__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 40 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016


www.cretavoice.gr

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ γράφει ο Παναγιώτης Στ. Νικηφοράκης

Στην πόλη µε ποδήλατο: Ναι στην χρήση του, αλλά µε σεβασµό στους κανόνες

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, psns@otenet.gr ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ TΗΛ. 2821098443 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com

Κάποτε ήταν µόδα και "άποψη", και λιγότερο ανάγκη. Σήµερα είναι περισσότερο ανάγκη και λιγότερο µόδα. Ο λόγος για το ποδήλατο που πολλοί …ξαναθυµήθηκαν όταν οι τιµές των καυσίµων άρχισαν να ανεβαίνουν και οι µισθοί να πέφτουν. Το ποδήλατο, είναι το µόνο τροχοφόρο όχηµα, η χρήση του οποίου δεν απαιτεί επίσηµη άδεια από το κράτος. Αν και υπάρχει σχετική νοµοθεσία, αυτή είναι ανενεργή εδώ και πολλά χρόνια. Οποιοσδήποτε γνωρίζει ισορροπία, µπορεί να «καβαλήσει» ένα ποδήλατο και να κυκλοφορήσει στο δρόµο, από ένα παιδί του δηµοτικού, µέχρι έναν ηλικιωµένο άνθρωπο… Βλέπω στους δρόµους των Χανίων ποδηλάτες όλων των ηλικιών, και των δύο φύλλων. Εκπλήσσοµαι όµως όταν διαπιστώνω ότι τα παιδιά επιδεικνύουν µεγαλύτερη προσοχή και σέβονται πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τον οποίο υποτίθεται ότι δεν γνωρίζουν αφού δεν έχουν περάσει από τις ανάλογες εξετάσεις, σε αντίθεση µε τους µεγαλύτερους και εµπειρότερους οι οποίοι συνήθως γράφουν στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους, τους κανόνες της ασφαλούς οδικής συµπεριφοράς… Παρατηρώ καθηµερινά πολίτες καβάλα στο ποδήλατο, να κάνουν επικίνδυνους ελιγµούς ανάµεσα στα αυτοκίνητα, να µην σταµατούν ποτέ στο κόκκινο φανάρι, να κυκλοφορούν στα πεζοδρόµια ανάµεσα στους πεζούς, να

2 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

πηγαίνουν ανάποδα σε µονόδροµους… Είπε κανείς ότι ο ποδηλάτης νοµιµοποιείται να πηγαίνει παντού, να κάνει ότι θέλει, να µην σέβεται κανέναν και τίποτε και εν τέλει να θέτει σε κίνδυνο τόσο τη σωµατική ακεραιότητά του, όσο και την ακεραιότητα άλλων πολιτών; Ένας ποδηλάτης, έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις µε όλους τους άλλους οδηγούς τροχοφόρων, είτε µηχανή είναι αυτή, είτε αυτοκίνητο. Από την στιγµή που µοιράζεται µαζί τους το δρόµο, οφείλει να σέβεται τον ΚΟΚ και όχι να τον παραβιάζει «οχυρωµένος» πίσω από την …ανωνυµία ενός µέσου το οποίο δεν είναι καταγεγραµµένο πουθενά… Η πόλη των Χανίων, προσφέρεται για χρήση ποδηλάτου. Ειδικά στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι σχεδόν επίπεδο, µπορούν να µετακινηθούν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ακόµη και αυτοί που είναι …αγύµναστοι. Βέβαια υποδοµές δεν υπάρχουν και όπως φαίνεται, δεν πρόκειται να τις δούµε άµεσα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο οφείλουµε όλοι να τηρούµε τους κανόνες, προκειµένου η συµβίωση των ποδηλατών µε τους οδηγούς µηχανοκίνητων οχηµάτων να είναι αρµονική και ασφαλής, Επιπλέον κανείς δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι το ποδήλατο, είναι ένα οικονοµικό µέσο µετακίνησης, φιλικότατο προς το περι-

βάλλον και µια εξαιρετική άσκηση που βοηθά στην καλή υγεία. Όλα αυτά όµως πρέπει να συνδυάζονται µε την ευθύνη που οφείλουν να έχουν όλοι οι ποδηλάτες όταν κυκλοφορούν στους δρόµους. Και οι διάφοροι σύλλογοι και σωµατεία που παρακινούν τους πολίτες να χρησιµοποιούν το ποδήλατό τους, οφείλουν να επισηµαίνουν και αυτήν την παράµετρο, κάτι που µε λύπη διαπιστώνω - εκ του αποτελέσµατος - ότι δεν κάνουν, τουλάχιστον στον βαθµό που απαιτείται. Γιατί, αν είναι να γίνουµε «Ινδία» όπου οι χιλιάδες ποδηλάτες πηγαίνουν όπου θέλουν και όπως θέλουν, δηµιουργώντας µια εικόνα που εµάς µας φαίνεται αστεία, καλύτερα να «µείνουµε» στο "µποτιλιάρισµα" των αυτοκινήτων…

×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ


Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Έχεις ακίνητο; Είναι ποινικό αδίκηµα

και θα το πληρώσεις ακριβά...

Η κατοχή ακινήτου τείνει να µετατραπεί σε... ποινικό αδίκηµα, µε δεδοµένα τα οικονοµικά βάρη που καλούνται να σηκώσουν οι ιδιοκτήτες

Πέραν από τον ΕΝΦΙΑ, οι επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία µοιάζουν να µην έχουν τελειωµό, µε τους ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν αρκούντως «αλµυρά» ποσά προκειµένου να αποκτήσουν «ηλεκτρονική ταυτότητα» κτιρίου, ενεργειακό πιστοποιητικό ή απλά θέλουν να πωλήσουν ή να µισθώσουν τα ακίνητά τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι µόνο η επίσκεψη ενός µηχανικού -είτε γιατί ο πολίτης θέλει να κάνει αποδοχή κληρονοµιάς, είτε γιατί θέλει να πωλήσει ένα ακίνητο - προκειµένου να βεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες φθάνει στο ποσό των 500 ευρώ, ενώ το ποσό αυτό ανεβαίνει µε γεωµετρική πρόοδο, ανάλογα µε το µέγεθος του ακινήτου, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τη «χρήση» που θα επιλέξει ο ιδιοκτήτης.

4 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ουσιαστικά, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Ηµερησίας», ένας ιδιοκτήτης µπορεί τελικά να καταλήξει να κατα-

βάλει όλα τα έσοδά του από ενοίκια και πιθανώς οι «κρυφές» χρεώσεις να φθάσουν να ξεπεράσουν και το ποσό που έχει πληρώσει για τον ΕΝΦΙΑ. Αποτέλεσµα είναι αρκετοί ιδιοκτήτες να µην προχωρούν στις παραπάνω κινήσεις – λόγω αδυναµίας να πληρώσουν όλα όσα τους ζητούνται – και εποµένως χιλιάδες ακίνητα µένουν αναξιοποίητα. Ακολούθως καταφθάνει το περίφηµο «ενεργειακό πιστοποιητικό», το οποίο είναι υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2016 και θα πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα συµβόλαια αγοράς, πώλησης, µεταβίβασης. Το κόστος του υπολογίζεται κατά µέσο όρο στα 150 ευρώ, ενώ για τους επαγγελµατικούς χώρους κυµαίνεται από 1,5 έως 1,8 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Ιδιαίτερα οι επαγγελµατικοί χώροι εµφανίζουν µεγαλύτερη επιβάρυνση καθώς οι ιδιοκτήτες προκειµένου να προχωρήσουν στην ενοικίασή τους, χρειάζονται πλειάδα πιστοποιητικών, µε αποτέλεσµα το κόστος που καλείται να πληρώσει προκειµένου να τα αποκτήσει να καθίσταται αρκετές φορές απαγορευτικό.

Ποιος είναι ο βασικός τιµοκατάλογος των ακινήτων • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης: 100-250 ευρώ για κατοικίες – Για καταστήµατα από 1,5 ευρώ/τ.µ. • Για µονοκατοικία έως 200 τ.µ.: 150200 ευρώ – Για µεγαλύτερη είναι περίπου ένα ευρώ/τ.µ. • Έλεγχος και βεβαίωση αυθαιρέτων: 250-300 ευρώ • Ταυτότητα κτιρίου: 200 ευρώ η επίσκεψη του µηχανικού • Βεβαίωση για εντός σχεδίου ακίνητα: 70-90 ευρώ • Βεβαίωση για εκτός σχεδίου ακίνητα: 150-170 ευρώ • Εύρεση εγγράφων στην Πολεοδοµία: 30 έως 40 ευρώ ανά επίσκεψη • Νέο τοπογραφικό: 400 ευρώ • Επανέκδοση τοπογραφικού λόγω λήξης: 50 ευρώ • Τοπογραφικό εκτός σχεδίου: 200250 ευρώ για ένα ακίνητο 80-100 τ.µ. • Έλεγχος ηλεκτρολόγου: 50 έως 100 ευρώ • Νοµικές υπηρεσίες: 400-500 ευρώ


www.cretavoice.gr

✤ Χώρα ηλικιωµένων θα είναι

η Ελλάδα το 2050

Μεσήλικες και γέροντες ο ένας στους τρεις, την ώρα που ο πληθυσµός θα υποχωρεί δραµατικά

Το 2050 ο πληθυσµός της Ελλάδας υπολογίζεται πως θα είναι από 8,3 ως 10 εκατοµµύρια, δηλαδή µειωµένος κατά 800.000 έως 2,5 εκατοµµύρια σε σχέση µε σήµερα. Η Ελλάδα το 2050 απειλείται να είναι µια χώρα µεσήλικων και γερόντων, καθώς το 2050 οι άνω των 65 ετών κάτοικοι της θα είναι σχεδόν ο ένας στους τρεις (30-33% από 21% που είναι σήµερα και 7% το 1951). Οι κάτω των 14 ετών θα είναι µόλις 12-14,8% από 15% που είναι εφέτος και 28% το 1951. Ένα δυστοπικό πολύ κοντινό µέλλον, µια έρηµη χώρα µε άδεια σχολεία και χώρους εργασίας, προβλέπει η νέα έρευνα-σοκ για τις δηµογραφικές προοπτικές της χώρας, που διεξήγαγε ο ερευνητικός οργανισµός "διαΝΕΟσις". Η έρευνα επεξεργάστηκε οκτώ διαφορετικά σενάρια, τα οποία όλα υπολογίζουν µεγάλη µείωση του πληθυσµού. Το πιο αισιόδοξο µιλά για συρρίκνωση κατά 800.000 άτοµα, µε αυξανόµενη γήρανση της ελληνικής κοινωνίας. Η διάµεσος ηλι-

κία (δηλαδή η ηλικία όπου οι µεγαλύτεροι αυτής είναι ίσοι σε αριθµό µε τους µικρότερους), θα φτάσει το 2050 τα 4950 έτη, από 44 που είναι σήµερα και 26 το 1951. Τα παιδιά σχολικής ηλικίας (από 3 µέχρι 17 ετών) θα µειωθούν από 1,6 εκατοµµύρια σήµερα σε 1,4 εκατ. (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 εκατ. (απαισιόδοξο σενάριο) το 2050. Ο πραγµατικός οικονοµικά πληθυσµός θα σηµειώσει καθίζηση και θα µειωθεί κατά 1-1,7 εκατ. άτοµα, από 4,7 εκατ. άτοµα σήµερα στα 3-3,7 εκατ. το 2050. Σύµφωνα µε την έρευνα, ο πληθυσµός της Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου ήταν 10,8 εκατοµµύρια, λιγότερος από κατά 300.000 από τα 11,1 εκατ. το 2011. Για πρώτη φορά µετά από το 1951 οι κάτοικοι της χώρας µειώνονται και αυτό είναι ενδεικτικό της µελλοντικής τάσης. Οι µειωµένες γεννήσεις, οι θάνατοι και η µετανάστευση αποτελούν τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν τη µεταβολή του πληθυσµού.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 5


www.cretavoice.gr ✤ Έρχεται το πρώτο ηλεκτρονικό

αστυνοµικό τµήµα

∆εκάδες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. θα παρέχονται πλέον µε ένα "κλικ" από τον υπολογιστή του σπιτιού µας

Άδειες διαµονής, δελτία ταυτότητας, άδειες εργασίας, άδειες κατοχής όπλων, άδεια κυκλοφορίας µοτοποδηλάτων, δηλώσεις κλοπών, αιτήσεις αντιγράφων, καταγγελίες, είναι µόνο µερικές από τις περίπου 70 υπηρεσίες που θα παρέχει η Ελληνική Αστυνοµία µέσω διαδικτύου. Περίπου 150 υπηρεσίες είχαν σχεδιαστεί µέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας να µπορούν να παρασχεθούν έως τα µέσα του 2016, ωστόσο περίπου 70 αναµένεται να τεθούν στην διάθεση των πολιτών, τις επόµενες ηµέρες. Το πρόγραµµα για τις υπόλοιπες 80 ηλεκτρονικές δράσεις είναι σε αναστολή από την Κοινωνία της Πληροφορίας γιατί δεν υπάρχει διαχειριστική αρχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης προκειµένου να απορροφήσει το σχετικό πρόγραµµα ΕΣΠΑ, και θα πάει χρονικά πίσω η λειτουργία τους. Η εταιρεία έχει σταµατήσει τις εργασίες λόγω διακοπής της χρηµατοδότησης και περιµένει το πρόγραµµα «γέφυρα» για την συνέχισή τους.

