__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 31 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων

editorial

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ

Το θέατρο του παραλόγου…

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ, psns@otenet.gr ΜΑΝΟΣ ΒΑ«∆ΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΑΣΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

Τους τελευταίους µήνες πραγµατικά έχω µπερδευτεί. Οι αφορµές πάρα πολλές. Οι αιτίες ακόµη περισσότερες. Από την µία πλευρά µε επηρεάζουν τα γεγονότα που συµβαίνουν στην Συρία µε τα γνωστά προσφυγικά αποτελέσµατα και τους χιλιάδες πνιγµένους στο Αιγαίο πέλαγος. Από την άλλη το αποτρόπαιο γεγονός που συνέβη πρόσφατα στο Παρίσι ως αντίποινα των τζιχαντιστών µε 125 νεκρούς. Ο φόβος και ο τρόµος που επικρατούσαν στην µέση ανατολή δυστυχώς µεταφέρονται και στις µεγάλες ευρωπαÇκές πρωτεύουσες.

µε καράβια της γραµµής αντί να θαλασσοπνίγονται µέσα στις φουσκωτές βάρκες που τους στοιβάζουν οι Τούρκοι δουλέµποροι; Μήπως τα µεγάλα Κράτη εάν σταµατούσαν να ασχολούνται µε την µέση ανατολή θα σταµατούσαν αυτοµάτως και όλες οι εχθροπραξίες; Μήπως στην Ελλάδα τις τράπεζες που πήραν για ανακεφαλαίωση 220 δις ευρώ τις ανάγκαζαν οι δανειστές µας να τα ρίξουν στην αγορά αντί να τα χρησιµοποιήσουν αυτές όπως έκριναν; Αυτά και πολλά άλλα µε έχουν µπερδέψει. Άραγε ποιος φταίει; Φταίει ο Παλαιστίνιος που αναζητεί την πατρίδα του; Φταίει ο Σύριος που θαλασσοπνίγεται προκειµένου να σώσει την ζωή του; Φταίει ο Έλληνας που πηδάει από τα µπαλκόνια γιατί τον πνίγουν τα χρέη; ή φταίει ο Γάλλος που του σκότωσαν εντελώς άδικα την γυναίκα του οι τζιχαντιστές;

Και στη µέση όλων αυτών βρίσκεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα των 7.000 αυτοκτονιών, των 2.500.000 ανέργων και των µεγάλων αστικών κέντρων στα όρια της πείνας και της εξαθλίωσης. Που σήµερα καλείται να αντιµετωπίσει ακόµα σκληρότερα οικονοµικά µέτρα που ψηφίζονται καθηµερινά στην βουλή, την περιποίηση και την στήριξη των 500.000 προσφύγων που πέρασαν στην χώρα µας τους τελευταίους µήνες καθώς επίσης και την βαθιά οικονοµική ύφεση. Καµιά φορά αναρωτιέµαι γιατί να συµβαίνουν όλα αυτά; Γιατί να θρηνούµε καθηµερινά το χαµό εκατοντάδων συνανθρώπων µας; Μήπως όλα αυτά θα µπορούσαν να αποφευχθούν;

Οι δηµιουργοί αυτών των καταστάσεων θα πρέπει να αναλογισθούν τις µεγάλες τους ευθύνες. ∆εν γίνεται να καταστρέφονται ολόκληροι λαοί µε σκοπό το κέρδος. ∆ιότι εάν συνεχιστεί αυτό το κακό στο τέλος και τα προηγµένα και ανεπτυγµένα κράτη που θεωρούνται και πολιτισµένα θα έχουν και τα ίδια σοβαρό πρόβληµα (βλέπε Παρίσι).

Μήπως τους πρόσφυγες τους µεταφέρανε

Στέργιος-∆ηµήτριος Κοπτερίδης

2 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

TΗΛ. 2821098443 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

✤ Νέοι όροι συνεργασίας των

εταιριών Booking και Expedia µε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Στόχος είναι οι ξενοδόχοι να αποκτήσουν µεγαλύτερη ευελιξία σε θέµατα κρατήσεων και τιµολόγησης των κλινών τους

Η εφαρµογή των νέων συµβάσεων από τις διαδικτυακές εταιρίες BOOKING.COM και EXPEDIA αναµένεται να εντείνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων, αλλά και µεταξύ διαφορετικών καναλιών (διαδίκτυο, παραδοσιακά πρακτορεία, τηλεφωνικές και λοιπές κρατήσεις), προς όφελος τόσο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών. Αυτό έκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισµού η οποία, όπως αναφέρει σε σηµερινή της ανακοίνωση, εξέτασε τους όρους των συµβάσεων συνεργασίας των εταιριών διαδικτυακής ταξιδιωτικής πρακτορείας BOOKING.COM και EXPEDIA µε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, µε αφορµή αντίστοιχες έρευνες και από άλλες ΕυρωπαÇκές Αρχές Ανταγωνισµού, σε συνεννόηση και µε την ΕυρωπαÇκή Επιτροπή. Οι διαδικτυακές αυτές εταιρίες ανέλαβαν τη δέσµευση να τροποποιήσουν τις συµβάσεις συνεργασίας τους µε ξενοδόχους σε πανευρωπαÇκή κλίµακα, προκειµένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν µεγαλύτερη ευελιξία σε θέµατα κρατήσεων και τιµολόγησης των κλινών τους, καθώς και σε θέµατα επικοινωνίας µε πελάτες τους. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού αξιολόγησε τις νέες τροποποιηµένες συµβάσεις των δύο αυτών εταιριών διαδικτυακής ταξιδιωτικής πρακτορείας µε συνεργαζόµενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, έκρινε ότι δεν συντρέχουν επί του παρόντος λόγοι για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας. Με βάση τους νέους συµβατικούς όρους, οι συνεργαζόµενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα µας µπορούν πλέον: - να ορίζουν διαφορετικές τιµές δωµατίων και να προσφέρουν διαφορετικούς όρους και διαθεσιµότητα µεταξύ των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων, - να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές ή/και καλύτερους όρους σε µη διαδικτυακά κανάλια (όπως οι τηλεφωνικές κρατήσεις, οι πελάτες που έρχονται απευθείας στη ρεσεψιόν του καταλύµατος ή οι κρατήσεις στο πλαίσιο κλειστών οµάδων χρηστών), υπό τον όρο ότι δεν θα δηµοσιεύουν ή διαφηµίζουν διαδικτυακά τις εν λόγω τιµές, - να διενεργούν ελεύθερα προωθητικές ενέργειες σε όλους τους προηγούµενους επισκέπτες του καταλύµατος τους, ακόµη κι αν αυτοί είχαν κλείσει τη διαµονή τους µέσω των προαναφερόµενων διαδικτυακών εταιριών.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τα περίπτερα της Ελλάδας στην World Travel Market 2015.

Άποψη της έκθεσης.

Μιχάλης Ζουρίδης της Εuroprent και οι Χριστίνα Μαστορίδη και Μαρία Ταµβάκη της Dirent. Η απεσταλµένη της Cretavoice, Μαρία Ζαβιανέλη, µε τον υπεύθυνο σύµβουλο τουρισµού του δήµου Πόρου, ∆ηµήτρη Προκοπίου.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύµνου, Μαρία Λιονή, µαζί µε τον Μανούσο Καπάκη και την κόρη του Σοφία Καπάκη, του Porto Platanias.

H Cretavoice στην "ναυαρχίδα" των τουριστικών εκθέσεων µαζί µε την Κρητική αποστολή Αποστολή στο Λονδίνο: Μαρία Ζαβιανέλη Η World Travel Market (London) µέσα σε τέσσερις µόλις µέρες κατάφερε να προσελκύσει περισσότερους από 52.000 εµπορικούς επισκέπτες. Εδώ και 36 χρόνια παράγει πάνω από £2.5 δισεκατοµµύρια συµβόλαια που αφορούν την τουριστική βιοµηχανία. Ανώτερα στελέχη της τουριστικής βιοµηχανίας διαπραγµατεύονται , δικτυώνονται και ανακαλύπτουν τις τελευταίες τάσεις στην W.T.M. Σύµφωνα µε τους οργανωτές της αποτελεί τη µεγαλύτερη έκθεση τουρισµού

4 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

παγκοσµίως. Οι επισκέπτες της ξεπερνούν τους 50.000, ενώ σε αυτή συµµετέχουν πάνω από 5.000 εκθέτες από 180 χώρες και πλήθος δηµοσιογράφων από όλο το κόσµο. Οι επισκέπτες είναι κατά βάση επαγγελµατίες του τουρισµού που ενηµερώνονται για την κατάσταση και τις προοπτικές του τοµέα στην Ελλάδα, συζητώντας πιθανότητες συνεργασίας και δραστηριοποίησης. Πολύχρωµη, σαγηνευτική και ανοιχτή στον κόσµο: έτσι παρουσιάζεται κάθε χώρα στη ∆ιεθνή Έκθεση του Λονδίνου. Η οποία καθορίζει τις τάσεις, τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά κυρίως ένα πράγ-

µα: τις δουλειές .Η Ελλάδα είχε συµµετοχή µε Περίπτερο του ΕΟΤ. Η Περιφέρεια Κρήτης συµµετείχε µε δικό της περίπτερο. Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησαν ο εντεταλµένος σύµβουλος Τουρισµού Μιχάλης Βαµιεδακης (ο οποίος πραγµατοποίησε σειρά επαφών µε φορείς, τουριστικούς πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες αλλά και δηµοσιογράφους εξειδικευµένους στον θεµατικό τουρισµό )καθώς κ η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύµνου Μαρία Λιονή. «Η Αγγλία είναι η δεύτερη µεγαλύτερη αγορά για το νησί µας και η πρώτη χρονικά σε καταγραφή κρατήσεων κάθε

χρόνο, συνεπώς µπορούµε να πάρουµε τα πρώτα µηνύµατα, τα οποία αν και πρώιµα είναι πολύ ενθαρρυντικά» δήλωσε ο Εντεταλµένος σύµβουλος τουρισµού Μιχάλης Βαµιεδάκης. Συγκεκριµένα, σε κεντρικό εστιατόριο της Βρετανικής πρωτεύουσας, 40 δηµοσιογράφοι από τα σηµαντικότερα µέσα, µεταξύ των οποίων τα BBC, CNN, Sunday Times, Guardian, Independent, Telegraph και Wanderlust, πραγµατοποίησαν ένα γαστριµαργικό ταξίδι στο νησί της Κρήτης, δοκιµάζοντας τις γεύσεις-«δηµιουργίες» του αρχιµάγειρα Ζήνωνα Χριστοφίδη και παρακολουθώντας ενδιαφέρου-


www.cretavoice.gr

Οι εκπρόσωποι του Amalthia Beach Resort hotel , Andre Abela, Αθηνά Τσιφάκη, Τατιάνα Μελάκη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων Μανώλης Γιαννούλης, µε τον πρόεδρο των ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκο Χαλκιαδάκη.

Σηµαντικές επαφές των εκπροσώπων του Κρητικού τουρισµού στην World Travel Market του Λονδίνου

Αποστολή στο Λονδίνο: Μαρία Ζαβιανέλη σες παρουσιάσεις / οµιλίες για τα Κρητικά προÇόντα, την τοπική κουζίνα, τα παραδοσιακά ήθη και έθιµα και τις αµέτρητες επιλογές που προσφέρει στους ταξιδιώτες. ∆υναµική λοιπόν η παρουσία της Κρήτης, µε θετικά τα µηνύµατα για την νέα τουριστική περίοδο για το νησί που είναι ένας ασφαλής και ποιοτικός προορισµός. Κεράσµατα µε παραδοσιακά προÇόντα, ρακί, παξιµάδι και τυριά...ζεστά χαµόγελα, φιλόξενοι και εγκάρδιου χαιρετισµοί! Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα βίντεο σποτ µε την υπογραφή του Θοδωρή

Παπαδουλάκη βασισµένα στους 12 θεµατικούς άξονες από τον Στρατηγικό σχεδιασµό της τουριστικής προβολής της Κρήτης. Και φυσικά η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει την προβολή της µε εκθέσεις που έχουν προγραµµατιστεί κατά τη διάρκεια του µηνός Νοεµβρίου στην Γερµανία , Κίνα και Ινδία. Το ευχάριστο είναι ότι τα πρώτα δείγµατα ειναι ενθαρρυντικά , από όσους επιθυµούν να επισκεφτούν την όµορφη χώρα µας. ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΣΦΑΛΗΣ

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Το έργο υλοποιήθηκε από το Λιµενικό Ταµείο Χανίων, και στοίχισε 1.4 εκατ. ευρώ Το έργο υλοποιήθηκε από το Λιµενικό Ταµείο Χανίων, και στοίχισε 1.4 εκατ. ευρώ Ολοκληρώθηκε και παραδίδεται σε πλήρη λειτουργία εντός των επόµενων ηµερών το έργο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥ∆ΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ISPS" προÈπολογισµού 1.397.280,00 €µε Φ.Π.Α.

έργο πνοής για το Λιµένα της Σούδας και τα Χανιά, το οποίο µέχρι τις 24 Νοεµβρίου θα βρίσκεται σε δοκιµαστική λειτουργία, οπότε και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Αντικείµενο του έργου ήταν η εγκατάσταση στο Λιµένα της Σούδας ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ασφάλειας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security Code), της Συνθήκης Schengen, καθώς και της σχετικής ευρωπαÇκής και ελληνικής νοµοθεσίας, µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης ασφάλειας επιβατών και πλοίων και την ουσιαστική «θωράκιση» του Λιµένα της Σούδας.

αντιµετώπισης κρίσεων του Λιµένα στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο έργο είναι ένα από τα µεγαλύτερα στον τοµέα της ασφάλειας που υλοποιήθηκε σε Ελληνικό λιµένα και εντάσσει τη Σούδα στα λιµάνια που πρωτοπορούν στην εναρµόνιση λειτουργίας τους µε τον διεθνή κώδικα ISPS, γεγονός που θα έχει πολύ θετικό και άµεσο αντίκτυπο στον τοµέα της κρουαζιέρας στα Χανιά.

Αλεξίσφαιρο φυλάκιο πύλης εισόδου ακτοπλο-ας.

Πύλη εισόδου-εξόδου τµήµατος κρουαζιέρας. Το έργο υποβλήθηκε στις 11-12-2012 από το Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων προς την Περιφέρεια Κρήτης για ένταξη στο ΕΣΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», εντάχθηκε σε αυτό στις 16-1-2013, δηµοπρατήθηκε στις 24-6-2014, ενώ η σύµβαση µε τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 24-7-2015. Παρά τα στενά χρονικά όρια εκτέλεσης της σύµβασης (4 µήνες), το Λιµενικό Ταµείο και η ανάδοχος εταιρεία ICTS Hellas ολοκλήρωσαν εµπρόθεσµα ένα

6 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Μετακινούµενος οικίσκος X_RAY και µετακινούµενος εφεδρικός φωτισµός.

Κέντρο ελέγχου ασφάλειας λιµένα Η υλοποίησή του συµβάλλει καθοριστικά στη συνολική αναβάθµιση της παρεχόµενης ασφάλειας του Λιµένα και στην ταχύτερη και αµεσότερη ενεργοποίηση του µηχανισµού

Βασικό κριτήριο σχεδιασµού και ανάπτυξης του συστήµατος, είναι η ανάπτυξη ενός Κέντρου Ελέγχου Ασφαλείας εντός του λιµένα όπου συγκεντρώνονται σε πραγµατικό χρόνο, µέσω εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού, το σύνολο των πληροφοριών ασφαλείας (δεδοµένα, εικόνες, φωνή, video κλπ.) προστατεύοντας τα πλοία, τους επιβάτες και τα οχήµατα από έκνοµες ενέργειες.

Πιο αναλυτικά το σύστηµα ασφαλείας που εγκαταστάθηκε στο Λιµένα Σούδας αποτελείται από: • Υποσύστηµα επιτήρησης µε κάµερες (σταθερές, κινούµενες, θερµικές, πανοραµικές) • Υποσύστηµα ελέγχου πρόσβασης επιβατών και οχηµάτων (αναγνώριση καρτών και πινακίδων) • Μαγνητική πύλη ανίχνευσης µεταλλικών αντικειµένων για έλεγχο επιβατών εντός του σταθµού επιβατών κρουαζιέρας • Συσκευή X-RΑY για έλεγχο αποσκευών εντός του σταθµού επιβατών κρουαζιέρας • Μετακινούµενος οικίσκος εξοπλισµένος µε συσκευή X-RAY και µαγνητική πύλη για έλεγχο αποσκευών και επιβατών • Φορητούς ανιχνευτές µεταλλικών αντικειµένων • Μετακινούµενο σύστηµα εφεδρικού φωτισµού


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ταµείου Ν. Χανίων Κώστα Μπροκαλάκη, «µε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση µετά από τρία χρόνια συνεχούς και εντατικής προσπάθειας, από την υποβολή της πρότασης στο ΕΣΠΑ τον ∆εκέµβριο του 2012, φτάσαµε στη σηµερινή ολοκλήρωση του έργου αυτού, ένα έργο εξαιρετικά σηµαντικό για το Λιµάνι της Σούδας και τα Χανιά γενικότερα, καθώς είναι στρατηγικής και καθοριστικής σηµασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην πόλη µας.

