιοχών. Η σύγκρουση συνεχίζεται µέχρι και σήµερα. Στη Συρία τα πράγµατα έχουν λάβει ανεξέλεγκτη τροπή, αφού εκτός των αντιπροσώπων τους, έχουν εµπλακεί στρατιωτικά και οι ίδιες οι δύο µεγάλες δυνάµεις (Η.Π.Α. και Ρωσία). Επιχειρούν στην ίδια περιοχή, χωρίς συντονισµό και χωρίς να χτυπούν πάντα τους ίδιους στόχους. Αυτό µπορεί να επιφέρει λάθη µε ανυπολόγιστες συνέπειες. Μετά την κατάρριψη του ρωσικού µαχητικού αεροσκάφους από την Τουρκία, ο κίνδυνος της επέκτασης της σύγκρουσης είναι πιο φανερός από ποτέ. Επιπρόσθετα, το επικίνδυνο αλισβερίσι µε το ISIS που ακολουθεί το καθεστώς του Ερντογάν (που αποδεδειγµένα στέλνει εξοπλισµό στο ISIS και διεξάγει µαζί του εµπόριο πετρελαίου) που βλέπει µέσα από αυτή τη συνεργασία την «επίλυση» του κουρδικού, περιπλέκει την κατάσταση αλλά και καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια των αντιµαχόµενων πλευρών. Αυτά τα πολιτικά παιχνίδια είναι βέβαιο ότι κάποιους θα ωφελήσουν και κάποιους θα πλήξουν. Σίγουρα όµως δεν θα ωφελήσουν το λαό της Συρίας, που εκτοπίστηκε από τα εδάφη του βλέποντας τη χώρα του να διαλύεται για να µετατραπεί σε σκακιέρα στο παιχνίδι της παγκόσµιας κυριαρχίας. 1 http://web.stanford.edu/group/ mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/1 2 https://youtu.be/AOptiVdKHoc 3 ∆εν είναι τυχαίο ότι ένα βασικό σύνθηµα της Χρυσής Αυγής είναι το «Χρυσή Αυγή εναντίον όλων». ∆εν είναι υπερβολή, το εννοούν. «Όλοι» όσοι δεν είναι µέλη της εν λόγω οργάνωσης θεωρούνται στόχοι.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΟΜΕΝΗ

Οι κάτοικοι αυτού του µικρού χωριού δεν περίµεναν ποτέ ότι η περιοχή τους θα απασχολούσε ολόκληρο τον διεθνή τύπο. Ούτε ότι µία από τις φωτογραφίες της χρονιάς του περιοδικού TIME θα αφορούσε την Ειδοµένη: η συγκλονιστική εικόνα δύο µικρών παιδιών να κλαίνε τροµοκρατηµένα, ενώ βρίσκονται ανάµεσα στις ασπίδες των ΜΑΤ που µε βίαιο τρόπο απωθούν το πλήθος

Το χωριό Ειδοµένη βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας – ΠΓ∆Μ. Το τελευταίο χρονικό διάστηµα έχει µετατραπεί για εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες σε πύλη διαφυγής από την Ελλάδα, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις ευηµερούσες χώρες της Ευρώπης. Οι πιο συχνοί τελικοί προορισµοί είναι η Γερµανία και οι σκανδιναβικές χώρες. Στα µέσα του Νοέµβρη, η Σερβία, η Σλοβενία, η Κροατία και η ΠΓ∆Μ έκλεισαν τα σύνορά τους για χιλιάδες πρόσφυγες. Επιτρέπουν πλέον τη διέλευση µόνο σε όσους έχουν καταγωγή από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Τα αποτελέσµατα ήταν µοιραία για τους πρόσφυγες των υπόλοιπων εθνικοτήτων που παρέµειναν εγκλωβισµένοι στην ελληνική επικράτεια. Η απαγόρευση προσφύγων να διασχίσουν τα σύνορα µε µόνο κριτήριο την καταγωγή τους, έχει θιχτεί από µια σειρά οργανώσεων, όπως συνέβη και στην κοινή δήλωση που προέβησαν η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης και η UNICEF:

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η ΠΓ∆Μ στις 28/11 προχώρησε στην άµεση κατασκευή φράχτη στα σύνορα µε την Ελλάδα µε µήκος 3,5 χιλιόµετρα και µε δυνατότητα επέκτασης.

µορφωτές του διεθνούς ενδιαφέροντος δεν έχουν λόγο να στραφούν, όπως η Σοµαλία, το Νότιο Σουδάν, η Ερυθραία, η Υεµένη, η ∆ηµοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, η Λα@κή «∆εν είµαστε τροµοκράτες». Μετά το τροµοκρατικό χτύπηµα στο Παρίσι οι πρόσφυγες προσπαθούν να βγάλουν από ∆ηµοκρατία πάνω τους την ταµπέλα του τροµοκράτη που τους έχει αποδοθεί αδιακρίτως µετά τις επιθέσεις στο Παρίσι. του Κονγκό, «Τις τελευταίες δύο µέρες βλέπουµε τις όσον αφορά το θέµα της ασφάλειας, ιδίως η Νιγηρία, η Λιβύη κ.α., όπου η κατάσταση κυβερνήσεις να θεσµοθετούν µια σειρά από εν όψει του χειµώνα και των κινδύνων που είναι απάνθρωπη και ιδιαιτέρως επικίνδυνη περιοριστικά µέτρα κατά της µετακίνησης ελλοχεύουν για τα παιδιά και για τους πιο για τις ζωές τόσων ανθρώπων, εξαιτίας ακραία αυταρχικών καθεστώτων και ένοπροσφύγων και µεταναστών από την Ελλά- ευάλωτους ανθρώπους».1 δα µέσω των ∆υτικών Βαλκανίων προς τον Η επιλογή των τρίων «επιτρεπόµενων» εθνι- πλων συρράξεων, που πολλές φορές οφείβορρά. Μεταξύ άλλων, γίνεται κατηγοριοποί- κοτήτων είναι µια ιδιαίτερα προβληµατική και λονται στη δράση εξτρεµιστικών οργανώσεων. ηση των ανθρώπων βάσει της εθνικότητάς επικίνδυνη πολιτική. τους, κάτι που δεν έχει βάση από κάθε Ταυτόχρονα, δείχνει µεγάλη άγνοια για το τί Τέτοιες οργανώσεις ελέγχουν και µεγάλος άποψη – ανθρωπιστική, νοµική, αλλά και συµβαίνει σε χώρες όπου τα ΜΜΕ και οι δια- µέρος της επικράτειας του Πακιστάν και διεξ ά γ ο υ ν συχνά µεγάλης κλίµακας επιθέσεις, όπως η επίθεση σε σχολείο στην Πεσαβάρ το ∆εκέµβριο του 2014, που στοίχισε τη ζωή, µετα-

22 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ξύ άλλων, σε 132 παιδιά. Έντονα πολιτικά προβλήµατα υπάρχουν και στο Ιράν, ενώ παράλληλα πολλές χώρες βιώνουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, όπως το Μαρόκο, η Αλγερία και το Μπαγκλαντές. Ο συνδυασµός πολέµων, αυταρχικών καθεστώτων και παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, έχει αποτελέσει παράγοντα πυροδότησης µιας µεγάλης µετακίνησης πληθυσµών προς αναζήτηση ασφαλέστερης ζωής. Βρισκόµαστε, λοιπόν, αντιµέτωποι µε µία ανθρωπιστική τραγωδία, τη µεγαλύτερη µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ειδοµένη: εγκλωβισµένοι και ξεχασµένοι Οι κάτοικοι αυτού του µικρού χωριού δεν περίµεναν ποτέ ότι η περιοχή τους θα απασχολούσε ολόκληρο τον διεθνή τύπο. Ούτε ότι µία από τις φωτογραφίες της χρονιάς του περιοδικού TIME θα αφορούσε την Ειδοµένη: η συγκλονιστική εικόνα δύο µικρών παιδιών να κλαίνε τροµοκρατηµένα, ενώ βρίσκονται ανάµεσα στις ασπίδες των ΜΑΤ που µε βίαιο τρόπο απωθούν το πλήθος. Το χρονικό µιας απελπιστικής κι επικίνδυνης κατάστασης Στην Ειδοµένη επικρατούσε το παράπονο, ο φόβος και η αγανάκτηση. «Έχουµε και εµείς οικογένειες και παιδιά, όχι µόνο οι Σύριοι», µας είπε ένας πατέρας από το Πακιστάν. «Αν πάω πίσω στο Ιράν θα µε κρεµάσουν» ήταν η απάντηση Ιρανού πρόσφυγα στο ερώτηµα γιατί παραµένει στην Ειδοµένη. Ο Μουάντ από το Μαρόκο µας εξήγησε: «Στο Μαρόκο δεν έχουµε επιλογές. Η µόνη επιλογή είναι η φτώχεια. ∆εν έχω λεφτά να δώσω φαγητό στα παιδιά µου και έκανα αυτό που κάθε πατέρας θα έκανε», ενώ µετά από λίγο προ-


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Είναι µικρά παιδιά µόλις λίγων ετών, όµως έχουν ήδη βιώσει τον ξεριζωµό και την προσφυγιά. Αναµένουν µαζί µε την οικογένειά τους να περάσουν τα σύνορα. σθέτει «προτιµώ να µε πυροβολήσουν παρά να γυρίσω πίσω». Πρόσφυγες από το Ιράν έκαναν απεργία πείνας µε ραµµένα στόµατα, αποφασισµένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για να διασχίσουν τα σύνορα. Οι εντάσεις δεν λείπουν ανάµεσα στους πρόσφυγες και την αστυνοµία της ΠΓ∆Μ, ενώ σε µία από αυτές, ένας άντρας από το Μαρόκο έπαθε ηλεκτροπληξία από καλώδια της σιδηροδροµικής γραµµής και πεθαίνει. Η κατάσταση γινόταν όλο και πιο πολύ έκρυθµη, ενώ ο ρουχισµός των περισσότερων ήταν ακατάλληλος για να αντιµετωπίσει το κρύο της νύχτας, µε τη θερµοκρασία

να πέφτει κάτω από το µηδέν, καθώς και την υγρασία του Αξιού ποταµού. Άνθρωποι που έτρεµαν από το κρύο προσπαθούσαν να βρουν µια κουβέρτα από τις οργανώσεις που βρίσκονταν στο αυτοσχέδιο camp, όµως δεν έφταναν για όλους και προτεραιότητα είχαν τα παιδιά. Οι σκηνές επίσης δεν αρκούσαν, έτσι πολλοί κατέληγαν να κοιµούνται στην ύπαιθρο. Η αναζήτηση οποιασδήποτε καύσιµης ύλης προκειµένου να ανάψουν φωτιά και να ζεσταθούν δηµιουργούσε µια αποπνικτική ατµόσφαιρα. Οι ουρές για το φαγητό είναι µεγάλες και η βιασύνη των ανθρώπων φανερή, αφού δεν