6 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Αρχικά θα µπορούν να παρέχονται στους πολίτες οι παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν αιτήσεις αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας: 1. Άδεια ∆ιαµονής Ενιαίου Τύπου (Α.∆.Ε.Τ.) οµογενών από Αλβανία και µελών οικογενειών τους 2. ∆ελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, οµογενών από Τουρκία και οµογενών από Αλβανία αφιχθέντων πριν το έτος 1990 3. Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενών (Ε.∆.Τ.Ο.) από Αλβανία και µελών οικογενειών τους 4. Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενών (Ε.∆.Τ.Ο.) από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης 5. Άδεια εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας 6. Αναγγελία ασκήσεως επαγγέλµατος αργυραµοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουµένων µε την αγοραπωλησία ή τήξη µεταχειρισµένων κοσµηµάτων και κοµψοτεχνηµάτων από χρυσό και λοιπών τιµαλφών (νοµικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο) 7. Αναγγελία ασκήσεων επαγγέλµατος κατασκευαστών κλειδιών-επισκευαστών κλειδαριών (νοµικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο) 8. Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου 9. Άδεια κατοχής όπλων για την προστασία προσώπων, την ασφάλεια δηµόσιων καταστηµάτων, τραπεζών, µουσείων, µεταφοράς χρηµάτων ή αξιών κτλ (νοµικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο) 10. Άδεια κυκλοφορίας µοτοποδηλάτου 11. ∆ηλώσεις κλοπής-Ανευρέσεις κλαπέντων οχηµάτων 12. Βεβαίωση εγγραφής για λόγους σπουδών 13. Αίτηση χορήγησης αντιγράφων ηλεκτρονικού φακέλου αποστράτων 14. Ερώτηµα περί συνδροµής λόγων δηµόσιας ή εθνικής ασφάλειας 15. Έκδοση προσωρινής άδειας εισόδου στη χώρα για λόγους έκτακτης ανάγκης (π.χ. υγείας) και ανανέωσης υφιστάµενης προσωρινής άδειας

16. Έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπών στην χώρα 17. Έκδοση άδειας ασύλου και ανανέωση υφιστάµενης αδείας καθώς και όλες τις συναφείς άδεις πιστοποίησης ταυτότητας (id certification) 18. Υποβολή αίτησης διαγραφής από τα αρχεία ασφαλείας λόγω αµετάκλητης δικαστικής απόφασης αθώωσης 19. Ειδικό ∆ελτίο Ταυτότητας Οµογενούς (Ε.∆.Τ.Ο.) για ανήλικο τέκνο οµογενούς προερχόµενου από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης 20. Εθελοντική προ-εγγραφή ηλεκτρονικής αναγνώρισης του πολίτη (electronic id preregistration) για συναλλαγές του µε το δηµόσιο αντικαθιστώντας υφιστάµενες χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες 21. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε., όταν είναι µέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. 22. Βεβαίωση εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. για λοιπούς λόγους 23. Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη της Ε.Ε. 24. Αίτηση για γνωστοποίηση καταχώρησης στο Σύστηµα Πληροφοριών ΣΕΝΓΚΕΝ 25. Βεβαίωση δακτυλοσκόπησης 26. Πιστοποιητικό µη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλλει αίτηση για πολιτογράφηση 27. Ειδικό ταξιδιωτικό έγγραφο (T.DV) για πρόσφυγες ανιθαγενείς 28. Άδεια Παραµονής σε αλλοδαπούς πολίτες τρίτων χωρών για ολιγοήµερη παραµονή, µετά την λήξη της προξενικής θεώρησης ή του ελεύθερου τριµήνου, εάν πρόκειται για αλλοδαπό, στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση 29. Έλεγχος εγκυρότητας Ειδικού ∆ελτίου Αιτούντος Άσυλο αλλοδαπού 30. Αίτηµα για πληροφορίες που υπάρχουν καταχωρηµένες στην περίπτωση που κάποιος έχει αιτηθεί άσυλο από την Ελλάδα (Υπηρεσία ∆ουβλίνο ΙΙ) 31. Προµήθεια ειδικού εντύπου µε στοιχεία τροχαίου ατυχήµατος για ασφαλιστική χρήση 32. Προµήθεια αντιγράφου (Β.Α.Σ.) Βιβλίου


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Αδικηµάτων Συµβάντων, σχετικά µε συµβάν τροχαίου ατυχήµατος 33. Προµήθεια αντιγράφου δικογραφίας 34. Πληροφόρηση σχετικά µε την επικινδυνότητα περιοχών του οδικού δικτύου της επικράτειας µε βάση τα συµβάντα τροχαίων ατυχηµάτων 35. Ενηµέρωση για τον αριθµό των βαθµών ποινής του Συστήµατος Ελέγχου Συµπεριφοράς Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο) που του έχουν επιβληθεί 36. Ενηµέρωση για τις βεβαιωµένες τροχαίες παραβάσεις που εκκρεµούν 37. Ενηµέρωση για το χώρο φύλαξης οχήµατος µετά την αποµάκρυνσή του από γερανό της ΕΛ.ΑΣ. κλπ. 38. Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για Χρήση στο ∆ηµόσιο (Φορείς) 39. Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για Εύρεση Εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα (Φορείς) 40. Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για νόµιµη χρήση Οπλοφορίας (Φορείς) 41. Ηλεκτρονική Αίτηση Αντιγράφου Ποινικής Κατάστασης Πολίτη για Εµπόριο Εκρηκτικών Υλών (Φορείς) 42. Ηλεκτρονική Αίτηση χορήγησης Αντιγράφου Ηλεκτρονικού Φακέλου σε Ενδιαφερόµενους Φορείς (Φορείς) 43. Ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης αντιγράφου ηλεκτρονικού φακέλου Αποστράτων σε ∆ηµόσιους Φορείς (Φορείς) 44. Καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων για απατηλές διατραπεζικές συναλλαγές µέσω του διαδικτύου, σε επίπεδο πολιτών προς τράπεζες και τραπεζών προς τράπεζες 45. Καταγγελίες επιχειρήσεων για περιπτώσεις βιοµηχανικής κατασκοπείας, απιστία σε

βάρος επιχειρήσεων και παράνοµης πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήµατα αυτών 46. Καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων για οικονοµικές ζηµιές στα πλαίσια του εµπορίου µέσω του διαδικτύου 47. Καταγγελίες επιχειρήσεων για παράνοµη κατοχή υπηρεσιών συνδροµητικής τηλεόρασης (Ν. 3166/03 περί συνδροµητικής τηλεόρασης) 48. Καταγγελίες ατόµων που εντοπίζουν χρήστες του διαδικτύου που εκφράζουν την επιθυµία τους να αυτοκτονήσουν και παροχή σε

αυτούς της δέουσας ψυχολογικής βοήθειας, συνεργαζόµενοι προς τούτο µε Μ.Κ.Ο. 49. Καταγγελίες ατόµων που εντοπίζουν παιδόφιλους στο διαδίκτυο, προς προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου 50. Καταγγελίες πολιτών για διάπραξη σε βάρος τους απόπειρα απάτης ή τετελεσµένης απάτης (νιγηριανές απάτες) 51. Καταγγελίες πολιτών για υποκλοπές προσωπικών τους δεδοµένων και διοχέτευση αυτών στο διαδίκτυο (εκβιασµοί, απειλές µέσω διαδικτύου, υποκλοπές περιεχοµένου

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 52. Καταγγελίες για διερεύνηση υποθέσεων σε βάρος του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ειδικότερα εγκληµάτων που αφορούν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, όπως π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες ∆ΟΥ (taxis net), ασφαλιστικών εισφορών προς Ι.Κ.Α. κ.λ.π. 53. Καταγγελίες επιχειρήσεων για περιπτώσεις ψηφιακών βανδαλισµών πληροφοριακών συστηµάτων 54. Καταγγελίες πολιτών για ηλεκτρονικό εµπόριο-διακίνηση ναρκωτικών

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πιο γάιδαρος πεθαίνεις! Αυτός έλυσε προκλητικά το πρόβληµα του παρκαρίσµατός του, στο κέντρο των Χανίων…

Το αυτοκίνητο που βλέπετε, δεν είναι διερχόµενο, αλλά σταθµευµένο. Ακριβώς στην µέση του δρόµου, στην αρχή της οδού Αρχοντάκη. Τι να σχολιάσει κανείς…

Η ίδια εικόνα καθηµερινά έξω από την Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτοκίνητα χρηµαταποστολών, έχουν σταθµεύει πάνω στην γωνία δηµιουργώντας πρόβληµα τόσο στα διερχόµενα οχήµατα, όσο και στους πεζούς. Η τράπεζα έχει επί της Ανδρέα Παπανδρέου είσοδο σε προστατευµένο χώρο, την οποία αυτοί δεν την χρησιµοποιούν.

"Χορός" από γαsδάρους στο Μάλεµε. Ο δήµος κατασκεύασε φαρδιά πεζοδρόµια για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για το ιδιωτικό τους πάρκινγκ.

✤ Τα "δίποδα" γαNδούρια των Χανίων Ένα αφιέρωµα σε όλους αυτούς που νοµίζουν ότι οι δρόµοι και τα πεζοδρόµια είναι …τσιφλίκια του πατέρα τους Επιµέλεια σελίδας: Παναγιώτης Στ. Νικηφοράκης Αγαπητοί µας φίλοι αναγνώστες, η Cretavoice συνεχίζει το µηνιαίο αφιέρωµά της στα Χανιώτικα "δίποδα γα»δούρια". Μία ράτσα η οποία, αντίθετα µε τα συµπαθή τετράποδα "εξαδέλφια" τους, τα οποία τείνουν προς εξαφάνιση, πολλαπλασιάζεται καθηµερινά… Πλήρης αδιαφορία, προκλητική συµπεριφορά, έλλειψη σεβασµού, ωχαδελφισµός. Λίγες µόνο λέξεις για να περιγράψει κανείς τι θα µπορούσαν να έχουν µέσα στο µυαλό τους όλοι αυτοί που "θαυµάζετε" σε αυτό το αφιέρωµα, καθώς και χιλιά-

8 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

δες άλλοι, που κάνουν την ζωή πεζών και οδηγών στα Χανιά ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη σε καθηµερινή βάση. Η CretaVoice µε αυτό το φωτογραφικό οδοιπορικό, προσπαθεί να βάλει ένα ακόµη "λιθαράκι" στην εκστρατεία που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους µήνες από πολλούς ευαισθητοποιηµένους Χανιώτες, οι οποίοι - ευτυχώς - αυξάνονται: Να "ξεµπροστιάζονται" όλοι αυτοί που προκαλούν και θέτουν σε κίνδυνο την σωµατική ακεραιότητα των πολιτών, κυρίως των πεζών, µε την πεποίθηση ότι αφενός οι ίδιοι που θα δουν τα "κατορθώµατά" τους θα γίνουν πιο προσεκτικοί και

αφετέρου όλοι µας να γίνουµε πιο προσεκτικοί και να σεβόµαστε τους υπόλοιπους χρήστες του δηµόσιου χώρου. Πολλές από τις φωτογραφίες που δηµοσιεύονται µπορεί να προκαλέσουν αυθόρµητο γέλιο, ωστόσο αυτή η κατάσταση µόνο για γέλια δεν είναι. Θα σας παρακαλέσω να µπείτε στην θέση ενός πεζού που του έχουν κλείσει το πεζοδρόµιο και τον αναγκάζουν να κατέβει στον δρόµο για να συνεχίσει, ενός ανάπηρου που του έχουν καταλάβει την θέση στάθµευσης, της µητέρας µε το παιδικό καρότσι που της έχουν κλείσει την ράµπα, του οδηγού που δεν µπορεί να στρίψει ή δεν έχει ορατότητα

επειδή έχουν παρκάρει πάνω στην στροφή… Το υλικό προέρχεται από τον φωτογραφικό φακό και από αναγνώστες της "CV" καθώς και από την ιστοσελίδα του Facebook "Χανια :η Ασκηµια ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Συνηθεια". Όσοι από εσάς το επιθυµείτε, µπορείτε να µας στέλνετε ανάλογες φωτογραφίες από προκλητικούς οδηγούς, στο email "cretavoice@gmail.com", οι οποίες θα αναρτηθούν άµεσα στην ιστοσελίδα µας cretavoice.gr, ενώ οι καλύτερες από αυτές θα συµπεριληφθούν στο επόµενο τεύχος της Cretavoice.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Αυτός ο …απίθανος γάιδαρος, "έσπασε το κοντέρ" της γαsδουριάς στο Καλαµάκι. Θαυµάστε τον από όλες τις µεριές!

Γάιδαρος - τουρίστας στο τέλος της οδού Πειραιώς. Αυτόν δεν θα τον παρεξηγήσουµε. Ότι βλέπει να κάνουν οι άλλοι, κάνει και αυτός. (Α)Προσαρµοστικότητα…

Στην Κάτω Σούδα, τα πεζοδρόµια είναι µονίµως κατειληµµένα από παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Από αυτόν τον δρόµο περνούν συνεχώς φορτηγά, µπετονιέρες και άλλα βαριά οχήµατα. Οι πεζοί αναγκάζονται να περνούν από τον δρόµο µε κίνδυνο της ζωής τους.

Τι να πει κανείς για αυτόν. Είδε ράµπα και νόµισε ότι πρόκειται για (ιδιωτικό) πάρκινγκ. Αυτή η ράµπα βέβαια στα Νέα Καταστήµατα, εξυπηρετεί ανάπηρους και µητέρες µε καρότσια. Εξυπηρετεί όµως και όσους έχουν ακριβά αυτοκίνητα…

Το "ιδιωτικό" πάρκινγκ έξω από τον παλιό Απόλλωνα. Καθηµερινά γίνεται "µάχη" ποιος θα παρκάρει…

∆ιπλή αναπηρία εγκεφάλου. ∆εν φτάνει που έχει παρκάρει καταλαµβάνοντας και τις δύο θέσεις αναπήρων έξω από το ΙΚΑ, έχει ανέβει και στο πεζοδρόµιο!

Άλλος ένας γάιδαρος που θεωρεί ότι το πεζοδρόµιο αποτελεί προέκταση του γκαράζ του, άρα είναι ιδιοκτησία του…

Αυτός ο αγροτικός γάιδαρος, νόµισε ότι τα κολονάκια που εµποδίζουν την στάθµευση στην πλατεία Μαρκοπούλου, είναι διακοσµητικά, γι αυτό και τα καβάλησε. Ποιος θα τον ενοχλήσει;

Εντάξει! Οι θέσεις αναπήρων είναι και για τα αυτοκίνητα άνω των 50.000 ευρώ… Αν έχεις τέτοιο αµάξι, µάλλον θα έχεις να πληρώσεις και την κλήση. Η συγκεκριµένη θέση για πλούσιους είναι στα Νέα Καταστήµατα.

Στην οδό Καλλεργών, τα φαρδιά πεζοδρόµια, υποτίθεται ότι προστατεύονται από τα καγκελάκια. Αυτό βέβαια ουδόλως πτοεί τα γαsδούρια της φωτογραφίας.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 9


10 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Όλα όσα χρειάζεται

να γνωρίζουµε για τη φροντίδα των χαλιών µας Προβλέπονται δύο τετράµηνα, αντί για τρία τρίµηνα και περιορισµός της εξεταστέας ύλης στο τέλος της χρονιάς • Το στρώσιµο Ο χειµώνας βρίσκεται προ των πυλών κι ετοιµαζόµαστε να «ντύσουµε» το σπίτι µας µε τα ζεστά χαλιά µας. Προτού προχωρήσουµε µε τη διαδικασία του στρωσίµατος όµως, χρειάζεται να ακολουθήσουµε κάποια απλά –αλλά σηµαντικά– βήµατα. Ξεκινάµε ξετυλίγοντας τα χαλιά µας και αφαιρώντας τυχόν αντισκωρικά. Στη συνέχεια, τα απλώνουµε σε ένα ανοιχτό µέρος (την βεράντα, το µπαλκόνι ή τον κήπο µας) προκειµένου να αεριστούν. Καλό θα ήταν να µην τα χτυπάει ο ήλιος προκειµένου να προστατεύσουµε τα χρώµατά τους. Όσο εκείνα αερίζονται, εµείς καθαρίζουµε το δάπεδό µας ούτως ώστε να… τα υποδεχτεί. Προσοχή! ∆εν χρησιµοποιούµε γυαλιστικά πατώµατος επειδή µετά τα χαλιά µας θα γλιστράνε. Τέλος, αν θέλουµε, µπορούµε να απλώσουµε ένα ειδικό δίχτυ ανάµεσα στο πάτωµα και το χαλί το οποίο θα προστατέψει το χαλί µας από τυχόν υγρασίες, ενώ θα το κάνει πιο σταθερό.