Κάµερα και κεραίες Wi-Fi.

Χ-RAY αποσκευών και µαγνητική πύλη επιβατών εντός του σταθµού κρουαζιέρας.

• Υποσύστηµα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας µηνυµάτων • Σύστηµα ασύρµατης ενδοεπικοινωνίας • Φυλάκια ελέγχου στις πύλες εισόδου-εξόδου του λιµένα • Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας µε πλήρη δίκτυο υπολογιστών • ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης όλων των συσκευών καθώς και ενσύρµατο και ασύρµατο δίκτυο δεδοµένων που θα συνδέει τις συσκευές µε το Κέντρο Ελέγχου. • Μεταφερόµενοι φράκτες περίφραξης τύπου Jersey • ∆ίκτυο Wi-Fi σε όλους τους χώρους του λιµένα Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Λιµενικού

Το Λιµενικό Ταµείο από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης στις 24 Ιουλίου, κατέβαλε πολύ µεγάλη και εντατική προσπάθεια και έδωσε ένα πραγµατικό αγώνα δρόµου µαζί µε την ανάδοχο εταιρεία ICTS Hellas, προκειµένου το έργο αυτό να ολοκληρωθεί έγκαιρα και άρτια στο τόσο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο των 4 µηνών. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Λιµένας της Σούδας, τόσο το Επιβατικό όσο και το Εµπορικό Τµήµα, αλλάζει ριζικά εικόνα και αποτελεί πλέον ένα λιµάνι που παρέχει πλήρη ασφάλεια σε επιβάτες, πλοία και χρήστες, δίνοντας προοπτική ακόµα µεγαλύτερης ανάπτυξής του και κατατάσσοντας το πλέον ανάµεσα στα πιο ασφαλή λιµάνια της Ελλάδας και της Μεσο-

Κάµερες και ηχητικό σύστηµα.

Αποκτά δε µεγαλύτερη βαρύτητα και αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντική επιτυχία η υλοποίηση του έργου µέσα στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική συγκυρία.

γείου και στα ελάχιστα που διαθέτουν τέτοιου επιπέδου εξοπλισµό ασφαλείας. Είναι επίσης εξαιρετικά σηµαντικό, τόσο για τις εταιρείες διαχείρισης κρουαζιερόπλοιων τις οποίες τα τελευταία χρόνια έχουµε καταφέρει ως Λιµενικό Ταµείο να προσελκύσουµε στο Λιµένα της Σούδας και στα Χανιά, όσο και για αυτές τις οποίες προσπαθούµε να προσελκύσουµε, να γνωρίζουν ότι ο Λιµένας της Σούδας είναι πλήρως εναρµονισµένος µε τους διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας, καθώς η ασφάλεια ενός λιµένα αποτελεί µία πρωταρχική και σηµαντική παράµετρο για τις εταιρείες προκειµένου να τον επιλέξουν και να τον διατηρήσουν ως προορισµό κρουαζιέρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων για τη σηµαντική συµβολή του, τις επιτροπές διαγωνισµού και παραλαβής του έργου για την ενδελεχή και επισταµένη εργασία τους και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης στις επιτροπές, µηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, που µε την εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία τους συνέβαλλαν τα µέγιστα στην ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και τα στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας για την συµβολή και τη συνεχή στήριξη τους καθ’ όλη τη διάρκεια από την ένταξη του έργου µέχρι και την ολοκλήρωση του».

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 7


www.cretavoice.gr

✤ Τέλος στην εξαπάτηση, στο internet Έξι εύκολοι τρόποι να διαπιστώσετε εάν κάτι που είδατε στο διαδίκτυο είναι αλήθεια ή φάρσα

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Το Ίντερνετ αποτελεί την απόλυτη δηµόσια σφαίρα, ειδικά µετά την άνοδο των social media. Κάτι που ανεβαίνει στο ∆ιαδίκτυο διαδίδεται ταχύτατα- και αυτό, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αποτελεί πολύ συχνά «δίκοπο µαχαίρι», καθώς σε περίπτωση που η «είδηση» είναι λάθος ή εσκεµµένα ψευδής (hoax-φάρσα) και «γίνει viral», τότε είναι πολύ εύκολο να παρασυρθεί κάποιος και να αναπαράγει µε τη σειρά του. Ειδικά το φαινόµενο της διάδοσης φωτογραφιών µε «αποκαλυπτικές» λεζάντες έχει εξελιχθεί σε πραγµατική «επιδηµία» παραπληροφόρησης, καθώς πολύ συχνά είναι παραπλανητικές- ειδικά σε ζητήµατα που γίνονται αντικείµενα έντονης αντιπαράθεσης, όπως για παράδειγµα η µεταναστευτική κρίση. Η «επιβεβαίωση» µιας τέτοιας «είδησης» προÈποθέτει να δαπανήσει κάποιος κάποιο χρόνο, είτε είναι, είτε δεν είναι επαγγελµατίας του χώρου της ενηµέρωσης. Για τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου, το The Conversation παραθέτει µια λίστα µε έξι σχετικά εύκολους τρόπους για να διαπιστώσει κανείς εάν το δηµοσίευµα που διάβασε είναι αληθές ή παραπλανητικό. -Reverse Image Search: ∆υνατό µέσω υπηρεσιών όπως το Google Images ή το TinEye, για να διαπιστωθεί εάν η «αποκαλυπτική» φωτογραφία που είδατε είναι όντως «φρέσκια» ή αν πρόκειται για κάτι που αναπαράγεται τακτικά, για διάφορους σκοπούς. -YouTube DataViewer: Όταν βλέπετε ένα viral βίντεο στο YouTube, είναι σηµαντικό να έχει κανείς το νου του σε «scrapes», δηλαδή παλιά βίντεο τα οποία έχουν κατεβαστεί από το YouTube και στη συνέχεια ανεβεί ξανά από κάποιον που ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν αυτόπτης µάρτυρας, ή ότι απεικονίζει ένα νέο γεγονός. Η ∆ιεθνής Αµνησία έχει ένα ειδικό εργαλείο, το YouTube Data Viewer. Μόλις εισάγετε το URL του βίντεο, το εργαλείο αυτό θα «εξάγει» τον χρόνο upload και όλα τα σχετικά thumbnail images. Τα δεδοµένα αυτά επιτρέπουν αναζήτηση για το πρώτο upload του. Εάν διαπιστωθεί ότι χρονικά αυτό τοποθετείται πολύ πίσω, τότε σηµαίνει ότι πρόκειται για κάτι που απλά ανέβηκε ξανά. -Jeffrey's Exif Viewer: Φωτογραφίες, βίντεο και audio που έχουν τραβηχτεί µε ψηφιακές κάµερες και smartphones περιέχουν δεδοµένα EXID (Exchangeable Image File), δηλαδή µεταδεδοµένα (metadata) για την κάµερα που χρησιµοποιήθηκε και την ηµεροµηνία, ώρα και µέρος που παρήχθη η εικόνα. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να είναι πολύ χρήσιµες εάν το υλικό είναι «ύποπτο». Το συγκεκριµένο εργαλείο επιτρέπει την εξέταση αυτών των δεδοµένων. -FotoForensics: Πρόκειται για ένα εργαλείο που χρησιµοποιεί ELA (error level analysis) για τον εντοπισµό σηµείων µιας εικόνας που µπορεί να έχουν αποτελέσει αντικείµενα επεξεργασίας µε Photoshop. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει την εισαγωγή του URL ή το ανέβασµα µιας εικόνας και την υπόδειξη «ύποπτων» σηµείων. -Wolfram Alpha: Μια «computational knowledge engine» η οποία επιτρέπει τον έλεγχο των καιρικών συνθηκών σε ένα συγκεκριµένο µέρος, µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή. -Online χάρτες: Google Street View, Google Earth, Wikimapia- είναι δυνατή η διασταύρωση/ έλεγχος µιας περιοχής που υποτίθεται ότι απεικονίζεται σε µια εικόνα, για να µπορέσει ο ερευνητής να καταλάβει εάν όντως µοιάζει όπως φαίνεται στη φωτογραφία.

8 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Συστάσεις προς τους καταναλωτές, ώστε αφενός να επιλέγουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και αφετέρου να προστατεύονται από ανεπιθύµητες χρεώσεις, εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Συγκεκριµένα, η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές να ενηµερώνονται αναλυτικά για το κόστος, το περιεχόµενο και την ποιότητα των υπηρεσιών του οικονοµικού προγράµµατος, που επιλέγουν. Επίσης, να επιδεικνύουν προσοχή, όταν χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο για να έχουν πρόσβαση στο Internet και ιδίως, όταν κάνουν χρήση υπηρεσιών αυξηµένης χρέωσης (πολυµεσικές υπηρεσίες). Εξάλλου, η ΕΕΤΤ καλεί τους καταναλωτές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση όλων των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όταν βρίσκονται στο εξωτερικό ή σε παραµεθόριες περιοχές της ηπειρωτικής ή νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τον πάροχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών ελέγχου χρεώσεων. Συµβουλές Η ανεξάρτητη Αρχή εξέδωσε µια λίστα µε συστάσεις προς τους καταναλωτές. Αφενός συνιστά να ενηµερώνονται αναλυτικά, όταν επιλέγουν νέες υπηρεσίες τηλεφωνίας και Internet σχετικά µε τις υπηρεσίες, που προσφέρει το οικονοµικό πακέτο της επιλογής τους, την ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης, το τέλος ενεργοποίησης και το τέλος αποσύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της σύµβασης πριν την ηµεροµηνία λήξης, την ηµεροµηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών και το ελάχιστο κόστος και την ελάχιστη διάρκεια συνοµιλίας σε µια κλήση. Επίσης, κατά την επιλογή πακέτου µε σταθερό Internet, η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές να ενηµερώνονται για την ταχύτητα πρόσβασης στο Internet (ονοµαστική και εκτιµώµενη πραγµατική ταχύτητα) στα σηµεία που ενδιαφέρουν, ώστε να γίνεται η επιλογή του κατάλληλου πακέτου. Επίσης, χρήσιµο είναι να ενηµερώνονται οι καταναλωτές για την απόσταση µεταξύ του αστικού κέντρου/καµπίνας από το οποίο παρέχεται η υπηρεσία και του σηµείου στο οποίο λειτουργεί η σύνδεση. Κατά την επιλογή πακέτου µε κινητό Internet η ΕΕΤΤ προτείνει: “βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος εξυπηρετεί στα σηµεία λειτουργίας που σας ενδιαφέρουν και ζητήστε ενηµέρωση για την εκτιµώµενη ταχύτητα πρόσβασης. Επίσης, κρατήστε την αίτηση που έχετε υπογράψει και φέρει τη σφραγίδα και την ηµεροµηνία από το κατάστηµα που την καταθέσατε”. Τέλος, η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές να βεβαιώνονται, στον πρώτο λογαριασµό, ότι η σύνδεση λειτουργεί σύµφωνα µε το πρόγραµµα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας που έχουν επιλέξει, αλλά και να µελετούν αναλυτικά κάθε λογαριασµό και ιδίως τυχόν ενηµερώσεις του παρόχου, που περιλαµβάνονται σε αυτόν.

✤ ΕΕΤΤ: Προστασία των

υ καταναλωτών σε ζητήµατα πο αφορούν τις τηλεπικοινωνίες Internet, Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Mobile ιαγωγή περ την και τις ανεπιθύµητες χρεώσεις

Υπηρεσίες ελέγχου Η ΕΕΤΤ προτείνει στους καταναλωτές να ενεργοποιούν υπηρεσίες ελέγχου χρεώσεων στο κινητό τηλέφωνο, να επιβεβαιώνουν ότι η χρήση των υπηρεσιών περιλαµβάνεται στο πακέτο που έχει επιλέξει ο κάθε χρήστης. Συνιστά να ενηµερώνονται αναλυτικά για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις οδηγίες χρήσης της συσκευής, την τυχόν αυτόµατη λήψη ενηµερώσεων και τη δυνατότητα απενεργοποίησης της αυτόµατης σύνδεσης στο Internet. Επίσης, προτείνει την ενεργοποίηση της υπηρεσίας “ενηµέρωση κατανάλωσης δωρεάν χρόνου οµιλίας/sms/όγκου δεδοµένων”, ενώ προτρέπει τους καταναλωτές να ζητούν από τον πάροχο τους να τους ενηµερώνει για τη δυνατότητα επιλογής της αυτόµατης διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών, όταν ο λογαριασµός σας υπερβεί ένα ανώτατο µηνιαίο ποσό χρέωσης. Mobile Internet Η ΕΕΤΤ εφιστά την προσοχή κατά τη χρήση Internet σε κινητή συσκευή και ζητά από τους καταναλωτές να ενηµερώνονται για τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου πρόσβασης στο Internet µέσω WiFi ή µέσω του δικτύου του παρόχου. “Επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή, όταν επιλέγετε την αυτόµατη λήψη ενηµερώσεων των εφαρµογών σας µέσω Internet. Ως πρόσθετο µέτρο, µπορείτε να απενεργοποιήσετε την

αυτόµατη πρόσβαση της συσκευής σας στο Internet και να την ενεργοποιείτε, όταν το επιθυµείτε. Όταν κατεβάζετε αρχεία, επιδείξτε ιδιαίτερη προσοχή στο µέγεθος των αρχείων και εάν η λήψη πραγµατοποιείται µέσω WiFi ή µέσω του δικτύου του παρόχου”, αναφέρει η ΕΕΤΤ. Ανεπιθύµητες χρεώσεις Προκειµένου οι καταναλωτές να προλάβουν χρεώσεις από πολυµεσικές υπηρεσίες, η ΕΕΤΤ συνιστά να µην καταχωρούν τον αριθµό του κινητού τους σε διαδικτυακό τόπο, εάν προηγουµένως δεν έχουν διαβάσει όλους τους όρους, τις προÈποθέσεις και το κόστος, βάσει των οποίων παρέχεται η υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι διαφηµίσεις για δωρεάν προσφορές ή συµµετοχή σε κληρώσεις, ενδέχεται να συνοδεύουν συνδροµητικές υπηρεσίες. Επίσης, οι καταναλωτές πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά όλους τους όρους της διαφηµιστικής καταχώρησης και να ελέγχουν, εάν αφορά συνδροµητική υπηρεσία ή υπηρεσία, που ολοκληρώνεται σε περισσότερα από 1 sms, κ.λπ. Roaming Για την αποφυγή αυξηµένων χρεώσεων στο εξωτερικό ή στην παραµεθόριο η ΕΕΤΤ συνιστά στους καταναλωτές να ενηµερώνονται για τις ισχύουσες χρεώσεις πρόσβασης και την ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων, που εφαρµόζουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. “Όταν βρίσκεστε σε παραµεθόριες περιοχές της χώρας, απενεργοποιείστε την αυτόµατη αναζήτηση δικτύου και “κλειδώστε” τη συσκευή σας στο δίκτυο του παρόχου σας, ώστε να αποφύγετε ανεπιθύµητες χρεώσεις περιαγωγής (roaming). Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό, επιδεικνύετε προσοχή, όταν χρησιµοποιείτε υπηρεσίες τηλεφωνίας και Internet για να αποφύγετε αυξηµένες χρεώσεις περιαγωγής”, αναφέρει η ανεξάρτητη Αρχή.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Αυτή είναι η «Χάρτα δικαιωµάτων» του αεροπορικού ταξιδιώτη Χρήσιµες συµβουλές από το Ευρωπα\κό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και την ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» Στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαÇκής αγοράς ο επιβάτης µπορεί να ταξιδέψει έξυπνα, επωφελούµενος από τις µειωµένες τιµές των αεροπορικών ναύλων στο πλαίσιο του ανταγωνισµού, αλλά και των αυξηµένων επιλογών σε εταιρίες και παρεχόµενες υπηρεσίες. Με µια προÈπόθεση, όπως συµβουλεύει το ΕυρωπαÇκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», στην οποία υπάγεται: "να γνωρίζει τα δικαιώµατά του για να µπορεί να τα διεκδικεί". Το ΕυρωπαÇκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», συµβουλεύουν: - Είτε αγοράζεις το εισιτήριό σου ηλεκτρονικά είτε όχι, είτε το προµηθεύεσαι από την αεροπορική εταιρεία είτε µέσω πρακτορείου πρέπει προηγουµένως: - Να διαβάζεις προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Μεταφοράς της εταιρείας, ώστε να αποφύγεις τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις και να γνωρίζεις τις υποχρεώσεις σου. Αν δεν είσαι βέβαιος/η, ζήτησε να σου υποδείξουν πού υπάρχει η σχετική γραπτή πληροφορία. Ιδίως να γνωρίζεις: - Πόση ώρα νωρίτερα πρέπει να βρίσκεσαι στο αεροδρόµιο. - Πόσες αποσκευές δικαιούσαι να έχεις µαζί σου και µε τι ανώτατο βάρος. - Πόσο επιβαρύνεσαι σε περίπτωση υπέρβασης του βάρους. - Να συγκρίνεις τους γραπτούς όρους και τις πληροφορίες κατά την κράτηση του εισιτηρίου µε τους όρους και τα ατοµικά στοιχεία που αναγράφονται ή επισυνάπτονται στο εισιτήριο. - Να ελέγχεις, σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, αν συµβάλλεσαι απευθείας µε την αεροπορική εταιρεία µέσω της ιστοσελίδας της ή µε πρακτορείο, οπότε θα υπάρχει και η σχετική οικονοµική επιβάρυνση. -Να προσέχεις τυχόν επιπλέον χρεώσεις λόγω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, για αποσκευές ή για τυχόν αλλαγή ηµεροµηνίας. Σύµφωνα µε την ευρωπαÇκή νοµοθεσία (Κανονισµός 1008/2008), ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει το τελικό συνολικό αντίτιµο που πρέπει να καταβάλει, το οποίο περιλαµβάνει τον αεροπορικό ναύλο ή το κόµιστρο και τα κάθε είδους τέλη, φόρους και επιβαρύνσεις. Άλλες προαιρετικές τιµολογήσεις πρέπει να γνωστοποιούνται µε σαφήνεια και διαφάνεια κατά την έναρξη κάθε διαδικασίας κράτησης και η αποδοχή τους από τον επιβάτη πρέπει να γίνεται µε ειδική συναίνεση. - Να ελέγχεις την αποσκευή σου, αµέσως µόλις την παραλαµβάνεις, ώστε να υποβάλεις εγκαίρως δήλωση φθοράς, καταστροφής ή απώλειας.

