a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 53 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

Χωρίς προπληρωµή η αγορά οπτικών ειδών ασφαλισµένων

e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Χωρίς να χρειάζεται να προπληρώνουν τη δαπάνη θα µπορούν να προµηθεύονται το επόµενο διάστηµα γυαλιά οράσεως και άλλα οπτικά είδη οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισµός καλεί τους ιδιοκτήτες καταστηµάτων οπτικών να υπογράψουν σύµβαση µε την οποία αλλάζει η διαδικασία χορήγησης αυτών των ειδών. Στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, πιο ποιοτικές υπηρεσίες και η αποσυµφόρηση των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ από την κατάθεση αιτηµάτων αποζηµίωσης από ασφαλισµένους για οπτικά είδη. Σήµερα, ο ασφαλισµένος που χρειάζεται π.χ.

γυαλιά οράσεως, λαµβάνει γνωµάτευση από τον γιατρό, απευθύνεται σε κατάστηµα οπτικών, πληρώνει για την αγορά των γυαλιών και εν συνεχεία καταθέτει αίτηµα στην οικεία Περιφερειακή ∆ιεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να αποζηµιωθεί για τη δαπάνη που έκανε. Ο ΕΟΠΥΥ αποζηµιώνει ποσό ύψους 100 ευρώ κάθε τέσσερα χρόνια για την αγορά οπτικών ειδών και αξίζει να σηµειωθεί ότι στο 95% των αιτηµάτων οι ασφαλισµένοι έχουν εξαντλήσει αυτό το ποσό. Για το 2017 η δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για οπτικά είδη ήταν περίπου 47 εκατ. ευρώ, ενώ για εφέτος ο αντίστοιχος κλειστός προ¾πολογισµός του Οργανισµού ανέρχεται στα 45.000.000 ευρώ. Αυτή τη στιγµή εκκρεµούν µόνο για οπτικά στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις (ΠΕ∆Ι) του Οργανισµού περίπου 95.000 αιτήµατα, η πλειονότητα των οποίων είναι στην Αττική, ενώ εκτιµάται ότι κάθε µήνα κατατίθενται περίπου 30.000 νέα αιτήµατα. Ο χρόνος που περιµένει ο ασφαλισµένος προκειµένου να λάβει πίσω το ποσό που δικαιούται µπορεί να είναι 20 ηµέρες –συνήθως στην περιφέρεια– αλλά και να ξεπερνά τον χρόνο, κυρίως σε διευθύνσεις στην Αττική όπως αυτές στην Αχαρνών και στην Αγία Παρασκευή.

Με την υπογραφή των συµβάσεων, ο ασφαλισµένος θα λαµβάνει οπτικά είδη από τα συµβεβληµένα µε τον ΕΟΠΥΥ καταστήµατα, µε γνωµάτευση γιατρού, χωρίς να πληρώσει –αφού οι πάροχοι θα πληρώνονται απευθείας από τον Οργανισµό– παρά µόνο τη διαφορά µεταξύ του ποσού που αποζηµιώνει ο ΕΟΠΥΥ και του κόστους των ειδών εάν αυτά είναι ακριβότερα. Στη σύµβαση, το κείµενο της οποίας αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα του Οργανισµού, καθορίζονται οι όροι για τη συνεργασία του ΕΟΠΥΥ µε αδειοδοτηµένα καταστήµατα οπτικών, τα οποία πληρούν τις προ¾ποθέσεις που ορίζει το θεσµικό πλαίσιο. Π.χ. θα αποκλείεται η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ µε καταστήµατα οπτικών που δεν απασχολούν οπτοµέτρη, όπως είναι υποχρεωµένα από τον νόµο. Προς το παρόν, τα οπτικά είδη και η ειδική αγωγή είναι οι µοναδικές υπηρεσίες υγείας για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει συνάψει σύµβαση µε τους παρόχους. Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους παρόχους οπτικών ειδών να υποβάλουν εντός 20 ηµερών από την ανάρτηση της σύµβασης αίτηση σύναψης σύµβασης µε τον Οργανισµό. Η υποβολή και διαχείριση των αιτηµάτων θα γίνει ηλεκτρονικά µέσα από εφαρµογή του ΕΟΠΥΥ.


Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Σπίτι: οδηγίες ανακαίνισης

Tι πρέπει να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης όταν αποφασίσει να προβεί σε αλλαγές που θα κάνουν την διαµονή του πιο ευχάριστη! Αυτού του είδους οι µικρές ανακαινίσεις θεωρούνται σχετικά εύκολες αλλά είναι και δύσκολες λόγω πολλών µικρών λεπτοµερειών. Στην περίπτωση που θα προσλάβεις ένα διακοσµητή γίνεται πανεύκολα, στην περίπτωση που δεν προσλαµβάνεις διακοσµητή, µπορεί να χαθείς µέσα στα χρώµατα και στα σχέδια και σε ένα σωρό κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. Ένα στοιχείο άγνοιας που συνηθίζεται είναι η άµεση και πρώτη ερώτηση για τον επιπλοποιό, που αυτό απλώς υποδηλώνει την αγωνία του ιδιώτη να φτάσει στο τελικό στάδιο του έργου, την αµέλεια των πολλών άλλων πραγµάτων που προηγούνται, αλλά και την σιγουριά πως οι µάστορες ξέρουν ο καθένας τη δουλειά του. Φυσικά και τη ξέρουν -όχι πάντα και όχι όλοι- απλά ξέρουν µόνο το αντικείµενο της ειδικότητας τους. Είναι τεράστιο λάθος να τους συµβουλευόµαστε για

4 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

αισθητικής άποψης ζητήµατα, κάτι που συµβαίνει κατά κόρον. Ακόµα και αν ο τεχνίτης έχει εµπειρία χρόνων δεν έχει την κατάρτιση να επανασχεδιάσει το χώρο και καλύψει ή να λύσει ζητήµατα λειτουργικότητας ή αισθητικής που προκύπτουν και γι' αυτό άλλωστε κάνουµε και την ανακαίνιση, όχι µόνο για την ανανέωση των υλικών. Αν δε "λύσεις" και το χώρο σου, ίσως να µην υπάρχει και νόηµα να µπεις στη διαδικασία. Η χρέωση των εργασιών αυτών από έναν επαγγελµατία συνήθως έχει αποκλίσεις διότι φυσικά ο καθένας έχει τη δική του πολιτική κοστολόγησης της εργασίας του. Από εκεί και πέρα η αµοιβή µπορεί να είναι µε το ποσοστό επί του κόστους ή µια εφάπαξ αµοιβή που ο επαγγελµατίας θεωρεί ότι είναι δίκαιη. Το ποσοστό εξαρτάται και από την νοοτροπία του ιδιοκτήτη, για να µη προλάβει να σκεφθεί ότι σίγουρα ο διακοσµητής θα

τον οδηγήσει σε ακριβή λύση. Ο σωστός επαγγελµατίας θα προτείνει υλικά και λύσεις από όλη τη γκάµα τιµών και η τελική επιλογή θα είναι του ιδιοκτήτη. Το ποσοστό συνήθως ξεκινά από 10% και ανεβαίνει ανάλογα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου. Πέραν αυτών ο ιδιοκτήτης απολαµβάνει και µέρος των εκπτώσεων που συνήθως είναι γενναίες προς τους επαγγελµατίες και εκείνοι τις µετακυλούν στους πελάτες τους. Επίσης γνωρίζουν την αγορά, γνωρίζουν ποιος δουλεύει σωστά, τι πουλάει, αν είναι συνεπής και µπορούν να ελιχθούν σε οτιδήποτε περίεργο που θα προκύψει. Η αµοιβή είναι ένα ποσό που ναι µεν το χρεώνεται, αλλά η διαφορά του πριν µε το µετά είναι τεράστια, γιατί σίγουρα κάποιος µόνος του δε µπορεί να µπει στη διαδικασία να σχεδιάσει σωστά ένα χώρο µόνο, αλλά και να του δώσει το κάτι παραπάνω, που προκύπτει

από τη γνώση και είναι η διαφορά που θα βρεθεί µπροστά µας µε τα χρόνια. Επίσης και τα σχέδια που θα δηµιουργηθούν για τον συγκεκριµένο χώρο έχουν την αξία τους. Εάν παρ' όλα δεν θέλετε να προσλάβετε κάποιον και θα πρέπει να κινηθείτε µόνοι σας θα πρέπει να κινηθείτε κάπως έτσι… Πρώτα από όλα κάνετε µια λίστα µε αυτά που θέλετε να αλλάξετε και ίσως αυτά που παρασύρονται υποχρεωτικά λόγω των αλλαγών, όπως π.χ. οι θέσεις των υδραυλικών και από εκεί ξεκινάτε κιόλας. Αφού έχετε αποφασίσει τι θέλετε συγκεκριµένα, ξεκινάτε µε υδραυλικά και ηλεκτρολογικά προκειµένου να αντικαταστήσετε τυχόν φθορές και να σηµαδέψετε τις νέες θέσεις. Κλείνετε τα µερεµέτια που θα δηµιουργηθούν και µετά προχωράτε παρακάτω. Στο µπάνιο εάν θέλετε να αλλάξετε µπανιέρα και πλακάκια το πιο πιθανό είναι να χρειαστεί να


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ξαναχτίσετε τη µπανιέρα (αν έχετε αλλάξει και υδραυλικά) και βέβαια θα πρέπει να έχετε επιλέξει & αγοράσει το πλακάκι ήδη όταν ξεκινάτε να χτίζετε τη µπανιέρα ώστε να υπολογίσετε το µέγεθος και το σχήµα του στο χτίσιµο, στη δηµιουργία ποδιάς, και για να µην έχετε ατέλειωτα κοψίµατα. Κουζίνα: εκεί σίγουρα θα αφαιρέσετε τα πλακάκια της πλάτης ώστε να αντικατασταθούν αλλά και να µπορέσετε να αφαιρέσετε τον πάγκο και τα κάτω ντουλάπια. Εάν ξανασχεδιάσετε την κουζίνα και δε πάτε σύµφωνα µε τις παλιές θέσεις, θα χρειαστείτε φυσικά πάλι υδραυλικό και ηλεκτρολόγο. Αφού τους υποδείξετε τις νέες θέσεις για ηλεκτρικές συσκευές, πρίζες, διακόπτες, φωτισµό πάγκου µετά µπορείτε να περάσετε στην τοποθέτηση των νέων ερµαρίων κουζίνας. Κάθε µετέπειτα αλλαγή κοστίζει γι\' αυτό όταν θα καλέσετε τους µάστορες πρέπει ήδη να έχετε συµφωνήσει στο σχέδιο µε τον κουζινά. ∆άπεδα: όλα τα παραπάνω δε γίνονται αν πρώτα δεν έχετε αλλάξει τα δάπεδα. Τα δάπεδα αφαιρούνται και τοποθετούνται νέα. Αναλόγως του υλικού είναι και ο όγκος των µπάζων που θα βγάλετε. Σε παλαιότερες κατασκευές, µην υποτιµάτε το πρόσθετο φορτίο που θα έχει το νέο πλακάκι και πάτε και το κολλάτε από πάνω. Φροντίστε λοιπόν ακόµα και αν δεν πάρετε διακοσµητή, πάρτε σίγουρα ένα µηχανικό να έρθει να κάνει µια επίσκεψη και να σας υποδείξει τυχόν προβλήµατα. Σε περίπτωση που έχετε µωσα½κό, να ξέρετε πως ποτέ δεν είναι ίσιο και αυτό σηµαίνει πως θα χρειαστείτε αλφάδιασµα µε τσιµεντοκονία. Τα πλακάκια που θα επιλέξετε τα µικρότερα στρώνονται καλύτερα σε δάπεδα µε ατέλειες και όσο µεγαλώνουν πρέπει να έχετε καλύτερο υπόστρωµα. Επίσης η αφαίρεση του παλιού δαπέδου δε θα σας δηµιουργήσει ζητήµατα µε τα ύψη των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων, που και αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπολογίσετε.

4. Προετοίµασε τους χώρους σου για την ανακαίνιση σπιτιού. Θα πρέπει να προφυλάξεις τα υπάρχοντα σου, αδειάζοντας κάθε δωµάτιο που πρόκειται να υποστεί αλλαγές. Φύλαξε όλα τα πολύτιµα αντικείµενα σε κάποιο ασφαλές σηµείο ή στην αποθήκη. Αν δεν σχεδιάζεις να ανακαινίσεις όλα τα δωµάτια, διαµόρφωσε κατά τέτοιο τρόπο το σπίτι σου, ώστε να απολαµβάνεις κάποια ιδιωτικότητα, ακόµη και όταν θα µπαινοβγαίνουν συνέχεια εργάτες.

5. Είσαι έτοιµος/-η για την ανακαίνιση του σπιτιού σου! Οι εργασίες ανακαίνισης σπιτιού µπορούν να ξεκινήσουν! Πρέπει φυσικά να συνεννοηθείς εξ αρχής για τις ώρες εργασίας και να ρωτήσεις αν υπάρχει κάποια άλλη ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί. Φρόντισε να έχεις συνεχή επαφή µε τους επαγγελµατίες που θα αναλάβουν το έργο και µη διστάσεις να προτείνεις αλλαγές κατά τη διάρκεια του. Το σπίτι σου πρέπει να είναι όπως ακριβώς το έχεις ονειρευτεί!

Συµβουλή: δίχως την βοήθεια µηχανικού & διακοσµητή θα δυσκολευτείτε αρκετά µε αµφίβολα οικονοµικά & αισθητικά αποτελέσµατα. Πέντε βασικά βήµατα για να είναι η ανακαίνιση σπιτιού, όπως ακριβώς τη θέλεις! 1. Οραµατίσου το αισθητικό και πρακτικό αποτέλεσµα. Προτού ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακαίνιση του σπιτιού σου, θα πρέπει να σκεφτείς γιατί θέλεις να προχωρήσεις σε αυτές τις αλλαγές. Αν θέλεις απλώς µια αισθητική ανανέωση, τα πράγµατα είναι πιο εύκολα. Αν, όµως, υπάρχουν πρακτικοί λόγοι που σε ώθησαν σε αυτή την απόφαση, θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου περισσότερους παράγοντες. Πώς θέλεις να µοιάζει το σπίτι σου όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και τι θα ήθελες να αλλάξει; 2. Υπολόγισε τον διαθέσιµο προwπολογισµό. Το κλειδί της επιτυχίας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ο σωστός προγραµµατισµός και προ¾πολογισµός. Σκέψου σε πρώτο επίπεδο πώς θέλεις να µοιάζει ο χώρος σου και τι λειτουργίες θέλεις να εξυπηρετήσεις. Στη συνέχεια, έχοντας σκεφτεί τα παραπάνω, θα µπορείς να µελετήσεις πώς θα τα επιτύχεις. Προτού µιλήσεις µε διάφορους επαγγελµατίες, καλό θα ήταν να κάνεις και εσύ µια έρευνα αγοράς ώστε να έχεις µια γενική εικόνα για τα κόστη και τα πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα κάθε επιλογής. 3. Κλείσε ραντεβού µε επαγγελµατίες και διάλεξε τον άνθρωπο σου. Το σηµαντικότερο ρόλο σε µια ανακαίνιση σπιτιού τον κατέχει, δίχως αµφιβολία, το συνεργείο που θα επιλέξεις για να ολοκληρώσει το έργο. Μίλησε µε τους έµπειρους επαγγελµατίες της πλατφόρµας µας, ζήτησε τις εκτιµήσεις και τις συµβουλές τους και δες προηγούµενα έργα που έχουν ολοκληρώσει. Το οικονοµικό κοµµάτι είναι λιγότερο σηµαντικό, ειδικά σε περιπτώσεις µεγάλων ανακαινίσεων. Το πιο σηµαντικό από όλα είναι να έχεις καλή επικοινωνία και κατανόηση µε τον άνθρωπο που πρόκειται να αναλάβει να αλλάξει το σπίτι σου!