Extra Tip:

με γλάστρες στο Σε περίπτωση που έχου μην τις τοποθετούμε να με ου ίζ ντ ρο φ ς, μα ύ εσωτερικό του σπιτιο τις εξοπλίζουμε ε, υμ νο κά το ν Α ς. μα κέτα πάνω στα χαλιά ή τη μο θυσία τα πήλινα ση πά ε υμ γο εύ φ πο Α . ια άκ με ειδικά πλαστικά πιατ σει στα χαλιά μας, τά φ να α σί ρα υγ ην μιας και επιτρέπουν στ αλέσει μεγάλη ζημιά. οκ πρ να εί ορ μπ ο οί οπ γεγονός το

• Το σκούπισµα Για να εξασφαλίσουµε µια καθαρή ατµόσφαιρα στον χώρο µας, είναι σηµαντικό να σκουπίζουµε τακτικά τα χαλιά µας, αλλά και το πάτωµα κάτω από αυτά. ∆ύο φορές την εβδοµάδα, λοιπόν, καλό είναι να ασχολούµαστε διεξοδικά µε το σκούπισµά τους, ούτως ώστε να παραµείνει το πέλος τους σε µια όσο το δυνατό καλύτερη κατάσταση. Τα σκουπίζουµε, λοιπόν, µε απαλές κινήσεις προς τη φορά του πέλους (αποφεύγοντας τα σηµεία µε τα κρόσσια), ενώ αν διαθέτουµε µεταξωτά χαλιά, αποφεύγουµε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας και τα σκουπίζουµε µε µια µαλακή βούρτσα χειρός. Αν έχουµε χειροποίητα χαλιά ή κιλίµια, καλό είναι να αποφεύγουµε να τα τινάζουµε, γιατί σπάνε τα στηµόνια τους. Όσον αφορά τα χαλιά µηχανής, µπορούµε να τα τινάξουµε (µε απαλές κινήσεις), αλλά φροντίζουµε να µην τα κρατάµε από τις πλευρές που έχουν κρόσσια. • Το φρεσκάρισµα Η µαγειρική σόδα ενδείκνυται για το φρεσκάρισµα των χαλιών µας. Μπορούµε, λοιπόν, να ρίξουµε λίγη επάνω τους και στη συνέχεια να την σκουπίσουµε µε την ηλεκτρική σκούπα. Με αυτόν τον τρόπο, τα χαλιά µας θα αναζωογονηθούν, ενώ θα αποµακρυνθούν και τυχόν δυσάρεστες µυρωδιές από πάνω τους. Μια φορά το τρίµηνο, µπορούµε να περιστρέφουµε τα χαλιά µας, αλλά και να µετακινούµε συχνά-πυκνά τυχόν βαριά έπιπλα που ακουµπούν επάνω τους προκειµένου να βουρτσίσουµε λίγο τα συγκεκριµένα σηµεία ούτως ώστε να αποφύγουµε τυχόν σηµάδια στο πέλος τους.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Layering

✤ Πλήρης Οδηγός για

To Νέο Trend που Στρώνει Χαλί Πάνω σε Άλλο Χαλί

To layering στα χαλιά δεν είναι κάτι που συνηθίζεται στην Ελλάδα, αλλά µπορείτε να το υιοθετήσετε στον χώρο σας µε µεγάλη επιτυχία. Το συγκεκριµένο τρεντ ταιριάζει κυρίως σε χώρους που είναι καλυµµένοι εξολοκλήρου µε µοκέτα. Έτσι αν προσθέσετε πάνω στη µοκέτα κι ένα όµορφο χαλί θα δώσετε στιλ στο δωµάτιο και ασύγκριτη αίσθηση ζεστασιάς. Για να καταφέρετε το σωστό layering πρέπει να δώσετε βάση στο τι είδους χαλί έχετε σαν πρώτη

12 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

βάση. Αν το χαλί (ή η µοκέτα) σας είναι απλό και λιτό, επιλέξτε ένα ιδιαίτερο χαλάκι που θα ενισχύσει το στιλ όλου του δωµατίου. Αν το χαλί σας είναι υπερπαραγωγή από µόνο του, τότε επιλέξτε χαλάκια σε πιο ήπιους τόνους, για να µην υποβαθµίσετε το χαλί σας. To layering είναι επίσης τέλειο αν έχετε ένα χαλάκι που σας αρέσει πολύ αλλά δε φτάνει να ντύσει τον χώρο που επιθυµείτε. Σ’ αυτή την περίπτωση αγοράστε µία απλή µονόχρωµη µοκέτα και τοποθετήστε από πάνω το χαλί σας. Έτσι δεν χρειάζεται το χαλί

που σας αρέσει να καλύπτει ακριβώς τον χώρο σας. Αν έχετε µικρά παιδιά µπορείτε να βάλετε χαλάκια πάνω στο καλό σας χαλί έτσι ώστε να αποφύγετε λεκέδες που µπορούν να δηµιουργηθούν ειδικά σε δωµάτια που τα‰ζετε το παιδάκι σας. Τέλος, για έξτρα στιλ µπορείτε να βάλετε πάνω από τη µονόχρωµη µοκέτα σας, ένα ασύµµετρο χαλάκι µε animal print, ριγέ ή καρό µοτίβο. Έτσι ο χώρος θα αποκτήσει τον δικό του χαρακτήρα µε αυτή την απλή διακοσµητική πινελιά.

ν’ αγοράσετε το σωστό χαλί!

Όπως οι ίδιοι ντύνεστε πιο ζεστά τον χειµώνα διαµορφώνετε ανάλογα και το σπίτι σας. Τα παπλώµατα βγαίνουν από τις ντουλάπες και ξετυλίγονται τα χαλιά, εφόσον υπάρχουν, γιατί πολλοί που έχετε ξύλινα πατώµατα ίσως νιώθετε λιγότερο την ανάγκη να χρησιµοποιήσετε χαλιά από όσους έχετε στο δάπεδο πλακάκια ή µάρµαρο. Αν και είναι πολύ ευχάριστο να περπατήσετε ξυπόλυτοι στο χαλί όταν γυρνάτε σπίτι µετά από µία κουραστική µέρα, τα οφέλη της χρήσης των χαλιών είναι ακόµα περισσότερα από το να µην παγώνουν τα πόδια σας. Είναι παράγοντας εξοικονόµησης ενέργειας αφού διατηρούν τη ζεστασιά του χώρου περισσότερο. Είναι ένα άνετο µέρος για να καθίσετε και ασφαλές για να παίξουν τα παιδιά εφόσον µειώνουν τα τυχόν γλιστρήµατα και τους τραυµατισµούς. Επίσης µειώνουν τους θορύβους και βοηθούν να µην µεταφέρονται οι ήχοι στους κάτω ορόφους. Το χαλί µπορεί να είναι το διακοσµητικό στοιχείο που θα δώσει την έξτρα πινελιά στον χώρο σας. Έχετε να επιλέξετε ανάµεσα από χιλιάδες στιλ και χρώµατα. Πριν καταλήξετε πιο χαλί θα αγοράσετε πρέπει να αποφασίσετε ποια από τις παραπάνω ιδιότητες του θέλετε να εκµεταλλευτείτε περισσότερο. Κάντε στον εαυτό σας αυτές τις ερωτήσεις: Ο χώρος για τον οποίο προορίζεται το χαλί είναι ένας χώρος µε µεγάλη δραστηριότητα; Το χαλί θα λειτουργήσει ως διακοσµητικό στοιχείο ή θέλετε να είναι ουδέτερο; Πριν ξεκινήσετε για τα µαγαζιά πάρτε µαζί σας οτιδήποτε µπορεί να σας βοηθήσει να συνδυάσετε το χαλί µε τον χώρο που θα τοποθετηθεί. Πάρτε δείγµατα από υφάσµατα, φωτογραφίες και διαστάσεις του χώρου. Χρώµατα Τα σκούρα χρώµατα δίνουν στους πολύ µεγάλους και ψηλοτάβανους χώρους τη ζεστασιά που χρειάζονται και τα πιο ανοιχτά χρώµατα δίνουν την αίσθηση µεγαλύτερου δωµατίου. Τα θερµά χρώµατα όπως το κόκκινο και το κίτρινο αντανακλούν την λάµψη του ήλιου γι’ αυτό είναι προτιµότερο να τοποθετηθούν σε µέρη µε ψυχρό κλίµα ώστε να δώσουν στον χώρο την θερµότητα που του λείπει. Για τον ακριβώς αντίθετο λόγο προτιµήστε τα ψυχρά χρώµατα όπως το πράσινο και το µπλε σε χώρους µε πλούσιο φυσικό φως. Αποφύγετε το απόλυτο και αυστηρό χρωµατικό ταί-


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οι παλ αποχρώσεις είναι πολύ στη µόδα φέτος.

Τάσεις 2017-2018 #1 Αν έχετε σκοπό να βάλετε µοκέτα στον χώρο σας και να γεµίσετε το πάτωµα από τη µια άκρη στην άλλη τότε δεν έχετε παρά να επιλέξετε µοκέτα σε παλ αποχρώσεις που είναι φέτος πάρα πολύ στη µόδα. #2 Φέτος είναι πολύ στη µόδα τα χαλιά των οποίων τα σχέδια είναι επηρεασµένη από την Περσική παράδοση η οποία όµως εκφράζεται µε σύγχρονο τρόπο. Επίσης, αν το παρατηρήσετε καλά θα δείτε ότι δείχνει τρισδιάστατο και αυτό είναι σίγουρα must.

ριασµα των υφασµάτων του χώρου µε το χαλί. Για καλύτερο διακοσµητικό αποτέλεσµα βρείτε για το χαλί έναν τόνο κοντά στο κυρίαρχο χρώµα του χώρου ώστε να το συµπληρώσει και να το αναδείξει. Υλικά: µαλλί, νάsλον, πολυεστέρας, πολυπροπυλένιο Μαλλί (wool) • Κρύβει τους λεκέδες γιατί τους απορροφά • Είναι γερό και έχει ελαστικότητα • Αντιδρά πολύ καλά στο καθάρισµα • Φιλτράρει τον αέρα, υγιεινό • Φιλικό στο περιβάλλον • Ακριβό • ∆εν αντέχει την υπερβολική χρήση Νάsλον (nylon) • Τεράστια γκάµα χρωµάτων και υφών • Καλή ελαστικότητα • Αντοχή στην τριβή • Ανθεκτικό, ξαναβρίσκει την αρχική του φόρµα εύκολα • Πιο ακριβό από άλλα συνθετικά υλικά • Λόγω σύνθεσης µπορεί να έχει δυσάρεστα αποτελέσµατα για κάποιον µε αλλεργίες Πολυεστέρας (polyester) • Αντιστέκεται στους πιο σκληρούς λεκέδες • Απαλό • Οικονοµικό • ∆εν έχει την ελαστικότητα των νά»λον χαλιών αλλά αν κατασκευαστεί σωστά θα αντέξει πολύ Πολυπροπυλένιο (polypropylene) • Το χρώµα δεν ξεθωριάζει µετά από έκθεση στο ήλιο ή σε επαφή µε σκληρά καθαριστικά • ∆εν είναι τόσο ανθεκτικό και γι’ αυτό είναι προτιµότερο σε χαλιά µε χαµηλό πέλος (Ο όρος πέλος περιγράφει τις ίνες οι οποίες εξέχουν από την επιφάνεια ενός υφάσµατος. Στα χαλιά το ψηλό πέλος σηµαίνει το χοντρό χαλί και χαµηλό πέλος το λεπτό χαλί).

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ∆ιευρύνεται χρόνο

µε το χρόνο, το ηλεκτρονικό καλάθι του καταναλωτή Τα capital controls αποτέλεσαν τον "καταλύτη" που ώθησε περισσότερους πολίτες να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες και την ευκολία των ηλεκτρονικών αγορών

✤ Οι νέοι χρησιµοποιούν κυρίως ψηφιακά διαδραστικά µέσα

επικοινωνίας για τις αγορές τους

Τα social media και οι εφαρµογές των κινητών αποτελούν την επιλογή για αγορές του 67% των νέων έως 25 ετών Η ηλικία καθορίζει, σε µεγάλο βαθµό, τις ψηφιακές απαιτήσεις των καταναλωτών όταν κάνουν τις αγορές τους και όταν προσπαθούν να έρθουν σε επαφή µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µιας εταιρείας. Έτσι, ενώ οι νεότεροι σε ηλικία, ζητούν από το λιανεµπόριο µια πιο πολυκαναλική προσέγγιση, µε έµφαση σε ψηφιακά µέσα επικοινωνίας, όπως τα social media ή τα online chats, οι µεγαλύτεροι επιµένουν στα πιο παραδοσιακά µέσα, όπως είναι το τηλέφωνο. Με τα διαθέσιµα εργαλεία για την προσέγγιση του καταναλωτή να αυξάνονται καθηµερινά χάρη στην τεχνολογία, είναι, πλέον, η ηλικία που καθορίζει, εάν ο πελάτης θα επιλέξει να αλληλεπιδράσει µε µια εταιρεία µέσω εναλλακτικών ψηφιακών καναλιών ή µε το συµβατικό τρόπο. Σύµφωνα µε έρευνα της Dimension Data, που δηµοσιεύει η ιστοσελίδα eMarketer, µεταξύ των καταναλωτών µε ηλικία µικρότερη των 35 ετών είναι σαφής η προτίµηση των νέων καναλιών επικοινωνίας, που ανοίγει η τεχνολογία. Αντίθετα, στις µεγαλύτερες ηλικίες είναι εµφανής η επιµονή σε πιο παραδοσιακά µέσα, όπως το τηλέφωνο. Η έρευνα διαπιστώνει ότι, συνολικά, το τηλέφωνο παραµένει το µέσο επικοινωνίας που προτιµούν οι πελάτες, όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν στην τιµολόγηση και την πληρωµή, αλλά και την επίλυση προβληµάτων. Αυτό τουλάχιστον απαντά το 50% των ερωτηθέντων, αναδεικνύοντας

14 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

το τηλέφωνο ως δηµοφιλέστερο µέσο επικοινωνίας. Εν τω µεταξύ, για τους καταναλωτές που θέλουν να κάνουν ένα σχόλιο ή µια πρόταση, πιο προσφιλής µέθοδος είναι το e-mail (έναντι των τηλεφωνικών κλήσεων), σύµφωνα µε το 35% των ερωτηθέντων. Τα social media Όπως προκύπτει από την έρευνα της Dimension Data, οι νέοι έως 25 ετών θεωρούν ως κυρίαρχο κανάλι επικοινωνίας µε την εξυπηρέτηση πελατών τα social media σε ποσοστό 38,9%, µε δεύτερη επιλογή το mobile application της εταιρείας (27,2%) και τρίτη το email (12,2%), µε το τηλέφωνο να έρχεται µόλις στην τέταρτη θέση µε 11,5%. Στις µεγαλύτερες ηλικίες, τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται σηµαντικά. Στην ηλικιακή οµάδα των 25-34 τα social media συγκεντρώνουν το 13,7%, τα mobile apps 23,7%, το email 26,8% και το τηλέφωνο 18,4%. Για τους καταναλωτές ηλικίας 35-54 τα social media συγκεντρώνουν µόλις το 2,2%, τα mobile apps των επιχειρήσεων µόνο 6,3%, ενώ το email και το τηλέφωνο προσελκύουν τους περισσότερους καταναλωτές µε 32,7% και 51,7% αντίστοιχα. Το τηλέφωνο είναι το κυρίαρχο µέσο επικοινωνίας, που προτιµούν οι πελάτες στις ηλικιακές οµάδες 55-70 και άνω των 70, µε ποσοστά 87% και 93,2% αντίστοιχα.