10 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

- Ποιά είναι τα δικαιώµατα του επιβάτη σε περίπτωση: - Καθυστέρησης πτήσης, ο επιβάτης έχει δικαίωµα: - Είτε να προωθηθεί στον τελικό προορισµό του µε παρεµφερείς όρους µεταφοράς. - Είτε να λάβει πίσω το αντίτιµο του εισιτηρίου του και, αν χρειαστεί, να επιστρέψει χωρίς καµία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο αναχώρησης. Η παροχή βοήθειας, όπως γεύµατα και αναψυκτικά, πρόσβαση σε επικοινωνία, στέγαση (αν χρειάζεται) και µεταφορά από και προς τον τόπο καταλύµατος, επίσης είναι δικαίωµα του επιβάτη, ανάλογα µε την απόσταση της πτήσης και τη διάρκεια της καθυστέρησης. Ο αεροµεταφορέας υποχρεούται να ενη-

µερώνει τον επιβάτη για τα παραπάνω δικαιώµατά του, καθώς και για τον λόγο της καθυστέρησης. - Άρνηση επιβίβασης: ο επιβάτης µπορεί να δικαιούται αποζηµίωση, ανάλογα µε την απόσταση της πτήσης: - 250 ευρώ, για πτήσεις έως 1.500 χλµ. - 400 ευρώ, για όλες τις πτήσεις στο εσωτερικό της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλµ. ή για όλες τις πτήσεις από 1.500 χλµ. έως 3.000 χλµ. - 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. Αν ο αεροµεταφορέας προσφέρει εναλλακτική πτήση µε παρεµφερή ώρα άφιξης, η αποζηµίωση µπορεί να µειωθεί κατά 50%. - Ματαίωση πτήσης: ο επιβάτης µπορεί να επιλέξει ανάµεσα: - Στην επιστροφή του αντιτίµου του εισιτηρίου του (ολόκληρου ή µόνο του µέρους

που δεν χρησιµοποιήθηκε). - Στη µεταφορά του προς τον τελικό προορισµό µε άλλη πτήση το συντοµότερο δυνατό. - Στην εκ νέου κράτηση για µεταγενέστερη ηµεροµηνία της επιλογής του (εφόσον υπάρχουν θέσεις). - Σε αποζηµίωση υπό τους όρους της άρνησης επιβίβασης, εκτός αν έγινε έγκαιρη ενηµέρωση. ∆εν λαµβάνει αποζηµίωση από τον αεροµεταφορέα ιδίως: αν η µαταίωση οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες ή αν είχε προηγηθεί έγκαιρη (2 εβδοµάδες πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία πτήσης) ενηµέρωση σχετικά µε τη µαταίωση ή αν προσφέρθηκε στον επιβάτη εναλλακτική πτήση για την ίδια διαδροµή και µε παρεµφερή ώρα άφιξης και είχε λάβει έγκαιρη ενηµέρωση σύµφωνα µε τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισµού 261/2004. - Αλλαγής θέσης Εάν ο αεροµεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, επιστρέφει εντός 7 ηµερών: - Το 30% της τιµής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλµ. - Το 50% της τιµής του εισιτηρίου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλµ. (πλην των πτήσεων µεταξύ της ευρωπαÇκής επικράτειας των κρατών-µελών και των Γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων) και για όλες τις άλλες πτήσεις µεταξύ 1.500 και 3.500 χλµ. - Το 75% της τιµής του εισιτηρίου για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. - Απώλειας, καταστροφής ή φθοράς αποσκευών Αν οι αποσκευές που έχει παραδώσει ο επιβάτης κατά τον έλεγχο εισιτηρίων χαθούν, φθαρούν ή καθυστερήσουν, δικαιούται αποζηµίωση από τον αεροµεταφορέα, εκτός αν η φθορά οφείλεται σε ελάττωµα της ίδιας της αποσκευής. Για τη διεκδίκηση αποζηµίωσης απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης εντός 7 ηµερών από την παραλαβή των αποσκευών ή εντός 21 ηµερών, εάν πρόκειται για καθυστερηµένη παραλαβή. Καταγγελίες υποβάλλονται, εκτός από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και στον Συνήγορο του Καταναλωτή και στο ΕυρωπαÇκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας: Συνήγορος του Καταναλωτή Λεωφ. Αλεξάνδρας 144 Τ.Κ. 114 71 Αθήνα Τηλ: 210 6460862-612-458 Fax: 210 6460414 grammateia@synigoroskatanaloti.gr www.synigoroskatanaloti.gr ΕυρωπαÇκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Λεωφ. Αλεξάνδρας 144 Τ.Κ. 114 71 Αθήνα Τηλ: 210 6460734-814 Fax: 210 6460784 ecc-greece@synigoroskatanaloti.gr http://www.synigoroskatanaloti.gr/index_ec c.html


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Αύξηση άνω του 300%, στους επιβάτες

κρουαζιέρας στην Σούδα και τα Χανιά, το 2015 Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την δυναµική που έχει αναπτύξει και τις προοπτικές που έχει ο προορισµός των Χανίων τα επόµενα χρόνια

Έχοντας φθάσει στο τέλος της φετινής τουριστικής περιόδου, επιβεβαιώνονται οι θετικές προβλέψεις που υπήρχαν από το Λιµενικό Ταµείου Νοµού Χανίων για το 2015, µε αύξηση άνω του 300% στους επιβάτες κρουαζιέρας στο Λιµάνι της Σούδας και τον προορισµό των Χανίων σε σχέση µε το 2014. Έτσι το 2015 έκλεισε στις 66 αφίξεις και τους 102.000 επιβάτες, σε σχέση µε τις 38 αφίξεις και τους 33.304 επιβάτες το 2014. Η αύξηση αυτή, άνω του 300%, είναι η µεγαλύτερη πανελλαδικά και ίσως µια από τις µεγαλύτερες στη Μεσόγειο για φέτος, καταδεικνύοντας την δυναµική και την σταδιακή καθιέρωση τόσο του Λιµένα της Σούδας όσο και του προορισµού των Χανίων στον χάρτη της διεθνούς κρουαζιέρας. Όπως έχει αναφερθεί, τα πολύ θετικά αυτά µεγέθη δεν ήρθαν τυχαία, αλλά εξαιτίας της εφαρµοζόµενης στρατηγικής του Λιµενικού Ταµείου τα δύο τελευταία χρόνια, αφενός µε την υλοποίηση κοµβικών για την κρουαζιέρα έργων στη χερσαία ζώνη του Λιµένα της Σούδας και αφετέρου µε την εξωστρέφεια και την απευθείας επικοινωνία µε τα υψηλόβαθµα στελέχη των µεγαλύτερων παγκοσµίως εταιρειών κρουαζιέρας. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχισθεί ακόµα πιο εντατικά στο άµεσο µέλλον, διότι οι εξελίξεις στον χώρο της ανάπτυξης της διεθνούς κρουαζιέρας θεωρούνται σοβα-

ρές (γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ν.Α. Μεσόγειο, αποδροµολογήσεις κρουαζιερόπλοιων, νέα κρουαζιερόπλοια, νέοι προορισµοί και νέα λιµάνια) και µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά τα µεγέθη και για τα Χανιά. Ο Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Ν. Χανίων Κώστας Μπροκαλάκης σε δηλώσεις του σηµείωσε ότι «το Λιµάνι της Σούδας και ο προορισµός των Χανίων έχουν για το 2015 την τιµητική τους, παρουσιάζοντας την µεγαλύτερη πανελλαδικά αύξηση, άνω του 300%, σε επιβάτες κρουαζιέρας σε σχέση µε το 2014. Είναι ένα πολύ θετικό γεγονός, αποτέλεσµα της πολύ µεγάλης προσπάθειας που καταβάλλουµε για να κτισθεί η άριστη συνεργασία και εµπιστοσύνη µεταξύ του Λιµενικού Ταµείου και των διεθνών εταιρειών κρουαζιέρας. Το πρόγραµµα που εφαρµόζουµε κινείται σε δύο άξονες, την ουσιαστική βελτίωση των υποδοµών και των παρεχόµενων υπηρεσιών του Λιµένα της Σούδας και την απ’ ευθείας επικοινωνία και συνεργασία µε τις εταιρείες κρουαζιέρας και θα συνεχισθεί ακόµα πιο εντατικά και µεθοδικά για να έχουµε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα και περισσότερες αφίξεις στο άµεσο µέλλον στα Χανιά, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας».

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ SantaRun 2015: Το γεγονός των Χριστουγέννων στα Χανιά, µας περιµένει όλους στις 27 ∆εκεµβρίου Φέτος ο πήχης έχει τεθεί στις 7.000 συµµετέχοντες και στις 100.000 ευρώ που θα διατεθούν σε ιδρύµατα που περιθάλπουν παιδιά

Πολλοί λένε, πως φέτος o Άγιος Βασίλης δεν θα φέρει τα δώρα του στα παιδιά. Κάθε χρονιά, όµως, εµείς, εσείς, όλοι µας, που πιστεύουµε στη δύναµη της αλληλεγγύης, είµαστε παρόντες και µε τη συµµετοχή µας προσφέρουµε τα δώρα του Άγιου Βασίλη στα παιδιά της πόλης µας που τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Για πέµπτη χρονιά, το Santa Run, η µεγαλύτερη γιορτή αλληλεγγύης της πόλης των Χανίων, που όσοι την έχουµε στηρίξει ξέρουµε πραγµατικά πόση χαρά προσφέρει σε όσους συµµετέχουν και όσους αποδέχονται τα δώρα του, είναι και φέτος εδώ, στα Χανιά. Το σωµατείο Santa Run, σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς, διοργανώνει το 5ο Santa Run στα Χανιά για την ενίσχυση των συλλόγων ΕΛΕΠΑΠ, Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ, ΚΗΦΑΠ «Η Μεγαλόχαρη» και Ορίζοντας, που ασχολούνται µε παιδιά της πόλης µας που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας. Πρόκειται για µια γιορτινή διοργάνωση, παρωδία του γνωστού Santa Run που διοργανώνεται σε διάφορες πόλεις του κόσµου κάθε ∆εκέµβρη. Μια πορεία περπατήµατος µέσα στην πόλη των Χανίων, όπου οι συµµετέχοντες φορούν στολές Άγιου Βασίλη. Όλη η πόλη είναι παρούσα, από τα καταστήµατα της διαδροµής που προσφέρουν κεράσµατα στους συµµετέχοντες, µέχρι τους χανιώτες dj που γεµίζουν µε πολλή µουσική τους δρόµους της πόλης. Στο Santa Run είµαστε όλοι κερδισµένοι γιατί προσφέρουµε στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η συµµετοχή επιτρέπεται µόνο σε ενήλικες. Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης αποδίδονται στους τέσσερις ωφελούµενους συλλόγους. Από τις τέσσερις προηγούµενες διοργανώσεις έχουν δοθεί 151.304€ από το σωµατείο του Santa Run. Φέτος ελπίζουµε να αυξήσουµε σηµαντικά αυτό το ποσό µε στόχο να αγγίξουµε τις 100.000€. Όλοι µαζί µπορούµε φέτος να ξεπεράσουµε τις 7.000 συµµετοχές (5.000 συµµετοχές το 2014) και να κάνουµε τα Χανιά πιο χαρούµενα, πιο ζωντανά, πιο ανθρώπινα και πιο γιορτινά από ποτέ. Φέτος, ο Άγιος Βασίλης θα έρθει στα Χανιά την Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου! Χώρος διεξαγωγής: 1ο Γυµνάσιο Χανίων – Πλατεία ∆ηµοτικής Αγοράς Πρόλαβε να κλείσεις τη στολή σου διαδικτυακά στο: www.santarunchania.com ή σε επιλεγµένα καταστήµατα των σούπερ µάρκετ ΙΝΚΑ σε όλη την Κρήτη. Κόστος συµµετοχής: 15€ (δηλώσεις συµµετοχής µέχρι τις 20/12/2015) Η κάθε συµµετοχή - δωρεά περιλαµβάνει: • στολή Άγιου Βασίλη • κεράσµατα στη διαδροµή • δωρεάν είσοδο στο πάρτι • µία δωρεάν µπίρα στο πάρτι • δώρα και προσφορές χορηγών Την τσάντα οι συµµετέχοντες θα την παραλάβουν την ∆ευτέρα 21 και την Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου, από τις 09:00 έως τις 21:00, από το κλειστό γυµναστήριο Κλαδισού µε την επίδειξη της αγοράς κουπονιού. Αποκλειστικά για τους διαµένοντες εκτός της πόλης των Χανίων, µπορούν να παραλάβουν την τσάντα συµµετοχής και την ηµέρα του Santa Run, Κυριακή 27 ∆εκεµβρίου 2015, από τις 09:00 έως τις 12:00 έξω από το χώρο διεξαγωγής. Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν έχουν εξαντληθεί οι στολές θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συµµετοχής την ∆ευτέρα 21 και την Τρίτη 22 ∆εκεµβρίου από το κλειστό γυµναστήριο Κλαδισού (σηµείο διάθεσης της τσάντας συµµετοχής) µε τιµή συµµετοχής 20€.

12 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη,

τραγουδούν Μίκη Θεοδωράκη, για τον "Ορίζοντα" Μεγάλη συναυλία στις 29 ∆εκεµβρίου, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων

Την Κυριακή 29 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 8:30 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων η φιλανθρωπική συναυλία µε τίτλο «Συνάντηση», όπου ο Στέφανος Κορκολής θα ερµηνεύσει σαν σολίστ του πιάνου, έργα του Μίκη Θεοδωράκη, από όλο το µουσικό φάσµα του µεγάλου Έλληνα συνθέτη. Βασισµένη στο οµώνυµο CD (κυκλοφορεί από την εταιρεία Panik Records), η συναυλία είναι µία µουσική «ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» µε κλασσικά έργα για πιάνο, µεταφορές / διασκευές ορχηστρικών έργων για πιάνο και λυρικά τραγούδια σε ερµηνεία της ταλαντούχας ερµηνεύτριας Σοφίας Μανουσάκη. Η σχέση που δηµιουργήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια µεταξύ του Μίκη Θεοδωράκη και του Στέφανου Κορκολή όπως και η καταλυτική φράση στην επιστολή του συνθέτη προς τον διεθνούς φήµης πιανίστα, όπου αναφέρεται στον Στέφανο Κορκολή ως «ιδανικό

ερµηνευτή και πρεσβευτή της µουσικής του προς το ελληνικό και το διεθνές κοινό», δηµιούργησε στον Στέφανο την επιθυµία να µπει στο στούντιο και να αρχίσει να ηχογραφεί έργα του συνθέτη µαζί µε την Σοφία Μανουσάκη – µια νεότατη ερµηνεύτρια – αποκάλυψη, κατ ‘οµολογία του ίδιου του συνθέτη. Τα έργα αυτά θα παρουσιαστούν στην συναυλία, µαζί µε την επανεκτέλεση τραγουδιών από τη λίστα των «προδοµένων» έργων του Μίκη Θεοδωράκη της περιόδου 19802000, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Η προσέγγιση του αριστουργηµατικού έργου του Μίκη Θεοδωράκη, γίνεται µε τον πιο λιτό και ανθρώπινο τρόπο, δηλαδή µέσα από ένα πιάνο και µία φωνή, µε σκοπό την ανάδειξη του µεγαλείου των µελωδιών του µεγάλου Έλληνα µουσουργού. Χορηγοί: Groupama Ασφαλιστική, Aegean Airlines, Ξενοδοχείο ΚΥ∆ΩΝ, ΖΑ Photo Team. Χορηγοί επικοινωνίας: (Με αλφαβητική

σειρά) Creta Voice, ∆ίκτυο Fm, Efimeridaki, Flashnews.gr, Max Fm, Νέα Τηλεόραση, Νέοι Ορίζοντες, Σεληνιώτικα Νέα, Super Fm, Τηλεόραση Κύδων, Χανιώτικα Νέα, Zarpa.gr Με την αρωγή του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Τιµή εισιτηρίων: 10€ Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για τις ανάγκες των οικογενειών που στηρίζει ο Σύλλογος «Ορίζοντας».

