__MAIN_TEXT__

Page 1

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Cretavoice ΤΕΥΧΟΣ Νο 46 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ

Αναδροµικό σοκ για 360.000 ασφαλισµένους Αναδροµικός λογαριασµός για εισφορές που δεν επέβαλε ο ΕΦΚΑ αλλά και για µειώσεις συντάξεων που δεν εφαρµόστηκαν, παρότι αποφασίστηκαν, έρχεται από τον επόµενο µήνα. Τον λογαριασµό καλούνται να πληρώσουν πάνω από 360.000 ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι οι οποίοι ανήκουν στις εξής τρεις κατηγορίες: 1. Είναι νέοι επαγγελµατίες µε έναρξη ή αλλαγή της νοµικής µορφής εταιρείας από 1ης/1/2017. Μέχρι και τον Ιούνιο ο ΕΦΚΑ δεν τους «ενόχλησε» µε εισφορές αλλά τις ετοιµάζει σύµφωνα µε πληροφορίες για τον Ιούλιο και θα είναι µαζεµένες για 7 µήνες.

ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2. Είναι επιστήµονες (φαρµακοποιοι, γιατροί, δικηγόροι, µηχανικοί). Έρχονται αναδροµικές εισφορές επταµήνου για επικουρικό και εφάπαξ µε ένα 4% ως 11-11,5% εισφοράς επί εισοδήµατος, πέραν του 26,95% που ήδη πληρώνουν από την αρχή του έτους. 3. Είναι συνταξιούχοι µε αποδοχές από µία σύνταξη άνω των 2.000 ευρώ ή µε πολλαπλές συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ. Μπορεί να αφορά περίπου 84.000 συνταξιούχους που σύµφωνα µε την Η∆ΙΚΑ έχουν αποδοχές από µία ή περισσότερες συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ, πλην όµως το σοκ που τους επιφυλάσσει το υπουργείο Εργασίας θα είναι ισχυρότατο γιατί το περίφηµο πλαφόν των 2.000 ή 3.000 ευρώ δεν έχει εφαρµοστεί λόγω αδυναµίας στον υπολογισµό των ποσών από τις υψηλές αυτές συντάξεις! Για όσους έκαναν έναρξη επαγγέλµατος ή άλλαξαν τη νοµική µορφή της εταιρίας τους από 1ης/1/2017, ο ΕΦΚΑ, παρότι τους έχει καταχωρίσει ως νέους ασφαλισµένους, εντούτοις δεν τους έχει αποστείλει καµία ειδοποίηση πληρωµής εισφορών. Οι εισφορές τους δεν αναρτήθηκαν ούτε µε τα ειδοποιητήρια του Ιουνίου. Οι εν λόγω επαγγελµατίες, είτε πρόκειται για νέους µε έναρξη επιτηδεύµατος ή ατοµικής επιχείρησης από την 1η/1/2017 είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που διέκοψαν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα τον προηγούµενο χρόνο (µπλοκάκι) αλλά εντός

του 2017 προέβησαν σε νέα έναρξη δραστηριότητας µε διαφορετική νοµική µορφή (π.χ. από ατοµική επιχείρηση σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), θα κληθούν να πληρώσουν αναδροµικά τις εισφορές τους από την ηµεροµηνία έναρξης. Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, ο ΕΦΚΑ έχει ήδη καταχωρίσει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και, όπως εκτιµούν αρµόδια στελέχη, οι εισφορές θα αναρτηθούν τον Ιούλιο και θα έχουν αναδροµικά το ελάχιστο ποσό των 168 ευρώ το µήνα από Ιανουάριο και µετά. Η ιδιαιτερότητα για αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι, επειδή δεν υπάρχουν εισοδήµατα πριν από το 2017, οι εισφορές θα χρεωθούν µε το ελάχιστο ποσό των 168 ευρώ το µήνα. Με αναδροµικά 6 ή και 7 µηνών, δηλαδή, το ποσό που καλούνται να πληρώσουν περνάει τα 1.000 ευρώ. Το πιο πιθανό είναι ότι θα ζητηθεί σε µία δόση, γιατί πρόκειται για τρέχουσες εισφορές για τις οποίες, όπως ισχύει και για το σύνολο των ελευθέρων επαγγελµατιών, δεν έχει προβλεφθεί καµία τµηµατική εξόφληση, πέραν των παρατάσεων πληρωµής που είχε δώσει ο ΕΦΚΑ ως τον Απρίλιο για τις εισφορές του τετραµήνου.

Έρχεται συµπλήρωµα Η δεύτερη κατηγορία που θα λάβει αναδροµικά τα ραβασάκια του ΕΦΚΑ είναι οι περίπου 300.000 επιστήµονες. Γιατροί, φαρµακοποιοί, µηχανικοί, δικαστές, δικηγόροι, υποθηκοφύλακες, δικαστικοί επιµελητές και συµβολαιογράφοι θα λάβουν νέα ειδοποιητήρια πιθανότατα από τον Ιούλιο ή από τον Αύγουστο, τα οποία θα περιλαµβάνουν συµπλήρωµα εισφορών 7% ή 7,5% για την επικουρική τους ασφάλιση και 4% για εφάπαξ. Οι εν λόγω εισφορές δεν «περάστηκαν» στα ειδοποιητήρια που λαµβάνουν από την αρχή του έτους και έτσι καταβάλλουν µόνον την εισφορά σύνταξης 20% και ασθένειας 6,95%. Σε αυτό το 26,95% έρχεται να προστεθεί και άλλο ένα 4% ή 11%-

2 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

11,5% αναδροµικά από 1ης/1/2017, µε βάση τα εισοδήµατα του 2015. Οι υγειονοµικοί θα πάρουν ραβασάκι µε αναδροµικές εισφορές 7 µηνών για τον κλάδο εφάπαξ µε 4%. Οι δικηγόροι θα πληρώσουν αναδροµικά ένα 7,5% για το επικουρικό και άλλο ένα 4% για εφάπαξ, δηλαδή συνολικά 11,5% αναδροµικό χαράτσωµα από τις νέες εισφορές που έµειναν στο συρτάρι του ΕΦΚΑ. Ενώ οι µηχανικοί θα κληθούν να καταβάλουν αναδροµικά από την 1η/1/2017 ένα 11% (7% για επικουρικό και 4% για εφάπαξ). Ο λογαριασµός θα είναι βαρύτατος και τα ποσά των επιπλέον εισφορών που θα τους ζητήσει ο ΕΦΚΑ, παρά τις εκπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 98 του νόµου Κατρούγκαλου, διαµορφώνονται ως εξής: * Από 23 ως 67 ευρώ το µήνα για όσους έχουν εισόδηµα ως 7.033 ευρώ και χρεώνονται µε εισφορές 4% για εφάπαξ ή 11%11,5% µαζί µε το επικουρικό. Συνολικά το αναδροµικό χαράτσι για 7 µήνες (Ιανουάριος-Ιούλιος 2017) είναι από 161 ευρώ ως 469 ευρώ. * Από 67 ευρώ για εφάπαξ ως 96 ευρώ το µήνα µε εφάπαξ και επικουρικό, για εισόδηµα από 7.034 ως 13.000 ευρώ. Με αναδροµικά 7 µηνών ο λογαριασµός, πέραν των τρεχουσών εισφορών, είναι από 470 ως 672 ευρώ. * Από 96 ευρώ (αν έχουν εισφορά 4% για εφάπαξ) ως 555 ευρώ το µήνα (αν έχουν 11%-11,5% µαζί µε το επικουρικό) µε εισόδηµα από 13.001 ως 73.000 ευρώ. Το αναδροµικό ραβασάκι του ΕΦΚΑ θα έχει δηλαδή εισφορές επταµήνου από 672 ευρώ ως και 3.885 ευρώ, ανάλογα µε το εισόδηµα.


Το Φ είναι ένας αρµονικός πολυµορφικός χώρος, αναπλάθεται στα Χανιά της Κρήτης. Το Φ παίρνει σάρκα και οστά από µια ιδέα που γεννήθηκε µέσα από την τάση της εποχής µας για συσπείρωση και συστέγαση µε σκοπό την εδραίωση και βιωσιµότητα της επαγγελµατικής µας ταυτότητας και στέγης. Εν συνέχεια γεννήθηκε µια επιµέρους ιδέα µέσα από την συνειδητοποίηση ότι ο Άνθρωπος στις ηµέρες µας έχει προγραµµατιστεί να δουλεύει και όχι να εργάζεται κάνοντας

Νους – Σώµα – Πνεύµα!

συνεχώς έκπτωση στο ευ ζην του. Καθώς ο χρόνος όλο και φαντάζει “λιγότερος και όχι αρκετός” για να χωρέσει δραστηριότητες µέσα στην µέρα µας, που µας προσφέρουν ευηµερία µε αποτέλεσµα ο Άνθρωπος να χάνει την ισορροπία του, την απόλαυση και το νόηµα της ζωής του και να µπαίνει σε διαδικασίες να αναζητά την λύση και την ικανοποίηση σε εξωτερικά σηµεία αναφοράς µε αποτέλεσµα να αποπροσανατολίζεται από το κέντρο του & τον αυτοσκοπό του.

Καλούµαστε όλοι να βρούµε τον χρόνο και τον χώρο για εµάς και για ότι θέλουµε και αγαπάµε στην ζωή µας αλλιώς ποιος είναι ο σκοπός & λόγος της ύπαρξης µας;

Ας αναλάβουµε µε συνείδηση την ευθύνη της ζωής µας και ας προχωρήσουµε!!! Το όραµα µας: Να πλάσουµε χώρο και χρόνο που να µας χωράει όλους και όλα, στο εδώ και τώρα! Να κατασκευάσουµε

την πραγµατικότητα µας και το περιβάλλον µας έτσι όπως εµείς το επιθυµούµε, να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες που θα εργαζόµαστε απολαυστικά σε ένα κλίµα οµαδικό συνεργατικό και αλληλέγγυο. Όλοι µαζί κάτω από την ίδια στέγη µε κοινό όραµα το ευ ζην του Ανθρώπου θα εργαζόµαστε συµπληρωµατικά και ολιστικά για τις ανθρώπινες επιθυµίες και ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου όπου χρειάζεται απλά να εν θυµηθεί το αυτονόητο δικαίωµα του για ευ ζην!

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Σχεδόν 105.000 µαθητές ρίχνονται φέτος στην µάχη των πανελληνίων εξετάσεων Στην Κρήτη, θα λειτουργεί µέχρι τις 15 Ιουνίου, τηλεφωνική γραµµή ψυχολογικής υποστήριξης για υποψήφιους και γονείς Αυξήθηκε φέτος σε σχέση µε πέρυσι ο συνολικός αριθµός των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν µία θέση στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Βεβαίως, η αναλογία της επιτυχίας δεν αλλάζει, καθώς υπάρχει αύξηση και των θέσεων που θα διατεθούν. Ειδικότερα, στην τελική ευθεία έχουν εισέλθει οι υποψήφιοι αλλά και ο µηχανισµός του υπουργείου Παιδείας για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, που θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουνίου για τους υποψηφίους των Επαγγελµατικών Λυκείων και στις 7 Ιουνίου για τη µεγάλη κατηγορία, τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.

Συµµετοχή έχουν δηλώσει συνολικά 104.965 υποψήφιοι, ενώ πέρυσι στους καταλόγους είχαν εγγραφεί 103.402 µαθητές. Να σηµειωθεί ότι, όπως συµβαίνει παραδοσιακά, ο τελικός αριθµός όσων προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα θα είναι ελαφρώς µειωµένος, σε σχέση µε τις αρχικές συµµετοχές. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας από τα Ηµερήσια Γενικά Λύκεια θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 84.838 υποψήφιοι, από τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια 1.111, από τα Ηµερήσια Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 17.995, από τα Εσπερινά ΕΠΑΛ 460, ενώ 561 υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ θα εξετασθούν µε το σύστηµα του Ηµερήσιου. Αυξηµένος σε σχέση µε το 2016 θα

4 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

είναι και ο συνολικός αριθµός εισακτέων: 70.726 έναντι 69.985, δηλαδή θα εισαχθούν 741 περισσότεροι υποψήφιοι. Επίσης, σύµφωνα µε τη σχετική προκήρυξη

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, στη Σχολή Αστυφυλάκων θα διατεθούν 250 θέσεις και στη Σχολή Αξιωµατικών 40. Η προθεσµία για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνοµικών Σχολών λήγει στις 15 Ιουνίου. Για λεπτοµέρειες, η προκήρυξη για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωµατικών και Αστυφυλάκων µε το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας www.hellenicpolice.gr. Συνολικά, µέσα στον Ιούνιο θα εξετασθούν περίπου 50 µαθήµατα, θα λειτουργήσουν περίπου 1.100 εξεταστικά κέντρα, ενώ θα εµπλακούν 20.000 εκπαιδευτικοί για την επιτήρηση των εξεταζοµένων και τη βαθµολόγηση των γραπτών που υπολογίζεται να ξεπεράσουν τις 500.000. Λιγότερο πιεστική χρονιά Βεβαίως, η φετινή διαδικασία θα µπορεί να χαρακτηριστεί λιγότερο πιεστική σε σχέση µε το 2016, καθώς πέρυσι ήταν µεταβατική χρονιά, αφού εφαρµόστηκαν το παλιό σύστηµα για τελευταία φορά και το νέο για πρώτη. Ετσι, το 2016 για τις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων επελέγησαν θέµατα για 180 µαθήµατα, οι εξετάσεις διήρκεσαν 47 ηµέρες και δόθηκαν προς βαθµολόγηση πάνω από 1,3 εκατ. γραπτά. Η φετινή διαδικασία των Πανελληνίων έχει το νέο ότι η έναρξη γίνεται στις αρχές Ιουνίου και όχι το τρίτο δεκαήµερο του Μα‹ου, όπως έως πέρυσι. Στελέχη του υπουργείου Παιδείας, διαβεβαίωσαν ότι η µετάθεση της έναρξης των εξετάσεων για τον Ιούνιο δεν θα επηρεά-

