__MAIN_TEXT__

Page 1

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Νο 48 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Cretavoice


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ-ÅÊÄÏÔÇÓ ÓÔÅÑÃÉÏÓ-ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÐÔÅÑÉÄÇÓ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ e-mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ ÅËÅÍÁ ÔÓÅÐÅËÁ ÅÊÔÕÐÙÓÇ IRIS ÅÊÔÕÐÙÓÅÉÓ ÁÅÂÅ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157 cretavoice@gmail.com ×åéñüãñáöá äçìïóéåýìáôá êáé ìç äåí åðéóôñÝöïíôáé.Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá, êåßìåíá Þ äåëôßá Ôýðïõ åêöñÜæïõí ôïí õðïãñÜöïíôá êáé ü÷é áðáñáßôçôá êáé ôçí Üðïøç ôçò åöçìåñßäáò. ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç áíáäçìïóßåõóç, ç áíáðáñáãùãÞ, ïëéêÞ, ìåñéêÞ Þ ðáñáëçðôéêÞ Þ êáôÜ ðáñÜöñáóç Þ äéáóêåõÞ áðüäïóçò ôïõ ðåñéå÷ïìÝíïõ ôçò åöçìåñßäáò ìå ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï, ìç÷áíéêü, çëåêôñïíéêü, öùôïôõðéêü, ç÷ïãñÜöçóçò Þ Üëëï, ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç ãñáðôÞ Üäåéá ôïõ åêäüôç. Íüìïò 2121/1993 êáé êáíüíåò Äéåèíïýò Äéêáßïõ ðïõ éó÷ýïõí óôçí ÅëëÜäá.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Ποιοι «κλειδώνουν» σύνταξη από τα 55 έως τα 62 έτη Σύνταξη από 55 έως 62 ετών κλειδώνουν οι ασφαλισµένοι σε ΙΚΑ, ∆ηµόσιο,ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Ταµεία ∆ΕΚΟ-τραπεζών, µετά την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, αρκεί να έχουν συµπληρώσει από 15 έτη (για τη µειωµένη) έως και 40 έτη ασφάλισης για πλήρη πριν από τα 67. Σύµφωνα µε τον «Ελεύθερος Τύπος» που δηµοσιεύει οδηγό για έξοδο στη σύνταξη όσων έχουν ένσηµα πριν ή µετά το 1993, σύµφωνα ε τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Ταµείο. Οι προsποθέσεις είναι: Άνδρες και γυναίκες µε 10.800 έως 11.100 ηµέρες ασφάλισης. Από το συνολικό χρόνο, θα πρέπει να έχουν τις 10.500 ηµέρες το 2011 ή το 2012. Οι ηλικίες που κατοχυρώνουν είναι 58 και 59. Ασφαλισµένος µε 10.500 ένσηµα το 2012 (εκ των οποίων µέχρι 1.500 αναγνωρίζονται µε πλασµατικούς χρόνους, παιδιών,στρατού, σπουδών, ανεργίας κ.λπ.) που κλείνει τα 59 το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 61,3. Αν έχει τα 59 από 19/8/2015 έως το 2019, συνταξιοδοτείται από τα 59,5 έως 60,11 ετών. Γυναίκες µε 10.000 ηµέρες ασφάλισης (33,3 έτη) έως το 2010, το 2011 και το 2012 κατοχυρώνουν για τα αντίστοιχα έτη τις ηλικίες των 57, 58 και 58,6 ετών για πλήρη σύνταξη και 55, 56 και 56,6 ετών για µειωµένη. Για παράδειγµα, εργαζόµενη που έχει τις 10.000 ηµέρες το 2011 ή έχει 8.800 και εξαγοράζει άλλες 1.200 για να φτάσει στα 10.000 ένσηµα το 2011 µπορεί να πάρει πλήρη µε το όριο που θα ισχύει όταν κλείσει τα 58. Αν το 58ο έτος το συµπληρώνει το 2018, θα συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη στα 62,6 µήνες. Μπορεί όµως να βγει µε µειωµένη ανάλογα µε το πότε κλείνει τα 56. Αν τα έκλεισε το 2016, παίρνει µειωµένη στα 58,9 ετών. Mητέρες µε ανήλικο και 5.500 ηµέρες έως το 2010 έχουν όριο 55 ετών για πλήρη σύνταξη και όσες το συµπληρώνουν από τις 19/8/2015 έως το 2019 αποχωρούν µε τα νέα όρια ηλικίας, που είναι από 56,6