Καταλυτικός αποδεικνύεται ο ρόλος του ψηφιακού καναλιού στην κατανάλωση, σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή, στην οποία το εµπόριο γίνεται πλέον και µε ηλεκτρονικά µέσα. Αυτό δείχνει η διεύρυνση του ηλεκτρονικού καλαθιού του καταναλωτή, καθώς ο Έλληνας εκτός από είδη ένδυσης, ηλεκτρονικά, καλλυντικά και φάρµακα ψωνίζει έπιπλα, είδη για το παιδί, αξεσουάρ για το κάπνισµα (ηλεκτρονικό τσιγάρο), ακόµη και κατοικίδια. Σηµαντική ήταν επίσης η αντίδραση των Ελλήνων καταναλωτών µετά την επιβολή των capital controls, δείχνοντας πως η δύσκολη συγκυρία αποτέλεσε µια σηµαντική ευκαιρία για αλλαγή του ψηφιακού τρόπου πληρωµής από την πλευρά τους και εξοικείωσης µε την ηλεκτρονική πληρωµή. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της "Ναυτεµπορικής" σε ποσοστό 28% οι συναλλαγές που γίνονται καθηµερινά στο παγκόσµιο ηλεκτρονικό εµπόριο περνούν µέσα από τα συστήµατα και τα εργαλεία της First Data, που αποτελεί εδώ και χρόνια σηµαντικό συνεργάτη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ψηφιακό εµπορικό κανάλι, σύµφωνα µε τον Shane Fitzpatrick, FD Global Head of eCommerce. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Fitzpatrick, «το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν είναι µόνο συναλλαγές και πληρωµές, ανταλλαγή προ»όντων και υπηρεσιών. Είναι ένας τρόπος ζωής, εµπειρία για τον καταναλωτή. Ο ρόλος της First Data ως τεχνολογικού παρόχου είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις αλλά και όσους εµπλέκονται στην αλυσίδα του ηλεκτρονικού εµπορίου να αλλάξουν και να βελτιώσουν τον τρόπο της ζωής τους µέσα από το ψηφιακό κανάλι». Θέλοντας να παρουσιάσει την ανοδική πορεία και την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, ο κ. Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO & Head of Consulting, Convert Group, έδωσε ως παράδειγµα την αγορά των ηλεκτρονικών φαρµακείων, ο τζίρος των οποίων αποτιµάται στα 70 εκατ. ευρώ, µε έντονες αυξητικές τάσεις. Σύµφωνα µε τον κ. Γκεζερλή, «είναι πολύ υγιές να αρχίσουν οι Έλληνες να πωλούν στο εξωτερικό. Όσοι το κάνουν αυτό µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου,


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

αυξάνουν πάρα πολύ τον τζίρο τους. Το µόνο πρόβληµα που έχουµε οι Έλληνες είναι να πάρουµε απόφαση να ανοίξουµε τα φτερά µας και να αρχίσουµε να πουλάµε στο εξωτερικό. Παράλληλα ο χώρος εµφανίζει σηµαντικές ευκαιρίες για στελέχη ψηφιακού µάρκετινγκ και σε αυτό πρέπει να στραφούν τόσο τα πανεπιστήµια και οι άνθρωποι της αγοράς». Ωστόσο, δεν υπάρχει αγορά που δεν έχει δυσκολίες, έτσι και η online αγορά έχει τους δικούς της κανόνες και ίσως περιορισµούς που καλό είναι να µην τους αγνοούν εκείνοι που επιθυµούν να ασχοληθούν. Όπως τόνισε ο Φώτης Αντωνόπουλος, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου Ηλεκτρονικού Εµπορίου (GR.E.CA.), eCommerce Director, Fais Group of Companies, «µπορεί το ηλεκτρονικό καλάθι του καταναλωτή να έχει διευρυνθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, ωστόσο υπάρχουν τοµείς που εµφανίζουν δυσκολίες για τη διάθεση των προ»όντων µέσω του ψηφιακού καναλιού, όπως ο διατροφικός τοµέας, για την επιλογή των προ»όντων του οποίου ο καταναλωτής εκτός από την εικόνα απαιτεί να γευτεί και να µυρίσει το προ»όν προτού το επιλέξει». Σύµφωνα µε τον κ. Αντωνόπουλο, «υπάρχουν κλάδοι που µπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς µόνο µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα χωρίς την παρουσία φυσικών καταστηµάτων, αλλά κάποιοι άλλοι κλάδοι δεν µπορούν να το κάνουν αυτό, σε συνδυασµό και µε το µεγάλο κόστος που συνοδεύει το ηλεκτρονικό εµπόριο. ∆υστυχώς στο ηλεκτρονικό εµπόριο τα κέρδη έρχονται µετά από µεγάλους τζίρους. Από την άλλη πλευρά, το ηλεκτρονικό εµπόριο απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες που είναι εκ προοιµίου αναγκαίες, απαιτεί ικανότητες διοίκησης ψηφιακού εµπορίου, µάρκετινγκ, γνώσεις τεχνολογίας και ψηφιακών λειτουργιών. Επίσης απαιτείται ενίσχυση της συνείδησης και της συνήθειας του καταναλωτή στη χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου ώστε να ξεφύγει από τα στενά όρια της υλοποίησης των ηλεκτρονικών παραγγελιών µε αναλογικό τρόπο». «Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει την ταχύτητα, την ποικιλία, αλλά πρέπει να έχει και τη δυνατότητα της άµεσης ανταπόκρισης», συµπλήρωσε ο ∆ηµήτρης Θεοφάνους, eCommerce Director, you.gr (Member of Quest Group), εξηγώντας πως η αξιοποίηση των επιχειρηµατικών ευκαιριών του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον κ. Θεοφάνους, το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι υποχρεωτικό, γιατί όποιος δεν το κάνει καθόλου, είτε είναι µικρός είτε είναι µεγάλος, θα χαθεί από την αγορά. Είναι δεδοµένο ότι όποιος επενδύσει στο ψηφιακό κανάλι µε

σωστό τρόπο θα κερδίσει. Σε αυτό το πλαίσιο ο Θανάσης Πετµεζάς, γενικός διευθυντής της cosmoONE Hellas Marketsite S.A., επεσήµανε πως το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν ξεφεύγει από την παραδοσιακή σχέση καταστήµατος µε πελάτη και καταστήµατος µε προµηθευτή. Εάν ένα φυσικό κατάστηµα δεν εξυπηρετεί σωστά τους πελάτες του, θα το µάθει η γειτονιά, η κοντι-

νή περιοχή. Εάν ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν εξυπηρετεί σωστά, θα το µάθει όλος ο κόσµος. Συνεπώς αυτός που θα ασχοληθεί µε το ηλεκτρονικό εµπόριο θα πρέπει να το κάνει σωστά. Το πώς θα το κάνει θα του το πούνε οι ειδικοί. Ωστόσο, όπως τόνισε, «οι επιχειρήσεις επιζητούν ως άµεσο εργαλείο για τη διεκπεραίωση του ηλεκτρονι-

κού εµπορίου τα ηλεκτρονικά τιµολόγια. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 15 εκατοµµύρια ηλεκτρονικά τιµολόγια, κυρίως στον χώρο του λιανεµπορίου, µε τεράστια οφέλη». Σύµφωνα µε τον κ. Πετµεζά, το ηλεκτρονικό τιµολόγιο είναι ένα κρίσιµο θέµα και αποτελεί σηµαντικό εργαλείο της µεγάλης αλυσίδας αξίας που αντιπροσωπεύει το εµπόριο.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 15


16 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016


Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τριτοκοσµικές καταστάσεις

βιώνει ο χανιώτικος ερασιτεχνικός αθλητισµός

Ο ∆ήµος Χανίων δείχνει ανήµπορος να αντιδράσει

∆εν έχει προηγούµενο το κύκλωµα που έχει σχηµατιστεί γύρω από τον χανιώτικο ερασιτεχνικό αθλητισµό, το οποία λυµαίνεται τον χώρο µε την ανοχή του ∆ήµου Χανίων, τα αρµόδια στελέχη του οποίου είναι δέσµια των παραγόντων αυτών και, είτε δεν θέλουν, είτε δεν µπορούν να διαχειριστούν σωστά τα δηµοτικά και τα σχολικά γυµναστήρια της πόλης. Εκτός του ότι το κύκλωµα των γυµναστηρίων "αλωνίζει" ανενόχλητο εδώ και πολλά χρόνια, εξαπολύει µπράβους και τραµπούκους εναντίον οποιουδήποτε τολµήσει να δηµιουργήσει έναν καινούριο αθλητικό ερασιτεχνικό σύλλογο, τροµοκρατώντας παίκτες-παιδιά, τους γονείς τους και βεβαίως τα στελέχη αυτών των συλλόγων. Παράλληλα µε τις διασυνδέσεις που έχουν στον δήµο δεν αφήνουν τους "εισβολείς" να αναπτυχθούν, κόβοντας προπονητικές ώρες και χώρους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα των µεθόδων που χρησιµοποιούν, αποτελεί η αναίτια επίθεση που δέχθηκαν τα µέλη του νεοσύστατου συλλόγου Chania Basketball Club πριν από µερικές ηµέρες στον αύλειο χώρο του γυµνασίου της Χρισοπηγής.

18 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Προπονήτρια άλλου - γνωστού - αθλητικού σωµατείου, η οποία ταυτόχρονα είναι εκπαιδευτικός (γυµνάστρια) σε δηµοτικό σχολείο των Χανίων, διέκοψε την προπόνηση των παιδιών και µπροστά στα έκπληκτα µάτια τους, παρουσία αρκετών γονέων, επιτέθηκε φραστικά µε απαράδεκτη, τραµπουκική και χουλιγκανικού τύπου συµπεριφορά στον παριστάµενο πρόεδρο του σωµατείου CHANIA B.C. απαιτώντας λες και είναι η ιδιοκτήτρια του χώρου - να σταµατήσει η προπόνηση και οι αθλητές να βγουν έξω από τον χώρο της αυλής του σχολείου. Ο πρόεδρος του Chania BC της εξήγησε ήρεµα ότι το σωµατείο διαθέτει όλες τις νόµιµες άδειες από τους αρµόδιους φορείς για να πραγµατοποιεί προπονήσεις στον συγκεκριµένο χώρο και την συγκεκριµένη ώρα, ωστόσο η προπονήτρια-εκπαιδευτικός σε έξαλλη κατάσταση συνέχισε να απαιτεί(!) την διακοπή της προπόνησης και την έξοδο των αθλητών, απευθύνοντας προσβλητικούς και απρεπείς χαρακτηρισµούς πεζοδροµίου τόσο στον πρόεδρο του σωµατείου, όσο και στους γονείς των µικρών αθλητών, τροµοκρατώντας παράλληλα τα παιδιά που υπέ-

στησαν ουσιαστικά bullying από µια εκπαιδευτικό. Μετά από αρκετή ώρα και αφού οι ψυχραιµότεροι δεν κατάφεραν να την ηρεµήσουν, ειδοποιήθηκε η αστυνοµία που έφθασε στον χώρο και κατέγραψε το περιστατικό και την καταγγελία του σωµατείου. Η ίδια η προπονήτρια µόλις αντιλήφθηκε ότι ειδοποιήθηκε η αστυνοµία τράπηκε σε φυγή. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο πρόεδρος του Chania BC συγκάλεσε έκτακτο ∆.Σ. του σωµατείου, προκειµένου να ενηµερωθούν τα υπόλοιπα µέλη για το περιστατικό. Οµόφωνα αποφασίσθηκε να προβούν σε όλες τις νοµικές ενέργειες για την παραδειγµατική τιµωρία της συγκεκριµένης γυµνάστριας-εκπαιδευτικού και να ενηµερωθούν όλοι οι γονείς των εγγεγραµµένων αθλητών του σωµατείου. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ∆.Σ. για το γεγονός αναφέρει µεταξύ άλλων: "Επειδή συκοφαντήθηκε και εξυβρίστηκε µε τα χειρότερα λόγια και ο πρόεδρος και ο σύλλογος που εκπροσωπεί. Επειδή εισέβαλε παράνοµα σε σχολικό χώρο χωρίς άδεια. Επειδή η ίδια είναι «εκπαιδευτικός!» σε δηµοτικό σχολείο και παράλληλα προ-