σει τον χρόνο ανακοίνωσης των βάσεων εισαγωγής, παραδοσιακά το τρίτο δεκαήµερο του Αυγούστου. Γραµµή στήριξης για τους υποψήφιους Στο µεταξύ, σε µια συντονισµένη προσπάθεια ενδυνάµωσης των υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων, η 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης συνεργάστηκαν για τη λειτουργία ανοιχτής τηλεφωνικής γραµµής ψυχολογικής υποστήριξης. Στη γραµµή, η οποία θα λειτουργεί έως και την Πέµπτη 15 Ιουνίου 2017 τις ώρες 08.00 - 22.00, ειδικοί Ψυχικής Υγείας θα βοηθούν τους µαθητές στη διαχείριση του άγχους που βιώνουν κατά την ιδιαίτερη αυτή ψυχοπιεστική περίοδο των Πανελληνίων Εξετάσεων. Η ανοιχτή τηλεφωνική γραµµή λειτουργήσει για τους υποψηφίους όλης της Κρήτης µε την υποστήριξη των δοµών Ψυχικής Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης και του Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων της Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου. Τα τηλέφωνα της ανοιχτής γραµµής είναι 2813 404469 και 2813 404470. Η 7η Υγειονοµική Περιφέρεια Κρήτης και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης υλοποιούν, µε αυτή τη δράση τους, ένα οραµατικό σχέδιο για την υποστήριξη των µαθητών που δίνουν φέτος Πανελλήνιες, ενεργοποιώντας οµάδα Ειδικών Επιστηµόνων Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι θα είναι µαζί τους για να τους ακούσουν και να τους βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του άγχους τους, στους αριθµούς τηλεφώνου, κατά τις ηµέρες και ώρες που προαναφέρονται.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τον Αύγουστο το αίτηµα για

έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη

Όλα τα «µεγαθήρια» έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πολλά υποσχόµενη περιοχή

Ο καθορισµός της θαλάσσιας περιοχής του Ιονίου µέχρι τις δυτικές νοτιοδυτικές ακτές της Κρήτης για την οποία θα υποβληθεί προς την κυβέρνηση αίτηµα για πραγµατοποίηση ερευνών για υδρογονάνθρακες είναι το έργο για το οποίο εργάζονται πυρετωδώς τα επιτελεία των Ελληνικών Πετρελαίων, ExxonMobil και Total µε στόχο να έχουν καταλήξει ως το τέλος Ιουνίου στην οριοθέτηση της περιοχής που θα διεκδικήσουν. «Κοιτάµε όλο το Ιόνιο, µέχρι τη Γαύδο», ανέφερε σχετικά ανώτατο στέλεχος των ΕΛΠΕ στο περιθώριο της εκδήλωσης για την υπογραφή των συµβάσεων παραχώρησης των περιοχών Άρτας - Πρέβεζας, Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Αιτωλοακαρνανίας για έρευνες. Ο ίδιος ανέφερε ότι σε κάποιες από αυτές τις περιοχές δεν έχουν γίνει σεισµικές έρευνες, που σηµαίνει ότι η περιοχή ενδιαφέροντος µπορεί να εκτείνεται και πέρα των 20 «µπλοκ» σε Ιόνιο και νότιο Κρητικό πέλαγος που είχαν προκηρυχθεί µε το διαγωνισµό του 2014. Σύµφωνα µε το κατ' αρχήν χρονοδιάγραµµα που έχει διαµορφωθεί, τον Αύγουστο θα υποβληθεί επισήµως το αίτηµα , στις αρχές του 2018 θα ξεκινήσουν οι σεισµικές έρευνες ενώ θα

χρειαστεί ένας χρόνος περίπου για την ερµηνεία των δεδοµένων που θα προκύψουν από αυτές. Σηµειώνεται ότι µετά την υποβολή του αιτήµατος προκηρύσσεται διεθνής διαγωνισµός στον οποίο µπορεί να εµφανιστούν και άλλοι ενδιαφερόµενοι για την εξερεύνηση της περιοχής. Ήδη όπως είναι γνωστό εκπρόσωποι των τριών εταιριών έχουν γνωστοποιήσει το κατ αρχήν ενδιαφέρον τους στην κυβέρνηση σε συναντήσεις µε τον αντιπρόεδρο κ. Γιάννη ∆ραγασάκη και τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. Σύµφωνα µε πληροφορίες το έναυσµα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν η επανερµηνεία δεδοµένων από σεισµικές έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς στο παρελθόν στην περιοχή µε νεώτερες µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αλλά και οι συγκρίσεις µε άλλες περιοχές εκτός Ελλάδας µε παρόµοια γεωλογικά χαρακτηριστικά. Σε εκκρεµότητα βρίσκεται επίσης η συµφωνία για τη διαµόρφωση των ποσοστών συµµετοχής στην Κοινοπραξία τα οποία εκφράζουν και τη συµµετοχή των εταιριών στην επένδυση, το ρίσκο αλλά και την ανταµοιβή σε περίπτωση που υπάρξει ανακάλυψη εκµεταλλεύσιµου κοιτάσµατος.

Ιδεατό σχήµα για τα ΕΛΠΕ θα ήταν η συµµετοχή τους µε 20% και των ExxonMobil - Total µε ποσοστά από 40%. Το ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι η συνεργασία µε ξένες εταιρίες είναι επιβεβληµένη όχι µόνο για λόγους κόστους (µια γεώτρηση σε βαθιά νερά όπως αυτά του Ιονίου κοστίζει πάνω από 100 εκατ. δολάρια) αλλά και για την εξασφάλιση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας σε αυτά τα βάθη. Παράλληλα µε τις τρεις εταιρίες κινείται η Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων η οποία σχεδιάζει νέες σεισµικές έρευνες σε πιο πυκνές γραµµές στο κεντρικό Ιόνιο, στην περιοχή ανάµεσα στην Πελοπόννησο και τη ∆υτική Κρήτη καθώς και στο νότιο Κρητικό πέλαγος µε στόχο την προσέλκυση ενδιαφέροντος για έρευνες. Ήδη ο κ. Μαθιός Ρήγας πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Energean που δραστηριοποιείται στον Πρίνο, το Κατάκολο, τα Ιωάννινα, την Αιτωλοακαρνανία αλλά και εκτός Ελλάδος στο Ισραήλ και την Αίγυπτο δήλωσε ότι η εταιρία θα είναι παρούσα σε όποιες νέες περιοχές προσφερθούν, τονίζοντας ότι προχωρά ήδη σε εκµετάλλευση σε µεγάλα θαλάσσια βάθη στο Ισραήλ.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Άρχισαν οι εγγραφές για την παιδική κατασκήνωση του Καλαθά Οι περίοδοι, τα ηλικιακά όρια, οι περιορισµοί και τα δικαιολογητικά Έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, θα πραγµατοποιούνται οι εγγραφές για το κατασκηνωτικό πρόγραµµα 2017, στο πλαίσιο κρατικού προγράµµατος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αιτήσεις θα παραλαµβάνονται µόνο από το Γραφείο της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά (ισόγειο ∆ηµαρχείου, οδός Καρα¼σκάκη) σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες 9.00 – 13.00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2821341684. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι αιτούντες, κατά την έναρξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου που τους αφορά, να έχουν συµπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους ή να µην έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας αντίστοιχα. Ο προγραµµατισµός αφορά στο χρονικό διάστηµα από 6 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου 2017 και χωρίζεται στις εξής πέντε (5) κατασκηνωτικές περιόδους: •Περίοδος 1η (06/07/2017 – 15/07/2017): Φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6 – 10 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2007 έως και το 2011), •Περίοδος 2η (17/07/2017 – 26/07/2017): Φιλοξενία κοριτσιών ηλικίας 11 – 16 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2001 έως και το 2006), •Περίοδος 3η (28/07/2017 – 06/08/2017): Φιλοξενία αγοριών ηλικίας 11 – 16 ετών (που έχουν γεννηθεί από το έτος 2001 έως και το 2006), •Περίοδος 4η (08/08/2017-17/08/2017): Φιλοξενία ηλικιωµένων ατόµων, είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, •Περίοδος 5η (21/08/2017 – 30/08/2017): Φιλοξενία ατόµων µε αναπηρίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 5η κατασκηνωτική περίοδο, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Σωµατείου ΑµΕΑ Ν. Χανίων που στεγάζεται στο χώρο της Αντιπεριφέρειας Χανίων (2ος όροφος).

6 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

∆ικαιολογητικά Για παιδιά: •Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραµµα (χορηγείται από την Υπηρεσία), •Υπεύθυνη ∆ήλωση του γονέα ή κηδεµόνα (χορηγείται από την Υπηρεσία), στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήµατος του προηγούµενου έτους, ο αριθµός των προστατευόµενων µελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. µονογεονε¼κή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσµιακές µειονότητες κ.λ.π.). •Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εµβολιασµός του µε τα υποχρεωτικά εµβόλια, ότι δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα, ότι η εν γένει κατά-

σταση της υγείας του επιτρέπει τη συµµετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραµµα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρµακευτική αγωγή, αλλεργίες, κ.λ.π.). Για Ηλικιωµένα Άτοµα: •Αίτηση Εγγραφής στο πρόγραµµα •Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου (χορηγείται από την Υπηρεσία), που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατοµικού εισοδήµατός του. •Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συµµετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραµµα. Αντίτιµο συµµετοχής Το ποσό συµµετοχής για τους κατασκηνωτές (εκτός των ΑµΕΑ), που θα φιλοξενηθούν για το έτος 2017 στην Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά, είναι 30€, όπως ορίζεται από το αρµόδιο Υπουργείο µε την υπ’ αριθµό ∆22/23235/676 απόφασή του. Το εν λόγω ποσό θα εξοφλείται κατόπιν αποδοχής της αίτησης και πριν την έναρξη της εκάστοτε κατασκηνωτικής περιόδου. Επίσης σηµειώνονται τα εξής:

•Το ποσό συµµετοχής επιστρέφεται µόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν θα συµµετέχει τελικά στο κατασκηνωτικό πρόγραµµα. •Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών στις οποίες ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι, καθώς και των οικογενειών – δικαιούχων του Προγράµµατος ΚΕΑ, δεν θα καταβάλλουν συµµετοχή. •Τα άτοµα µε αναπηρίες δεν θα καταβάλλουν συµµετοχή.


www.cretavoice.gr ✤ Παιδικό ορειβατικό καµπ διοργανώνει

ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων

Θα πραγµατοποιηθεί από 1 µέχρι 9 Ιουλίου στην Ταύρη Σφακίων

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων στην προσπάθειά του να ανεβάσει όλο και περισσότερα παιδιά στο βουνό, διοργανώνει υπαίθριο Παιδικό Ορειβατικό και Περιβαλλοντικό Κέντρο, στην περιοχή του καταφυγίου Ταύρης Σφακίων, για παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 9 µέχρι 15 χρονών, από 1 Ιουλίου έως και 9 Ιουλίου 2017. Στην φετινή διοργάνωση αν κάποιο παιδί επιθυµεί µπορεί να µείνει τις µισές ηµέρες, για το χρονικό διάστηµα από 1 έως και 5 Ιουλίου 2017. Η διαβίωση στο βουνό µαθαίνει στα παιδιά να γνωρίσουν την πανέµορφη φύση, να σέβονται το περιβάλλον, να ξεπερνούν τους φόβους τους, να επικοινωνούν θετικά, να συνεργάζονται αρµονικά µε άλλα παιδιά, να ανακαλύ-πτουν τις αντοχές τους, να περπατούν και να προσανατολίζονται µε ασφάλεια στο άγριο τοπίο. Επίσης θα κάνουν τα πρώτα τους βήµατα µε ασφάλεια στην

αναρρίχηση στην τεχνητή πίστα αναρρίχη-σης του καταφυγίου. Με έδρα το καταφύγιο της Ταύρης, πάνω από το οροπέδιο Ασκύφου, στην επαρχία Σφακίων, τα παιδιά θα ζήσουν µια διαφορετική εµπειρία, µακριά από τις ανέσεις της πόλης. ∆εν θα είναι τόσο καθαρά και φρεσ-κοπλυµένα όσο στην πόλη, αλλά θα µυρί-σουν το άρωµα του αγριολούλουδου, του θυ-µαριού και του κυπαρισσιού … το άρωµα της ίδιας της ζωής! Ο αριθµός παιδιών που µπορεί να εξυπηρετήσει το καταφύγιο είναι συγκε-κριµένος, για αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συµµετοχής. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Συλλόγου κ. Σταύρος Μπαδογιάννης είναι ο υπεύθυνος αυτών των δραστηριοτήτων, στις οποίες έχει βοηθούς µέλη του ∆.Σ. µε πολύχρονη εµπειρία. Περισσότερες πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραµµα της διοργάνωσης, καθώς και δηλώσεις συµµετοχής, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στα γραφεία του Συλλόγου, Τζανακάκη 90 Χανιά, κάθε βράδυ από τις 21:00 έως τις 23:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, τηλ. 28210 44647.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισµό στην Κρήτη Ο «χάρτης» του ελληνικού τουρισµού: Ποια τα δηµοφιλή µέρη, που ξοδεύονται τα λεφτά