έσοδα της συναυλίας δίδονται υπέρ των σκοπών του φιλανθρωπικού συλλόγου «Ορίζοντας». Χορηγός επικοινωνίας είναι η Cretavoice. Ηράκλειο / Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου/ Θεατρικός Σταθµός Ηρακλείου

Συνολικό Πρόγραµµα Συναυλιών Λάρισα / Τετάρτη 18 Νοεµβρίου / ∆ηµοτικό Ωδείο Λάρισας Θεσσαλονίκη / Πέµπτη 19 Νοεµβρίου/ Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Χανιά / Κυριακή 29 Νοεµβρίου/ Πνευµατικό Κέντρο/ Τα

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Σηµαντικές αποφάσεις και νέο ∆Σ του ∆ικτύου «ΕλαιοΓευσίες» ∆ιαφάνεια στους Καταλόγους εστίασης και χρήση επώνυµων συσκευασιών µιας χρήσης. Προγραµµατίζονται διαβήµατα προς Υπουργεία και Αντιπεριφέρειες

Η ανάγκη διαφάνειας στους Καταλόγους των επιχειρήσεων εστίασης µε την σαφή αναγραφή του είδους των λαδιών που χρησιµοποιούνται ιδίως στα τηγανητά, αλλά και η σκοπιµότητα της υποχρεωτικής χρήσης επώνυµων συσκευασιών µιας χρήσης για το Ελαιόλαδο που προσφέρεται νωπό στα τραπέζια των Ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης, αποτέλεσαν κεντρικά θέµατα συζήτησης κατά την Γ.Σ. του ∆ικτύου ∆ΕΑΧΕ «ΕλαιοΓευσίες» που έγινε στις αρχές Νοεµβρίου στα Γραφεία του ΣΕ∆ΗΚ στα Χανιά. Τα θέµατα αυτά, όπως επισηµάνθηκε, ενώ έχουν αναφερθεί πολλές φορές και ενώ έχουν υποβληθεί µε σχετικό Υπόµνηµα από τον Ιούλιο του 2014 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, την Περιφέρεια και τις Αντιπεριφέρειες Κρήτης, αλλά και στους Βουλευτές της Κρήτης, δυστυχώς, δεν αντιµετωπίστηκαν µε ενδιαφέρον και έτσι παραµένουν ακόµη άλυτα. Κι αυτό ενώ δεν έχουν κανένα κόστος για τον προÈπολογισµό και ενώ από την άλλη πλευρά η επίλυση τους θα αποβεί πολύ θετική για την τοπική και εθνική οικονοµία. Όπως υπογραµµίστηκε, µε το Υπόµνηµα που υποβλήθηκε, το γεγονός της µη τήρη-

14 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

σης της διάταξης αρ. Α2-861/22-8-2013 η οποία στο άρθρο 91, παρ.4. προβλέπει ότι στους καταλόγους πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και «το είδος των χρησιµοποιούµενων ελαίων και η χρήση τους» όπως είναι γνωστό, δεν εφαρµόστηκε ούτε γενικά αλλά ούτε από λίγες έστω επιχειρήσεις. Έτσι, όµως επισηµάνθηκε, µε την ανοχή των αρχών γίνεται παραπλάνηση των καταναλωτών και αθέµιτος ανταγωνισµός προς τις Ταβέρνες του ∆ικτύου «ΕλαιοΓευσιες» που χρησιµοποιούν αποκλειστικά σε όλα τα φαγητά και τηγανητά ελαιόλαδο! Συζητήθηκε επίσης το ότι η Ελλάδα, τρίτη

Ελαιοπαραγωγός χώρα του κόσµου ενώ έχει άµεσα σηµαντικά συµφέροντα δεν ακολούθησε τις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και πρόσφατα την Κύπρο, οι οποίες ήδη θεσµοθέτησαν την υποχρεωτική χρήση επώνυµων συσκευασιών µιας χρήσης για το νωπό ελαιόλαδο που προσφέρεται στα Τραπέζια των Ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης. Αυτό επιβάλλεται για µια σειρά από λόγους όπως η προβολή της υγιεινής και γευστικής άξιας του ποιοτικού ελαιολάδου, η ανάπτυξη γαστρονοµικού τουρισµού αλλά και η διασφάλιση της υγείας καταναλωτών.

Τα Πεπραγµένα του ∆ικτύου «ΕλαιοΓευσίες» Κατά την ΓΣ του ∆ικτύου παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έγιναν κατά την περασµένη 2/ετια και παράλληλα αποφασίστηκαν και αρκετές άλλες νέες δράσεις που θα πραγµατοποιηθούν προσεχώς Οι δράσεις που µέχρι σήµερα πραγµατοποιήθηκαν συνοπτικά περιλαµβάνουν: -Παροχή Πιστοποίησης µετά από επιθεώρηση, -Παραγωγή και µετάδοση Ραδιοτηλεοπτικών spots -Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, -Παραγωγή ενηµερωτικών έντυπων στα Αγγλικά


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ανάδειξη νέου ∆.Σ. του ∆ικτύου ΕλαιοΓευσιες Μετα από τις εκλογες που έγιναν κατά την Γ.Σ. του ∆ικτύου «ΕλαιοΓευσίες» αναδείχτηκε νέο ∆.Σ. το οποιο συγκροτήθηκε λαµβάνοντας υπόψη ότι ένα τουλαχιστο Μέλος του θα προέρχεται από κάθε Π.Ε. της Κρήτης.

- Εφοδιασµός των πιστοποιηµένων Μελών µε επιτραπέζια διαφηµιστικά stands στα Ελληνικά και Αγγλικά που τοποθετούνται στα Τραπέζια. -Εφοδιασµός µε ειδικές ετικέτες για την αποκλειστική χρήση ελαιολάδου που τοποθετούνται στους Καταλόγους -∆ωρεάν παροχή του βιβλίου Παραδοσιακής Κρητικής ∆ιατροφής του ΣΕ∆ΗΚ, σε πελάτες που συµπληρώνουν ειδικό ερωτηµατολόγιο. - Ανάρτηση ιδιαίτερης σελίδας των Μελών του ∆ικτύου µε φωτο και στοιχεία της θέσης της επιχείρησης στην Ιστοσελίδα του ∆ικτύου www.olivetastes.eu Προσεχείς ∆ράσεις του ∆ικτύου Οι δράσεις που θα γίνουν στο µέλλον µε διάφορα προγράµµατα και δαπάνες των Μελών του ∆ικτύου και την υποστήριξη του ΣΕ∆ΗΚ είναι. -Επιθεώρηση των καταστηµάτων των Μελών και παροχή της ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2016. -Οργάνωση οµαδικών διαφηµίσεων σε τοπικά ΜΜΕ (Εφηµερίδες, Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθµούς) µε συµµετοχή στις δαπάνες των Μελών του ∆ικτύου. -Υποβολή νέου υποµνήµατος στα αρµόδια Υπουργεία και τις αρχές για την τήρηση της διάταξης για την αναγραφή του είδους των λαδιών στους Καταλόγους και την νοµοθέ-

τηση υποχρεωτικής χρήσης επωνύµων συσκευασιών µιας χρήσης στα Τραπέζια -Οργάνωση Ηµερίδας για την χρήση του ελαιολάδου και σπορελαίων στα τηγανητά Εκτύπωση αφισών µε νέο λογότυπο για χρήση εντός και εκτός του Καταστήµατος.

-Χρήση µη ξαναγεµιζόµενων φιαλών ελαιολάδου στα Τραπέζια Ταβερνών. -Συµµετοχή των Μελών του ∆ικτύου σε προγράµµατα εκδηλώσεων για παιδιά που οργανώνει ο ΣΕ∆ΗΚ η άλλες οµάδες πληθυσµού.

Τακτικά Μέλη Πρόεδρος: Μποµπολάκης Νίκος Ταβέρνα «ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ» Π. Ρούµατα Αντιπρόεδρος: Χριστουλάκης Οθωνας –Ταβέρνα «Οθωνας Ρέθυµνο Ταµίας: Κονταξάκης Ευτύχης – Εκπρόσωπος ΣΕ∆ΗΚ, Ταµίας Γραµµατέας: Κολυδακης Μάνος –Ταβέρνα «ΓΙΑΝΤΕΣ» -Σητεία-Γραµµατέας ∆ηµοσίων Σχέσεων: Πατεράκηςς Εµµ. –Ταβέρνα ΚΡΗΤΕΣ –Γούβες Ηρακλειο Αναπληρωµατικά Μέλη Νικολακάκης Ματθαίος –Ταβέρνα «ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ» – Αρµένoι Χανίων Χαλακατεβάκης Νεκτάριος _Ταβέρνα «ΕΥΓΩΝΙΑ» Χανιά Βάρδα Αργυρώ –Ταβέρνα «ΕΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΟΣΜΟΣ»- Σκαλάνι Ηρακλείου Φραγκιαδάκης Γεώργιος Ταβέρνα ΚΟΓΧΥΛΙΑ –Μόχλος Σητεία. Πηγή: sedik.gr

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 15


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ελαιοκοµικά νέα Γράφει ο ∆ρ. Νίκος Μιχελάκης*

Κ

άπως πρόωρα άρχισε και φέτος η συγκοµιδή σε διάφορες περιοχές στην Πελοπόννησο, την Κρήτη όπως και στην Ισπανία, για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Στην Πελοπόννησο η συγκοµιδή άρχισε αρκετά νωρίς από τις πρώτες Οκτωβρίου για την ποικιλία "Αθηνοληά" στους Αγίους Αποστόλους Λακωνίας, στο Κορυφάσιο Μεσσηνίας για την ποικιλία «Μαυρολιά», τους Γαργαλιάνους κ.α που όµως αποτελούν ειδικές περιπτώσεις αφού επιδιώκουν παραγωγή αγουρέλαιου. Στην Κρήτη η συγκοµιδή άρχισε και φέτος αρκετά νωρίς, από τέλη Οκτωβρίου –αρχές Νοέµβριου, κυρίως σε διάφορες περιοχές των Χανίων (Πλάτανος, Κολυµβάρι, Ακρωτήρι, Αποκόρωνας) όπως συνηθίζεται - µάλλον χωρίς ιδιαίτερο λόγο - τα τελευταία χρόνια. Σε άλλες περιοχές της Κρήτης, (Σελιά, Ροδάκινο, Μπράχιµο Ρεθύµνου, Θραψανός, Πεζά Ηρακλείου, Ζάκρος Σητείας) σύµφωνα µε πληροφορίες Ελαιοτριβείων, η συγκοµιδή άρχισε 10-15 Νοεµβρίου, ενώ στις υπόλοιπες περί τα τέλη Νοέµβριου. Η καθυστέρηση, βέβαια, εγκυµονεί κινδύνους για απώλειες από ανέµους η δακοπροσβολές, οπωσδήποτε όµως έχει και τα θετικά της γιατί αυξάνει σηµαντικά την ελαίωση (λάδωµα) του καρπού αλλά και την εξάντληση του (ξελάδωµα) του στα ελαιοτριβεία, όταν µάλιστα µετά τις πρώτες βροχές ακολουθούσουν ηµέρες µε ηλιοφάνεια. Πάντως, οι αποδόσεις του καρπού σε λάδι και η ποιότητα στις περιπτώσεις που άρχισε η συγκοµιδή και η έκθλιψη στα Χανιά, µπορούν να χαρακτηριστούν σχετικά καλές για αρχή της περιόδου. Σύµφωνα µε πληροφορίες ελαιοτριβείων (Άστρικας, Κολυµπάρι, Αγ. Πάντες) οι µέχρι τώρα αποδόσεις του καρπού σε λαδι κυµάνθηκαν στα 4,5-6 προς 1, ενώ οι οξύτητες κυµάνθηκαν µεταξύ 0,40,6 βαθµούς τα πολλά και στους 0,3 βαθµούς πολύ λίγα. Έτσι, παρά την χωρίς προηγούµενο φετινή καθυστέρηση στην εφαρµογή της ∆ακοκτονίας που άρχισε αντί για Ιούνιο τον Αύγουστο, σε πολλές περιοχές, χάρη και πάλι στις υψηλές θερµοκρασίες του θέρους αλλά και τις ατοµικές επεµβάσεις των παραγωγών, οι δακοπροσβολές κρατήθηκαν σε σχετικά ανεκτά επίπεδα. Ωστόσο, πρόβληµα φαίνεται να υπάρχει φέτος ιδίως στα Χανιά µε την ανεπάρκεια εργατών για την συγκοµιδή. Πολλοί ξένοι εργάτες λογω της κρίσης φαίνεται ότι έφυγαν και οι λίγοι που έµειναν ζητούν µεγάλα ηµεροµίσθια. Απο την άλλη πλευρά το Capital control, φαίνεται ότι αποτελεί ένα

16 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

επιπλέον εµπόδιο, αφού οι πλείστοι ξένοι εργάτες θέλουν πληρωµή µε µετρητά και όχι µέσω Τραπέζης. Αγωνία και ανησυχία για την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης. Η δέσµευση ΥπΑΑΤ για πληρωµή προκαταβολής τέλη Νοεµβρίου δεν φαίνεται εύκολο να τηρηθεί.

Η

έλλειψη ενηµέρωσης των παραγωγών για τον χρόνο της καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης αλλά και για το τελικό ύψος τους, όπως είναι φυσικό, έχει προκαλέσει αρκετή αγωνία αλλά και σηµαντική ανησυχία σε όλους τους παραγωγούς. Κι αυτό γιατί, ενώ κάθε χρόνο τον Οκτώβριο οι ελαιοπαραγωγοί, συνήθως εισέπρατταν τουλάχιστο το µισό της ενιαίας ενίσχυσης, φέτος προχωρούµε ήδη στον Νοέµβριο χωρίς να υπάρχει κάποια σαφής επίσηµη ανακοίνωση. Βέβαια, υπάρχουν οι δηλώσεις του Υπουργού ΥπΑΑΤ κ. Αποστόλου για πληρωµές προκαταβολών των ενισχύσεων κατά το τρίτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται και πολύ σίγουρο, δεδοµένου ότι απαιτείται η ολοκλήρωση πολλών διαδικασιών που εκκρεµούν, όπως αυτών που αφορούν το λεγόµενο «πρασίνισµα» που καλύπτει το 30 % του συνόλου των ενισχύσεων, η ανάρτηση των προσωρινών δικαιωµάτων, και η υποβολή ενστάσεων

που απαιτεί 20 ήµερες κ.λπ. Έτσι, είναι φανερό ότι οι διαδικασίες αυτές, που πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν από πλευράς ΕΕ, θα οδηγήσουν σε καθυστέρηση που εκτιµάται ότι µπορεί να φθάσει και µέχρι και τα µέσα ∆εκεµβρίου. Βέβαια το «πρασίνισµα», σύµφωνα µε τους κανονισµούς αλλά και παλαιότερες ανακοινώσεις του ΥπΑΑΤ, δεν αφορά τους Ελαιώνες, οι όποιοι απο την φύση τους στην Ελλάδα καλύπτουν όλες τις προÈποθέσεις. Ωστόσο, οι άλλες διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν µπορούν να παρακαµφθούν και η καθυστέρηση και για τους ελαιοπαραγωγούς είναι δεδοµένη. Κατά τα δηµοσιεύµατα επρόκειτο να γίνει η δηµοσιοποίηση πινάκων στις κατά τόπους (πρώην) ΕΑΣ µε τα ονόµατα των παραγωγών που εντάσσονται στους µικρούς παραγωγούς, δηλαδή σε εκείνους που θα λαµβάνουν ενισχύσεις µικρότερες των 1250 ευρώ, πράγµα που όµως δεν έγινε µέχρι σήµερα. Βέβαια, η ανάρτηση των προσωρινών δικαιωµάτων η οποία θα αποκαλύψει και ποιο θα είναι τελικά το ύψος των περικοπών που θα υποστούν οι ελαιοπαραγωγοί φέτος, πρώτο έτος της εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, θα αποτελέσει ένα επώδυνο γεγονός, αφού θα προσθέσει στους αναστατωµένους για τα Φορολογικά αγρότες µια επί πλέον απογοήτευση!