πονήτρια σε µικρές ηλικίες. Επειδή δηµιούργησε σηµαντικό ψυχολογικό πρόβληµα στα παιδιά που προπονούσαµε εκείνη την ώρα, τα οποία είναι σε ευαίσθητη ηλικία, κάποια εκ των οποίων βλέποντας αυτή την σκηνή και τους αστυνοµικούς, φοβήθηκαν, βάζοντας τα κλάµατα ενώ κάποια άλλα στις επόµενες προπονήσεις δεν ξαναήλθαν. Και κυρίως επειδή ως οι "αθλητικοί γονείς" αυτών των παιδιών, οφείλουµε να διαφυλάξουµε την ψυχική τους ηρεµία και την σωµατική τους ακεραιότητα από απειλές και τραµπουκισµούς κάποιων εκπαιδευτικών-προπονητών που δυστυχώς κατοικούν στην πόλη µας, χρησιµοποιώντας κάθε νόµιµο µέσο, θα φροντίσουµε για την παραδειγµατική τιµωρία της συγκεκριµένης κυρίας εκπαιδευτικού-προπονήτριας. Το διοικητικό µας συµβούλιο θα συνεχίσει ακάθεκτο να τηρεί την νοµιµότητα και να διδάσκει µέσω των παιδαγωγών-προπονητών µας το αθλητικό ιδεώδες στα παιδιά µας. Γιατί ο αθλητισµός πάνω απ' όλα είναι πολιτισµός. Είµαστε σίγουροι ότι τέτοιου είδους συµπεριφορές η τοπική µας κοινωνία θα τις αποµονώσει". Ωστόσο οι καταστάσεις που βιώνουν και ο πόλεµος που δέχονται τα µέλη του Chania BC είναι µόνον η "κορυφή του παγόβουνου". Ο Χανιώτικος ερασιτεχνικός αθλητισµός, φαίνεται ότι υποφέρει από την αδυναµία του δήµου να οργανώσει σωστά και δίκαια τις διαθέσιµες αίθουσες και γήπεδα. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι οι αρµόδιοι του δήµου, είναι όµηροι συγκεκριµένων κλειστών κύκλων αθλητικών παραγόντων, οι οποίοι λυµαίνονται χρόνια τώρα τον ερασιτεχνικό αθλητισµό των Χανίων, διεκδικώντας για αυτούς και τους "δικούς τους" τις περισσότερες ώρες, στα καλύτερα γυµναστήρια και µε προκλητικά ολιγοµελή τµήµατα, υψώνοντας παράλληλα εµπόδια σε συλλόγους που "τόλµησαν" να σηκώσουν κεφάλι και να µπουν ανάµεσά τους διεκδικώντας ίση µεταχείριση για τους αθλητές τους δηλαδή …τα αυτονόητα. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όµως, ούτε οι υπεύθυνοι του δήµου, ούτε οι συγκεκριµένοι παράγοντες, είναι ότι ο αθλητισµός είναι για όλους και οι υποδοµές του δήµου και των σχολείων ανήκουν σε όλους. Ανήκουν κυρίως στους µικρούς και µεγαλύτερους ερασιτέχνες αθλητές οι οποίοι προτιµούν να περάσουν µια ώρα παίζοντας ποδόσφαιρο, µπάσκετ, βόλε», τένις κλπ, αντί να κάθονται σπίτι και να “καίνε» τα µυαλά τους στο κινητό, το τάµπλετ και την τηλεόραση. Και οι γονείς θα πρέπει απερίσπαστοι να επιλέγουν σωµατείο σύµφωνα µε τα δικά τους αντικειµενικά κριτήρια και όχι να "κατευθύνονται" σε συγκεκριµένους συλλόγους. Αυτό ακριβώς το χαµένο δικαίωµα όλων στον αθλητισµό, η Χανιώτικη κοινωνία θα το διεκδικήσει και θα το ανακτήσει. Είναι καθαρά θέµα χρόνου…


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

✤ Παιδί και αθλητισµός Κάθε άθληµα και κάθε παιδί διαφέρει, κάποια ταλέντα αναπτύσσονται και κάποια πρέπει να ωριµάσουν για να εξασκηθούν

Ο αθλητισµός είναι πολύ σηµαντικός για την ανάπτυξη των παιδιών. Οι γονείς συνήθως δυσκολεύονται να επιλέξουν το κατάλληλο άθληµα για τα παιδιά τους. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινήσει; Ποιο άθληµα; Πόσο κοστίζουν τα µαθήµατα; Ο εξοπλισµός; Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να έχετε στο µυαλό σας πως ο σκοπός δεν είναι να πιέσετε το παιδί να συµµετάσχει ή να νικήσει ή να ξεπεράσει τον εαυτό του. Αντιθέτως, ο αθλητισµός είναι µια ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση. Μιλήστε µε το παιδί σας για τα αθλήµατα και φέρτε το σε επαφή ώστε να µπορεί να διαλέξει µόνο του, αυτό που σας αρέσει. ∆είτε παρακάτω µερικά οφέλη που µπορεί να αποκοµίσει το παιδί σας: •Είναι αποδεδειγµένο πως η άσκηση βοηθά την εκτόνωση του άγχους. •Τα παιδιά µαθαίνουν τεχνικές και µε την επανάληψη εξασκούν την υποµονή, την επιµονή και την φαντασία τους ως προς το πώς θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. •Αποκτούν υγιείς συνήθειες. •Εκτιµάται η προετοιµασία. Το παιδί αθλητής µαθαίνει την διαφορά µεταξύ προσπάθειας και ικανότητας. Αναπτύσσεται η αυτοπειθαρχία και η επίγνωση της σηµασίας της καλή προετοιµασίας, διότι βλέπουν την διαφορά στην απόδοσή τους. Μαθαίνουν από τα λάθη τους και δέχονται πιο εύκολα εποικοδοµητική κριτική, ως εργαλείο προόδου. Αναπτύσσουν µια αίσθηση δικαίου και µια αυτοπεποίθηση που δεν βασίζεται στο δεκανίκι του εγωισµού. •Είναι µια ευκαιρία να αναπτύξουν τα παιδιά ηγετικές δεξιότητες. Τους δίνεται η δυνατότητα να δοκιµάσουν τον

εαυτό τους και να µετρήσουν τα δυνατά τους σηµεία αλλά και να εντοπίσουν τις αδυναµίες και τα δυνατά σηµεία των συµπαικτών τους. •Ταυτότητα και ισορροπίες. Το να είσαι µέρος του συνόλου είναι πολύ σηµαντικό για τα παιδιά, το να ανήκεις. Το να λες «‘Είµαι κολυµβητής» έχει µεγαλύτερη βαρύτητα στην ταυτότητα και την εικόνα του εαυτού µας από το να λέµε απλά «κολυµπάω» •∆ιαχείριση χρόνου. Οι νεαροί αθλητές ξέρουν ότι έχουν να κάνουν τα µαθήµατά τους, να κοιµηθούν καλά και να διασκεδάσουν, οπότε δεν χάνουν άσκοπα τον καιρό τους. Προγραµµατίζουν. •Ένα ακόµα πλεονέκτηµα του αθλητισµού είναι πως τα παιδιά µαθαίνουν τη σηµασία του «θυσιάζω τώρα» για να αποκοµίσω αύριο. Η σκληρή προπόνηση τους µαθαίνει πως πρέπει να αγωνιστούν για να αποκτήσουν αυτό που θέλουν το όποιο έρχεται ύστερα από σκληρή προπόνηση. •Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν. •Μαθαίνουν το οµαδικό πνεύµα και λειτουργούν για το κοινωνικό συµφέρον. •∆ιαφορετικότητα. Το παιδί έρχεται σε επαφή µε παιδιά διαφορετικών στρωµάτων, αλλά πλέον και διαφορετικών εθνικοτήτων, κουλτούρας και ιδεών. •Σχέσεις µε τους ενήλικους. Τα παιδιά παίρνουν προσοχή από κάποιον που δεν είναι συγγενείς τους. Τους βοηθά να έχουν υγιή άποψη για την εικόνα τους και τις ικανότητες τους. Η σχέση µε τον προπονητή τους µπορεί να είναι σηµαντική σε περίοδο κρίσης που µπορεί το παιδί σας να µην νιώθει άνετα αν σας µιλήσει.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

«Μυστικά» για ζεστό χειµώνα µε τζάκι Γράφει ο Νικόλαος Αραµπατζής ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. Το είδος του ξύλου που θα επιλέξουµε για το τζάκι µας παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη λειτουργία όσο και στην απόδοσή του. Είναι αλήθεια, ότι δεν είναι κατάλληλα όλα τα ξύλα για καύσιµη ύλη. Άλλα είδη, είναι κατάλληλα για «προσάναµµα», άλλα είδη είναι κατάλληλα για την «κυρίως καύση» που θέλουµε να κρατήσει για πολλές ώρες. Επιπρόσθετα, η φωτιά στο τζάκι εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό κι από το µέγεθος των καυσόξυλων που επιλέγουµε, καθώς επίσης και από την υγρασία τους. Τα πιο συνηθισµένα στη χώρα µας είδη είναι η δρυς, η ελιά, η οξιά και το έλατο, ανάλογα µε την περιοχή και τη δια-

20 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

θεσιµότητα που υπάρχει. ∆ιαλέγουµε συνεπώς τα καυσόξυλα που επιθυµούµε και τα προµηθευόµαστε έγκαιρα, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο ξερά. Η καλύτερη εποχή είναι το πολύ µέχρι τα µέσα του Σεπτέµβρη. Σίγουρα, τους καλοκαιρινούς µήνες βρίσκουµε στην αγορά τα πιο ξερά ξύλα. Καλής ποιότητας καυσόξυλα έχουµε κι από άλλα είδη, π.χ. αείφυλλα πλατύφυλλα (πουρνάρι, αριά, κουµαριά, φιλύκι) και οπωροφόρα δέντρα (µηλιά, κερασιά, αµυγδαλιά). Το ξύλο της δρυός, προτιµάται στις περισσότερες των περιπτώσεων, διότι αφενός µεν δίνει ωραία φλόγα, χωρίς προβλήµατα, και αφετέρου έχει µεγάλη διάρκεια καύσης. Μεγάλο ρόλο παίζει και η διαθεσιµότητα των καυσόξυλων. Έτσι, στα νησιά µας συνηθίζεται η ελιά, ενώ στις περιοχές που γειτονεύουν µε την οροσειρά της Πίνδου η οξιά συναγωνίζεται τις δρύες. Πολύ καλός είναι ο συνδυασµός δύο ειδών, όπως π.χ. οξιά και δρυς, οξιά και ελιά, ελάτη και δρυς, ελάτη και ελιά, γιατί η οξιά και η ελάτη καίγονται γρηγορότερα και ευκολότερα διευκολύνοντας έτσι τη δρυ ή

την ελιά που καίγονται µε πολύ αργούς ρυθµούς. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δίνεται και στην αποθήκευση των καυσόξυλων, τόσο στον τρόπο στοίβαξης, όσο και στη θέση αποθήκευσής τους. Είναι αλήθεια, ότι τα καλύτερα καυσόξυλα είναι αυτά που έχουν αποθηκευτεί για διάστηµα µεγαλύτερο από 2 χρόνια και έχουν πλήρως ξηραθεί. Τα ξύλα πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασµένο και καλά αεριζόµενο χώρο και η περιεχόµενη υγρασία τους να είναι κάτω από 25%. Είναι αλήθεια ότι σήµερα στην ελληνική αγορά τα καυσόξυλα πωλούνται «χλωρά», µε υγρασίες 30% έως 70%. ∆εν έχει σηµασία που άλλαξε ο νόµος, δηλ. να πωλιούνται µε τον όγκο (κυβικό). Είναι ψέµατα ότι η κατάσταση στην ελληνική αγορά των καυσοξύλων έχει βελτιωθεί. Ορισµένα είδη ξύλου παράγουν πολύ καπνό και έχουν δυσάρεστη οσµή. Άλλα δεν καίγονται εύκολα µε αποτέλεσµα να µην παράγουν την απαιτούµενη θερµότητα. Ανάλογα µε το µέγεθος των χώρων που θέλουµε να ζεστάνουµε, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε ως προσάναµµα ή στα αρχικά στάδια της καύσης «µαλακή ξυλεία», δηλ. κωνοφόρα, όπως πεύκο ή έλατο που «αρπάζουν» πολύ εύκολα και δίνουν γρήγορα µεγαλύτερη φλόγα. Έχουν όµως το

µειονέκτηµα ότι µπορεί να «σκάνε». Γι' αυτό συνήθως προτιµάµε πιο κατάλληλο προσάναµµα, π.χ. λεπτά κλαδιά που τοποθετούνται ανάµεσα στα ξύλα για την έναρξη της καύσης ή και «πλακέτες προσανάµµατος» που διατίθενται στο εµπόριο, και µετά στην κυρίως καύση χρησιµοποιούµε «σκληρά ξύλα», δηλ. πλατύφυλλα όπως δρυς, πουρνάρι, ελιά που έχουν µεγάλο βάρος, είναι πυκνά και καίγονται µε ήρεµη φλόγα. Γενικά, ξύλα µε µικρή πυκνότητα επειδή διαθέτουν µεγάλο ποσοστό κενών χώρων (άρα και οξυγόνο), καίγονται ευκολότερα από ξύλα µεγάλης πυκνότητας. Σ' αυτό βοηθά και η παρουσία του εξαιρετικά εύφλεκτου ρετσινιού. Γι' αυτό ορισµένοι χρησιµοποιούν «δαδοποιηµένο ξύλο» (δαδί), δηλ. ξύλο πεύκου µε υψηλή συγκέντρωση ρετσινιού, ως προσάναµµα. Είναι αλήθεια ότι τα πεύκα είναι πολύ επικίνδυνα για κυρίως καύση. ∆εν θα πρέπει να καίµε καυσόξυλα πεύκων διότι παραµονεύει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς. Πέρυσι στην Ελλάδα είχαµε 75 περιστατικά πυρκαγιών εξαιτίας των τζακιών. Είναι επίσης αλήθεια ότι η δρυς («δένδρο»), η ελιά και το πουρνάρι είναι τα καλύτερα καυσόξυλα στην ελληνική αγορά. Φέτος άρχισε να γίνεται πώληση και ξύλων ακακίας από δασικές φυτείες, ως καυσόξυλου, γεγο-


