a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 56 - ΜΑΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ

"Βόµβα" Μαυραγάνη: Τέλη Κυκλοφορίας ανάλογα µε την αξία του οχήµατος το 2019

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

Τέλη Κυκλοφορίας ανάλογα µε την Αξία του Οχήµατος αλλά και τις εκποµπές ρύπων έρχονται το 2019 σύµφωνα µε όσα δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης µιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκποµπή του Γιώργου Παπαδάκη.

σφάλιστων οχηµάτων µέσα σε ένα χρόνο επισηµαίνοντας πως: «Πέρυσι τέτοια εποχή ο αριθµός των ανασφάλιστων οχηµάτων ανέρχονταν σε 1,2 εκατ. οχήµατα. Τώρα ο αριθµός τους έχει µειωθεί κατά 800.000 οχήµατα».

Ο υφυπουργός Μεταφορών τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Αλλαγµένα θα είναι τα Τέλη Κυκλοφορίας από το 2019 τα οποία θα είναι ανάλογα µε την Αξία του Οχήµατος και βεβαίως θα λαµβάνονται υπόψη και τα περιβαλλοντικά κριτήρια».

Για τα πιθανά λάθη που µπορεί να εµφανιστούν ο κ. Μαυραγάνης τόνισε πως έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο καθώς στο σύστηµα εµφανίζονται πλέον όλα τα ανασφάλιστα οχήµατα µέσω διασύνδεσης όλων των συστηµάτων.

Παράλληλα ο κ. Μαυραγάνης επισήµανε σχετικά µε τα έσοδα από τα Τέλη Κυκλοφορίας πως πηγαίνουν στους ∆ήµους και οι δήµαρχοι είναι υπεύθυνοι για την διαχείρισή τους.

Επίσης ο υφυπουργός τόνισε πως πολλά οχήµατα που έχουν κλαπεί δεν έχουν δηλωθεί στις Αρχές θα πρέπει να προσκοµίσουν το έγγραφο της Αστυνοµίας στις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών ή στην Εφορία ώστε να γλιτώσουν από τα πρόστιµα.

Όσον αφορά στα ανασφάλιστα οχήµατα ο υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι πάνω από 436.000 ιδιοκτήτες οχηµάτων θα λάβουν σήµερα µέσω Taxisnet τα πρόστιµα. Ωστόσο ο κ. Μαυραγάνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην µείωση του αριθµού των ανα-

∆ιασύνδεση υπάρχει για όλες τις περιπτώσεις µετά το 2008 οπότε αν κάποια περίπτωση αφορά πριν την παραπάνω ηµεροµηνία θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να προσκοµίσουν τα έγγραφο της Αστυνοµίας. Όσοι είχαν εγκαταλείψει αυτοκίνητα στο δρόµο, σε κάποιο κέντρο Ανακύκλωσης ή σε χωράφια και δεν έχουν πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας θα πρέπει να γνωρίζουν πως στα οχήµατα µέχρι το 2004 οι ιδιοκτήτες τους θα

2 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

πληρώσουν τα ανεξόφλητα Τέλη Κυκλοφορίας µέχρι εκείνη την χρονιά και τα µεταγενέστερα παραγράφονται… Η ευνο¿κή διάταξη βέβαια δεν καλύπτει τα δίκυκλα αλλά µόνο τα αυτοκίνητα. Όσον αφορά στα µειωµένα Τέλη Κυκλοφορίας σε περίπτωση άρσης ακινησίας τα οποία είναι αυξηµένα σε σχέση µε τα αναλογικά Τέλη Κυκλοφορίας ο κ. Μαυραγάνης τόνισε πως η οικονοµική διαφορά εξαλείφεται µετά τον 5ο µήνα.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Το Πολυτεχνείο Κρήτης συµµετέχει και φέτος στον µαραθώνιο οικονοµίας της Shell Ο 34ος διεθνής διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Ιουλίου, στο Λονδίνο Η Ελλάδα δίνει δυναµικά το «παρών» για δέκατη πέµπτη συνεχή χρονιά στην διοργάνωση που θα πραγµατοποιηθεί στο Ηνωµένο Βασίλειο. Περισσότερες από 160 οµάδες φοιτητών από 27 χώρες από την Ευρώπη και όχι µόνο ετοιµάζονται πυρετωδώς, καθώς ο 34ος Ευρωπα¿κός Μαραθώνιος Οικονοµίας της Shell επιστρέφει δυναµικά στο Ηνωµένο Βασίλειο για τρίτη συνεχή χρονιά. Η διοργάνωση θα πραγµατοποιηθεί από τις 5 έως τις 8 Ιουλίου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Make the Future Live, στο Queen Elizabeth Olympic Park του Λονδίνου. Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του διαγωνισµού, οι οµάδες έχουν δαπανήσει περισσότερους από 12 µήνες για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη δοκιµή των ενεργειακά αποδοτικών οχηµάτων τους, καθώς βασική πρόκληση του διαγωνισµού είναι τα αυτοκίνητα των οµάδων να διανύσουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερη απόσταση, µε το ισοδύναµο µίας κιλοβατώρας ή ενός λίτρου καυσίµου της επιλογής τους. Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Coral Α.Ε., επίσηµου licensee της Shell για την Ελλάδα, Γιώργος Χατζόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Είµαστε υπερήφανοι γιατί ο

Ευρωπα¿κός Μαραθώνιος Οικονοµίας της Shell συνεχίζει να εµπνέει για 34η χρονιά τη νέα γενιά, ώστε να σχεδιάσει και να αναπτύξει νέα ενεργειακά αποδοτικά οχήµατα, συµβάλλοντας ενεργά στην αντιµετώπιση ορισµένων από τις µεγαλύτερες παγκόσµιες ενεργειακές προκλήσεις. Ο ενθουσιασµός µας παραµένει αµείωτος, καθώς ο Μαραθώνιος αποτελεί µία αφορµή για να διαπιστώσουµε ότι οι νέοι δεν έχουν σταµατήσει να ονειρεύονται και αγωνίζονται για τα όνειρά τους. Όπως πάντα, η Coral δεσµεύεται να σταθεί στο πλευρό των ελληνικών οµάδων στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν για ακόµα µία χρονιά τον εαυτό τους και να διεκδικήσουν ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα!» Η Ελλάδα θα δώσει και φέτος δυναµικά το

«παρών», για δέκατη πέµπτη συνεχή χρονιά, διεκδικώντας ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που θα την εκπροσωπήσουν είναι τα ακόλουθα: • Η οµάδα «TUC Eco Racing» από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης: Φέτος, συµµετέχει για εντέκατη χρονιά στον Μαραθώνιο µε το εξελιγµένο όχηµα πόλης «Εco Racer». Πέρυσι, διαγωνίστηκε στην κατηγορία Urban Concept (Hydrogen) και κατέκτησε την 4η θέση διανύοντας 138km/m3. Επιπλέον, η οµάδα απέσπασε το Βραβείο Ασφάλειας Οχήµατος για τέταρτη φορά στην ιστορία της, καθώς η έµφαση στην ασφάλεια του οχήµατος και του οδηγού, αλλά και η γενικότερη οργάνωση και λειτουργία της οµάδας στον τοµέα αυτό, εντυπωσίασε του κριτές του διαγωνισµού για ακόµα µία φορά. Η οµάδα µοιράστηκε επίσης µερικούς από τους αισθητήρες υδρογόνου της µε άλλες οµάδες των οποίων οι αισθητήρες ήταν ελαττωµατικοί, αποδεικνύοντας έµπρακτα το πνεύµα συνεργασίας

του Μαραθώνιου. • Η οµάδα «Ποσειδώνας» από τα Τµήµατα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Αυτοµατισµού, καθώς και από τα Τµήµατα της Σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.∆.Ο.) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.: Θα είναι η έβδοµη συµµετοχή της στον διαγωνισµό. Πέρυσι, διαγωνίστηκε στην κατηγορία Prototype (Βattery Electric) µε το πρωτότυπο όχηµα «Τριήρης» και κατέκτησε την 9η θέση διανύοντας 412km/kWh, βελτιώνοντας σηµαντικά την απόδοσή της. Επιπλέον, η οµάδα απέσπασε το Βραβείο Σχεδιασµού Οχήµατος, καθώς το όχηµά της ήταν εξαιρετικά αεροδυναµικό και είχε κατασκευαστεί µε απόλυτη ακρίβεια. Το όχηµα ήταν επίσης κατασκευασµένο από ανακυκλωµένο υλικό, ήταν οπτικά ελκυστικό και πολύ ασφαλές. • Η οµάδα «Προµηθέας» από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου: Αυτή θα είναι η δέκατη συνεχόµενη συµµετοχή της στον Μαραθώνιο. Πέρυσι, διαγωνίστηκε στην κατηγορία Prototype (Βattery Electric) µε το πρωτοποριακό ηλεκτροκίνητο όχηµα «Πυρφόρος» και κατέλαβε την 25η θέση αγγίζοντας τα 225 km/kWh.

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Άρχισε η αντίστροφη µέτρηση για τις νέες ταυτότητες Η διαδικασία αντικατάστασης και τα δικαιολογητικά για την έκδοσή της ∆ηµοσιεύτηκε τις προηγούµενες ηµέρες στο ΦΕΚ η Κοινή υπουργική απόφαση για τις νέες ταυτότητες που σταδιακά θα αντικαταστήσουν τις παλιές. Σύµφωνα µε την απόφαση (άρθρο 13), η ηµεροµηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιµότητας της ∆ιοίκησης. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούµενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής απόφασης (Β΄ 1440). 1. Το δελτίο ταυτότητας είναι µορφότυπου ID-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους µέχρι 1 mm, σύµφωνα µε τις συστάσεις του ICAO D0C9303 έκδοση 7η και περιλαµβάνει: • τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone - VIZ), • τη Μηχανικώς Αναγνώσιµη Ζώνη (Machine Readable Zone - MRZ) και • το ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης µη επαφής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο έγγραφο 9303 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO) για τα µηχανικώς αναγνώσιµα ταξιδιωτικά έγγραφα. 2. Το υπόστρωµα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασµένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό (polycarbonatepc). 3. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται επ' αυτού, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα Α' του άρθρου 14 της παρούσας και ειδικότερα: 3.1. Ζώνη 1 - Θυρεός Ελληνικής ∆ηµοκρατίας - Όνοµα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC) - Τύπος εγγράφου (∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD) - To σήµα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip - Αριθµός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ

4 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER) 3.2. Ζώνη 2 - Επώνυµο / Surname - Όνοµα / Name - Φύλο / Sex (Άρρεν / Θήλυ - Male / Female) - Ηµεροµηνία γέννησης / Date of birth - Ιθαγένεια / Nationality 3.3. Ζώνη 3 - Ηµεροµηνία λήξης / Date of expiry - Αριθµός Πρόσβασης Κάρτας (CAN - Card Access Number) - Αρχή έκδοσης 3.4. Ζώνη 4 - Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer 3.5. Ζώνη 5 - Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm 3.6. Ζώνη 6 - Όνοµα πατέρα / Father's name - Όνοµα µητέρας / Mother's name - Τόπος γέννησης / Place of birth - Ηµεροµηνία έκδοσης / Date of issue - Οµάδα αίµατος / Blood type (προαιρετικά) - Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) 3.7. Ζώνη 7 Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδοµένα µε

µηχανικά αναγνώσιµους χαρακτήρες OCRB, σύµφωνα µε το έγγραφο 9303 του ICAO. 4. Στο ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή µορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιµης Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς και επώνυµο πατέρα, επώνυµο µητέρας, ύψος του κατόχου (µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο ∆ήµος εγγραφής και ο αριθµός δηµοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου. Παράβολο Για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ύψους 10,00 €, το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιµο του σώµατος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης - προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς µεταφοράς των δικαιολογητικών και του δελτίου προς και από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. 2. Για τα µέλη πολύτεκνων οικογενειών, το παράβολο της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται στο ήµισυ. Αντικατάσταση ∆ελτίων Ταυτότητας παλαιού τύπου ∆ελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήµατος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13, ως εξής : α. ∆ελτία µε πρώτο γράµµα επωνύµου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) µηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13. β. ∆ελτία µε πρώτο γράµµα επωνύµου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) µηνών, από το πέρας της προθεσµίας της προηγούµενης περίπτωσης. γ. ∆ελτία µε πρώτο γράµµα επωνύµου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός

δώδεκα (12) µηνών από το πέρας της προθεσµίας της περίπτωσης (β). δ. ∆ελτία µε πρώτο γράµµα επωνύµου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) µηνών από το πέρας της προθεσµίας της περίπτωσης (γ). ε. ∆ελτία µε πρώτο γράµµα επωνύµου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) µηνών από το πέρας της προθεσµίας της περίπτωσης (δ).Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει µετά το πέρας διαστήµατος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13. Απαιτούµενα δικαιολογητικά Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόµενο στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Μία (1) φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται µε µέριµνα του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. β. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτηµα Β΄ του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.∆.), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δηµοτολογίου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Εθνικού ∆ηµοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.∆.), τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δηµοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του ∆ήµου, στο δηµοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραµµένος ο ενδιαφερόµενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια Υπηρεσία έκδοσης (∆ΙΑ∆Π/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β’ Απόφαση Υπουργού Ε.Σ.∆.∆.Α.). γ. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, όπως


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

καθορίζεται στο Παράρτηµα Γ΄ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συµπληρώνεται από την αρµόδια υπηρεσία έκδοσης, µε βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφεροµένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εθνικού ∆ηµοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.∆.) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα. δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής. ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για

την πιστοποίηση πληρωµής του παραβόλου έκδοσης - αντικατά- στασης του δελτίου, καθώς και ταχυδροµικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης - προσωποποίησης. στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ηµεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούµενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυµο, όνοµα και όνοµα πατρός), µε λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυµεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υπο-

βάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά. ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύµατος ή υγειονοµικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η οµάδα αίµατος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών. η. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου

λόγω απώλειας. Σε περίπτωση έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνοµικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή. θ. Απόφαση καθορισµού επιµέλειας ή ορισµού επιτρόπου ή δικαστικού συµπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιµέλεια του οποίου ασκείται σύµφωνα µε δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συµπαράσταση.