Κι αυτό γιατί, οι ελαιοπαραγωγοί εκτός από την γενική µείωση 8,5% που υπέστησαν το 2014, θα υποστούν το 2015 µια επί πλέον συνολική µείωση περίπου 21% , η οποία θα ακολουθηθεί από µειώσεις 5-6 % το έτος για τα επόµενα χρόνια µέχρις ότου καταλήξει το 2019 στα 50 ευρώ /στρ που προβλέπεται για τα ∆ενδρώδη. Σηµειώνεται ότι η γενική αυτή µείωση των ενισχύσεων των ελαιοπαραγωγών 21% το 2015 θα προκύψει από την οριζόντια µείωση 16% (2% νέοι αγρότες, + 5% φυσικοί περιορισµοί + 9% συνδεδεµένες) και από την επί πλέον ειδικά για αυτούς µείωση 5% για να προσεγγίσουν οι ενισχύσεις τα 50 ευρώ/στρ που έχει προβλεφθεί για τα ∆ενδρώδη! Και όλα αυτά για τους µε µεγάλες ενισχύσεις ελαιοπαραγωγούς. Γιατί για τους παραγωγούς που έπαιρναν κάτω από 250 ευρώ ή έχουν κάτω από τέσσερα στρέµµατα έκτασης θα υπάρξει πλήρης διαγραφή και εξαφανισµός τους από τις καταστάσεις των ενισχύσεων! Πηγή: sedik.gr *Ο ∆ρ. Νίκος Μιχελάκης, πρώην ∆/ντης του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. ∆ιευκρινίζει ότι τα κείµενα των άρθρων του, εκφράζουν προσωπικές του απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ.


Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Οι κυριότερες κατηγορίες του τυποποιηµένου ελαιολάδου Συµβουλές για την σωστή αποθήκευση του προ\όντος, ώστε να παραµείνει φρέσκο µέχρι την τελευταία σταγόνα

Το τυποποιηµένο ελαιόλαδο, διατίθεται στην κατανάλωση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες, Εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο, Παρθένο Ελαιόλαδο, Ελαιόλαδο Αποτελούµενο από Εξευγενισµένα Ελαιόλαδα και Παρθένα Ελαιόλαδα & Πυρηνέλαιο, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του, αλλά και τύπους ελαιολάδων µε ιδιαιτερότητες, µε λιγότερη ή περισσότερη επεξεργασία όπως το Αγουρέλαιο, τα ελαιόλαδα βιολογικής καλλιέργειας, τα αρωµατικά ελαιόλαδα. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο Η πιο φυσική κατηγορία ελαιόλαδου µε τέλειο άρωµα και γεύση. Η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0,8ο. Έχει έντονη φρουτώδη γεύση και άρωµα φρεσκοκοµµένου καρπού ελιάς. Η µοναδική του γεύση αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο, τη φρεσκάδα στις σαλάτες ενώ δύσκολες γεύσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη µαεστρία και µεταχείριση όπως το κυνήγι, τα ψητά και τα λαχανικά βρίσκουν το απόλυτό τους ταίρι. ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο Φυσικό ελαιόλαδο µε ευχάριστη γεύση και οσµή του οποίου η οξύτητα κυµαίνεται έως 2°. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α & ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α Μίγµα παρθένου και εξευγενισµένου (ραφινέ) ελαιόλαδου. Έχει ευχάριστη γεύση και οσµή, µοναδικό διακριτικό άρωµα ώριµων φρούτων και φρέσκιας ελιάς, χρώµα ανοικτό κιτρινοπράσινο και οξύτητα που δεν ξεπερνά το 1°.

18 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Λάδι που προέρχεται από την ανάµιξη ραφιναρισµένου πυρηνέλαιου και παρθένου ελαιόλαδου (µε εξαίρεση την κατηγορία ελαιόλαδου λαµπάντε), του οποίου η οξύτητα δεν ξεπερνά το 1ο και τα άλλα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται για την εν λόγω κατηγορία. Η παραλαβή του λαδιού από τον πυρήνα της ελιάς και ο εξευγενισµός του, γίνεται κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες ελέγχου και έτσι διασφαλίζεται η άριστη ποιότητά του. Το Πυρηνέλαιο, έχει απαλή, ήπια γεύση. Θεωρείται ιδανικό για τηγάνισµα γιατί αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες. ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΑ∆Ι ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο του πρώτου άγουρου καρπού της ελιάς, έχει πλούσια, φρουτώδη, πικάντικη οσµή αλλά και χαρακτηριστική πικρή γεύση. Όλα του τα χαρακτηριστικά «ξεχειλίζουν» νεότητα, ορµή και έντονη προσωπικότητα. Συνήθως διατίθεται σε περιορισµένη ποσότητα και συλλέγεται από τις καλύτερες ελιές. Ελιές άγουρες, µαζεµένες µε το χέρι και όχι από ραβδισµό ή πτώση. Λόγω της σπάνιας «ιδιοσυγκρασίας» του, το αγουρέλαιο έχει και περιορισµένη διάρκεια ζωής. 9 µήνες έχει ο καταναλωτής στην διάθεσή του για να απολαύσει αυτή την άγουρη πλευρά της ζωής! Το Αγουρέλαιο, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά από τη φύση του συνδυάζει την ανώτερη γεύση µε την υψηλή βιολογική αξία.

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Είναι το λάδι που προέρχεται από ελαιώνες όπου εφαρµόζονται οι αυστηροί κανόνες για τις βιολογικές καλλιέργειες. Εκεί δεν έχουν θέση ούτε τα λιπάσµατα, ούτε οι ψεκασµοί, ούτε και κανένα είδος επεξεργασίας κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τη διατήρησή του και την εµφιάλωση του ελαιολάδου. Στην ετικέτα των βιολογικών προÇόντων πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθµός έγκρισης και πιστοποίησης από αναγνωρισµένους οργανισµούς ελέγχου και πιστοποίησης όπως ∆ΗΩ, ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α Τα αρωµατικά ελαιόλαδα χρησιµοποιούνται σχεδόν σε όλες τις κουζίνες του κόσµου. Αρωµατίζουν ευχάριστα σαλάτες, ψητά λαχανικά, τυριά, ενώ αποτελούν το «απόλυτο» ντιπ για αρτοσκευάσµατα. Είναι πολύ εύκολα στην δηµιουργία τους, ενώ υπάρχουν σε µεγάλη ποικιλία και στο εµπόριο. Η παρασκευή τους: 1. Επιλέγουµε ένα ελαιόλαδο άριστης ποιότητας µε απαλή-ουδέτερη γεύση. 2. Το τοποθετούµε σε καθαρά, στεγνά µπουκάλια 3. Βυθίζουµε µέσα του µπαχαρικά, βότανα, φυτά ή λαχανικά της αρεσκείας µας, φροντίζοντας να είναι πάντα σκεπασµένα. 4. Φυλάσσουµε τα µπουκάλια σε µέρος σκιερό και δροσερό Τρόπος φύλαξης και συντήρησης του ελαιολάδου Κατά την τυποποίηση ορίζεται και ανα-

γράφεται απαραιτήτως η ηµεροµηνία λήξης του προÇόντος, η οποία κυµαίνεται µεταξύ των 12 και 18 µηνών. Στο διάστηµα αυτό τα συστατικά του ελαιολάδου παραµένουν αναλλοίωτα. Ο τρόπος φύλαξης είναι πολύ σηµαντικό βήµα για να διατηρήσει το ελαιόλαδο, το άρωµα, το χρώµα, τη γεύση του και τα πολύτιµα συστατικά του. Εχθρός του είναι η έκθεση στον ήλιο και στη ζέστη, αλλά και το οξυγόνο και η υγρασία µπορούν να επιφέρουν αλλοιώσεις. Από τη στιγµή της συγκοµιδής του ελαιοκάρπου µέχρι τη στιγµή της τυποποίησης, οι συνθήκες εξαγωγής του ελαιολάδου πρέπει να γίνουν σωστά. Εν συνεχεία ο έµπορος που θα το τοποθετήσει στο ράφι και ο καταναλωτής πρέπει να "σεβαστεί" τις ιδιαιτερότητες του και να το προστατέψει απ' ό,τι µπορεί να του καταστρέψει τη σύσταση. Τέλος οι καταναλωτές θα πρέπει να: * Αγοράζουν µικρές ποσότητες ελαιολάδου, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες, χωρίς να κινδυνεύουν να "λήξουν" * Αποθηκεύουν τις µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου σε κατάλληλα σκούρα, γυάλινα µπουκάλια, νταµιτζάνες ή ανοξείδωτα δοχεία που µπορούν να κλείνουν αεροστεγώς * Αποφεύγουν τους τενεκέδες που πιθανά να έχουν οξειδωθεί εσωτερικά αλλά και τα δοχεία από PVC ενώ θα πρέπει να χρησιµοποιούν µε ιδιαίτερη επιφύλαξη πήλινα κιούπια µε αµφίβολο εσωτερικό γυάλωµα * ∆ιατηρούν το ελαιόλαδο σε σκοτεινό και δροσερό µέρος (10-18°C), χωρίς έντονες οσµές


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τρεις κουταλιές ελαιόλαδο,

ασπίδα για την καρδιά

Νέα αποκαλυπτική έρευνα Ελλήνων και Αµερικανών επιστηµόνων, που παρουσιάσθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα

Την ίδια δράση µε 400 mg ιποµπρουφένης, του γνωστού φαρµάκου προκαλεί στον ανθρώπινο οργανισµό η κατανάλωση τριών κουταλιών έξτρα παρθένου ελαιολάδου, λόγω της περιεκτικότητάς σε ελαιοκανθάλη, η οποία αποτελεί ασπίδα για το καρδιαγγειακό σύστηµα. Αυτό ήταν το βασικό συµπέρασµα εκδήλωσης που διοργάνωσε η εταιρεία GAEA και το Ίδρυµα Καπετάν Βασίλης, για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων κλινικής µελέτης, που διεξήχθη σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια, UC Davis και το αµερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA). Οι συµµετέχοντες στην εκδήλωση τόνισαν πως η συγκεκριµένη µελέτη µπορεί ν’ αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης για τον ελαιοκοµικό τοµέα, καθώς για πρώτη φορά και µε σφραγίδα των Αµερικανών (USDA, Davis) µια κλινική µελέτη αποδεικνύει πως η κατανάλωση έξτρα παρθένου ελαιολάδου προστατεύει τον οργανισµό από τις θροµβώσεις. Τα ενδιαφέροντα αποτελέσµατα της µελέτης παρουσίασαν ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας GAEA, Άρις Κεφαλογιάννης, ο επίκουρος καθηγητής τµήµατος Φαρµακογνωσίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Προκόπης Μαγιάτης, η ερευνήτρια του τµήµατος Φαρµακογνωσίας Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Ελένη Μέλιου και ο γενικός διευθυντής του Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλης, Ξενοφών Κάππας. "Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, τόσο µεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα του σε ελαιοκανθάλη, η οποία προκαλεί στο λαιµό το χαρακτηριστικό κάψιµο", τόνισε χαρακτηριστικά ο Άρις Κεφαλογιάννης, προσθέτοντας τη σηµασία της µελέτης, αφού για πρώτη φορά αποδείχτηκαν κλινικά οι ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου στον ανθρώπινο οργανισµό και µάλιστα µε τη σφραγίδα φορέων, που δεν επιδέχονται αµφισβήτησης, όπως το Πανεπιστήµιο Davis και του αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας. "Μετά και από αυτή τη θετική εξέλιξη πρέπει να στηριχτεί η ποιότητα του ελαιολάδου", σηµείωσε από την πλευρά του ο Ξενοφών Κάππας, διευθυντής του Ιδρύµατος Καπετάν Μιχάλης, που βοήθησε στην χρηµατοδότηση της µελέτης, η οποία στοίχισε 50.000 δολάρια. Στις αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες της ελαιοκανθάλης, που περιέχεται περισσότερο στα ελληνικά έξτρα παρθένα ελαιόλαδα και λιγότερο σε Ισπανικά και Ιταλικά, αναφέρθηκε ο Προκόπης Μαγιάτης, που ασχολείται µε το θέµα των ενδείξεων υγείας στο ελαιόλαδο

πάνω από µια δεκαετία, ενώ η ερευνήτρια Ελένη Μέλιου, υποστήριξε πως µε βάση τα ευρήµατα της µελέτης η κατανάλωση έξτρα παρθένου προÇόντος από Κορωνέικη ελιά, µειώνει 30% τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Στοιχεία της µελέτης Στη διάρκεια της µελέτης δόθηκαν σε εννέα υγιείς Καλιφορνέζους ηλικίας 25 ετών διαφορετικά είδη ελαιολάδου, ένα ΠΟΠ Καλαµάτας, ένα Καλιφορνέζικο ποικιλίας Αρµπεκίνα και ένα ακριβό προÇόν από ράφι σούπερ µάρκετ των ΗΠΑ, σε διαφορετικές περιόδους το καθένα και καταγράφηκε µε ειδική τεχνική µέτρησης η επίδραση στην αποφυγή θρόµβων. Εν συνεχεία χορηγήθηκε το φάρµακο ιποµπρουφένη στους ίδιους εθελοντές και ακολούθησε αντιπαραβολή των αποτελεσµάτων, της κλινικής επίδρασης δηλαδή στο καρδιαγγειακό σύστηµα, για να προκύψει πως τρεις κουταλιές ποιοτικού έξτρα παρθένου έχουν την ίδια δράση στον οργανισµό µε το συγκεκριµένο φάρµακο. Όπως τονίστηκε τα αποτελέσµατα της µελέτης αποτελούν πρόκριµα για νέες µελετητικές εφαρµογές στις ΗΠΑ για το ελαιόλαδο, µε τη συµµετοχή περισσότερων εθελοντών.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών Σε ειδική εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της κλινικής µελέτης για την ευεργετική επίδραση του ελαιολάδου στην υγεία, που πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα ∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Davis της Καλιφόρνια* και στο Ερευνητικό Κέντρο ∆ιατροφής του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ στην Καλιφόρνια και χρηµατοδοτήθηκε από την εταιρεία Gaea και το Ίδρυµα Καπετάν Βασίλης. Στα πλαίσια της µελέτης δοκιµάστηκαν ελαιόλαδα που επιλέχθηκαν µετά από ανάλυση εκατοντάδων δειγµάτων από το Φαρµακευτικό τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών και η σύσταση τους επιβεβαιώθηκε από το κέντρο ελιάς του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια. Η δοκιµή στους ανθρώπους που έγινε για πρώτη φορά έδειξε ότι το ελληνικό ποιοτικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πλούσιο σε ελαιοκανθάλη µπορεί να προστατεύσει το καρδιαγγειακό σύστηµα. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα περιέχουν ένα ευρύ φάσµα φυσικών συστατικών των οποίων η σχετική συγκέντρωση διαφέρει πάρα πολύ µεταξύ των διαφόρων ποικιλιών ελιάς. Πολλές από αυτές τις χηµικές ενώσεις έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες. συνέχεια στη σελ. 20

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 19


www.cretavoice.gr

Ενώ ο όρος «ολικές φαινόλες» ενός ελαίου είναι αποδεκτός ως µέτρο της αντιοξειδωτικής του ικανότητας, η "φαρµακευτική" του δράση µπορεί να προέρχεται από συγκεκριµένες ενώσεις. Ένα παράδειγµα είναι η ουσία ελαιοκανθάλη η οποία συνδέεται µε την πιπεράτη αίσθηση στο λαιµό που προκαλείται από ορισµένα φρέσκα και υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα. Αυτή η ένωση είναι γνωστό ότι αναστέλλει το ίδιο ένζυµο που επίσης αναστέλλεται από την ασπιρίνη, την ιβουπροφένη, και άλλα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ), και σε αυτή τη δράση στηρίζεται η

20 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

καθηµερινή χρήση της «παιδικής» ασπιρίνης για τη µείωση του καρδιαγγειακών κινδύνων. Στην πραγµατικότητα, η ελαιοκανθάλη θεωρείται ένα φυσικό ΜΣΑΦ αλλά η δράση της δεν είχε ποτέ αποδειχθεί στον άνθρωπο αλλά µόνο στον δοκιµαστικό σωλήνα. Η συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων είναι ένα ευαίσθητο µέτρο της επίδρασης της χαµηλής δόσης ασπιρίνης και χρησιµοποιήθηκε σαν µοντέλο µελέτης της ελαιοκανθάλης ως προς την ικανότητα της να προστατεύει από τη δηµιουργία θρόµβων και εποµένως από τον κίνδυνο εµφράγµατος και εγκεφαλικών.

Τα ελαιόλαδα που δοκιµάστηκαν, επιλέχθηκαν έτσι ώστε να έχουν την ίδια συγκέντρωση ολικών φαινολών αλλά διαφορετική αναλογία δραστικών συστατικών ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης. Συγκεκριµένα επιλέχθηκε ένα ελαιόλαδο µε υψηλή ελαιοκανθάλη από ποικιλία Κορωνέικη από την περιοχή του ΠΟΠ Καλαµάτας, ένα ελαιόλαδο από ποικιλία Arbequina µε υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιασίνη και ένα λάδι ελέγχου που ήταν µεν εξαιρετικά παρθένο, µε ισοδύναµη περιεκτικότητα σε ολικές φαινόλες αλλά µε µηδενική περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη.