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

νός που δεν είναι ορθολογικά σωστό µιας και το ξύλο της ακακίας είναι πολύτιµο και είναι αλήθεια ότι θα µπορούσε να αξιοποιηθεί πολύ καλύτερα για άλλη χρήση. Το τζάκι και η κατασκευή του είναι το πρώτο ζητούµενο. Το τζάκι αποτελεί µία µικρή κατασκευή που πρέπει να είναι καλοσχεδιασµένη, ώστε «να τραβά καλά», όπως συνηθίζεται να λέµε, ανεξάρτητα από το µέγεθος της φωτιάς. Το πόσο καλά τραβάει το τζάκι επηρεάζεται κι από την επιφάνεια που καταλαµβάνει η φωτιά µέσα στην εστία. Επίσης, είναι χρήσιµο τις πρώτες φορές που θα λειτουργήσουµε το τζάκι να ελέγξουµε πόσο εκτεταµένη φωτιά µπορεί να ικανοποιήσει χωρίς αυτό να καπνίζει. Σηµαντικό, επίσης, είναι ο τύπος της εστίας που έχουµε. Η ποσότητα της θερµικής ενέργειας που δίνει ένα τζάκι εξαρτάται σηµαντικά από την εστία, που µπορεί να είναι χτιστή µε πυρότουβλα (απόδοση 15%), προκατασκευασµένη µε µαντέµι (απόδοση 25%) ή ενεργειακή (απόδοση ως και 85%). Είναι αλήθεια, προσθέτει, ότι τα ενεργειακά τζάκια προτιµούνται σήµερα, διότι έχουν τη µεγαλύτερη θερµική απόδοση. Ενεργειακά λέµε τα τζάκια που έχουν αεροθάλαµο στο πίσω και κάτω µέρος του χώρου καύσης στον οποίο ανακυκλώνεται και θερµαίνεται ο αέρας του δωµατίου, αυξάνοντας έτσι την απόδοση του τζακιού. Ρόλο παίζει

και η επιλογή της πόρτας του τζακιού που πρέπει να είναι άριστης ποιότητας για να αποµονώνει τον αέρα. Εννοείται ότι τα καυσόξυλά µας πρέπει να είναι ξερά. Η θερµότητα που δίνει το τζάκι εξαρτάται βέβαια από το είδος και το µέγεθος των καυσόξυλων που χρησιµοποιούµε, αλλά επιπρόσθετα εξαρτάται κι από τον τρόπο τοποθέτησής τους στην εστία. Αυτό είναι ένα «µυστικό» στην επιτυχία της καλής φωτιάς. ∆εν πρέπει τα ξύλα να είναι στριµωγµένα µεταξύ τους για να µπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας ανάµεσά τους και να τα τροφοδοτεί µε το απαραίτητο για την καύση οξυγόνο. Τέλος, είναι µεγάλη αλήθεια ότι το ξύλο, ως καυσόξυλα, δεν γίνεται και δεν µπορεί να αντικαταστήσει εξ' ολοκλήρου βασικές καύσιµες ύλες, όπως φυσικό αέριο, pellets κ.ά., αλλά µόνο να παίξει συµπληρωµατικό ρόλο. Γι' αυτό στις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου (∆.

Ευρώπη, Β. Αµερική) κυρίαρχο καύσιµο είναι σήµερα το φυσικό αέριο (µε ελάχιστες επιβλαβείς εκποµπές και άριστη καύση), ενώ στην Ευρώπη αναµένεται ότι

τα pellets θα ξεπεράσουν σε παραγωγή τις επόµενες δεκαετίες πολλά από τα συµβατικά καύσιµα (εκτιµώµενη παραγωγή, >100 εκατ. τόνοι).

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ 6 τιπς για να µη δείτε το λογαριασµό

για τη θέρµανση να εκτοξεύετε στα ύψη

Oταν πιάνει κρύο, ξαφνικά όλα έξω ερηµώνουν και το σπίτι γίνεται αγαπηµένο καταφύγιο. Ωστόσο, µε τα πρώτα κρύα κάθε χρόνο µπαίνει το θέµα της θέρµανσης. Το θέµα του κόστους της θέρµανσης. Παρακάτω παρουσιάζονται έξι τρικ µέσω των οποίων µπορείτε ουσιαστικά να µονώσε-

22 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

τε καλύτερα το σπίτι σας και να εξασφαλίσετε ότι τα θερµαντικά σώµατα του σπιτιού σας αποδίδουν το 100% χωρίς να σας επιβαρύνουν περαιτέρω. • Ανοίξτε τις κουρτίνες Οταν οι µέρες είναι ηλιόλουστες µε το να έχετε κλειστά τα παντζούρια και τις κουρτίνες µπροστά στα παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες, εµποδίζετε τον ήλιο να µπει στο σπίτι σας και να σας ζεστάνει φυσικά. Απλά θυµηθείτε και πάλι το βράδυ να κλείσετε παντζούρια και κουρτίνες για να περιορίσετε την ψύχρα. • Επενδύστε σε ενεργειακά αποδοτικές κουρτίνες

Για παράδειγµα βάλτε ρόµαν αντί για περσίδες. Εχει να κάνει µε την πυκνότητα της κουρτίνας και το πόσο εµποδίζει τη θερµότητα (για την οποία έχετε ξοδέψει τόσα) να δραπετεύσει προς τα έξω. • Βάλτε αεροστόπ σε πόρτες-παράθυραµπαλκονόπορτες Κάντε το απλό τσεκ µε το χέρι σε παράθυρα, µπαλκονόπορτες και πόρτες για να δείτε αν από κάπου... µπάζει. Αν συµβαίνει κάτι τέτοιο πάρτε αεροστόπ, αυτοκόλλητες ταινίες ή άλλα, πάνινα, που κυκλοφορούν στην αγορά και τοποθετείστε τα όπου έχετε διαρροή. Η διαφορά που θα δείτε θα είναι µεγάλη. • Χαµηλώστε το θερµοστάτη, ειδικά όταν κοιµάστε Χαµηλώνοντας τη θερµοκρασία κατά 2 µε 6 βαθµούς, από τους 23 στους 17 για παράδειγµα, ειδικά κατά τη νύχτα, µπορείτε να

µειώσετε το λογαριασµό του ρεύµατος ή του πετρελαίου κατά 10%.Για να καλύψετε τη διαφορά ρίξτε µια κουβερτούλα πάνω σας... • Κλείστε την καµινάδα! Οταν δεν χρησιµοποιείτε το τζάκι µπορείτε να κλείσετε το πορτάκι της καµινάδας (είναι µόνο µια κίνηση, βάζετε το χέρι σας µέσα στο τζάκι και κατεβάζετε την αλυσίδα). Προσοχή! Μην ξεχάσετε να το ανοίξετε την επόµενη φορά που θα το ανάψετε. • Κάντε τσεκ απ! Το κόστος της επίσκεψης ενός τεχνικού για να τσεκάρει αν όλα τα θερµαντικά ηλεκτρικά σώµατα λειτουργούν κανονικά, να τα συντηρήσει και να αποκλείσει το ενδεχόµενο διαρροής, είναι πολύ µικρότερο από το κόστος που θα έχετε αν όλα δεν λειτουργούν κανονικά...


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ποια είναι η ιδανική ηλικία του παιδιού

ν’ αποκτήσει κινητό

Mέχρι πριν από µερικά χρόνια, οι γονείς αναρωτιούνταν σε ποια ηλικία να δώσουν στα παιδιά τους τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Σήµερα, τα δεινά τους µεγαλώνουν, καθώς καλούνται να αποφασίσουν σε ποια ηλικία θα πρέπει ν' αγοράσουν στο παιδί τους κινητό τηλέφωνο. Τα έξυπνα κινητά είναι µία πύλη προς το ∆ιαδίκτυο µε ό,τι κινδύνους ελλοχεύουν εκεί. Η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά σήµερα αποκτούν κινητό σε όλο και µικρότερη ηλικία. Σύµφωνα µε δηµοσκόπηση της εταιρείας Influence τα παιδιά αποκτούν το πρώτο τους κινητό στα δέκα τους χρόνια. Ωστόσο, για µερικά παιδιά, η µεγάλη περιπέτεια αρχίζει ακόµα νωρίτερα, από τα επτά χρόνια.

Πώς, άραγε, θα µπορούσαµε να καθορίσουµε ποια είναι η κατάλληλη στιγµή για να πάρει το παιδί κινητό; Οι ειδικοί επισηµαίνουν ότι όσο περιµένει κανείς, τόσο το καλύτερο. Κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα 12 είναι η ιδανική ηλικία, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι καλύτερα τα παιδιά να αποκτούν τηλέφωνο στα 14. Ολοι ανεξαιρέτως οι ειδικοί συµφωνούν ότι το «αργότερα» είναι καλύτερο, διότι τα κινητά τηλέφωνα είναι εθιστικά και µπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού από τα µαθήµατα. Ταυτόχρονα, τα παιδιά είναι ευάλωτα στον διαδικτυακό εκφοβισµό, στους παιδεραστές αλλά και στην ανταλλαγή εικόνων σεξουαλικού περιεχοµένου.

✤ Το web browsing από φορητές συσκευές

Τα smartphones και τα tablets ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα desktop συστήµατα όσον αφορά στο web browsing, το ποσοστό των οποίων έπεσε στο 48,7%, σύµφωνα µε νέα έρευνα. Όπως αναφέρει ο Guardian, έρευνα της StatCounter έδειξε πως οι φορητές συσκευές ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα desktops τον Οκτώβριο. Το mobile web browsing αυξάνεται σταθερά από το 2009, ενώ αντίστοιχα αυτό των desktops µειώνεται. Τον Οκτώβριο, οι φορητές συσκευές έπιασαν το 51,3%, επιτυγχάνοντας µια σηµαντική πρωτιά. Κατά τον Άντριαν Κάλεν, διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας, αυτό θα έπρεπε να αποτελέσει «καµπανάκι» για τους επαγγελµατίες, και ειδικά για τις µικρές επιχειρήσεις, για να µεριµνήσουν ώστε οι ιστοσελίδες τους να γίνουν mobile friendly (πολλά παλαιότερα sites δεν είναι). «Η συµβατότητα µε φορητές συσκευές είναι όλο και πιο σηµαντική, όχι µόνο λόγω του αυξανόµενου traffic, αλλά και επειδή η Google ευνοεί τις mobile friendly ιστοσελίδες για τα αποτελέσµατα των αναζητήσε-

ών της». Ωστόσο, αν και παρουσιάζει τάσεις µείωσης, το desktop browsing εξακολουθεί να υπερέχει σε κάποιες περιοχές του κόσµου, όπως στη Μ. Βρετανία (55,6%), τις ΗΠΑ (58%) και την Αυστραλία (55,1%). Παρόλα αυτά, θεωρείται πως σύντοµα αυτό θα αλλάξει και εκεί. Τα δεδοµένα του Guardian υποδεικνύουν πως µια µέση ηµέρα της εβδοµάδας, µόλις το 40% των επισκεπτών στην ιστοσελίδα διαβάζουν σε desktop, ενώ αυτός ο αριθµός πέφτει κάτω από το 30% το σαββατοκύριακο. Οι υπόλοιποι χρησιµοποιούν έναν συνδυασµό mobile browsers σε tablet και smartphone, ή στην εφαρµογή του Guardian. Η Google είχε διαπιστώσει την τάση πριν χρόνια, και είχε προβεί στις απαραίτητες κινήσεις για να ευνοείται ο χώρος του mobile. Η αξιολόγηση των sites στο search index ανάλογα µε την προσβασιµότητά τους από φορητές συσκευές άρχισε το 2015, και πρόσφατα προέβη σε αλλαγές που καθιστούν το mobile search πιθανώς πιο ενηµερωµένο από το desktop.

της επιτραπέζιο υπολογιστή

Προβλέπονται δύο τετράµηνα, αντί για τρία τρίµηνα και περιορισµός της εξεταστέας ύλης στο τέλος της χρονιάς

✤ Η Microsoft παρουσίασε τον πρώτο

ξεπέρασε για πρώτη φορά αυτό των desktop

Η Microsoft παρουσίασε τον πρώτο επιτραπέζιο υπολογιστή (desktop) που έχει ποτέ κατασκευάσει. Ο υπολογιστής µε την ονοµασία Surface Studio έχει µεγάλη οθόνη αφής 28 ιντσών (71 εκατοστών) και πάχους µόνο 12,5 χιλιοστών, στην οποία µπορεί κανείς να γράψει µε ηλεκτρονική πένα. Θα αρχίσει να πωλείται στις ΗΠΑ στα µέσα ∆εκεµβρίου, σε τιµή 3.000 έως 4.200 δολαρίων, συνεπώς δεν προορίζεται για την ευρεία µάζα των καταναλωτών, αλλά ανταγωνίζεται κορυφαία αντίστοιχα µοντέλα της Apple. Παράλληλα, σύµφωνα µε το πρακτορείο Ρόιτερς και το BBC, η εταιρεία ανακοίνωσε µια επερχόµενη δωρεάν αναβάθµιση για τους χρήστες του λειτουργικού συστήµατος Windows 10, η οποία προσθέτει τρισδιάστατες δυνατότητες σε σταθερές και φορητές συσκευές µε το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα. Το νέο Windows 10 Creator Update, που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2017, θα επιτρέψει στις φορητές

συσκευές να «σκανάρουν» ένα αντικείµενο από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να µπορεί να περιστραφεί κατά 360 µοίρες σε µια φωτογραφία. Θα προσθέτει επίσης τρισδιάστατα γραφικά στο λογισµικό παρουσιάσεων PowerPoint, καθώς και µια νέα εφαρµογή "Paint 3D" για την επεξεργασία προσοµοιώσεων 3D. Ακόµη, η Microsoft αποκάλυψε ότι διάφορες εταιρείες (Acer, Dell, HP, Lenovo) θα κατασκευάσουν νέα «σετ» εικονικής πραγµατικότητας συµβατά µε τα Windows 10 (το φθηνότερο θα κοστίζει µόνο 300 δολάρια). Οι νέες αυτές δυνατότητες αναµένεται να ικανοποιήσουν τους παίκτες βιντοπαιγνιδιών και όχι µόνο.Τέλος, η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο φορητό υπολογιστή Surface Book i7, µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής µπαταρίας και καλύτερα γραφικά.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 23


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ο δεκάλογος του

µαθητή που θα πετύχει στις Πανελλήνιες Αγχος, ανυποµονησία, διάβασµα, πίεση, ανασφάλεια. Όλα αυτά, και πολλά ακόµα συναισθήµατα, τα βιώνεις λίγο καιρό πριν τις Πανελλήνιες. Κάποιοι αγχώνονται υπερβολικά, άλλοι το ρίχνουν στο φαγητό, άλλοι ξεσπούν στους γονείς. Εγώ απλά είχα οργάνωση, µεθοδικό διάβασµα και ψυχραιµία -η οποία προερχόταν από την οργάνωση και το µεθοδικό διάβασµα. Και ίσως εκεί οφείλεται και το ότι πέρασα στη σχολή που ήθελα. Θέλεις να µάθεις το µυστικό µου; Εγώ, έκανα τα παρακάτω: 1. Βάλε στόχο Οι µαθητές που ξέρουν πάνω κάτω τι θέλουν να σπουδάζουν, τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από έναν «χαµένο» µαθητή, γιατί έχουν ένα στόχο και κάνουν focus εκεί. 2. Κράτα σηµειωµατάριο µε το αναλυτικό πρόγραµµά σου ∆ε φαντάζεσαι πόσο χρόνο θα σου γλιτώσει! Συνήθως όταν έχεις πολλά πράγµατα στην καθηµερινότητά σου, όπως εσύ, το µυαλό σου πελαγώνει και αγχώνεσαι