ετών έως 62,6 ετών. Για τη µειωµένη σύνταξη θα πρέπει να έχουν κλείσει το 50ό έτος µέχρι 18/8/2015. Αν κλείνουν τα 50 από 19/8/2015 και µετά, τότε το όριο ανεβαίνει στα 55 για το 2015, στα 56,9 για το 2016, στα 58,5 για το 2017, στα 60,2 για το 2018, στα 61,10 για το 2019 και στα 62 εφόσον κλείνουν το 50ό έτος από το 2020 και µετά. Μητέρες µε ανήλικο και 5.500 ηµέρες το 2011 έχουν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 57ο έτος. Οσες το συµπληρώσουν από19/8/2015 µέχρι 2018 αποχωρούν σε ηλικίες από 58,3 έως 62 ετών, ενώ για µειωµένη ισχύει το 52ο έτος ως αρχικό όριο ηλικίας. Αν το 52ο έτος συµπληρωθεί από 19/8/2015 µέχρι το 2019, τότε το όριο συνταξιοδότησης για µειωµένη ανεβαίνει κατ’ έτος στα 55 για το 2015, στα 56,9 το 2016, στα 58,5 το 2017, στα 60,2 το 2018, στα 61,10 το 2019 και στα 62 εφόσον κλείνουν το 52ο έτος από το 2020 και µετά. Μητέρες µε ανήλικο και 5.500 ηµέρες το 2012 έχουν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 60ό έτος. Οι περισσότερες ασφαλισµένες αυτής της κατηγορίας θα έχουν τα 60 µετά το 2022, που σηµαίνει ότι η έξοδος µε πλήρη σύνταξη είναι στα 67. Η µόνη εναλλακτική επιλογή είναι να πάρουν µειωµένη µε το όριο που θα ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Για παράδειγµα, ασφαλισµένη 55 ετών το 2017 θα πάρει µειωµένη στα 59,6 ετών, ενώ από το 2019 και µετά µειωµένη στα 62. Ανδρες και γυναίκες µε 4.500, 5.000, 7.000 ή 8.400 ηµέρες ασφάλισης, είτε πριν είτε µετά το 2012, βγαίνουν στα 62 µε µειωµένησύνταξη και στα 67 µε πλήρη. Στη µειωµένη χρειάζονται 100 ηµέρες ασφάλισης κατ’ έτος στην τελευταία πενταετία, δηλαδή από τα 57 έως τα 62, χρειάζονται απαραίτητα 100

ηµέρες ασφάλισης κάθε χρόνο. Αν η πενταετία των 100 ενσήµων συµπληρώνεται στα 63, τότε σε αυτή την ηλικία θα µπορέσουν να υποβάλουν αίτηση. Στις 100 ηµέρες µετρούν και η ανεργία και το διάστηµα ασθενείας. Ανδρες που συµπληρώνουν 10.000 ηµέρες ασφάλισης έως το 2012 (µε εργασία και πλασµατικά έτη αν έχουν 8.800 ηµέρες το 2011 και 8.500 ηµέρες το 2012) βγαίνουν µε µειωµένη σε ηλικίες από 60,11 έως 62 ετών, αρκεί να έχουν την τελευταία πενταετία 100 ηµέρες ασφάλισης ανά έτος. Στην περίπτωση αυτή συµφέρει περισσότερο να αναγνωρίσουν χρόνο ασφάλισης για να φτάσουν στα 10.000 ένσηµα, γιατί παίρνουν πλήρη µε αρχικό όριο 62, 63 ή 63,6 ετών. Γυναίκες που έκλεισαν το 55ο έτος το 2011 και το 2012 παίρνουν µειωµένη µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης από τα 56 και τα 57. Θα πρέπει να έχουν 100 ηµέρες ανά έτος στην πενταετία που προηγείται της αίτησης. Για πλήρη θα πρέπει να είχαν κλείσει το 60ό έτος µέχρι το 2012, ώστε να έχουν θεµελιωµένο δικαίωµα αποχώρησης στα 61 και τα 62. Αν το 55ο έτος ή το 60ό συµπληρωθούν από το 2013 και µετά, τότε παίρνουν µειωµένη µε 15 έτη στα 62 και πλήρη στα 67 µε τα ίδια κατ’ ελάχιστον έτη ασφάλισης.


Από ∆ευτέρα 10/07/2017 σας καλωσορίζουµε στο Φ space club cafe Ο αρµονικός πολυµορφικός χώρος του Φ κινείται συνεχώς,γύρω από το ευ ζην του ανθρώπου. Τώρα παράλληλα µε όλες τις δραστηριότητες και τα δρόµενα που λαµβάνουν χώρα εδώ,µπορείτε να απολαύσετε στον διαµορφωµένο µε µεράκι εξωτερικό µας χώρο,τον καφέ σας,το smoothie σας, καθώς και άλλες δροσιστικές και παράλληλα τονωτικές επιλογές. Για αυτούς που θα θελήσουν να θραφούν µε κάτι φρέσκο και θρεπτικό, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από snack,tapas, ολοκληρωµέ-

νο γεύµα ηµέρας,καθώς και επιδόρπια. 'Ολα ενισχυµένα µε υπερτροφές για δύναµη και θρέψη.Με χαρά να σας δούµε να θρέφεστε µε µικρή τροφή όπως είναι το φαγητό και µεγάλη τροφή όπως είναι η φροντίδα,η επαφή και η αγάπη. Καθηµερινά θα υπάρχει πιάτο ηµέρας είτε για take away είτε για να το απολαύσετε στο χώρο µας! Ωράριο Λειτουργίας ∆ευτέρα έως Κυριακή από τις 12:00 π.µ.-11:00 µ.µ.

Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Οι εκτιµήσεις για το πως θα κινηθούν φέτος οι βάσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ Τι αναµένουν οι ειδικοί, µε δεδοµένες τις βαθµολογίες, ανά επιστηµονικό πεδίο Θα διατηρήσει η Ιατρική Σχολή Αθηνών το εµβληµατικό της όριο, των 19.000 µορίων, και πόσο θα επηρεάσει την πτωτική τάση λόγω χειρότερων βαθµολογιών η φετινή µείωση των θέσεων στις ιατρικές σχολές;

Η Ιατρική είναι φέτος η µόνη που διεκδικεί µε αξιώσεις να ξεπεράσει τον πήχυ των 19.000 µορίων, καθώς ο... άσπονδος φίλος της, η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, θεωρείται ότι θα µείνει πολύ µακριά, εξαιτίας των χειρότερων επιδόσεων στα Μαθηµατικά Προσανατολισµού. Εύλογα οι βάσεις εισαγωγής θα κινηθούν µε αντίθετα πρόσηµα σε σχέση µε πέρυσι και αυτό θα παρατηρηθεί όχι µόνο µεταξύ των σχολών των πέντε διαφορετικών πεδίων αλλά και µεταξύ σχολών του ίδιου επιστηµονικού πεδίου. Ειδικότερα, η ανακοίνωση των βαθµολογιών στα λύκεια της χώρας έκλεισε το πιο µεγάλο κεφάλαιο για τους φετινούς υποψηφίους για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι µετά και την υποβολή του µηχανογραφικού τους δελτίου, µια διαδικασία που ολοκληρώθηκε στα µέσα Ιουλίου, πρέπει να αναµένουν την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα τέλη Αυγούστου. Σύµφωνα µε το υπουργείο, στις εξετάσεις µετείχαν 104.929 υποψήφιοι, εκ των οποίων 85.908 από τα γενικά λύκεια, έναντι 82.895 το 2016, και 19.021 υποψήφιοι από τα ΕΠΑΛ, έναντι 17.803 το 2016. Οι 104.929 υποψήφιοι θα διεκδικήσουν 70.726 θέσεις σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ, χωρίς σε αυτές να περιλαµβάνονται οι θέσεις για τις στρατιωτικές και αστυνοµικές σχολές, καθώς και τις σχολές του εµπορικού ναυτικού. Η ανακοίνωση των στατιστικών στοιχείων για τις επιδόσεις των φετινών υποψηφίων θα επιτρέψει τη σύγκριση µε τις περυσινές επιδόσεις και άρα ευκρινή συµπεράσµατα για την τάση των βάσεων εισαγωγής. Πάντως, από τις έως τώρα πληροφορίες από τη βαθµολό-

4 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

γηση των γραπτών και τις εκτιµήσεις του εκπαιδευτικού-αναλυτή Στράτου Στρατηγάκη, προκύπτουν τα ακόλουθα πρώτα συµπεράσµατα για την τάση των βάσεων ανά επιστηµονικό πεδίο: • 1ο, ανθρωπιστικών, νοµικών και κοινωνικών επιστηµών: Φέτος, ο αριθµός των υποψηφίων είναι αυξηµένος κατά 3.474, ενώ ο βαθµός δυσκολίας των θεµάτων σε Αρχαία και Ιστορία θεωρήθηκε στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι. Ο συνδυασµός των δύο αυτών παραγόντων «δείχνει» διατήρηση των βάσεων εισαγωγής τόσο των υψηλόβαθµων σχολών (νοµικές, ψυχολογίες) όσο και των µεσαίων (φιλολογικά τµήµατα) στα ίδια επίπεδα. Ενδεικτικά, η Νοµική Αθηνών πέρυσι ήταν στα 18.229 µόρια. Στις χαµηλόβαθµες σχολές του πεδίου η τάση θα εξαρτηθεί από το ποσοστό –δεν έχει γίνει γνωστό– των γραπτών κάτω από τη βάση σε Αρχαία και Ιστορία (µαθήµατα υψηλής βαρύτητας). Θα υπάρξουν, δηλαδή, αυξοµειώσεις των χαµηλόβαθµων βάσεων.