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι τα ταξιδιωτικά στοιχεία που παρουσιάζει για πρώτη φορά η Τράπεζα της Ελλάδος για το 2016 µε την Κρήτη να αναδεικνύεται πρωταθλητής του τουρισµού καθώς έρχεται πρώτη σε όλους τους κρίσιµους ποιοτικούς δείκτες ενώ οι τουριστικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα τρία δις ευρώ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που γνωστοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος ο κύριος όγκος των τουριστικών εισπράξεων το 2016 πραγµατοποιήθηκε σε πέντε από τις 13 περιφέρειες της χώρας . Ετσι, σχεδόν 9 στα 10 ταξιδιωτικά ευρώ, που εισέρρευσαν πέρυσι στην Ελλάδα, κατευθύνθηκαν στις εξής πέντε περιφέ-

8 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ρειες: Νοτίου Αιγαίου (3.136 εκατ. ευρώ), Κρήτης (3.095 εκατ. ευρώ), Αττικής (1.734 εκατ. ευρώ), Κεντρικής Μακεδονίας (1.688 εκατ. ευρώ) και Ιονίων Νήσων (1.504 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαµορφώθηκαν στα 1.592 εκατ. ευρώ. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των εν λόγω ταξιδιωτικών στοιχείων ανά περιφέρεια, όπως αυτά συλλέγονται µέσω της Ερευνας Συνόρων, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έκτοτε η Τράπεζα της Ελλάδος συγκεντρώνει στοιχεία και για την περιφερειακή κατανοµή των ταξιδιωτικών εισπράξεων, καθώς και των επισκέψεων και διανυκτερεύσεων των εισερχόµενων ταξιδιωτών. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2016 διαµορφώθηκαν στα 12.749 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων, σε ποσοστό 87,5% του συνόλου, πραγµατοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (3.136 εκατ. ευρώ), Κρήτης (3.095 εκατ. ευρώ), Αττικής (1.734 εκατ. ευρώ), Κεντρικής Μακεδονίας (1.688 εκατ. ευρώ) και Ιονίων Νήσων (1.504 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδονίας) οι εισπρά-

ξεις διαµορφώθηκαν στα 1.592 εκατ. ευρώ. Επισκέψεις Το 2016, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγµατοποίησαν συνολικά 28.376 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος από τη συνολική εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση (2016: 24.799 χιλ. ταξιδιώτες), καθώς ένας ταξιδιώτης µπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από µία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Ο µεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 86,4% επί του συνόλου, πραγµατοποιήθηκε στις εξής έξι περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας (6.395 χιλ. επισκέψεις), Νοτίου Αιγαίου (5.227 χιλ.), Αττικής (4.543 χιλ.), Κρήτης (4.537 χιλ.), Ιονίων Νήσων (2.457 χιλ.) και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.363 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου) πραγµατοποιήθηκαν 3.854 χιλ. επισκέψεις. ∆ιανυκτερεύσεις Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαµορφώθηκαν στις 190.402 χιλ. το 2016. Σύµφωνα µε την κατανοµή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 85,1% των διανυκτερεύσεων πραγµατοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες (∆ιάγραµµα 3 και Πίνακας): Νοτίου Αιγαίου (39.996 χιλ.), Κρήτης (39.378 χιλ.), Κεντρικής Μακεδονίας (36.330 χιλ.), Αττικής (24.769 χιλ.) και Ιονίων Νήσων (21.493 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Ηπείρου, ∆υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας και ∆υτικής Μακεδονίας) πραγµατοποιήθηκαν 28.437 χιλ. διανυκτερεύσεις.

Τα έσοδα Η µέση δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 περιφέρειες της χώρας το 2016 διαµορφώθηκε κατά µέσο όρο στα 449 ευρώ. Το µέγεθος αυτό παρουσιάζει µεγάλη διαφοροποίηση ανάµεσα στις περιφέρειες. H µέγιστη τιµή των 682 ευρώ καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Σε επίπεδα πάνω από τον µέσο όρο της χώρας διαµορφώθηκε και η δαπάνη ανά επίσκεψη στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (612 ευρώ) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (600 ευρώ). Στο αντίθετο άκρο της κατανοµής εµφανίζεται η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µε την ελάχιστη τιµή των 205 ευρώ και ακολουθούν η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (212 ευρώ) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (264 ευρώ). Οσον αφορά τη δαπάνη ανά διανυκτέρευση, αυτή διαµορφώθηκε στα 67 ευρώ κατά µέσο όρο στις 13 περιφέρειες. Οι µεγαλύτερες τιµές για τη µέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης (79 ευρώ) και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (78 ευρώ), ενώ οι χαµηλότερες τιµές καταγράφηκαν στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας (46 ευρώ) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (47 ευρώ). Η µέση διάρκεια παραµονής ανά επίσκεψη στις περιφέρειες της χώρας ήταν 6,7 διανυκτερεύσεις. Η µέγιστη διάρκεια παραµονής (8,7 διανυκτερεύσεις) καταγράφηκε στις περιφέρειες της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων και η ελάχιστη (4 διανυκτερεύσεις) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της ∆υτικής Μακεδονίας οι διανυκτερεύσεις ήταν 4,5 κατά µέσο όρο. Οσον αφορά την κατανοµή των ταξιδιωτικών εισπράξεων ανά χώρα προέλευσης ταξιδιωτών, ποσοστό 50,3% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από πέντε χώρες: τη Γερµανία (2.128 εκατ. ευρώ ή 16,7% του συνόλου), το Ηνωµένο Βασίλειο (1.944 εκατ. ευρώ ή 15,2% του συνόλου), τη Γαλλία (889 εκατ. ευρώ ή 7,0% του συνόλου), τις ΗΠΑ (728 εκατ. ευρώ ή 5,7% του συνόλου) και την Ιταλία (722 εκατ. ευρώ ή 5,7% του συνόλου). Οι σηµαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών ανά περιφέρεια διαφοροποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις από τη γενικότερη εικόνα της επικράτειας.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Το σιντριβάνι της πλατείας Χορτατσών, που «καθρεπτίζει»

την ικανότητα της δηµοτικής µας αρχής

Για χρόνια παραµένει αναξιοποίητο, έχοντας µετατραπεί σε εστία µόλυνσης για την περιοχή

www.cretavoice.gr

Ακόµη ένα «µνηµείο» αδιαφορίας στην πόλη των Χανίων, αναδεικνύει ένας αναγνώστης της CretaVoice. Πρόκειται για το σιντριβάνι που βρίσκεται στην πλατεία Χορτατσών, πίσω από την ∆ηµοτική Αγορά και το οποίο είναι εγκαταλελειµµένο, έχοντας µετατραπεί σε κάδο απορριµµάτων. Για το ότι δεν λειτουργεί, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αφού το κόστος της συντήρησής του είναι µηδαµινό. Για το ότι είναι βρώµικο και έχει µετατραπεί σε εστία µόλυνσης, επίσης δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά αυτό το γεγονός αναδεικνύει την αδιαφορία της δηµοτικής αρχής. Όταν δεν µπορεί να λύσει τόσο µικρά θέµατα, πως µπορεί να ασχοληθεί µε επιτυχία µε τα µείζονα; Όπως αναφέρει ο αναγνώστης «περνώντας πρόσφατα από την πλατεία Χορτατσών πρόσεξα αυτό το σιντριβάνι, και τη µεγαλειώδη επιγραφή για την "εγκατάσταση-θεµελίωσή" του και αναρωτιέµαι αν έχει ποτέ λειτουργήσει και για πόσο. Η σηµερινή του κατάντια δεν έχει να κάνει ούτε µε µνηµόνια, ούτε µε έλλειψη χρηµάτων αλλά απλά µε αδιαφορία και έλλειψη οράµατος για µια πιο όµορφη πόλη. Αφήστε που το συγκεκριµένο σιντριβάνι, είναι πιο όµορφο από το "φλοτέρ" του λιµανιού... Αν λοιπόν δεν σας ενδιαφέρει, κύριοι της δηµοτικής αρχής, να το επισκευάσετε και να το λειτουργήσετε, επειδή θα καίει ρεύµα και θα χρειάζεται κάποιος να το καθαρίζει, τότε γεµίστε το µε χώµα και κάντε το µια ωραιότατη γλάστρα µε λουλούδια. Ή µήπως και αυτό σας πέφτει πολύ; Κρίµα γενικότερα για την εµφάνιση».

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Παγκρήτια δηµοσκόπηση: Απαισιόδοξοι και ανήσυχοι για το µέλλον οι Κρητικοί Ανεργία και ακρίβεια τα κυριότερα θέµατα που κάνουν τους κατοίκους του νησιού πιο σκεπτικούς Η ανεργία (58,4%) ακολουθούµενη από την ακρίβεια (20,4%), αποτελούν τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους οι Κρητικοί παρουσιάζονται σήµερα ιδιαίτερα απαισιόδοξοι και ανήσυχοι. Στοιχεία που αποτυπώνονται στην Παγκρήτια δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη, ∆ιδάκτορα στην Ανάλυση ∆εδοµένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και της Audencia Business School. Γεγονός που αντικατοπτρίζει τις γενικότερες ανησυχίες των πολιτών σχετικά µε την υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση και την αβεβαιότητα στον τοµέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. ∆εν έλειψαν και εκείνοι που ανέφεραν ότι τους ανησυχεί η αποπληρωµή των δανείων (10,7%), η ασφάλεια των επενδύσεων (3,8%) , αλλά και οι καταθέσεις τους (3,1%). Κατά κανόνα µια δηµοσκόπηση που πραγµατοποιείται µε δειγµατοληψία κατά την οποία το δείγµα πρέπει να περιέχει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του πληθυσµού ως µικρότερο είδωλο αυτού, καταγράφει τις τάσεις που αναπτύσσονται και τις απόψεις του κοινού κατά το χρονικό διάστηµα της διεξαγωγής της. Στην προκειµένη περίπτωση η άποψη των πολιτών για την κατάσταση της οικονοµίας της χώρας και την οικονοµική κρίση καταγράφεται ύστερα από τα γεγονότα των τελευταίων ετών, της κρίσης, της διεθνούς αγοράς, των τραπεζών, της αρνητικής ανάπτυξης του τελευταίου διαστήµατος, και της συνεχούς προβολής της κακής κατάστασης της οικονοµίας της χώρας και του δηµόσιου ελλείµµατος. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνεται από την ανάλυση των δεδοµένων, οι Κρητικοί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τη φορολογία, αφού ένα ποσοστό ύψους 87% δηλώνουν αρνητική διάθεση να πληρώσουν περισσότερους φόρους για την ενίσχυση της οικονοµίας

10 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Αξιοσηµείωτο κρίνεται ότι οι πολίτες σε ποσοστό 58,4% πιστεύουν ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση, το κράτος µπορεί να πετύχει την ανάπτυξη της οικονοµίας και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας λύση στο σηµαντικότερο πρόβληµα των τελευταίων ετών στη χώρα µας, την ανεργία. Αντίθετη γνώµη όµως εξέφρασε το 40,6% του δείγµατος, υποστηρίζοντας ότι το κράτος αδυνατεί να φέρει την ανάκαµψη της οικονοµίας και νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες.

και την αντιµετώπιση της κρίσης, εν αντιθέσει µε το 12,7% των πολιτών που δηλώνει πρόθυµο να πληρώσει κι άλλους φόρους µε σκοπό την ενίσχυση της οικονοµίας. Αξιοσηµείωτο κρίνεται ότι οι πολίτες σε ποσοστό 58,4% πιστεύουν ότι αν υπάρξει πολιτική βούληση, το κράτος µπορεί να πετύχει την ανάπτυξη της οικονοµίας και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας λύση στο σηµαντικότερο πρόβληµα των τελευταίων ετών στη χώρα µας, την ανεργία. Αντίθετη γνώµη όµως εξέφρασε το 40,6% του δείγµατος, υποστηρίζοντας ότι το κράτος αδυνατεί να φέρει την ανάκαµψη της οικονοµίας και νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. Σε ερώτηση σχετικά µε την τακτική και τον τρόπο αντιµετώπισης της κρίσης από την πολιτεία, για την ανάκαµψη της Ελληνικής

οικονοµίας, οι πολίτες υπέδειξαν ως επιτακτική επιλογή (57%) τη µείωση των φόρων και του ΦΠΑ. Την ενίσχυση των επιχειρήσεων (14,8%) και τη δανειοδότηση των πολιτών (9,2%) υπέδειξαν ως σωστό µέτρο για την αντιµετώπιση της κρίσης, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που δήλωσαν ότι πρέπει να επιβληθούν από το κράτος δασµοί στα εισαγόµενα προ¼όντα (5,6%) και ταυτόχρονα να ενισχυθούν και να δηµιουργηθούν προγράµµατα παραγωγής προ¼όντων που δεν παράγονται στη χώρα µας όπως κινητά τηλέφωνα κα. Η εικόνα του ιδιαίτερα ανήσυχου και προβληµατισµένου πολίτη καταγράφεται στην Κρήτη τη δεδοµένη χρονική περίοδο καθώς οι κάτοικοι βιώνουν έντονα συναισθήµατα ανησυχίας για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην ελληνική οικονοµία λόγω της κρίσης. Οι πολίτες σε