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τα πλεονεκτήµατα του δαπέδου laminate Το φυσικό ξύλο είναι αναµφίβολα διαχρονικό, δίνει στον χώρο µια ιδιαίτερη αίσθηση ζεστασιάς και συνιστά κλασσική αξία. Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι σηµαντικοί παράγοντες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή πατώµατος και είναι πιθανό να σας κάνουν να επιλέξετε τη λύση ενός καλού δαπέδου laminate. Ένας από αυτούς του παράγοντες είναι η τιµή. Το δάπεδο laminate είναι κατασκευασµένο από φλοίδες ξύλου συµπιεσµένες

6 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

σε υψηλές θερµοκρασίες και ακόµα και τα πολύ καλής ποιότητας laminate έχουν σηµαντικά χαµηλότερο κόστος από το φυσικό ξύλο. Επίσης το κόστος τοποθέτησης του δαπέδου laminate είναι κατά µέσο όρο 50% χαµηλότερο από το αντίστοιχο του ξύλου. Ένας δεύτερος σηµαντικός παράγοντας είναι η αντοχή σε γδαρσίµατα και φθορές. Εφόσον το δάπεδο laminate κατασκευάζεται από συµπιεσµένο ξύλο είναι πολύ πιο

ανθεκτικό σε εκδορές, γδαρσίµατα και υγρασία. Επίσης το δάπεδο laminate είναι πιο εύκολο στο καθάρισµα σε καθηµερινή βάση. Σε ότι αφορά την αισθητική, ένα καλό δάπεδο laminate προσοµοιάζει πολύ το φυσικό ξύλο και κατασκευάζεται σε διάφορες αποχρώσεις και σχέδια που ταιριάζουν σε κλασσικούς αλλά και µοντέρνους χώρους για επαγγελµατική ή οικιακή χρήση.

Σε επαγγελµατικούς χώρους µε µεγάλη κίνηση, καθώς επίσης σε σπίτια µε παιδιά ή κατοικίδια είναι προτιµότερο να επιλέξετε ένα καλό δάπεδο laminate έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την καλή εµφάνιση και µακροβιότητα του χώρου σας. Τέλος σε χώρους που τους βλέπει ο ήλιος, το φυσικό ξύλο ξεθωριάζει ενώ αντίθετα το laminate διαθέτει προστασία UV.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Απώλειες θερµότητας Βασικές οδηγίες για την αποφυγή τους • Μην αερίζετε το σπίτι νωρίς το πρωί ή το αργά το απόγευµα. Προτιµήστε να ανοίγετε τα παράθυρα προς το µεσηµέρι όταν η θερµοκρασία είναι στο ανώτερο σηµείο της και αν έχετε επιλογές, διαλέξτε τα ανατολικά ή νότια παράθυρα του σπιτιού. • Ακόµη κι αν λείπετε όλη τη µέρα από το σπίτι, αφήνετε ανοιχτά τα παντζούρια στα ανατολικά παράθυρα για να µπαίνει µέσα ο ήλιος και να το ζεσταίνει. Το αντίθετο ισχύει για τα βορινά παράθυρα. Εάν όµως οι θερµοκρασίες έξω είναι χαµηλές, αποφύγετε να ανοίγετε τα παντζούρια όταν πρόκειται να λείπετε στη διάρκεια της ηµέρας. •Στην επόµενη ανακαίνιση/συντήρηση του σπιτιού βάψτε τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού µε ανοιχτόχρωµα χρώµατα που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία.

• Εάν ζείτε σε µονοκατοικία ή στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας, βεβαιωθείτε πως η µόνωση στην ταράτσα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση, αφού η θέρµανση που ακριβοπληρώνετε µπορεί να "δραπετεύει" σε ποσοστό ως και 40% από τη στέγη. • Τα διπλά τζάµια στα παράθυρα και τις µπαλκονόπορτες εξασφαλίζουν ήσυχο ύπνο, µεγαλύτερη ασφάλεια αλλά κυρίως σταθερή θερµοκρασία και µικρότερες απώλειες θερµότητας µέσα στο σπίτι. Επίσης µπορείτε να δηµιουργήσετε φυσική σκιά για τις βεράντες ή τον κήπο σας. Η πιο αποτελεσµατική και όµορφη λύση είναι να φυτέψετε φυλλοβόλα δένδρα ή ψηλά φυτά που θα προστατεύουν τις ανατολικές πλευρές του σπιτιού σας. Το καλοκαίρι µε το φύλλωµά τους θα σας προστατεύουν από τη ζέστη και θα χρειάζεται να ανάβετε λιγότερο το κλιµατιστικό ενώ το χειµώνα θα µένουν "γυµνά" θα αφήνουν τον ήλιο να θερµαίνει φυσικά το σπίτι, βοηθώντας σε µε αυτό το φυσικό τρόπο να βελτιωθεί η εσωτερική θερµοκρασία του σπιτιού από 15 έως και 50%!

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πόσο θα µειωθούν

οι λογαριασµοί του ρεύµατος µε τη νέα τιµολόγηση των ΥΚΩ

Ποια είναι η νέα κλιµακωτή χρέωση και ποιοι καταναλωτές θα δουν διαφορά της τάξης του 61%

Σηµαντικές εκπτώσεις στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για την ηµερήσια κατανάλωση ρεύµατος και αυξοµειώσεις στις αντίστοιχες χρεώσεις για τη νυχτερινή κατανάλωση ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου. Η κύρια αλλαγή που επέρχεται µε το νέο τιµολόγιο των ΥΚΩ είναι πως όταν ο καταναλωτής υπερβαίνει την κατανάλωση ενός κλιµακίου, τότε θα τιµολογείται µε την υψηλότερη χρέωση του επόµενου κλιµακίου µόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση και όχι για το σύνολο, όπως ίσχυε ως τώρα. Επιπλέον, η ρύθµιση προβλέπει την εφαρµογή του ίδιου κλιµακωτού τιµολογίου ΥΚΩ και για τη νυχτερινή κατανάλωση (για όσους καταναλωτές έχουν νυχτερινό ρεύµα), ενώ τώρα ισχύει ενιαία τιµή για όλες τις κιλοβατώρες ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Αναλυτικά, η νέα κλίµακα για τις ΥΚΩ έχει ως εξής: Από 0-1600 κιλοβατώρες 0,0069 ευρώ ανά κιλοβατώρα Από 1601-2000 κιλοβατώρες (οι επόµενες 400), 0,05 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Από 2001 και πάνω 0,085 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

8 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Η παλιά κλίµακα, στην οποία όµως δεν ίσχυε η κλιµακωτή χρέωση ήταν: 0-1600 kwh, 0,00699 ευρώ ανά κιλοβατώρα 1601-2000 kwh, 0,0157 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από την 1η κιλοβατώρα) 2001-3000 kwh, 0,03987 ευρώ ανά κιλοβατώρα (από την 1η κιλοβατώρα) 3001 kwh και πάνω, 0,0889 ευρώ ανά κιλο-

βατώρα (από την 1η κιλοβατώρα) Έτσι, για τετραµηνιαία κατανάλωση 1600 κιλοβατώρες η χρέωση µειώνεται οριακά κατά 1,3 %, από 11,184 σε 11,04 ευρώ. Όµως στις 1601 κιλοβατώρες η παλιά χρέωση ήταν 25,136 ευρώ και µειώνεται στα 11,09 ευρώ (ποσοστό 55,9 %), ενώ στις 2001 κιλοβατώρες η χρέωση µειώνεται από 79,77 σε 31,12 ευρώ (ποσοστό 61 %) και

στις 3001 κιλοβατώρες από 134,7 ευρώ µειώνεται σε 116,1 (ποσοστό 13,8 %). Για τη νυχτερινή κατανάλωση, η νέα κλίµακα είναι ίδια µε την ηµερήσια, ενώ η παλιά χρέωση ήταν ενιαία, 0,00889 ευρώ ανά κιλοβατώρα ανεξαρτήτως κατανάλωσης. Έτσι, για καταναλώσεις µέχρι 1600 κιλοβατώρες προκύπτει όφελος για τον καταναλωτή αφού θα χρεώνεται µε την τιµή του πρώτου κλιµακίου που είναι 0,0069 ευρώ. Για υψηλότερες καταναλώσεις όµως, πάνω από τις 1680 κιλοβατώρες το τετράµηνο οι ΥΚΩ για το νυχτερινό αυξάνονται. Η ρύθµιση που κατατέθηκε, χθες, µεταφέρει στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (∆Ε∆∆ΗΕ) την ευθύνη για την τήρηση του λογαριασµού χρηµατοδότησης των ΥΚΩ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών (κυρίως) αλλά και το Κοινωνικό Τιµολόγιο, το τιµολόγιο πολυτέκνων κ.α. Προβλέπεται επίσης ετήσια αναθεώρηση των χρεώσεων ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση ελλειµµάτων στο λογαριασµό, όπως έγινε την προηγούµενη τετραετία, ενώ αν υπάρχουν πλεονάσµατα αυτά θα µετακυλίονται άµεσα στους καταναλωτές µε µείωση των τιµολογίων.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ∆ιοργανώνεται και φέτος το 3ο φεστιβάλ "Κερνάµε Ελλάδα" στην Αγιά Στόχος είναι να προβληθούν και να αναδειχθούν τα ποιοτικά προSόντα των Κρητικών & Ελληνικών επιχειρήσεων Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων διοργανώνει το 3ο Φεστιβάλ «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑ∆Α» στα Χανιά στις 23-24-25 Φεβρουαρίου 2018 στο εκθεσιακό Κέντρο Αγυιάς. Στόχος της διοργάνωσης είναι να προβάλλει και να αναδείξει τα ποιοτικά προ½όντα των Κρητικών & Ελληνικών επιχειρήσεων µέσα από σειρά δράσεων που θα λάβουν χώρα το τριήµερο. Η επιτυχηµένη διοργάνωση των προηγούµενων φεστιβάλ εγγυάται την επιτυχία και του φετινού και την ανάδειξή του ως: το µεγαλύτερο φεστιβάλ Ανάδειξης της τοπικής ταυτότητας και της Κρητικής Κουζίνας. Γευστικές προτάσεις και από την υπόλοιπη Ελλάδα θα παρουσιαστούν, υπενθυµίζοντας ότι η Κρητική διατροφή είναι από τις καλύτερες και πιο υγιεινή στο κόσµο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κερνάµε Ελλάδα θα πραγµατοποιηθεί Έκθεση « Μελισσοκοµικών Προ½όντων και Εξοπλισµού» όπου οι

Μελισσοκόµοι της Κρήτης θα παρουσιάσουν τα προ½όντα τους. Η διαφηµιστική καµπάνια σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης (τηλεοπτικούς σταθµούςραδιόφωνο- τύπος- περιοδικά και διαδίκτυο) θα αναδείξει το φεστιβάλ και τις επιχειρή-

σεις. Καλούµε τις επιχειρήσεις του Αγροτοδιατροφικού Τοµέα της Κρήτης να συµµετάσχουν στο Φεστιβάλ «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑ∆Α» παρουσιάζοντας τα προ½όντα τους στο καταναλωτικό κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-

ρόµενοι µπορούν να δουν το site της Περιφέρειας www.crete.gov.gr Οι αιτήσεις συµµετοχής των επιχειρήσεων θα πρέπει να συµπληρωθούν από τον υπεύθυνο της εταιρείας. Για την συµµετοχή των επιχειρήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την υπεύθυνη της διοργάνωσης κα Ειρήνη Ψαχούλια στα τηλ 210-3622205 και 6981313209 ή µέσω email : info@edpa.gr. Για πληροφορίες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τους: κ Βενιανάκη ∆ηµήτριο 28213 40200 & κ Σοφουλάκη Στέλλα 28213 40101 (αποστολή αιτήσεων έως 19/2/2018 στο FAX 28213 40201 & e mail: voulgarakis@crete.gov.gr). Για το πρόγραµµα των εκδηλώσεων των τριηµέρου θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση.

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Οι Έλληνες ακόµη προτιµούν τα µετρητά για τις καθηµερινές τους συναλλαγές Ποιες είναι οι δαπάνες που γίνονται µε φυσικό χρήµα και ποιες µε χρήση καρτών ή e-banking Οι Έλληνες αγαπούν το χρώµα του χρήµατος. Οχι µόνο έχουν την πρωτιά µεταξύ των χωρών που πραγµατοποιούν το µεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών τους µε µετρητά, αλλά επιπλέον καλύπτουν µε µετρητά το µεγαλύτερο ποσοστό των τακτικών µηνιαίων δαπανών, όπως η πληρωµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, του τηλεφώνου, του ενοικίου ή ακόµη και των υποχρεώσεων προς το κράτος, δηλαδή των φόρων. Η αιτία δεν είναι µια έµφυτη αποστροφή προς τα ηλεκτρονικά µέσα. Είναι γιατί σε συντριπτικά υψηλό ποσοστό σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, δηλώνουν ότι πληρώνονται µε µετρητά. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα που δηµοσίευσε η Ευρωπα½κή Κεντρική Τράπεζα µε τίτλο «Η χρήση των µετρητών από τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη», µε βάση τα ευρήµατα της οποίας το 57% των Ελλήνων απαντά ότι αµείβεται µε µετρητά. Πρόκειται για το µεγαλύτερο, µε διαφορά, ποσοστό µεταξύ των ευρωπα½κών χωρών, καθώς στην επόµενη θέση, µε ποσοστά περίπου 28%, ακολουθούν η Σλοβακία και η Κύπρος, ενώ η πλειοψηφία των πολιτών στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης απαντά σε ποσοστά µόλις από 5% έως και 20% ότι παίρνουν τον µισθό «στο χέρι». Πίσω από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των ατόµων που δηλώνουν ότι αµείβονται µε µετρητά, διακρίνεται το υψηλό ποσοστό µικρών ή οικογενειακών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών, που δου-

10 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

λεύει µε µετρητά. Κυρίως όµως διαπιστώνεται η εκτεταµένη φοροδιαφυγή που υπάρχει στη χώρα µας και η οποία επικεντρώνεται σε µια σειρά κατηγοριών, κυρίως ελεύθερων επαγγελµατιών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις από τις ίδιες τις τράπεζες, την εικόνα αυτή διαφοροποιεί σηµαντικά η υποχρεωτική καταβολή της µισθοδοσίας µέσω τράπεζας που επιβλήθηκε µε νόµο από τις αρχές του 2017 (σ.σ. η έρευνα της ΕΚΤ αναφέρεται σε στοιχεία του 2016). Τα στοιχεία της ΕΚΤ δείχνουν ότι η χρήση των µετρητών δεν είναι µόνο ελληνικό φαι-

νόµενο, καθώς το 79% των συναλλαγών στην Ευρωζώνη –µε µεγάλες διαφορές είναι αλήθεια µεταξύ των κρατών-µελών– γίνεται µε µετρητά. Σε αντίθεση όµως µε τα ευρωπα½κά ήθη, οι Έλληνες πραγµατοποιούν µε µετρητά µια σειρά συναλλαγές που έχουν τακτικό χαρακτήρα κάθε µήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ποσοστό 40% οι Έλληνες πληρώνουν τον φόρο τους µε µετρητά έναντι 9% στην Ευρωζώνη, σε ποσοστό 50% τα ασφάλιστρα έναντι 10% στην Ευρωζώνη, σε ποσοστό 70% τα φάρµακα έναντι 31% στην Ευρωζώνη, τους

λογαριασµούς ρεύµατος και τηλεφώνου σε ποσοστό 60% έναντι 16% στην Ευρωζώνη και το ενοίκιο του σπιτιού τους σε ποσοστό 30% έναντι 6% στην Ευρωζώνη. Η σχέση των Ελλήνων µε τα µετρητά δεν εξαντλείται στην προτίµηση που έχουν στο φυσικό χρήµα για την πληρωµή προ½όντων ή υπηρεσιών. Επεκτείνεται και στο ύψος των µετρητών που κουβαλούν κατά µέσον όρο στην τσέπη τους, καθώς και στην τάση τους να διαθέτουν µετρητά εκτός τραπεζικού συστήµατος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΚΤ, οι Ελληνες απαντούν ότι έχουν πάνω τους περίπου 80 ευρώ, όταν ο µέσος Ισπανός απαντά ότι το αντίστοιχο ποσό είναι περί τα 50 ευρώ, ο Πορτογάλος τα 29 ευρώ και ο Ιταλός 69 ευρώ. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, αν και το ποσοστό των Ελλήνων που παραδέχονται ότι έχουν χρήµατα εκτός τραπεζικού συστήµατος διαµορφώνεται στο 22% δεν είναι από τα υψηλότερα, εµπεριέχει ένα υψηλό ποσοστό πολιτών που απαντά ότι το ποσό που έχει άµεσα διαθέσιµο στο σπίτι είναι άνω των 1.000 ευρώ. Το σχετικό ποσοστό φθάνει το 18% και είναι το τρίτο µεγαλύτερο µετά τη Σλοβενία µε ποσοστό 23% και τη Λετονία µε 20%. Θέλουν περισσότερα κίνητρα για τη χρήση «πλαστικού χρήµατος»