ήταν βέβαιο ότι θα φτάσει για όλους. Η στιγµή της εκκένωσης και ένα άγνωστο µέλλον Ενώ το ελληνικό κράτος έχει κάνει αίσθηση λόγω της απουσίας του, στις 9/12 το πρωί αναλαµβάνει δράση και πραγµατοποιεί επιχείρηση εκκένωσης του camp της Ειδοµένης, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο εξαθλίωσης για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τη χειροτέρευση της κατάστασης και άφησε τους διεθνείς οργανισµούς και τις ΜΚΟ να χειριστούν το ζήτηµα χωρίς να συνδράµει, ως λύση

επέλεξε τη βίαιη µεταφορά των προσφύγων στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο κι έπειτα στο γήπεδο του Χόκε:, ενώ µέχρι σήµερα είναι άγνωστο πού θα καταλήξουν. Απέδειξε έτσι ότι δεν υπάρχει σχέδιο αλλά αυτοσχεδιασµός µε τραγικά αποτελέσµατα και µε µηδενικό σεβασµό στην ανθρώπινη ζωή. Ακόµα ένα θλιβερό σηµείο από τη διαδικασία της εκκένωσης, είναι οι προσαγωγές δύο δηµοσιογράφων και δύο φωτορεπόρτερ, σε µια προσπάθεια παρεµπόδισης του τύπου να καταγράψει τα συµβάντα. Από το σηµείο αποµακρύνθηκαν και οι οργανώσεις εκείνη την ηµέρα, από τις οποίες και υπήρξαν διαµαρτυρίες.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 23


www.cretavoice.gr

Μια γυναίκα από το Ιράκ φροντίζει το λίγων ηµερών µωρό της ενώ περιµένει να περάσει τα σύνορα Την ίδια στιγµή, µεγάλη µερίδα του ελληνικού λαού έχει σταθεί έµπρακτα υποστηρικτική και αλληλέγγυα στους πρόσφυγες, δείχνοντας στις υπόλοιπες ευρωπα.κές χώρες ότι οι δυσκολίες δεν µπαίνουν πιο πάνω από τις πανανθρώπινες αξίες. Στο κέντρο της Αθήνας,

24 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

κάτοικοι πήραν την πρωτοβουλία να καταλάβουν δύο άδεια κτίρια για τη στέγαση προσφύγων, δράση που επαναλήφθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Μία από αυτές τις καταλήψεις βρίσκεται στην οδό Νοταρά 26 στα Εξάρχεια, η οποία µπορεί και φιλοξενεί µέχρι και

160 άτοµα ταυτόχρονα, έχοντας συνολικά φιλοξενήσει πάνω από 2.000 ανθρώπους, τη στιγµή που ο κρατικός µηχανισµός αδυνατεί να διαχειριστεί πιο απλά ζητήµατα. Ένας από τους φιλοξενούµενος, ο Μεχτίν από τη Συρία, επέλεξε αυτά


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πριν την κατασκευή του φράχτη, τα ΜΑΤ της ΠΓ∆Μ βρισκόντουσαν εκεί για να σταµατήσουν το δρόµο των προσφύγων.

Η στιγµή που καθορίζει το µέλλον των ανθρώπων: ο συνοριοφύλακας ελέγχει τα χαρτιά τους και κρίνει βάσει αυτών αν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Περιµένοντας υποµονετικά στη σειρά, αγκαλιά µε κουβέρτες και τα ελάχιστα αντικείµενά τους.

Στη σειρά για µια µικρή µερίδα φαγητού

Πριν την εκκένωση η Ειδοµένη είχε γεµίσει µε σκηνές που όµως αριθµητικά δεν επαρκούσαν για να χωρέσουν όλοι

Το έντονο και διαπεραστικό κρύο της Ειδοµένης ήταν από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των ανθρώπων που έµεναν εκεί.

τα λόγια για να αποχαιρετήσει τους αλληλέγγυους " γράψε σε παρένθεση (βλ. φωτογραφία στη σελίδα 20). Αιγαίο Πέλαγος: από ιδανικός προορισµός διακοπών σε µαζικό θαλάσσιο νεκροταφείο Οι επίσηµοι αριθµοί για τους θανάτους προσφύγων στο Αιγαίο συγκλονίζουν. Υπολογίζεται ότι πάνω από 750.000 έχουν περάσει τα ελληνικά σύνορα µέσα στο 2015. Σύµφωνα µε τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, νεκρός καταλήγει ένας στους πενήντα πρόσφυγες που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα της Ελλάδας. Η ∆ιεθνής Αµνηστία δηλώνει σε ανακοίνωσή της: «Ενώ οι ηγέτες της ΕΕ και της Ελλάδας παραµένουν άπραγοι ή κλεισµένοι σε αναποτελεσµατικά συµβούλια και συσκέψεις, δεκάδες ζωές χάνονται καθηµερινά στο Αιγαίο. Τα αυξηµένα µέτρα φύλαξης των χερσαίων συνόρων µε τη Τουρκία, καθώς και η ανέγερση εκεί ενός φράχτη µήκους 12.5 χιλιοµέτρων το 2012, έχουν αναγκάσει τους πρόσφυγες και µετανάστες να επιλέγουν την πιο επικίνδυνη διαδροµή µέσω των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας µε την Τουρκία».

Η διαχείριση του ζητήµατος της µεγάλης ανθρωπιστικής τραγωδίας που εξελίσσεται στο Αιγαίο, χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και αδιαφορία. Αυτό δεν αφορά αποκλειστικά το ελληνικό κράτος, αλλά συνολικά την Ε.Ε., οι αξίες της οποίας βρίσκονται σε κρίση, και συγκεκριµένα µία που υποτίθεται ότι έχει κατακτηθεί εδώ και δεκαετίες: η αυταξία της ανθρώπινης ζωής. 1 https://www.unhcr.gr/nea/deltiatypoy/artikel/652c5b811943e10406f75466 4613c120/koini-dilosi-tis-yp.html

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 25


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πανάκριβη παραµένει η στέγη στην Ελλάδα. Απορροφά το 50% του µηνιαίου εισοδήµατος Αποκαλυπτική έρευνα που πραγµατοποίησε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το κτηµατοµεσιτικό δίκτυο RE/MAX Europe

Οι δαπάνες για στέγαση των Ελλήνων φτάνουν, κατά µέσο όρο, στο 50% του µηνιαίου εισοδήµατος νοικοκυριών και µεµονωµένων ατόµων, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Πρόκειται για στοιχεία έρευνας που πραγµατοποίησε το προηγούµενο διάστηµα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης το κτηµατοµεσιτικό δίκτυο RE/MAX Europe αναφορικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, το κόστος ζωής, τις τάσεις που επικρατούν κτλ. Αντίστοιχα υψηλές δαπάνες για κάλυψη στεγαστικών αναγκών σε σύγκριση µε την Ελλάδα καταγράφονται στην Ολλανδία, την Ισπανία. Σηµειώνεται πως στις σχετικές δαπάνες δεν περιλαµβάνεται µόνο το ενοίκιο ή το στεγαστικό δάνειο, αλλά και οι λογαριασµοί για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, ηλεκτρικό ρεύµα, κλπ). Αντίθετα, σε Ελβετία, Γαλλία αλλά και στη γειτονική Τουρκία το κόστος στέγασης σε σχέση µε το µηνιαίο εισόδηµα είναι πολύ χαµηλότερο σε σύγκριση µε το αντίστοιχο της Ελλάδας. Για τις παραπάνω χώρες το

26 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

κόστος στέγασης κυµαίνεται στο 30% - 32% του µηνιαίου εισοδήµατος. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι όσοι δαπανούν για τη στέγασή τους χαµηλότερα ποσά από το µέσο όρο, έχουν την επιθυµία µελλοντικά και εφόσον το επιτρέψουν οι οικονοµικές συνθήκες, να ξοδέψουν περισσότερα. Χαρακτηριστικά καταγράφεται ένα 20% των ερωτηθέντων που θα µπορούσε να διαθέτει µηνιαίως έως και το 50% του εισοδήµατος του για κόστος στέγασης, ένα 13% των ερωτηθέντων το 70% τους εισοδήµατος τους, ενώ στην κορυφή βρίσκεται το 6% των πολιτών που θα µπορούσαν να ξοδεύουν κάθε µήνα σχεδόν το 90% του εισοδήµατός του για στέγαση. Αντίθετα όσοι ήδη δαπανούν για το σπίτι τους πάνω από το 40% του µηνιαίου εισοδήµατος τους (60% των πολιτών), θέλουν κάποια στιγµή να καταφέρουν και να περιορίσουν τα κόστη στέγασης τους στο 40% του µηνιαίου εισοδήµατός τους. Οπως προκύπτει από την έρευνα της RE/MAX Europe, οι ενοικιαστές στην Ελλάδα ξοδεύουν για το σκοπό της στέγασης το ίδιο ποσοστό του καθαρού εισοδήµατος τους σε µηνιαία βάση µε τους ιδιοκτήτες, σε αντίθεση µε τις άλλες ευρωπαBκές χώρες, όπου ο ενοικιαστής ξοδεύει περισσότερα από τον ιδιοκτήτη. Οι Ελληνες µετακοµίζουν κατά µέσο όρο 3 έως 5 φορές στη ζωή τους, διαµένουν σε ιδιόκτητη κατοικία σε ποσοστό περίπου 70%, προτιµούν τις πόλεις από τις αγροτικές περιοχές, εκτιµούν ότι παρά την κρίση το κόστος ζωής παραµένει σχετικά