ποσοστό 93,3% δηλώνουν πολύ και αρκετά ανήσυχοι, ενώ αντίθετη άποψη καταθέτει µόλις το 6,4% που παρουσιάζονται λιγότερο ανήσυχοι ή καθόλου. Όσον αφορά στις προβλέψεις των πολιτών για την οικονοµία το νέο έτος, το 42,6% πιστεύει πως αυτή θα είναι στάσιµη και το 44,7% πως θα συρρικνωθεί. Αντίθετη άποψη έχει το 7% που δηλώνουν πως η ελληνική οικονοµία το νέο έτος θα παρουσιάσει ανάπτυξη. Σε ερώτηση σχετικά µε τα αίτια της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, οι πολίτες κατέδειξαν ως κύριο αίτιο της κρίσης τις πολιτικές των κυβερνήσεων της χώρας σε ποσοστό ύψους 43,4% µε τις διεθνείς οικονοµικές συνθήκες , τις τράπεζες και τις µεγάλες επιχειρήσεις, να ακολουθούν κατ’ αντιστοιχία µε ποσοστά µόλις 7,4% , 9,6% και 1%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το


www.cretavoice.gr

37,8% των ερωτηθέντων καταδεικνύουν ως αίτια της κρίσης όλα τα παραπάνω. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ερώτηση, αν από την πολιτεία ασκείται συγκεκριµένη πολιτική για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, η γνώµη των πολιτών της Κρήτης έχει αρνητικό ισοζύγιο µε το 68,7% των Κρητικών να εκφράζεται αρνητικά.Αρκετά συγκρατηµένοι και επιφυλακτικοί πάντως παρουσιάζονται οι Κρητικοί σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη δηµοσκόπηση για την οικονοµική τους κατάσταση υποστηρίζοντας σε ποσοστό 43,2% ότι θα είναι περίπου ίδια µετά από έξι µήνες, 49,2% χειρότερη και 4,6% καλύτερη για το επόµενο έτος. Ενώ σε σχετική ερώτηση για τον τρόπο που η κρίση πιθανόν να έχει επηρεάσει την εργασία τους ή κάποιου κοντινού τους προσώπου το 3,4 % δήλωσε ότι η εργασία τους δεν έχει υποστεί καµία επιρροή λόγω της οικονοµικής κρίσης, το 64,6 % ότι υπήρξε περικοπή µισθού, το 7,9 % ότι υπήρξε αναγκαστική ηµιαπασχόληση, τέλος το 21,8 % του δείγµατος δήλωσε ότι έχει πέσει θύµα απόλυσης. Ο δρόµος της ανάκαµψης πάντως φαίνεται αρκετά µακρύς σύµφωνα µε τη γνώµη των πολιτών. Το 53% του δείγµατος πιστεύει πως η κρίση θα διαρκέσει πάνω από δέκα χρόνια, το 20 % υποστηρίζει πως η κρίση θα έχει διάρκεια έως 10 χρόνια, ενώ το 14% των ερωτηθέντων εκφρά-

ζει µεγάλη αισιοδοξία υποστηρίζοντας ότι η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα θα έχει διάρκεια 5 έτη. Η έρευνα επεκτάθηκε και στον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών ενός νέου οικονοµικού µοντέλου ανάπτυξης όπου και ζητήθηκε από τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους. Στην ερώτηση αυτή οι πολίτες διατύπωσαν την άποψη (63,9%) ότι ένα νέο µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης θα πρέπει σε γενικές γραµµές να περιλαµβάνει περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, ενώ το 23% τάχθηκε υπέρ των κρατικοποιήσεων ως καταλληλότερη πολιτική. Τέλος όσον αφορά στην άποψη της κοινής γνώµης απέναντι στον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζονται το πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης από τα ΜΜΕ, δηλαδή αν αυτός ανταποκρίνεται στην αλήθεια ή είναι υπερβολικός και συµβάλλουν έτσι στην κρίση δηµιουργώντας κλίµα εκφοβισµού και ανασφάλειας, η κοινή γνώµη φαίνεται να τα αξιολόγησε ιδιαίτερα αυστηρά . Επικρατεί η άποψη µε συντριπτικά ποσοστά (48%) ότι είναι υπερβολικός ή µάλλον υπερβολικός. Συγχρόνως όµως υπάρχει ένα ποσοστό της τάξεως του 25 % που πιστεύει πως ο τρόπος παρουσίασης του προβλήµατος της οικονοµικής κρίσης από τα µέσα ενηµέρωσης δεν είναι υπερβολικός και ανταποκρίνεται στην αλήθεια.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης στην Ανάλυση ∆εδοµένων, Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Ανάλυσης ∆εδοµένων και Πρόβλεψης. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο ∆ιδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η σύνταξη του ερωτηµατολογίου έγινε από τον διδάκτορα Γ.I .Ματαλλιωτάκη. Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο 12-16 ∆εκεµβρίου του 2016. Μέθοδος: Το δείγµα ήταν τυχαίο, στρωµατοποιηµένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσµού, περιελάµβανε 907 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγµατικού πληθυσµού της απογραφής του 2011. Βασίσθηκε σε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο και πραγµατοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 11


12 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017


www.cretavoice.gr ✤ Πάνω από το 80% του πληθυσµού

της Ελλάδας κινδυνεύει από σεισµό

Η χώρα βρίσκεται χαµηλά στον κίνδυνο τσουνάµι, και υψηλά στον κίνδυνο καταστροφικών πληµµυρών

Ένας στους τρεις ανθρώπους στον πλανήτη µας είναι εκτεθειµένος στον κίνδυνο σεισµού, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση µε πριν από 40 χρόνια. Ο σεισµός είναι ο κίνδυνος που απειλεί τους περισσότερους ανθρώπους στη γη. Επίσης, περίπου ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι σε 155 χώρες κινδυνεύει από πληµµύρες, ενώ 414 εκατοµµύρια ή το 6% του παγκόσµιου πληθυσµού ζουν κοντά σε ένα από τα 220 πιο επικίνδυνα ηφαίστεια της Γης. Οι εκτιµήσεις αυτές περιλαµβάνονται στον νέο «Άτλαντα του Ανθρώπινου Πλανήτη 2017», που έδωσε στη δηµοσιότητα το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (Joint Research Centre-JRC) της Ευρωπα¼κής Επιτροπής. Ο Άτλαντας, που θα παρουσιαστεί επίσηµα σε διεθνή συνδιάσκεψη για τη µείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών, η οποία θα γίνει στο Κανκούν του Μεξικό, κατατάσσει τις χώρες ανάλογα µε τον αριθµό των ανθρώπων και µε την έκταση των δοµηµένων περιοχών που είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο των κυριότερων φυσικών κινδύνων. Η Ελλάδα είναι µία από αυτές όπου το ποσοστό του πληθυσµού που κινδυνεύει από σεισµό, ξεπερνά το 80%. Πάνω από 170 εκατοµµύρια στην Ευρώπη είναι εκτεθειµένοι σε σεισµό, σχεδόν το ένα τέταρτο του ευρωπα¼κού πληθυσµού, µε την µεγαλύτερη αναλογία στην Ιταλία, στη Ρουµανία και στην Ελλάδα. Εξάλλου, η Ελλάδα βρίσκεται στη δέκατη θέση παγκοσµίως, όσον αφορά τη δοµηµένη έκταση κάθε χώρας που κινδυνεύει από τσουνάµι. Ακόµη, στην ευρωπα¼κή κατάταξη για την έκταση κάθε χώρας που είναι εκτεθειµένη στον κίνδυνο πληµµύρας, η Ελλάδα βρίσκεται χαµηλά, στην 21η θέση, µε 145.000 κατοίκους να απειλούνται ή µόνο το 1% του εθνικού πληθυσµού. Πρόκειται για το µικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη (µαζί µε την Πορτογαλία και την Ιρλανδία), όµως ο αριθµός των Ελλήνων που απειλούνται από πληµµύρα, έχει αυξηθεί κατά 44%

µεταξύ 1975-2015. Αυτή είναι η µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην Ευρώπη κατά τα τελευταία 40 χρόνια, µαζί µε την Ολλανδία όπου το ποσοστό των κατοίκων που είναι εκτεθειµένοι σε πληµµύρα, αυξήθηκε επίσης κατά 44% µεταξύ 1975-2015. Σύµφωνα µε τη µελέτη, η παγκόσµια έκθεση στους κινδύνους της φύσης διπλασιάσθηκε µεταξύ 1975-2015, κυρίως λόγω της διαρκώς αυξανόµενης αστικοποίησης, αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού και οικονοµικής ανάπτυξης. Ο αριθµός όσων ζουν σε σεισµογενείς περιοχές αυξήθηκε κατά 93%, από 1,4 δισεκατοµµύρια το 1975 σε 2,7 δισεκατοµµύρια το 2015 (το 37% ή πάνω από το ένα τρίτο του παγκόσµιου πληθυσµού πλέον). Από την άλλη, οι πληµµύρες είναι ο πιο συχνός από τους φυσικούς κινδύνους. Στην Ευρώπη η πιο εκτεθειµένη χώρα είναι η Γερµανία (περίπου οκτώ εκατοµµύρια κάτοικοι ή το 10% του πληθυσµού της) και ακολουθούν η Γαλλία (5,7 εκατ. κάτοικοι ή 9% του πληθυσµού) και η Ολλανδία (5,3 εκατ. ή το ένα τρίτο του πληθυσµού). Από τις ηπείρους, η πιο εκτεθειµένη στις πληµµύρες είναι η Ασία και ακολουθεί η Αφρική. Εκτιµάται ότι το 11% της δοµηµένης έκτασης της Γης δυνητικά κινδυνεύει από πληµµύρα. Περίπου 11 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι (µεταξύ αυτών και Έλληνες) ζουν σε απόσταση 100 χιλιοµέτρων από κάποιο ενεργό ηφαίστειο. Η συνολική εκτεθειµένη σε ηφαιστειακούς κινδύνους έκταση στην Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 86% από το 1975. Οι τροπικοί κυκλώνες απειλούν 1,6 δισεκατοµµύρια ανθρώπους σε 89 χώρες, έναντι ενός δισεκατοµµυρίου το 1975. Οι µεγαλύτερες δοµηµένες εκτάσεις που κινδυνεύουν, βρίσκονται στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Οι µεγαλύτερες σε έκταση παράκτιες δοµηµένες περιοχές που είναι εκτεθειµένες σε τσουνάµι, βρίσκονται στην Ιαπωνία, µε 4,01 εκατ. τετραγωνικά χιλιόµετρα δοµηµένης επιφάνειας να είναι δυνητικά εκτεθειµένα, καθώς και περίπου 19 εκατοµµύρια κατοίκους. Η ευρωπα¼κή χώρα µε την µεγαλύτερη έκθεση σε τσουνάµι είναι η Ιταλία (όγδοη στην παγκόσµια κατάταξη) µε 50.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα να απειλούνται και ακολουθεί η Ελλάδα µε 43.000 τ.χλµ. (δέκατη στη διεθνή κατάταξη).

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 13


www.cretavoice.gr

14 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Trivago: Οι 10 top καλοκαιρινοί

προορισµοί των Ελλήνων

Για άλλη µια χρονιά, τα Χανιά βρίσκονται ψηλά στις επιλογές για διακοπές

Τις τάσεις του φετινού καλοκαιριού ως προς τους προορισµούς που επιλέγουν οι Έλληνες για τις διακοπές τους αναλύει έρευνα της trivago, ενώ περιγράφει και ποιοι είναι οι ξένοι τουρίστες που «ψηφίζουν» Ελλάδα. Την πρώτη θέση στις προτιµήσεις των Ελλήνων καταλαµβάνει η Σαντορίνη, για την οποία η µέση προτιµώµενη τιµή διαµορφώνεται στα 191 ευρώ. Στα Χανιά, που ήρθαν δεύτερα στις αναζητήσεις, η µέση προτιµώµενη τιµή είναι τα 93 ευρώ. Η Χαλκιδική είναι τρίτη στις προτιµήσεις των Ελλήνων. Σε αυτόν τον προορισµό, η µέση τιµή που προτιµήθηκε από τους χρήστες είναι τα 172 ευρώ. Στην Πάρο, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση της λίστας, και στη Μήλο, που είναι στην πέµπτη, η µέση προτιµώµενη τιµή είναι τα 144 και 111 ευρώ αντίστοιχα. 112 ευρώ είναι η τιµή που προτιµούν οι επισκέπτες της Ζάκυνθου που βρίσκε-

ται στην έκτη θέση. Στην έβδοµη θέση συναντούµε τη Σκιάθο µε την µέση προτιµώµενη τιµή να είναι τα 128 ευρώ. Στο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα, που βρίσκεται στην όγδοη θέση, η µέση τιµή που προτίµησαν οι Έλληνες είναι τα 119 ευρώ. 234 ευρώ είναι η αντίστοιχη τιµή στην κοσµοπολίτικη Μύκονο, η οποία βρίσκεται στην προτελευταία θέση της λίστας. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Νάξος, όπου η µέση προτιµώµενη τιµή είναι τα 107 ευρώ. Σε όλους τους προαναφερθέντες προορισµούς ο µέσος χρόνος διαµονής κυµάνθηκε µεταξύ των πέντε και των επτά ηµερών. Πρωτιά των Σέρβων Τη µεγαλύτερη προτίµηση για την Ελλάδα φαίνεται να την έχουν δείξει οι Σέρβοι, ακολουθούµενοι από τους Ρουµάνους και τους Ιταλούς. Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι Βρετανοί, ενώ

αυξανόµενο ενδιαφέρον για την χώρα µας δείχνουν οι Βούλγαροι οι οποίοι βρίσκονται στην πέµπτη θέση. Μετά τους Βούλγαρους ακολουθούν οι Γερµανοί στην έκτη θέση και οι Σουηδοί στην έβδοµη θέση. Η δεκάδα των εθνικοτήτων που θα προτιµήσουν την χώρα µας φέτος κλείνει µε τους Ούγγρους, τους ∆ανούς και τους Ρώσους να βρίσκονται στην όγδοη, ένατη και δέκατη θέση αντίστοιχα. Σχετικά µε την έρευνα: Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης έρευνας απορρέουν από αναζητήσεις που έγιναν στην www.trivago.gr µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2017 και της 5ης Απριλίου 2017 για ταξίδια που θα πραγµατοποιηθούν µεταξύ της 1ης Ιουνίου 2017 και της 31 Αυγούστου 2017 και αφορά αναζητήσεις για τρείς ηµέρες και πάνω. Οι αναγραφόµενες τιµές αφορούν την µέση προτιµώµενη τιµή για ένα δίκλινο δωµάτιο.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 15


16 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017


Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τα µυστικά της φετινής φορολογικής

δήλωσης για τους αγρότες

Αφορολόγητο µόνο για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, εφόσον το 50% τους εισοδήµατός τους προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα, προβλέπει ο οδηγός που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) για τη συµπλήρωση της φετινής φορολογικής δήλωσης.