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 5


www.cretavoice.gr

Τον θετικό της αντίκτυπο στην κοινωνία και στον τουρισµό τονίζει η Airbnb ανακοινώνοντας στοιχεία που αφορούν 300 πόλεις και 80 χώρες σε όλο τον κόσµο. Την ίδια στιγµή ιδρύει Γραφείο Υγιούς Τουρισµού (Office of Healthy Tourism), παίρνοντας αποστάσεις από τον µαζικό τουρισµό και δηλώνοντας τη θέση της για τον υπερτουρισµό. Στην ίδια κατεύθυνση συστήνει Συµβούλιο Εµπειρογνωµώνων για τον Τουρισµό (Tourism Advisory Board) µε εξέχουσες προσωπικότητες του τοµέα. Για την Ελλάδα τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2017 ήρθαν στη χώρα 1.370.000 επισκέπτες έχοντας κάνει κρατήσεις για διαµονή µέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα. Αντίστοιχα, 318.000 ταξίδεψαν από την Ελλάδα σε άλλους προορισµούς πάλι µέσω της Airbnb. Όπως προκύπτει επίσης για την Ελλάδα, οι οικοδεσπότες της πλατφόρµας δέχθηκαν επισκέπτες από 150 και πλέον χώρες. Ενώ κατά µέσον όρο ένας οικοδεσπότης της Airbnb είχε έσοδα 2.870 ευρώ, µισθώνοντας τον χώρο του 28 µέρες τον χρόνο. Πιο συγκεκριµένα, για την Αθήνα οι εισερχόµενοι επισκέπτες ανήλθαν στους 400.000 από 150+ χώρες (οι εξερχόµενοι 156.000), οι µέρες µίσθωσης και διαµονής ανά καταχώριση στις 76 και το µέσο έσοδο ανά οικοδεσπότη στα 3.071 ευρω (3.800 δολάρια). Στη Θεσσαλονίκη οι εισερχόµενοι επισκέπτες ήταν 80.000 από 106 χώρες (οι εξερχόµενοι 42.000), οι µέρες µίσθωσης 71 και το µέσο έσοδο ανά καταχώριση στα 2.268 ευρώ (2.800 δολάρια). Στα Χανιά οι εισερχόµενοι επισκέπτες ήταν 60.000 από 109 χώρες (οι εξερχόµενοι 3.000), οι µέρες µίσθωσης 27 και το µέσο έσοδο ανά καταχώριση στα 3.071 ευρώ (3.800 δολάρια). Συνολικά οι καταχωρίσεις της πλατφόρµας ανέρχονται σε 4,85 εκατοµµύρια, σε περισσότερες από 191 χώρες. Η συντριπτική πλειονότητα των επισκεπτών δηλώνει ότι επέλεξε την Airbnb επειδή θέλει να ζήσει σαν ντόπιος (79%) και επειδή είναι πιο βολικό από τις τοποθεσίες ξενοδοχείων (89%). Τα νέα δεδοµένα, που είναι προσβάσιµα σε όλους, καλύπτουν όλο το 2017. Η εταιρεία τονίζει ότι αποτελούν µέρος µιας διαρκούς δέσµευσης για διαφάνεια µε τις τοπικές κυβερνήσεις και καταδεικνύουν τα οφέλη του υγιούς τουρισµού για τις τοπικές οικογένειες και τις κοινότητές τους. Περισσότεροι από τους µισούς επισκέπτες που χρησιµοποιούν Airbnb παγκοσµίως (53%) λένε ότι τα χρήµατα που εξοικονόµη-

6 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Περισσότεροι από 60.000 Χανιώτες,

µισθώνουν τα ακίνητά τους στην Airbnb Η διεθνής ταξιδιωτική πλατφόρµα, ενισχύει περαιτέρω την εικόνα της, µέσω την ίδρυσης «γραφείου υγιούς τουρισµού» σαν µε τη χρήση της πλατφόρµας δαπανήθηκαν σε τοπικές επιχειρήσεις και σχεδόν το µισό των συνολικών δαπανών των φιλοξενουµένων (44%) στις κοινότητες όπου διαµένουν και πέρα από τις ξενοδοχειακές περιοχές και τα παραδοσιακά τουριστικά σηµεία. «Για να δηµοκρατικοποιήσει τα οφέλη των ταξιδιών, η Airbnb προσφέρει µια υγιή εναλλακτική λύση στις µαζικές ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν µολύνει κάποιες πόλεις εδώ και δεκαετίες» δηλώνει, µεταξύ άλλων, ο επικεφαλής Πολιτικής και Επικοινωνίας της Airbnb Global Κρις Λιάν. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΙΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τα νέα στοιχεία συµπίπτουν µε την ίδρυση από την Airbnb του νέου Γραφείου Υγιούς Τουρισµού, πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τοπικού, αυθεντικού και βιώσιµου τουρισµού σε χώρες και πόλεις σε όλον τον κόσµο. ∆εδοµένου ότι η εταιρεία ιδρύθηκε πριν από δέκα χρόνια, οι ταξιδιώτες έχουν ανακαλύψει νέους προορισµούς και γειτονιές έξω από το

«τυπικό τουριστικό µονοπάτι», φέρνοντας τα οικονοµικά οφέλη του τουρισµού σε µικρές επιχειρήσεις και ντόπιους κατοίκους σε όλο τον κόσµο. Η Airbnb, αναπτύσσοντας το έργο αυτό µέσω συνεργασιών, προγραµµάτων και εκδηλώσεων, θα διευρύνει τις προσπάθειές της για την οικονοµική ενίσχυση των κοινοτήτων, την προώθηση ταξιδιών σε λιγότερο γνωστά µέρη και την υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον ταξιδιωτικών συνηθειών στο Γραφείο Υγιούς Τουρισµού, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. «Η Airbnb υποστηρίζει τοντουρισµό που είναι τοπικός, αυθεντικός, ποικίλος, χωρίς αποκλεισµούς και βιώσιµος», προσθέτει ο Κρις Λιάν. «Μέσα από το αξιοσηµείωτο εισόδηµα που κερδίζει η παγκόσµια κοινότητα των οικοδεσποτών µας, την ικανότητά µας να προωθούµε τον τουρισµό σε µέρη που το χρειάζονται περισσότερο και τα εγγενή βιώσιµα οφέλη της φιλοξενίας, η Airbnb παρέχει το είδος των ταξιδιών που είναι καλύτερο για τους προορισµούς, τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες».

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΣΤΟ TOURISM ADVISORY BOARD Με στόχο η Airbnb να παραµείνει η λύση για τον υπερτουρισµό που προκαλούν τα µαζικά ταξίδια και µε δεδοµένο ότι η ταξιδιωτική βιοµηχανία υποστηρίζει 313 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας, παράγοντας το 10% του παγκόσµιου ΑΕΠ (στοιχεία WTTC), η ηλεκτρονική πλατφόρµα συστήνει το πρώτο «Tourism Advisory Board». Το Συµβούλιο, που αποτελείται από διεθνείς εµπειρογνώµονες σε ηγετικές θέσεις στον τοµέα του τουρισµού, έχει στόχο να συµβάλει στη διαµόρφωση του µακροπρόθεσµου οράµατος και των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Τα µέλη του Tourism Advisory Board είναι οι: • Ταλέµπ Ριφάι, πρώην Γενικός Γραµµατέας του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών (ΠΟΤ) • Ντέιβιντ Σκάουζιλ, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της EON Reality Inc. και πρώην Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ταξιδίων και Τουρισµού (WTTC) • Ροζέτ Ρουγκάµπα, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Songa Africa και Amakoro Lodge και πρώην Γενική ∆ιευθύντρια Τουρισµού της Ρουάντα • Αξιότιµος Καθηγητής Μποµπ Καρ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας και πρώην πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας «Το είδος τουρισµού που παρέχει η Airbnb ενισχύει τόσο την ποιότητα ζωής των κατοίκων των προορισµών, όσο και την εµπειρία καιτηνποιότητα τωνταξιδιώνγια τουςεπισκέπτες», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Ταλέµπ Ριφάι, πρώην Γενικού Γραµµατέα του ΠΟΤ. «Είµαι ενθουσιασµένος που συµµετέχω στο συµβούλιο τουρισµού της Airbnb και συνεργάζοµαι µε τους συναδέλφους µου τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για να διασφαλίσω ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να αποτελεί δύναµη για υγιή τουρισµό στον κόσµο, µια δύναµη για το καλό». «Είµαστε εξαιρετικά περήφανοι που έχουµε µερικούς από τους κορυφαίους ηγέτες στην ταξιδιωτική βιοµηχανία στο συµβούλιο τουρισµού», καταλήγειοΚριςΛιάν. «Αυτοίείναιόλοι ηγέτες µε άψογα διαπιστευτήρια που έχουν εργαστεί για τηνπροώθηση του υγιούς τουρισµού. Με µέλη από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, ανυποµονούµε να πάρουµε τις απόψεις τους ώστε να διασφαλίσουµε ότι η Airbnb παραµένει µια λύσηγια τονυπερτουρισµό και να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία τους για να προωθήσει και να αναπτύξει τον υγιή τουρισµό σε όλο τον κόσµο».


Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Μέχρι τις 18 Μα%ου η περίοδος

εγγραφής µαθητών στο νηπιαγωγείο και στην 1η δηµοτικού Χρήσιµος οδηγός από την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση Χανίων για τα δικαιολογητικά και τις ιατρικές εξετάσεις Από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Χανίων εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά µε τις εγγραφές σχολικού έτους 20182019 σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία, στην οποία παρέχονται οδηγίες προς τους γονείς για την σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, οι εγγραφές θα πραγµατοποιούνται έως τις 18 ΜαSου 2018. Νηπιαγωγείο Α. Στο Νηπιαγωγείο, θα εγγραφούν τα νήπια που γεννήθηκαν το 2013 και τα προνήπια που γεννήθηκαν το 2014. Η φοίτηση νηπίων και προνηπίων στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι: 1. Αίτηση Εγγραφής-Υπεύθυνη δήλωση Οι γονείς µπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριµένο έντυπο από το σχολείο. 2. Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας του µαθητή (δεν απαιτείται η προσκόµιση από τους γονείς) 3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του µαθητή 4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεµόνα ότι αναλαµβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συµπεριλαµβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης

8 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

5. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόµιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια. 6. Το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή (Α.∆.Υ.Μ.), συµπληρωµένο από ιατρό των προβλεπόµενων ειδικοτήτων (παιδίατρο, ή γενικό ιατρό , ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις – νησιωτικών, ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών – το Α.∆.Υ.Μ. µπορεί να καταρτίζεται και να συµπληρώνεται από άλλους ιατρούς). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.∆.Υ.Μ. (Το Α.∆.Υ.Μ. µπορεί να προσκοµιστεί από τους γονείς, στο σχολείο εγγραφής, µέχρι και το τέλος Σεπτεµβρίου 2018). Οι γονείς µπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριµένο έντυπο από το σχολείο. ∆ηµοτικό σχολείο Β. Στην Α’ Τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι µαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012 Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι: 1. Πιστοποιητικό γέννησης ∆ήµου ή Κοινότητας του µαθητή (δεν απαιτείται η προσκόµιση από τους γονείς) 2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παι-

διού (Β.Υ.Π.), ή προσκόµιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόµενα εµβόλια. 3. Το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή (Α.∆.Υ.Μ.)., συµπληρωµένο από ιατρό των προβλεπόµενων ειδικοτήτων (παιδίατρο, ή γενικό ιατρό , ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις – νησιωτικών, ορεινών ή δυσπρόσιτων περιοχών – το Α.∆.Υ.Μ. µπορεί να καταρτίζεται και να συµπληρώνεται από άλλους ιατρούς). (Το Α.∆.Υ.Μ. µπορεί να προσκοµιστεί από τους γονείς, στο σχολείο εγγραφής, µέχρι και το τέλος Σεπτεµβρίου 2018). Οι γονείς µπορούν να αναζητήσουν το συγκεκριµένο έντυπο από το σχολείο. 4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του ∆ιευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του µαθητή. Οι ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων, θα ελέγχουν µε ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο (πχ. λογαριασµός ∆ΕΚΟ, µισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο, προκειµένου οι µαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και µόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας (Π∆ 79/2017 άρθρο 5, και σχετ. Φ.6/65740/∆1/25-04-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). 5. Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο ∆ηµοτικό. Μέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού Φοίτησης», το οποίο διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Ν/γείο στο ∆ηµοτικό (15 Ιουνίου 2018), το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκοµιστεί από τον γονέα/κηδεµόνα του µαθητή για την εγγραφή του στο ∆ηµοτικό. Γ. Φοίτηση στο ολοήµερο πρόγραµµα του σχολείου 1) µαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκοµίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. ∆ικαίωµα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκοµίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούµενους, ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόµιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωµής του τρέχοντος έτους.

2) µαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεµόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπως: - I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / µονογονε¿κές οικογένειες, γονείς µε χρόνιες παθήσεις /ενταγµένοι σε πρόγραµµα απεξάρτησης / φυλακισµένοι. - II) πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν σε κέντρα ή σε δοµές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ.

Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή ∆. Με την ευκαιρία, επισηµαίνουµε στους γονείς ότι, κατά το επόµενο σχολικό έτος, 2018-19, έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν, συµπληρωµένο, το Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή (Α.∆.Υ.Μ.): - Οι µαθητές που θα φοιτήσουν στη ∆΄ τάξη του ∆ηµοτικού και - Οι µαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Γυµνασίου, οι οποίοι θα πρέπει να προµηθευτούν το έντυπο Α.∆.Υ.Μ. από το ∆ηµοτικό Σχολείο, κατά την αποφοίτησή τους. Ε. Ενηµερώνουµε, επίσης, ότι, για τη συµπλήρωση του Ατοµικού ∆ελτίου Υγείας Μαθητή, οι γονείς µπορούν να απευθύνονται: • Στο Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο Χανίων (τηλ. 2821022000) • Σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, κλπ.) • Σε ιδιώτες ιατρούς, συµβεβληµένους µε τον Εθνικό Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τον, αντίστοιχο, ασφαλιστικό φορέα τους ή • Σε ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία)

ΣΤ. Παρακαλούµε τους γονείς και κηδεµόνες να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών τους στα ∆ηµοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία µας, ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα και να εξασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία τους.


Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 9


www.cretavoice.gr ✤ Πότε θα χτυπήσει το

τελευταίο κουδούνι της χρονιάς στα γυµνάσια και τα λύκεια

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Στην τελική ευθεία για τις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις Οι υποψήφιοι ξεκινούν στις 7 και 8 Ιουνίου (ΕΠΑΛ και ΓΕΛ αντίστοιχα) µε τη Νεοελληνική γλώσσα

∆ηµοσιεύθηκε η σχετική απόφαση του υπουργού Παιδείας

Την Πέµπτη 31 ΜαŽου θα χτυπήσει το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για µάθηµα στα γυµνάσια και στις 25 ΜαŽου για τα λύκεια -σηµατοδοτώντας την έναρξη της εξεταστικής περιόδου- σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφαση. Η απόφαση, που εκκρεµούσε για να συµπληρωθεί το παζλ του χρονοδιαγράµµατος της φετινής σχολικής χρονιάς, δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (1322/18-4-2018). Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται ότι η ηµεροµηνία λήξης των µαθηµάτων του διδακτικού έτους 2017-2018 για τα ηµερήσια και εσπερινά Γυµνάσια, Ειδικά Γυµνάσια, Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια και Γυµνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων-Λυκείων (δηµόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ορίζεται η Πέµπτη 31 ΜαŽου 2018. Για τα ηµερήσια και εσπερινά Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια, Ειδικά Λύκεια, Ειδικά Επαγγελµατικά Λύκεια και Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελµατικών Γυµνασίων-Λυκείων (δηµόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, τα τελευταία µαθήµατα θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 25 ΜαŽου 2018.