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ακριβό και ξοδεύουν κατά µέσο όρο το 50% του καθαρού εισοδήµατος για ενοίκιο, δόση δανείου, ρεύµα, νερό, θέρµανση και άλλα τρέχοντα έξοδα που έχουν να κάνουν µε τη στέγαση τους. Ένας στους πέντε µένει στο πατρικό Η πλειοψηφία των Ελλήνων εξακολουθεί να επιλέγει για να ζήσει τα µεγάλα αστικά κέντρα, ενώ περίπου 1 στους 5 διαµένει στο πατρικό σπίτι µε τους γονείς τους. Την ίδια στιγµή µόλις το 8,8% των πολιτών στην Ελλάδα δηλώνει στην έρευνα της RE/MAX Europe ότι ζει µόνος του (το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι σχεδόν διπλάσιο – 15%) Το 37% των ερωτηθέντων απαντά θετικά στο ερώτηµα αν είναι ακριβό το κόστος ζωής και 1 στους 4 προβλέπει αύξησή του παρά το γεγονός ότι τα εισοδήµατα και οι µισθοί έχουν συρρικνωθεί δραµατικά. Αντίθετα σε χώρες όπως η Ελβετία και η Φινλανδία οι απαντήσεις των κατοίκων τους για το αν είναι ακριβό το κόστος ζωής ή όχι το 66% και 62% αντίστοιχα απάντησαν θετικά. Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα 4 στους 10 εκτιµούν ότι το κόστος ζωής δεν είναι ούτε ακριβό ούτε φθηνό αλλά και τείνουν προς το φθηνό. Επίσης, το 23% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της άποψης που θέλει το εν λόγω κόστος να εκτοξεύεται στο άµεσο µέλλον σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, όταν ζητήθηκε να γίνει µία πρόβλεψη για το κόστος ζωής από ιδιοκτήτες µονοκατοικίας ή µεζονέτας, το ποσοστό αυτών που προέβλεψαν αύξηση ήταν 28% και 18% όσοι µένουν σε διαµέρισµα (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο). Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι µόλις το 19% των κατοίκων των πόλεων προβλέπει ότι το κόστος ζωής ανεβαίνει, σε αντίθεση µε των 33% εκείνων που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Ένας άλλος ενδιαφέρον παράγοντας, που διαφοροποιεί τις εκτιµήσεις για το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι η ηλικία των ερωτηθέντων. Τα χαµηλότερα ποσοστά (24%) εκείνων που εκτιµούν ότι αυξάνεται, παρατηρούνται στις ηλικίες 20 - 29 ετών και τα υψηλότερα (43%) στις ηλικίες 40 - 49 ετών. Η τάση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο σύνολο των ευρωπαXκών κρατών που αποτελούν µέρος αυτής της έρευνας καθώς όσο µεγαλύτερη ηλικία έχει ο ερωτώµενος τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να απαντήσει ότι το κόστος ζωής στη χώρα του αυξάνεται. Επίσης, µε κριτήριο το φύλο,

µόνο το 18,5% των ανδρών πιστεύει ότι η ζωή στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο ακριβή, ενώ στις γυναίκες το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 27%. Μετακοµίζουν λιγότερο από τους Ευρωπαίους Οι Έλληνες σε σύγκριση µε άλλους ευρωπαXκούς λαούς δεν πραγµατοποιούν πολλές µετακοµίσεις κατά τη διάρκεια της ζωής τους (4 φορές κατά άτοµο είναι ο µέσος όρος). Αυτό προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε αντίστοιχα ερωτήµατα της RE/MAX Europe αναφορικά µε τη συχνότητα µετακόµισης. Μόνο το 3,2% των ερωτηθέντων έχει µετακοµίσει κατά τη διάρκεια της ζωής του περισσότερες από 10 φορές είτε σε άλλη µονοκατοικία ή µεζονέτα είτε σε άλλο διαµέρισµα. Το 23,2% άλλαξε χώρο διαµονής 4 µε 5 φορές, ενώ το 7,6% δεν έχει προχωρήσει ποτέ σε κάποια µετακόµιση – µετακίνηση. Από την έρευνα προκύπτει εύλογα ότι µε µεγαλύτερη ευκολία µετακοµίζουν όσοι είναι στο ενοίκιο παρά όσοι είναι ιδιοκτήτες. Οι τελευταίοι κατά µέσο όρο δηλώνουν ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν µετακοµίσει 3 φορές. Συγκριτικά µε το σύνολο των υπόλοιπων ΕυρωπαXκών χωρών, παρατηρεί κανείς πώς το κυρίαρχο ρεύµα είναι παρόµοιο µε αυτό στην Ελλάδα. Όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά και ο κύριος Michael Polzler (Managing Director της RE/MAX Europe), «σε αντιπαραβολή µε τον Καναδά ή τις Ηνωµένες Πολιτείες όπου οι άνθρωποι µετακοµίζουν αρκετά συχνά, οι Ευρωπαίοι προτιµούν να µένουν σε ένα µέρος για µεγάλο χρονικό διάστηµα και µετακινούνται εφόσον υπάρξει αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης τους, όπως για παράδειγµα µία νέα δουλειά ή ένα νέο µέλος στην οικογένεια». Τέλος, σε συνάρτηση µε τον παράγοντα ηλικία, χαρακτηριστική είναι η ύπαρξη µεγαλύτερης κινητικότητας (4 µε 5 φορές µετακόµιση) από τις µεγαλύτερες ηλικίες. Για την ακρίβεια, λίγο περισσότερο από το 50% των ερωτηθέντων εντάσσονται στην ηλικιακή κλίµακα άνω των 40 ετών. Στον αντίποδα, βρίσκονται οι µικρότερες ηλικίες από 20-29 ετών, οι οποίοι “πακετάρισαν” τα πράγµατα τους το πολύ έως 2 φορές. Σταθερά στα ύψη η αστυφιλία στην Ελλάδα Μεταξύ αυτών που ζουν µε τον σύντροφό τους το 53% έχει επιλέξει να µένει σε πόλεις ενώ ένα 10% στα προάστια. Το 25% ζει σε κωµοπόλεις και µόνο το 12% σε αγροτικές περιοχές. Όσοι ζουν µόνοι τους προτιµούν τις πόλεις σε ποσοστό 64% και τα προάστια σε ποσοστό 7%, ενώ σε κωµοπόλεις και αγροτικές περιοχές ζουν το 18% και το 11% των ερωτηθέντων αντίστοιχα. Και εκείνοι όµως που ζουν µε τους γονείς τους µένουν σε πόλεις σε ποσοστό 66%.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πλαστική χειρουργική: Μας κάνει να νιώσουµε καλύτερα µε τον εαυτό µας,

εξασφαλίζοντας ψυχική ανάταση και τόνωση της αυτοπεποίθησης

Όλα όσα θέλετε να µάθετε για τις αισθητικές επεµβάσεις, µέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε στην Cretavoice ο πλαστικός χειρουργός Όθωνας Κρητικόςτης Ευρώπης Ό Όθωνας Κρητικός, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Αποφοίτησε µε άριστα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου του Καρόλου της Πράγας το 1998. Ειδικεύθηκε στην Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής «Ι. Ιωάννοβιτς» του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών. Εξειδικεύθηκε στην Επανορθωτική Μικροχειρουργική, στην Αντιµετώπιση και θεραπεία των Εγκαυµάτων και στη ∆ιάγνωση και Θεραπεία του Μελανώµατος. ∆ιετέλεσε υπεύθυνος του Ιατρείου Μελανώµατος και υπεύθυνος της Μονάδας Εγκαυµάτων του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου Αθηνών. Είναι ∆ιδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του αφορά το έγκαυµα, στο αντικείµενο του οποίου έχει µεγάλο ερευνητικό έργο και για το οποίο έχει διεθνώς βραβευθεί από το Mediterranean Council for Burns and Fire Disasters. Μετεκπαιδεύτηκε στην Αισθητική Πλαστική Χειρουργική στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, στη Σουηδία και στο Βέλγιο, πλάι σε µεγάλα ονόµατα της Πλαστικής Χειρουργικής παγκοσµίως. Στο Newport Beach της California των Ηνωµένων Πολιτειών, εξειδι-

κέυθηκε στις νέες, εξελιγµένες τεχνικές της ρινοπλαστικής δίπλα στον Rollin Daniel. Στη Στοκχόλµη της Σουηδίας µετεκπαιδεύτηκε στην εξελιγµένη χειρουργική Μαστού, στη Σωµατογλυπτική και τη Χειρουργική σώµατος καθώς και στις νέες φιλοσοφίες και πρακτικές των fillers και της µη επεµβατικής Πλαστικής Χειρουργικής από τους Per Heden και Jan Jernbeck. Στη Gent του Βελγίου εξειδικεύθηκε στο face-lift “περιορισµένων τοµών’’ πλάι στους Patrick Tonnard και Alexis Verpaele. Έχει πολυάριθµες εργασίες και ανακοινώσεις σε ∆ιεθνή και Ελληνικά συνέδρια, δηµοσιέυσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και συµµετοχή στη συγγραφή Ιατρικών βιβλίων. Έχει συµµετάσχει σε µεγάλο αριθµό ∆ιεθνών και Ελληνικών Συνεδρίων ως προσκεκληµένος οµιλητής και ως µέλος οργανωτικών και επιστηµονικών επιτροπών. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ιδιωτικά και το ιατρείο του βρίσκεται στην Κηφισιά. Είναι συνεργάτης των ιδιωτικών κλινικών Metropolitan, ΙΑΣΩ General, Νέο Αθήναιον. Είναι τακτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ Αλήθεια γιατί επιλέξατε αυτή την ειδικότητα ; Ήταν µία φυσική επιλογή που ήρθε από τα φοιτητικά µου χρόνια. Ένιωθα πως η Πλαστική Χειρουργική, είναι η µόνη ειδικότητα που µπορεί να ικανοποιήσει την επιθυµία µου για δηµιουργία. Τι αγχώνει µια γυναίκα στην εµφάνιση της ; Μήπως όταν κάτι παρεκκλίνει από την αρµονία; Πολλές φορές το άγχος οφείλεται στη φθορά που επέρχεται από το χρόνο. Στις περιπτώσεις αυτές, η παρέµβαση του πλαστικού χειρουργού, έχει σαν σκοπό να απαλύνει τις επιπτώσεις του χρόνου ή/και να τον καθυστερήσει. Όχι όµως να τον γυρίσει πίσω... Όταν η αρµονία λείπει, τότε σίγουρα είναι επιθυµητή. Η επίτευξή της αποτελεί το µέσον για την ανάδειξη, όχι της οµορφιάς, αλλά της γοητείας. Το δικό µου έργο εκεί αποσκοπεί. Χρειάζεται ανάγκη ψυχολογικής βοηθείας όταν βρίσκεται η πελάτισσα /πελάτης στην µετεγχειρητική περίοδο ειδικά όταν δεν είναι εµφανές το αποτέλεσµα και έχει µελανιές ακόµα ίσως και κάποιο πρήξιµο; Εάν η επικοινωνία ιατρού-ασθενή, προεγχειρητικά, είναι σωστή τότε δεν είναι απαραίτητη κάποια ειδική ψυχολογική υποστήριξη µετεγχειρητικά. Ο ιατρός οφείλει να δίνει στις/στους ασθενείς , όλες τις περιεγχειρητικές πληροφορίες, ούτως ώστε να µην υπάρχουν "εκπλήξεις" µετεγχειρητικά. Έχοντας τη σωστή ενηµέρωση, οι ασθενείς νιώθουν ασφαλείς, γνωρίζοντας πως τυχόν φυσιολογικά παρελκόµενα (πχ. οίδηµα, εκχυµώσεις κλπ), είναι παροδικά.