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η κυριαρχία των µετρητών στις συνήθειες των Ελλήνων δεν είναι αποτέλεσµα προκατάληψης προς τα ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών. Είναι συνέπεια της απουσίας κινήτρων για τη χρήση π.χ. του «πλαστικού χρήµατος» ή αντίστοιχα της απουσίας σαφούς κατεύθυνσης από την πλευρά της πολιτείας, µια πρακτική που άλλαξε τον τελευταίο χρόνο, µετά τη διασύνδεση του αφορολογήτου µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων πληρωµών. Η έρευνα της ΕΚΤ πιστοποιεί ότι σε ποσοστό 34% οι Έλληνες απαντούν ότι η απόφαση για το είδος της πληρωµής που θα κάνουν συνδέεται µε τα κίνητρα που συνοδεύουν τη χρήση είτε των µετρητών είτε της κάρτας. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην Ευρωζώνη, η σηµασία των κινήτρων έχει µικρότερη σηµασία στις συνήθειες των πολιτών, που σε πολλές χώρες έχουν εδραιωµένη άποψη για τα οφέλη (ταχύτητα, ασφάλεια κ.ά.) του «πλαστικού χρήµατος» ή εν γένει των ηλεκτρονικών πληρωµών. Η εξοικείωση των Ελλήνων µε το «πλαστικό χρήµα», που συντελείται µε ραγδαίο ρυθµό µετά την επιβολή των capital controls, έχει ανατρέψει παγιωµένες καταστάσεις του παρελθόντος και πλέον οι Έλληνες σε σηµαντικό ποσοστό, και συγκεκριµένα 39%, απαντούν ότι θα προτιµούσαν την πληρωµή µε κάρτα. Αν και το ποσοστό αυτών που θα επέλεγαν τα µετρητά είναι υψηλότερο και διαµορφώνεται στο 43%, η έρευνα της ΕΚΤ επιβεβαιώνει ότι η κυριαρχία των µετρητών αρχίζει να αµφισβητείται σταθερά όλο και περισσότερο. Η τάση αυτή φαίνεται ξεκάθαρα στην εντυπωσιακή αύξηση στη χρήση του «πλαστικού χρήµατος», που εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει το 40% το 2017, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των δύο τελευταίων ετών, µετά την επιβολή των capital controls. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των τραπεζών, η καταναλωτική δαπάνη µε κάρτες θα αγγίξει στα τέλη του 2017 τα 23 δισ. ευρώ από 15,5 δισ. ευρώ το 2016. Να σηµειωθεί ότι τα νούµερα αυτά αφορούν τη δαπάνη που γίνεται από κάρτες που εκδίδονται µόνον από τις ελληνικές τράπεζες, χωρίς δηλαδή σε αυτές να περιλαµβάνεται η δαπάνη µέσω καρτών που γίνεται από τα εκατοµµύρια των τουριστών που επισκέφθηκαν φέτος την Ελλάδα, ο συνυπολογισµός των οποίων ανεβάζει τον τζίρο στα 27 δισ. ευρώ. Ο ρυθµός αύξησης της αξίας των συναλλαγών που γίνεται µε κάρτες, παρά το γεγονός ότι επιβραδύνθηκε σε σχέση µε το 2016, χρονιά κατά την οποία είχαµε υπερδιπλασιασµό του ρυθµού αύξησης, δείχνει την ξεκάθαρη εξοικείωση των πολιτών µε τη χρήση του «πλαστικού χρήµατος» και τη δυναµική που µπορεί να αναπτυχθεί για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής µέσα από κίνητρα. Σηµειώνεται επίσης ότι η ανοδική αυτή τάση καταγράφεται παρόλο που µεγάλο µέρος των πολιτών έχει ήδη καλύψει την υποχρέωση για την πραγµατοποίηση του ύψους των συναλλαγών που εξασφαλίζει το αφορολόγητο, στο οποίο εντά-

χθηκαν άλλωστε όχι µόνον οι συναλλαγές σε σούπερ µάρκετ, αλλά και οι πληρωµές λογαριασµών κοινής ωφελείας, κατεβάζοντας τον πήχυ για το αναγκαίο ύψος των εµπορικών συναλλαγών που «χτίζει» το αφορολόγητο. Στα 30 δισ. θα φθάσει ο τζίρος των καρτών το 2021, εκτιµούν οι τράπεζες Τα στοιχεία των τραπεζών για την εξέλιξη του τζίρου που πραγµατοποιείται µέσω «πλαστικού χρήµατος» τα τρία τελευταία χρόνια, µετά την επιβολή των capital controls, δείχνουν ανατροπή όλων των προγνωστικών. Σύµφωνα µε τις τράπεζες, πρόκειται για το απόλυτο success story, καθώς η αξία των συναλλαγών µε κάρτες στη χώρα µας, ως ποσοστό της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης, τριπλασιάστηκε τα τρία τελευταία χρόνια και από το 6% που ήταν πριν από την επιβολή των capital controls, εκτιµάται ότι φέτος θα φτάσει περίπου στο 18%. Μετά την επέκταση της υποχρεωτικότητας της τοποθέτησης τερµατικών µηχανηµάτων POS σε άλλες 58 επαγγελµατικές κατηγορίες, αλλά και την παροχή κινήτρων όπως η λοταρία, που θα µοιράζει κάθε χρόνο περί τα 12 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες αισιοδοξούν ότι η χρήση των καρτών θα ενισχυθεί περαιτέρω και ότι ο τζίρος θα φτάσει τα 30 δισ. ευρώ το 2021. Εκτός από τις χρεωστικές κάρτες, των οποίων ο τζίρος υπολογίζεται ότι αυξήθηκε το 2017 κατά περίπου 60% στα 17-17,5 δισ. ευρώ, αξιοσηµείωτη είναι και η αύξηση που εµφανίζει ύστερα από αρκετά χρόνια και η χρήση των πιστωτικών καρτών. Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, ο τζίρος µέσω πιστωτικών καρτών αυξήθηκε κατά 15% και ανήλθε στα 5,5 δισ. ευρώ. Σηµαντικό µέρος αυτών των συναλλαγών αφορά τους φόρους που πληρώθηκαν µέσω πιστωτικών καρτών, που εξασφαλίζουν την αποπληρωµή έως και σε 12 άτοκες δόσεις. Ο αριθµός των καρτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ανέρχεται πλέον σε 15,5 εκατοµµύρια και από αυτές τα 12,5 εκατοµµύρια είναι οι χρεωστικές, ενώ στα 3 εκατοµµύρια περιορίζονται οι πιστωτικές κάρτες, οι οποίες µετά τη δραµατική συρρίκνωση την τελευταία δεκαετία, αρχίζουν πλέον να επανακάµπτουν. Τα στοιχεία της ΕΚΤ, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκδοση των στατιστικών για τα µέσα πληρωµών (payment statistics), και τα οποία συγκεντρώνουν δεδοµένα όχι µόνο από τις χώρες της Ευρωζώνης αλλά και από τις 28 χώρες της Ευρωπα½κής Ενωσης, επιβεβαιώνουν ότι ο δρόµος που έχουµε ακόµη να διανύσουµε είναι σηµαντικός, εάν η σύγκριση γίνει µε τις ώριµες αγορές στα ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών, τα οποία δεν εξαντλούνται στις χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, αλλά καλύπτουν επίσης τις άµεσες πληρωµές, δηλαδή τις µεταφορές πιστώσεων µέσω τραπεζικών λογαριασµών. Αντίστοιχες είναι οι διαπιστώσεις εάν η αξία των συναλλαγών µετρηθεί σε σχέση µε το ΑΕΠ,

που σε ό,τι αφορά την Ελλάδα διαµορφώθηκε το 2016 στο 8,8% έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη και 19,7% στην Ευρωπα½κή Ενωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι µονοψήφιο ποσοστό εµφανίζει µόνο η Ρουµανία και η Βουλγαρία, µε την αξία των συναλλαγών µέσω καρτών, ως ποσοστό του ΑΕΠ, να περιορίζεται µόλις στο 6,4% και το 6,7% αντίστοιχα, ενώ η χώρα µε το µεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά την αξία των συναλλαγών ως προς το ΑΕΠ της –µετά τη Μεγάλη Βρετανία– είναι η Πορτογαλία µε 38,4%. Στη χαµηλότερη θέση είναι η χώρα µας και σε ό,τι αφορά τις µεταφορές πιστώσεων, δηλαδή τις µεταφορές χρηµάτων από λογαριασµό σε λογαριασµό, που αντιπροσωπεύουν το 288,5% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 1.245,7%. Ο αριθµός των συναλλαγών µε κάρτα ανά κάτοικο διαµορφώθηκε το 2016 σε 28 τον χρόνο, έναντι 144,9 στην Πορτογαλία, 74,5 στην Ισπανία, 43,1 στην Ιταλία, 49,4 στη Γερµανία και 249,7 στη Μεγάλη Βρετανία. Τα σκήπτρα της πιο ανεπτυγµένης χώρας σε ό,τι αφορά τις πληρωµές µε κάρτες κρατάει η ∆ανία, µε τις συναλλαγές ανά κάτοικο κάθε χρόνο να φθάνουν τις 329,5. Σε χαµηλότερη κατάταξη σε ό,τι αφορά τον αριθµό των συναλλαγών ανά κάτοικο µεταξύ των 28 κρατών-µελών είναι µόνο η Βουλγαρία µε 13,1 συναλλαγές ανά κάτοικο τον χρόνο και η Ρουµανία µε 17,7 συναλλαγές.

Αξία συναλλαγών Η αξία των συναλλαγών µε κάρτες στη χώρα µας ως ποσοστό της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης τριπλασιάστηκε τα τρία τελευταία χρόνια και, από το 6% που ήταν πριν από την επιβολή των capital controls, εκτιµάται ότι φέτος θα φθάσει περίπου το 18%. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, η χρήση των καρτών θα ενισχυθεί περαιτέρω και ο τζίρος θα φθάσει τα 30 δισ. ευρώ το 2021. ∆απάνη Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, η καταναλωτική δαπάνη µε κάρτες θα αγγίξει στα τέλη του 2017 τα 23 δισ. ευρώ από 15,5 δισ. ευρώ το 2016. Ο αριθµός των καρτών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά ανέρχεται πλέον σε 15,5 εκατοµµύρια και από αυτές τα 12,5 εκατοµµύρια είναι οι χρεωστικές κάρτες, ενώ στα 3 εκατοµµύρια περιορίζονται οι πιστωτικές κάρτες. Μεταφορές Στη χαµηλότερη θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. βρίσκεται η χώρα µας σε ό,τι αφορά τις µεταφορές πιστώσεων, δηλαδή τις µεταφορές χρηµάτων από λογαριασµό σε λογαριασµό, που αντιπροσωπεύουν το 288,5% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 1.245,7%. Ετσι, παρά τη σηµαντική αύξηση της χρήσης των καρτών, ο δρόµος που µένει να διανυθεί στις ηλεκτρονικές πληρωµές είναι ακόµη µακρύς.

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 11


www.cretavoice.gr ✤ Ακόµη ένα βήµα προς την ανακατασκευή του

ΒΟΑΚ από τα Χανιά µέχρι τον Άγιο Νικόλαο Ανατέθηκε σε τεχνικό σύµβουλο η προετοιµασία του σχετικού διεθνούς διαγωνισµού

12 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Στο γραφείο ∆οξιάδη Σύµβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. ανέθεσε το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων τη σύµβαση, µε συνολική αµοιβή 127 χιλ. ευρώ (προ ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την προετοιµασία του διεθνούς διαγωνισµού για τη σύναψη σύµβασης για τη "Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του τµήµατος του ΒΟΑΚ Χανιά – Άγιος Νικόλαος".

- Προ¾πολογισµός – προµέτρηση - Προκαταρκτική γεωλογική αξιολόγηση - Υποβοήθηση της Αναθέτουσας και ∆ηµοπρατούσας Αρχής στην εκπόνηση Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την ανωτέρω εκπονηθεισόµενη λύση, λαµβάνοντας υπόψη την ήδη εκπονηθείσα ΠΠΠΑ για λογαριασµό του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του εκ της Προγραµµατικής Σύµβασης. - Υποβοήθηση της Αναθέτουσας και ∆ηµο-

Σύµφωνα µε απόφαση του αρµόδιου υπουργείου, το γραφείο ∆οξιάδη, που επελέγη ύστερα από διαδικασία διαπραγµάτευσης βάσει του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, θα υποβοηθά τη ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδοµών. Ο ρόλος του γραφείου ∆οξιάδη ως τεχνικού συµβούλου- η σύµβαση είναι εξάµηνης διάρκειας- θα είναι: - η υποβοήθηση της Αναθέτουσας και ∆ηµοπρατούσας Αρχής στην εκπόνηση µίας εναλλακτικής λύσης σχεδιασµού του έργου, πέραν της µιας ήδη εκπονηθείσας στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Σύµβασης από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε.), µε θεώρηση της χάραξης και από µηδενική βάση χωρίς τις δεσµεύσεις και "δουλείες" της υφιστάµενης κατάστασης. Η λύση θα πρέπει να καθορίζει τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου όπως, η πορεία όδευσης, η ταχύτητα µελέτης, ο βαθµός ελέγχου των προσβάσεων η διατοµή της οδού και οι θέσεις των κόµβων σύνδεσης µε τα αστικά κέντρα, τους οικισµούς, το υπόλοιπο οδικό δίκτυο, τα αεροδρόµια, τα λιµάνια, περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κ.λ.π..

πρατούσας Αρχής στην αξιολόγηση των λύσεων αυτών, συµπεριλαµβάνοντας και την αρχική Τεχνική λύση του ΟΑΚ Α.Ε (συνολικά δύο χαράξεις) µε σκοπό την επιλογή της βέλτιστης λύσης που θα ικανοποιεί τις διαµορφούµενες ανάγκες του νησιού και θα συνδυάζεται µε τις υπάρχουσες, τις υλοποιούµενες και τις σχεδιαζόµενες υποδοµές. -Υποβοήθηση της Αναθέτουσας και ∆ηµοπρατούσας Αρχής στην διαµόρφωση της αρχιτεκτονικής του διαγωνισµού και τη διαµόρφωση προγράµµατος γεωτεχνικών ερευνών επί της ζώνης διέλευσης της οδού όπως θα προκύψει από την αξιολόγηση των λύσεων, ώστε να ληφθεί υπόψη στην οριστικοποίηση του Βασικού Σχεδιασµού του Έργου. -Συµµετοχή σε όλες τις συσκέψεις, στις οποίες θα ζητείται η παρουσία του Συµβούλου από την Κοινή Επιτροπή ή από την Αναθέτουσα ή την ∆ηµοπρατούσα Αρχή (τυχόν έξοδα µετάβασης εκτός Αθηνών περισσότερο από µια φορά ή στο εξωτερικό δεν περιλαµβάνονται στη συµβατική αµοιβή). Σηµειώνεται ότι οι εταιρείες ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ Σύµβουλοι Μηχανικοί και Obermeyer Hellas συµµετείχαν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, ενώ το προσεχές διάστηµα αναµένεται να ανατεθούν οι συµβάσεις νοµικού και χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, όπως και συµβούλου για την εκπόνηση της ανάλυσης Κόστους - οφέλους του έργου. Πηγή: capital.gr

Συγκεκριµένα, θα περιλαµβάνεται: -Οριζοντιογραφία ΒΟΑΚ στο τµήµα Χανιά Άγιος Νικόλαος, κλίµακας 1:5.000 - Μηκοτοµή ΒΟΑΚ στο τµήµα Χανιά Άγιος Νικόλαος, κλίµακας 1:5.000/1:500 - Τυπική ∆ιατοµή - Τεχνική Έκθεση


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Επιταχύνονται οι διασυνδέσεις ρεύµατος του ηπειρωτικού δικτύου µε Χανιά και Κυκλάδες Η «µικρή διασύνδεση» Πελοποννήσου – Χανίων, αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάµηνο του 2020 Την επίσπευση κατά δύο χρόνια της ολοκλήρωσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό δίκτυο, ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Α∆ΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, που σηµαίνει πρακτικά ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020 αντί το 2022. Παράλληλα, η πρώτη, "µικρή" διασύνδεση της Κρήτης µέσω Πελοποννήσου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί επίσης το 2020, ενώ η µεγάλη διασύνδεση µέσω Αττικής εξετάζεται σε συνδυασµό µε το υποβρύχιο καλώδιο Ισραήλ Κύπρος - Κρήτη - Αττική. Όπως τόνισε ο επικεφαλής της εταιρείας, οι διασυνδέσεις θα µειώσουν µακροπρόθεσµα τον λογαριασµό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που πληρώνουν οι καταναλωτές για την ηλεκτροδότηση των νησιών, θα µειώσουν την ρύπανση του περιβάλλοντος και θα βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασµού τους. Η πρώτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (Λαύριο, Σύρος, Πάρος, Μύκονος) µπαίνει άµεσα σε λειτουργία. Ως τις 20 Φεβρουαρίου θα ηλεκτρισθεί το καλώδιο της Σύρου, ενώ το Μάρτιο θα φτάσουν φορτία στη Μύκονο. Πρόκειται για έργο κόστος 245 εκατ. ευρώ, το οποίο µειώνει το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών κατά 80 εκατ. ευρώ το χρόνο. Η δεύτερη φάση που περιλαµβάνει τη δια-