χωρίς να καταφέρνεις τίποτα. Ξεκίνα να γράφεις σε µια ατζέντα ή σε ένα πρόγραµµα, πόσο και τι θα διαβάσεις ανάλογα µε την ηµέρα και τήρησε το. Για παράδειγµα, ∆ευτέρα 9 µε 11 το βράδυ αρχαία, Σάββατο πρωί 8 µε 10, λατινικά κτλ. Έτσι,

έχεις ένα µεθοδικό διάβασµα που θα σου γλιτώσει πολύ χρόνο. 3. Κάνε επαναλήψεις Η επανάληψη είναι µήτηρ παθήσεως. Όταν έχεις ένα κενό ή µια αργία, φυσικά δώσε χρόνο στον εαυτό σου να ξεκουραστεί και να ξεσκάσει, αλλά προσπάθησε να εντάξεις και κάποιες ώρες επανάληψης. ∆εν πειράζει εάν έχεις διαβάσει εκατό φορές το συγκεκριµένο κεφάλαιο στην Ιστορία, διάβασέ το ακόµα µια. Πρέπει να το ξέρεις όπως το όνοµά σου. Εγώ, για παράδειγµα, στην Ιστορία Γενικής, είχα µάθει ακόµα και τις λεζάντες από τις φωτογραφίες! 4. ∆εν υπάρχουν SOS ∆ηλαδή υπάρχουν, αλλά το ρισκάρεις να διαβάσεις µόνο τα SOS που ακούς από τη συµµαθήτριά σου (που µπορεί να το έβγαλε και από το µυαλό της) και να µην ξέρεις τα υπόλοιπα; Φυσικά και όχι, γιατί µπορεί να σου στοιχίσει τη σχολή σου. «Παπαδιαµάντης αποκλείεται να πέσει», έλεγαν στη φουρνιά µου, και µόλις είδαν τα παιδιά τα θέµατα της Λογοτεχνίας που ήταν τελικά Παπαδιαµάντης, κλαίγανε µε µαύρο δάκρυ. 5. ∆ιάβασµα σε ήσυχο χώρο Για να µην αποσπάται η προσοχή σου. Εάν έχεις συνεχώς φωνές, ανοιχτό το fb ή τηλεόραση µέσα στο δωµάτιο, όσο και να θέλεις, δεν γίνεται να συγκεντρωθείς.

24 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

6. Συζήτηση µε τους γονείς Υπάρχουν γονείς που δεν ενδιαφέρονται, γονείς που πιέζουν πολύ, γονείς που δεν νιώθουν πως περνάς. Σε όποια κατηγορία κι αν είναι οι δικοί σου, κάντους µια συζήτηση να σεβαστούν την πίεση που περνάς, να είναι κοντά σου από όλες τις από-

ψεις και κυρίως: να διευκολύνουν το διάβασµά σου. Πως; Κάνοντας ησυχία, ετοιµάζοντάς σου υγιεινά γεύµατα γεµάτα βιταµίνες, αποφεύγοντας να σε «γεµίζουν» µε δικά τους προβλήµατα. 7. Σοκολάτα Βοηθάει τη µνήµη, όπως επίσης και τα καρύδια, το ψάρι και η καφε‰νη (µε µέτρο πάντα). Γενικά, προσπάθησε να τρως υγιεινά και σωστά, µε ένα καλό πρωινό πάντα, πολύ νερό και πολλές βιταµίνες γιατί ο οργανισµός σου τα χρειάζεται όλα αυτά σε µία τέτοια δύσκολη περίοδο. 8. Κάνε διαλείµµατα Μπορεί να είναι δέκα λεπτά στο τηλέφωνο µε µια φίλη, µια ώρα το Σάββατο για να δεις το αγόρι σου ή η πενθήµερη εκδροµή. Το πόσο πρέπει να «ξελαµπικάρει» το µυαλό και το πόσο εσύ το ελέγχεις, είναι θέµατα υποκειµενικά σε κάθε µαθητή. Εγώ, ας πούµε, στην τρίτη λυκείου, δεν έβγαινα συχνά, αλλά πήγα την πενθήµερη µου και έβλεπα τους φίλους µου στο φροντιστήριο, δέκα λεπτά πριν το µάθηµα. 9. Όχι υπερβολικό, ατελείωτο διάβασµα Γιατί θα κλατάρεις και θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσµατα. Εκτός φυσικά αν δεν έχεις διαβάσει καθόλου τα προηγούµενα....έντεκα σχολικά σου χρόνια, οπότε προσπαθείς να µαζέψεις τα ασυµµάζευτα. 10. Σκέψου το καλοκαίρι που σε περιµένει! Έρχονται στιγµές που λες «δεν µπορώ άλλο», που πελαγώνεις, που νιώθεις ότι θες να τα παρατήσεις. Ηρέµησε και αναλογίσου πόσο έχεις προσπαθήσει για αυτό, ότι θα περάσει γρήγορα και ότι τώρα είναι το διάστηµα που πρέπει να φορτσάρεις. Και µετά..... διακοπές στην Πάρο µε τις κολλητές σου, ύπνος µέχρι το µεσηµέρι και φοιτητική ζωή!


Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 25


www.cretavoice.gr ✤ Αλλάζουν όλα για τη χρήση

των drones από 1/1/17

Ποιοι θα πρέπει να κάνουν µαθήµατα, πότε θα επιβάλλονται πρόστιµα Σε ισχύ τίθεται, από την 1 Ιανουαρίου 2017, ο κανονισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήµατα µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών - ΣµηΕΑ, γνωστά ως drones. Ο νέος αυτός κανονισµός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (3152/Β/30.9.2016), καθορίζει όλη την διαδικασία για το ευαίσθητο θέµα των

26 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Συστηµάτων µη Επανδρωµένων Αεροσκαφών - ΣµηΕΑ, το οποίο άπτεται θεµάτων ασφαλείας πτήσεων, αλλά και ιδιωτικότητας, προστασίας δεδοµένων, αστικής ευθύνης, προστασίας του πολίτη, προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία αντιµετωπίζονται κατά αρµοδιότητα. Η δοµή του κανονισµού είναι διαµορφωµένη στα πλαίσια των αρχών του Ευρωπα»κού Οργανισµού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), κατά τρόπο ώστε να γίνει ευχερής η πλήρης ενσωµάτωση των ευρωπα»κών κανονισµών που αναµένεται να διαµορφωθούν στο µέλλον. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, τα drones χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και ο εκµεταλλευόµενος και ο χειριστής του ΣµηΕΑ Ειδικής, Πιστοποιηµένης ή και Ανοικτής Κατηγορίας µε εµβέλεια τηλεχειρισµού άνω των 50 µ. εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο που τηρείται από την ΥΠΑ. Ειδικότερα, πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες: • Ανοιχτή κατηγορία: Εδώ ο χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή µε το drone, το οποίο είναι έως 25 κιλά και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση µικρότερη των 500 µέτρων από τον χειριστή. Το µεγαλύτερο επιτρεπόµενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριµένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελµατικής χρήσης και πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές ασφαλείας. • Ειδική κατηγορία: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας, εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας και ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Σε

περίπτωση εµπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του drone σε ειδικό µητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας µέσω της πληρωµής παραβόλου. • Πιστοποιηµένη κατηγορία: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η νηολόγηση του αεροσκάφους σε ειδικό µητρώο και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλο‰ας. Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας θα διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόµενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν. µε απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, ακόµα και στην πρώτη κατηγορία, στην περίπτωση που η χρήση των drones δεν είναι ερασιτεχνική, ο χειριστής τους οφείλει να παρακολουθήσει ορισµένα µαθήµατα προκειµένου να λάβει µια σχετική πιστοποίηση, ενώ τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη που χρησιµοποιούνται για επαγγελµατικούς και εµπορικούς σκοπούς θα πρέπει να ασφαλίζονται. Για την εµπορική εκµετάλλευση µη επανδρωµένου αεροσκάφους οποιασδήποτε κατηγορίας απαιτείται ειδική άδεια της ΥΠΑ, η οποία έχει δωδεκάµηνη ισχύ και ανανεώνεται ύστερα από επανέλεγχο και πληρωµή νέου παραβόλου. Σύµφωνα µε τον κανονισµό, θα πρέπει να είναι δηλωµένα σε µητρώο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας όλα τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη (drones) που πετούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 µέτρων από τον χειριστή τους ανεξαρτήτως από τους λόγους χρήσης τους, ενώ ακόµη και τα ερασιτεχνικά θα πρέπει να δηλώνονται µέσω µιας απλής δήλωσης που θα συµπληρώνεται και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά. «Ανεξαρτήτως του αν τα µη επανδρωµένα αεροσκάφη χρησιµοποιούνται για εµπορικό, επιστηµονικό ή ψυχαγωγικό σκοπό καθώς και για την εκτέλεση πτήσεων αεροπορικών εργασιών, ο ιδιοκτήτης ή µισθωτής τους είναι υποχρεωµένος να δηλώνει στην αεροπορική αρχή το είδος της χρήσης τους» σηµειώνεται στον κανονισµό, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Μια από τις πολύ σηµαντικές παραµέτρους του Κανονισµού για drones είναι ότι θα απαιτείται ασφαλιστική κάλυψη τόσο για τα ΣµηΕΑ "Ανοικτής Κατηγορίας" σε περίπτωση επαγγελµατικής χρήσης, όσο και για τα ΣµηΕΑ της "Ειδικής Κατηγορίας" καθώς και για τα ΣµηΕΑ της "Πιστοποιηµένης Κατηγορίας". Ειδικότερα έναντι υλικών ζηµιών τρίτων έως 150.000 και για σωµατικές βλάβες έως 1.000.000.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Κανόνες κυκλοφορίας Σε ό,τι αφορά τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας για τη διεξαγωγή των πτήσεων τους, σύµφωνα µε τον κανονισµό, επιτρέπεται γενικά σε εναέριο χώρο διαχωρισµένο από τον εναέριο χώρο που χρησιµοποιείται από τα επανδρωµένα αεροσκάφη. Ειδικότερα, επιτρέπεται να ίπτανται: α. Κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια για την κυκλοφορία επανδρωµένων αεροσκαφών µε κανόνες πτήσεως διά οργάνων (IFR) ή/και εξ όψεως (VFR), µε µέγιστο ύψος τα 400 πόδια επάνω από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας. β. Επάνω από τα ανώτερα όρια του ελεγχοµένου εναέριου χώρου για την κυκλοφορία επανδρωµένων αεροσκαφών (επίπεδο πτήσεως 460 έως 46.000 πόδια). γ. Εντός προσωρινών αποκλειστικών περιοχών που προσδιορίζονται από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ για πτήσεις ΣΜηΕΑ. δ. Σε καθορισµένα ίχνη και ύψη που προσδιορίζονται µε ειδικές άδειες των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας της ΥΠΑ. Απαγορεύεται να πετούν σε εναέριο χώρο: α. Όπου διενεργούνται πτήσεις επανδρωµένων αερο- σκαφών µε κανόνες πτήσεως διά οργάνων ή και εξ όψεως. β. Εντός των ζωνών κυκλοφορίας των αεροδροµίων και ούτως ή άλλως σε απόσταση µικρότερη των 8 χιλιοµέτρων από την περίµετρο του αεροδροµίου και από τα ίχνη προσγείωσης/απογείωσης από/προς το αεροδρόµιο. γ. Στις απαγορευµένες περιοχές για τις πτήσεις συστηµάτων µη επανδρωµένων αεροσκαφών, όπως ορίζονται από τους αρµόδιους φορείς και δηµοσιεύονται µε απόφαση της ΥΠΑ. δ. Εντός των απαγορευµένων και περιορισµένων περιοχών, εντός των οποίων απαγορεύονται ή περιορίζονται οι πτήσεις των επανδρωµένων αεροσκαφών, οι οποίες ορί-

ζονται από τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτήµατος προς την ΥΠΑ υπάρχει η δυνατότητα να επιτραπεί η πτήση ΣΜηΕΑ σε σχετικό εναέριο χώρο. Επίσης, ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία και την ασφαλή απόσταση του ΣµηΕΑ από ανθρώπους και κινητά/ακίνητα στοιχεία περιουσίας στο έδαφος ή τη θάλασσα. Οι χειριστές των ΣµηΕΑ που χρησιµοποιούνται για µη επαγγελµατικούς σκοπούς θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα ίπτανται πάνω από ανθρώπους. Ακόµα απαγορεύεται γενικά η πτήση ΣΜηΕΑ επάνω από συγκεντρώσεις προσώπων. Εξαιρούνται τα ΣµηΕΑ και οι χειριστές τους όταν διαθέτουν άδεια επαγγελµατικής χρήσης µε καταχώρηση για πτήσεις επάνω από συγκεντρώσεις και η πτητική ασφάλεια συµπληρώνεται µε µηχανισµούς ασφαλείας (αλεξίπτωτα, µικρό βάρος σώµατος µε αφρώδες υλικό κ.α). Η διεξαγωγή των πτήσεων ΣΜηΕΑ µε λειτουργία σε απόσταση οπτικής επαφής ή και µε λειτουργία σε απόσταση µε επέκταση οπτικής επαφής (µέσω της εικόνας που µεταδίδεται από την κάµερα του drone στο χειριστήριο) θα διενεργείται στα χρονικά όρια µισής ώρας πριν από την ανατολή του ηλίου έως µισής ώρας µετά από τη δύση του ηλίου. Τέλος, σε ισχύ τίθενται και πρόστιµα, τα οποία αφορούν την παραβίαση των διατάξεων του νέου κανονισµού σε σχέση µε τη λειτουργία, την εκµετάλλευση, την ασφάλεια, τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τις διατάξεις άλλων νόµων και κανονισµών της πολιτικής αεροπορίας ή την άρνηση ελέγχου από την ΥΠΑ, βάσει του Κώδικα Αεροπορικού ∆ικαίου. Τα πρόστιµα αποτελούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεων δηµοσίων εσόδων καθώς και τις ειδικότερους σχετικές διαδικασίες της ΥΠΑ.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Υπηρέτες… του χάους και της φτωχοποίησης