28 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Μέχρι ποια ηλικία µπορεί κάποιος να κάνει µια πλαστική επέµβαση. Π.χ. λιποαναρρόφηση στα 20η στα 50; Μία επέµβαση πλαστικής χειρουργικής µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανεξαρτήτως ηλικίας, µε την προeπόθεση πως, η γενικότερη κατάσταση υγείας της/του ασθενούς, το επιτρέπει. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κριτήρια και ενδείξεις για όλες τις επεµβάσεις, τα οποία µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ηλικία.

Πόσο επηρεάζει ο καιρός; Συστήνουµε µια επέµβαση να γίνει τους κρύους µήνες; καλύτερα από καλοκαίρι; Υπάρχουν κάποιοι µικροί, σχετικοί περιορισµοί. Παραδείγµατος χάριν οι επεµβάσεις που αφορούν την επιφάνεια του δέρµατος, ιδιαιτέρως στο πρόσωπο, δεν έχουν για καλύτερο φίλο τους τον ήλιο. Επίσης, οι επεµβάσεις σωµατογλυπτικής για τις οποίες, µετεγχειρητικά, χρησιµοποιούµε ελαστικές περιδέσεις και κορσέδες, µπορεί να δηµιουργήσουν κάποια δυσανεξία κατά τους πολύ ζεστούς µήνες. Σε γενικές γραµµές όµως, κάποιος ιατρικός, σοβαρός περιορισµός, δεν υπάρχει. Πολύ συχνά συναντούµε "πειραγµένους πλαστικούς ανθρώπους". Πως µπορούµε να αποφύγουµε ένα άσχηµο αποτέλεσµα; Τελικά πως οφείλουµε να επιλέγουµε τον πλαστικό χειρούργο µας ;Σίγουρα να ναι µέλος της Πλαστικής επανορθωτικής κ αισθητικής χειρουργικής. Πέρα από αυτό όµως δεν θα έπρεπε να έχουµε και µια καλή προσωπική επαφή πρώτα; Από τη στιγµή που κάποιος πλαστικός χειρουργός ειναι µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής τότε η επιστηµονική του επάρκεια είναι δεδοµένη. Από εκεί και πέρα για την επίτευξη ενός ιδανικού αποτελέσµατος υπάρχουν κάποιες προeποθέσεις.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr Νέες σύγχρονες µέθοδοι εφαρµογών για ενέσιµα υλικά όπως το γνωστό Botox (ή Dysport) και το υαλουρονικό οξύ, δίνουν φυσικότητα και αυξηµένη διάρκεια.

Καταρχήν πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή αµφοτέρως. Οι ασθενείς, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψιν τους, τόσο τις ιατρικές πληροφορίες που θα λάβουν από τον ιατρό, όσο και την προσωπική τους επαφή µαζί του. Από την άλλη, οι ιατροί, πρέπει να αντιλαµβάνονται τις λανθασµένες προσδοκίες ή τα λάθος κίνητρα κάποιων ασθενών και να λένε όχι, όταν πρέπει. Σηµείο "κλειδί", για ένα επιτυχηµένο αποτέλεσµα, αποτελεί η σωστή επικοινωνία και συνεννόηση και εδώ καθοριστικό ρόλο παίζει η προσωπική "χηµεία" µεταξύ των δύο. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο, είναι η αποφυγή της υπερβολής. Χαρακτηριστικά θα σας πω πως όταν δείτε στο δρόµο κάποια ή κάποιον και σας είναι εµφανές οτι έχει κάνει µία αισθητική παρέµβαση, τότε το αποτέλεσµα που βλέπετε είναι λάθος. Το σωστό αποτέλεσµα πρέπει να επιφέρει µια ευχάριστη αλλαγή, µε φυσικότητα, χωρίς να µπορούν οι γύρω µας να αντιληφθούν εύκολα την αιτία της αλλαγής αυτής. Ποια επέµβαση-στατιστικά- είναι πρώτη στις επιλογές των γυναικών; Aυξητική στήθους, λιποαναρρόφηση η ρινοπλαστικη; Έχω την εντύπωση ότι στους άντρες πρέπει να ναι η ρινοπλαστικη ή όχι ; Στην Ελλάδα για τις γυναίκες, η αυξητική µαστών διαγωνίζεται µε την λιποαναρρόφηση για την πρωτιά. Παγκοσµίως, πρώτη επέµβαση πλαστικής χειρουργικής είναι η αυξητική µαστών. Στους άνδρες σαφώς είναι η ρινοπλαστική. Ποιες είναι λοιπόν οι νέες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής; Που φυσικά είναι συνέχεια των κλασσικών άλλα από την άλλη έχουν προσαρµοστεί στις νέες ανάγκες οµορφιάς .Έτσι δεν είναι; Τα αγαλµατένια πρόσωπα και η απόλυτη πλαστική οµορφιά δεν αποτελούν πια στόχο των αισθητικών επεµβάσεων. Σκοπός είναι η ευχάριστη ανανέωση και πάνω απ’ όλα το φυσικό αποτέλεσµα, που εξασφαλίζεται µε τις καινούργιες τεχνικές που διαρκώς εξελίσσονται, αλλά και τη σωστή κρίση και γνώσεις του πλαστικού χειρουργού. Κάθε σύγχρονος πλαστικός χειρουργός πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή των εξελίξεων. ∆ιαρκώς προκύπτουν νέες µέθοδοι και νέες τεχνικές και σε συνδυασµό µε την εξέλιξη τόσο των εξωτικών υλικών που χρησιµοποιούµε, όσο και της τεχνολογίας του ιατρικού εξοπλισµού, έχουµε πια τη δυνατότητα για παρεµβάσεις λιγότερο ή και καθόλου επεµβατικές µε εξαιρετικά αποτελέσµατα που είναι και πιο ασφαλείς. Νέες σύγχρονες µέθοδοι εφαρµογών για ενέσιµα υλικά όπως το γνωστό Botox (ή Dysport) και το υαλουρονικό οξύ, δίνουν φυσικότητα και αυξηµένη διάρκεια. Η εφαρµογή των απορροφήσιµων νηµάτων PDO, η οποία έχει κάνει θραύση, έχει σηµατοδοτήσει µια νέα φιλοσοφία στην αντιµετώπιση διάφορων προβληµάτων σε πρόσωπο και σώµα. Το νέο εξελιγµένο fractional laser, αποτελεί ένα πανίσχυρο όπλο σε πληθώρα προβληµάτων του προσώπου αλλά και του σώµατος. συνέχεια στη σελ. 30

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 29


www.cretavoice.gr

Η χρήση του χειρουργικού laser στο χώρο της σωµατογλυπτικής, έχει αφήσει κατα πολύ πίσω την παρωχηµένη κλασσική λιποαναρρόφηση, τόσο ως προς τα αποτελέσµατα όσο και ως προς την ασφάλεια της υγείας των ασθενών. Νέα ενθέµατα συνεκτικής σιλικόνης τελευταίας γενιάς προσδίδουν απόλυτη φυσικότητα. Νέες τεχνικές στις χειρουργικές µας επεµβάσεις, δίνουν άριστα αποτελέσµατα, µειώνουν το µετεγχειρητικό χρόνο ανάρρωσης και ελαχιστοποιούν τις επιπλοκές. Η ροή των εξελίξεων είναι συνεχής, γεγονός που µας επιτρέπει να στοχεύουµε πια όχι µόνο στη θεραπεία αλλά και στην πρόληψη. Ο πλαστικός χειρουργός για να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα θα πρέπει να είναι πάντα ενηµερωµένος. Γνωρίζω καλά ότι οι περισσότερες

30 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

τόνωση της αυτοπεποίθησης, δηµιουργώ- προσωπική µας ζωή όσο και στον επαγντας κλίµα θετικότητας και αισιοδοξίας. γελµατικό µας χώρο. Η θεραπεία που Τα στοιχεία αυτά, είναι ικανά να επιφέ- προσφέρει ο πλαστικός χειρουργός, είναι παράλληλα και ψυχική και σωµαρουν ευχάριστες αλλαγές τική. και αποτελέσµατα τόσο στην Προσθέστε σταγόκοινωνινες ευωδιάς στην καθηµερινότητα σας κή και µε το αγαπηµένο άρωµά σας, στο πρόσωπο, το σώµα, τα µαλλιά. Μη στερηθείτε τις αγαπηµένες ευωδιές ούτε από το σαµπουάν ή την κρέµµα σώµατος Να κλείσουµε µ' ένα συµπέρασµα Οι σας. Ελάτε κοντά µας και µε αγνές πρώτες ύλες θα σας πλαστικές επεµβάσεις µπορούν να βοηθήσουµε να δηµιουργείσετε το άρωµά σας, το σαµπουάν, φέρουν αλλαγή στα χαρακτηριστικά το αφρόλουτρο και την κρέµµα σώµατος που αγαπάτε. Και όχι µόνο µας άλλα και στην αυτοπεποίθηση µε άρωµα αλλά και µε αιθέραια έλαια για την αντιµετώπιση µικρών µας προµας; βληµάτων, όπως ρυτίδες, αφυδατωµένο δέρµα σε πρόσωπο και σώµα, ακµή, τριΗ πλαστική χειρουργική µπορεί να χόπτωση. µην αποσκοπεί στο να λύσει τα προΚαι δεν θα σταµατήσουµε εδώ...θα φτιάξουµε µαζί το απορρυπαντικό που θα καθαρίσει, θα βλήµατα της ζωής… Έχει σαν στόχο απολυµάνει φυσικά ,θα αρωµατίσει και θα σας οµορφήνει την ηµέρα. Η καθαριότητα του σπιόµως να µας κάνει να νιώσουµε τιού δεν θα είναι πια ίδια..... καλύτερα µε τον εαυτό µας, εξασφαλίζοντας ψυχική ανάταση και Εµείς θα βάλουµε την πρώτη ύλη και εσείς την φαντασία σας..... πλαστικές δεν είναι ιδιαίτερα επώδυνες ..Ποια είναι η πιο επώδυνη όµως; Αν και µε την χορήγηση παυσίπονου φαντάζοµαι ότι ο πόνος υποχωρεί. Πολύ σωστά. Οι πλαστικές επεµβάσεις δεν είναι επώδυνες. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο ήπιο άλγος, τότε αυτό αντιµετωπίζεται πολύ εύκολα µε απλά παυσίπονα.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Κόκκινα δάνεια και Distressed Funds Τα κόκκινα δάνεια και η τύχη τους…. Νοµοθετήθηκε µε επιδερµικά τελείως κριτήρια η συνέχεια του “νόµου Κατσέλη”, αφήνοντας κυριολεκτικά εκτεθειµένους τους περισσότερους δανειολήπτες, ακόµη και εκείνους που είναι ενταγµένους στον νόµο. Τα κριτήρια είναι κλιµακούµενα και συνδυασµένα µε τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να βρίσκονται εκτός ρυθµίσεων οι περισσότεροι. Συστηµατικά λοιπόν, έγινε και γίνεται σαλαµοποίηση του τεράστιου προβλήµατος των κόκκινων δανείων, µε σκοπό να περάσει η διαχείριση τους σε άλλα χέρια πολύ σύντοµα, δηλαδή µέσα στο 2016.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ ο Μπατσαρισάκης Παναγιώτης Οικονοµικός Σύµβουλος-Αναλυτής