Σε αυτή τη έρευνα, µελετήθηκε αν η κατάποση 40 ml (3 κουταλιές) του κάθε ελαιολάδου µε διαφορετική σύσταση, µπορεί να αναστείλει την συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων σε υγιείς άνδρες. Εννέα άνδρες φυσιολογικού βάρους εντάχθηκαν στη µελέτη και κατανάλωσαν τα τρία ελαιόλαδα µε τυχαία σειρά σε απόσταση µιας εβδοµάδας µεταξύ του κάθε ελαιολάδου και ο αντίκτυπος στη λειτουργία των αιµοπεταλίων αξιολογήθηκε 2 ώρες µετά τη λήψη των ελαίων. Τα έλαια πλούσια σε ελαιοκανθάλη και τη σχετική ένωση ελαιασίνη, βρέθηκαν να αναστέλλουν σηµαντικά τη συσσωµάτωση των αιµοπεταλίων, ενώ το λάδι που δεν περιείχε αυτές τις ουσίες, αλλά είχε ισοδύναµη περιεκτικότητα ολικών φαινο-


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

λικών (κυρίως υπό τη µορφή ελεύθερης τυροσόλης) απέτυχε να παράγει αυτό το αποτέλεσµα. Είναι ενδιαφέρον ότι, από τα 9 άτοµα που µελετήθηκαν, 4 παρουσίασαν ισχυρή απόκριση στο χρονικό σηµείο 2 ωρών παρόµοια µε τη φαρµακευτική δόση ιβουπροφένης, ενώ τα άλλα 5 άτοµα έδειξαν µικρή ή και καθόλου ανταπόκριση. Συγκριτικά τα καλύτερα αποτελέσµατα φάνηκαν να προέρχονται από το Ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ποικιλίας Κορωνέικης. Αυτή η µελέτη αποδεικνύει σαφώς ότι τα έλαια πλούσια σε φυσικές αντιφλεγµονώδεις ουσίες µπορούν να δείξουν επίδραση στον άνθρωπο αντίστοιχη µε τα ΜΣΑΦ φάρµακα, αλλά επίσης ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσµα διαφορετικών αποκρίσεων µεταξύ των ατόµων, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Ως εκ τούτου, όπως και µε τους ανθρώπους, όλα τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα δεν είναι ίδια και το κριτήριο «ολικές φαινόλες» δεν είναι πλέον αρκετό για να δείξει τη διαφοροποίηση τους, ενώ προκύπτει µια παράλληλη σχέση της ποιότητας του ελαιολάδου µε τα οφέλη στην υγεία. «Η Gaea συγχρηµατοδότησε την διεθνή κλινική έρευνα στις ΗΠΑ µε γνώµονα το όραµα µας που είναι η προώθηση του γαστρονοµικού µας πολιτισµού σε όλα τα µέρη της γης, µε σεβασµό στις αξίες της καινοτοµίας και της ευζωίας των καταναλωτών µας, που επιτυγχάνεται µέσω µιας νόστιµης διατροφής που παράλληλα λειτούργει σαν προληπτική ιατρική.

Τα αποτελέσµατα δικαιώνουν την πεποίθηση µας, ότι η ποιότητα του έξτρα παρθένου ελαιολάδου συναρτάται ευθέως µε τα οφέλη στην υγεία. Ακόµα πιο σηµαντική η ανακάλυψη ότι ένα υψηλής ποιότητας Ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλίας Κορωνέικη - όπως το ΠΟΠ Καλαµάτας, το ΠΟΠ Σητείας αλλά και αυτό από την Κρίτσα - της Gaea, όντας περισσότερο πλούσιο σε σχέση µε άλλες ποικιλίας ελιάς στην Μεσόγειο στην φυσική αντιοξειδωτική - αντιφλεγµονώδη ουσία ελαιοκανθάλη, προσφέρει, έκτος από αξεπέραστη γαστρονοµική απόλαυση, αποτελεσµατική προστασία από τις θροµβώσεις και γενικά τις καρδιοπάθειες», τόνισε ο κ. Άρης Κεφαλογιάννης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας Gaea. Ο κ. Ξενοφών Κάππας, διευθυντής του ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη δήλωσε: «Είµαστε πολύ ικανοποιηµένοι που τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν επιστηµονικά την παγκόσµια καλή φήµη του Μεσσηνιακού και γενικότερα ποιοτικού ελληνικού ελαιολάδου. Η ποιότητα αποτελεί µοναδική ευκαιρία για το ελληνικό ελαιόλαδο και πρέπει να στηριχθεί από όλους τους φορείς στην Ελλάδα». «Η πρωτοπόρα αυτή µελέτη έδειξε πολύ σηµαντικά ευρήµατα και ανοίγει το δρόµο για την διενέργεια νέας εκτενέστερης µελέτης σε µεγαλύτερη οµάδα πληθυσµού ώστε να διερευνηθούν σε βάθος οι παράγοντες που καθιστούν ένα ελαιόλαδο να έχει φαρµακευτικές ιδιότητες. Το ελαιόλαδο

δεν είναι ένα απλό τρόφιµο και η ελληνική επιστηµονική κοινότητα πρέπει να αντιληφθεί και να υποστηρίξει την έρευνα για τις θεραπευτικές ιδιότητες του ποιοτικού ελαιολάδου» δήλωσε ο αναπληρωτής καθηγητής Προκόπης Μαγιάτης που συντόνισε τη µελέτη. «Νέα εργαλεία όπως η µέθοδος NMR ή η µέθοδος Aristoleo, που έχουν ανακαλυφθεί στο πανεπιστήµιο της Αθήνας, µπορούν µε ακρίβεια να µετρήσουν το περιεχόµενο ενός λαδιού σε ελαιοκανθάλη και ελαιασίνη, είναι εξαιρετικά χρήσιµα για να ξεχωρίσουν τα ποιοτικά ελαιόλαδα µε τις ισχυρότερες υγειοπροστατευτικές δράσεις» δήλωσε η ∆ρ. Ελένη Μέλλιου υπεύθυνη συνεργασίας µεταξύ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του κέντρου ελιάς του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας. Η Gaea και το Ίδρυµα Καπετάν Βασίλη συνεχίζουν να πρωτοπορούν, να καινοτοµούν και να επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τοµέα του ελαιολάδου µε στόχο την ανάδειξη της θρεπτικής αξίας του Ελληνικού ελαιολάδου, αυξάνοντας έτσι την εξωστρέφεια και την αναγνώριση της αξίας του προÇόντος και την εµπιστοσύνη προς αυτό στο εξωτερικό. * H έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε τον διευθυντή του κέντρου ελιάς του πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια, Dan Flynn και υλοποιήθηκε από τους Roberta R. Holt , Karan Agrawal, Selina Wang, Theresa Pedersen, Eleni Melliou, Prokopios Magiatis, John W. Newman.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Χίλιες εταιρείες ασφαλίζουν 334 εκατ. οχήµατα στην Ευρώπη Η πορεία διακύµανσης των ασφαλίστρων και των αποζηµιώσεων σε µια ενδιαφέρουσα µελέτη της Insurance Europe

Ενδιαφέροντα στοιχεία για την ασφάλιση αυτοκινήτων προκύπτουν από την έκθεση που δηµοσίευσε στις αρχές Νοεµβρίου η Insurance Europe. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης, ο πιο διαδοµένος κλάδος στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 27,4% των ασφαλίσεων κατά ζηµιών. Στον συγκεκριµένο κλάδο δραστηριοποιούνται 1.000 περίπου εταιρείες που παρέχουν κάλυψη σε 334 εκατοµµύρια οχήµατα, προσφέροντας µια ποικιλία ασφαλιστικών προÇόντων, προσαρµοσµένων στις ανάγκες των καταναλωτών και τις τοπικές ρυθµιστικές απαιτήσεις. Τα ασφάλιστρα Τα συνολικά ασφάλιστρα του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου το 2013 ανήλθαν σε €123,5 δις, έναντι €124,4 δις το 2012. Αυτό αντιπροσωπεύει µείωση κατά 0,8% και είναι η πρώτη πανευρωπαÇκή πτώση από την κατά 2% µείωση που καταγράφηκε µεταξύ του 2008 και του 2009. Λαµβάνοντας υπόψη µια πιο µακροπρόθεσµη προοπτική, η αύξηση των ασφαλί-

22 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

στρων δείχνει µια θετική τάση, πάνω από 6% από το 2004.

λίστρων στον κλάδο αυτοκινήτου σε όλη την Ευρώπη.

Η ασφαλιστική αγορά αυτοκινήτων έχει ανακάµψει από τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κρίση, µε αύξηση κατά 4,4% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη µεταξύ του 2009 και του 2013, µετά από δύο συναπτά έτη αρνητικής ανάπτυξης το 2008 και το 2009.

Όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο ∆ της έκθεσης, τα επίπεδα των ασφαλίστρων επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι τα ασφάλιστρα της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης, η οποία αντιπροσώπευε το 58% των συνολικών ασφαλίστρων οχηµάτων το 2013, παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό σταθερά µεταξύ 2004 και 2013. Τα ασφάλιστρα που αφορούν τις προαιρετικές ζηµιές, από την άλλη πλευρά, αυξήθηκαν κατά σχεδόν 20%, µε αποτέλεσµα τα συνολικά εισπραχθέντα ασφάλιστρα να αυξηθούν κατά 6% το παραπάνω διάστηµα. Οι µεγαλύτερες αγορές (Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο και η Ισπανία) αντιπροσωπεύουν το 67% των συνολικών ασφα-

Βασικοί παράγοντες είναι ο αριθµός και η σοβαρότητα των ατυχηµάτων, δεδοµένου ότι έχουν άµεσο αντίκτυπο στις αποζηµιώσεις. Οι προσπάθειες των ευρωπαÇκών χωρών, τα τελευταία χρόνια, για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων έχουν καταστήσει δυνατή τη διατήρηση σταθερών επιπέδων ασφαλίστρων κατά µέσο όρο στην Ευρώπη. Άλλοι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα ασφάλιστρα είναι το επίπεδο του ανταγωνισµού –το οποίο είναι έντονο στον τοµέα της ασφάλισης οχηµάτων– και η οικονοµική κατάσταση. Εξετάζοντας τις εθνικές τάσεις όσον αφορά τα ασφάλιστρα η έκθεση

διαπιστώνει ότι υπήρξαν 16 χώρες που σηµείωσαν αρνητική ανάπτυξη στον κλάδο ασφάλισης οχηµάτων το 2013. 13 χώρες κατέγραψαν θετικό ρυθµό ανάπτυξης, 10 εκ των οποίων για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. Ορισµένες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία, κατέγραψαν αρνητική ανάπτυξη για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2013. Στην Πορτογαλία, για παράδειγµα, τα µικτά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα µειώθηκαν κατά 18% µεταξύ του 2008 και του 2013, αντανακλώντας το µακροοικονοµικό περιβάλλον. Επίσης, δύο χρόνια µε αρνητική ανάπτυξη καταγράφηκαν σε ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Τσεχίας, όπου ο ισχυρός ανταγωνισµός εντός της ασφαλιστικής αγοράς οχηµάτων ήταν σε µεγάλο βαθµό υπεύθυνος για την επιβράδυνση. σελ. 24


Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 23


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ο κ. Torbjörn Magnusson, Αντιπρόεδρος της Insurance Europe, σχολίασε σχετικά: «Οι διαφορές στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ µερικές φορές θεωρούνται ασυµβίβαστες µε το ιδανικό της ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Ωστόσο, αυτή η ποικιλοµορφία των ασφαλίστρων αντανακλά τους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των αξιώσεων. Αυτοί συνδέονται µε τους ρυθµιστικούς κανόνες που ισχύουν, αλλά και µε το κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό περιβάλλον ενός κράτους µέλους. Οι ασφαλιστές πρέπει να λαµβάνουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες κατά τον υπολογισµό των ασφαλίστρων, προκειµένου να οικοδοµηθεί κατάλληλη οικονοµική ικανότητα για την κάλυψη των κινδύνων τους».

Θετική ανάπτυξη καταγράφηκε το 2012 και το 2013 σε ορισµένες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης (συµπεριλαµβανοµένης της Γερµανίας, της Φιλανδίας, της Ελβετίας, της Αυστρίας, της Γαλλίας και του Βελγίου), στην Τουρκία (κυρίως από τη µεγάλη αύξηση των εγγεγραµµένων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης) και σε ορισµένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένων της Εσθονίας και τη Ρουµανία. Οι αποζηµιώσεις Οι δαπάνες για αποζηµιώσεις αυξήθηκαν κατά 10% µεταξύ του 2004 και του 2009, µε αποτέλεσµα το combined ratio του κλάδου να αυξηθεί πάνω από 100% το 2009, παρουσιάζοντας απώλειες µετά από πέντε κερδοφόρα χρόνια. Από το 2009 και µετά, η µείωση του αριθµού των τροχαίων ατυχηµάτων (6,5% µεταξύ 2009 και 2013) και η µείωση του αριθµού των απαιτήσεων που έχουν γνωστοποιηθεί (8,6% κατά την ίδια

περίοδο) είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των αποζηµιώσεων που καταβλήθηκαν κατά 5%. Η µείωση των καταβληθεισών αποζηµιώσεων, σε συνδυασµό µε την αύξηση των δεδουλευµένων ασφαλίστρων κατά 5,4% µεταξύ του 2009 και του 2013, συνέβαλε στην πτώση του combined ratio κάτω από το 100% το 2012 και το 2013. Αυτό επέτρεψε στους ασφαλιστικές εταιρείες να αποκαταστήσουν την κερδοφορία τους (€1,3 δις κέρδη το 2013), παρά το δύσκολο περιβάλλον των χρηµατοπιστωτικών αγορών, οι οποίες είχαν επιπτώσεις στα έσοδα από επενδύσεις των ασφαλιστών. Σηµαντικές αυξήσεις στις αποζηµιώσεις σηµειώθηκαν στην Τουρκία, το Λουξεµβούργο, τη ∆ανία και την Πολωνία (70%, 45%, 41% και 33%, αντίστοιχα, µεταξύ 2008 και 2013). Άλλες χώρες, ωστόσο, γνώρισαν

µια απότοµη πτώση. Σε αυτές περιλαµβάνονται η Σουηδία, η Κροατία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Ιταλία (-52%, -46%, -44%, 35% και -20%, αντίστοιχα, µεταξύ 2008 και 2013). Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι µεταξύ των χωρών µε τη µεγαλύτερη µείωση στον αριθµό των απαιτήσεων που έχουν γνωστοποιηθεί (-30% και -33%, αντίστοιχα, µεταξύ 2008 και 2013) και του αριθµού των τροχαίων ατυχηµάτων στα οποία συµπεριλαµβάνεται και σωµατική βλάβη (-19% και -16%, αντίστοιχα) µαζί µε την Κροατία, τη Γαλλία και την Κύπρο. Σηµαντικές διαφορές στις αποζηµιώσεις µεταξύ των κρατών µελών Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση, το κόστος των αποζηµιώσεων από χώρα σε χώρα διαφέρει. Το 2013 το µέσο κόστος αποζηµίωσης για την αστική ευθύνη οχηµάτων κυµάνθηκε από €1.200 στην Πορτογαλία, σε περισσότερα από €5.000 στην Ιταλία και τη Σουηδία. Οι αξιώσεις για σωµατικές βλάβες, που αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους των ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, ποικίλλουν επίσης µεταξύ των χωρών.

24 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Για παράδειγµα, το µέσο κόστος αποζηµίωσης για σωµατικές βλάβες κυµαινόταν από λιγότερο από €4.500 στην Εσθονία, την Τουρκία και την Τσεχική ∆ηµοκρατία σε περισσότερα από €20.000 στη Γαλλία και στην Ελλάδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορές στο κόστος της ιατρικής περίθαλψης και τις πρακτικές αποζηµίωσης.