ντώνται στον οδηγό συµπλήρωσης της φορολογικής δήλωσης περιλαµβάνονται οι εξής: • Τα γεωργικά εισοδήµατα συµπληρώνονται και στο Ε3; Από το φορολογικό έτος 2014 και µετά, κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, για όσους δηλώσουν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η συµπλήρωση του εντύπου Ε3, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει απαλλαγή ή όχι από την τήρηση βιβλίων των Εθνικών Λογιστικών Προτύπων και την ένταξή τους ή όχι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Το αποτέλεσµα του καθαρού εισοδήµατος από άσκηση ατοµικής αγροτικής δραστηριότητας, όπως αυτό προκύπτει στο έντυπο Ε3, µεταφέρεται στο έντυπο Ε1 στον Πίνακα Γ1 Εισόδηµα από Αγροτική Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα. ∆ιευκρινίζεται ότι οι κωδικοί 595-596 του εντύπου Ε3 συµπληρώνονται για τις αγροτικές επιχειρήσεις τις υπαγόµενες στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Οσοι δεν υπάγονται ούτε στο κανονικό καθεστώς ούτε στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ θα µπορούν να δηλώνουν εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον συµπληρώνουν στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 τον κωδικό 598 (αφανές καθεστώς αγροτών).

Σε ό,τι αφορά τις εισοδηµατικές αγροτικές επιδοτήσεις (κωδ. 908, 911 και 914), καθώς και το µέρος των πρασίνων και συνδεδεµένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγρο-

18 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

τική επιχειρηµατική δραστηριότητα (αθροιζόµενες, δηλαδή, µέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκµήρια. Γι' αυτόν το λόγο, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του εντύπου Ε1 της

δήλωσης φόρου εισοδήµατος. Αυτά, βέβαια, δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδ. 907, 910 και 913). Μεταξύ των ερωτήσεων που απα-

• Πού δηλώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και αποζηµιώσεις στο έντυπο Ε3; Κάθε περίπτωση αγροτικής επιδότησης/ενίσχυσης φέρει υποχρέωση αναγραφής στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3, αρχικά, για πληροφοριακούς σκοπούς (Πίνακας Ε', κωδικοί 901, 902, 903, 907, 908, 910, 911, 912, 913 και 914). Οι τρεις περιπτώσεις που λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους, δηλαδή η βασική ενίσχυση (κ. 901) και οι πράσινες συν συνδεδεµένες (κ. 902+903) για το µέρος άνω των 12.000 ευρώ, µεταφέρονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου για να προσµετρηθούν στη διαµόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (Πίνακας ΣΤ', κωδικός 644). Σηµειώνεται ότι οι τρεις αυτές κατηγορίες αποτελούν εισοδηµατικές ενισχύσεις, ενώ όλες οι περιπτώσεις των επενδυτικών επιδοτήσεων (κ. 907, 910 και 913), καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις των εισοδηµατικών ενισχύσεων (κ. 908, 911 και 914) δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι αγροτικές αποζηµιώσεις αναγράφονται στον κωδ. 909 (δεν λαµβάνονται υπόψη στον προσδιορισµό του κέρδους). • Οι αγροτικές επιδοτήσεις καλύπτουν τεκµήρια; Οι υπόλοιπες κατηγορίες των εισοδηµατικών αγροτικών επιδοτήσεων (λοιπές περιπτώσεις επιδοτήσεων/ενισχύσεων, κωδ. 908, 911 και 914), καθώς και το µέρος των πρασίνων και συνδεδεµένων που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (αθροιζόµενες, δηλαδή, µέχρι τις 12.000 ευρώ), δύνανται να καλύπτουν τεκµήρια, κατ' εφαρµογήν της αριθ. ΠΟΛ 1116/2015 εγκυκλίου της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Γι' αυτόν το λόγο, τα ποσά αυτά αναγράφονται στους κωδ. 659/660 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήµατος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις των επενδυτικών ενισχύσεων/επιδοτήσεων (κωδ. 907, 910 και 913). Η κατηγορία της πρόωρης συνταξιοδότησης (κωδ. 912), αν και δεν προσµετρείται στον προσδιορισµό του κέρδους, αντιµετωπίζεται φορολογικά, όπως οι εισοδηµατικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις, δύναται δηλαδή να καλύπτει τεκµήρια.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ευάλωτες παραµένουν οι τράπεζες στις κυβερνοεπιθέσεις Ολοένα και περισσότερο χρόνο φαίνεται πως περνούν οι άνθρωποι στο ∆ιαδίκτυο, χρησιµοποιώντας το τόσο για την αγορά αγαθών όσο και για την διεκπεραίωση χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών. Μπορεί κάτι τέτοιο να είναι βολικό, αφού µπορούµε πλέον να κάνουµε πληθώρα εργασιών από την άνεση του σπιτιού µας, ωστόσο αυτό παράλληλα αυξάνει και τον κίνδυνο κυβερνο-επιθέσεων. της Microsoft, ενώ λίγο µικρότερο είναι αυτό για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που τρέχουν σε Mac της Apple (31,38%). Επιπλέον, το περασµένο έτος αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθµός των χρηστών που έπεσαν θύµατα κυβερνο-επιθέσεων, µε τα τραπεζικά Trojans (κακόβουλο λογισµικό) να σηµειώνουν αύξηση της τάξης του 30,55%. Οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τέτοιου είδους επιθέσεις είναι οι Ρωσία, Γερµανία, Ιαπωνία, Ινδία, Βιετνάµ και ΗΠΑ.

Καθώς η κοινωνία λειτουργεί ολοένα και περισσότερο µέσω του ∆ιαδικτύου, οι οργανισµοί θα πρέπει να προσαρµοστούν σε αυτά τα νέα δεδοµένα και πόσο µάλιστα οι τράπεζες. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν τον έλεγχο των πραγµάτων και ιδιαίτερα των µετρητών που κερδίζουν µε τον µόχθο τους. Σε πρόσφατη µελέτη που διεξήγαγε η εταιρεία κυβερνο-ασφάλειας Kaspersky Lab σε συνεργασία µε την B2B International σε τουλάχιστον 800 αντιπροσώπους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

παγκοσµίως, εξετάστηκαν οι τάσεις που εκµεταλλεύονται οι εγκληµατίες του ∆ιαδικτύου, ώστε να είναι σε θέση να κλέβουν τόσο χρήµατα όσο και προσωπικά δεδοµένα.

ρεσίες (45%) και τερµατικά POS (40%), στο φαινόµενο phising, δηλαδή του ηλεκτρονικού «ψαρέµατος» (35%), καθώς και επιθέσεις σε κύρια συστήµατα συναλλαγών (35%) και ATM (26%).

Όπως αναφέρεται στη µελέτη, σε αυτή την ψηφιακή εποχή που διανύουµε, οι κυβερνο-εγκληµατίες εστιάζουν πλέον κυρίως στις πληροφορίες που αφορούν στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές. Οι κυριότερες ανησυχίες για τις εν λόγω υπηρεσίες περιλαµβάνουν επιθέσεις σε ψηφιακές/ηλεκτρονικές τραπεζικές υπη-

Συγκεκριµένα, το 2016 το ποσοστό του phising αυξήθηκε κατά 13,14 ποσοστιαίες µονάδες στο 47,48%, ο µεγαλύτερος αριθµός στην ιστορία, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Kaspersky. Το ποσοστό αυτό αφορά στο phising που εντοπίστηκε σε συστήµατα που βασίζονται στο λειτουργικό σύστηµα Windows

Στη µελέτη της Kaspersky αναφέρεται επίσης ότι δεδοµένου πως οι τράπεζες διαπραγµατεύονται µε αληθινά χρήµατα, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να είναι συνεχώς στόχοι επιθέσεων, οι οποίες κοστίζουν τόσο στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όσο και στους πελάτες τους. Με βάση τα στοιχεία που παρείχαν τα ιδρύµατα που συµµετείχαν στη µελέτη, µία κυβερνο-επίθεση µπορεί να στοιχίσει σε µία τράπεζα σχεδόν 1 εκατοµµύριο δολάρια. Οι επιχειρηµατικοί πελάτες αυτών των τραπεζών βλέπουν, κατά µέσο όρο, απώλειες ύψους 10.000 δολαρίων, ενώ οι ιδιώτες περίπου 1.500 δολαρίων. Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι από το πόρισµα της µελέτης προκύπτει ότι τα δύο τρίτα των τραπεζών που έλαβαν µέρος δήλωσαν ότι έχουν πέσει θύµατα κάποιου είδους οικονοµικής απάτης.

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

! α ί ε λ ο χ σ α τ σ ς ό ι ς ό κ λητι Bullying- Ένας απει Ηµερολόγιο 13χρονου: "Θα θυµάµαι για πάντα και ποτέ δεν θα ξεχάσω" ∆ευτέρα: Μου πήραν τα χρήµατά µου. Τρίτη: "Με έβριζαν". Τετάρτη; "Έσκισαν τη στολή µου". Πέµπτη: "Έτρεχε αίµα από το σώµα µου". Παρασκευή: "Τελείωσε". Σάββατο: "Ελευθερία". "Τον Φώτη τον πείραζαν τα παιδιά στο Λύκειο, γιατί φερόταν κάπως µε θυληπρέπεια. Μια φορά τον στριµώξανε οι νταήδες στις τουαλέτες. Τον σπρώξανε σαν να φαίνεται σκυµµένος κι ένας άλλος έβγαλε τα βρακιά του. ∆εν του κάνανε τίποτα άλλο, αλλά εκείνη τη στιγµή τον βγάλανε φωτογραφία µε το κινητό και την έστειλαν σε όλο το σχολείο. Ο Φώτης δεν ξαναπάτησε σχολείο. Το σταµάτησε." ∆ιαβάζοντας τα παραπάνω αποσπάσµατα, ίσως σας έρθουν εικόνες στο µυαλό, ίσως θυµηθείτε κι εσείς την περίπτωση του Φώτη ή του 13χρονου, γιατί πολύ απλά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να έχει ασκηθεί σχολικός εκφοβισµός µπροστά σας. Είµαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη στο συγκεκριµένο φαινόµενο και γι'΄αυτόν ακριβώς το λόγο,θα προσπαθήσω µε αποδείξεις και όχι µε το συναίσθηµα, να αποδείξω το µέγεθος του κοινωνικού αυτού φαινοµένου. Η Ελλάδα αυτή τη στιγµή, βρίσκεται στη τρίτη θέση σε επεισόδια σχολικού εκφοβισµού. Σύµφωνα µε την τελευταία µεγάλη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας, σε σχέση µε το θέµα (Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Πανεπιστηµιακής Υγιεινής ) το 8,5 των µαθητών αναφέ-

20 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ρει ότι υφίσταται εκφοβισµό 2-3 φορές το µήνα, ενώ ποσοστό 15,8% αναφέρουν ότι εκφοβίζουν τους άλλους 2-3 φορές το µήνα. Ένα στα τέσσερα αγόρια (23,9%) αναφέρει σωµατική βία το τελευταίο έτος έναντι 8,3% των κοριτσιών (συχνότερη εµπλοκή σε λεκτική βία). Το φαινόµενο του bullying θεωρείται πολυπρισµατικό, εξαιτίας των πολλαπλών παραγόντων στους οποίους οφείλεται, καθώς και στους διαφορετικούς χαρακτήρες των θυτών και των θυµάτων. Τα αίτια που επιτρέπουν την εµφάνιση επεισοδίων σχολικού εκφοβισµού: •έλλειψη ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση µε την αναγνώριση των συµπτωµάτων του σχολικού εκφοβισµού από τους ενήλικες του περιβάλλοντος του παιδιού. •η εφηβεία ως στάδιο ανάπτυξης και αναγνώρισης της ταυτότητας του ατόµου. Κατά τη διάρκεια της ηλικίας αυτής, το άτοµο συχνά γίνεται επιθετικό και βίαιο. •Οικογενειακές παράµετροι, όπως βίαιη συµπεριφορά από τους γονείς προς το παιδί, έλλειψη ισορροπηµένης σχέσης γονέων- παιδιών, οικογενειακές συγκρούσεις. •Η µεγάλη έµφαση που δίνεται από τους

εκπαιδευτικούς και τους γονείς, στη σχολική επίδοση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να κάνει το παιδί να αισθάνεται αυτοεκτίµηση σε περίπτωση επιτυχίας και ανεπαρκές σε περίπτωση αποτυχίας. Η αποτυχία,λοιπόν, σε συνδιασµό µε το αίσθηµα της ζήλιας, το ωθεί στη συµµετοχή σε συµµορίες που ασκούν βία σε µαθητές µε υψηλή σχολική επίδοση. •Το φύλο. •Η εθνικότητα (έχουν παρατηρηθεί αρκετά φαινόµενα ρατσισµού, σε τέτοιες περιπτώσεις). •Η έλλειψη συµµετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες, µε σκοπό την αποσυµπίεση από το άγχος. Θύτες Οι µαθητές που ασκούν βία- νταήδες, συνήθως είναι δηµοφιλείς στο χώρο του σχολείου και επιδιώκουν το γόητρο αυτό να προκύπτει από τη δύναµή τους. Η ανάγκη τους για επιβολή δύναµης και ελέγχου είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα. Αυτό, όµως που θα πρέπει να υπογραµµιστεί, όσον αφορά τους θύτες, είναι το οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο έχουν µεγαλώσει. Πολύ συχνά, µέσα στην οικογένεια, υπάρχει, κάποιο άτοµο (συνήθως ο πατέρας), που έχει µεγάλη δύναµη και "εξουσιάζει". Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, το παιδί, στην επόµενη κοινωνία, στην οποία εισέρχεται (δηλ. το σχολείο), να θέλει να εξουσιάζει εκείνος. Η έλλειψη τρυφερότητας και συναισθηµατικών δεσµών µε τη µητέρα, αλλά και η ανοχή από τους γονείς να ασκεί το παιδί βία στους συνοµηλίκους του, εντείνουν µια τέτοια κατάσταση. Θύµατα Τα παιδιά θύµατα είναι εκείνα που γίνονται αποδέκτες της βίαιης συµπεριφοράς των θυτών και κουβαλούν αυτή τη συµπεριφορά για µια ζωή. Ενδεχοµένων τα άτοµα αυτά, να έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που προσελκύει τους θύτες όπως µαθησιακές δυσκολίες, υψηλές επιδόσεις, σωµατικές ιδιαιτερότητες. Τα άτοµα που υφίστανται εκφοβισµό, είναι