Η κυβέρνηση λέει ότι η κουβέντα µε τους δανειστές γίνεται για τα επιχειρηµατικά δάνεια µόνο, για την ικανοποίηση των προαπαιτούµενων και την λήψη της δόσης που αναµένεται µέσα στον τρέχοντα µήνα. Οι απαιτήσεις των δανειστών είναι συγκεκριµένες και αυστηρές. Θέλουν να καταλήξουν ή µάλλον να επιβάλουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα να γίνει δυνατή η µεταβίβαση µη εξυπηρετούµενων δανείων σε τρίτους (distressed funds), όπως έχει γίνει στη Κύπρο από τον περασµένο Νοέµβριο. Συγκεκριµένα προβλέπεται αυστηρό πλαίσιο δραστηριοποίησης εταιρειών πιστωτικών διευκολύνσεων…. µε γνωστοποίηση των βασικών µετόχων και µε έδρα την ΕυρωπαFκή Ένωση. Γίνεται, µε λίγα λόγια, διαπραγµάτευση για την δηµιουργία κοινών σχηµάτων µεταξύ εισπρακτικών εταιρειών (ξένων) και Funds για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Αυτή είναι η νέα κατάσταση που δροµολογείται σταθερά από τους δανειστές. Πρέπει να αναφερθεί ότι το “κυπριακό µοντέλο” που θέλουν να επιβάλλουν οι δανειστές έχει ακόµη µία λεπτοµέρεια, η οποία είναι σηµαντική για την εξέλιξη των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, αν τελικά γίνουν δεκτές οι απαιτήσεις. Προβλέπει λοιπόν ότι τα ακίνητα που θα έχουν στην κατοχή τους πλέον οι δανειστές (τράπεζες – Funds) θα µπορούν να πωλούνται χωρίς φόρους µεταβίβασης, µεταβιβαστικά έξοδα και άλλες διευκολύνσεις. Αυτό σηµαίνει ευκολότερη πώληση και προσέλκυση αγοραστών λόγω ακόµη χαµηλότερων τιµών που θα προκύψουν από τον ανταγωνισµό που θα καταστεί και αθέµιτος, απέναντι

στον κατασκευαστικό τοµέα. Καθαρή µέσω της σαλαµοποίησης η “εισβολή” των ξένων εισπρακτικών που θα εξυπηρετούν τα funds. Το τι θα ακολουθήσει είναι το ζητούµενο σε µία οικονοµία η οποία βυθίζεται από ύφεση σε ύφεση κάθε χρόνο και χειρότερα, σε µία αγορά που αργοπεθαίνει. Το τι συµβαίνει στην αγορά φαίνεται µόνο από το γεγονός ότι το 80% των νέων αδειών για επιχειρήσεις είναι υγειονοµικού ενδιαφέροντος (καφέ – σουβλατζίδικα). ∆ραστηριότητες που µόνο παρακµή οικονοµική δηλώνουν, γιατί κανείς δε µπορεί να δραστηριοποιηθεί σε άλλους κλάδους όπως το εµπόριο, την βιοτεχνία, την γεωργία, την κτηνοτροφία και γενικά την µεταποίηση, γιατί βρίσκονται σε ανελέητο διωγµό λόγω των φόρων και των έκτακτων εισφορών αφ ενός µεν και αφετέρου οι τζίροι σε όλους τους κλάδους µειώνονται δραµατικά, εξαιτίας της παράλληλης µείωσης των εισοδηµάτων των µισθωτών και των συνταξιούχων, ο γνωστός φαύλος κύκλος που µας επιβάλουν (µείωση εισοδηµάτων – αύξηση φόρων), έχουν οδηγήσει τους πάντες σε απόγνωση. Από 1/1/2016 αρχίζει η εν ψυχρώ εκποίηση της περιουσίας των Ελλήνων µέσω των distressed funds που µπαίνουν από την “πίσω πόρτα” µαζί µε τις ξένες εισπρακτικές που θα συµµαχήσουν µε τις ανακεφαλαιοποιηµένες πλέον τράπεζες µε κυρίως ξένα κεφάλαια που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Αρχής γεννωµένης από τα επιχειρηµατικά δάνεια, για τα οποία γίνεται και η διαπραγµάτευση, ακολουθούν και τα ιδιωτικά, µε στόχο να αλλάξουν χέρια οι περιουσίες των Ελλήνων. Τα αποτελέσµατα θα τα δούµε την επόµενη πενταετία σταδιακά, µε ένα νέο τοπίο που θα δηµιουργηθεί σε βάρος των Ελλήνων που έπεσαν στην παγίδα του δανεισµού την προηγούµενη δεκαπενταετία. Προφανώς δεν έχει υπολογισθεί ούτε το κοινωνικό, ούτε το πολιτικό κόστος που θα προκύψει από αυτήν την δροµολόγηση που γίνεται και επιπλέον θα οδηγήσει τον κατασκευαστικό τοµέα σε περαιτέρω πτώση, και το µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας σε απόγνωση.

Οι απαιτήσεις των δανειστών είναι συγκεκριµένες και αυστηρές. Θέλουν να καταλήξουν ή µάλλον να επιβάλουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα να γίνει δυνατή η µεταβίβαση µη εξυπηρετούµενων δανείων σε τρίτους (distressed funds), όπως έχει γίνει στη Κύπρο από τον περασµένο Νοέµβριο.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 31


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Το παιδί σε κίνδυνο Η σωµατική κακοποίηση των παιδιών συνιστά -δυστυχώς- ένα µείζων ζήτηµα ∆ηµόσιας Υγείας

ΠΑΙ∆Ι

ΓΡΑΦΕΙ o Γιώργος Βαγιωνής Παιδοψυχίατρος Τζανακάκη 74 Χανιά Κρήτης Τηλ & Fax: 28210-44400

Περιλαµβάνει πράξεις βίας που ασκούνται στο σώµα του ανήλικου, προκαλούν σωµατικό πόνο, κακώσεις ή/και σοβαρό τραυµατισµό. Και ενώ η διαπροσωπική βία (από µέλος της οικογένειας, γνωστούς) έχει την υψηλότερη στατιστική αντιπροσώπευση στην Ευρώπη, η συλλογική βία προς τα παιδιά (µέσω της κοινωνικοοικονοµικής εξαθλίωσης και τους πολέµους) ανακτά ποσοστά, για πρώτη φορά µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Παράλληλα, ο πολυσχιδής χαρακτήρας του προβλήµατος, η δυσκολία στον εντοπισµό και διαχείριση από τους εµπλεκόµενους επαγγελµατίες, οδηγεί συχνά στη µη διασφάλιση της βέλτιστης φροντίδας. ∆εν είναι σπάνιο συνεπώς, παιδιά που έχουν κακοποιηθεί συστηµατικά, µόνο κατά την ενηλικίωση τους να µιλήσουν -για πρώτη φοράγια την εµπειρία αυτή. Η σωµατικός πειθαναγκασµός -που εξακολουθεί να είναι κοινωνικά ανεκτή µέθοδος σωφρονισµού και πειθαρχίαςείναι µια µορφή σωµατικής κακοποίησης. Συνεπώς είναι εσφαλµένη εντύπωση πως µόνο µια σωµατική βία, που τα αποτελέσµατα της µπορεί να γίνουν ορατά και να αντιµετωπιστούν ιατρικά, αποτελούν κακοποίηση. Έτσι τακτικά βλέπουµε παιδιά να γίνονται αποδέκτες µιας σειράς αλγογόνων ερεθίσµατων, από ένα θυµωµένο γονέα, που δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει. Και αν δε δεχθούµε, ότι την παρατήρηση της συµπεριφοράς συνήθως ακολουθεί η µίµηση του προτύπου, δεν προκαλεί έκπληξη ότι (όχι σπάνια) όταν το παιδί βρεθεί σε κατάσταση διέγερσης, µιµείται άκριτα τη συµπεριφορά του γονιού και κτυπά, αντί να εξωτερικεύσει µε τον λόγο τα συναισθήµατα του. Ανάλογα µε τα παραπάνω, ένα γεγονός χωροχρονικά συµπυκνωµένο, που προκαλεί µεγάλου εύρους απώλειες και βλάβες στον περιβάλλοντα χώρο του παιδιού, προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις, µε προεξάρχοντες τον έντονο φόβο, την ενοχή του διασωθέντα, την παλινδρόµηση σε παλιότερες συµπεριφορές, την ψυχική υπεραντιδραστικότητα. Μετά τις πρώτες µέρες η αποφυγή τόπων, εικόνων και ήχων που θυµίζουν το γεγονός, διαταραχές ύπνου όπως αIπνία, κακά όνειρα, εφιάλτες, δεν σπανίζουν.