γράφει o Παναγιώτης Μπατσαρισάκης Οικονοµ. Αναλυτής Επιχειρηµατικός

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύµβουλος

Μετά την γιγαντιαία κωλοτούµπα των ελληνικών αρχών, γίνεται η εφαρµογή της συµφωνίας, η οποία είναι πολύ σκληρή και πολύ τσουχτερή για την µεσαία τάξη, τα γνωστά υποζύγια που πληρώνουν πάντα το λογαριασµό. Τους πρώτους µήνες του 2015 οµολογουµένως ζήσαµε µία ελπίδα, όπως οι 100 δόσεις, οι νέες ρυθµίσεις των κόκκινων δανείων και άλλα εργασιακά όνειρα τα οποία όµως έµειναν όνειρα, και τώρα έρχεται η ώρα να ξυπνήσουµε στον παλιό εφιάλτη γιατί δε γίνεται αλλιώς….., έτσι τουλάχιστον λένε οι κυβερνώντες, υιοθετώντας πλήρως τις απόψεις των δανειστών. Σαν να µην έφταναν οι εφιάλτες που επανέρχονται δριµύτεροι, έχουµε και νέα πρόσθετα µέτρα για µείωση των συντάξεων. Μπήκε στο τραπέζι και εφαρµόζεται «κούρεµα» στις συντάξεις άνω των 1.000 €και άλλα πολλά σε βάρος των ανθρώπων που µόχθησαν δεκάδες χρόνια. Οι 100 δόσεις και αυτές στο τραπέζι για να γίνουν λιγότερες και αυστηρότερες. Τα κόκκινα δάνεια φαίνεται ότι δίδονται στα αρπακτικά Funds και όχι στην πολυσυζητηµένη Budbank η οποία θα έκανε διαχείριση µε ανθρώπινους όρους. Το χρηµατιστήριο κινείται ολοταχώς προς τα κάτω µη έχοντας τίποτα να προεξοφλήσει από την πολυπόθητη ανάπτυξη που δεν έρχεται. Θυσία και τα προνοιακά επιδόµατα για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, δηλαδή ζητούν οι δανειστές την κατάργηση των επιδοµάτων για τα ΑΜΕΑ και επίσης την κατάργηση των οικογενειακών επιδοµάτων για να εξοικονοµηθεί 1 δις από τον κρατικό προ¼πολογισµό. Οι αγρότες θα φορολογούνται από 13% έως 26% σε ένα περιβάλλον τελείως αφιλόξενο και ασύµφορο για παραγωγή, εξαιτίας των επιλογών της κοινότητας. Οι επιχειρήσεις καταγράφουν µείωση τζίρου µέχρι και 70% λόγω των capital controls και της µειωµένης ζήτησης . Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι οι προθέσεις των δανειστών εταίρων δεν είναι οι καλύτερες και κυρίως φαίνε-

28 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ται η τιµωρητική διάθεση τους για τους Έλληνες που τους ταλαιπωρούν στις διαπραγµατεύσεις, αλλά στο τέλος συνθηκολογούν. Αυτή η συνθηκολόγηση µόνο δεινά φέρνει στους πολίτες και ένα µεγάλο και βαρύ µνηµόνιο τα αποτελέσµατα του οποίου φαίνονται και θα είναι ολέθρια. Το χάος που θα δηµιουργήσει θα είναι µεγάλο γιατί η λογική και αυτού του µεγαλύτερου µνηµονίου είναι µείωση εισοδηµάτων και αύξηση φόρων, πράγµα που οδηγεί µόνο στο χάος και την απόλυτη φτωχοποίηση του λαού. Οι ευθύνες είναι µεγάλες τόσο αυτών που το επιβάλουν όσο και αυτών που ψηφίζουν τέτοιου είδους τιµωρητικές συµφωνίες, χωρίς καµία προοπτική ανάπτυξης. Ελάχιστα κουβεντιάστηκε η ποσοτική χαλάρωση, αλλά και τα άλλα προωθητικά προγράµµατα της ΕΕ. Το µόνο που καταφέρνουν οι εταίροι είναι η πληρωµή των υποχρεώσεων µας προς αυτούς και τα κατάφεραν «σαπίζοντας» µας συστηµατικά και τώρα η ελληνική κυβέρνηση απλώς εκτελεί και µάλιστα µε άβουλο τρόπο. Ας αναθεωρήσουν σύντοµα την τιµωρητική τακτική και ας περάσουν στις µεθόδους και εφαρµογές της ανάπτυξης, αναθεωρώντας την επαχθή συµφωνία που έχουµε υπογράψει. Μην ξεχνούµε ότι η «αναθεώρηση» είναι εργαλείο του προ¼πολογισµού και της οικονοµίας γενικότερα.

Oι προθέσεις των δανειστών εταίρων δεν είναι οι καλύτερες και κυρίως φαίνεται η τιµωρητική διάθεση τους για τους Έλληνες που τους ταλαιπωρούν στις διαπραγµατεύσει ς, αλλά στο τέλος συνθηκολογούν. Αυτή η συνθηκολόγηση µόνο δεινά φέρνει στους πολίτες και ένα µεγάλο και βαρύ µνηµόνιο τα αποτελέσµατα του οποίου φαίνονται και θα είναι ολέθρια.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ξεφλούδισµα βραστής πατάτας ∆εν χρειάζεται να ξεφλουδίσετε τις πατάτες πριν τις βράσετε. Η φλούδα θα γλιστρήσει εύκολα ακριβώς από τη στιγµή που θα είναι έτοιµες µαγειρεµένες.

Κέικ με τυρί κρέμα και γλυκό βύσσινο Αυτό το κέικ είναι το πιο γευστικό κέικ που υπάρχει... Ζουμερό και συνδυάζεται τέλειο με γλυκό του κουταλιού βύσσινου! Είναι η καλύτερη επιλογή για πρωινό! Συστατικά • 350 γρ. βούτυρο, σε θερµοκρασία δωµατίου • 300 γρ. τυρί κρέµα , σε θερµοκρασία δωµατίου • 600 γρ. ζάχαρη • 6 µεγάλα αυγά • ½ κ.γ. εκχύλισµα πικραµύγδαλου ή 1 ½ κ.γ. εκχύλισµα βανίλιας (αν δεν έχετε πικραµύγδαλο) • 360 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. • 1 κ.γ. αλάτι • γλυκό του κουταλιού βύσσινο για σερβίρισµα Μέθοδος Εκτέλεσης Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 170 βαθµούς. Αλευροβουτυρώνουµε ελαφρά µία φόρµα για κέικ µε τρύπα στη µέση διαµέτρου 25 εκ. Τοποθετούµε το βούτυρο και το τυρί κρέµα σε ένα µεγάλο µπολ και χτυπάµε µε το µίξερ σε µέτρια ταχύτητα µέχρι να ασπρίσει και να αυξηθεί σε όγκο. Προσθέτουµε τη ζάχαρη, αυξάνουµε την ταχύτητα σε υψηλή και χτυπάµε µέχρι να αφρατέψει το µείγµα, τουλάχιστον για πέντε λεπτά.

Προσθέτουµε τα αυγά, ένα-ένα τη φορά, χτυπώντας µετά από κάθε αυγό και ξύνοντας τις πλευρές του µπολ µε µια λαστιχένια σπάτουλα για να µην µείνει τυρί κρέµα ιδίως στα πλα»νά. Προσθέτουµε τη βανίλια ή το πικραµύγδαλο, και τέλος το αλεύρι και το αλάτι µονοµιάς. Χτυπάµε λίγο µέχρι να ενσωµατωθούν. Θα µπορούσαµε απλά να αφαιρέσουµε το µείγµα από το µίξερ και να ανακατέψουµε το αλεύρι µε µια σπάτουλα. Βάζουµε το µείγµα στην έτοιµη φόρµα και ανακινούµε ελαφρά για να γίνει επίπεδη η επιφάνεια του κέικ. Ψήνουµε έως ότου το κέικ να πάρει χρώµα και όταν τρυπάµε µε µία οδοντογλυφίδα εκείνη να βγαίνει καθαρή, για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά. Τοποθετούµε τη φόρµα σε µία σχάρα να κρυώσει για 20 λεπτά, στη συνέχεια, αφαιρούµε το κέικ από τη φόρµα και αφήνουµε να κρυώσει εντελώς. Σερβίρουµε σε θερµοκρασία δωµατίου µε γλυκό του κουταλιού βύσσινο.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 29


30 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τα πρωτότοκα παιδιά κρύβουν μέσα τους τεράστια δύναμη ελευθερωθούν πίσω από κλειστές πόρτες και δυνατή µουσική. ∆εν έχουν µέτρο σύγκρισης, είναι µοναδικά και αξεπέραστα, γιατί δεν υπάρχει ακόµα το µικρότερο παιδί για να γίνει το καινούριο αγαπηµένο παιχνίδι των συγγενών και φίλων. Είναι µουσειακό έκθεµα και απολαµβάνει την αµέριστη προσοχή όλων, τα δώρα και τα παιχνίδια που είναι καινούρια και δε µοιράζονται στα δύο, το δωµάτιο που έχει το όνοµά του και είναι αποκλειστικά δικό του. Μα κι όταν έρχεται το δεύτερο παιδί, αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα και ξαφνικά παύει να δικαιούται τον τίτλο του παιδιού, γιατί πια θα είναι ο µεγάλος.

Αν µπορούσε να γραφτεί το όνοµά τους δίπλα σε µια λέξη, θα πήγαινε και θα κολλούσε στην «προσδοκία». Γιατί η προσδοκία, τυλίγει αυτά τα παιδιά από την ώρα που γεννιούνται και δεν τα αφήνει ποτέ να περπατήσουν χωρίς να τα καλύπτει η σκιά της. Έχουν µάθει να περπατούν περήφανα µε το κεφάλι όρθιο στους ώµους κι ας τρέµει από µέσα κάθε χιλιοστό τους. ∆ε θα το δείξουν, έχουν εκπαιδευτεί καλά, βλέπεις οι συναναστροφές τους ήταν πάντα µε τους «µεγάλους» και άκουγαν ενήλικες συζητήσεις αντί για αδελφικά γέλια, όταν έπαιζαν µε τα παιχνίδια τους. Είναι τα πρωτότοκα παιδιά, που γεννήθηκαν από έναν πηγαίο έρωτα κάποια στιγµή στα είκοσι, γεννήθηκαν µέσα στην αµφιβολία και την αβεβαιότητα, µα υπήρχε η θέληση και η άγνοια κινδύνου για να τα µεγαλώσει. Μεγά-

λωσαν µε γονείς που τότε µάθαιναν κι αυτοί τον τίτλο τους για πρώτη φορά, µε γονείς που ενθουσιάστηκαν ή φοβήθηκαν τόσο µε τη νέα τους ιδιότητα, που άθελά τους πειραµατίστηκαν, δοκίµασαν όρια που έθεσαν αυστηρά, έκαναν λάθη που δεν παραδέχτηκαν ποτέ, µέχρι να γεννηθεί το επόµενο παιδί. Κι αν το σκεφτείς το πρωτότοκο παιδί είναι το µεγαλύτερο ανθρώπινο πείραµα. Σηκώνει πάντα το βάρος από ένα όνειρο, µια ευχή για οικογενειακή ευτυχία κι επιτυχία, πολλές φορές δείχνει να µην έχει καν επιλογή, σαν όλα αυτά τα πρότυπα και οι θεωρίες να εντυπώθηκαν οργανικά στο χαρακτήρα του. ∆ε ζητάνε εύκολα συγγνώµη αυτά τα παιδιά, άλλωστε η συγγνώµη δείχνει λάθος και το λάθος αδυναµία. Κι αν σταθούν ποτέ αδύναµα, το κρύβουν από τον κόσµο, µέχρι να

Ο µεγάλος που οφείλει να µοιράζεται, να παραχωρεί, να δίνει το καλό παράδειγµα, να φροντίζει να είναι οδηγός και καθοδηγητής για το νέο µέλος της οικογένειας. Τα πρωτότοκα παιδιά έχουν κάτι από αδέλφια και κάτι από γονείς, παίρνουν τον τίτλο τους καµιά φορά και τον χειρίζονται σπασµωδικά, µα µε τεράστια ευθύνη που δεν αντιλαµβάνονται καν µέχρι να µεγαλώσουν. Και τα καταφέρνουν, γιατί αυτό µόνο έχουν µάθει να κάνουν. Κι όταν είναι το παράδειγµα προς µίµηση ή προς αποφυγή, φοβούνται µήπως αυτός τους ο τίτλος τα βάλει και πάλι σε ένα βάθρο. Κάθε φορά που ένα «ο αδερφός σου ποτέ δεν» ακούγεται στην οικογένεια. Ένας κρίκος της αδελφικής αλυσίδας ραγίζει και είναι ευθύνη του µεγάλου, του πρωτότοκου να τον επαναφέρει. Αγαπάνε πολύ αυτά τα παιδιά, µπορεί να µην το δείξουν µε τον συνηθισµένο τρόπο, µπορεί να µη σ' αγκαλιάσουν όπως θα ήθελες, γιατί έχουν

µάθει να είναι συγκρατηµένα. Ακόµα κι αν θεωρούνται από πολλούς αντιδραστικά και ανυπόµονα, πίσω απ' αυτήν την εικόνα κρύβεται µια διαρκής προσπάθεια ελέγχου της συµπεριφοράς τους. Μέσα τους πάντα θα κρύβεται ο φόβος της απογοήτευσης, που µε τη σειρά του θα δίνει θέση σε ένα µεγάλο «θέλω» για να είναι οι γονείς τους περήφανοι για κείνα. Βιάζονται να µεγαλώσουν, γιατί είναι ήδη µεγάλα στο µυαλό τους, χάνουν κάτι από την παιδικότητά τους, για να τη χαρίσουν αργότερα στα αδέρφια τους, που θα κερδίζουν πάντα πιο εύκολα αυτό που διεκδίκησαν οι προηγούµενοι. Μα ονειρεύονται, κι ονειρεύονται πολύ, ζωγραφίζουν, χορεύουν, µιλάνε και µετά σωπαίνουν γιατί φοβήθηκαν µήπως είπαν πολλά, µέχρι να φουντώσουν και να πουν όσα ποτέ δε φαντάστηκες ότι θα µπορούσες να ακούσεις. Μπορεί να µη φόρεσαν ποτέ ζακέτα, µα θα φωνάξουν στο µικρότερο αδερφό να πάρει µια µαζί του για να µην κρυώσει. Ερωτεύονται πάντα βαθιά και µοναχικά και κρατούν ένα «θα τα καταφέρω» ανάµεσα στα δόντια τους. Και ξέρεις κάτι; Με κάποιον περίεργο τρόπο, πάντα τα καταφέρνουν. Πηγή: epaggelmagynaika.gr

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 31


Profile for Cretavoice

Creta voice november 2016  

Creta voice november 2016  

Advertisement