10 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

Στις 7 και 8 Ιουνίου 2018 θα αρχίσουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις φέτος, για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ, αντίστοιχα, σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική απόφαση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόγραµµα δεν κρύβει εκπλήξεις και, ως είθισται, οι υποψήφιοι θα «µπουν στον στίβο» των εξετάσεων µε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, στις 8 Ιουνίου θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα και στη συνέχεια, από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου, σε µαθήµατα προσανατολισµού. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 19 Ιουνίου, µε το µάθηµα της Βιολογίας (γενικής παιδείας και προσανατολισµού). Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, οι εξετάσεις θα ξεκινήσουν επίσης µε την εξέταση στο µάθηµα της Ελληνικής Γλώσσας, στις 7 Ιουνίου. Στις 9 Ιουνίου θα εξεταστούν στα

Μαθηµατικά (Άλγεβρα) και στο διάστηµα 12-21/6 θα εξεταστούν στα µαθήµατα ειδικότητας. Εξάλλου, οι εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων θα πραγµατοποιηθούν από τις 22 έως και τις 30 Ιουνίου. Πιο συγκεκριµένα, οι εξετάσεις ξεκινούν στις 22 Ιουνίου, µε τα Αγγλικά, ακολουθούν Γερµανικά και Ισπανικά (23/6), ελεύθερο (25/6) και γραµµικό σχέδιο (26/6), τα Γαλλικά (27/6), τα Ιταλικά (28/6) και τέλος, η Αρµονία (29/6) και ο Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (30/6). Όσον αφορά τους υποψηφίους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Τµήµατα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (ΤΕΦΑΑ), θα πρέπει να προχωρήσουν στην υγειονοµική εξέταση και πρακτική δοκιµασία από τις 19 µέχρι και τις 29 Ιουνίου 2018. Σηµειώνεται, ότι η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 π.µ. και οι υπο-

ψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης µέχρι τις 08.00 π.µ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε µαθήµατος είναι τρεις ώρες. Όσον αφορά στα ΕΠΑΛ, για το µάθηµα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες. Στις εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης µέχρι τις 08:00 για τα µαθήµατα µε ώρα εξέτασης 08:30, µέχρι τις 15:00 για το µάθηµα µε ώρα εξέτασης 15:30 και µέχρι τις 09:30 για το µάθηµα µε ώρα εξέτασης 10:00. Η διάρκεια εξέτασης για τα µαθήµατα των ξένων γλωσσών και της Αρµονίας είναι τρεις ώρες, των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραµµικό) είναι έξι ώρες, και του ειδικού µαθήµατος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι περίπου είκοσι λεπτά.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων Κρίσιµα ερωτήµατα της «τελευταίας στιγµής» και οι απαντήσεις τους για την καλύτερη προετοιµασία των µαθητών Στην τελική ευθεία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν µπει οι µαθητές της Γ' Λυκείου, καθώς λήγουν τα µαθήµατα και πάνω από 100.000 παιδιά ξεκινούν έναν µαραθώνιο διαγωνισµών που θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουνίου για την πλειονότητα των µαθητών, µε τα πανελληνίως εξεταζόµενα µαθήµατα να ξεκινούν στις 7 Ιουνίου και να ολοκληρώνονται στις 19 Ιουνίου. Με δεδοµένο ότι φέτος έγιναν πολλές µεµονωµένες αλλαγές όσον αφορά στις Πανελλαδικές αλλά και γιατί συνήθως οι λεπτοµέρειες είναι καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι και να πάνε στους διαγωνισµούς του Ιουνίου πλήρως προετοιµασµένοι. Ο οδηγός αυτός, παρουσιάζει 20 βασικά σηµεία που αφορούν στις Πανελλαδικές µέσω αντίστοιχων ερωτήσεων, µε στόχο να λύσει τις απορίες της τελευταίας στιγµής σε µαθητές αλλά και γονείς. 1. Αν χάσω τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου για λόγους ασθενείας ή άλλους σοβαρούς λόγους (όπως θάνατος συγγενικού προσώπου) τι θα κάνω; Θα λάβεις µέρος στις επαναληπτικές οι οποίες φέτος θα γίνουν τον Σεπτέµβριο. Όµως φέτος οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις προσφέρονται όχι µόνο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ αλλά και των ΕΠΑΛ. Επιπλέον θα ισχύουν και στα ειδικά µαθήµατα και στις πρακτικές δοκιµασίες των ΤΕΦΑΑ, τα οποία µέχρι σήµερα αποκλείονταν, αφού οι επαναληπτικές αφορούσαν µόνο τα µαθήµατα που συνδέονταν µε το απολυτήριο Λυκείου. Οι υποψήφιοι των επαναληπτικών θα εξεταστούν αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα των υποψηφίων των εξετάσεων του Ιουνίου. Πρόκειται για µια διαδικασία εντελώς διακριτή, δηλαδή οι υποψήφιοι διαγωνίζονται για ξεχωριστό αριθµό θέσεων. Έτσι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωµα βάσει των δικαιολογητικών τους να συµµετάσχουν στις επαναληπτικές Πανελλαδικές, εφόσον το ζητήσουν, διαγωνίζονται σε όλα τα µαθήµατα που έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωση του Φεβρουαρίου και όχι µόνο σε όσα απουσίασαν. Ο υποψήφιος που τυχόν απουσιάσει σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα οφείλει να δηλώσει εντός ορισµένης προθεσµίας αν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση θέσης από τη γενική κατηγορία των υποψηφίων και να διεκδικήσει θέση από το ειδικό ποσοστό των ασθενών. ΠροÀπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων των επαναληπτικών σε κάποιο τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν σε αυτές τις εξετάσεις βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων του Ιουνίου στο συγκεκριµένο τµήµα.

2. Αν κάποιος σπάσει το χέρι του λίγο πριν από τις εξετάσεις, µπορεί να εξεταστεί προφορικά; Ναι, µπορεί, αρκεί να το δηλώσει έγκαιρα, έτσι ώστε να εξεταστεί ταυτόχρονα µε τους υπόλοιπους υποψηφίους αφού προφορικές και γραπτές εξετάσεις διεξάγονται µαζί. 3. Ποιες Στρατιωτικές Σχολές δεν θα δεχθούν υποψηφίους; Από το ακαδηµα¿κό έτος 2017-2018 παύει η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας, τη Σχολή Υπαξιωµατικών ∆ιοικητικών και τη Σχολή Ιπταµένων Ραδιοναυτίλων, σύµφωνα µε τον ν. 4407/2016. Φέτος η Σχολή Μονίµων Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) θα δεχθεί τους πρώτους σπουδαστές της. 4. Μέχρι πότε µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν αιτήσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές; Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν µέχρι την Παρασκευή 19 ΜαŽου, ενώ οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό έχουν προθεσµία µέχρι την Τρίτη 25 Ιουλίου (ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας). 5. Πότε µπορεί να βγει ένας υποψήφιος από την αίθουσα; Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόµενους να βγουν από την αίθουσα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή καλείται ο εφεδρικός-αναπληρωµατικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόµενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων. 6 .Μπορεί ένας υποψήφιος να ζητήσει να δει το γραπτό του; Κατά την περίοδο των εξετάσεων αυτό απαγορεύεται. Μετά την έκδοση των αποτελεσµάτων µπορεί να κάνει σχετική αίτηση και να πληρώσει ένα παράβολο που θα του επιτρέψει να δει το γραπτό ή τα γραπτά του. 7. Πώς γίνεται η κατανοµή των υποψηφίων στις αίθουσες; Η κατανοµή των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης για τα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα γίνεται µε αλφαβητική σειρά. 8. Τι δεν πρέπει να φέρουν µαζί τους οι υποψήφιοι; Βιβλία, τετράδια, σηµειώσεις, διορθωτικό υγρό ή ταινία, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές µηχανές, ηλεκτρονικά µέσα µετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας. 9. Πότε µηδενίζεται ένα γραπτό; Αν ο υποψήφιος φέρει στην αίθουσα στην οποία εξετάζεται αντικείµενο ή κινητό ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης

από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σηµειώσεις ή από γραπτό δοκίµιο άλλου εξεταζόµενου, ή θορυβεί και δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή εµποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζοµένων ή δολιεύεται µε άλλο τρόπο την εξέτασή του, αποµακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης µε αιτιολογηµένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και το γραπτό δοκίµιο βαθµολογείται από τη Λυκειακή Επιτροπή µε τον κατώτερο βαθµό µηδέν (0). 10. Πότε γίνεται αναβαθµολόγηση σε ένα γραπτό; Αν η διαφορά µεταξύ των βαθµολογιών του α' και β' βαθµολογητή είναι µεγαλύτερη από δώδεκα µονάδες στην κλίµακα 0-100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου οι βαθµοί και των δύο βαθµολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθµολόγηση σε τρίτο βαθµολογητή (αναβαθµολογητή). Ο τρίτος βαθµολογητής (αναβαθµολογητής), ο οποίος επιλέγεται µεταξύ των βαθµολογητών µε µεγαλύτερη εκπαιδευτική εµπειρία, διορθώνει το γραπτό δοκίµιο µε µαύρο στυλό και αναγράφει αριθµητικώς και ολογράφως στο ειδικό πλαίσιο του γραπτού δοκιµίου τον βαθµό αναβαθµολόγησης. Τελικός γραπτός βαθµός του γραπτού δοκιµίου σε περίπτωση αναβαθµολόγησής του είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσµατος των δύο µεγαλύτερων βαθµών των βαθµολογητών δια του δέκα (10). Τι ισχύει για τους υποψηφίους ΤΕΦΑΑ και σχολών ενστόλων Το πέµπτο µάθηµα καθώς και η συµµετοχή στα ειδικά µαθήµατα αποτελούν επίσης σηµεία ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους, ενώ οι διαδικασίες που προβλέπονται για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές και στα ΤΕΦΑΑ απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. 11. Υποψήφιοι ΤΕΦΑΑ Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συµµετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποχρεωτικά θα συµµετάσχουν και στις πρακτικές δοκιµασίες (υγειονοµική εξέταση και αγωνίσµατα). 12. Υποψήφιοι για σχολές ενστόλων Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις σχολές αυτές πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στα σώµατα σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρµόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. 13. Τι ισχύει φέτος για τους υποψηφίους του 10% Όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, θα υποβάλουν απευθεί-

ας µηχανογραφικό δελτίο τον Ιούλιο όταν ανακοινωθούν οι σχετικές προθεσµίες. 14. ∆ήλωσα συµµετοχή σε ειδικό µάθηµα αλλά τελικά το µετάνιωσα. Αν δηλώσατε εξέταση σε ειδικό µάθηµα και τελικά δεν θα εξεταστείτε, απλώς θα αποκλειστείτε από τα τµήµατα που απαιτούν εξέταση σε αυτό. 15. ∆ήλωσα συµµετοχή σε 5ο µάθηµα αλλά τελικά δεν προσήλθα για εξέταση. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Αν υποψήφιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε µάθηµα και δεν προσέλθει στην εξέταση, τότε θεωρείται ότι εξετάστηκε και πήρε γραπτό βαθµό µηδέν (0). Τα µόρια για κάθε πεδίο προκύπτουν από τα τέσσερα µόνο µαθήµατα του κάθε πεδίου. 16. Πέρα από τη δήλωση συµµετοχής σε ειδικό µάθηµα, υπάρχει και κάποια άλλη προ‚πόθεση για να συµµετάσχω στις διαδικασίες εισαγωγής σε τµήµα που απαιτεί εξέταση σε ειδικό µάθηµα; Για να µπορέσει τελικά να συµµετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τµήµατα, απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά µαθήµατα (βαθµολογική βάση του 10 µε άριστα το 20). 17. Επιθυµώ να είµαι υποψήφιος για τα ΤΕΦΑΑ. Πότε θα καταθέσω τη σχετική αίτηση; Για να είστε υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση στις επιτροπές υγειονοµικής εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας που θα πληροφορηθείτε από το σχολείο σας την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2017) και να συµµετάσχετε στις πρακτικές δοκιµασίες (αγωνίσµατα). 18. Θέλω να διεκδικήσω συµµετοχή µε το 10% στις Στρατιωτικές Σχολές. Αρκεί µόνο η κατάθεση του µηχανογραφικού; Όχι, δεν αρκεί µόνο η κατάθεση του µηχανογραφικού. Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων που επιθυµούν να συµπεριλάβουν στις προτιµήσεις τους Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνοµικές Σχολές, Σχολή Ανθυποπυραγών (ΜΟΝΟ για πυροσβέστες) ή Σχολές Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού θα πρέπει εν τω µεταξύ να έχουν παρακολουθήσει τις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρµόδιων υπουργείων και να έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε υποχρεωτικά να περάσουν τις προκαταρκτικές εξετάσεις αυτών των σχολών. 19. Πόσοι είναι οι υποψήφιοι συνολικά; Λίγο παραπάνω από 103.000. 20. Πόσοι θα εισαχθούν στα ΑΕΙ; Φέτος θα εισαχθούν στα ΑΕΙ συνολικά 70.726 φοιτητές, εκ των οποίων οι 43.758 στα πανεπιστήµια και οι 26.968 στα ΤΕΙ. Πηγή: Έθνος

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ∆ραµατική η µείωση των βροχοπτώσεων του φετινού χειµώνα στην Κρήτη Η χειµερινή περίοδος που πέρασε ήταν από τις πιο ξηρές στην καταγεγραµµένη ιστορία. Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης Κατά 75% είναι µειωµένες φέτος οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη σε σχέση µε το µέσο όρο της τελευταίας 7ετίας και µε βάση τα δεδοµένα 35 µετεωρολογικών σταθµών από µετρήσεις που αφορούν µέχρι και τον περασµένο Ιανουάριο. Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά και ιδιαιτέρως ανησυχητικά αν υπολογιστούν οι ελάχιστες βροχές που έπεσαν το τρίµηνο που ακολούθησε µέχρι σήµερα. Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι διανύουµε το τρίτο κατά σειρά έτος µε µειωµένες βροχές. Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆/νσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης το τελευταίο έτος που χαρακτηρίστηκε υγρό µε σηµαντικές βροχοπτώσεις, ήταν το 12µηνο (Σεπτέµβριος 2014 – Αύγουστος 2015). Από εκεί κι έπειτα ακολούθησαν δύο ξηρά έτη από Σεπτέµβριο 2015 έως και τον Αύγουστο του 2017. Η φετινή χρονιά, χαρακτηρίζεται – σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά – ως πολύ ξηρό έτος, αφού οι βροχές που έπεσαν στην Κρήτη τους µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο είναι ελάχιστες.