32 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Σήµερα, η έρευνα παρέχει ικανές ενδείξεις ότι τα κακοποιηµένα παιδιά παρουσιάζουν δοµικές και λειτουργικές µεταβολές του µεταιχµιακού σύστηµατος και της συναπτογένεσης. Το ευρύ φάσµα των αρνητικών επιδράσεων σίγουρα όµως δεν αφορά αποκλειστικά το κεντρικό νευρικό σύστηµα. Ήδη από το 1936, όταν ο Hans Selye µιλούσε για το “Σύνδροµο Γενικής Προσαρµογής”, αναδύονταν ο τρόπος µε τον οποίο και ο υπόλοιπος οργανισµός -λόγω των υπερβολικών προσπαθειών προσαρµογής στο στρες- υπέφερε. Αρχής γενοµένης έτσι της διαταγµένης έκκρισης της κορτιζόλης και των κατεχολαµινών, της µείωσης του µήκους των τελοµερών των χρωµοσωµάτων, την αυξηµένη ιντερλευκίνη6, ο οργανισµός εισέρχεται σε µια παθογόνο κατάσταση. Συνεπώς, αν λείπουν οι στοχοθετηµένες παρεµβάσεις, τα παιδιά, όχι µόνο µπορεί να αναπτύξουν ψυχικές δυσκολίες που εµµένουν και κατά την ενήλικη ζωή αλλά να έχουν και µια µείωση στο προσδόκιµο ζωής. Αν βρεθούµε µπροστά σε ένα κακοποιηµένο παιδί τέλος, θα ήταν χρήσιµο να έχουµε ορισµένες αρχές: 1)Αφήστε το παιδί να µιλήσει, χωρίς διακοπές ή προσθήκες στα λόγια του ενώ απαρέγκλιτα πρέπει να σεβόµαστε την αρχική ανάγκη να υποβιβάσει ή να αρνηθεί το γεγονός 2)Το γνήσιο ενδιαφέρον µας δεν πρέπει να περιλαµβάνει άσκοπες φιλοφρονήσεις ή πιεστικότητα για απαντήσεις -δίκη ανάκρισης-. 3) Συχνά τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν οργή,θυµό, ετεροκαταστροφικότητα -ή αντίθετα ένα ψυχικό µούδιασµα και φόβο- γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση τους. Το “παιδί θύµα” σίγουρα θα πρέπει να διαχειριστεί τα συναισθήµατά του αλλά στον ενδεδειγµένο χρόνο, σε βαθµό τέτοιο που δεν θα παράγει άλλη αποδιοργάνωση και πάνω από όλα σε ένα κατάλληλο θεραπευτικό πλαίσιο. 4)Ενηµερώνουµε τις αρχές όπως τον εισαγγελέα ανηλίκων ή/και την αστυνοµία και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Τα τελευταία δεν είναι µόνο ηθική αλλά και νοµική υποχρέωση µας.

Το 1936, όταν ο Hans Selye µιλούσε για το “Σύνδροµο Γενικής Προσαρµογής”, αναδύονταν ο τρόπος µε τον οποίο και ο υπόλοιπος οργανισµός λόγω των υπερβολικών προσπαθειών προσαρµογής στο στρες- υπέφερε. Αρχής γενοµένης έτσι της διαταγµένης έκκρισης της κορτιζόλης και των κατεχολαµινών, της µείωσης του µήκους των τελοµερών των χρωµοσωµάτων, την αυξηµένη ιντερλευκίνη-6, ο οργανισµός εισέρχεται σε µια παθογόνο κατάσταση.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ιός της γρίπης και αντιγριπικός εµβολιασµός Η γρίπη είναι µια ιογενής λοίµωξη που αφορά το αναπνευστικό σύστηµα

ΥΓΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ η Νικολιδάκη Αφροδίτη Ειδικός Παθολόγος

Στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού αυτοιάται, αλλά οι επιπλοκές της µπορούν να αποβούν µοιραίες. Υψηλότερο κίνδυνο παρουσίασης επιπλοκών έχουν τα παιδιά <5 ετών (κυρίως <2 ετών), οι ενήλικοι >65 ετών, οι έγκυοι, οι ανοσοκατεσταλµένοι και οι ασθενείς µε χρόνια νοσήµατα όπως άσθµα, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική νόσο, σακχαρώδη διαβήτη κ.α. Τα συµπτώµατα της γρίπης αρχικά είναι παρόµοια µε του κοινού κρυολογήµατος, καταρροή και κυνάγχη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πυρετός, µυαλγίες, αρθραλγίες, κεφαλαλγία, ξηρός βήχας, αδυναµία κ.α. Τις περισσότερες φορές,όπως προαναφέρθηκε, η γρίπη αυτοιάται και ο ασθενής δεν χρειάζεται να επισκεφθεί ιατρό. Όσοι όµως ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου και παρουσιάζουν συµπτώµατα γρίπης θα πρέπει να συµβουλεύονται τον ιατρό τους προς αποφυγή σοβαρών επιπλοκών. Ο ιός της γρίπης µεταφέρεται µε τα σταγονίδια όταν ο ασθενής βήχει, πτερνίζεται ή ακόµα κι όταν µιλάει. Τα σταγονίδια µεταφέρονται είτε µε άµεση εισπνοή ή από κάποια αντικείµενα, στα µάτια, τη µύτη και το στόµα µας. Οι ασθενείς µεταδίδουν από τη πρώτη µέρα και για περίπου 5 µέρες από την έναρξη των συµπτωµάτων. Το διάστηµα αυτό όµως µπορεί να αυξηθεί ανάλογα µε την περίπτωση. Ο ιός της γρίπης αλλάζει συνεχώς παρουσιάζοντας νέα στελέχη. Αν κάποιος έχει νοσήσει στο παρελθόν, ο οργανισµός του θα φέρει αντισώµατα για το συγκεκριµένο στέλεχος και αν οι µελλοντικές επαφές µε τον ιό είναι µε παρόµοιο στέλεχος, τα αντισώµατα θα αποτρέψουν τη νέα λοίµωξη ή θα ελαττώσουν τη συµπτωµατολογία της. Τα αντισώµατα αυτά όµως, όπως κι αυτά του

αντιγριπικού εµβολίου, δε µπορούν να αποτρέψουν λοιµώξεις από νέα στελέχη. Παρόλο που ο ιός της γρίπης συχνά αυτοιάται, σε άτοµα υψηλού κινδύνου ο ιατρός µπορεί να θεωρήσει απαραίτητη τη χορήγηση αντιιικών φαρµάκων για να µειώσει τη διάρκεια της νόσου και να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές. Τί πρέπει να κάνει όµως από µόνος του ένας ασθενής που ήδη έχει προσβληθεί από τον ιό της γρίπης; Πρέπει να πίνει άφθονα υγρά, να αναπαύεται και να λαµβάνει µέτρα τέτοια ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού. Πρέπει δηλαδή να πλένει σχολαστικά τα χέρια του είτε µε σαπούνι ή µε αλκοολούχα αντισηπτικά, να είναι προσεκτικός όταν βήχει καλύπτοντας το στόµα του προς αποφυγή εξάπλωσης των σταγονιδίων και να αποφεύγει να βρίσκεται σε κλειστούς χώρους µε κόσµο. Η καλύτερη άµυνα έναντι του ιού της γρίπης είναι ο εµβολιασµός. Κάθε χρόνο το αντιγριπικό εµβόλιο που κυκλοφορεί περιέχει 3 µε 4 στελέχη του ιού της γρίπης που εκτιµάται ότι θα είναι τα πιο συχνά παθογόνα της χρονιάς. Ο εµβολιασµός είναι ετήσιος και πρέπει να πραγµατοποιείται πριν την αρχή της χειµερινής περιόδου.

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 33


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Σακχαρώδης διαβήτης Αν και γίνεται αναφορά για το σακχαρώδη διαβήτη,από το 1500πχ σε χειρόγραφα της αρχαίας Αιγύπτου καθώς και από τον Έλληνα ιατρό Αρεταίο 120-200µχ,σήµερα έχει αποκτήσει διαστάσεις επιδηµίας λόγω της καθιστικής ζωής,της κακής διατροφής και της παχυσαρκίας των δυτικών κοινωνιών(όπως η δική µας) και δίκαια έχει χαρακτηριστεί ως µάστιγα της εποχής µας ,νόσος του ‘’δυτικού τρόπου ζωής’’ και πολλά ακόµη.

ΥΓΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ o Μαρκέτος ∆ιονύσιος Ειδικός Παθολόγος Ρύθµιση Σακχαρώδη ∆ιαβήτη ∆υσλπιδαιµίας Αρτηριακής Υπέρτασης Σκαλίδη και Πειραιώς 1 τηλ.2821305314 κιν.6947775827

Τι είναι ο διαβήτης; Ο σακχαρώδης διαβήτης χαρακτηρίζεται από διαταραχή του µεταβολισµού των υδατανθράκων(πρωτίστως),λιπών και πρωτεινών η οποία οφείλεται σε έλλειψη ινσουλίνης.Η έλλειψη ινσουλίνης µπορεί να είναι πλήρης ή µερική ή σχετική.Η ινσουλίνη είναι η ορµόνη που επιτρέπει στη γλυκόζη να εισέλθει στα κύτταρα του οργανισµού ώστε να ‘’καεί’’ και να παράγει ενέργεια για τις διάφορες λειτουργίες τους.Όταν η ινσουλίνη δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισµού,η γλυκόζη παραµένει και κυκλοφορεί στο αίµα σε αυξηµένα επίπεδα. Οι τύποι του διαβήτη Υπάρχουν ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1,τύπου 2,ο σακχαρώδης διαβήτης κύησης και άλλοι ειδικοί τύποι σακχαρώδη διαβήτη. Ο τύπου 1 σακχαρώδης διαβήτης οφείλεται σε καταστροφή των β κυττάρων του παγκρέατος(υπεύθυνα για την έκκριση ινσουλίνης) από αντισώµατα του ίδιου του οργανισµού µας για άγνωστο λόγο(αυτοάνοσος Σ∆).Η καταστροφή αυτή συνήθως συµβαίνει σε µικρή ηλικία γι’ αυτό και κάποτε ονοµαζόταν νεανικός διαβήτης.Επειδή η καταστροφή των κυττάρων είναι πλήρης,ως αποτέλεσµα υπάρχει απόλυτη έλλειψη ινσουλίνης και απαιτείται εξαρχής χορήγηση ινσουλίνης.Επίσης έχει αναγνωρισθεί και µια παραλλαγή του,που συµβαίνει στους ενήλικες και αναφέρεται µε τα αρχικά LADA(Latent ή Late-onset Autoimmune Diabetes of the Adults).Στην Ευρώπη ο τύπου 1 κυµαίνεται σε συχνότητα από 0,6-2,6%. Ο τύπου 2 σακχαρώδης διαβήτης οφείλεται σε προοδευτική µείωση της έκκρισης ινσουλίνης σε συνδυασµό µε αυξηµένη αντίσταση στην ινσουλίνη(παρατηρείται σε άτοµα µε κοιλιακή παχυσαρκία).Είναι ο συχνότερος τύπος σακχαρώδη διαβήτη ο οποίος παλαιότερα αναφερόταν ως διαβήτης των ενηλίκων,αλλά µε την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ακόµη και στην εφηβική ηλικία.Στην Ευρώπη κυµαίνεται σε συχνότητα από 510%(Ελλάδα 8%)µε αυξητική τάση τα επόµενα χρόνια. Ο σακχαρωδης διαβήτης κύησης είναι η διαταραχή του µεταβολισµού των υδατανθράκων που εµφανίζεται για πρώτη φορά κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.Μοιάζει αρκετά µε τον τύπο 2 επειδή και εδώ αναπτύσεται αντίσταση στην ινσουλίνη ιδίως στο τέλος του 2ου και 3ου τριµήνου.Εµφανίζεται µε συχνότητα 18% επί του συνόλου των