Υπό το φως αυτών των περιφερειακών διαφορών, η Insurance Europe πιστεύει ότι το επίπεδο εναρµόνισης που προβλέπεται σήµερα από την οδηγία της ΕΕ για την ασφάλιση αυτοκινήτων είναι κατάλληλο, καθώς παρέχει στα κράτη µέλη την αναγκαία διακριτική ευχέρεια να καθορίζουν τους κανόνες αστικής ευθύνης και να υπολογίζουν τις αποζηµιώσεις που θεωρούν κατάλληλες για την περιοχή τους. Παρέχει, επίσης, στις ασφαλιστικές εταιρείες αυτοκινήτων την ευελιξία που χρειάζονται για τον σχεδιασµό και την τιµολόγηση των κατάλληλων προÇόντων για τους κατά τόπους καταναλωτές τους. «Ένα προÇόν ασφάλισης αυτοκινήτων που θα λαµβάνει υπόψη όλους τους νόµους ευθύνης και τους περιφερειακούς παράγοντες κόστους στην ΕΕ δεν θα καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών σε ανταγωνιστική τιµή», σχολίασε ο κ. Magnusson. Η πρόσβαση στα δεδοµένα του οχήµατος θα επιτρέψει τη δηµιουργία καλύτερων προrόντων Η έκθεση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η περαιτέρω πρόσβαση σε δεδοµένα του οχήµατος είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιµετώπιση των αναγκών των καταναλωτών, καθώς οι πληροφορίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να σχεδιαστούν ανταγωνιστικά προÇόντα ασφάλισης αυτοκινήτων που θα καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Η αυξανόµενη ποσότητα των δεδοµένων που παράγονται µε την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών αυτοκινήτων µπορεί να διευκολύνει και την ανάπτυξη εξελιγµένων και πρωτοποριακών προÇόντων ασφάλισης αυτοκινήτων. «Από την πλευρά της Insurance Europe, είναι ζωτικής σηµασίας οι καταναλωτές να ελέγχουν, σε ποιους µεταφέρονται τα δεδοµένα του οχήµατός τους και για ποιο σκοπό, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε µια ευρεία ποικιλία φορέων παροχής υπηρεσιών. Τα ευρωπαÇκά θεσµικά όργανα θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές έχουν αυτόν τον έλεγχο και ότι η διαβίβαση των δεδοµένων γίνεται µέσω ανοικτής, διαλειτουργικής, τυποποιηµένης και ασφαλούς τεχνολογίας», επεσήµανε ο κ. Magnusson.


www.cretavoice.gr

του πετρελαίου θέρµανσης

✤ Τι πρέπει να προσέχετε κατά την παραλαβή

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

- ∆εν επιτρέπουµε να παραλαµβάνουν πετρέλαιο άτοµα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία µε την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτοµα. - ∆εν εµπιστευόµαστε το µετρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθµης της δεξαµενής µας, αλλά χρησιµοποιούµε το δικό µας µέτρο. - ∆εν παραλαµβάνουµε το πετρέλαιο βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα µέτρα ασφάλειας, προς αποφυγή ατυχηµάτων και άλλων επιπτώσεων (π.χ. ελλειµµατική παράδοση - διαρροή πετρελαίου). - ∆εν δεχόµαστε να πληρώσουµε, αν η απόδειξη ή το τιµολόγιο παραλαβής πληρωµής δεν έχει συµπληρωµένα όλα τα απαιτούµενα, από το νόµο, στοιχεία (όπως: ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, προµέτρηση και επιµέτρηση, ώρα παράδοσης κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνουµε τις λέξεις «µε κάθε επιφύλαξη».

- Επιλέγουµε µετά από έρευνα, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων http://www.fuelprices.gr/ και τις αναγραφόµενες στα πρατήρια της περιοχής µας τιµές (τα πρατήρια καυσίµων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιµές των καυσίµων σε φωτεινές πινακίδες, εµφανείς στους καταναλωτές). - Πρέπει να ξέρουµε και να υπολογίζουµε µε ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµενής. Για να µάθουµε πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµενής µας, πολλαπλασιάζουµε το µήκος της (π.χ. 2,00 µέτρα) επί το πλάτος της (π.χ. 1,25 µέτρα) επί το ύψος της (π.χ. 1 µέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 ή 2.500 λίτρα. Εποµένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500 : 100 = 25). Όλες οι προαναφερόµενες διαστάσεις αφορούν τις εσωτερικές διαστάσεις της δεξαµενής. - Πρέπει να µετράµε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου που έχει η δεξαµενή µας και πριν αρχίσει η παράδοση και µόλις αυτή τελειώ-

σει. Η µέτρηση γίνεται, εύκολα, µε µια ευθύγραµµη βέργα και ένα µέτρο: βάζουµε κάθετα, στη δεξαµενή, τη βέργα. Βγάζουµε τη βέργα και µετράµε το ύψος, µέχρι το σηµείο, που είναι βρεγµένη. Αυτό είναι το ύψος του πετρελαίου µέσα στη δεξαµενή. Η µέτρηση της ανύψωσης της στάθµης του πετρελαίου µέσα στη δεξαµενή, πρέπει να γίνεται αφού κατασταλάξει ο αφρός (πρέπει να παρέλθουν 5-6 λεπτά). - Απαιτούµε από τον µεταφορέα, να γράψει το ύψος που µετρήσαµε, πριν και µετά την παράδοση, στην απόδειξη παραλαβής. Το πετρέλαιο, που παραλάβαµε, µπορούµε να το υπολογίσουµε, αν πολλαπλασιάσουµε το ύψος του πετρελαίου που προστέθηκε στη δεξαµενή µας, µε τα λίτρα ανά εκατοστό που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δεξαµενή µας είχε 18 εκατοστά πετρέλαιο πριν την παραλαβή και 78 εκατοστά µετά την παραλαβή, προστέθηκαν 78-18=60 εκατοστά. Σύµφωνα, µε το προηγούµενο παράδειγµα, µε τα 25 λίτρα, ανά εκατοστό ύψους, παραλάβαµε 60x25=1500 λίτρα πετρέλαιο.

- Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, συντήρηση - ρύθµιση του συστήµατος της κεντρικής θέρµανσης. Η συντήρηση αποτελεί προÈπόθεση για λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και, εποµένως, εξοικονόµηση χρηµάτων. - Καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση, είναι αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου θέρµανσης, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, ώστε να µην µείνουν κατάλοιπα καύσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισµός του συστήµατος. - Καλή θέρµανση σηµαίνει να αισθανόµαστε άνετα. Η υπερβολική ζέστη είναι πολυδάπανη και ανθυγιεινή. Η ρύθµιση της θερµοκρασίας των χώρων µιας κατοικίας πρέπει να έχει ως εξής: Μπάνιο: 22°C, Καθιστικό: 19-20°C, υπνοδωµάτια: 18°C. Σε µια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, ένας βαθµός θερµοκρασίας λιγότερος σηµαίνει οικονοµία 6% περίπου, σε πετρέλαιο. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 25


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Αιθέραια Έλαια και Άρωµα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΙΑΝΕΛΗ Τα αιθέρια έλαια είναι ουσίες που παράγουν τα φυτά από αδένες που βρίσκονται σε διάφορα µέρη τους κυρίως για να έλκουν έντοµα µε το άρωµα τους και να βοηθήσουν στην αναπαραγωγή τους µε µεταφορά της γύρης. Με ειδικές τεχνικές απόσταξης τα µέρη των φυτών αποστάζονται ή ολόκληρα ή θρυµµατισµένα , άλλα µαζί µε το νερό περνά ο ατµός από µέσα τους και σταγόνα σταγόνα συλλέγονται οι υδρατµοί των βράσε ων .Όπου υπάρχει ένα άρωµα κρύβεται και ένα αιθέριο έλαιο .Καλλυντικά , αρώµατα καφέδες , αρωµατικοί καπνοί , σαπούνια κεριά. ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -ΑΙΘΕΡΑΙΑ ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑ- Αλήθεια πως επιλέγουµε ένα άρωµα; Μήπως ήρθε η ώρα ν' αλλάξετε το άρωµα σας; Ναι αλλά µε ποιο ;∆εκάδες εκατοντάδες παλιά και και και ... Μήπως αυτό που φοράει η φίλη σας;Μήπως αυτό που διαφηµίζετε τελευταία;

Το SESOUAR είναι ένας πολυχώρος οµορφιάς για µαλλιά, πρόσωπο, σώµα και άκρα. ∆ιαθέτει υψηλή αισθητική και είναι κορυφαίος χώρος για τολµηρούς πελάτες που επιθυµούν να βρίσκονται πάντα µπροστά από τις τάσεις. ∆ηµιουργεί στυλ ακολουθώντας τη µόδα καθώς και τολµηρά looks για απαιτητικούς πελάτες. Φθινόπωρο – Χειµώνας… Η εποχή της θεραπείας… Ήρθε η εποχή για να θεραπεύσετε τα µαλλιά σας από την καλοκαιρινή φθορά του ήλιου και της θάλασσας. Εµπιστευτείτε τη φροντίδα και περιποίηση των µαλλιών σας στους ειδικούς. Μαγικά αποτελέσµατα που οικοδοµούν τίποτε άλλο παρά µια άφοβη και τολµηρή βάση για τα πιο όµορφα και υγιή µαλλιά. SESOUAR PROFESSIONEL

26 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Όχι κατηγορηµατικά. Το δικό σας άρωµα η δική σας προσωπικότητα .Η δική σας επιλογή πάνω στο δικό σας δέρµα εξάλλου το άρωµα. Αποκαλύπτει στον κόσµο την ταυτότητα σας, είναι η πρώτη κ η τελευταία εντύπωση που δίνετε. Το κάθε άρωµα λοιπόν έχει τρεις ενότητες φάσεις .Τις νότες κορυφής .Τις µεσαίες νότες της καρδιάς .Και τις νότες της βάσης. (Οι νότες είναι τα συστατικά που περιέχει)Οι νότες κορυφής είναι πτητικές ο λόγος για τον οποίο αφού δοκιµάσετε το νέο σας άρωµα χωρίς να το τρίψετε (γιατί σπάνε οι κρύσταλλοι)το αφήνετε για 10-15 λεπτά να φύγουν (να πετάξουν)οι νότες κορυφής και να καθίσουν οι µεσαίες νότες της καρδιάς. Και να δέσουν µε το άρωµα του δέρµατος σας. Έτοιµοι!Μυρίστε το!Τώρα αν σας αρέσει το επιλέγετε και να στε σίγουροι ότι όσο περνάει η ώρα το άρωµα σας γίνετε πιο φίνο και ευωδιαστό εξ ου κ το όνοµα ΄΄Νότες καρδιάς''.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ '' Αρωµατοπωλείο της Νταλιάνη, Χατζηµιχάλη Νταλιάνη 66 Τ.Κ 73100 Παλιά Πόλη ΧΑΝΙΑ

Μια φωνή αγωνίας… Στην προσπάθειά µου να βρω κατάλυµα για ένα άστεγο συµπολίτη µας, συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο είναι το να βρεθεί στέγη για κάποιους απροστάτευτους ανθρώπους. Όσο συναισθηµατική και αν είµαι, δυστυχώς ελάχιστα πράγµατα µπορώ να κάνω µε µια πολιτεία ανύπαρκτη ή λάθος υπαρκτή. Στην πόλη µας υπάρχουν αναξιοποίητα κτίρια που θα µπορούσαν άµεσα να φιλοξενήσουν κάποιους ανθρώπους που κατοικούν σε χώρους - κοτέτσια ή και στο δρόµο και στερούνται τα στοιχειώδη και απολύτως απαραίτητα. Με θλίβει το γεγονός αυτό γιατί η στέγη είναι ανθρώπινο δικαίωµα και αφορά δεκάδες συµπολίτες µας, ειδικά τα τελευταία χρόνια µε την οικονοµική κρίση, και τους µνηµονικούς πολιτικούς µας. Κάθε νέος χειµώνας αποτελεί για αυτούς µια θανάσιµη πρόκληση γιατί µπορεί πολύ εύκολα να είναι µοιραίος για την υγεία και τη ζωή τους. Αδικαιολόγητη η στάση του κράτους, αδικαιολόγητοι και όλοι εµείς που αδιαφορούµε µέσα στο ζεστό και αναπαυτικό καναπέ µας. Αν φωνάξουµε όλοι µαζί στους βουλευτές, στους πολιτικούς και στο κράτος για να βρεθεί επιτέλους στέγη στους ανήµπορους συµπολίτες µας. Μαρία Μπατσακάκη


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Χαµηλό το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριµµάτων στην Ελλάδα Σε ποσοστό 80% τα οικιακά απόβλητα οδηγούνται σε υγειονοµική ταφή, ενώ µόλις το 16% κοµποστοποιείται

Xαµηλό είναι το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριµµάτων στην Ελλάδα σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της Infobank Hellastat (IBHS) στην οποία εξετάζεται ο εγχώριος κλάδος ανακύκλωσης & διαχείρισης απορριµµάτων. Σύµφωνα µε τον Αλέξη Νικολα•δη, Economic Research & Sectoral Studies Senior Analyst, «η παρατεταµένη οικονοµική ύφεση έχει µειώσει την κατανάλωση προÇόντων, γεγονός µε αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική ποσότητα αποβλήτων συσκευασίας». Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ο παραγόµενος όγκος αποβλήτων συσκευασιών κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008-2014 εµφάνισε σωρευτική πτώση 29%, από 1,05 εκατ. τόνους σε περίπου 750.000 τόνους. Το τελευταίο έτος δεν σηµειώθηκε σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε το 2013. Βάσει νεότερης εκτίµησης, η ποσότητα ανάκτησης το 2014 διαµορφώθηκε σε περίπου 406.000 τόνους, συνιστώντας το 54,2% του συνολικού όγκου, έναντι 51,2% το 2013. Το ποσοστό αυτό ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά χαµηλότερο από το στόχο του 60% κατά βάρος. Επίσης, η ποσότητα που ανακυκλώθηκε εκτιµήθηκε σε περίπου 400.000 τόνους, ελαφρώς αυξηµένη από το 2013, σηµαντικά όµως µειωµένη σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια (2012: 480.000 τόνοι, 2011: 540.000 τόνοι). Το µέγεθος αυτό αποτέλεσε το 53,7% του όγκου παραγωγής, επίδοση βελτιωµένη κατά τρεις µονάδες έναντι του 2013, υπολειπόµενη όµως του εθνικού στόχου του 55%. Όπως επισηµαίνεται στην έρευνα, «παρά τη σηµαντική άνοδο που έχει υλοποιηθεί στον κλάδο, η Ελλάδα, εµφανίζει ακόµα υστέρηση στη διείσδυση "πράσινων" πρακτικών για τη διαχείριση απορριµµάτων σε σύγκριση µε την ΕΕ. Η βασική µέθοδος διαχείρισης των στερεών αστικών αποβλήτων στη χώρα µας εξακολουθεί να είναι η υγειονοµική ταφή σε χωµατερές σε

ποσοστό 80%, ενώ η ανακύκλωση και κοµποστοποίηση ανέρχεται σε µόλις 16% και 4% αντίστοιχα, µε το µέσο όρο της ΕΕ να φτάνει στο 43%». Σύµφωνα µε την IBHS, «η χώρα υστερεί σε τοµείς όπως η ανακύκλωση γυάλινων συσκευασιών, τα λιπαντικά και οι συσσωρευτές αυτοκινήτων και βιοµηχανίας. Αντιθέτως, έχει υλοποιήσει µεγαλύτερη πρόοδο στην ανακύκλωση χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών, Ο.Τ.Κ.Ζ., ελαστικών και φορητών µπαταριών». Όπως επισηµαίνεται στην έρευνα της IBHS «αρνητική πτυχή αποτελούν οι 293 παράνοµες χωµατερές που καταµετρήθηκαν στα µέσα του 2014, από τις οποίες οι 70 ήταν ενεργές και οι 223 προς αποκατάσταση. Το γεγονός αυτό επέφερε την επιβολή προστίµου 10 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. ως µέτρο αποτρεπτικού χαρακτήρα και 14,5 εκατ. ευρώ ανά εξάµηνο µέχρι την πλήρη συµµόρφωση. Στόχο των αρχών αποτελεί το κλείσιµο και η αποκατάσταση των παράνοµων ΧΥΤΑ, ώστε να µειωθεί το πρόστιµο. Πάντως, µετά από ένα χρόνο η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι µικρή, καθώς εξακολουθούν να λειτουργούν και οι 70 παράνοµοι χώροι, ενώ προς αποκατάσταση έχουν αποµείνει άλλοι 174, αφού αποκαταστάθηκαν µόνο 49 κλειστές χωµατερές. Επίσης, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από λειτουργία παράνοµων δικτύων συλλογής αποβλήτων τα οποία παρακάµπτουν τα εγκεκριµένα Σ.Σ.Ε.∆., µε αποτέλεσµα τα τελευταία να υφίστανται αθέµιτο ανταγωνισµό και απώλεια εσόδων». Στη µελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονοµικές καταστάσεις 46 επιχειρήσεων ανακύκλωσης & διαχείρισης µεταλλικών απορριµµάτων. Όπως προέκυψε από την ανάλυση, ο κύκλος εργασιών το 2014 διαµορφώθηκε στα 357,73 εκατ. ευρώ (8,4% έναντι του 2013). Τα λειτουργικά κέρδη µειώθηκαν κατά 13,3%, στα 12,92 εκατ. ευρώ ενώ οι προ φόρων ζηµιές περιορίστηκαν ελαφρώς στα 1,13 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ

διαµορφώθηκε στο 4% από 3,7% το 2013, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ σηµείωσε οριακή άνοδο στο 0,6%. Η κεφαλαιακή µόχλευση διαµορφώθηκε στο επίπεδο του 1,1 προς 1 ενώ η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων παρέµεινε σχετικά σύντοµη στους 2 µήνες Επίσης, στη µελέτη αναλύονται οι οικονοµικές καταστάσεις 50 επιχειρήσεων ανακύκλωσης & διαχείρισης µη µεταλλικών απορριµµάτων. Όπως προέκυψε από τα

αποτελέσµατα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,4%, στα 179,19 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκαν κατά 15% στα 23,66 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) ενισχύθηκαν κατά 35,5%, στα 6,74 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ βελτιώθηκε κατά 2 µονάδες στο 11,2%. Συγχρόνως, το περιθώριο ΚΠΦ παρέµεινε στο 4,8%. Ο δείκτης κεφαλαιακής