σύνδεση της Νάξου και την αναβάθµιση των διασυνδέσεων µε 'Ανδρο και Τήνο, βρίσκεται στη φάση της εξέτασης των τεχνοοικονοµικών προσφορών και αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2019. Για ένα χρόνο µετά το 2020, προγραµµατίζεται η τρίτη φάση που περιλαµβάνει την πόντιση δεύτερου καλωδίου διασύνδεσης του Λαυρίου µε τη Σύρο. Το τελευταίο στάδιο που περιλαµβάνει τη Σέριφο τη Μήλο και τη Σαντορίνη, θα ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραµµα 2019-2028 του Α∆ΜΗΕ που έχει τεθεί σε διαβούλευση. Μέσα στο Φεβρουάριο αναµένονται εξάλλου τα τεύχη δηµοπράτησης για τη µικρή διασύνδεση της Κρήτης (Χανιά - Πελοπόννησος) που προβλέπεται να λειτουργήσει στο πρώτο εξάµηνο του 2020 µε τροποποίηση της όδευσης στην Πελοπόννησο, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι τοπικές αντιδράσεις. Για την µεγάλη διασύνδεση (Αττική Ηράκλειο) έχει υπογραφεί καταρχήν συµφωνία µε τον φορέα του έργου διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας (Euroasia Interconnector) προκειµένου να εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο πλευρών. Αν υπάρξει συµφωνία, το έργο θα κατασκευαστεί από κοινή εταιρεία, στην οποία ο Α∆ΜΗΕ θα έχει το 51%, ενώ θα αναλάβει και τη διαχείριση του καλωδίου. Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ Μανουσάκης ανέφερε ότι µέσα στο Φεβρουάριο αναµένονται οι αποφάσεις της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ως προς τα τέλη µεταφοράς που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του ρεύµατος. Ανέφερε τέλος, ότι το 2017, η καθαρή κερδοφορία διαµορφώνεται κοντά στα 55 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ το µισθολογικό κόστος το 2019

θα είναι χαµηλότερο σε σχέση µε φέτος, λόγω της εφαρµογής προγράµµατος εθελουσίας εξόδου σε συνδυασµό µε τις προσλήψεις νέων εργαζοµένων (76 εφέτος και 33 το 2019, µέσω ΑΣΕΠ) αλλά και

των επενδύσεων στον εκσυγχρονισµό της υποδοµής του διαχειριστή, που γίνονται σε συµφωνία και συχνά µε πρωτοβουλία του στρατηγικού εταίρου, που είναι η κινεζική State Grid.

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Που και πόσο έβρεξε περισσότερο στην Κρήτη το τελευταίο τετράµηνο του 2017 Ποιες περιοχές ωφελήθηκαν και που η πολυπόθητη βροχή δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες Ανισοκατανοµή των βροχοµετρικών στους τέσσερεις Νοµούς της Κρήτης καταγράφηκε από το δίκτυο των Μετεωρολογικών σταθµών για την τρέχουσα Υδρολογική περίοδο και συγκεκριµένα από το Σεπτέµβριο έως και το ∆εκέµβριο του 2017, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε ο µετεωρολόγος Μανώλης Λέκκας. Τα µεγαλύτερα ύψη βροχής σηµειώθηκαν στο Νοµό Χανίων ενώ αρκετά µικρότερα ήταν τα ύψη βροχής στο Νοµό Ηρακλείου και Λασιθίου. Ανισοκατανοµή όµως καταγράφηκε εντός και των ιδίων Νοµών, µεταξύ Βορρά και Νότου, µε τα βροχοµετρικά να είναι πολύ περισσότερο ικανοποιητικά στις Νότιες περιοχές του νησιού. Μεγάλες όµως διαφορές εµφανίζονται και στα ύψη βροχής της τρέχουσας υδρολογικής περιόδου, για όλους τους Νοµούς της Κρήτης, σε σύγκριση µε αυτά της αντίστοιχης περιόδου από Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο του 2016. Στη σύγκριση αυτή, η µείωση των βροχοπτώσεων ξεπερνά ακόµη και το 100 % σε κάποιες περιοχές ενώ ελάχιστες περιοχές εµφανίζουν θετικό πρόσηµο. Περισσότερο αξιοσηµείωτη όµως είναι και η διαφορά στην χιονοκάλυψη των ορεινών όγκων της Κρήτης , καθότι οι επαναλαµβανόµενοι χιονιάδες της χειµερινής περιόδου 2016 – 17 απέδωσαν σηµαντικά ύψη χιονιού εξαιτίας των ψυχρών αερίων µαζών που κατέρχονταν από τα Βόρεια. Οι βροχές µε αριθµούς Στο Νοµό Χανίων το µεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Ασή Γωνιά µε 693,8

14 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Στο Νοµό Ρεθύµνου το µεγαλύτερο ύψος βροχής σηµειώθηκε στο Φράγµα των Ποταµών µε 329, 6 χιλιοστά, ενώ σηµαντικό ύψος βροχής έχει καταγραφεί και στα Ανώγεια µε 306,0 χιλιοστά. Το Σπήλι εµφανίζεται να συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα ύψη βροχής µε 262,6 χιλιοστά, σε σύγκριση µε όλους τους σταθµούς στα νότια τµήµατα της Κρήτης. Η µείωση των βροχοπτώσεων σε σύγκριση µε της αντίστοιχης περιόδου του 2016 αγγίζει το 100 % για το Φουρφουρά του ∆ήµου Αµαρίου, 74 % για το Σπήλι, 71 % για τα Ανώγεια και 65 % για την πόλη του Ρεθύµνου.

χιλιοστά καθώς και στα Ασκύφου µε 610,6 χιλιοστά. Ιδιαίτερα υψηλά εµφανίζονται και τα ύψη βροχής που σηµειώθηκαν από το Κολυµπάρι έως και τα ανατολικά τµήµατα του ∆ήµου Αποκορώνου, γεγονός που οφείλεται στις ακραίες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν στις περιοχές αυτές στις 26 Οκτωβρίου 2017. Τεράστιες ποσότητες νερού οι οποίες όµως µέσω επιφανειακής απορροής κατέληξαν στην θάλασσα χωρίς δυστυχώς να ενισχύσουν το αποθεµατικό του υπόγειου υδροφορέα. Σε σύγκριση µε τα ύψη βροχής της αντίστοιχης περιόδου του 2016 οι µειώσεις φθάνουν στο 122 % για το Ακρωτήρι Χανίων, 35 % για τον Αλικιανό, 50 % για τα Ασκύφου, 58 % στα Φαλάσσαρνα, 48 % στην Παλαιόχωρα, 25 % για τον Σέµπρωνα, ενώ το µικρότερο ποσοστό µείωσης εµφανίζεται στο ∆ήµο Αποκορώνου µε 9 % για τους Αγ. Πάντες. Θετικό πρόσηµα

καταγράφηκε µόνο στην παράκτια ζώνη του ∆ήµου Πλατανιά µε ποσοστό 30 %.

Στο Νοµό Ηρακλείου το µεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Αγ. Βαρβάρα µε 231,9 χιλιοστά, ενώ εξίσου σηµαντικά ήταν και τα ύψη βροχής στην περιοχή γύρω από την πόλη του Ηρακλείου αφού ξεπέρασαν και τα 180 χιλιοστά. Ακόµη πιο σηµαντικά όµως χαρακτηρίζονται τα ύψη βροχής στα Νότια του Νοµού όπου στη πεδιάδα της Μεσσαράς και συγκεκριµένα στο σταθµό των Μοιρών καταγράφηκαν 148,6 χιλιοστά. Σηµαντικές όµως είναι και οι ελλείψεις που εµφανίζονται από τη σύγκριση µε τα δεδοµένα της αντίστοιχης περιόδου του 2016, στο 95 % εµφανίζεται η διαφορά στο σταθµό της Κνωσού, 90 % στο Μεταξοχώρι, 87 % στα Σταυράκια, ενώ µικρότερα ποσοστά µείωσης παρατηρήθηκαν στην Αγ. Βαρβάρα µε 17 %. Την ίδια στιγµή όµως θετικό πρόσηµο εµφανίζεται σε σταθµούς στα Νότια, µε τις Μοίρες να πλεονεκτούν µε 170 % περισσότερα βροχοµετρικά από του 2016, τη Βαγιονιά µε 25 % και το Τυµπάκι µε 23 %.


1. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Το εκτεταµένο δίκτυο διανοµής της εταιρείας εξυπηρετεί ιδανικά, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες, πρατήρια φιαλών αλλά και την πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών.

2. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΧΥΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Τα βυτία της εταιρεία µε καθηµερινά δροµολόγια εξυπηρετούν, άµεσα και µε ασφάλεια τις ανάγκες εφοδιασµού των δεξαµενών υγραερίου. Ρωτήστε µας σήµερα για την τιµή!

3. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (AUTOGAS) Πρατήριο τροφοδοσίας µε την χαµηλότερη τιµή της αγοράς! Οικονοµία 45%-50%, µειώνετε το κόστος µετακίνησης στο µισό! Η υγραεριοκίνηση είναι η πλέον ασφαλής και φιλική µορφή ενέργειας!

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – SERVICE Ένα πλήρες οργανωµένο τεχνικό τµήµα δίνει άρτιες επαγγελµατικές και αξιόπιστες λύσεις υψηλών προδιαγραφών. Αναλαµβάνει το service µηχανηµάτων και συσκευών, σε όλους τους επαγγελµατικούς χώρους αλλά και στους οικιακούς καταναλωτές.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ Η εταιρεία µας είναι µια τεχνική και εµπορική εταιρεία από διπλωµατούχους & αδειούχους τεχνικούς εγκαταστάτες αερίων καυσίµων για την εγκατάσταση όλων των εφαρµογών υγραερίου. Τοποθέτηση δεξαµενών από 500 - 5.000 ltr

6. ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Η σύγχρονη οικονοµική λύση! Εξασφαλίζοντας έως και 35% οικονοµία σε σχέση µε το πετρέλαιο, το υγραέριο ενδείκνυται για συστήµατα κεντρικής /ατοµικής θέρµανσης προσφέροντας οικονοµία.

7. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Επιλέξτε µέσα από µια µεγάλη ποικιλία και ανάλογα µε τις ανάγκες σας, επαγγελµατικές και οικιακές συσκευές υγραερίου. Εντοιχιζόµενες τράπεζες, κουζίνες, ψησταριές, θερµάστρες, πλατό, φριτέζες, γύροι κ.α.

8. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ – ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ∆ιαθέτουµε πυροσβεστήρες όλων των τύπων & µεγεθών στις χαµηλότερες τιµές τις αγοράς. Συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων. Εγκατάσταση συστηµάτων τοπικής εφαρµογής.

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 15


16 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018


Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πτώση σηµείωσαν οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 στην Ελλάδα Στην 8η θέση βρέθηκε η Σούδα µε δύο αφίξεις και 20.000 επιβάτες λιγότερους σε σύγκριση µε το 2016 Πτώση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και στις επισκέψεις επιβατών, παρατηρείται το 2017 σε σχέση µε το 2016 στη χώρα µας, λόγω της πολιτικής αστάθειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και τα λιµάνια των χωρών αυτών. Είναι ενδεικτικό ότι σε έξι λιµάνια της Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη, Σµύρνη, Μαρµαρίς, Τσεσµέ, Κουσάντασι και Αττάλεια, προσέγγισε µόνο µία εταιρεία κρουαζιέρας και αυτή ήταν η ελληνική Celestyal Cruises. Σύµφωνα µε στοιχεία που παρουσίασε σήµερα η Ένωση Λιµανιών Ελλάδας «ΕΛΙΜΕ» το 2017 παρατηρήθηκε πτώση περίπου 20,5% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (από 4.307 το 2016 σε 3.415 το 2017) και πτώση περίπου 11% στις επισκέ-

18 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ψεις επιβατών κρουαζιέρας (από 5.204.231 το 2016 σε 4.625.363 το 2017). Πάντως, η πρώτη δεκάδα των προορισµών παραµένει η ίδια, όπως όλα τα προηγούµενα χρόνια, µε σταθερά πρώτο σε αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και επιβατών το λιµάνι του Πειραιά και µόνη αξιοσηµείωτη αλλαγή η δεύτερη θέση για το λιµάνι της Μυκόνου σε αντικατάσταση αυτού της Σαντορίνης, το οποίο µετατίθεται στην τέταρτη για πρώτη φορά. Συγκεκριµένα στο λιµάνι του Πειραιά που βρίσκεται στον πρώτο προορισµό το 2017 είχαµε 576 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων µε 1.055.559 επισκέψεις επιβατών, έναντι 625 αφίξεων κρουαζιερόπλοιων το 2016 µε 1.094.135 επισκέψεις επιβατών. Η Μύκονος που έρχεται στη δεύτερη θέση

είχε 501 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 µε 699.304 επισκέψεις επιβατών έναντι 596 αφίξεων το 2016 µε 722.517 επισκέψεις επιβατών. Στην Τρίτη θέση είναι η Κέρκυρα µε 410 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 και

679.681 επισκέψεις επιβατών στην τέταρτη η Σαντορίνη µε 406 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων το 2017 και 620.570 επισκέψεις επιβατών και ακολουθούν το Κατάκολο, η Ρόδος, το Ηράκλειο τα Χανιά, η Πάτµος και η Κεφαλονιά Ιθάκη στη 10η θέση.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πάνω από ένα δις δολάρια

το κόστος για να βρεθεί πετρέλαιο στην Κρήτη

Στις αρχές Μαρτίου λήγει η προθεσµία για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που θα αναλάβουν τις έρευνες και την εξόρυξη

Πρόσφατα η ιταλική Eni ολοκλήρωσε τρεις γεωτρήσεις στην Αίγυπτο, στο περίφηµο πεδίο Ζορ, σε ανάλογα βάθη και µορφολογία µε την περιοχή της Κρήτης η οποία έχει βγει προς παραχώρηση στον τελευταίο διεθνή διαγωνισµό, που είναι σε εξέλιξη. Πόσο κόστισαν οι συγκεκριµένες γεωτρήσεις; Το κόστος για τις δύο γεωτρήσεις ξεπέρασε τα 400 εκατ. δολάρια. Η είδηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι τα κόστη για τις περιοχές που έχουν µπει στο στόχαστρο και αναµένεται να παραχωρηθούν στα νότια, δυτικά και βορειοδυτικά της Κρήτης, είναι τόσο µεγάλα που απαιτούνται πολλές και µεγάλες πετρελα½κές εταιρείες, οι οποίες και θα επωµιστούν τα σηµαντικά κόστη αλλά και το υψηλό ρίσκο για τις απαιτούµενες γεωτρήσεις και τις άλλες ερευνητικές επενδύσεις. Και µπορεί το budget να αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα, ωστόσο το γεγονός ότι οι τιµές του πετρελαίου βρίσκονται σε υψηλά τριετίας, δίνει νέα δυναµική στην προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα µας για άνοιγµα της αγοράς και υλοποίηση νέων µεγάλων επενδύσεων στον κλάδο της έρευνας και παραγωγής πετρελαίου. Πότε θα έχουµε µια πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη

των νέων διαγωνισµών; Η προθεσµία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Κρήτη και το Ιόνιο, λήγει στις αρχές Μαρτίου και αυτό σηµαίνει ότι ήδη έχουν κορυφωθεί οι διεργασίες και οι ζυµώσεις. Πληροφορίες θέλουν εκτός από τα γνωστά σχήµατα που προκάλεσαν τους διαγωνισµούς (ExxonMobil, Total, ΕΛΠΕ για την Κρήτη και Repsol, Energean για το Ιόνιο) να

έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από άλλες µεγάλες εταιρείες του χώρου. Εδώ, η προσδοκία εκ µέρους της Ε∆ΕΥ (Ελληνική ∆ιαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων) είναι αφενός να υπάρξει µεγάλος ανταγωνισµός που θα βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα των προσφορών και αφετέρου να υπάρξουν ζυµώσεις µεταξύ των συµµετεχόντων για να δηµιουργηθούν ακόµη µεγαλύτερα σχήµατα που θα προ-

χωρήσουν τις επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αξιολόγηση των προσφορών, θα δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στο τεχνικό µέρος των προσφορών αλλά και στο ύψος του επενδυτικού προ¾πολογισµού, παρά στο bonus που θα καταβληθεί για την υπογραφή των συµβάσεων (signing bonus). Σε ό,τι αφορά τις άλλες εκκρεµότητες, εδώ να σηµειωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η απαιτούµενη προεργασία και είναι έτοιµα από πλευράς Ε∆ΕΥ τα απαραίτητα ντοσιέ των συµβάσεων για τα τρία χερσαία οικόπεδα στη ∆. Ελλάδα, προκειµένου οι φάκελοι να διαβιβαστούν στη βουλή και να κυρωθούν οι συµφωνίες από το κοινοβούλιο. Είναι σαφές πάντως ότι ο κλάδος της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων έχει εισέλθει σε µια νέα αρκετά ελπιδοφόρα περίοδο, τόσο σε σχέση µε το περιβάλλον της αγοράς και τις τιµές του µαύρου χρυσού που ευνοούν εκ νέου τις επενδύσεις ακόµη και σε µεγαλύτερα θαλάσσια βάθη όσο και σε σχέση µε την δουλειά που γίνεται σε θεσµικό επίπεδο και σε επίπεδο προετοιµασίας από την αρµόδια διαχειριστική αρχή Ε∆ΕΥ. Πηγή: capital.gr

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Το προφίλ των τουριστών στη ∆υτική Κρήτη: Τι τους αρέσει και ποια προβλήµατα εντοπίζουν Προτιµούν τα Χανιά οικογένειες, για χαλάρωση, ξεκούραση, την θάλασσα και την φηµισµένη φιλοξενία

Οικογενειακός προορισµός, µε τουρίστες που την έχουν επισκεφτεί ξανά, είναι η δυτική Κρήτη, σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το 2017 στο αεροδρόµιο Χανίων, από το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 50% των επισκεπτών προέρχεται από σκανδιναβικές χώρες. Οι αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών, µε απευθείας πτήσεις τσάρτερ για το έτος 2017 στο αεροδρόµιο Χανίων, έφτασαν τις 1.094.862, σηµειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση µε την περίοδο του 2016 (1.048.703 αφίξεις). Η πλειονότητα των επισκεπτών προέρχεται από τις σκανδιναβικές χώρες, όπως Σουηδία (16,2%), Νορβηγία (13,8%), ∆ανία (13,2%), Φινλανδία (7,0%). Ακολουθούν αλλοδαποί επισκέπτες από Μεγάλη Βρετανία (14,2%), Πολωνία (7,5%), Γερµανία (6,8%) και Ιταλία (4,6%). Σύµφωνα µε την έρευνα, από το σύνολο των αλλοδαπών τουριστών που προτιµούν το αεροδρόµιο Χανίων, ως τελικό προορισµό των διακοπών τους, η συντριπτική πλειονότητα (85%) παραµένει στην περιοχή των Χανίων για τις διακοπές του, το 13% προτιµάει το Ρέθυµνο, ενώ µικρότερα ποσοστά επιλέγουν περιοχές του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Η δυτική Κρήτη θεωρείται από τους αλλοδαπούς τουρίστες ως προορισµός οικογενειακός, χαλάρωσης, ξεκούρασης, παραλίας, θάλασσας και φιλοξενίας. Τρεις στους τέσσερις επισκέπτες είναι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ οι µισοί αλλοδαποί τουρίστες δηλώνουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα πάνω από 60.000 ευρώ.

20 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών επισκεπτών (63%) προτιµούν τη διαµονή σε ξενοδοχεία, ένας στους τέσσερις σε ενοικιαζόµενα δωµάτια/διαµερίσµατα, ενώ σηµαντικός αριθµός τουριστών επιλέγει ενοικιαζόµενες βίλες. Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη δυτική Κρήτη, είναι κυρίως οικογένειες µε ή χωρίς παιδιά, µε τους µισούς Σκανδιναβούς να πραγµατοποιούν διακοπές µε τα παιδιά τους. Όσον αφορά τα ξενοδοχειακά «πακέτα», το λεγόµενο «all inclusive package», φαίνεται για πρώτη φορά, στα 4 τελευταία έτη, να παρουσιάζει µια κάµψη. Έτσι, ενώ το 2016 παρατηρήθηκε ότι ένας στους τρεις έκανε χρήση του συγκεκριµένου πακέτου, στην τελευταία τουριστική περίοδο το ποσοστό αυτό συρρικνώθηκε κατά 5 - 6%, µε σχεδόν έναν στους τέσσερις µόλις να επιλέγει αυτό το πακέτο, µε τους µη Σκανδιναβούς να το προτιµούν περισσότερο, µε αιχµή του δόρατος αυτούς που προέρχονται από την ανατολική Ευρώπη. Αντίθετα, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η απλή διαµονή, όπου σχεδόν τέσσερις στους δέκα την επιλέγουν, µε τους Σκανδιναβούς να δείχνουν ιδιαίτερη προτίµηση. Ο µέσος όρος διάρκειας των διακοπών αυξήθηκε κατά µία ηµέρα σε σχέση µε το 2016 και διαµορφώνεται γύρω στις 10 ηµέρες, µε τους µη Σκανδιναβούς να διαµένουν επίσης κατά µέσο όρο µία ηµέρα παραπάνω. Στην περιοχή των Χανίων, οι πιο δηµοφιλείς περιοχές διαµονής είναι ο Πλατανιάς και η Αγία Μαρίνα, µε ποσοστό 55%, µε τους Σκανδιναβούς να τις προτιµούν περισσότερο.

Τα υπέρ και τα κατά Οι επισκέπτες της δυτικής Κρήτης δηλώνουν ικανοποιηµένοι από τη συµπεριφορά και τη φιλοξενία των ντόπιων, τις υπηρεσίες από τα καταλύµατα, τις ταβέρνες / εστιατόρια /καφετέριες, αλλά και από την ασφάλεια. Σηµαντικά βελτιωµένη φαίνεται να είναι η κατάσταση σχετικά µε τις υπηρεσίες λεωφορείων/ΚΤΕΛ, ταξί, τα πάρκα και την καθαριότητα όσον αφορά τις παραλίες και τις ακτές. Στον αντίποδα, τα πιο σηµαντικά προβλήµατα εξακολουθούν να είναι η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και η ελλιπής σήµανση, καθώς και η καθαριότητα στους δρόµους. Οι επισκέπτες της δυτικής Κρήτης για τις αγορές τους επιλέγουν κρασί, ελαιόλαδο, φρέσκους χυµούς πορτοκαλιού ενώ ακολουθούν τα τοπικά τυριά, µέλι, τσικουδιά, λαχανικά, αρωµατικά/φαρµακευτικά φυτά, το ελαιοσάπουνο και τα αρτοποιήµατα. Κορυφαίοι προορισµοί για τους αλλοδαπούς επισκέπτες που προσγειώνονται στο αεροδρόµιο Χανίων, είναι χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καθώς έξι στους δέκα επισκέφθηκαν µουσεία, αρχαιολογικές τοποθεσίες, µοναστήρια και εκκλησίες. Ακολουθούν οι παραλίες, µε την παραλία του Ελαφονησίου να κατέχει την πρώτη θέση των προτιµήσεων και να ακολουθούν αυτές του Μπάλου, των Φαλάσαρνων και της Σούγιας. Σηµαντικό είναι, επίσης, και το ποσοστό των αλλοδαπών που έχουν διασχίσει το φαράγγι της Σαµαριάς. Σχετικά µε τις δαπάνες που πραγµατοποίησαν οι αλλοδαποί τουρίστες, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, η µέση δαπάνη κυµαίνεται µεταξύ 650 - 800 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα κόστη µετάβασης στον τουριστικό τόπο επιλογής και τα πάγια έξοδα καταλύµατος/διαµονής. Η δαπάνη αυτή είναι αυξηµένη κατά 50 µε 100 ευρώ περίπου, σε σχέση µε την προηγούµενη τουριστική περίοδο. Εννέα στους δέκα αλλοδαπούς τουρίστες προτίµησαν να ξοδέψουν τον προ¾πολογισµό τους στις ταβέρνες/εστιατόρια και καφετέριες, ενώ µεγάλο είναι και το ποσοστό αυτών που πραγµατοποιούν αγορές από σούπερ και µίνι µάρκετ και φούρνους. Σε ό,τι αφορά τη χρήση των µεταφορικών µέσων, τα ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα/µηχανάκια είναι αυτά που προτιµώνται περισσότερο από το σύνολο των αλλοδαπών, µε ένα µέσο όρο ενοικίασης 7+ ηµέρες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Οι µισοί αγοράζουν διάφορα προ½όντα κυρίως αναµνηστικά (σουβενίρ), σηµαντικά είναι και τα ποσοστά εκείνων που επέλεξαν να δαπανήσουν τα χρήµατά τους πραγµατοποιώντας ηµερήσιες εκδροµές, ενώ µόλις ένα 10% προτίµησε τις νυχτερινές εξόδους σε κέντρα διασκέδασης και µπαρ. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο αεροδρόµιο «∆ασκαλογιάννης», στις εξόδους αναχώρησης των αλλοδαπών τουριστών καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, από 25 µεταπτυχιακούς φοιτητές µε τη στήριξη της Περιφέρειας και της Ένωσης Ξενοδόχων.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τέθηκε σε πλήρη εφαρµογή το «Μητρώο Πολιτών» Τι αλλάζει στον τρόπο οργάνωσης ληξιαρχείων και δηµοτολογίων και πόσο θα καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία Από τη ∆ευτέρα 22 Ιανουαρίου τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Πολιτών. Πρόκειται για το νέο πληροφοριακό σύστηµα εθνικής εµβέλειας του υπουργείου Εσωτερικών, θα συνδέει online 1.036 υπηρεσίες Ληξιαρχείου και 325 υπηρεσίες ∆ηµοτολογίου, καθώς και το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών και θα αποτελεί την κεντρική βάση δεδοµένων, στην οποία εντάσσεται το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στις ληξιαρχικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών. Χάρη σε αυτό, οι συναλλασσόµενοι θα απαλλαχθούν από την ταλαιπωρία να προσκοµίζουν από υπηρεσία σε υπηρεσία αποσπάσµατα ληξιαρχείου και πιστοποιητικά δηµοτολογίου (πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και αποσπάσµατα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, γάµου και θανάτου), καθώς τα ληξιαρχικά γεγονότα του καθενός θα διατίθεται ηλεκτρονικά στους αντίστοιχους φορείς µέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής διασύνδεσης. Όπως ανέφερε στο Αθηνα½κό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο γενικός διευθυντής Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών Θεόδωρος Οικονόµου, πλέον,

το Μητρώο Πολιτών επιτρέπει την αυτόµατη αποστολή των δεδοµένων ληξιαρχικών πράξεων, κατά τη δήλωσή τους, στο αντίστοιχο δηµοτολόγιο και τη διεκπεραίωσή τους µε µια κίνηση, εξοικονοµώντας χρόνο τόσο από τον πολίτη όσο και σηµαντικό φόρτο εργασίας από τον υπάλληλο του δηµοτολογίου που αναγκαζόταν να επαναλάβει την ίδια διαδικασία από την αρχή. Εάν π.χ. παντρευτεί ένας δηµότης Αθηναίων στο Ηράκλειο Κρήτης, αρκεί να δηλώσει τον γάµο στο ληξιαρχείο Ηρακλείου και δεν θα χρειαστεί να πάει τη ληξιαρχική πράξη στην Αθήνα για να ενηµερωθεί η οικογενειακή του µερίδα, καθώς η µεταβολή θα αποσταλεί αυτόµατα µέσω του συστήµατος. Πάνω σε αυτό το σύστηµα θα υποστηρίζονται και άλλες λειτουργίες που παρέχονται από τη δηµόσια διοίκηση, όπως είναι η έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίου, η έκδοση ΑΜΚΑ, τα πιστοποιητικά για εγγραφή των µαθητών στο σχολείο, ενώ το όφελος θα αυξάνεται όσο περισσότεροι φορείς του ∆ηµόσιου θα εντάσσονται λειτουργικά στο νέο σύστηµα. Από τις 22 του µηνός άµεση πρόσβαση στα δεδοµένα του

Μητρώου θα έχουν τα ΚΕΠ, η Ελληνική Αστυνοµία, το υπουργείο Παιδείας, ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ο ΟΓΑ και το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, «ηµιαυτόµατη» πρόσβαση θα έχουν τα υπουργεία Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ), η ΕΛΣΤΑΤ και το ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ σχετικό ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και άλλοι φορείς του στενού και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. «Το έργο άρχισε µε την ψηφιοποίηση όλων των ληξιαρχικών τόµων από το 1930 έως και σήµερα, ενώ παρασχέθηκε ο κατάλληλος εξοπλισµός σε όλες τις υπηρεσίες ληξιαρχείου και δηµοτολογίου, ώστε να µπορούν να συνδέονται σε πραγµατικό χρόνο µε την κεντρική βάση δεδοµένων. Αυτό µας δίνει την ευκαιρία για πραγµατική εκκαθάριση των δεδοµένων των πολιτών, τόσο από λάθη που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν κατά την καταχώριση των δεδοµένων όσο και από τις διπλοεγγραφές», τόνισε ο διευθυντής Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του υπουργείου Εσωτερικών,

Άγγελος Κουλός. Η πληροφορία που είναι αποθηκευµένη στο Μητρώο Πολιτών είναι αυθεντική, έχει δηλαδή αποδεικτική αξία και έτσι δεν χρειάζεται κάποιος να την εκτυπώσει και να βάλει σφραγίδα – υπογραφή, ανέφεραν οι σύµβουλοι του υπουργείου Μύρωνας Γουρλής και Γιάννης Σαρρής, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι στόχος είναι η σταδιακή κατάργηση των πιστοποιητικών κάνοντας πράξη την δέσµευση για κατάργηση του χαρτιού στις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο. Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020, τον συντονισµό του οποίου είχε το υπουργείο Εσωτερικών ως κύριος του έργου και τη διαχείρισή του η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.. Να σηµειωθεί ότι η εκπαίδευση των περίπου 3.000 χρηστών του συστήµατος (οι υπάλληλοι των δηµοτολογίων και των ληξιαρχείων) πραγµατοποιήθηκε µε σχεδόν µηδενικό κόστος από οµάδα εργασίας του υπουργείου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα τηλεεκπαίδευσης που παρέχει το δίκτυο για τους φορείς του ∆ηµοσίου «Σύζευξις», παρά τον αρχικό σχεδιασµό µε εκπαίδευση από ανάδοχο έργου.

