Page 10

www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Παγκρήτια δηµοσκόπηση: Απαισιόδοξοι και ανήσυχοι για το µέλλον οι Κρητικοί Ανεργία και ακρίβεια τα κυριότερα θέµατα που κάνουν τους κατοίκους του νησιού πιο σκεπτικούς Η ανεργία (58,4%) ακολουθούµενη από την ακρίβεια (20,4%), αποτελούν τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους οι Κρητικοί παρουσιάζονται σήµερα ιδιαίτερα απαισιόδοξοι και ανήσυχοι. Στοιχεία που αποτυπώνονται στην Παγκρήτια δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη, ∆ιδάκτορα στην Ανάλυση ∆εδοµένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia Business School. Γεγονός που αντικατοπτρίζει τις γενικότερες ανησυχίες των πολιτών σχετικά µε την υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση και την αβεβαιότητα στον τοµέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. ∆εν έλειψαν και εκείνοι που ανέφεραν ότι τους ανησυχεί η αποπληρωµή των δανείων (10,7%), η ασφάλεια των επενδύσεων (3,8%) , αλλά και οι καταθέσεις τους (3,1%). Κατά κανόνα µια δηµοσκόπηση που πραγµατοποιείται µε δειγµατοληψία κατά την οποία το δείγµα πρέπει να περιέχει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του πληθυσµού ως µικρότερο είδωλο αυτού, καταγράφει τις τάσεις που αναπτύσσονται και τις απόψεις του κοινού κατά το χρονικό διάστηµα της διεξαγωγής της. Στην προκειµένη περίπτωση η άποψη των πολιτών για την κατάσταση της οικονοµίας της χώρας και την οικονοµική κρίση καταγράφεται ύστερα από τα γεγονότα των τελευταίων ετών, της κρίσης, της διεθνούς αγοράς, των τραπεζών, της αρνητικής ανάπτυξης του τελευταίου διαστήµατος, και της συνεχούς προβολής της κακής κατάστασης της οικονοµίας της χώρας και του δηµόσιου ελλείµµατος. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται από την ανάλυση των δεδοµένων, οι Κρητικοί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη φορολογία, αφού ένα ποσοστό ύψους 87% δηλώνουν αρνητική διάθεση να πληρώσουν περισσότερους φόρους για την ενίσχυση της οικονοµίας

10 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Αξιοσηµείωτο κρίνεται ότι οι πολίτες σε ποσοστό 58,4% πιστεύουν ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση, το κράτος µπορεί να πετύχει την ανάπτυξη της οικονοµίας και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας λύση στο σηµαντικότερο πρόβληµα των τελευταίων ετών στη χώρα µας, την ανεργία. Αντίθετη γνώµη όµως εξέφρασε το 40,6% του δείγµατος, υποστηρίζοντας ότι το κράτος αδυνατεί να φέρει την ανάκαµψη της οικονοµίας και νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες.

και την αντιµετώπιση της κρίσης, εν αντιθέσει µε το 12,7% των πολιτών που δηλώνει πρόθυµο να πληρώσει κι άλλους φόρους µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµίας. Αξιοσηµείωτο κρίνεται ότι οι πολίτες σε ποσοστό 58,4% πιστεύουν ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση, το κράτος µπορεί να πετύχει την ανάπτυξη της οικονοµίας και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας λύση στο σηµαντικότερο πρόβληµα των τελευταίων ετών στη χώρα µας, την ανεργία. Αντίθετη γνώµη όµως εξέφρασε το 40,6% του δείγµατος, υποστηρίζοντας ότι το κράτος αδυνατεί να φέρει την ανάκαµψη της οικονοµίας και νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. Σε ερώτηση σχετικά µε την τακτική και τον τρόπο αντιµετώπισης της κρίσης από την πολιτεία, για την ανάκαµψη της Ελληνικής

οικονοµίας, οι πολίτες υπέδειξαν ως επιτακτική επιλογή (57%) τη µείωση των φόρων και του ΦΠΑ. Την ενίσχυση των επιχειρήσεων (14,8%) και τη δανειοδότηση των πολιτών (9,2%) υπέδειξαν ως σωστό µέτρο για την αντιµετώπιση της κρίσης, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που δήλωσαν ότι πρέπει να επιβληθούν από το κράτος δασµοί στα εισαγόµενα προ¼όντα (5,6%) και ταυτόχρονα να ενισχυθούν και να δηµιουργηθούν προγράµµατα παραγωγής προ¼όντων που δεν παράγονται στη χώρα µας όπως κινητά τηλέφωνα κα. Η εικόνα του ιδιαίτερα ανήσυχου και προβληµατισµένου πολίτη καταγράφεται στην Κρήτη τη δεδοµένη χρονική περίοδο καθώς οι κάτοικοι βιώνουν έντονα συναισθήµατα ανησυχίας για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην ελληνική οικονοµία λόγω της κρίσης. Οι πολίτες σε

ποσοστό 93,3% δηλώνουν πολύ και αρκετά ανήσυχοι, ενώ αντίθετη άποψη καταθέτει µόλις το 6,4% που παρουσιάζονται λιγότερο ανήσυχοι ή καθόλου. Όσον αφορά στις προβλέψεις των πολιτών για την οικονοµία το νέο έτος, το 42,6% πιστεύει πως αυτή θα είναι στάσιµη και το 44,7% πως θα συρρικνωθεί. Αντίθετη άποψη έχει το 7% που δηλώνουν πως η ελληνική οικονοµία το νέο έτος θα παρουσιάσει ανάπτυξη. Σε ερώτηση σχετικά µε τα αίτια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, οι πολίτες κατέδειξαν ως κύριο αίτιο της κρίσης τις πολιτικές των κυβερνήσεων της χώρας σε ποσοστό ύψους 43,4% µε τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες , τις τράπεζες και τις µεγάλες επιχειρήσεις, να ακολουθούν κατ’ αντιστοιχία µε ποσοστά µόλις 7,4% , 9,6% και 1%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το

Profile for Cretavoice

Creta voice june 2017  

Creta voice june 2017  

Advertisement