12 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ενδεικτικό είναι ότι από τον Σεπτέµβριο 2017 µέχρι και τον Μάρτιο 2018 έπεσαν µόλις 3,8 δισ. κυβικά µέτρα νερού, ενώ το χαρακτηρισµένο ως ξηρό έτος 19891990 η ποσότητα των βροχοπτώσεων ήταν 4,1 δισ. κ.µ! Όσο για καλό βροχοµετρικά έτος 2002-2003, η ποσότητα ήταν 12 δισ. κµ.µ. Τα προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης της λειψυδρίας που προτείνει η ∆/νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης διοίκησης Κρήτης αφορούν στην διατήρηση της προσφοράς νερού, στην ελάττωση της ζήτησης και στον περιορισµό της σπατάλης του. Στο πλαίσιο αυτών, πρέπει να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των υδραυλικών έργων, η ετοιµότητα σε εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, η συστηµατική παρακολούθηση των δικτύων για τυχόν διαρροές και η ετοιµότητα του τεχνικού προσωπικού για την άµεση αντιµετώπισή τους. Η ενηµέρωση των χρηστών του νερού θα πρέπει να είναι συνεχής και εξαντλητική για σηµαντικότητα του προβλήµατος που θα αντιµετωπίσουν το επόµενο διάστηµα. Να γίνεται προληπτικός έλεγχος δεξαµενών και δικτύων για διαρροές και επιδιορθώσεις.

✤ Οι χώροι και οι ηµέρες τέλεσης

πολιτικών γάµων στον ∆ήµο Χανίων Οι µελλόνυµφοι θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν συµβολικές τοποθεσίες, όπως ο Προφήτης Ηλίας, οι Άγιοι Απόστολοι και η πύλη Σαµπιονάρα Τους χώρους και τις ηµέρες τέλεσης των πολιτικών γάµων στον ∆ήµο Χανίων όρισε, µε απόφασή του, ο δήµαρχος Χανίων Τάσος Βάµβουκας. Αναλυτικότερα: Α. ∆ηµοτικά κτίρια: 1. Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων – ∆ηµαρχείο Χανίων. 2. Αύλειος χώρος ∆ηµαρχείου Χανίων. Ως τακτές ηµέρες της εβδοµάδας

για την τέλεση των πολιτικών γάµων στους ανωτέρω χώρους (δηµοτικά κτίρια) ορίζονται: ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από 12:00 έως 14:00 για όλο το έτος Σάββατο και Κυριακή από 11:00 έως 12:00 για όλο το έτος. Β. ∆ηµοτικοί κοινόχρηστοι χώροι: 1. Πάρκο Βίλας Κούνδουρου. 2. Πάρκο Νέας Χώρας πλησίον Κολυµβητηρίου. 3. Πύλη Σαµπιονάρα. 4. ΣΟ∆Υ Προφήτη Ηλία.

5. Άγιοι Απόστολοι. Ως τακτές ηµέρες της εβδοµάδας για την τέλεση των πολιτικών γάµων στους ανωτέρω χώρους (δηµοτικοί κοινόχρηστοι χώροι) ορίζονται: Σάββατο και Κυριακή από 18:00 έως 20:00 από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους. «Κάθε προηγούµενη απόφαση αναφορικά µε το θέµα της παρούσας παύει να ισχύει», καταλήγει η απόφαση του κ. Βάµβουκα.

Τα µέτρα ελάττωσης της ζήτησης περιλαµβάνουν: -έλεγχο και συστηµατική καταγραφή της στάθµης των πηγών υπόγειων και επιφανειακών. -καθορισµό προστίµων για την αλόγιστη χρήση νερού -καθορισµό ελλειµµατικής άρδευσης -περιορισµό εποχιακών υδροβόρων καλλιεργειών -ενηµέρωση από τους ξενοδόχους στους πελάτες τους για περιορισµό της κατανάλωσης νερού. Τα κατασταλτικά µέτρα τώρα αφορούν στην -απαγόρευση των ποτισµάτων και στην επιβολή προστίµων -στην επιβολή και τήρηση της ελλειµµατικής άρδευσης ανά καλλιέργεια και περιοχή -στην απαγόρευση πλύσης αυτοκινήτων και κοινόχρηστων χώρων. -στις περιοδικές διακοπές νερού -στην εφαρµογή κλιµακωτού τιµολογίου -στην εφαρµογή µε όρους της δυνατότητας ανόρυξης µικρών ιδιόκτητων γεωτρήσεων. Τέλος εκτός από απ’ όλα αυτά προτείνεται οι αρµόδιες υπηρεσίες να εντατικοποιήσουν τον έλεγχο τήρησης των όρων των αδειών χρήσης νερού για τις ιδιωτικές γεωτρήσεις και ειδικότερα της απολήψιµης ποσότητας.

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆ ∆ιευκρινήσεις από τον οργανισµό για τους όρους και τις προ^ποθέσεις χορήγησης

∆ιευκρινίσεις δίνει ο ΟΑΕ∆ σχετικά µε το επίδοµα που λαµβάνει ο εγγεγραµµένος άνεργος από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, σύµφωνα µε τον Νόµο 4430/2016. Συγκεκριµένα, µε την εγκύκλιο του ο ΟΑΕ∆ διευκρινίζει ότι, όσοι άνεργοι συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης θα διατηρούν, υπό προÀποθέσεις το δικαίωµα να λαµβάνουν το επίδοµα τακτικής και µακροχρόνιας ανεργίας και την ιδιότητα του ανέργου. Οι τρεις προ‚ποθέσεις : -Όσοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων για 4 µήνες τουλάχιστον -Να έχουν δηλώσει τα στοιχεία του προγράµµατος στο οποίο θα συµµετέχουν -Να έχουν παρέλθει δύο ηµερολογιακά έτη από την προηγούµενη συµµετοχή

14 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

τους σε πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης. Η νέα ρύθµιση φέρνει σηµαντικές αλλαγές για τους ανέργους που συµµετέχουν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης. - Ο χρόνος κατάρτισης λογίζεται πλέον και ως χρόνος ανεργίας, καθώς οι άνεργοι που συµµετείχαν σε αντίστοιχα προγράµµατα, σύµφωνα µε τον παλιό νόµο, παρέµεναν εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του Οργανισµού, αλλά ο χρόνος κατάρτισης δεν προσµετρούνταν ως χρόνος ανεργίας. - Οι επιδοτούµενοι άνεργοι µπορούν να παίρνουν ταυτόχρονα το επίδοµα ανεργίας και την αποζηµίωση από την συµµετοχή τους στο πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης.Αντίθετα, ο παλιότερος νόµος προέβλεπε συµψηφισµό επιδόµατος και αποζηµίωσης.

Ωστόσο διευκρινίζεται ότι, για τους µακροχρόνια ανέργους οι προ‚ποθέσεις είναι δύο: - Η πρώτη (εγγραφή για τουλάχιστον 4 µήνες στο µητρώο ανέργων) πληρούται εξ ορισµού. - Οι µακροχρόνια άνεργοι για να διατηρήσουν την ιδιότητα του ανέργου και το επίδοµα µακροχρόνιας ανεργίας κατά τη διάρκεια τις κατάρτισης και να λάβουν τις όποιες κοινωνικές παροχές (φοροαπαλλαγές, κοινωνικό τιµολόγιο ρεύµατος κλπ) θα πρέπει να προσκοµίσουν µια δήλωση στον ΟΑΕ∆ για το πρόγραµµα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης στο οποίο θα συµµετέχει, µε τον περιορισµό της µη συµµετοχής του σε αντίστοιχο πρόγραµµα τα δύο τελευταία χρόνια. Επισηµαίνεται ότι, οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόµενες προÀποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραµµα και έχουν δικαίωµα επανεγγραφής στο µητρώο ανέργων µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Όσον αφορά στους άνεργους που συµµετείχαν σε προγράµµατα εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης πριν από την ψήφιση του νόµου (Οκτώβριος του 2016), η µεταβατική διάταξη προβλέπει ότι εφόσον δηλώσουν τα προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν τους αναγνωρίζεται ο χρόνος κατάρτισης ως χρόνος ανεργίας και κρατούν τυχόν επιδόµατα που έχουν λάβει χωρίς καµία προÀπόθεση. Η καταληκτική ηµεροµηνία δήλωσης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2017.


Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 15


16 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018


Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ηµερών µετά τη λήξη της εξέτασης. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων πραγµατοποιείται από τον υποψήφιο µόνο του επί της εκπαιδευτικής µοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού µοτοποδηλάτου και στα δύο στάδια. Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή. Κατά τη διενέργεια δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρίσταται εντός του οχήµατος ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών.

✤ ∆ίπλωµα οδήγησης: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές

για την απόκτηση ή την ανανέωσή του

Θα µπορούν να οδηγούν µε συνοδεία και οι 17χρονοι. Οι εξετάσεις θα διενεργούνται µέσω πλήρως ηλεκτρονικού τρόπου Μέσα στο Μάιο αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νοµοσχέδιο µε το οποίο αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαµε µέχρι σήµερα στον τρόπο που οι υποψήφιοι οδηγοί έδιναν εξετάσεις για την απόκτηση διπλώµατος οδήγησης (ή ανανέωσης αυτού). Το σχέδιο Νόµου για το νέο σύστηµα εξετάσεων έδωσε τη ∆ευτέρα (30/4) στη δηµοσιότητα για διαβούλευση το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Εντός των επόµενων ηµερών θα κληθούν όλοι οι αρµόδιοι φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους προκειµένου µέσα στον Μάιο να προχωρήσει η ψήφιση του Νοµοσχεδίου µε την εφαρµογή ταυτόχρονα και των απαραίτητων µεταβατικών διατάξεων που απαιτούνται για την οµαλή µετάβαση στο Νέο Σύστηµα εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών. Στο σχέδιο νόµου προβλέπεται η απόκτηση διπλώµατος οδήγησης από την ηλικία των 17 ετών, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα. Η απόκτηση διπλώµατος σε αυτή την ηλικία θα αφορά σε συνο-

18 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

δευόµενη οδήγηση και θα προÀποθέτει τόσο την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση από επαγγελµατία εκπαιδευτή αλλά και την τουλάχιστον έξι µηνών και 100 ωρών συνοδευόµενη οδήγηση πριν την εξέταση για απόκτηση κανονικού διπλώµατος στα 18. Παράλληλα προβλέπει και αλλαγές στις κατηγορίες διπλωµάτων οδήγησης καθώς και µεταβατικό στάδιο εφαρµογής, µε στόχο να αντιµετωπιστούν και τα φαινόµενα διαφθοράς. Σε ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται πως «στόχος µας, η δηµιουργία ενός αξιόπιστου, διαφανούς και λειτουργικού συστήµατος, µε αξιοποίηση της τεχνολογίας και την καθιέρωση αδιάβλητων διαδικασιών. Εντός του επόµενου 10ηµέρου θα κληθούν όλοι οι αρµόδιοι φορείς να διατυπώσουντις απόψεις τους, προκειµένου εντός του ΜαSου να προχωρήσει η ψήφιση του Νοµοσχεδίου µε την εφαρµογή ταυτόχρονα και των απαραίτητων µεταβατικών διατάξεων που απαιτούνται για τηνοµαλήµετάβασηστο Νέο Σύστηµα εξετάσεων οδηγών και υποψήφιων οδηγών».

Η διαδικασία Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου: Κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός «υποβάλλεται πρώτα σε θεωρητική εξέταση, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα II του άρθρου 21 του π.δ.51/2012 (Α΄101) καθώς και στο άρθρο 24 της υ.α.50984/7947/2013 (Β'3056). Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση ακολουθεί η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς για την κατηγορία οδήγησης που έχει αιτηθεί ο υποψήφιος οδηγός». Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς «διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία διεξάγονται σε διαφορετικές ηµέρες. Στο πρώτο στάδιο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (ΠΟΡΕΙΑ) του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού και εφόσον ολοκληρώσει µε επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, εφόσον απαιτείται, προκειµένου να διενεργηθούν οι απαιτούµενες ειδικές δοκιµασίες. Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού στο δεύτερο στάδιο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς, στην επανεξέταση, ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός επανεξετάζεται και στο πρώτο στάδιο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς. Μετά και την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς και των δύο σταδίων όπου απαιτείται, άλλως, µόνο µετά την επιτυχή δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς του πρώτου σταδίου, χορηγείται η άδεια οδήγησης για την κατηγορία της οποίας έχει αιτηθεί ο ενδιαφερόµενος, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 και µε την προÀπόθεση της οριστικής απόρριψης της τυχόν κατ’ άρθρο 7 υποβληθείσας καταγγελίας η οποία υποβάλλεται από τον εξεταζόµενο εντός προθεσµίας δυο (2) εργάσιµων

Τα οχήµατα Για τη διενέργεια δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, οι εκπαιδευτές παραχωρούν προσωρινά τη χρήση των οχηµάτων και των µοτοσικλετών στην Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση που δεν τα παραχωρήσουν, οι υποψήφιοι των σχολών δεν µπορούν να συµµετάσχουν στις εξετάσεις. Οι προδιαγραφές των εκπαιδευτικών οχηµάτων, που χρησιµοποιούνται στις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, και καθορίζονται στην Υ.Α. 58930/480/1999 (Β΄ 526), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 71541/8364/2001(Β’ 1533), συµπληρώνονται ως εξής: α) Κάθε εκπαιδευτικό όχηµα που συµµετέχει στις εξετάσεις πρέπει απαραίτητα να διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση µε οιονδήποτε αποδεκτό και αποτελεσµατικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται αδιάλειπτη σύνδεση αυτού µε το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών ως αυτό προσδιορίζεται από τον παρόντα νόµο. β) Εντός του οχήµατος πρέπει να τοποθετείται κάµερα µε µικρόφωνο, που να εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καµπίνα του οχήµατος ή τις θέσεις ανάβασης των µοτοσικλετών και να είναι διασυνδεδεµένη αδιάλειπτα µε το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια της εξέτασης. γ) Είναι υποχρεωτική η γραπτή ανακοίνωση σε ευδιάκριτο σηµείο ότι ο χώρος του οχήµατος βιντεοσκοπείται και η διαδικασία εξέτασης µεταδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου. Ασφαλιστική κάλυψη υποψηφίων οδηγών Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασής τους υποχρεούνται σε ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου ή κατόχου των οχηµάτων. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να περιλαµβάνει την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωµατικής βλάβης, ή ζηµιών σε πράγµατα, περιλαµβανόµενης και της χρηµατικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Το ασφαλιστήριο συµβόλαιο από τον υποψήφιο οδηγό µε τις ανωτέρω καλύψεις προσκοµίζεται πριν την έναρξη της πρακτικής του εκπαίδευσης.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Όλα καταγράφονται ηλεκτρονικά Η θεωρητική εξέταση και η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών µοτοποδηλάτων, µοτοσικλετών και αυτοκινήτων, µεταδίδεται σε πραγµατικό χρόνο και καταγράφεται µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων. Το καταγεγραµµένο υλικό της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς προστατεύεται αυστηρά από οποιαδήποτε παρέµβαση και µε ευθύνη του εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών και της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας µεταφορτώνεται αµελλητί, σε διαδικτυακή εφαρµογή την ίδια ηµέρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7. Το καταγεγραµµένο υλικό αποτελεί συνοδευτικό υλικό της συγκεκριµένης δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς που καταγράφηκε για ενδεχόµενη αξιολόγηση σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Το καταγεγραµµένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό υλικό: α) από τον χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία. β) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απεικονίζονται όλοι οι συµµετέχοντες στη διαδικασία. γ) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήµατος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο που κινείται το εκπαιδευτικό όχηµα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εξεταστή µη ενεργοποίηση της καταγραφής υλικού µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων σε οποιαδήποτε στάδιο της θεωρητικής εξέτασης ή της εξέτασης δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, η εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών δεν άρχεται µέχρι την ενεργοποίησή τους. Η περίπτωση διενέργειας εξέτασης χωρίς τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων συνιστά δηµιουργία εµποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου και κατατάσσεται στις πολύ σοβαρές παραβάσεις, επισύρει στους εµπλεκόµενους, πλην του αξιολογητή, τις διοικητικές κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικοί χώροι Οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς διενεργούνται µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων

Οδηγών όπου υπάρχουν, οι οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όµορη Περιφερειακή Ενότητα.. Οι ειδικές δοκιµασίες προσόντων και συµπεριφοράς σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή πίστες, πραγµατοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή εντός ή επί του εκπαιδευτικού οχήµατος. Οι παραπάνω ειδικές δοκιµασίες δύνανται να διενεργούνται µε τη χρήση ηλεκτρονικού συστήµατος αυτόµατης καταγραφής των δεδοµένων της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς και αυτόµατης εξαγωγής του αποτελέσµατος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, ρυθµίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του πρότυπου ειδικά διαµορφωµένου χώρου για τη διενέργεια των ειδικών δοκιµασιών της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς. 3. Μέχρι τη δηµιουργία ενιαίων ειδικά διαµορφωµένων χώρων διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, οι ειδικές δοκιµασίες των δίκυκλων συνεχίζουν να διεξάγονται στους υφιστάµενους χώρους. Το µεταβατικό στάδιο Για το έργο δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς: α. Από την ισχύ του παρόντος έως και ένα (1) µήνα µετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, διενεργείται, ως εξής: αα) Από έναν εξεταστή , υποχρεωτικά µέσω κλήρωσης από τους υφιστάµενους εξεταστές την 30 Σεπτεµβρίου 2018, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υ.α.50984/7947/2013 (Β΄3056). αβ) Η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιείται µε την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή εντός του εκπαιδευτικού οχήµατος κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου και µε τον υποψήφιο οδηγό µόνο του εντός του εκπαιδευτικού οχήµατος κατά τη διενέργεια του δευτέρου σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχηµα κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου εξέτασης υποψηφίου οδηγού και οδηγού, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό µαθήµατα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. αγ) Τα δύο στάδια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς πραγµατοποιούνται την ίδια µέρα και από τους ίδιους εξεταστές. Κατά τα λοιπά η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς διενεργείται όπως και µέχρι την 30 Σεπτεµβρίου 2018 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υ.α.50984/7947/2013

(Β΄3056). β. Ένα (1) µήνα µετά την έκδοση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών της παραγράφου 2 του άρθρου 3 έως και πέντε (5) µήνες µετά την ισχύ του παρόντος, το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, διενεργείται, ως εξής: βα) Από έναν (1) εξεταστή, της οικείας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών µε κύριο και αποκλειστικό έργο, , µέσω κλήρωσης από εξεταστές που ορίζονται σύµφωνα µε την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 3 του άρθρου 3. ββ) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (αβ) και (αγ) της παραγράφου 1α. γ. Πέντε (5) µήνες µετά την ισχύ του παρόντος έως και την εφαρµογή της εποπτείας στο µεταβατικό στάδιο, το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, διενεργείται, ως εξής: γα) Εφαρµόζεται η διενέργεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς σε δύο διακριτά στάδια κατά τα οριζόµενα στις παραγράφου 2 και 3 του Άρθρου 4. Οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς διενεργούνται µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών όπου υπάρχουν ή σε οδούς που επιλέγονται κατάλληλα από τις οικείες ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών ώστε να

πληρούνται οι προÀποθέσεις διενέργειας των αναφερόµενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 ειδικών δοκιµασιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισµοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπολοίπων οχηµάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιµασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.2696/1999 (Α΄57) όπως ισχύει (Κ.Ο.Κ.). γβ) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (αβ) της παραγράφου 1α και (βα) της παραγράφου 1β. δ. Μετά την εφαρµογή του µεταβατικού σταδίου της άσκησης της εποπτείας το έργο της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, διενεργείται, ως εξής: δα) Εφαρµόζεται η διενέργεια της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς από ένα εξεταστή µε κύριο και αποκλειστικό έργο της οικείας ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, µέσω κλήρωσης από εξεταστές που ορίζονται σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3. δβ) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (αβ) της παραγράφου 1α και (γα) της παραγράφου 1γ. ε. Είκοσι (20) µήνες µετά την ισχύ του παρόντος οι ειδικές δοκιµασίες της δοκιµασίας προσόντων και συµπεριφοράς διενεργούνται υποχρεωτικά µέσα σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών όπου υπάρχουν.

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τι ζητά ο Συνήγορος του Καταναλωτή από ΕΛΤΑ- ∆ΕΗ για τους λογαριασµούς που έχουν εξοφληθεί Αποδέκτης πολλών αναφορών καταναλωτών έχει γίνει το τελευταίο διάστηµα η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Καταναλωτή, σχετικά µε την καθυστέρηση απόδοσης από τα ΕΛΤΑ των χρηµατικών ποσών, τα οποία έχει εισπράξει για λογαριασµό της ∆ΕΗ σε εξόφληση των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας Η καθυστέρηση αυτή, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Συνήγορου του Καταναλωτή προς τα ΕΛΤΑ και τη ∆ΕΗ, η οποία είναι συχνά µεγάλη, έχει ως αποτέλεσµα την απώλεια της «έκπτωσης συνέπειας» (15%) που χορηγείται στον καταναλωτή σε περίπτωση έγκαιρης εξόφλησης, καθώς και το σηµαντικότερο, τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Οι καταναλωτές, αν και διαθέτουν τις αποδείξεις εµπρόθεσµης εξόφλησης των λογαριασµών τους – και παρότι έχουν πληρώσει και σχετική προµήθεια στα ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες τους, ώστε να διασφαλίσουν το εµπρόθεσµο της εξόφλησης του λογαριασµού τους – επωµίζονται τις δυσµενείς συνέπειες ενός προβλήµατος που αφορά τις σχέσεις της ∆ΕΗ µε έναν από τους επίσηµους συνεργάτες της. Όπως σηµειώνει η ανεξάρτητη αρχή στην επιστολή της τόσο προς τη ∆ΕΗ όσο και προς τα ΕΛΤΑ, σε κάποιες περιπτώσεις πρόκειται για ευάλωτους καταναλωτές (ηλικιωµένους, χρονίως πάσχοντες κλπ.), οι οποίοι ταλαιπωρούνται, αναζητώντας το λόγο για τον οποίο στερούνται της «έκπτωσης συνέπειας» του 15% και καλούνται να ξαναπληρώσουν ποσά που έχουν ήδη καταβάλει. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της η ανεξάρτητη αρχή ζητάει από τα ΕΛΤΑ:

– Να γίνει ειδική ενηµέρωση της ∆ΕΗ από τα ΕΛΤΑ, σε περίπτωση καθυστέρησης απόδοσης χρηµατικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί εµπροθέσµως από τους καταναλωτές, κατά προτίµηση µε ηλεκτρονικά µέσα και χωρίς να χρειάζεται η µαζική προσέλευση των καταναλωτών στα κατά τόπους καταστήµατα, ώστε να µην προχωρήσει η εταιρεία στη λήψη µέτρων σε βάρος τους.

– Ενηµέρωση του Συνήγορου του Καταναλωτή, σχετικά µε τους λόγους της µη απόδοσης ή της µη έγκαιρης απόδοσης των ποσών που έχουν καταβληθεί από τους καταναλωτές προς τα ΕΛΤΑ,

– τις άµεσες ενέργειες των ΕΛΤΑ σχετικά µε την αποκατάσταση της τακτικής και εµπρόθεσµης απόδοσης των καταβολών των καταναλωτών που εισπράττει για λογαριασµό της ∆ΕΗ.

Επιπλέον ζητάει από τη ∆ΕΗ: – Να προβεί σε αναστολή των µέτρων αξίωσης των σχετικών οφειλών, κατόπιν ειδικής ενηµέρωσης από τα ΕΛΤΑ ή από τους καταναλωτές για τις περιπτώσεις καθυστέρησης εκ µέρους της στην απόδοση των ποσών που εισέπραξε για λογαριασµό της ∆ΕΗ. – Να µεριµνήσει για την απρόσκοπτη χορήγηση των «εκπτώσεων συνέπειας» επί εµπρόθεσµης εξόφλησης (15%), εφόσον διαπιστώνεται ότι οι τυχόν καθυστερήσεις έγιναν χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών, προβαίνοντας σε σχετικές ανακοινώσεις προς τους καταναλωτές, ιδίως ως προς τους προτεινόµενους τρόπους εξόφλησης των λογαριασµών. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δηλώνει ότι επφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο της διευρεύνηση του θέµατος.

✤ Εβδοµάδα εθελοντισµού για το παιδί

από τις 20 ως τις 27 Μαίου στα Χανιά

Εβδοµάδα εθελοντισµού για το παιδί, θα πραγµατοποιηθεί στα Χανιά από τις 20 ως τις 27 Μαίου, µε πρωτοβουλία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης Σκοπός της εβδοµάδας εθελοντισµού για το παιδί είναι η συνάντηση εθελοντικών σωµατείων και άλλων φορέων παιδικής µέριµνας µε την προοπτική µεταξύ τους συνεργασίας, ενηµέρωσης του κοινού και προσέλκυσης νέων εθελοντών, αναδόχων και υποστηρικτών. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγµατοποιηθεί σειρά ανοικτών οµιλιών για το παιδί και τον εθελοντισµό µε στόχο την ενίσχυση της δράσης των συµµετεχόντων φορέων στα Χανιά, την ενδυνάµωση των εθελοντών και την καλλιέργεια πνεύµατος αλληλεγγύης προς όφελος των παιδιών και νέων που διαβιούν σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας.

20 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στην Πύλη Σαµπιονάρα µε ελεύθερη είσοδο για το κοινό.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πώς η κλιµατική αλλαγή απειλεί

παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας Επιστήµονες προβλέπουν άνοδο της στάθµης της θάλασσας µέχρι και δύο µέτρα και αύξηση της θερµοκρασίας έως 4,5 βαθµούς

Άµεσες και έµµεσες επιδράσεις αναµένεται να έχει στην Ελλάδα η κλιµατική αλλαγή, µε άνοδο της στάθµης της θάλασσας, µείωση των βροχοπτώσεων καθι αύξηση της θερµοκρασίας, µεταξύ άλλων. Όπως εξηγεί στο Αθηνα¿κό Πρακτορείο Ειδήσεων ο καθηγητής του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατµόσφαιρας Αθανάσιος Αργυρίου, όσον αφορά τις άµεσες επιδράσεις, «λόγω της εκτεταµένης ακτογραµµής της χώρας, πολλές περιοχές διατρέχουν κίνδυνο από την αύξηση της στάθµης της θάλασσας, η οποία εκτιµάται από 0,2 έως 2 µέτρα». Επίσης, αναφέρει ότι «αναµένεται µείωση των βροχοπτώσεων µεταξύ 5% έως 9%, αύξηση της θερµοκρασίας κατά 3 µε 4,5 βαθµούς Κελσίου, αύξηση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς και αύξηση της έντασης των µελτεµιών». Όµως, όπως σηµειώνει, «οι δύο τελευταίες, µπορούν να επιδράσουν θετικά στην παραγωγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας». Ταυτόχρονα, ο καθηγητής Αργυρίου λέει ότι «υπάρχουν και έµµεσες επιδράσεις, που είναι απόρροια των άµεσων σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας της χώρας, όπως η γεωργία, ο τουρισµός, οι µεταφορές κλπ, αλλά και στην υγεία, δηλαδή ευνο¿κότερο κλίµα για την ανάπτυξη παρασίτων ή εντόµων - φορέων ασθενειών, όπως τα κουνούπια». Όσον αφορά τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και περιουσιών από τα ακραία καιρικά φαινόµενα, τονίζει ότι «κατ' αρχήν χρειάζεται προσήλωση σε πολιτικές οι οποίες συµβάλλουν στον περιορισµό των αιτίων της κλιµατικής αλλαγής».

Αυτό, όπως εξηγεί, έχει δύο σκέλη: «Αφενός µεν άµεση εφαρµογή των πολιτικών αυτών σε εθνικό επίπεδο και αφετέρου, πολιτική πίεση της Ελλάδος στους διεθνείς οργανισµούς για την αυστηρή εφαρµογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος». Ταυτοχρόνως, προσθέτει, ότι «η χώρα πρέπει να βελτιώνει διαρκώς τις υποδοµές υγείας και πρόληψης, ώστε να βρεθεί προετοιµασµένη για να µπορεί να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις στην υγεία». Σε πρόσφατη ηµερίδα που έγινε στο Πανεπιστήµιο Πατρών, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μετεωρολογίας, ο κ. Αργυρίου έκανε λόγο για ευφυή διαχείριση του κλίµατος, αλλά και για ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Όπως λέει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, «αυτό µπορεί να γίνει µε ανάπτυξη των υπηρεσιών και ταυτόχρονη αύξηση των επιστηµόνων που ασχολούνται µε τη µετεωρολογία, αφού το κλίµα είναι το πρώτο βήµα για την δηµιουργία κλιµατικώς ευφυών κοινωνιών.» Ακόµη, τονίζει ότι «η ποιότητα των µετεωρολογικών δεδοµένων πολλών χωρών δεν επιτρέπει την παροχή εξελιγµένων κλιµατικών υπηρεσιών, απαραίτητων για τη λήψη των σχετικών πολιτικών αποφάσεων, αλλά και την οργάνωση δράσεων των διαφόρων φορέων». Αναφερόµενος στον τοµέα της γεωργίας, ο σηµειώνει τονίζει ότι «είναι ένας χαρακτηριστικός τοµέας, πολύ ευαίσθητος στην κλιµατική αλλαγή» και όπως επισηµαίνει «η επιστήµη της µετεωρολογίας και του κλίµατος µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην έγκαιρη προειδοποίηση περιόδων έλλειψης τροφής». Σύµφωνα µε τον καθηγητή, «οι αγροµετεωρολόγοι µπορούν να παρέχουν πληροφορίες για τις τάσεις του καιρού αρκετούς

µήνες πριν και ως εκ τούτου η ευφυής διαχείριση του κλίµατος επιτρέπει στους αγρότες να αποφασίσουν για το είδος της καλλιέργει-

ας, το πότε πρέπει αυτή να γίνει, το ποσό της άρδευσης που θα απαιτηθεί, πότε πρέπει να γίνει η συγκοµιδή, κλπ».