συνήθως αγχώδη και ανασφαλή µε έντονο συναίσθηµα χαµηλής αυτοεκτίµησης. Οι συνέπειες από ένα τέτοιο φαινόµενο, µόνο αρνητικές µπορεί να είναι. Τα θύµατα, παρουσιάζουν κατά την ενηλικίωσή τους, κατάθλιψη, έντονο στρες και φοβίες,αυτοκτονικές τάσεις, χαµηλή αυτοεκτίµηση και ψυχοσωµατικά συµπτώµατα. Όσον αφορά τους θύτες, είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος διαταραχής της ψυχικής τους υγείας, οι διαταραχές συµπεριφορές και η παρουσίαση ελλειµµατικής προσοχής. Στάση εκπαιδευτικών Η στάση των εκπαιδευτικών είναι πολύ σηµαντική εξαιτίας των πολλών ωρών που περνούν µε τους µαθητές, καθώς και του πλεονεκτήµατος που έχουν να παρατηρούν τους µαθητές στο πλαίσιο, όχι µόνο της τάξης, αλλά και του προαυλίου. Είναι καταλυτική η στάση τους και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, όλα ξεκινούν από την αναγνώριση των ανάλογων συµπτωµάτων. Οι καθηγητές, είναι απαραίτητο να προλαµβάνουν τέτοια φαινόµενα, µε το διάλογο και µε τη φιλική συζήτηση µε τους µαθητές τους. Είναι εξίσου σηµαντικό να θεσπίζουν κανόνες και τιµωρίες στην ενδεχόµενη ύπαρξη τέτοιων φαινοµένων, αλλά και να αναζητούν τις αιτίες του προβλήµατος. Προσωπικά, θεωρώ απαράδεκτο, οι εκπαιδευτικοί να αποσιωπούν τέτοια φαινόµενα και να αδιαφορούν γι' αυτά. Εξαιτίας τους, µπορεί κάποιο παιδί-θύµα να οδηγηθεί, ακόµη και στην αυτοκτονία και αντίστοιχα χάρη σε αυτούς, να σωθεί ένα παιδί και να τιµωρηθεί ο δράστης. Ας συµβάλουµε στην πρόληψη τέτοιων φαινοµένων µέσα στην σχολική τάξη, αλλά και στην αναζήτηση των αιτιών του φρικτού αυτού κοινωνικού φαινοµένου. simvoulepsoume.blogspot.gr τηλ.επικοινωνίας: 6983940749


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

γράφει o Παναγιώτης Μπατσαρισάκης Οικονοµ. Αναλυτής Επιχειρηµατικός Σύµβουλος

✤ Τα πολιτικά κόµµατα της Ελλάδας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Ρωσικό”, “Αγγλικό” και το “Γαλλικό”

Η Ελλάδα το 1821 επαναστάτησε, αλλά µέχρι το 1827 είχε δύο εµφύλιους και τον Ιµπραήµ να καταπνίγει την επανάσταση στην Πελλοπόνησο , την Στερεά και το Μεσολόγγι , εκµεταλευόµενος τον στόλο που σάπιζε λόγω της διχόνοιας. Τότε οι Έλληνες αφού είχαν κατασπαταλήσει το δάνειο της ανεξαρτησίας και υπό την πίεση των Τούρκων που κατέπνιγαν την επανάσταση δέχτηκαν την βοήθεια της Βρετανίας , της Γαλλίας και της Ρωσίας που νίκησαν στη µάχη του Ναβαρίνου οριστικά τους Τουρκοαιγύπτιους µε αποτέλεσµα, το νεοσσύσταλτο ελληνικό κράτος να µείνει ουσιαστικά και οριστικά ελεύθερο , αλλά υπό την επιρροή των ξένων δυνάµεων , οι οποίες είχαν συµφέροντα η κάθε µία χωριστά. Ιδρύθηκαν λοιπόν κόµµατα για να λειτουργήσει η πολιτική ζωή, µε πρώτο το Αγγλικό κόµµα µε τους Μαυροκορδάτο , Λόντο , Ζαίµη,Τοµπάζη και Μιαούλη. Ακολούθησε το Γαλλικό κόµµα υπό τον Κωλέτη και τους Προκρίτους και τέλος το Ρωσικό κόµµα µε τους Καποδιστριακούς και την οικογένεια Κολοκοτρώνη , δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία στο ορθόδοξο δόγµα. Ακολούθησαν πάλι εµφύλιοι το 1823-25 , ζητώντας βοήθεια από ξένες δυνάµεις. Τα Αγγλικό και το Γαλλικό κόµµα επικράτησαν κατά του Ρωσικού λόγω της βοήθειας των περιβόητων δανείων , του 1824 ποσού 800.000 λιρών , από τα οποία µόνο το 59% µας δόθηκε δηλαδή 348.000 λίρες . Από το δεύτερο δάνειο 2.000.000 λιρών το 1825 αποδόθηκε µόνο το 55,5% δηλαδή 572.000 λίρες. Αυτά ήταν τα ποσά που λάβαµε, όµως χρωστούσαµε το 1854 στους Άγγλους µόνο για το δάνειο των 2.000.000 λιρών , 8 εκατοµµύρια δηλαδή τετραπλάσια χρήµατα. Οι Άγγλοι υποστήριζαν την προστασία µας από την θάλασσα , οι Γάλλοι πλάσαραν τον φιλελευθερισµό και οι Ρώσοι κατά τα γνωστά προέβαλαν την οµοδοξία. Ο κριµαικός πόλεµος απέδειξε ότι κάθε µία δύναµη εξυπηρετούσε τα δικά της συµφέροντα. Κύριος λόγος ήταν η κατάκτηση εδαφών από την Οθωµανική αυτοκρατορία , την οποία βέβαια κατά κάποιο τρόπο διέλυσαν , περιορίζοντας την στα σηµερινά γνωστά όρια της Τουρκίας . Όλα

τα παραπάνω θυµίζουν την σηµερινή κατάσταση της χώρας , κάνοντας προσοµοίωση τουλάχιστον στο χρέος του οποίου οι τόκοι που πληρώνουµε είναι δυσβάσταχτοι αλλά και οι επιρροές και οι συγκρούσεις στρατηγικών και οικονοµικών συµφερόντων ( ενεργειακά αποθέµατα) είναι τεράστιες , όµως η Ελλάδα του 2017 έχει δύο πλεονεκτήµατα. Είναι µέλος του πυρήνα του ευρώ έχοντας νόµισµα ευρωπαικό το οποίο και επηρεάζεται σηµαντικά από την πορεία της οικονοµίας της. Ακόµη η Ελλάδα την σύγχρονη εποχή έχει επιρροές και από άλλες δυτικές δυνάµεις ΝΑΤΟ – ΗΠΑ . Παρόλα αυτά οι πολιτικές δυνάµεις σύρονται σε µια διαφαινόµενη επανάληψη της ιστορίας µε µοχλό το χρέος µας, αλλά και πάλι γεννιέται το µεγάλο ερώτηµα γιατί αφού όλες οι χώρες το κόσµου ζούν – λειτουργούν – αναπτύσσονται µε χρηµατοδοτήσεις, η Ελλάδα παραµένει υποτελειακά εξαρτώµενη; Το ρολόι του παγκόσµιου χρέους λέει ότι όλοι χρωστάνε σε όλους δεκάδες τρισεκατοµµύρια αλλά µόνο η Ελλάδα βρίσκεται σε τέτοια βαρύτατα – βάρβαρα – τιµωριτικά µνηµονιακά προγράµµατα , βορά στις ορέξεις και αντιπαλότητες ∆ΝΤ και Κοµισιόν. Η ιστορία επαναλαµβάνεται;; Πολιτικοί της χώρας προσοχή, πριν είναι αργά !!!!!!!!

Το ρολόι του παγκόσµιου χρέους λέει ότι όλοι χρωστάνε σε όλους δεκάδες τρισεκατοµµύρια αλλά µόνο η Ελλάδα βρίσκεται σε τέτοια βαρύτατα – βάρβαρα – τιµωριτικά µνηµονιακά προγράµµατα, βορά στις ορέξεις και αντιπαλότητες ∆ΝΤ και Κοµισιόν.

http://www.economist.com/content/global_debt_clock http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/greece

Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Συµβουλές χαλάρωσης για πολυάσχολους γονείς Απλές συµβουλές για να καταφέρετε να κάνετε πιο διαχειρίσιµη την ηµέρα σας και να φροντίσετε παράλληλα τον εαυτό σας Αν είστε πολυάσχολοι γονείς, πιθανόν θυσιάζετε την υγεία σας για να κάνετε το καλύτερο για τα παιδιά σας. Μπορεί να παραλείπετε το πρωινό, να µην κοιµάστε επαρκώς, µε αποτέλεσµα η ζωή να γίνεται όλο και πιο δύσκολα διαχειρίσιµη. Απλές συµβουλές για να καταφέρετε να κάνετε πιο διαχειρίσιµη την ηµέρα σας και να φροντίσετε παράλληλα τον εαυτό σας. Φάτε πρωινό Πολλοί γονείς καθυστερούν το πρώτο γεύµα επειδή είναι πολυάσχολοι µε το να ετοιµάσουν τα παιδιά για το σχολείο. Ωστόσο, αν δεν φάτε πριν τις 10 το πρωί ή εντός 3 ωρών από το ξύπνηµα µπορεί να θυσιάσετε τα επίπεδα ενέργειας, την ικανότητα συγκέντρωσης και πιθανόν τις διατροφικές συνήθειες για την υπόλοιπη µέρα. Ενώ το κέρδος χρόνου µοιάζει δελεαστικό, θα κάνει πιο δύσκολη την υπόλοιπη ηµέρα. Προσπαθήστε να τρώτε πρωινό µε την οικογένεια αν µπορείτε, ή φάτε πριν τα‹σετε τα παιδιά. Υπάρχουν πολλές γρήγορες και εύκολες επιλογές που θα σας δώσουν αρκετό καύσιµο για την ηµέρα. Μπορείτε να πιείτε ένα υγιεινό smoothie ή shake πρωτε‹νης. Άσκηση Η άσκηση είναι ένα από τα πρώτα πράγµατα που παραµερίζουν οι πολυάσχολοι γονείς. Όταν είστε απασχοληµένοι µε την ανατροφή τω παιδιών και τη δουλειά µπορεί να πιστεύετε ότι δεν έχετε χρόνο για άσκηση. Η άσκηση κάνει θαύµατα για τη διάθεσή σας, το ανοσοποιητικό σύστηµα, τα επίπεδα ενέργειας και το µεταβολισµό. ∆εν χρειάζεται να πηγαίνετε ώρες στο γυµναστήριο σε καθηµερινή βάση για να αποκοµίσετε τα οφέλη. Κάντε απλό στρέτσιγκ, πηγαίντε βόλτα τα παιδιά για να διώξετε το στρες µε λίγη άσκηση.

22 Cv h ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Μειώστε το στρες Η κούραση είναι όλο και πιο συχνή στους πολυάσχολους γονείς. Συνδυασµός έλλειψης ύπνου, συνεχούς βάρους από καταστάσεις µεγάλου στρες και απαιτήσεων στην ψυχική και σωµατική υγεία οδηγεί σε εξάντληση των γονέων. Οι µακροπρόθεσµες επιδράσεις του στρες στο σώµα είναι πολλές και αν δεν αντιµετωπιστούν µπορούν να οδηγήσουν σε προβλήµατα υγείας. Οπότε, σταµατήστε και πάρτε µια ανάσα. Κάντε ό,τι χρειάζεται για την ανακούφιση του στρες. Προσπαθήστε να ενσωµατώσετε φυσικά συµπληρώµατα στη ρουτίνα σας. Το µαγνήσιο είναι πολύ καλό για τη χαλάρωση της µυ¼κής έντασης και την ποιότητα του ύπνου. Οι βιταµίνες βοηθούν σε καλά επίπεδα ενέργειας και προσαρµογόνα βότανα βοηθούν στην προσαρµογή στο στρες

Ορισµένοι βρίσκουν τη γιόγκα πολύ βοηθητική. Φροντίστε το δέρµα σας Αν φαίνεστε ανανεωµένοι συχνά αισθάνεστε και έτσι. ∆υστυχώς, το δέρµα είναι ένα από τα πρώτα µέρη του σώµατος που δείχνουν την επίπτωση του στρες και της έλλειψης ύπνου. Το τι γίνεται µέσα µας επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το δέρµα. Να τρώτε πολλά φρούτα, λαχανικά και πρωτε‹νη για να χτίζετε κολλαγόνο. Τα ωµέγα- 6 λιπαρά είναι πολύ καλά για να φροντίζετε το δέρµα σας από µέσα προς τα έξω και να έχετε απαλό δέρµα, δυνατά νύχια και λαµπερά µαλλιά. Ύπνος Αν είστε πολυάσχολοι, προφανώς ονειρεύεστε έναν καλό ύπνο.