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Οι αλλαγές που θα ισχύσουν φέτος

στις Πανελλαδικές εξετάσεις

Αναµένεται να ξεκινήσουν, όπως και πέρυσι την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου

Οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν τη δεύτερη εβδοµάδα του Ιουνίου, µεταξύ 4 και 8 του µήνα, σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του υπουργείου Παιδείας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας θα επαναλάβει και φέτος την περσινή του απόφαση, για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων µέσα στον πρώτο µήνα του καλοκαιριού. Τις προηγούµενες χρονιές ως το 2017, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις άρχιζαν το τελευταίο δεκαήµερο του Μα‹ου. Το υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει ακόµη να αφήσει µία εβδοµάδα από την ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων στη Γ' τάξη του Λυκείου (που θα γίνουν στις αρχές του τελευταίου δεκαηµέρου του Μα‹ου), µέχρι την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων τον Ιούνιο, ώστε οι υποψήφιοι να κάνουν τις τελικές επαναλήψεις στα µαθήµατά τους. Το ερώτηµα που τίθεται και απασχολεί σήµερα την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αφορά τον αριθµό των εισακτέων, που φέτος αναµένεται να επηρεαστεί από δύο δεδοµένα: τη δηµιουργία του νέου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής (από τη συνένωση

22 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

δύο ΤΕΙ) και τη νέα διάταξη για τις µετεγγραφές φοιτητών που αναµένεται να «φορτώσει» τα τµήµατα των κεντρικών πανεπιστηµίων το δεύτερο εξάµηνο της επόµενης χρονιάς, κάτι που πρέπει να προβλεφθεί εκ των προτέρων. Να υπενθυµίσουµε ότι πέρσι το υπουργείο Παιδείας άλλαξε τον αριθµό των εισακτέων έναν µήνα αφού τον ανακοίνωσε, καθώς δέχτηκε σκληρή κριτική για τη µεγάλη µείωση των εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές. Τελικά πέρσι εισήχθησαν στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ 70.726 υποψήφιοι, ενώ η αρχική απόφαση που είχε ανακοινωθεί έκανε λόγο για 69.500. Φέτος όµως, το υπουργείο Παιδείας πενταπλασίασε τον αριθµό των εισακτέων από τα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) στα πανεπιστήµια της χώρας. Η κίνηση αυτή έγινε για να αντιµετωπίσει τη «µεταφορά» των υποψήφιων φοιτητών στο νέο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής (που προκύπτει από τη συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά). Η σχετική διάταξη που θα ψηφιστεί µε το νοµοσχέδιο για τη σύσταση του νέου ιδρύµατος αναφέρει ότι από 1% που ίσχυε πέρυσι για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ προς τα ΑΕΙ, φέτος θα συµπεριληφθεί ένα 5% σε αυτήν την κατηγορία, επί του συνολικού αριθµού των θέσεων εισακτέων που θα δοθούν την επόµενη χρονιά στα πανεπιστήµια. Ποιες είναι οι αλλαγές Οι απολυτήριες εξετάσεις για τη Γ' Λυκείου θα γίνουν µόνο σε τέσσερα µαθήµατα: Γλώσσα και Λογοτεχνία µαζί, Ιστορία, Μαθηµατικά και Βιολογία. Η περικοπή αυτή των απολυτηρίων εξετάσεων προδιαγράφει και το νέο µοντέλο των εξετάσεων για ένα ενισχυµένο Απολυτήριο που θα συνδεθεί µε το νέο εξεταστικό σύστηµα. Τις σχετικές ανακοινώσεις πρέπει να περιµένουµε τελικά στις αρχές Φεβρουαρίου. Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου καταργείται το πεδίο των επιστηµών της Εκπαίδευσης (4ο Επιστηµονικό πεδίο) και τα επιστηµονικά πεδία από πέντε γίνονται τέσσερα. Τα 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες, 2ο Επιστηµονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες, 3ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Υγείας και Ζωής, 4ο Επιστηµονικό Πεδίο: Επιστήµες Οικονοµίας και Πληροφορική. Τα παιδαγωγικά τµήµατα είναι πλέον προσβάσιµα σε όλους τους υποψηφίους και από τα εναποµείναντα πλέον - τέσσερα επιστηµονικά πεδία. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι - υποψήφιοι που θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018, οι οποίοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι σε ένα µόνο επιστηµονικό πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα µαθήµατα, ενώ όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι σε δύο επιστηµονικά πεδία εξετάζονται και σε ένα πέµπτο µάθηµα, το οποίο µπορεί να είναι Γενικής Παιδείας ή Οµάδας Προσανατολισµού.

✤ Οι αλλαγές που θα

ισχύσουν από φέτος στην καταµέτρηση των απουσιών και την διαγωγή, σε γυµνάσια και λύκεια

Καταργείται ο διαχωρισµός δικαιολογηµένων – αδικαιολόγητων απουσιών. Αλλάζει η κατηγοριοποίηση της διαγωγής

Το νέο επικαιροποιηµένο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των Γυµνασίων και Λυκείων δηµοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Στην υπουργική απόφαση περιλαµβάνονται διατάξεις που µεταξύ άλλων αφορούν στο σχολικό και διδακτικό έτος, σε υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές και µετεγγραφές, φοίτηση, απουσίες, διαγωγή κ.ά. Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες Συγκεκριµένα, καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες, ενώ, για πρώτη φορά, θεσµοθετείται η µη προσµέτρηση απουσιών µαθητών/τριών για διάστηµα µέχρι είκοσι (20) ηµερών, οι οποίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν µεγάλο χρονικό διάστηµα ανάρρωσης. Σύµφωνα µε το ΦΕΚ, είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεµόνες των µαθητών /τριών επιβάλλεται να ενηµερώνονται άµεσα για κάθε απουσία του µαθητή/τριας και για τους λόγους της. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογηµένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόµηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις

οικογένειες και µετατοπίζει την έµφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου µε τους γονείς/κηδεµόνες για την αµφίδροµη ενηµέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέµβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται. Τι πρέπει να κάνουν οι Εκπαιδευτικοί Για τους λόγους αυτούς, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενηµερώνουν µε κάθε πρόσφορο µέσο τους κηδεµόνες (τηλεφώνηµα, µήνυµα σταλµένο από λογαριασµό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεµόνων (SMS), επιστολή) και να φροντίζουν να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των µαθητών/τριών. Η ενηµέρωση πρέπει να γίνεται για κάθε ηµέρα απουσίας εντός της εβδοµάδας που σηµειώθηκε. Σε περίπτωση που µαθητής/τρια απουσιάσει τρεις συνεχόµενες ηµέρες ή πραγµατοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο/η υπεύθυνος/η του τµήµατος επικοινωνεί άµεσα µε τους γονείς / κηδεµόνες του/της µαθητή/τριας και ενηµερώνει τον/τη ∆ιευθυντή/ντρια του σχολείου. Για τον λόγο αυτό ενηµερώνεται ανά εβδοµάδα το αργότερο και το ηλε-


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

κτρονικά τηρούµενο βιβλίο φοίτησης.

όρια προσαυξηµένα κατά 16 απουσίες.

Πότε χαρακτηρίζεται η φοίτηση ως επαρκής Όσον αφορά στον χαρακτηρισµό της φοίτησης, ειδικά για το σχολικό έτος 2017-18 µπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση µαθητή/-τριας που πραγµατοποίησε έως 164 απουσίες εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκοµίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθµολογίας, που προκύπτει από το άθροισµα των µέσων όρων των δύο τετραµηνιαίων βαθµών διαιρούµενο µε τον αριθµό των διδασκόµενων µαθηµάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της µη προσµέτρησης απουσιών που προβλέπεται σε σχετικό άρθρο. Επισηµαίνεται πάντως ότι από το επόµενο διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση µαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114. Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και οι µαθητές/τριες είναι υποχρεωµένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη. Στην περίπτωση των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυµνασίων και Λυκείων, καθώς και των Εσπερινών Γυµνασίων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων ή Εσπερινών Επαγγελµατικών Λυκείων ισχύουν τα ανωτέρω αριθµητικά

Τι ισχύει για τα ΕΠΑΛ Στην περίπτωση των µαθητών/-τριών των Επαγγελµατικών Λυκείων που παρακολουθούν µόνο τα µαθήµατα Τοµέων, Ειδικοτήτων, ισχύουν τα εξής: Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του/της µαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της που σηµειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από τον λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη Β΄ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. τις 75, για τη Γ τάξη Ηµερησίων ΕΠΑ.Λ. τις 75, για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 78, για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 78 και για τη ∆΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις 83 απουσίες. ∆ιαγωγή Με τη νέα Υπουργική Απόφαση η διαγωγή των µαθητών/τριών χαρακτηρίζεται εφεξής ως «εξαιρετική», «καλή» ή «µεµπτή», σε αντικατάσταση των γλωσσικά παρωχηµένων χαρακτηρισµών («κοσµιότατη», «κοσµία», «επίµεµπτη») και δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών (απολυτήρια, αποδεικτικά απόλυσης και κάθε είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών), καθώς έχει καθαρά παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισµό προβληµάτων συµπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιµετώπισή τους στο πλαίσιο αποκλειστικά της σχολικής ζωής.

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 23


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ ΕΑΠ: Ένα πανεπιστήµιο ανοικτό σε όλους και «ιδιωτικό» Ο τρόπος διάρθρωσης, λειτουργίας και χρηµατοδότησής του, παραπέµπει σε καλά πανεπιστήµια του εξωτερικού

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ) είναι, στην πράξη, το πρώτο «ιδιωτικό» πανεπιστήµιο, µε επικεφαλής το υπουργείο Παιδείας, δηλαδή το ελληνικό ∆ηµόσιο. Τα τελευταία χρόνια το ΕΑΠ καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο του αριθµού των προγραµµάτων του και των φοιτητών του –σχεδόν θα τους διπλασιάσει κατά το τρέχον πρώτο ακαδηµα½κό έτος σε σχέση µε όσους σπούδαζαν πέρυσι στο πρώτο έτος– ενώ σχεδιάζει νέα προγράµµατα από τον Οκτώβριο του 2018.

24 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Αποδεικνύεται, έτσι, ανταγωνιστικό ακόµη και απέναντι στα δηµόσια «συµβατικά» πανεπιστήµια και ΤΕΙ της χώρας µας. Προσφέροντας όλα τα προγράµµατά του µε δίδακτρα, από τα οποία καλύπτονται οι απολαβές των διδασκόντων, το ΕΑΠ είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο. «Εχει ετήσιο προ¾πολογισµό 37 εκατ. ευρώ και η κρατική επιχορήγηση είναι 500.000. Αρα τα υπόλοιπα 36,5 εκατ. ευρώ καλύπτονται από τους φοιτητές του. Οι φοιτητές του ΕΑΠ αποτελούν καθο-

ριστικό µέγεθος για τη λειτουργία του», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΑΠ, καθηγητής στο Παν. Κρήτης Βασίλης Καρδάσης. Βεβαίως, όχι χωρίς ενστάσεις από πανεπιστηµιακούς των δηµόσιων ΑΕΙ. «Μήπως ήλθε η ώρα να ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση για τα ιδιωτικά ΑΕΙ ή να σταµατήσουµε να σφυρίζουµε αδιάφορα;», αναρωτιέται ο ίδιος. Το ΕΑΠ προσφέρει 6 προπτυχιακά και 32 µεταπτυχιακά προγράµµατα και δέχεται φοιτητές από 23 ετών, µειώνοντας το όριο ηλικίας από τα 25 έτη. Επίσης, οργανώνει διδακτορικές σπουδές. Ο αριθµός των ενεργών φοιτητών του είναι 47.710 (από 40.213 το προηγούµενο έτος). Σύµφωνα µε τον κ. Καρδάση, στα νέα προγράµµατά του το ίδρυµα έχει υιοθετήσει τις εξαµηνιαίες θεµατικές ενότητες αντί των ετήσιων, εναρµονισµένο µε την πρακτική που ακολουθείται στα αντίστοιχα ΑΕΙ του εξωτερικού. Έτσι, θα διπλασιάσει ουσιαστικά τον αριθµό των φοιτητών του κατά το τρέχον έτος. ∆ύο φορές το χρόνο «Η εξαµηνιαία διάρθρωση των σπουδών επιτρέπει να παίρνουµε φοιτητές δύο φορές το χρόνο», παρατηρεί ο κ. Καρδάσης. Ήδη, οι φοιτητές των νέων προγραµµάτων του πρώτου εξαµήνου του τρέχοντος έτους είναι 1.525, ενώ για το δεύτερο εξάµηνο έχουν καταθέσει αίτηση άλλοι 1.433, και αναµένεται να γίνουν όλοι δεκτοί. «Οφείλουµε να είµαστε ευέλικτοι ώστε όλοι όσοι θέλουν να σπουδάσουν να το κάνουν», προσθέτει. Βεβαίως, υπάρχει ένα ποσοστό φοιτητών οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Άλλωστε, ενώ το ΕΑΠ ξεκίνησε ως ένα ίδρυµα ανοικτό σε όλους όσοι θέλουν να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις, πλέον τα προγράµµατά του έχουν γίνει περιζήτητα και για ακόµη έναν λόγο: µέσω αυτών, εργαζόµενοι του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα ενισχύουν τα ακαδηµα½κά τους προσόντα και κατ’ επέκταση τη θέση τους σε µια άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 2018 θα προστεθεί ένα προπτυχιακό πρόγραµµα µε αντικείµενο σχετικό µε τη δηµόσια διοίκηση σε συνεργασία µε το υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, για δηµοσίους υπαλλήλους. Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει προπτυχιακό πρόγραµµα µε αντικείµενο σχετικό µε τις τουριστικές σπουδές, καθώς και δύο µεταπτυχιακά: ένα µε θέµα την καταπολέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος και της διαφθοράς και το δεύτερο πάνω στη µεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα, µελετάται η σχεδίαση και νέων προπτυχιακών προγραµµάτων, τη στιγµή που ορισµένα από τα υπάρχοντα παρουσιάζουν σηµεία κάµψης ως προς τη ζήτηση. Στα νέα προγράµµατα το υλικό θα είναι ψηφιακό. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει εξοικονόµηση περίπου ενός εκατοµµυρίου ευρώ, το οποίο δίνεται για ανατύπωση βιβλίων. Η ηγεσία του ιδρύµατος σχεδιάζει επίσης τη δηµιουργία εκδοτικής εταιρείας για επιστηµονικά βιβλία

– υπάρχει επιστηµονική επιτροπή µε διευθύνοντα σύµβουλο τον Νίκο Θεοτοκά, καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, καθώς και τη δηµιουργία βιβλιοθήκης στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αυτή που έγινε στην Αθήνα. Και στο Erasmus Το ΕΑΠ, µετά και τη µείωση του ορίου ηλικίας των φοιτητών του, «µειώνει» την απόσταση µε τα συµβατικά ΑΕΙ στα οποία εισάγονται µέσω εξετάσεων οι απόφοιτοι λυκείου. Μάλιστα, οι φοιτητές του ΕΑΠ µπορούν να συµµετάσχουν και στο ευρωπα½κό πρόγραµµα Erasmus. Ετσι, οι µόνες ουσιαστικές διαφορές τους είναι στην εισαγωγή των φοιτητών –στο ΕΑΠ εισάγονται χωρίς ακαδηµα½κά κριτήρια και εξετάσεις– και τα δίδακτρα (τα οποία, µάλιστα, στα µεταπτυχιακά των συµβατικών ΑΕΙ αναµένεται να µειωθούν). Το κόστος για µία θεµατική ενότητα σε προπτυχιακό πρόγραµµα του ΕΑΠ είναι 500 ευρώ, ενώ 650 ευρώ κοστίζει η θεµατική ενότητα στα µεταπτυχιακά. Τα δίδακτρα ουσιαστικά καλύπτουν τις αποδοχές των συµβασιούχων διδασκόντων του ΕΑΠ. Κάθε χρόνο διδάσκουν περίπου 2.500 συµβασιούχοι, οι οποίοι πλαισιώνουν τα 45 µόνιµα µέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Τις θέσεις συµβασιούχων καλύπτουν πανεπιστηµιακοί σε συµβατικά ΑΕΙ της χώρας και ερευνητές-κάτοχοι διδακτορικού. Σύµφωνα µε τον κ. Καρδάση, στην τελευταία προκήρυξη για συµβασιούχους διδάσκοντες, το ποσοστό των πανεπιστηµιακών µειώθηκε από 75% σε 50%, ώστε το υπόλοιπο 50% να καλυφθεί από νέους επιστήµονες, συµβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια ανακοπής της φυγής νέων επιστηµόνων στο εξωτερικό. Οι συµβασιούχοι παίρνουν 10.000 12.000 ευρώ µεικτά ετησίως, ανάλογα µε το µέγεθος του τµήµατος και εάν ο διδάσκων είναι και συντονιστής. «Ο φοιτητής ενός συµβατικού ΑΕΙ έχει δώσει χρήµατα σε φροντιστήρια για τις εξετάσεις, ενώ µπορεί να εισαχθεί σε σχολή µακριά από το σπίτι του, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται και µε τα έξοδα των σπουδών εκτός έδρας. Στο ΕΑΠ δεν υπάρχει τέτοιο κόστος», παρατηρεί ο κ. Καρδάσης, καταδεικνύοντας ότι το ΕΑΠ µπορεί να ανταγωνιστεί τα συµβατικά ΑΕΙ. Μήπως όµως έτσι «µπήκαν στην καθηµερινότητά µας τα ιδιωτικά ΑΕΙ διά της πλαγίας οδού, και µάλιστα η διδασκαλία γίνεται κατά τεκµήριο εξ αποστάσεως πλην ορισµένων συναντήσεων το χρόνο;», λέει οµότιµη καθηγήτρια στο Παν. Αθηνών, που επιθυµεί να διατηρήσει την ανωνυµία της. Και τονίζει: «Στο ΕΑΠ η εισαγωγή γίνεται χωρίς κριτήρια ποιότητας των υποψηφίων, απλώς µε αίτηση και καταβολή των διδάκτρων. Το ΕΑΠ ιδρύθηκε ως επιµορφωτικός φορέας ατόµων άνω των 25 ετών και κατάληξε οι απόφοιτοί του να έχουν σχεδόν ίδια δικαιώµατα µε τους αποφοίτους των δηµόσιων ΑΕΙ». Πηγή: Καθηµερινή