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ΙΟΒΕ: Άδικο και αναποτελεσµατικό το φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα «Τιµωρεί» όσους έχουν όρεξη και µεράκι να δουλέψουν. Τι προτείνουν επιστηµονικοί φορείς στην Ελλάδα, για ένα πιο δικαιότερο σύστηµα

«Άδικο και αναποτελεσµατικό» χαρακτηρίζει το σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος της Ελλάδας νέα έρευνα της διαΝΕΟσις και του ΙΟΒΕ, ενώ επισηµαίνεται ότι «αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο για την επιχειρηµατικότητα και αποτυγχάνει να αντιµετωπίσει τις φορολογικές ανισότητες. Επιπλέον, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγµένο µε τρόπο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή». Σύµφωνα µε την έρευνα, το διάστηµα 2008 - 2016, το ΑΕΠ της χώρας µειώθηκε κατά 27%, ενώ τα φορολογικά έσοδα του κράτους µειώθηκαν µόνο κατά 7%. Ο λόγος είναι απλός: Η φορολογία αυξήθηκε δραµατικά. Όπως προκύπτει από τα συµπεράσµατα της έρευνας, οι επιχειρήσεις φορολογούνται µε εξαιρετικά υψηλό συντελεστή 29%, τη στιγµή που ο µέσος όρος της ΕΕ το 2016 ήταν 22,6%. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις (µε τις ασφαλιστικές εισφορές) δε, είναι υψηλότερος για το 2017 από τον αντίστοιχο της Σουηδίας (50,7% έναντι 49%). Το 2015 το 88,2% των φορολογούµενων, που δήλωναν εισοδήµατα κάτω των 25.000

22 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοιπο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων. Το 71% των ελεύθερων επαγγελµατιών και το 93% των αγροτών δηλώνουν εισοδήµατα µικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως. Την ίδια στιγµή, οι φόροι εισοδήµατος στην Ελλάδα αποτελούν µόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές. Τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έµµεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%) και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%). Το 2015 ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα µε το 5,4% του ΑΕΠ - σχεδόν µισό από ό,τι στις άλλες χώρες ης ΕΕ. Σύµφωνα µε την έρευνα, το διάστηµα 2001 - 2015 ψηφίστηκαν στην Ελλάδα 36 αµιγώς φορολογικοί νόµοι. Η Ελλάδα είναι η τελευταία ανάµεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ στην εισπραξιµότητα ληξιπρόθεσµων οφειλών. Το ποσό των 335 εκατ. ευρώ δηλαδή το 12,6% των εσόδων του κράτους από τη φορολογία εισοδήµατος νοµικών προσώπων, υπολογίστηκε ότι είναι το έµµεσο κόστος συµµόρ-

φωσης για τις επιχειρήσεις το 2013. Σύµφωνα µε τη µελέτη, ο καλύτερος συµβιβασµός µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής δικαιοσύνης µπορεί να επιτευχθεί µε έναν φορολογικό συντελεστή στο 20% ή δύο φορολογικούς συντελεστές στο 20% και 25%, µε χαµηλότερη έκπτωση φόρου και µε ριζική αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας. Σύµφωνα µε τη µελέτη: Ο καλύτερος συµβιβασµός µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και οικονοµικής δικαιοσύνης µπορεί να επιτευχθεί µε έναν φορολογικό συντελεστή στο 20% ή δύο φορολογικούς συντελεστές στο 20% και 25%, µε χαµηλότερη έκπτωση φόρου και µε ριζική αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας. Πιο συγκεκριµένα, οι προτάσεις πολιτικής στις οποίες καταλήγει η µελέτη, µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: • Τη µείωση του ύψους (σε 20% - 25%) και του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων.

• Τη δραστική µείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων το πολύ σε 20%. • Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε επανεξετάση επιχειρηµατικών δαπανών που εκπίπτουν. • Τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. • Τη µη επιβολή έκτακτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα εισοδήµατα • Την περαιτέρω διάδοση της χρήσης του πλαστικού χρήµατος και της ηλεκτρονικής τιµολόγησης. • Την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για τη µη επιβολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών. • Την αξιολόγηση και απλούστευση της φορολογικής νοµοθεσίας. • Τη διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών µε την ενίσχυση του αριθµού των εργαζόµενων στον φορολογικό έλεγχο και • Τη δηµιουργία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης.


www.cretavoice.gr

✤ Αποκαλυπτική έρευνα της Eurostat

για την αναλογία ανδρών-γυναικών στις χώρες της Ευρώπης Σε ποιες χώρες κυριαρχούν οι γυναίκες και σε ποιες, οι άνδρες έχουν «πάρει κεφάλι». Τι γίνεται στην Ελλάδα

Στην Ευρώπη των 28 κρατών-µελών σε κάθε 100 άνδρες αντιστοιχούν 104,6 γυναίκες βάσει των στοιχείων της Eurostat για το 2016 που είδαν πρόσφατα το φως της δηµοσιότητας. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η τάση δείχνει ότι σε βάθος χρόνου θα οδηγηθούµε σε µία ισοδυναµία ανδρών-γυναικών, αν αναλογιστεί κανείς ότι προ δεκαετίας η αναλογία ήταν 105,2 γυναίκες για κάθε 100 άνδρες.

Ο µέσος όρος ζωής των γυναικών εξακολουθεί να είναι µεγαλύτερος αλλά φαίνεται πως η διαφορά µειώνεται ενώ ταυτόχρονα η έλλειψη πολέµων και η µετανάστευση ενισχύουν τα ποσοστά των ανδρών. Οι χώρες στις οποίες οι γυναίκες έχουν ακόµη τα σκήπτρα µε διαφορά πάνω από 10% είναι κυρίως πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες. Συγκεκριµένα για κάθε 100 άνδρες στην Λετονία αντιστοιχούν 117,7, στην Λιθουανία 117,2, στην Ουκρανία 116, στην Εσθονία 113,4 στην Λευκορωσία 114,9 και στην Αρµενία 109,8. Για την Ρωσία δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2016 όµως για το 2014 σε κάθε 100

Ρώσους αντιστοιχούσαν 115,9 Ρωσίδες. Η µόνη χώρα της ∆υτικής Ευρώπης όπου η ψαλίδα ανοίγει πάνω από 10% είναι η Πορτογαλία µε 111 γυναίκες για κάθε 100 άνδρες. Στον αντίποδα χαρακτηριστικό παράδειγµα έλλειψης γυναικών είναι η Σουηδία όπου πλέον για κάθε 100 άνδρες αναλογούν 99,8 γυναίκες. Πέρα από την Σουηδία που οι άνδρες έχουν «πάρει κεφάλι» οι άλλες χώρες που ο ανδρικός πληθυσµός υπερτερεί σε αριθµούς από τον γυναικείο είναι το Λουξεµβούργο όπου για κάθε 100 άνδρες αντιστοιχούν 99,3 γυναίκες, η Μάλτα (99,7), η Ισλανδία (98,8), η Νορβηγία (98,6), η ΠΓ∆Μ (99,6), η Αλβανία (97,5) και η Τουρκία (99,3). Η Ελλάδα όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα της Eurostat ακολουθεί αντίστροφη πορεία από τον µέσο όρο της Ευρώπης µε την ψαλίδα αντί να κλείνει να ανοίγει. Έτσι ενώ το 2006 αντιστοιχούσαν 102,5 Ελληνίδες για κάθε 100 Έλληνες πέρυσι η σχέση γυναικείου πληθυσµού προς αντρικό είχε διαµορφωθεί στο 106,4 / 100. Σε αυτό φαίνεται ότι έχει συµβάλει σε µεγάλο βαθµό και η µετανάστευση των νέων (κυρίως ανδρών) για οικονοµικούς λόγους στα χρόνια της ύφεσης.

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 23


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ρύθµιση – ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες αγρότες Όλες οι λεπτοµέρειες «Ανάσα» σε χιλιάδες δανειολήπτες αγρότες αναµένεται να δώσει η νέα ρύθµιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

µέσω δόσεων, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα αποπληρωµής του ποσού µέχρι και 10 χρόνια (120 δόσεις), µε τη διαγραφή του κεφαλαίου σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται στο 40%.

Οι οφειλές που µπορούν να ενταχθούν στη σχετική ρύθµιση αφορούν σε χρέη των αγροτών προς την εφορία για εισόδηµα, ΦΠΑ, προς τον ΟΓΑ για τις ασφαλιστικές τους εισφορές καθώς και για οφειλές προς τράπεζες, που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, ΤΤ, FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια Συνεταιριστικές κλπ). Η ρύθµιση αφορά σε γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει αγροτικό δάνειο από την πρώην ΑΤΕ και τις άλλες τράπεζες και εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωµής πέραν των 30 ηµερών κατά την 31-122017.

Σε κάθε περίπτωση η ρύθµιση περιλαµβάνει 100% διαγραφή των τόκων υπερηµερίας καθώς και διαγραφή προστίµων και προσαυξήσεων του δηµοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα πώλησης ακινήτων, µε σκοπό την εξόφληση του εναποµείναντος χρέους.

Στους αγρότες παρέχεται η δυνατότητα ολικής εξόφλησης του ποσού εντός του τριµήνου, ενώ η διαγραφή του κεφαλαίου µπορεί να αγγίξει µέχρι και το 60%. Σε περίπτωση διακανονισµού των οφειλών

24 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

Η ρύθµιση θα γίνεται µέσω της πλατφόρµας της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (www.keyd.gov.gr) η οποία αναµένεται να ανοίξει εντός των επόµενων ηµερών. Για «την πιο σηµαντική ρύθµιση που έχει γίνει ποτέ στον αγρότη» και που «θα του δώσει πάλι τον έλεγχο των οικονοµικών του» έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Βαγγέλης Αποστόλου και υπογράµµισε ότι «δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία».


Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 25


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Στον αέρα πολλές αγροτικές επιδοτήσεις λόγω των δασικών χαρτών Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων, αµέλησαν να τακτοποιήσουν τις εκτάσεις τους που εµφανίζονται ως δασικές

«Φωτιά» σε αγροτικές επιδοτήσεις ύψους 96 εκατ. ευρώ τουλάχιστον βάζουν οι δασικοί χάρτες, καθώς περίπου 32.000 αγρότες έχουν… αµελήσει να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους και συνεπώς να τακτοποιήσουν είτε µέσω εξαγοράς είτε µέσω έγκρισης επέµβασης τις επιλέξιµες γεωργικές εκτάσεις που βρίσκονται σε δασικές περιοχές.

Σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων), πρόκειται για 525.000 στρέµµατα επιλέξιµης γης που, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της πρώτης ανάρτησης των δασικών χαρτών, φαίνεται να µην έχουν τακτοποιηθεί.

Σύµφωνα µε ενηµερωτικό σηµείωµα που εξέδωσε ο αντιπρόεδρος του Οργανισµού, Γιώργος Αποστολάκης, πριν από µερικές µέρες, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για απώλεια των επιδοτήσεων, οι δασικοί χάρτες της α’ ανάρτησης κυρώθηκαν και έχουν ήδη ενσωµατωθεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ληφθούν

υπόψη στους διασταυρωτικούς ελέγχους για τις πληρωµές των κοινοτικών ενισχύσεων. «Στο σύνολο των κατηγοριών των κυρωµένων δασικών χαρτών εµπεριέχονται και οι κατηγορίες ∆Α (δάση) και ΧΑ (χορτολιβαδικά). Οι εκτάσεις τους είναι 52.500 ha (525.000 στρέµµατα), εµπίπτουν σε επιλέξιµη γεωργική γη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Συστήµατος Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (ΣΑΑ) και από τα οποία τα 35.300 ha (353.000 στρέµµατα) περίπου είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε από παραγωγούς, ενώ 17.200 ha (172.000 στρέµµατα) περίπου είναι µη δηλωµένα. Για το σύνολο των 52.500 ha (525.000 στρεµµάτων), ενώ αφορούν επιλέξιµη γεωργική γη και θα αναµενόταν η έγερση αντιρρήσεων µπροστά στον κίνδυνο για την απώλεια επιδοτήσεων, δεν έχει γίνει καµία ενέργεια εκ µέρους των ιδιοκτητών τους. Πιθανοί ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων µπορεί είναι ιδιώτες, δήµοι, περιφέρειες, δηµόσιοι φορείς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

«Μπλόκο» Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα στρέµµατα αυτά αντιστοιχούν σε 32.000 ΑΦΜ και µπαίνοντας στο σύστηµα ΟΣ∆Ε (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου), όπου υποβάλλονται µέχρι τις 15 ΜαŽου οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018), εµφανίζονται «επισηµασµένες» οι εν λόγω καλλιέργειες, αποδεικνύοντας ότι δεν έχουν εγερθεί ενστάσεις ή αντιρρήσεις από την πλευρά των δικαιούχων αγροτών. «Ετσι, όποιος πάει να κάνει τη δήλωση ΟΣ∆Ε, χτυπά… κόκκινο και δείχνει ότι οι εκτάσεις αυτές που ανέρχονται σε 525.000 στρέµµατα επιλέξιµης γης πρέπει να τακτοποιηθούν έως τις 8 Αυγούστου προκειµένου να µη χαθούν οι κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις που λάµβαναν οι αγρότες µέχρι τώρα», σηµειώνει υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η πλειονότητα αυτών που δεν έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις εκτάσεις που βρίσκονται εντός των δασικών χαρτών απλώς το αµέλησε. Βέβαια, υπάρχει και η κατηγορία εκείνη των αγροτών που επειδή λαµβάνει επιδότηση µικρότερη των 250 ευρώ θεωρεί χάσιµο χρόνου και χρήµατος να προχωρήσει στη διαδικασία των αντιρρήσεων ή των ενστάσεων. Τέλος, είναι και µια µικρή µερίδα δικαιούχων που δεν προχώρησαν στην… αναγνώριση των εκτάσεων που δήλωναν για τις επιδοτήσεις, επειδή δεν ήταν δικά τους αγροτεµάχια και απλώς τα νοίκιαζαν. Πάντως, σύµφωνα µε πληροφορίες, για εκτάσεις που ανήκουν σε περιφέρειες, έχουν γίνει συζητήσεις ώστε να προχωρήσουν οι ίδιες στον «αποχαρακτηρισµό» και στη συνέχεια να ενοικιαστούν σε παραγωγούς έναντι χαµηλού αντίτιµου, ώστε να απορροφηθούν όλα τα αγροτικά ευρωπα¿κά κονδύλια. «Ραβασάκια»Από την πλευρά του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει στείλει τόσο στις Περιφέρειες όσο και στα ΚΥ∆ (Κέντρα Υποβολής ∆ηλώσεων ΟΣ∆Ε) αναλυτικά τα ΑΦΜ αυτών που έχουν εκτάσεις εντός δασικών χαρτών, προκειµένου να τους ενηµερώσουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε, ακόµα και των παραγωγών µε εκτάσεις που εµφανίζονται δασικές, υποβάλλονται κανονικά, παρά το γεγονός ότι οι δασικοί χάρτες σε διάφορες περιοχές της χώρας έχουν κυρωθεί. Ωστόσο, στη συνέχεια και µε καταληκτική ηµεροµηνία την 8η Αυγούστου, οι συγκεκριµένοι 32.000 αγρότες, προκειµένου να πληρωθούν τα δικαιώµατα της ενιαίας ενίσχυσης το ερχόµενο φθινόπωρο, θα πρέπει να προχωρήσουν σε αποχαρακτηρισµό των εκτάσεών τους είτε µέσω εξαγοράς είτε µέσω έγκρισης επέµβασης, όπως προβλέπει η νοµοθεσία. Πηγή: «Ελεύθερος Τύπος»