34 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

κυήσεων.Μετά το τοκετό αυτή η διαταραχή υποχωρεί στις περισσότερες περιπτώσεις,ενώ λιγότερο συχνά µπορεί να παραµείνει ως διαβήτης τύπου 2 ή να εµφανιστεί ξανά ως τύπου 2. Άλλοι ειδικοί τύποι σακχαρώδους διαβήτη κυρίως σχετιζόµενοι µε κληρονοµικές διαταραχές λιγότερο συχνοί µε ιδιαίτερη σηµασία ο οψίµου έναρξης διαβήτης των νέων τύπου MODY. Συµπτώµατα και διάγνωση Ο διαβήτης µπορεί να προκαλέσει διάφορα συµπτώµατα όπως πολυου-

ρία,πολυδιψία,ξηροστοµία,πολυφαγία µε ανεξήγητη απώλεια βάρους.Αυτά τα συµπτώµατα όµως εµφανίζονται σε πολύ υψηλές τιµές σακχάρου.Ο τύπου 1 του οποίου η έναρξη είναι απότοµη και θορυβώδης,µας κατευθύνει έγκαιρα σε εξετάσεις και στη διάγνωση.Στον τύπου 2 όµως η πορεία είναι πολύ συχνά πιο αργή και ύπουλη µε αποτέλεσµα όταν εµφανισθούν τα συµπτώµατα να έχουν ήδη εγκατασταθεί οι επιπλοκές. Η πρώτη εξέταση που πρέπει να γίνεται τακτικά είναι η γλυκόζη νηστείας µε φυσιολογική τιµή <100mg.Μια τιµή 100-125mg θεωρείται ως προδιαβήτης και θα πρέπει να προβούµε σε περαιτέρω έλεγχο.Έαν είναι >_126mg(εφόσον επιβεβαιωθεί) θέτει τη διάγνωση του διαβήτη.Η εξέταση που ξεκαθαρίζει τις αµφίβολες περιπτώσεις είναι η δοκιµασία ανοχής στη γλυκόζη(καµπύλη) όπου µετράµε το σάκχαρο νηστικοί και 2 ώρες µετά τη πόση διαλύµατος 75gr γλυκόζης.Στις 2 ώρες φυσιολογικά είναι <140mg,ενώ από 140-199mg προδιαβήτης και _>200mg είναι επίσηµα διαβήτης.Η γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη είναι εξεταση αίµατος που δείχνει το µέσο όρο των επιπέδων σακχάρου το τελευταίο δίµηνο-τρίµηνο.Για τη διάγνωση του σακχαρώδη διαβήτη χρησιµοποιείται κυρίως στην Αµερική,ενώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα µόνο για την παρακολούθηση της ρύθµισης ασθενών µε διαβήτη.Στο διαβήτη κύησης η καµπύλη σακχάρου αφορά τη γλυκόζη νηστείας και µέτρηση 1 ώρα και 2 ώρες µετά τη λήψη γλυκόζης.Όταν µια τιµή είναι ίση ή µεγαλύτερη από τις παρακάτω τίθεται η διάγνωση του διαβήτη.Γλυκόζη νηστείας 92mg,γλυκόζη 60΄ 180mg,γλυκόζη 120΄ 153mg. Οι επιπλοκές του διαβήτη Υπάρχουν οι οξείες και επείγουσες επιπλοκές όπως η διαβητική κετοοξέωση,το υπεγλυκαιµικό υπερωσµωτικό µη κετοοξωτικό κώµα και η γαλακτική οξέωση,αλλά και οι χρόνιες επιπλοκές που οδηγούν σε εµφράγµατα του µυοκαρδίου,αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, νεφρική ανεπάρκεια,νευροπάθεια,αµφιβληστροειδοπάθεια µε απώλεια όρασης,άκρωτηριασµοί κ.α. Η θεραπεία του διαβήτη Η βάση της θεραπείας του διαβήτη είναι δίαιτα,άσκηση,απώλεια πλεονάζοντος βάρους και φαρµακευτική αγωγή µε ενέσιµα σκευάσµατα όπως ινσουλίνη,ινκετινο-µιµητικά και δισκία από το στόµα.Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος η χρήση αντλίας ινσουλίνης για άτοµα µε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Τέλος ο διαβήτης δεν είναι το τέλος του κόσµου. Η έγκαιρη διάγνωση,η σωστή ρύθµιση του σακχάρου(µε τακτική παρακολούθηση από ειδικό),µπορεί να χαρίσει σε εκατοµµύρια διαβητικούς µια φυσιολογική και δραστήρια ζωή µέχρι τα γεράµατα.

Ο διαβήτης µπορεί να προκαλέσει διάφορα συµπτώµατα όπως πολυουρία,πολυδιψία,ξη ροστοµία,πολυφαγία µε ανεξήγητη απώλεια βάρους.Αυτά τα συµπτώµατα όµως εµφανίζονται σε πολύ υψηλές τιµές σακχάρου.Ο τύπου 1 του οποίου η έναρξη είναι απότοµη και θορυβώδης,µας κατευθύνει έγκαιρα σε εξετάσεις και στη διάγνωση.Στον τύπου 2 όµως η πορεία είναι πολύ συχνά πιο αργή και ύπουλη µε αποτέλεσµα όταν εµφανισθούν τα συµπτώµατα να έχουν ήδη εγκατασταθεί οι επιπλοκές.


www.cretavoice.gr ✤ Κόκκινο κρέας Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, στις 26/10/2015 ανακοίνωσε ότι το επεξεργασµένο κόκκινο ή λευκό κρέας (µπέικον , σαλάµι , λουκάνικα , αλλαντικά και κονσερβοποιηµένα κρέατα) προκαλεί καρκίνο του παχέος εντέρου και πιθανόν αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου στο στοµάχι.

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΓΡΑΦΕΙ o Ε. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ ΕΠΙ 2821-0-42782

Το κόκκινο κρέας (µοσχαρίσιο , αρνίσιο , κατσικίσιο ,χοιρινό) πιθανόν αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου και ίσως τον κίνδυνο για καρκίνο παγκρέατος και στοµάχου . Συγκεκριµένα και για να µην εξαφανίσουµε το κόκκινο κρέας και όλα τα είδη επεξεργασµένου κρέατος από την διατροφή µας πρέπει να τονίσουµε ότι οι µελέτες στις οποίες αναφέρεται ο παγκόσµιος οργανισµός υγείας λένε ότι : «Η κατανάλωση 50 γρ. επεξεργασµένου κρέατος την ηµέρα βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου παχέος εντέρου κατά 18%» , το οποίο πρακτικά σηµαίνει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται µόνο κατά 1-2% στον γενικό πληθυσµό και όσο µεγαλύτερη κατανάλωση τόσο µεγαλύτερος ο κίνδυνος . «Η κατανάλωση 100 γρ. κόκκινου κρέατος την ηµέρα αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο παχέος εντέρου κατά 17%» , το οποίο επίσης πρακτι-

κά σηµαίνει µία αύξηση κινδύνου στον γενικό πληθυσµό κατά 1-2% για µακροχρόνια κατανάλωση . Λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε και επειδή το κόκκινο κρέας έχει υψηλή διατροφική αξία , η ίδια η οργάνωση Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας σε νέα ανακοίνωση της στις 29/10/2015 διευκρίνισε ότι δεν συνιστά την αποφυγή επεξεργασµένου ή κόκκινου κρέατος αλλά τη λογική (µέτρια) κατανάλωση τους . Εδώ να τονίσουµε ότι από το 1970 στην µελέτη των επτά χωρών , ο πληθυσµός από την Κρήτη ο οποίος κατανάλωνε κρέας µόνο µία φορά την εβδοµάδα είχε πολύ λιγότερη θνησιµότητα από καρκίνο σε σχέση µε όλους τους άλλους πληθυσµούς µεσογειακούς και µη , οι οποίοι συµµετείχαν στην µελέτη . Αποδεικνύεται για ακόµα µία φορά , ότι η αξία της «κρητικής διατροφής» επιβεβαιώνεται 45 χρόνια µετά , από 800 πλέον επιδηµιολογικές µελέτες και δείχνει την αξία της κρητικής πολιτισµικής παράδοσης στο θέµα της διατροφής . Αυτά για όσους αµφισβητούν το γεγονός , ότι ο σύγχρονος ελληνισµός προσφέρει στην ανθρωπότητα. Ας είµαστε υπερήφανοι!