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

γράφει o Παναγιώτης Μπατσαρισάκης Οικονοµ. Αναλυτής Επιχειρηµατικός Σύµβουλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

✤ Αναζητώντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές Η “καραµέλα” της εποχής που κυκλοφορεί παντού µέσω της προπαγάνδας που προωθεί τον νέο διχασµό στην Ελληνική κοινωνία είναι ιδιαίτερα σοβαρό θέµα, το σοβαρότερο που έχει προκύψει µετά τον εµφύλιο γιατί χωρίζει σε δύο κατηγορίες τους Έλληνες. Στους Έλληνες που χρωστούν και στη νέα γενιά που δεν χρωστά άλλα , και στους ελάχιστους αδάνειστους ή και καλοπληρωτές που δεν τους άγγιξε η κρίση. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι αυτοί που κατά την κυβέρνηση και τους θεσµούς , έχουν και δεν πληρώνουν! Πολύ σωστή προσέγγιση για αυτούς µε τις βίλλες, τα κότερα, τα ταξίδια, τα εξοχικά και γενικά την πολυτελή διαβίωση. Πόσοι είναι αυτοί, ποιοί είναι αυτοί δεν µπορούν να τους βρουν; Και όµως αυτοί είναι συγκεκριµένοι και έχουν ονοµατεπώνυµο, καταθέσεις, υψηλά εισοδήµατα και βέβαια είναι στις λίστες Λαγκάρντ κ.λ.π. Όλους τους παραπάνω ας τους ξεσκονίσουν….. και να τους υποχρεώσουν να πληρώσουν και µε το παραπάνω µάλιστα. Υπάρχουν όµως και οι εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν υποστεί µειώσεις έως 60 %, βλέπε συνταξιούχοι όλων των κλάδων. Υπάρχουν υπάλληλοι που έµειναν άνεργοι , οικογενειάρχες που περιµένουν από τα επιδόµατα πείνας και τα συσσίτια. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, κυριολεκτικά διαλύονται µέρα µε τη µέρα τόσο από τους φόρους και κυρίως από την σµίκρυνση της οικονοµίας γιατί κάθε χρόνο µικραίνει αυτή…. η οικονοµία κατά τρία δις τα οποία λείπουν από τα καταστήµατα (κλείνουν ), από τις τράπεζες ( 110 δις ) , από τα ασφαλιστικά ταµεία ( 30 δις ) και κυρίως από την εφορία (100 δις ληξιπρόθεσµα). Αυτό δεν το καταλαβαίνουν οι ανεγκέφαλοι , εγκέφαλοι διασώστες της οικονοµίας µέσα και έξω; Καλά µέσα δεν καταλαβαίνουν γιατί απλώς εκτελούν, το ξέρουµε! Οι έξω όµως ξέρουν τι κάνουν! Γιατί η ιστορία αυτό δείχνει εδώ και δεκάδες χρόνια, βλέπε τις ελληνικές χρεωκοπίες. Οι πλειστηριασµοί άρχισαν από λαικές κατοικίες των 30 – 40 χιλιάδων και από γιαγιάδες που δεν έχουν γνώση ή την δυνατότητα να αµυνθούν νοµικά. Έχουµε και αυτό το πρόβληµα ότι πολλοί που είναι χωρίς

εισοδήµατα δεν έχουν να πληρώσουν την νοµική υποστήριξη και γίνονται εύκολη βορρά στα κοράκια , των πλειστηριασµών . Ακούγονται και οι φωνές των απειροελάχιστων καλοπληρωτών που λένε. Εµείς γιατί πληρώναµε; Και σωστά το λένε , αλλά πρέπει να ξέρουν ότι αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες κόκκινοι….. δεν έχουν ευθύνη, γιατί “πληρώνουν” τις αβλεψίες και τους κακούς χειρισµούς των πολιτικών εδώ και σαράντα χρόνια που τους διέλυσαν τις ζωές µε τις µειώσεις των εισοδηµάτων, και το κλείσιµο των καταστηµάτων. Γίνεται ακόµα ένα τρελό, εξαιτίας των στρατηγικών κακοπληρωτών, στους πλειστηριασµούς, ότι όποιος χάσει την περιουσία του συνεχίζει να χρωστάει για το υπόλοιπο που έχει προκύψει από τους τόκους. Είναι εφιαλτικό το τοπίο µε τις κατασχέσεις που ήδη έχουν γίνει στους λογαριασµούς και έπονται να γίνουν. Πάνω από 2.000.000 συµπολίτες µας και οικογένειες τους υποφέρουν και δεν µπορούν να αναπτύξουν καµία δραστηριότητα. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι τόσο εύκολο να εντοπισθούν και να τιµωρηθούν , όπως τους πρέπει , και αν δεν γίνει ή ανικανότητα είναι στην διοίκηση ή είναι πρόσχηµα να εκποιήσουν την λα½κή κατοικία για ψίχουλα. Η ∆ηµοκρατία δοκιµάζεται και ο διχασµός απειλεί την κοινωνία από δω και πέρα εξαιτίας της ανόητης προπαγάνδας εναντίον της λα½κής κατοικίας µε πρόσχηµα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Βρείτε τους και τσακίστε τους…..

Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, κυριολεκτικά διαλύονται µέρα µε τη µέρα τόσο από τους φόρους και κυρίως από την σµίκρυνση της οικονοµίας γιατί κάθε χρόνο µικραίνει αυτή…. η οικονοµία κατά τρία δις τα οποία λείπουν από τα καταστήµατα (κλείνουν ), από τις τράπεζες (110 δις), από τα ασφαλιστικά ταµεία (30 δις) και κυρίως από την εφορία (100 δις ληξιπρόθεσµα).

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 25


www.cretavoice.gr

✤ Οι κυριότερες κατηγορίες

του τυποποιηµένου ελαιολάδου Συµβουλές για την σωστή αποθήκευση του προSόντος, ώστε να παραµείνει φρέσκο µέχρι την τελευταία σταγόνα Το τυποποιηµένο ελαιόλαδο, διατίθεται στην κατανάλωση σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Εξαιρετικό παρθένο Ελαιόλαδο, Παρθένο Ελαιόλαδο, Ελαιόλαδο αποτελούµενο από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα Ελαιόλαδα & Πυρηνέλαιο, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του, αλλά και τύπους ελαιολάδων µε ιδιαιτερότητες, µε λιγότερη ή περισσότερη επεξεργασία όπως το Αγουρέλαιο, τα ελαιόλαδα βιολογικής καλλιέργειας, τα αρωµατικά ελαιόλαδα. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο Η πιο φυσική κατηγορία ελαιόλαδου µε τέλειο άρωµα και γεύση. Η οξύτητά του δεν ξεπερνά το 0,8ο. Έχει έντονη φρουτώδη γεύση και άρωµα φρεσκοκοµµένου καρπού ελιάς. Η µοναδική του γεύση αναδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο, τη φρεσκάδα στις σαλάτες ενώ δύσκολες γεύσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη µαεστρία και µεταχείριση όπως το κυνήγι, τα ψητά και τα λαχανικά βρίσκουν το απόλυτό τους ταίρι.

26 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο Φυσικό ελαιόλαδο µε ευχάριστη γεύση και οσµή του οποίου η οξύτητα κυµαίνεται έως 2°.

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο - ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α & ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α Μίγµα παρθένου και εξευγενισµένου (ραφινέ) ελαιόλαδου. Έχει ευχάριστη γεύση και οσµή, µοναδικό διακριτικό άρωµα ώριµων φρούτων και φρέσκιας ελιάς, χρώµα ανοικτό κιτρινοπράσινο και οξύτητα που δεν ξεπερνά το 1°. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ Λάδι που προέρχεται από την ανάµιξη ραφιναρισµένου πυρηνέλαιου και παρθένου ελαιόλαδου (µε εξαίρεση την κατηγορία ελαιόλαδου λαµπάντε), του οποίου η οξύτητα δεν ξεπερνά το 1ο και τα άλλα χαρακτηριστικά είναι σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται για την εν λόγω κατηγορία. Η παραλαβή του λαδιού από τον πυρήνα της ελιάς και ο εξευγενισµός του, γίνεται κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες ελέγχου και έτσι διασφαλίζεται η άριστη ποιότητά του. Το Πυρηνέλαιο, έχει απαλή, ήπια γεύση. Θεωρείται ιδανικό για τηγάνισµα γιατί αντέχει στις υψηλές θερµοκρασίες. ΑΓΟΥΡΕΛΑΙΟ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΑ∆Ι ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο του


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

πρώτου άγουρου καρπού της ελιάς, έχει πλούσια, φρουτώδη, πικάντικη οσµή αλλά και χαρακτηριστική πικρή γεύση. Όλα του τα χαρακτηριστικά «ξεχειλίζουν» νεότητα, ορµή και έντονη προσωπικότητα. Συνήθως διατίθεται σε περιορισµένη ποσότητα και συλλέγεται από τις καλύτερες ελιές. Ελιές άγουρες, µαζεµένες µε το χέρι και όχι από ραβδισµό ή πτώση. Λόγω της σπάνιας «ιδιοσυγκρασίας» του, το αγουρέλαιο έχει και περιορισµένη διάρκεια ζωής. 9 µήνες έχει ο καταναλωτής στην διάθεσή του για να απολαύσει αυτή την άγουρη πλευρά της ζωής! Το Αγουρέλαιο, πλούσιο σε αντιοξειδωτικά από τη φύση του συνδυάζει την ανώτερη γεύση µε την υψηλή βιολογική αξία. ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Είναι το λάδι που προέρχεται από ελαιώνες όπου εφαρµόζονται οι αυστηροί κανόνες για τις βιολογικές καλλιέργειες. Εκεί δεν έχουν θέση ούτε τα λιπάσµατα, ούτε οι ψεκασµοί, ούτε και κανένα είδος επεξεργασίας κατά την έκθλιψη του ελαιοκάρπου, τη διατήρησή του και την εµφιάλωση του ελαιολάδου. Στην ετικέτα των βιολογικών προ½όντων πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο αριθµός έγκρισης και πιστοποίησης από αναγνωρισµένους οργανισµούς ελέγχου και πιστοποίησης όπως ∆ΗΩ, ΒΙΟΕΛΛΑΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α Τα αρωµατικά ελαιόλαδα χρησιµοποιούνται σχεδόν σε όλες τις κουζίνες του κόσµου. Αρωµατίζουν ευχάριστα σαλάτες, ψητά λαχανικά, τυριά, ενώ αποτελούν το «απόλυτο» ντιπ για αρτοσκευάσµατα. Είναι πολύ εύκολα στην δηµιουργία τους, ενώ υπάρχουν σε µεγάλη ποικιλία και στο εµπόριο. Η παρασκευή τους: 1. Επιλέγουµε ένα ελαιόλαδο άριστης ποιότητας µε απαλή-ουδέτερη γεύση. 2. Το τοποθετούµε σε καθαρά, στεγνά µπουκάλια 3. Βυθίζουµε µέσα του µπαχαρικά, βότανα, φυτά ή λαχανικά της αρεσκείας µας, φροντίζοντας να είναι πάντα σκεπασµένα. 4. Φυλάσσουµε τα µπουκάλια σε µέρος σκιερό και δροσερό Τρόπος φύλαξης και συντήρησης του ελαιολάδου Κατά την τυποποίηση ορίζεται και αναγράφεται απαραιτήτως η ηµεροµηνία λήξης του προ½όντος, η οποία κυµαίνεται µεταξύ των 12 και 18 µηνών. Στο διάστηµα αυτό τα συστατικά του ελαιολάδου παραµένουν αναλλοίωτα. Ο τρόπος φύλαξης είναι πολύ σηµαντικό βήµα για να διατηρήσει το ελαιόλαδο, το άρωµα, το χρώµα, τη γεύση του και τα πολύτιµα συστατικά του. Εχθρός του είναι η έκθεση στον ήλιο και στη ζέστη, αλλά και το οξυγόνο και η υγρασία µπορούν να επιφέρουν αλλοιώσεις. Από τη στιγµή της συγκοµιδής του ελαιοκάρπου µέχρι τη στιγµή της τυποποίησης, οι συνθήκες εξαγωγής του ελαιολάδου πρέπει να γίνουν σωστά. Εν συνεχεία ο έµπορος που θα το τοποθετήσει στο ράφι και ο καταναλωτής πρέπει να "σεβαστεί" τις ιδιαιτερότητες του και να το προστατέψει απ' ό,τι µπορεί να του καταστρέψει τη σύσταση. Τέλος οι καταναλωτές θα πρέπει να: * Αγοράζουν µικρές ποσότητες ελαιολάδου, ώστε να διατηρούνται αναλλοίωτες, χωρίς να κινδυνεύουν να "λήξουν" * Αποθηκεύουν τις µεγάλες ποσότητες ελαιολάδου σε κατάλληλα σκούρα, γυάλινα µπουκάλια, νταµιτζάνες ή ανοξείδωτα δοχεία που µπορούν να κλείνουν αεροστεγώς * Αποφεύγουν τους τενεκέδες που πιθανά να έχουν οξειδωθεί εσωτερικά αλλά και τα δοχεία από PVC ενώ θα πρέπει να χρησιµοποιούν µε ιδιαίτερη επιφύλαξη πήλινα κιούπια µε αµφίβολο εσωτερικό γυάλωµα * ∆ιατηρούν το ελαιόλαδο σε σκοτεινό και δροσερό µέρος (10-18°C), χωρίς έντονες οσµές

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Κick-boxing: fitness µυστικά

που πρέπει να ξέρεις!

∆ιάβασε όσα µας επισηµαίνει ο Θανάσης Αγγελόπουλος, γυµναστής και δάσκαλος του kick-boxing και… κλότσα µε δύναµη! «Τι είναι το kick-boxing;» Πρόκειται για µια εξαιρετική µέθοδο όχι µόνο γυµναστικής αλλά και εκτόνωσης, που το κάνει να κερδίζει πόντους στη συνείδησή µας. Πιο επίσηµα, πρόκειται για µια έντονη αεροβική άσκηση που συνδυάζει στοιχεία πυγµαχίας µε λακτίσµατα χεριών και ποδιών. «Υπάρχουν πολλά είδη του;» Ναι, υπάρχει το full contact, µε χτυπήµατα από τη µέση και πάνω, το low kicks, όπου είναι αποδεκτά όλα τα χτυπήµατα και το thai box ή muay thai, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται επίσης χτυπήµατα µε τους αγκώνες και τα γόνατα. «Γιατί να το επιλέξω;» Επειδή έχεις βαρεθεί τη συνηθισµένη αεροβική άσκηση, νιώθεις την ενεργητικότητα να ξεχειλίζει από µέσα σου ή, αντίθετα, θέλεις να νιώσεις πιο «ζωντανή», θέλεις µια καλή άσκηση για όλο το σώµα που θα σε βοηθήσει να κάψεις πολλές θερµίδες και τέλος γιατί είσαι φαν των δραστήριων σπορ. «Μπορώ να το ασκήσω ανεξάρτητα από τη φυσική µου κατάσταση;» Ναι, µπορείς να ξεκινήσεις ακόµη και από το σηµείο «µηδέν», ακόµη δηλαδή κι αν δεν έχεις ξανακάνει ποτέ γυµναστική. Σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσεις σιγά σιγά και θα αυξήσεις την ένταση ανάλογα µε την εξέλιξη της φυσικής σου κατάστασης. Αν, βέβαια, ασχολείσαι ήδη µε κάποιο άλλο είδος άσκησης ή έχεις ξαναέρθει σε επαφή µε το kick-boxing, µπορείς

28 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

να ενταχθείς σε πιο προχωρηµένη οµάδα. «Συνδυάζεται µε άλλα είδη άσκησης;» Οι περισσότερες ασκήσεις συνδυάζονται µεταξύ τους. Συγκεκριµένα, το κικ-µπόξινγκ, εφόσον πρόκειται για αεροβική άσκηση που γίνεται τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα, µπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά µε τα όργανα και τα βάρη στοχεύοντας σε πιο έντονη µυ½κή ενδυνάµωση. «Υπάρχει περιορισµός στις φορές που µπορώ να κάνω µέσα στην εβδοµάδα;» Εάν ξεκινάς τώρα, καλό είναι να µην ξεπερνάς τις τρεις µε τέσσερις φορές την εβδοµάδα, καθώς πρόκειται για έντονη άσκηση. ∆ε χρειάζεται να πιέσεις περισσότερο απ' όσο πρέπει το σώµα σου. «Πότε αντενδείκνυται;» Στις περιπτώσεις που αντιµετωπίζεις πολύ σοβαρά προβλήµατα µε τη µέση ή τον αυχένα σου, έχεις κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου ή προβλήµατα στα γόνατα και στους αγκώνες. «Χρειάζοµαι αξεσουάρ ή ιδιαίτερα ρούχα;» Καλό είναι να φοράς µια άνετη φόρµα ή κολάν που θα επιτρέπουν τις ελεύθερες κινήσεις των ποδιών σου και ολόκληρου του σώµατος. Παπούτσια δε θα χρειαστείς (ένα περιποιηµένο πεντικιούρ αρκεί!), αφού θα ασκείσαι ξυπόλυτη. Επιπλέον, θα χρειαστείς µπαντάζ (επίδεσµος για τον καρπό προτού φορέσεις το γάντι), γάντια, καλαµίδες, µασέλα και σπασουάρ (οι άνδρες). Μην τρέξεις όµως ακόµη να ψωνίσεις… Σε ορισµένα γυµναστήρια που θα απευθυνθείς µπορεί να σου προµηθεύσουν τα πρώτα αναγκαία αξεσουάρ για την άσκησή σου. Εάν στην πορεία παθιαστείς µε το άθληµα, επένδυσε σε δικά σου!