26 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Σηµαντική άνοδος της κίνησης προβλέπεται φέτος

στα αεροδρόµια της Κρήτης

Σε πολύ υψηλές… πτήσεις συνεχίζουν τα αεροδροµια στην Κρήτη, στέλνοντας ελπιδοφόρα µηνύµατα για τη φετινή χρονιά, που ήδη είναι σε εξέλιξη

✤ Εκατοντάδες καλλιτεχνες

στο διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας Χανίων

Η Blank Wall Gallery, µε συνδιοργανωτή το ∆ήµο Χανίων, δηµιουργεί το Chania International Photo Festival, το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο και θα φιλοξενεί έργα φωτογράφων από όλο τον κόσµο Για πρώτη φορά φέτος θα παρουσιάσει φωτογραφίες από εκατοντάδες καλλιτέχνες από 28 Αυγούστου έως 5 Σεπτεµβρίου. Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου), στο Παλιό Λιµάνι των Χανίων. Ο ∆ήµος Χανίων έχει παραχωρήσει τους χώρους του ΚΑΜ για τις ανάγκες του Φεστιβάλ κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγµατοποιούνται διάφορες δράσεις Το Chania International Photo Festival καλεί φωτογράφους από όλο τον κόσµο να υποβάλλουν τα έργα τους, µέχρι τις 20 ΜαŽου. Οι φωτογραφίες που θα παρουσιαστούν θα επιλεγούν από ∆ιεθνή κριτική επιτροπή, που παράλληλα θα επιλέξει και έναν καλλιτέχνη ο οποίος θα βραβευθεί µε το χρηµατικό βραβείο των $1,000. Οι συµµετέχοντες θα µπορούν να επιλέξουν από 16 φωτογραφικές κατηγορίες. Όλοι οι όροι και οι προÀποθέσεις, καθώς και ο τρόπος υποβολλής είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.cipfestival.com

Συµφωνα µε τα στοιχεία, αύξηση 18,2% καταγράφεται στον προγραµµατισµό αεροπορικών θέσεων από το εξωτερικό για το 2018 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο προγραµµατισµό του 2017, που αντιστοιχεί σε περίπου 3 εκατ. περισσότερες αεροπορικές θέσεις για τη χώρα µας, σύµφωνα µε το SETE Intelligence. Βάσει του απόλυτου αριθµού θέσεων για το σύνολο της σεζόν, η µεγαλύτερη αύξηση αναµένεται στο αεροδρόµιο της Ρόδου µε 539 χιλ. επιπλέον θέσεις και αύξηση +20,0%. Ακολουθούν το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης µε 416 χιλ., θέσεις (+22,3%) και το αεροδρόµιο της Κω µε 395 χιλ. θέσεις (+32,3%). Στη τέταρτη θέση βρίσκεται το αεροδρόµιο της Κέρκυρας 364 χιλ. θέσεις (+22,3%). Στη πέµπτη και έκτη θέση βρίσκονται τα αεροδρόµια της Κρήτης. Ειδικότερα στο Ηράκλειο (+6,2%) αναµένονται 254 χιλ. επιπλέον θέσεις και στα Χανιά 189 χιλ. (+15,2%). Ακολουθούν οι προορισµοί των Κυκλάδων: Μύκονος +168 χιλ. (+36,3%) και Σαντορίνη + 149 χιλ. θέσεις (+27,0%). Τα υπόλοιπα αεροδρόµια αναµένεται να έχουν αύξηση µικρότερη των 100.000 θέσεων.Ειδικότερα τον Μάιο εκτιµάται αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά +24,6% ή αλλιώς +448 χιλ. θέσεις. Το Μάρτιο οι αεροπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά +108,4% ή 57 χιλ. και τον

Απρίλιο κατά +11,3% ή 77 χιλ. θέσεις. Ειδικότερα για το µήνα Μάιο στη Θεσσαλονίκη η αύξηση των αεροπορικών θέσεων ανέρχεται σε +27,7% ή 60 χιλ. θέσεις. Η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στη Σάµο µε +86,8% (11 χιλ. θέσεις) και ακολου-

θούν τα αεροδρόµια της Μυκόνου +60,8% (20 χιλ.) και της Κω µε +40,5% (55 χιλ.).Σε απόλυτες διαφορές +87 χιλ. θέσεις προστέθηκαν στην Ρόδο (+29,7%), 60 χιλιάδες στο Ηράκλειο (+12,3%) και 46 χιλιάδες στη Κέρκυρα (+27,7%).

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Παρέµεινε στα «µεγάλα σαλόνια» του Ελληνικού πόλο ο ΝΟΧ Μετά από ένα δύσκολο χειµώνα, η Χανιώτικη ανδρική οµάδα πόλο, κατάφερε την παραµονή της στην Α1 κατηγορία Με τον κόσµο να δίνει εντυπωσιακό παρών στο Κολυµβητήριο Χανίων το µεσηµέρι της Κυριακής 6/5, ο Ναυτικός Όµιλος Χανίων ANEK LINES έφτασε στην τρίτη συνεχόµενη νίκη επί του Πανιωνίου στα πλέι άουτ του πρωταθλήµατος, εξασφαλίζοντας έτσι την παραµονή του στην Α1 Εθνική κατηγορία. Η οµάδα του Ηλία Μαχαίρα µετά από ένα πολύ ωραίο παιχνίδι επικράτησε µε σκορ 115, φτάνοντας έτσι σε µια άνετη νίκη που του χάρισε την παραµονή. Το Κολυµβητήριο Χανίων θύµισε άλλες εποχές, µε τις εξέδρες να είναι κατάµεστες από κόσµο, ο οποίος έδωσε έναν τροµερό παλµό, βοηθώντας τον ΝΟΧ ANEK LINES να φτάσει στην κατάκτηση της νίκης. Με σπουδαίο ψυχολογικό αβαντάζ από την εκτός έδρας νίκη στη Νέα Σµύρνη, η οµάδα του Ηλία Μαχαίρα µπήκε δίχως άγχος από το ξεκίνηµα στην πισίνα και προηγήθηκε µε 4-2 στην πρώτη περίοδο. Μπαριωτάκης και Χαριτάκης ανέβασαν το δείκτη του σκορ σε 6-2 στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου, για να µειώσει η οµάδα του Πανιωνίου σε 6-4 και 7-5 στη συνέχεια. Όµως, αυτή ήταν και η τελευταία φορά που σκόραρε στο µατς η οµάδα του Κώστα ∆ήµου. Η τρίτη περίοδος ήταν η πιο «φτωχή» από πλευράς τερµάτων, µε µόλις ένα γκολ του Αβέρκα, ενώ στην τελευταία περίοδο που ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα κυρίως, οι Χανιώτες πέτυχαν ακόµη τρία γκολ και έφτασαν στο τελικό 11-5. Έτσι πλέον ο Πανιώνιος αποχαιρέτησε την Α1 µαζί µε τον ΟΦΗ και από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στην Α2 Ανδρών. Μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησαν πανηγυρισµοί παικτών και κόσµου, ευχαριστώντας οι µεν τους δε και το αντίστροφο, αφού εκπληρώθηκε ο βασικός στόχος που είχε τεθεί γι’ αυτή τη χρονιά.

28 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

Ν.Ο. Χανίων ANEK LINES – Πανιώνιος 11-5 Τα 8λεπτα: 4-2, 3-3, 1-0, 3-0 Ν.Ο. Χανίων ANEK LINES (Ηλίας Μαχαίρας): Λεβεντάκης, Παπαδόπουλος, Πολύζος, Νάστραν, Αγιωργούσης 1, Φλώρος 1, Βουλγαράκης, Χαριτάκης 3, Μπαριωτάκης 1, Κατσουλάκης, Μαραγκουδάκης, Μαζοκοπάκης 1, Πολογεώργης, Αβέρκα 4, Παπαµανωλιουδάκης Πανιώνιος (Κώστας ∆ήµου): Πρωτονοτάριος, Θεοδόσης-Παπαλουκάς, Περόπουλος, Κουτσιαλής 1, Μπργκούλιαν 1, Κουλιεράκης 2, Καλα¿ντζής, Φαναριώτογλου 1, Παπαποστόλου, Σταυρόπουλος, Βέκκος, Ποταµιάνος, Μαντής, ∆ηµακόπουλος Την ικανοποίηση για την εκπλήρωση του στόχου της παραµονής στην Α1 τόνισαν οι

πρωταγωνιστές του Ναυτικού Οµίλου Χανίων µε δηλώσεις τους µετά το τέλος του αγώνα µε τον Πανιώνιο. ∆ηλώσεις παραχώρησαν εκ µέρους της διοίκησης, ο Σπύρος Μαραγκουδάκης, ο προπονητής, Ηλίας Μαχαίρας και οι πολίστες, Κανστάντσιν Αβέρκα, Οδυσσέας Μπαριωτάκης, Μάνθος Βουλγαράκης και Στράτος Λεβεντάκης. Ο αντιπρόεδρος του Οµίλου, Σπύρος Μαραγκουδάκης, επεσήµανε ότι, «µετά από πολλά χρόνια στην Α2 βρεθήκαµε φέτος στο “και πέντε” στην Α1. Αυτό δηµιούργησε χίλια δυο προβλήµατα γιατί είχαµε την πίεση του χρόνου και ουσιαστικά είχε τελειώσει η µεταγραφική περίοδος, εποµένως ξεκινήσαµε µε το υπάρχον ρόστερ και στην πορεία ψάξαµε για ξένους παίκτες. Αυτό συνέβη τον ∆εκέµβριο κι έτσι στο β’ γύρο είχαµε µία τελείως διαφορετική παρουσία. Βέβαια, στην πορεία του πρωταθλήµατος υπήρχαν τραυµατισµοί που µας δυσκόλεψαν, αλλά πιστεύω ότι αγώνα µε τον αγώνα η παρουσία της οµάδας ήταν καλύτερη και αν µη τι άλλο βάσει βαθµολογίας θα ήταν άδικο αυτή η οµάδα να πέσει κατηγορία. Πιστεύω ότι άσχετα µε τα άλλα δύο παιχνίδια που κρίθηκαν στα πέναλτι, η διαφορά δυναµικότητας των δύο οµάδων είναι αυτή που φάνηκε σήµερα. Εύχοµαι και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου θα έχουµε µία ανοικτή πισίνα, εποµένως αυτή η οµάδα θα συνεχίσει την προσπάθειά της. Φέτος, ο στόχος ήταν η παραµονή στην Α1. Για του χρόνου και έχοντας όλο το χρόνο µπροστά µας πιστεύω ότι θα δουλέψουµε προς την κατεύθυνση για µια καλύτερη θέση στο επόµενο πρωτάθληµα». Ο προπονητής του ΝΟΧ, Ηλίας Μαχαίρας, τόνισε µε τη σειρά του τα εξής: «Συγχαρητήρια στα παιδιά. Νοµίζω ότι τα δεύτερα ηµίχρονα και των τριών αγώνων ήταν το στοιχείο που κρίθηκε η παραµονή στην κατηγορία για µας. Σήµερα ειδικότερα το δεύτερο ηµίχρονο ήταν το αποκορύφωµα της απόδοσής µας, αφού δεν δεχτήκαµε γκολ, είχα-