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ο χορός βοηθάει στη διανοητική υγεία Το προκλητικό κούνηµα των γοφών και των γλουτών δεν είναι κάτι που συσχετίζει κανείς εύκολα µε άτοµα µεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, ίσως θα έπρεπε. Γνωρίζουµε, πλέον, ότι ο χορός αποτελεί ιδανικό µέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου, και µπορεί να µας αποφέρει σηµαντικά οφέλη καθώς µεγαλώνουµε. Ο χορός δεν βοηθάει µόνο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Επιδρά ευεργετικά και στον ιππόκαµπο. Ο ιππόκαµπος είναι µια σηµαντική περιοχή του εγκεφάλου, η οποία ευθύνεται για τη µακροπρόθεσµη και τη βραχυπρόθεσµη µνήµη. Για πολλά χρόνια, οι επιστήµονες πίστευαν ότι από τη στιγµή που ολοκληρώνεται η ανάπτυξη του εγκεφάλου, δεν υπήρχε κανένα

28 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

περιθώριο βελτίωσης, παρά µόνο η σταδιακή υποβάθµιση των λειτουργιών του που επέρχεται µε το πέρασµα του χρόνου. Υπήρχε η διαδεδοµένη αντίληψη ότι κατά τη διάρκεια της ζωής µας τα εγκεφαλικά µας κύτταρα, τα οποία ονοµάζονται νευρώνες, σταδιακά καταστρέφονται χωρίς να µπορούµε να κάνουµε κάτι γι' αυτό. Τώρα γνωρίζουµε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οι σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι ο εγκέφαλός µας έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται και να αναγεννάται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής µας. Το µόνο που χρειάζεται είναι το κατάλληλο περιβάλλον. Τα µαθήµατα χορού µπορούν να αποτελέσουν το ιδανικό µέσο γι' αυτό το σκοπό. Για τους περισσότερους, ο χορός αποτελεί πρό-

κληση τόσο σε σωµατικό όσο και σε νοητικό επίπεδο. Συνδυάζει την επεξεργασία, το συντονισµό και την εκτέλεση µοναδικών κινήσεων και απαιτεί µεγάλο βαθµό πραγµατικής συγκέντρωσης. Αυτού του είδους η ενεργητική δραστηριότητα που βασίζεται στη συγκέντρωση µπορεί να αυξήσει τον αριθµό των κυττάρων στον ιππόκαµπο του εγκεφάλου µας. Η αύξηση των κυττάρων στον ιππόκαµπο είναι σηµαντική, καθώς πρόκειται για µία από τις πρώτες περιοχές του εγκεφάλου που παρουσιάζει επιδείνωση, προκαλώντας προβλήµατα µνήµης. Εάν αυξήσετε τα κύτταρα του ιππόκαµπου προληπτικά, µπορείτε ενδεχοµένως να µειώσετε τον κίνδυνο εµφάνισης ιδιαίτερα δύσκολων παθήσεων, όπως η

άνοια και το Αλτσχάιµερ, σε µεγάλη ηλικία. Το ευχάριστο είναι ότι τα κύτταρα αναγεννώνται σε οποιαδήποτε ηλικία. Εποµένως, όχι µόνο πρέπει να χορεύουµε όλοι µας όταν είµαστε ακόµα νέοι αλλά και σε µεγαλύτερη ηλικία.


www.cretavoice.gr

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ JU JITSU (IJJF)

Το JU JITSU είναι η πιο πολύπλευρη µορφή µαχητικής τέχνης αποτελώντας µια µετεξέλιξη των άοπλων συστηµάτων πάλης της Ιαπωνικής παράδοσης. Αν και οι απαρχές της άοπλης µεθόδου µάχης χάνονται στα βάθη του χρόνου και µεταξύ εκατοντάδων κλασσικών σχολών οι οποίες δίδασκαν τις τεχνικές του µαζί µε τις τεχνικές των όπλων, φαίνεται ότι ως αυτόνοµο σύστηµα άρχισε να διδάσκεται περί τον 16ο αιώνα και ακόµα πιο συστηµατικά µετά τον 17ο. Η µορφή που διδάσκεται σήµερα ως µαχητικό άθληµα (αναγνωρισµένο από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού) διακρίνεται σε Fighting System (περιλαµβάνει τεχνικές χτυπηµάτων µε τα χέρια και τα πόδια, ανατροπών, εξαρθρώσεων και στραγγαλισµών από όρθια θέση ή από το έδαφος), Ne Waza (µάχη εδάφους) και Duo System (τεχνικές αυτοάµυνας απέναντι σε οπλισµένο ή άοπλο αντίπαλο) ενώ καθιερώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '70 όταν δάσκαλοι από τρεις χώρες (Ιταλία, Γερµανία, Σουηδία) ίδρυσαν την ΕυρωπαÇκή Οµοσπονδία JU JITSU (EJJF) και αργότερα, λόγω της µεγάλης διάδοσης του, την Παγκόσµια Οµοσπονδία (IJJF) ο JU JITSU µικρός αθλητής δεν προπονεί και βελτιώνει κανείς µόνο τη γενική φυσική του ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΤΟ JU JITSU Στο JU JITSU ο µικρός αθλητής δεν προπονεί και βελτιώνει κανείς µόνο τη γενική φυσική του κατάσταση, όπως το µυοσκελετικό και καρδιοαναπνευστικό του σύστηµα, αλλά και την ψυχική και πνευµατική του υγεία.

Η συγκεκριµένη πολεµική τέχνη βοηθάει το παιδί ανεξαρτήτου ηλικίας να αναπτύξει σεβασµό, ευγένεια, µετριοφροσύνη και αυτοκυριαρχία, προάγει τον συγχρονισµό την συγκέντρωση και την αντίδραση, όπως επίσης την υποµονή και την επιµονή, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για την ψυχική υγεία και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόµου. Επίσης βελτιώνει τις συναισθηµατικές ικανότητες, τη πειθαρχία, την υπακοή, το θάρρος και αυξάνει την αυτοπεποίθηση. η, όπως επίσης την υποµονή και την επιµονή, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σηµαντικά για την ψυχική υγεία και την ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ Ο Αθλητικός Σύλλογος «KΟΥΡΗΤΕΣ» δηµιουργήθηκε τον Νοέµβριο του 1999 µε σκοπό την δηµιουργία ενός πυρήνα για την καλλιέργεια και την προώθηση των Μαχητικών αθληµάτων πάντα µε βάση την ανάπτυξη ήθους και ευγενής άµιλλας µεταξύ των αθλητών. Συγκαταλέγεται στου κορυφαίους από πλευράς επιτυχιών συλλόγους στην Ελλάδα στο άθληµα του Ζίου Ζίτσου µε αποκορύφωµα το 2015 που κατατάχθηκε 1ος σύλλογος στην Ελλάδα στο NE WAZA και 2ος στο FIGHTING (ανάµεσα σε 100 περίπου συλλόγους) Οι αθλητές του έχουν κατακτήσει σπουδαίες διακρίσεις σε Τοπικά, Εθνικά αλλά και ∆ιεθνή πρωταθλήµατα (Βαλκανικά, ΠανευρωπαÇκά και Παγκόσµια) σαν µέλη της Εθνικής Οµάδας σε όλες τις κατηγορίες. Προπονητές του συλλόγου είναι οι: ∆ηµήτρης Μπιτσαξής (5ο Dan Jiu Jitsu – 3ο Dan Karate) που είναι και ο επικεφαλής του προπονητικού team και οι ∆ηµάκη Ανθή, Τσιραντωνάκης ∆ηµήτρης, Τσουρλάκη Μαρία, Πετρουλάκης Γιώργος και Μαρινάκης Λευτέρης ενώ υπεύθυνος εκγύµνασης του συλλόγου είναι ο Γυµναστής ΤΕΦΑΑ Πενταράκης Κώστας . Προπονητήριο 1ο : ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 70 ΧΑΝΙΑ Προπονητήριο 2ο: ΓΑΛΑΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ Προπονητήριο 3ο: ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 29


www.cretavoice.gr

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ «Ένα κράτος δε µπορεί να κλείσει τα σχολεία, τα πανεπιστήµια, τα δικαστήρια, να διαλύσει την αστυνοµία και να παραµελήσει τις δηµόσιες υπηρεσίες και να εκθέσει τον λαό του σε συνθήκες χάους και αναρχίας µόνο και µόνο για να ικανοποιήσει τους δανειστές του αλλοδαπούς ή ηµεδαπούς». Τα παραπάνω είναι ρήση της επιτροπής διεθνούς δικαίου του ΟΗΕ το 1980. Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2007 στις ΗΠΑ, επεκτάθηκε και στις χώρες της ΕΕ λόγω της ευρύτατης πιστωτικής επέκτασης που υπήρξε για πολλά χρόνια και δηµιούργησε µία κατάσταση που τείνει να αποδειχτεί µεγαλύτερη και χειρότερη από εκείνη του 1930. Άλλη µία ρήση λέει ότι «ο αληθινός πλούτος µίας χώρας είναι ότι παράγουν οι εργαζόµενοι της στην διάρκεια ενός χρόνου», και ακόµη «καµία κοινωνία που τα περισσότερα µέλη της είναι φτωχά και αξιολύπητα, δεν µπορεί να προκόψει». Σε όλες τις κοινωνίες διαχρονικά αν δεν υπάρχει πολιτισµός, απλά δεν υπάρχει κοινωνία και περνάµε σε ένα άλλο επίπεδο που λέγεται αναρχία ή πόλεµος ή χάος και αλλοίµονο στις κοινωνίες που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Οι οικονοµικές κρίσεις πάντα αναπτύσσουν ένα ιδιαίτερο πολιτισµό, αφενός µεν για να είναι καταλύτης ύπαρξης τους, αλλά αφετέρου όταν ο πολιτισµός συνδέεται µε υψηλά οικονοµικά τιµήµατα ή επενδύσεις, δηµιουργεί θύµατα όπως κλείσιµο θεάτρων, κλείσιµο εκδοτικών οίκων, κ.λ.π., παρόλα αυτά όµως ο λαÇκός πολιτισµός αναπτύσσεται περισσότερο όπως π.χ συναυλίες ανοικτές, οµιλίες και παρουσιάσεις βιβλίων για την κρίση και τα προβλήµατα που δηµιουργεί στην κοινωνία, ανάπτυξη του µαζικού τουρισµού που συνδέεται µε πολιτιστικά, όπως µαζικές (φτηνές) επισκέψεις, στα µουσεία, σε µοναστήρια και σε αρχαιολογικούς χώρους. Πολιτισµός και κουλτούρα είναι όροι ταυτόσηµοι, οι οποίοι επηρεάζονται σαφέστατα από την οικονοµία και πόσο µάλλον από την οικονοµική κρίση ιδιαίτερα όταν είναι µεγάλη, όπως αυτή που ζούµε. Η έννοια του “πολιτισµού-κουλτούρα” εµφανίστηκε τον 18ο αιώνα, όταν οι Γάλλοι διαφωτιστές φιλόσοφοι

30 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ονόµαζαν πολιτισµένη την κοινωνία που εδράζεται στις αρχές του λογικού και της δικαιοσύνης και ήταν χαρακτηριστικό του κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος, κυρίως του καπιταλισµού, του συστήµατος που κυριαρχεί στις περισσότερες χώρες του κόσµου αυτήν την εποχή. «Οι κρίσεις είναι πάντα µόνο βίαιες λύσεις των υπαρχουσών αντιφάσεων, βίαιες εκρήξεις που αποκαθιστούν για µια στιγµή την διαταραγµένη ισορροπία». Η τελική αιτία όλων των πραγµατικών κρίσεων παραµένει πάντα η φτώχεια και ο περιορισµός κατανάλωσης των µαζών». Η παραπάνω ρήση του Μαρξ αποτυπώνει µε σαφήνεια το διαχρονικό πρόβληµα της κατανάλωσης των µαζών που δηµιουργεί πρόβληµα στον πολιτισµό ή µάλλον δηµιουργεί άλλα επίπεδα σαφώς χαµηλότερα. Τόσα χρόνια µνηµονίων και ταλαιπωρίας του ελληνικού λαού έχουν δηµιουργήσει την λεγόµενη µνηµονιακή εποχή που µόνο στόχο έχει την πλήρη απαξίωση της εργασίας αλλά και της τεχνολογίας λόγω της χαµηλής ροής κεφαλαίων. Ο κόσµος της εργασίας και του πολιτισµού που εκφράζεται από πολλούς γνωστούς συγγραφείς, προσπαθεί να αποτρέψει τα χειρότερα που µπορεί να προκύψουν από την λαίλαπα που ζούµε. Τέλος παρατηρείται παραβίαση ακόµη και του νοµικού πολιτισµού που σε πολλές περιπτώσεις παραβιάζεται στο όνοµα της ∆ηµοσιονοµικής σταθερότητας. Αυτό πρέπει πραγµατικά να το αποφύγουµε γιατί σε πολλές περιπτώσεις βλέπουµε νόµους να αντιβαίνουν το σύνταγµα µας και να έχουν το λόγο τα συνταγµατικά δικαστήρια, αποφάσεις των οποίων µε δυσκολία εφαρµόζονται. Αλληλένδετα λοιπόν οικονοµία και πολιτισµός, σε µία χώρα όπως η Ελλάδα που θεωρείται παγκόσµια η κοιτίδα του πολιτισµού. Μπατσαρισάκης Παναγιώτης Οικονοµικός Σύµβουλος-Αναλυτής


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΘΥΜΟΣ: ΕΜΠΟ∆ΙΟ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Συγκαλυµµένος, φανερός, κρυφός, έντονος, ήπιος, ανέκφραστος..όποια µορφή κι αν έχει, είτε εκφράζεται είτε όχι..κουβαλάει ένα µυστήριο που προκαλεί φόβο και αποφυγή. Όπως συµβαίνει µε όλα τα συναισθήµατα, είναι «εκεί» από την αρχή της ζωής µας και αποτελεί µέρος της φύσης µας. Είναι η ενέργεια εκείνη, που µας κινητοποιεί να δράσουµε και να υπερασπίσουµε τον εαυτό µας, όταν µας θίγουν, αδικούν, εκµεταλλευτούν, απαξιώνουν. Είναι η αντίδραση σε µια αίσθηση κινδύνου, µια απειλή, που µας καλεί προστατεύσουµε τη ζωή µας. ∆ε θα µπορούσαµε να τον χαρακτηρίσουµε ως «καλό» ή «κακό», απλά είναι εκεί για την επιβίωση µας. Το γεγονός ότι είναι ένα συναίσθηµα το όποιο είναι δύσκολα αποδεκτό από το οικογενειακό αλλά και κοινωνικό πλαίσιο, είναι αυτό που άλλες φορές το κάνει µη διαχειρίσιµο ή ακόµα και υπερµέγεθες. Μαθαίνουµε να σιωπούµε ή να τον απορρίπτουµε. Από τη

στιγµή, όµως, που δεν εκφράζεται, καταπιέζεται και µετατρέπεται σε οργή ή πολλές φορές σε επιθετικότητα. Σαν ένα ηφαίστειο που εκρήγνυται µε βία και η καυτή λάβα που βγαίνει από τον κρατήρα προκαλεί καταστροφές στο πέρασµα της. Η επιθετικότητα µπορεί να εκδηλώνεται, βέβαια, είτε ενεργητικά ειτε παθητικά, δλδ το άτοµο καθυστερεί ή αποφεύγει να κάνει κάτι, επειδή γνωρίζει ότι η συµπεριφορά του θα έχει αρνητικές συνέπειες. Με ένα παρόµοιο τρόπο, η ανεξέλεγκτη οργή µπορεί να πληγώσει αγαπηµένα πρόσωπα, να βάλει σε κίνδυνο σηµαντικές σχέσεις, να βλάψει ακόµα και το ίδιο πρόσωπο που βιώνει οργή, γεµίζοντας το µε ενοχές και ντροπή. Αν έχουµε µάθει να καταπιέζουµε και να καταστείλουµε το θυµό µας, το ίδιο κάνουµε και µε τα άλλα µας συναισθήµατα. Η έκφραση των συναισθηµάτων προÈποθέτει ότι έχουµε αφουγκραστεί τις βαθύτερες

ανάγκες µας, τις οποίες προσπαθούµε να ικανοποιήσουµε, έτσι ώστε να µη γίνουν «εκκρεµότητες» , που θα προκαλούν πόνο και κατ' επέκταση θυµό. Θυµό γι αυτό που δεν πήραµε αλλά και γι’ άυτό που δε δώσαµε στον εαυτό µας, δηµιουργώντας πληγές στην αυτοεκτίµηση µας. Πολλές φορές, λοιπόν, για να αποφύγουµε τον πόνο στη ζωή µας, χρησιµοποιούµε το κάλυµµα του θυµού. Φωνάζουµε τόσο δυνατά, που ούτε καν εµείς οι ίδιοι δεν ακούµε «το µέσα µας», αποφεύγοντας την επαφή και εµποδίζοντας την απελευθέρωση, σαµποτάροντας τον ίδιο µας τον εαυτό. Ακούγοντας το µήνυµα που βρίσκεται κάθε φορά πίσω από το θυµό, δίνουµε την ευκαιρία, για µια ουσιαστική,

βαθιά και αυθεντική επικοινωνία τόσο µε εµάς όσο και µε το περιβάλλον µας. Ας το ακούσουµε..

ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ψυχολόγος Κορωναίου 10 Χανιά Τηλ. 2821400403

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 31


Profile for Cretavoice

Creta voice november 2015 layout 1  

Creta voice november 2015 layout 1  

Advertisement