Το τρέξιµο όλη την ηµέρα, κάθε µέρα, µπορεί να κάνει δύσκολη τη χαλάρωση το βράδυ, ακόµα και αν είστε εξαντληµένοι. Το πρόγραµµα, η µείωση της καφε‹νης και η αποφυγή της τεχνολογίας µια ώρα πριν τον ύπνο είναι ορισµένοι τρόποι που µπορούν να βοηθήσουν το σώµα να ετοιµαστεί για ύπνο. Αλλιώς, σκευάσµατα όπως το µαγνήσιο µπορούν να βοηθήσουν. Άσχετα από το αν προτιµάτε άσκηση, ζεστό µπάνιο ή φυσικά βοηθήµατα ύπνου που βοηθούν, επιλέξτε κάτι γιατί χωρίς ύπνο µπορεί να έχετε διάφορα προβλήµατα υγείας. Στο τέλος της ηµέρας, το να είστε υγιείς και χαρούµενοι γονείς είναι καλό για τα παιδιά σας, ενώ αν αναβάλλετε τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο σας για χάρη τους είναι σηµαντικό να κάνετε ό,τι µπορείτε για να φροντίζετε τον εαυτό σας-είναι το καλύτερο για όλους.


Cv h JUNE 2017


www.cretavoice.gr

Cretan Cuisine and Diet

As in many places around the world and other parts of Greece, Crete has its own unique and special cuisine that the visitors should not miss out on. The Cretan cuisine has been known, for many years, as a factor of well-being and health amongst the residents of the island and, at the same time, for how delicious everything tastes. The centre of the Cretan diet and Cretan cuisine has always been the natural resources of the island. Olive oil, for instance, that is produced everywhere on the island of Crete and is well known for its quality, is vastly used in every household of Crete and is an important ingredient in most of the local dishes. Oranges and lemons are also used in large quantities, since a large part of the island's vegetation is orange and lemon trees. Additionally, the Cretan land produces a large variety of wild edible plants, such as “stamnagathi”, “radikia” and “volvi”, that are served as a side dish. In Crete, a lot of people farm animals and so the Cretan cuisine mainly consists of their tasty meat and of their by-products. Dairy products are not only very healthy but very rich in flavour as well, with the well-known Cretan cheeses “graviera” and “mizithra” distinguished for their unique and great flavour. “Staka” is also a dairy product that is made in Crete and is very popular on the island. It is made from the fat of the milk and it is consumed warm with bread. Furthermore, thyme honey is also produced on the island and it is known for its pure consistency and rich flavour. Very often the cheese “graviera” is served with honey as a very healthy and delicious dessert.

Cv h JUNE 2017

A very distinctive Cretan dish is the delicacy called “kalitsunia”. “Kalitsunia” are a traditional pastry, that is filled with white cheese, wild greens, or both, and then cooked in the over or deep fried. Depending on the filling of the pastry it can be salty or sweet and therefore served as a side dish or as dessert with the addition of some honey. Another pastry delicacy with cheese is the dish “Sfakiani pita” (where “Sfakiani” refers to the place of origin of the food, the town of Sfakia in Chania). “Sfakiani pita” is a very thin, round pie-like pastry, less than 1cm thick, filled with the cheese “mizithra” and served warm with plenty of honey on top. Another very unique Cretan dish is “dakos”. “Dakos” is a kind of barley rusk topped with olive oil, grated tomato, “mizithra”, oregano and salt. It is served either as a side dish or in salads. A very peculiar but very popular dish amongst the residents of the island are snails, that are cooked in many ways and with various other ingredients and the braver visitors might want to try. The Cretan cuisine consists of many more delicacies such as “gamopilafo” (or simply “Cretan pilafi”), “apaki”, a special meat pie with “mizithra” named “kreatoturta”, spiced sausages and many more. Finally, in Crete there is also a production of alcoholic beverages, that are both strong and full of flavour, that pair well with the Cretan cuisine and are always present at celebrations on the island. The wine produced in Crete, depending on the producer, can be light or strong, less or more spiced, and so every one can find something they like. In addition, local breweries in Chania and Rethimno produce beers with exceptional flavour and scent. However, Crete is distinguished for another alcoholic beverage, “tsikudia” or “raki”. “Raki” is a clear, strong drink, with a unique scent and a powerful flavour that is wildly consumed on the island. The residents always drink shots of “raki” at celebrations and feasts and it is the drink the host will offer to his guests as a treat. It is also quite common, during the distillation to add honey. But do not be fooled by its more sweet and mild flavour, since “rakomelo” as it is called is just as strong as plain “raki”.


www.cretavoice.gr

Samaria Gorge

The National Park of Samaria, is probably the most renowned sight in Crete and is the longest hiking gorge in Europe. Every summer, thousands of people visit it, to admire its majestic scenery. The length of the gorge is 18 km. in total, from which the visitors hike 14. Hiking through the gorge can last between 4 – 7 hours, depending on the hikers' speed. The entrance to the gorge is south of the plateau of Omalos, on an altitude of 1227m. and the exit of the gorge is at the coast of the Libyan Sea, at Agia Roumeli. The visitors do not need special equipment, nor to be experienced hikers, since everyone could do it as long as they don't have any serious health problems. However, proper shoes, sunscreen and a hat are necessary for such a long hike.

The visitors start early in the morning with buses, from the centre of Chania, drive through a gorgeous scenery and are left at the entrance of the National Park. The trail which leads from one side of the gorge towards the exit follows a path of unprecedented beauty, through nature, that will enchant every visitor. The National Park of Samaria has a very rich flora and fauna and one can find over 450 different kinds of plants, as well as the unique Kritiko Egagro or Agrimi, also known as KriKri, a kind of wild goat that can only be found in Crete. There are plenty of areas inside the gorge where the visitors can stop and rest, drink water or use the bathroom. Furthermore, halfway through the gorge there is a small settlement, that nowadays is only used by the rangers of the national

park. In case of an accident or any other problem one can talk to the rangers, that are dispersed throughout the path, and ask for help. When the hikers reach the end of the Samaria Gorge, they reach the small town of Agia Rumeli, where they can swim in the Libyan Sea, eat at the local restaurants or if they wish, be accommodated in one of the rental rooms. From Agia Rumeli, ferry boats leave daily towards Sfakia, Lutro and Palaiohora, where the visitors can go for a swim, stay in a hotel or take a bus to return to the centre of Chania. Whatever the choice the visitor might make, Samaria Gorge is a key point for everyone that visits the island of Crete and is definitely an experience no one should miss out on.

Cv h JUNE 2017


www.cretavoice.gr

Apokoronas

The Miraculous Herbs of the Cretan Land

The province of Apokoronas takes up the north-east part of the prefecture of Chania, from the foothills of the White Mountains (Lefka Ori) up to the north coast-lines of Crete. The area consists mostly of a wide plain with rolling hills and fertile lands, due to the strong presence of water flowing downward from the mountains. Apokoronas has many interesting sights, beautiful picturesque villages, beach resorts as well as the only natural lake of Crete, lake Kourna. In Apokoronas, one can visit the archaeological site of Ancient Aptera, a powerful and important city during the Minoan civilization. On the site, a visitor can see the remnants of ancient temples and burial monuments, of houses, private and public baths, amongst other buildings, as well as the ancient theatre of the city, that are dated from the 8th century B.C. up until the Byzantine era. Finally, near the remains of the Ancient Aptera, one can visit the impressive Koules fort, that was built when Crete was under the Ottoman rule. The small scenic villages of Apokoronas are definitely worth a visit, as they are surrounded by nature, due to the climate and the whole area is covered in trees and herbaceous plants. The village Armeni and the village Vrises are full of plain trees and the whole

Cv h JUNE 2017

area is surrounded by olive, orange and lemon trees. Stilos and Vamos are just an example of villages dotted with small churches and monuments from past centuries, that intrigue the visitors and complete the alluring scenery. Some of those villages are by the coast, like the villages of Kalives, Almirida and Georgioupolis, and have fantastic white, sandy beaches with beautiful blue-green transparent water. Finally, the village of Kournas has a sweet water lake of incredible beauty, that is the natural habitat of a large amount of the local fauna and flora. The visitors can see in the lake small fish, eels and water snakes – harmless to humans – as well as a rare twocoloured sea turtle. There are also ducks, cormorants and other birds, as well as endemic to the area plants. The visitors can stroll around the lake, cross it with a paddle boat, or even swim in its water. Apokoronas is certainly one of the most beautiful places in Crete. It combines thick vegetation and beautiful beaches and one can find around its villages samples of the fauna and flora of the whole island. A visit there is enough to enchant even the hardest-to-please visitor.

Since the ancient times, the Greeks have used aromatic plants for their therapeutic properties and for their nutritional value. According to myth, Mt Olympus, where the ancient Greek gods dwelt, was covered with flowers and herbs, for gods and men to use. Hippocrates, the Greek healer and father of medicine, would advise the use of herbs, fresh air, exercise and a balanced diet as elements of good health. He believed that a disease was in fact a lack of balance amongst the basic elements that exist inside a body, and that the proper use of herbs could restore that balance. He himself cataloged the usage of about 400 herbs and aromatic plants as the cure of many illnesses. Therapeutic plants are usually used to make an infusion or tea with a wide range of use, or are used as antiseptic on open wounds. Herbs can often help with headaches and stomachaches, help fend off the common cold and calm the nerves. Greek flora is rich in herbs and plants with therapeutic properties, most of which are known since ancient times, and on Crete and its fertile lands, one can find an abundance of them. Malotira plant is one of the most well-known herbs of Crete, and it grows on the mountains of the island, mostly on Lefka Ori (which means White Mountains in Greek). Its scientific name, Sideritis, comes from the word “sidero” (which means iron in Greek)and refers to the plants ability to heal wounds caused from metallic objects. The word “malotira” most likely derives from the era of the Venetian rule in Crete and is a compound word from “male” that means disease and “tirare” that means to remove. Its tea has a lot of healing properties, a pleasant taste and is widely

consumed in Crete and Greece in general. Cretan dittany, or as it is known in Cretan dialect Erontas (which means love), is another very popular and very beneficial plant. Its name derives from Mountain Dikti, since it was in abundance there some time ago. Its other name, Erontas, refers to its property as an aphrodisiac. During the Minoan civilization and in Ancient Greece, it was considered as one of the greatest medicinal plants and even nowadays it is used for its wide range of therapeutic properties. On the dry and fallow lands of the Cretan mountains, as well as in the forests and gorges of the island, there is a plethora of other aromatic and therapeutic plants and herbs to be found, such as chamomile, oregano, sage, lavender and Melissa plant. In addition, the gardens and yards of Cretan houses are filled with basil, peppermint, mint, thyme, verbena and more.


www.cretavoice.gr

Architectural Monuments of Chania From the Byzantine Era up to the 19th Century

The whole city of Chania is a large museum, in which visitors can find monuments from various historical periods and civilizations that tell the story of this city throughout the ages. The Byzantine Walls When the Byzantine general Nikephoros Phokas liberated the island of Crete from the Arabian occupation, in 961, the Byzantine Empire decided to fortify the city of Chania. On top of the old walls that were built a few centuries earlier, new, stronger walls were built, that surrounded the hill of Castello in an irregular shape.

The Venetian Port During the Venetian rule of Crete, the Byzantine Walls were repaired in many places and the fortification was made stronger. However, in the mid-16th century the town of Chania was fortified once again with modern (for that period) walls and a moat, that was however never filled with water. The walls created a square shape around the main city and had three gates. Nowadays, one can still see parts of the east gate, “Gate Sabbionara” or “Pili tis Amu” (which means Gate of the Sand in Greek) and of its bastion, in Kumkapi. A large quantity of monuments were created, during the Venetian era in Chania, from which many survive up to this day. Countless churches were built during that time throughout the island of Crete and are definitely worth a visit, but leaving them aside, the old Venetian port of Chania is something every visitor must see. The old port starts at the Sintrivani Square (“Fountain Square” in Greek) where there used to be a sizable fountain, decorated with lion heads, that gave the square its name. Moving towards the west side of the port one will find the Firka Fortress (Firka means barrack in Turkish). This fortress was built on the edge of the port, so as to protect its entrance and in case of a siege a chain would be placed from Firka to the lighthouse, in order to block the entrance of the port. Right next to the Firka Fortress still stands today, half of a circular barrack from the original fortification of the city by the Genoese in the early 13th century. In addition, one can also see the San Salvatore bastion that was added later. On the other side of the Sintrivani Square, on

the east, are the Venetian Shipyards. During the Venetian Rule (12041669), the need for a strong presence of a Venetian fleet in Crete, resulted in the erection of the shipyards, where the Venetian ships were repaired during the winter. Up until the early 17th century 20 shipyards had been built alongside the old port. The three most recent shipyards are called Shipyards of Moro. From the largest complex, that consisted of 17 shipyards, eventually 9 were demolished. Today a complex of 7 consecutive domes and the Grand Arsenali still stand. The Grand Arsenali is the largest of the shipyards and is currently used as the Centre of Architecture in the Mediterranean. From the complex of the Moro shipyards, two are still standing, on the very edge of the port. The third shipyard collapsed in the bombing of the city in 1941. Right after the Moro complex, one can see the breakwater that leads to the lighthouse, and halfway through it, the St. Nicholas bastion.