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 35


www.cretavoice.gr ✤ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ''ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ ''

ΣΥΝΤΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ

Συνταγή / Κουραµπιέδες

Πότε ιδρύθηκαν;Και ποιος σκέφτηκε την ιδέα της ίδρυσης; Βίγλα = σκοπιά, παρατηρητήριο. Βιγλάτορας = σκοπός, φρουρός, ειδικά αυτός που βρίσκεται σε παρατηρητήριο σε ψηλή θέση. Οι Βιγλάτορες του χθες ήταν πολεµιστές ηλικίας 17-50 ετών, άριστα εκπαιδευµένοι στην χρήση των όπλων, από ευκατάστατες οικογένειες. Τους επέλεγαν οι πρωτόγεροι των χωριών και το καθήκον τους ήταν να παρατηρούν τον ορίζοντα νύχτα και µέρα επισηµαίνοντας τυχόν κίνδυνο. Ειδοποιούσαν µε ειδικά σήµατα από την µια βίγλα στην άλλη, τόσο την κεντρική διοίκηση του στρατού όσο και τους κατοίκους των χωριών. Αργότερα υιοθέτησαν το επίθετο Βίγλης ή Βιγλάκης. Οι Βιγλάτορες του σήµερα είµαστε παραδοσιακός µουσικοχορευτικό σύλ-

Υλικά 1000 γρ.φρέσκο βούτυρο λιωµένο. 300 γρ.άχνη 2000 γρ.αλεύρι 70% ζαχαροπλαστικής. 20 γρ µπέικιν 200 γρ αµύγδαλα µαύρα µισοψηµένα ολόκληρα. Εκτέλεση Ζυµώνουµε στο µίξερ µε το φτερό στην 2η ταχύτητα τα βούτυρα µε την άχνη ζάχαρη ώστε να γίνουν αλοιφή .Προσθέτουµε τα άλευρα και το µπέικιν και συνεχίζουµε να ζυµώνουµε στην 1η και 2η ταχύτητα,µέχρι ν α δέσει η ζύµη. Τέλος βάζουµε και τα αµύγδαλα και αφοί ζυµωθούν καλά ,απλώνουµε στον πάγκο τη ζύµη σε πάχος 3 εκατοστών και κόβουµε µε κουπ -πάτ µισοφέγγαρα ή πλάθουµε µπαλάκια. Ψήνουµε στους 170 β.C. Αφού ψηθούν ,ψεκάζουµε µε διάλυµα νερού και ανθόνερου κ κοσκινίζουµε από πάνω µε πολλή ζάχαρη άχνη. Αφού κρυώσουν τους µαζεύουµε σε δίσκους. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΤΗΛ. 2821-096194 Πλατεία 1866 24, Χανιά

36 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

λογος, που ιδρύθηκε το Μά>ο 2009, µε πρόεδρο και χοροδιδάσκαλο τον Βιγλάκη Ιωσήφ και πάνω από 200 ενεργά εγγεγραµµένα µέλη, που βιγλίζουν µε τη σειρά τους την παράδοση. Σκοπός του συλλόγου είναι η µεταλαµπάδευση της χορευτικής παράδοσης ατόφιας, µε την ιστορικά µεθοδευµένη διδασκαλία των 22 κρητικών χορών αλλά και χορών από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πιστοί στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα του τόπου, προάγουµε και προασπίζουµε µε πειθαρχία αξίες που ιστορικά έχουν καταγραφεί στην βαθύτερη έννοια του «Κρητικού». Πάτε ταξίδια στο εξωτερικό; Και ποια είναι τα µηνύµατα από τον απόδηµο Ελληνισµό; Ο σύλλογος έχει πάει 2 φορές στην νέα Υόρκη µε τον λυράρη Αντρέα Λιλικάκη και συγκεκριµένα έχει φιλοξενηθεί από τον σύλλογο ´´Κρητική Αδελφότητα του Μπρούκλιν το γυναικείο τµήµα.." Στο Κλί-


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

βλαντ στο Οχάιο Αµερικής , στην Γερµανία κ συγκεκριµένα έχει κάνει αδελφοποίηση µε την Ποντιακή εστία Στουτγάρδης.. Στο Βέλγιο σε ελληνικό φεστιβάλ , στην Κύπρο µετά από πρόσκληση του συλλόγου Αθανασίας στην Λάρνακα επίσης για σεµινάριο χορού στον σύλλογο Περκαλος Λάρνακας , κ στην Σουηδία στην έκθεση τουρισµού.. Ο Έλληνας στο εξωτερικό νοσταλγεί την Ελλάδα κ την Κρήτη .. Η αγάπη κ η φιλοξενία του ήταν παραπάνω από τι αξίζαµε... Οι δράσεις κ η φιλοξενία τους όµως στο εξωτερικό είναι τόσο σοβαρές κ σπουδαίες που σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι στην Ελλάδα στην Κρήτη.. Θα θελα µερικά λόγια για τους κρητικούς χορούς ;πχ το διάσηµο Πεντοζάλι Ο συρτός χορός που χορεύετε σε όλοι την Κρήτη σε γάµους και πανηγύρια είναι ο χανιώτικος συρτός. Κάθε νοµός έχει τον πηδηχτό χορό του ή πυριχειο οπως έλεγαν παλιά που τον αντιπροσωπεύει.. Τα Χανιά έχουν την ρουµαθιανη σούστα ,το Ρέθυµνο την σούστα Ρεθύµνου κ τον Μυλοποταµιτικο πηδηχτό , το Ηράκλειο τον Καστρινό πηδηχτό Μαλεβιζιωτη, κ το Λασίθι τον πηδηχτό Λασιθίου . Ο πεντοζάλης είναι ένας πηδηχτός χορός που που µας εµπνέει κ µας αντιπροσωπεύει..

Όχι µόνο λόγο της καταγωγής µου απο την Αγία Ρούµελη Σφακίων αλλά επειδή είναι χορός επανάστασης ο οποίος χορεύτηκε απο επαναστάτες Σφακιανους µε καπετάνιο τον Ιωάννη Βλάχο ή ∆ασκαλογιαννη.. Σηµαίνει την Πέµπτη επανάσταση από τους Σφακιανους ενάντια στον τουρκικό ζυγό.. Μας εµπνέει στην δίκη µας επανάσταση ενάντια στην παγκοσµιοποίηση και στην παν θρησκεία που πάνε να µας επιβάλουν µε σκοπό την αλλοίωση της ύπαρξης µας ως Κρητικοί ως Έλληνες ως χριστιανοί ορθόδοξοι... Γιατί να γραφτεί ένα νέο παιδί στους Βιγλάτορες; Τι θα αποκοµίσει στο πέρασµα των χρόνων φυσικά θα φανεί ,έτσι δεν είναι; Όχι από την αρχή που ναι στο στάδιο της µάθηση Ένα παιδί που θα γραφτεί στον σύλλογο µας αλλά γενικά σε έναν παραδοσιακό σύλλογο του τόπου µας ,αποκτά µια χορευτική κ παραδοσιακή παιδεία µεγαλώνοντας κοντά σε ανθρώπους που αγαπούν κ σέβονται τον τόπο τους την κρητική παράδοση τα

ήθη και έθιµα του τόπου µας , έτσι τους παίρναµε µηνύµατα αγάπης κ σεβασµού για τον χορό κ την Κρήτη µας.. Θεµέλια σταθερά κ για την σωµατική του ανάπτυξη κ δύναµη αλλά κ για τον σεβασµό κ αγάπη για την κράτη µας.. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που µου έδωσες... Είναι από καρδιάς και πιστεύω να το εκτιµήσεις... Πόσα µέλη αριθµεί; Πάτε ταξίδια στο εξωτερικό;Και ποια είναι τα µηνύµατα από τον απόδηµο Ελληνισµό; Θα θελα µερικά λόγια για τους κρητικούς χορούς ;πχ το διάσηµο Πεντοζάλι Γιατί να γραφτεί ένα νέο παιδί στους Βιγλάτορες; Τι θα αποκοµίσει στο πέρασµα των χρόνων φυσικά θα φανεί ,έτσι δεν είναι; Όχι από την αρχή που ναι στο στάδιο της µάθησης...

Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 37


www.cretavoice.gr ✤ Συναυλία Αφιέρωµα

στο Μίκη Θεοδωράκη

Με τους Βασίλη Λέκκα, Τάσο Ψαλλιδάκη και Βιργινία Ντοκάκη

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οι συναυλίες, που περιλαµβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγµατα από όλη τη γκάµα των έργων του Μίκη, θα πραγµατοποιηθούν στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων, την Τρίτη 22 και την ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2015, µε ώρα έναρξης 9 µµ. Την εκδήλωση προλογίζει ο ∆ηµήτρης Νικολακάκης.

Βασίλης Λέκκας, Τάσος Ψαλλιδάκης, Βιργινία Ντοκάκη και Γιώργος Σαλτάρης ενώνουν τις δυνάµεις τους για δυο µεγάλες λα=κές συναυλίες – µουσικό αφιέρωµα στα 90 χρόνια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Τους ερµηνευτές πλαισιώνουν οι µουσικοί: Βασίλης Παυλίδης, µπουζούκι, Μανόλης Χατζογιαννάκης, κιθάρα, ∆ηµήτρης Τσούρτος, κόντρα µπάσο, Γιώργος Σαλτάρης, πιάνο. ∆ιεύθυνση ορχήστρας και ενορχήστρωση Γιώργος Σαλτάρης. Τα φωτιστικά επιµελείται ο Γιάννης Γιαννικάκης και τα ηχητικά οι Γιάννης Λύκος και Μανόλης Παπαδάκης. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Μαθητικό – Φοιτητικό 8 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων στο Βενιζέλειο Ωδείο και στο Στούντιο La-Si-Do (Κριάρη 23)

✤ Μάγεψαν το κοινό

η Χορωδία Χανίων και η Χορωδία του Γυµνασίου Νέας Κυδωνίας Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Τέταρτη 16 ∆εκεµβρίου 2015, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, η Χριστουγεννιάτικη Συναυλία που συνδιοργάνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων µε τη Χορωδία Χανίων και τη Χορωδία του Γυµνασίου της Νέας Κυδωνίας. Μία αίθουσα κατάµεστη από κόσµο απόλαυσε τη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία υπό τη ∆ιεύθυνση του Μαέστρου Γιάννη Μεντζελόπουλου, και µε εξαίρετους ερµηνευτές όπως οι ∆. ∆ρακάκη, A. Schueffler, Χ. Γκούµα, Ε. Ρουκουνάκη, και µουσικούς όπως οι Μ. Κουτουλάκη και Κ. Κωστουράκης (πιάνο), Έντ. Κ. Αλέξι και Έ. Ορµυλώτου (βιολί), Μ. Σγουρίδης (βιολοντσέλο), και Γ. Πολυχρονάκης (κοντραµπάσο), τους οποίους πλαισίωναν οι αγγελικές φωνές των µικρών και µεγάλων ερµηνευτών των δυο Χορωδιών. Η εκδήλωση έκλεισε µε την τιµητική βράβευση του Γιάννη Μεντζελόπουλου από τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, κ. Απόστολο Βουλγαράκη, και από την Πρόεδρο της Χορωδίας Χανίων, κα Κλειώ Χαρωνίτη, για την εικοσαετή προσφορά του Μαέστρου στο χώρο της µουσικής.

38 Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015


Cv h ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 39


Profile for Cretavoice

Cretavoice december 2015  

Cretavoice Δεκέμβριος 2015

Cretavoice december 2015  

Cretavoice Δεκέμβριος 2015

Advertisement