µε τεράστια διαφορά και εκεί κρίθηκε ο αγώνας. Η επόµενη µέρα για µας βρίσκει τις οµάδες Παίδων και Μίνι Παίδων του Οµίλου µας να διεκδικούν τα πανελλήνια πρωταθλήµατα». Ο Μάνθος Βουλγαράκης σηµείωσε ότι, «ήταν µια σπουδαία και δύσκολη νίκη για µας. Θεωρώ ότι το αξίζαµε γιατί η οµάδα αυτή έδειξε ότι έπρεπε να παίζει στα πλέι οφ και όχι στα πλέι άουτ. Φάνηκε η ποιότητά µας στα τρία τελευταία παιχνίδια όπου τα κερδίσαµε. Είχαµε λίγο άγχος, αλλά ειδικότερα στο τελευταίο παιχνίδι φάνηκε η αξία µας. Νοµίζω ότι σήµερα ζήσαµε µία µέρα από τις παλιές… Γύρισε ο χρόνος πίσω. Θυµηθήκαµε τις εποχές που παλεύαµε για τις πιο υψηλές θέσεις. Πιστεύω ότι η ιστορία και η ποιότητα του ΝΟΧ είναι να ζει πιο συχνά τέτοιες στιγµές. Το µέλλον ανήκει σε αυτή την οµάδα. Υπάρχουν υποδοµές και νέα παιδιά και πιστεύω ότι αν η πισίνα µείνει ανοικτή, όπως έγινε φέτος, θα δούµε πάλι µεγάλες µέρες για τον ΝΟΧ». Ο Κανστάντσιν Αβέρκα τόνισε ότι, «ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είµαστε χαρούµενοι για την παραµονή της οµάδας µας. Ακούσαµε µε προσοχή όλα όσα µας είπε ο προπονητής µας και φτάσαµε έτσι στη νίκη. Από δικά µας λάθη, τα δύο προηγούµενα παιχνίδια έφτασαν να κριθούν στα πέναλτι. Θα µπορούσαµε να είχαµε κερδίσει από πριν, στην κανονική τους διάρκεια αν και αυτό που µετράει είναι οι νίκες που πετύχαµε. Για το µέλλον µου στην οµάδα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Τώρα έχω υποχρεώσεις µε την Εθνική µου οµάδα και αφού τελειώσω θα αποφασίσω. Είµαστε πολύ χαρούµενοι για την παρουσία τόσου κόσµου, δηµιούργησαν µια πολύ ωραία ατµόσφαιρα. Αγαπάω την Ελλάδα!». Ο Οδυσσέας Μπαριωτάκης είπε ότι, «πραγµατικά ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήταν το µατς της χρονιάς! Ο Πανιώνιος ήταν µια πολύ καλή οµάδα και το απέδειξε στα δύο παιχνίδια όπου κρίθηκαν στα πέναλτι. Νοµίζω ότι σήµερα παίξαµε πραγµατικά καλά. Στην αρχή είχαµε λίγο άγχος αλλά νοµίζω ότι µε την καλή άµυνα που παίξαµε καταφέραµε να πάρουµε το παιχνίδι. Το πιο σηµαντικό απ’ όλα ήταν ότι το κολυµβητήριο ξαναγέµισε. Νοµίζω ότι κάθε φορά θα πρέπει να είναι έτσι το κολυµβητήριο και πραγµατικά για µας είναι ο 8ος παίκτης, βοηθώντας µας πάρα πολύ. Τους ευχαριστούµε πάρα πολύ για όλα και που ήρθαν σήµερα να µας δουν». Τέλος, ο Στράτος Λεβεντάκης τόνισε ότι, «επιστρέψαµε εκεί που ανήκουµε. Παραµένουµε στην Α1 κατηγορία. Ένα µεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οµίλου, στο προπονητικό τιµ, τον Ηλία Μαχαίρα, τον Αλέκο Κουβαριτάκη, τον Μανούσο Βιζυράκη και τον Γιάννη Ζαγουράκη, αλλά και στον Στέλιο Παπαδάκη που µε βοήθησε στην προπόνηση. Για το πέναλτι που έπιασα στη Νέα Σµύρνη; Εντάξει, ήταν ένα πέναλτι που αν το πιάσεις γίνεσαι ήρωας, αν όχι, δεν τρέχει και κάτι».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τρία στα τρία για τους Μίνι Παίδες του ΝΟΧ στον όµιλο Κρήτης Το φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήµατος της κατηγορίας, θα συνεχίσει τον Ιούνιο µε την Γ΄φάση στην Αθήνα Το τρία στα τρία σηµείωσε η οµάδα πόλο Μίνι Παίδων (K13) του Ναυτικού Οµίλου Χανίων στους αγώνες για τη β’ φάση του πρωταθλήµατος που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 5 ΜαŽου στο κολυµβητήριο Χανίων. Οι πολίστες του Γιάννη Ζαγουράκη επιβεβαίωσαν ότι ήταν η καλύτερη οµάδα στον όµιλο Κρήτης, κερδίζοντας κατά σειρά τους Α.Ο. Πλιτς Πλατς µε 16-6, Ν.Ο. Ρεθύµνου µε 12-8 και ΟΦΗ µε σκορ 17-1. Ο τεχνικός του ΝΟΧ είχε την ευκαιρία να χρησιµοποιήσει στα τρία παιχνίδια 21 διαφορετικούς παίκτες. Πλέον, η συνέχεια για τους Μίνι Παίδες θα τους βρει στην τρίτη

φάση του πρωταθλήµατος. Η φετινή οµάδα µίνι παίδων του ΝΟΧ είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του επίσηµου πανελλήνιου πρωταθλήµατος της κατηγορίας, καθώς σε όλες τις φιλικές εµφανίσεις της, στα τουρνουά πόλο του Βόλου (Νοέµβριος 2017) και Λουτρακίου (Μάιος 2018) κατέκτησε την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα, απέναντι σε ιστορικές οµάδες της Ελλάδας. Στην τρίτη φάση του πρωταθλήµατος, προκρίθηκαν συγκεκριµένα, οι Παναθηνα¿κός, ΝΟ Χίου, ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, Πανιώνιος, Ολυµπιακός, ΑΝΟ Γλυφάδας,

Εθνικός, Υδρα¿κός, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Φοίβος, Άρης, ΟΦΘ, Πανσερρα¿κός, ΝΟ Καβάλας, ΝΕ Λάρισας, Νίκη Βόλου, ΝΟ Χανίων, ΝΟ Ρεθύµνου, ΝΟ Πατρών και ΝΟ Βουλιαγµένης. Τα αποτελέσµατα για τον Ν.Ο. Χανίων ήταν: ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (κολ.Εθνικό Χανίων): 1. ΝΟ Χανίων 9 2. ΝΟ Ρεθύµνου 6 3. ΑΟ Πλιτς Πλατς 3 4. ΟΦΗ 0 • 1η αγωνιστική Ν.Ο. Χανίων-Πλιτς Πλατς 16-6

Τα 7λεπτα: 7-2, 3-0, 4-2, 2-2 ΝΟΧ (Γιάννης Ζαγουράκης): Χειλουδάκης, Πολέντας, Παπαµανωλιουδάκης 4, Κανδανολέων 4, ΝικολαŽδης 1, Αρετάκης 1, Φαντριδάκης, Γράσος 1, Καλογερής, Σπάχιτς 3, Μουρτζάκης, Νικηφοράκης, Γιασαφάκης, Ανδρουλάκης 2, Μπενεβίδης, Σταµατάκης, Κρασάκης, Τσανακάκης, Τσουράκης, Κατσούλης, Σταµατουλάκης • 2η αγωνιστική Ν.Ο. Χανίων-Ν.Ο. Ρεθύµνου 12-8 Τα 7λεπτα: 4-3, 2-0, 3-0, 3-5 Σκόρερ Ν.Ο. Χανίων: Κανδανολέων 6, Παπαµανωλιουδάκης 3, ΝικολαŽδης 1, Σπάχιτς 1, Ανδρουλάκης 1

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 29


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Υπερβολικοί με τη λεύκανση των δοντιών οι Έλληνες Η αισθητική αντιµετώπιση του χαµόγελου φαίνεται ότι απασχολεί τους Έλληνες, κυρίως των νεότερων ηλικιών, ωστόσο αρκετοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν ότι η λεύκανση δοντιών συνιστά οδοντιατρική πράξη και πρέπει να διενεργείται αποκλειστικά και µόνο από οδοντίατρο. Από την άλλη πλευρά η στοµατική υγεία των Ελλήνων επιδεινώνεται είτε από αµέλεια, είτε εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, καθώς οι ασθενείς επιλέγουν φθηνές και πρόχειρες αποκαταστάσεις, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, Αθανάσιος Κατσίκης. Κατάχρηση µε τη λεύκανση των δοντιών «Είναι γεγονός ότι οι νεότεροι θέλουν να διαθέτουν ωραιότερο χαµόγελο. Όµως, τα τελευταία χρόνια βλέπουµε ότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν στραφεί προς τη λεύκανση. Θέλουν να έχουν κατάλευκα τα δόντια τους, ιδιαιτέρως τα µπροστινά δόντια, τα οποία χαρακτηρίζουν και το χαµόγελο. Εδώ πρέπει να πούµε ότι κάπου έχουµε κατάχρηση στη χώρα µας». Ο κ. Κατσίκης, εξηγεί ότι αυτό συµβαίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι «τα λευκαντικά υλικά δεν υφίστανται τη βάσανο, την οποία πρέπει να υφίστανται από την Πολιτεία για την εφαρµογή τους. Πολλές φορές αυτά έχουν υψηλές περιεκτικότητες σε λευκαντι-

30 Cv h ΜΑΙΟΣ 2018

κά και το αποτέλεσµα της εφαρµογής τους µπορεί να καταστεί αργότερα επιζήµιο για τα ίδια τα δόντια. Εφόσον, λοιπόν, δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο όµορφο χαµόγελο, καλό είναι αυτό να το συνδυάζουν µε την επίσκεψη στον οδοντίατρο, ο οποίος είναι ο υπεύ-

θυνος για να τους υποδείξει το κατάλληλο υλικό, προκειµένου να επιτύχουν το σκοπό της λεύκανσης ή άλλες παρεµβάσεις οι οποίες αφορούν την αισθητική της στοµατικής και περιστοµατικής περιοχής».

Η στοµατική υγεία είναι σε κακή κατάσταση Όπως αναφέρει ο κ. Κατσίκης, η στοµατική υγεία ξεκινά από την προσχολική ηλικία. «Η µητέρα πρέπει να είναι ενηµερωµένη. Στο σχολείο, µετά, µε το µάθηµα της βιωµατικής, το οποίο εµείς, η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία, καταφέραµε να εντάξουµε στο σχολικό πρόγραµµα, είδαµε ότι έχουµε καλά αποτελέσµατα, επειδή ενηµερώνονται, πράγµατι, οι µαθητές. Μέχρι τις ηλικίες 12-14 ετών, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι µαθητές πάνε καλά µε τη στοµατική υγεία τους. Στις µεγάλες ηλικίες, όµως, βλέπουµε πάλι ότι η στοµατική υγεία είναι σε κακή κατάσταση. Είναι κακή, πρώτον, από αµέλεια, καθώς τις περισσότερες φορές λειτουργούν πυροσβεστικά και αφού έχει γίνει το κακό, και, δεύτερον, εξαιτίας της οικονοµικής κατάστασης προσφεύγουν οι ασθενείς σε φθηνές και πρόχειρες αποκαταστάσεις και, ως εκ τούτου, έχουµε χαµηλά επίπεδα στοµατικής υγείας». Ο κ. Κατσίκης σηµειώνει ότι «στις σηµερινές συνθήκες, παρατηρείται µείωση των εργασιών, οι οποίες αφορούσαν τις µεγάλες ακίνητες προσθετικές µε πορσελάνες και µε εµφυτεύµατα και οι οποίες έχουν αυξηµένο οικονοµικό κόστος. Ο ασθενής στρέφεται πλέον σε άλλες λύσεις, πιο οικονοµικές».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Εκατοντάδες νοσήµατα δίνουν πρώιµες εκδηλώσεις από το στόµα Το στόµα είναι ο καθρέφτης του σώµατος, σηµειώνει ο κ. Κατσίκης. «Κάνε ααα!», ήταν το σύνθηµα της FDI, της Παγκόσµιας Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, η οποία στις 20 Μαρτίου γιόρτασε την Παγκόσµια Ηµέρα Στοµατικής Υγείας. Εκεί, λοιπόν, γίνεται αναφορά στη σηµαντική συµβολή της στοµατικής υγείας στη γενική υγεία του ατόµου, καθώς και στη δυνατότητα ο επιστήµονας οδοντίατρος να διαγνώσει από το στόµα χίλια και πλέον νοσήµατα, τα οποία δίνουν πρώιµες εκδηλώσεις. Παραµεληµένα στόµατα, µε κακή στοµατική υγεία, ιδιαίτερα µε περιοδοντικές παθήσεις, έχουν ενοχοποιηθεί για καρδιοπάθειες, για λοιµώξεις των νεφρών, για την επιδείνωση του διαβήτη, ακόµη και για πρόωρες αποβολές εµβρύων. Ανάπτυξη Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας Όσον αφορά τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, ο κ. Κατσίκης σηµειώνει ότι «οι απόπειρες, οι οποίες γίνονται από πλευράς Πολιτείας για καλύτερη στοµατική υγεία του ελληνικού πληθυσµού δεν βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς ο αριθµός των υπηρετούντων οδοντιάτρων στο δηµόσιο σύστηµα είναι µικρός, ενώ δεν είναι, πολύ συχνά, ο πλέον κατάλληλος, προκειµένου να προσφέρει αγωγή στοµατικής υγείας. Τα δε Κέντρα Υγείας είναι ανεπαρκή σε οδοντιατρικό προσωπικό και δεν δύνανται να προσφέρουν και περίθαλψη». ∆ιάλογος µε τον ΕΟΠΥΥ για σύναψη συµβάσεων «Έχουµε έρθει σε επαφή µε τον ΕΟΠΥΥ και κατά το παρελθόν, και σήµερα προσπαθούµε ακόµη να διατηρούµε µία επαφή. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουµε φθάσει µέχρι την Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης. Το θέµα είναι ότι τα σηµερινά δεδοµένα της κοστολόγησης των οδοντιατρικών πράξεων, ιδιαιτέρως µε τη δραµατική αύξηση των τιµών των εισαγοµένων οδοντιατρικών υλικών, κάνει να φαντάζει η Οδοντιατρική ως µία πολύ ακριβή παροχή Υγείας. Πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής ότι ο οδοντίατρος πληρώνει για τα υλικά που χρησιµοποιεί αυξηµένο ΦΠΑ, καταβάλλει αυξηµένη φορολογία και ασφάλιση, επιβαρύνεται από τις αυξηµένες τιµές των εισαγοµένων υλικών. Εάν συνεκτιµήσουµε όλα αυτά, όταν πάµε να συζητήσουµε µε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, βλέπουµε ότι πολύ σύντοµα θα καταλήξουµε να συζητάµε µε τον ΕΟΠΥΥ για clawback, για περιπτώσεις τις οποίες ο Οργανισµός αδυνατεί να καλύψει ασφαλιστικά, και, γι΄ αυτό προσπαθούµε να προλάβουµε όλα αυτά τα θέµατα. Άλλωστε, βλέπουµε τα αποτελέσµατα της συνεργασίας του ΕΟΠΥΥ µε τους γιατρούς, οι οποίοι είναι τελικά δυσαρεστηµένοι, δεδοµένου ότι, στο τέλος της ηµέρας, έχουν εργαστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα… δωρεάν! Μας ενδιαφέρει ταυτόχρονα η στοµατική υγεία του ελληνικού πληθυσµού, καθώς και η προστασία των συναδέλφων οδοντιάτρων και, εάν θέλαµε να κάνουµε µία αποτίµηση του εν εξελίξει διαλόγου µε τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, πρέπει να πούµε ότι δεν βρισκόµαστε σε καλό επίπεδο».

Έχεις σπαστά μαλλιά; Φτιάξε αυτή τη μάσκα με αυγό Η beauty editor Σοφία Μάργαρη προτείνει αυτή τη µάσκα µαλλιών για σπαστά µαλλιά µε υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου. Στοιχηµατίζουµε πως θα τη λατρέψεις! Θα χρειαστείς: 2 κ.σ. σησαµέλαιο 1 κρόκο αβγού 1 κ.γ. µαγιονέζα 1/2 φλ. κρέµα γάλακτος Εκτέλεση και εφαρµογή:

Χτύπησε στο µπλέντερ τα υλικά και, αφού απλώσεις τη µάσκα από τις ρίζες ως τις άκρες, τύλιξε το κεφάλι µε ένα κοµµάτι αλουµινόχαρτο ή µε µια µεµβράνη και άφησέ τη να δράσει για 30 περίπου λεπτά. Για να σπάσεις τη µυρωδιά του αβγού, ρίξε λίγο ρούµι. Στη συνέχεια ξέπλυνε τα µαλλιά και λούσ’ τα µε χλιαρό νερό. Τα οφέλη: Το αβγό περιέχει πολλές θρεπτικές πρωτεŽνες που εξισορροπούν την υγρασία µε το λίπος και σε συνδυασµό µε τα άλλα ενυδατικά συστατικά αναζωογονούν τα µαλλιά, ενώ αποτρέπουν την ψαλίδα και το ενοχλητικό φριζάρισµα.

Cv h ΜΑΙΟΣ 2018 31


Profile for Cretavoice

Creta voice maios 2018  

Creta voice maios 2018  

Advertisement