✤ 5 τύποι ατόµων που δεν χρειάζεται

να καλέσεις στο γάµο

1.Τους πρώην: Αν ο πρώην σου δεν είναι ο καλύτερος σου φίλος πια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθει. Ειδικά αν το έτερον ήµισυ δε νιώθει άνετα µε αυτό. Όχι τόσο γιατί είναι µέρος του παρελθόντος (όλοι έχουµε άλλωστε), αλλά γιατί σίγουρα αν χορέψετε µαζί, το έτερον ήµισυ θα µπουκωθεί µε τα ορεκτικά από τα νεύρα του και δε θα είναι και τόσο χαρούµενο. Αν ο πρώην σας είναι καλός σας φίλος πια, και µόνο αυτό, και ο σύντροφος σας δεν έχει απολύτως κανένα πρόβληµα, τότε why not? 2. Τον εργοδότη σου: Μπορεί να φαίνεται λίγο άβολο να µην το καλέσεις, αλλά και εδώ εξαρτάται από τη σχέση που έχετε. Αν πχ. δουλεύεις σε πολυεθνική που οι εργοδότες δεν πολυµιλάνε µε τους υπαλλήλους, τότε ναι δε χρειάζεται. Αν όµως είσαι σε µία εταιρεία µε 5-6 άτοµα προσωπικό που είστε µαζί όλη την ηµέρα και κάνετε και καλή παρέα, τότε αξίζει ένα παραπάνω προσκλητήριο. Για τους συνα-

δέλφους ισχύει το ίδιο. 3. Συγγενείς ή γνωστούς µε άσχηµη ιστορία σε πάρτι: Η µέρα του γάµου πρέπει να είναι όσο το λιγότερο στρεσογόνα γίνεται. Αν έχεις να ανησυχείς και για τη θεία Μαριγώ που όταν πίνει φωνάζει, τότε άσε το προσκλητήριο στην άκρη καλύτερα. ∆ε θες εκείνη την ηµέρα να τρέχεις να διαχειριστείς µία τέτοια κρίση στο πάρτι σου. 4. Μακρινούς συγγενείς: Μπορεί το αίµα νερό να µη γίνεται, όµως αν έχεις να τη δεις από τα 5 που σε ταχτάριζε στα πόδια της, τότε µάλλον µπορείς να το ξανασκεφτείς. Ο γάµος είναι µία γιορτή για το ζευγάρι και σίγουρα δε θες άτοµα που µοιράζεστε µόνο ένα επώνυµο και ίσως ούτε καν αυτό. 5. Γείτονες: Το να λες ένα «καληµέρα» και µία «καληνύχτα» δεν είναι κριτήριο φιλίας. Οπότε αν η σχέση σας περιορίζεται στα τυπικά και δεν έχετε βγει ούτε για ένα καφέ µαζί, µάλλον πρέπει να το ξανασκεφτείς.


Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 29


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ποια είναι η σημασία της σχολικής επιτυχίας στα παιδιά ∆εν είναι λίγες οι φορές που έχουµε ακούσει από µαθητές τις εκφράσεις: "∆εν ξαναδιαβάζω αυτό το µάθηµα." "Στο µάθηµα αυτό δεν είµαι καλός, άρα γιατί να προσπαθώ;" "Η κυρία δεν µου λέει "µπράβο",. ∆εν ξαναδιαβάζω στο µάθηµά της.". Γράφει η Φένια ∆ούβου* ∆εν είµαι σίγουρη για το πόσο δίνουµε βαρύτητα στα λόγια αυτά των παιδιών, είτε οι εκπαιδευτικοί, είτε οι γονείς και το ερµηνεύουµε απλά ως "τεµπελιά". Ως σχολική επίδοση ορίζεται η αξιολόγηση της απόδοσής του σε σχέση µε την εκπαιδευτική διαδικασία και τους εκάστοτε µαθησιακούς στόχους, ενώ η σχολική αποτυχία ταυτίζεται µε την αδυναµία κατάκτησης των µαθησιακών στόχων και τη χαµηλή σχολική επίδοση- σε συνδυασµό κάποιες φορές, µε την παρουσία συνοδών προβληµάτων, όπως προβλήµατα συµπεριφοράς ( Kupersmidt & Coie, 1990). Όσον αφορά, το κοινωνικό πλαίσιο, η µαθητική ανεπάρκεια εκφράζεται µε τη στέρηση εφοδίων για το µέλλον του παιδιού και σε ατοµικό επίπεδο µε την προσωπική αποτυχία της οικογένειας να το στηρίξει. Οι εκπαιδευτικοί σήµερα χαρακτηρίζουν "σχολική αποτυχία" το να µη φτάσει µια µερίδα µαθητών και µαθητριών στο αναµε-

30 Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

νόµενο επίπεδο γνώσεων που ορίζει η κάθε βαθµίδα και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί στην επανάληψη της τάξης ή στην προσωρινή- µόνιµη εγκατάλειψη του σχολείου. (Τουρτούρας 2012). Πολλοί ωστόσο είναι και οι εξωγενείς παράγοντες που συµβάλλουν στη σχολική αποτυχία του παιδιού. Κάποιοι από αυτούς είναι το µορφωτικό επίπεδο των γονιών, το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο της οικογένειας, οι συχνές µετακινήσεις, η διγλωσσία, η έλλειψη σχολικής ετοιµότητας, η διδακτέα ύλη κ.ά. Βλέπουµε λοιπόν, ότι η σχολική αποτυχία είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτηµα. Στη σχολική τάξη λοιπόν µπορεί να υπάρχουν · µαθητές ντροπαλοί, µε έντονο το αίσθηµα της δειλίας. Τα µάτια όµως του εκπαιδευτικού βλέπουν έναν µαθητή µε απροθυµία και µη θέληση συµµετοχής. · µαθητές µε ελλιπή σχολική ωριµότητα (η σχολική ωριµότητα αφορά την εξέλιξη της σχολικής νοηµοσύνης) που επιφέρει στο µαθητή αδυναµία προσαρµογής στο σχολικό πλαίσιο και αδυναµία παρακολούθησης των µαθηµάτων. · µαθητές που οι εκπαιδευτικοί ερµηνεύουν


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πώς θα χάσω βάρος; Τα τρία Μ που αδυνατίζουν: Μεταβολισµός, Μακροσυστατικά, Μερίδες

ότι έχουν έναν αποσπασµατικό και διστακτικό λόγο, ενώ στην πραγµατικότητα αυτό είναι αποκύηµα της χαµηλής αυτοεκτίµησης του ίδιου του παιδιού. · µαθητές στοχοποιηµένους λόγω κάποιων ιδιαίτερων εξωτερικών ή της προσωπικότητάς τους, χαρακτηριστικών, µε αποτέλεσµα να τους γεννιέται µια συστολή και ένας φόβος να εκφράσουν τη γνώµη τους. Ο φόβος αυτός συνοδεύεται µε δειλία µήπως γίνουν αντικείµενο κοροιδίας. · µαθητές µε έντονο το συναίσθηµα του πανικού και του άγχους της επίδοσης, το οποίο γεννιέται λόγω της βαθµοθηρίας αλλά και της πίεσης του οικογενειακού περιβάλλοντος. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, στην τάξη εµφανίζονται µε έναν πανικό τη στιγµή που το παιδί καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις του δασκάλου. · µαθητές που κυριαρχούνται από "σχολική ανία". Αδυνατούν να παρακολουθήσουν λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος για το µάθηµα. · µαθητές που στερούνται µεθοδολογίας. Πολλοί από αυτούς αδυνατούν να παρακολουθήσουν τη ροή του µαθήµατος, λόγω της έλλειψης προγράµµατος στο διάβασµά τους, είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο. Κίνητρα, ενθάρρυνση, επιβράβευση είναι, κατά τη γνώµη µου οι τρεις µαγικές λέξεις που θα βοηθήσουν το παιδί, καθώς δεν υπάρχουν "µαγικές συνταγές". · Κίνητρο δεν είναι µόνο ο βαθµός. Κίνητρο µπορεί να είναι ένας επαγγελµατικός στόχος, ένα όραµα, η αξία (π.χ της µόρφωσης). Βάζοντας απλούς στόχους, ο µαθητής έχει καθηµερινά ένα λόγο να προσπαθεί. · Προσπάθησε κι άλλο!Μπορείς! Η ενθάρρυνση να αναλάβει το παιδί πρωτοβουλίες, να συµµετέχει σε εργασίες και να εκφράζει άφοβα τη γνώµη του, θα ενισχύσουν την αυτοεικόνα και την αυτοεκτίµησή του. · Επιβραβεύστε! ∆εν κοστίζει! Η αξία τού "µπράβο" είναι τόσο µεγάλη, που δεν τη φαντάζεστε. Μια επιθυµητή συµπεριφορά, µια αξιέπαινη προσπάθεια, µια αργή ή γρήγορη εξέλιξη είναι πολύ καλοί λόγοι γι' αυτό. Θα ήθελα, κλείνοντας να προσθέσω, ότι ένα ενθαρρυντικό και υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, βοηθούν πολύ το παιδί στην επίτευξη των στόχων του. Κινητοποιούνται κι έχουν εµφανή όρεξη για να θέσουν νέους µαθησιακούς στόχους. Οι µαθητές αυτοί είναι συνήθως οριοθετηµένοι και πειθαρχηµένοι. Σε αντίθετη περίπτωση, ένα µη υποστηρικτικό περιβάλλον οδηγεί σε συµπεριφορές που µπορούν να χαρακτηριστούν απαξιωτικές προς τη γνώση και µε έλλειψη κινήτρων. * Φιλόλογος - Ειδική Παιδαγωγός µε ειδικότητα στις Μαθησιακές ∆υσκολίες και τα Προβλήµατα Συµπεριφοράς

Αν τρως σωστά και ασκείσαι τακτικά, αλλά εκείνα τα κιλά που θέλεις να χάσεις δε λένε να φύγουν, ίσως είναι ώρα να σκεφτείς πως µπορεί να φταίει κάτι άλλο. Ξεχνάς το µέγεθος της µερίδας Είναι το Νο 1 λάθος που κάνουµε οι περισσότεροι: Υποτιµούµε το µέγεθος των µερίδων. Καθώς µε τα χρόνια έχουν αυξηθεί οι συσκευασίες των έτοιµων φαγητών, αλλά έχει µεγαλώσει και το µέγεθος της µερίδας και των πιάτων, οι περισσότεροι έχουµε χάσει την επαφή µε το τι σηµαίνει πραγµατικά «µέγεθος µερίδας». Για να µειώσεις τη µερίδα σου, στις έρευνες προτείνεται να τρως το φαγητό σου σε µικρότερο πιάτο, ώστε η συνηθισµένη σου µερίδα να δείχνει πολύ πιο πλούσια. ∆εν παρακολουθείς την αναλογία θερµίδων και µακροθρεπτικών Τα θρεπτικά συστατικά είναι ουσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη, το µεταβολισµό και άλλες οργανικές λειτουργίες. Καθώς «µακρο» σηµαίνει µεγάλο, τα µακροθρεπτικά είναι συστατικά που απαιτούνται σε µεγάλες ποσότητες. Οι τρεις κατηγορίες µακροθρεπτικών συµπεριλαµβάνουν: Υδατάνθρακες, Πρωτε‹νη, Λιπαρά. Καθένα από τα µακροθρεπτικά αυτά προσφέρουν ένα συγκεκριµένο αριθµό θερµίδων: Οι υδατάνθρακες προσφέρουν 4 θερµίδες ανά γραµµάριο. Οι πρωτε‹νες 4 θερµίδες ανά γραµµάριο. Τα λιπαρά 9 θερµίδες ανά γραµµάριο. Αυτό σηµαίνει ότι, αν κοιτάξεις την ετικέτα των διατροφικών στοιχείων ενός προ½όντος µε 12 γρ. υδατάνθρακες, 0 γρ. λιπαρά και 0 γρ. πρωτε‹νη ανά µερίδα, ξέρεις πως αυτή η τροφή έχει 48 θερµίδες ανά µερίδα (12 γρ. Χ 4 θερµίδες = 48 θερµίδες). Με αυτούς τους αριθµούς µπορείς να παρακολουθείς καλύτερα τη συνολική σου κατανάλωση θερµίδων. Άφησες το µεταβολισµό σου να τεµπελιάζει Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το µεταβολισµό σου. Η ηλικία, το φύλο, το βάρος, το επίπεδο και το είδος δραστηριότητάς σου και η ποσότητα του λίπους και/ή των µυών στο σώµα σου – όλα παίζουν ρόλο στο πόσο γρήγορος ή αργός είναι ο µεταβολισµός σου. Παρότι δεν µπορείς να αλλάξεις τα γονίδιά σου, µπορείς να ανεβάσεις τις καύσεις σου µε µερικές απλές πρακτικές. Φρόντισε να κοιµάσαι αρκετά (τουλάχιστον 7 µε 8 ώρες κάθε βράδυ). Ένα ξενύχτι µπορεί να ρίξει το µεταβολισµό σου έως και 5% την επόµενη µέρα.

Κάνε υψηλής έντασης προπόνηση µε βάρη ή αεροβική κι αυτό γιατί ο µεταβολισµός σου µπορεί να είναι πιο γρήγορος για έως και 48 ώρες έπειτα από µια πολύ δυνατή προπόνηση. Όσο µεγαλύτερη είναι η µεταβολική «αναστάτωση» από τη δυνατή άσκηση, τόσο µεγαλύτερες θα είναι οι απαιτήσεις για να ανακάµψει το σώµα, που σηµαίνει πως θα καις περισσότερες θερµίδες µες στη µέρα, ακόµα και όταν είσαι ξαπλωµένη στον καναπέ. ∆οκίµασε προπονήσεις µε βάρη. Καθώς οι µύες είναι µεταβολικά ενεργός ιστός, απαιτούν περισσότερη ενέργεια µες στη µέρα για να διατηρούνται. Αυτό σηµαίνει πως, όταν έχεις περισσότερους µυς, αυξάνεται ο βασικός µεταβολικός σου ρυθµός και καις περισσότερες θερµίδες κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Πιο πρακτικά, 2,25 κιλά µύες καίνε 35-50 θερµίδες, ενώ το αντίστοιχο λίπος καίει 5-10 θερµίδες. Εάν γυµνάζεσαι τακτικά µε βάρη και χτίζεις µυ½κό ιστό, µπορεί να αυξήσεις το βασικό σου µεταβολισµό έως και κατά 40%. Τρώγε αρκετά. Αν περιορίσεις σηµαντικά τη θερµιδική σου πρόσληψη, θα αναγκάσεις τον οργανισµό σου να µπει σε «κατάσταση επιβίωσης». Tότε ο µεταβολισµός γίνεται αργός, καθώς το σώµα σου θα προτιµήσει να αποθηκεύσει λίπος για να µπορείς να επιβιώσεις στην κατάσταση λιµού που νοµίζει ότι ζεις!

Cv h ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 31


Profile for Cretavoice

Creta voice febrouary 2018  

Creta voice febrouary 2018  

Advertisement