The Egyptian Lighthouse The lighthouse that currently adorns the old Venetian port of Chania maintains its Venetian trapezoidal base that was built in the 16th century. But the lighthouse itself was, in fact, rebuilt by the Egyptians, when in 1830-1840 Crete was under the rule of the regent of Egypt, Mehmet Ali Pasha. Crete was given to him in return for his services to the Sultan during the Greek revolt of 1821. The main stem of the lighthouse consists of three parts: the lower part is an octagon, the middle part a hexadecagon, whereas the top part of the lighthouse is circular and is similar to a minaret. The Ottoman Chania In 1646 Crete was occupied by the Ottoman Empire and during their long rule a large amount of buildings were built. These buildings are quite unique and the culture and religion of the Ottomans have left their mark on them. Between the Sintrivani Square and the Grand Arsenali, stands the impressive and exceptional Giali Tzamisi that was built during the second half of the 17th century in honor of Kiutsuk Hasan. The mosque of Kiutsuk (small) Hasan or as it is better known as Giali Tzamisi (glass mosque) was the work of an Armenian architect. It is a cubic complex that is covered by a large dome that stands on four elaborate stone arches. On the west and north side, the building is surrounded by a gallery with six smaller domes. In the yard of the mosque there used to be palm trees and burial monuments of Pashas and Janissaries. It stopped

functioning as a mosque in 1923. The mosque has been preserved, and can be visited today, but unfortunately without the small and beautiful minaret that was demolished early in the 20th century. A mainly Ottoman part of the city of Chania, was Splatzia. There, the monastery of St. Nicholas of the Dominican Order was turned into Hiugar Tzamisi, the main mosque of the city. On the southwest corner of the building, one can find the impressive minaret with its two balconies, that still stands today, after all this time. On the Splatzia square, right in front of the

church of St. Nicholas (which is currently used as an orthodox church), exists a large underground Ottoman fountain, that seems to have been constructed in the 18th century. Twenty six steps lead the visitors down to the room of the fountain, which is divided in three parts by arches. In addition to all these monuments built during the Ottoman rule, many hammams, as well as fountains were constructed in the city of Chania. Furthermore, almost every Christian church was turned into a mosque with the addition of minarets. One of these minarets can be found on Hatzimihali Daliani street, which is west of Splatzia. Everything mentioned above is only a sample of the monuments that can be found in the city of Chania. We have mainly mentioned the most important and well-known sights that one can visit. Undoubtedly, everyone that has the opportunity to take a stroll around the city, should not miss out on the chance to admire those magnificent monuments.

Cv h JUNE 2017


www.cretavoice.gr

Platanias . A combination of relaxation and entertainment

Just a few kilometres from the centre of Chania, the town of Platanias has everything a visitor could want. In Platanias one can find everything they are looking for regarding accommodation, food, relaxation and nightlife entertainment. This town has many quality restaurants where the visitors can not only enjoy the local cuisine, but also dine at Chinese, Mexican or Italian restaurants. There are also many fast food restaurants, for a quick meal, whether that is the famous souvlaki, or some other kind of finger food. The area of Platanias is by the coast and of course, like many places in Crete, it has large, beautiful beaches. Some of them have beach bars, where a visitor can enjoy a refreshing coffee or an ice cold beer. In addition, some parts of the beaches have water sport facilities, where one can enjoy banana boat rides, canoeing, surfing and diving. Furthermore, in Platanias some stores have indoor playgrounds, arcade games and mini golf, for the whole family to enjoy. Moreover, the town of Platanias is well-known for its nightlife, since it has a large quantity of bars and clubs. A visitor can have fun there until the early hours of the next morning, whether by dancing, or having a drink, hanging out with friends and meeting new people. Whatever activities one might choose to do, the only certain thing is they'll find it in Platanias. It's a town that will satisfy everyone's taste and it is definitely worth the time for a visit, especially since it is so close to the city centre and so easy to get there.

Cv h JUNE 2017

The cathedral of Eisodion tis Theotokou

Churches and Monasteries

Apart from the picturesque villages and the enchanting beaches with the clear blue water, the prefecture of Chania has an abundance of churches and monasteries. These magnificent buildings are usually very old and built with unique architecture and craftsmanship. The cathedral of Eisodion tis Theotokou, or simply Trimartiri church, which is situated in the city center of Chania, in Halidon street on the way to the old harbor, is only a sample of the various churches of Chania. The original building of the church, even though it is not known when exactly it was built, was definitely constructed before the Venetian rule. During the Ottoman occupation the building had been turned into a soap factory. The church took its current form in 1860 and has been a Greek Orthodox church ever since. Right across the street from the imposing and impressive cathedral, right next to the folklore museum, there is a catholic church devoted to the Virgin Mary. The church's inauguration was in 1879 by the order of the Franciscan Capuchin monks and at its entrance one can see the statue of St. Francis of Assisi. It is definitely worth a visit to admire its distinct architecture and to observe the differences and similarities between catholic and orthodox churches. Another truly impressive monument is the Monastery Agia Triada (Holy Trinity) of Jagarolon at Akrotiri. The monastery was built by the brothers and scholars Jeremiah and Lavrentio Jagarolon, descendants of a great Venetian-Cretan family, where a smaller monastery used to stand. The building's reformation began around 1634 and stopped in 1645 when Crete was under Ottoman occupation. During the Ottoman occupation the monastery was known as Selvili Manastir (the Monastery with the cypress trees) and during the Greek Revolution of 1821, the monks fled the grounds without having a chance to hide the valuable heirlooms which were either plundered or burnt when the building was destroyed by fire. In the years that followed, the reconstruction of the building was finally completed and nowadays the monastery produces a wide variety of natural products such as organic olive oil, wine, honey, vinegar and soap made from olive oil. About 4km away from the Monastery Agia Triada stands another very impressive monument, Gouverneto Monastery. This monastery was built in the form of a castle in order to be protected from invasions. It looks a lot like a Venetian fort and used to have four corner towers – two of which still stand today – as well as embrasures. Outside the monastery a stone

paved path leads north towards the Avlaki gorge and 20 minutes later reaches the cave of Virgin Mary and the Bear. This cave got its name due to a local legend that was created because of a stalagmite that looks like a crouching bear. In addition, inside the cave there is also a small chapel. The churches and monasteries mentioned above are undoubtedly unique and impressive, but they are just a fragment of the religious buildings one can find in the prefecture of Chania. The church of St. Nicolas in Splatzia square, the monasteries of Chrisoskalitissa and of Chrisopigi and Gonia Monastery in Kolymbari are also worth visiting. Nevertheless, going for a walk in one of the villages of Chania one can discover plenty of, small or large, churches and monasteries and each one will have something different and unique to offer its visitors.


www.cretavoice.gr

The Botanical Park of Chania : Heaven on Earth with its doors wide open

In late October 2004, after strong south winds, an electricity pole wire broke, causing a fire. The fire spread fast and got out of control. For twenty-four hours, the whole region around the village of Skordalou (home place of the owners) had burnt almost to the ground. The disaster caused 400 year-old

olive trees to burn and the whole area was ruined economically and ecologically. But like the Phoenix, the mythological bird that rose from its ashes, the Botanical Park was created in the same way. The Marinakis brothers agreed that the burnt down land should be made into a park for trekking,

recreation and educational purposes. But in the midst of the now colourful and vivid scenery, still stands a burnt perennial olive tree, as a reminder of the dismal 2004 fire, of the history and origin of this park. Nearly 20 hectares of land are waiting to welcome the visitors, where they can find fruit trees from all over the world, herbs, medicinal as well as ornamental plants in a one of a kind park. The land’s formation and the region's microclimate make it a paradise for hundreds of plants and animals, since in Crete the Mediterranean climate zone, has a temperate climate. Winters are quite calm, and snow only falls on the mountains and during the summer, median temperature ranges between 20–33 degrees Celsius. The Botanical Park is the ideal alternative proposal for a day's escape from the city's noise and the trendy beaches. A visit through the Botanical Park lasts one to two hours and follows various paths, with the appropriate signposting of the paths to lead the visitors to various sections of the Botanical Park. These paths are of unique natural beauty and provide the visitors with the opportunity to get acquainted with the numerous different

plants and trees that grow there. This enchanting landscape is completed by the lake in the lower part of the park. It is the home place of ducks, geese and other water birds (and rare species), as well as to hawks that fly in the area. During the summer months, the best time to arrive would be early in the morning, as to not get too hot and in addition to be able to experience an appetizing lunch in the restaurant of the park. The Botanical Park of Crete is open daily, from late March up until late November, 09:00 a.m. - 20:30 p.m. 15th km National Road of Chania, Fournes, Omalos, Crete Entrance fee costs Adults: 6€ Kids 6 – 12 years old: 4€ Entrance is free for children younger than 6 years of age Telephone: 6976860573 email: info@botanical-park.gr website: www.botanical-park.com

Cv h JUNE 2017


www.cretavoice.gr Elafonisi

The Beaches of Chania

The municipality of Chania, is famous for its outstanding, beautiful, clean beaches, where one car relax under the warm sun and cool down in their majestic waters. One doesn't have to go very far from the city centre to be able to enjoy a refreshing swim at a beach with crystal clear, blue waters and white sand, since most of the beaches in Chania have been awarded with a blue flag. There are many magnificent beaches near the centre of Chania, but it would be impossible to mention every one. Some of the most favored and charming beaches are those of Nea Hora and Platanias on the west side of the city centre, and of Kalathas and Almirida on the east. The, by the sea, area of the Agii Apostoli (which means “St. Apostles” in Greek), with a small wooded area and its bays, is just a few kilometres outside the city of Chania. The three peninsulas of the area, form four small bays with sandy beaches and relatively shallow waters. The Hrisi Akti beach (which translates to

Cv h JUNE 2017

Golden Beach St. Apostles “Golden Beach”) is on the very east bay, whereas the two middle bays are just named Agii Apostoli beaches. Very close to the west Agii Apostoli beach, is the last bay. There, a

beach named Glaros (that means “Seagull” in Greek) is connected to another beach named Kalamaki, thus forming a very large sandy bay. In those three smaller and one larger bays and their wonderful beaches, a visitor can find clear blue waters and every amenity they could want. On the peninsula that forms between the two western bays, stands the small church of the Agii Apostoli (St. Apostles) from which the whole area takes its name. In addition, Agii Apostoli is covered in green, since in the midst of the bays is a small and full of life tree park with pine and eucalyptus trees. However, if someone is willing to spend a little more time on the road, they can find majestic beaches less than 100 km outside the centre of Chania. Moving towards the south coast of the prefecture of Chania, the beaches look like heaven on earth with crystal clear blue-green waters and with thin white sand or grey pebbles. Undoubtedly, the exquisite beach of Falasarna is worth a visit, where one can enjoy their swim and in addition visit the remnants of the ancient city of Falasarna. A little more towards the south-east coast, the beach of

Elafonisi (“Deer-island” in Greek) is one of the most renowned beaches in Chania, due to its amazing waters and to its unique white and red sand caused by the thousands of sea shells that can be found on the beach. Even more to the east, the beach of Kedrodasos (“Cedar forest” in Greek) is one of the few by the sea forests in Greece and the cedar trees reach out to the beach, offering their shadow to the visitors. On the far east side of the south coast of Chania, one can visit the beaches of Palaiohora and Fragokastelo (that mean “Old Town” and “Castle made by the Franks” in Greek). Both of them have enchanting beaches, and in Fragokastelo, one can visit the medieval castle, that has an exceptional phenomenon known as “Drosulites”. Whichever beach the visitors might choose to go for a swim and relaxation, the certain thing is that they will be completely satisfied. There are so many and so beautiful beaches that only one trip to the prefecture of Chania is not enough to visit half of them. However, even a small sample of their beauty is enough to be the highlight of a visit in Crete.


www.cretavoice.gr

Museums of Chania The city of Chania has many museums and monuments that hold an abundance in archaeological and historical exhibits, that project the cultural history of Chania in the best possible way and create an attraction for many visitors. Below you can find a list with useful information. Note that most of these museums and monuments are closed on public and national holidays. In addition, some groups of people (such as young children, students etc.) often pay reduced entrance fees, so for further information contact the museum.

Archaeological Museum Address: 21 Halidon Street Telephone: 28210 - 90334 Email: keepka@culture.gr Opening Hours: Daily 8:00a.m. - 3:00p.m., Mondays closed Entrance Fee: 2€

Byzantine and Postbyzantine Collection Address: 78 Theotokopoulou Street Telephone: 28210 - 96046 Opening Hours: Daily 8:00a.m. - 3:00p.m., Mondays closed Entrance Fee: 2€ Maritime Museum Address: Akti Kountouriotou Telephone: 28210 - 91875 Fax: 28210 - 74484 Email: mar-mus@otenet.gr Opening Hours: 01 May - 31 Oct.: Daily 9:00a.m. - 5:00p.m., Sundays 10:00a.m. 6:00p.m. 01 Nov. - 30 Apr.: Daily 9:00a.m. - 2:00p.m. Entrance Fee: 3€ Website: www.mar-mus-crete.gr The Permanent Exhibition of Ancient and Traditional Shipbuilding is accommodated in Shipyard Moro (Neorio Moro). Address: Akti Enoseos Opening Hours: 01 May - 31 Oct.: Daily 9:00a.m. - 5:00p.m., Sundays 10:00a.m. 6:00p.m. Entrance Fee: 2€

Historical Archive Address: 20 Ι.Sfakianaki Street Telephone: 28210 - 52606 Email: iakr@otenet.gr Opening Hours: Monday to Friday 9:00a.m. 1:00p.m., Weekends closed Entrance Fee: Free entrance Website: http://gak.chan.sch.gr/history

Folklore Museum Address: 46 Halidon Street (entrance from the yard of the Catholic Church) Telephone: 28210 - 90816 Email: laografikochania@gmail.com Opening Hours: Daily 9:00a.m. - 3:00p.m. Entrance Fee: 2€ Municipal Art Gallery of Chania Address: 98-102 Halidon Street Telephone: 28210 – 92294 / 28210 - 36190 Email: info@pinakothiki-chania.gr Website: www.pinakothiki-chania.gr

Historical and Folklore Museum of Theriso Address: Theriso village Telephone: 28210 - 56008 Museum of National Resistance Address: Theriso village Telephone: 28210 - 78780

Cv h JUNE 2017


Cretavoice TOURIST INFO

JUNE 2017

Profile for Cretavoice

Creta voice june 2017  

Creta voice june 2017  

Advertisement