• 2ο, θετικών και τεχνολογικών επιστηµών (πολυτεχνεία, φυσικοµαθηµατικές κ.λπ.): Τα θέµατα στα Μαθηµατικά Προσανατολισµού δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τους φετινούς υποψηφίους όπως φάνηκε και από τις επιδόσεις τελικά αρκετών αριστούχων. Συνεκτιµώντας την αύξηση του αριθµού των υποψηφίων σε σχέση µε το 2016 αλλά και τη µείωση του αριθµού των εισακτέων, η τάση των βάσεων θα είναι πτωτική για όλες τις σχολές του πεδίου, χωρίς να αποκλείεται η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ να βρεθεί περί τα 18.500 µόρια (πέρυσι στα 18.628). Βεβαίως, λόγω της µείωσης των γραπτών πάνω από 18, θα καταγραφεί υπερσυγκέντρωση επιδόσεων στις µεσαίες βαθµολογικές κλίµακες. • 3ο, υγείας: Οι µετριότερες σε σχέση µε πέρυσι επιδόσεις στη Βιολογία Προσανατολισµού θα ισορροπήσουν την ανοδική πίεση που προκαλεί η µείωση των θέσεων στις ιατρικές σχολές. Άλλωστε, ετησίως έχει παρατηρηθεί ότι σε τόσο υψηλά επίπεδα

–ενδεικτικά, η Ιατρική Αθηνών πέρυσι είχε βρεθεί στα 19.063– δεν µπορούν να υπάρξουν µεγάλες αυξοµειώσεις. Στα παρα»ατρικά ΤΕΙ οι βαθµολογίες ενισχύουν τις πτωτικές τάσεις, που θα περιορισθούν εξαιτίας της αύξησης του αριθµού των υποψηφίων ανθρωπιστικών σπουδών που θα τα επιλέξουν ενισχύοντας τον ανταγωνισµό. • 4ο, εκπαίδευσης: Η περυσινή πτώση τους κάτω από τα 10.000 µόρια (ενδεικτικά η βάση στο Παιδαγωγικό Ρόδου ήταν 9.887 µόρια) και η φετινή αύξηση του αριθµού των υποψηφίων στα µαθήµατα «κλειδιά» για το πεδίο, και οι καλύτερες επιδόσεις τους, αποτελούν ισχυρά επιχειρήµατα υπέρ της σαφούς ανόδου των βάσεων εισαγωγής. • 5ο, οικονοµίας - διοίκησης: Η αποτυχία στα Μαθηµατικά Κατεύθυνσης αναµένεται να οδηγήσει σε πτώση τις σχολές του πεδίου, ενώ στην πτώση συµβάλλει και η αύξηση του αριθµού όσων εξετάστηκαν στις Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. Πηγή: Καθηµερινή


www.cretavoice.gr

✤ Το 53,6% των Ελλήνων δεν κάνει διακοπές

ούτε για µία εβδοµάδα

Σε επίπεδο Ε.Ε. το αντίστοιχο ποσοστό είναι ένας στους τρεις

Περισσότερο από το ήµισυ του πληθυσµού στην Ελλάδα δεν µπορεί να κάνει διακοπές ούτε για µία εβδοµάδα µέσα στον χρόνο. Αυτό δείχνει σχετική έρευνα της Eurostat για τις οικονοµικές δυνατότητες κατοίκων χωρών της Ευρωπα»κής Ενωσης να πραγµατοποιήσουν έστω και µία εβδοµάδα διακοπές. Την τελευταία 5ετία το ποσοστό των κατοίκων που δεν είναι σε θέση να κάνουν διακοπές µειώθηκε σε όλα τα κράτη-µέλη εκτός της Κύπρου, της ∆ανίας και της Ελλάδας. Με βάση την έρευνα το 53,6% των Ελλήνων το 2016 δεν άντεξε το οικονοµικό βάρος των διακοπών έναντι 51,2% το 2011. Τα υψηλότερα ποσοστά οικονοµικής αδυναµίας για ταξίδια συγκεντρώνονται στη Ρουµανία (66,6%), στην Κροατία (62,8%), στη Βουλγαρία (56,4%) και ακολούθως στην Ελλάδα. Στον αντίποδα τα χαµηλότερα ποσοστά έχουν η ∆ανία, η Φινλανδία και η Αυστρία. Ο µέσος όρος δείχνει ότι ένας στους τρεις κατοίκους στην Ε.Ε. δεν µπορεί να κάνει διακοπές µιας εβδοµάδας. Στο µεταξύ, στο µηνιαίο δελτίο που δηµοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων γίνεται αναφορά στον ∆είκτη Καταναλωτικής

Εµπιστοσύνης του ΟΟΣΑ, ο οποίος µετρά το επίπεδο εµπιστοσύνης των καταναλωτών κάθε χώρας. ∆εδοµένου ότι οι διακοπές είναι άµεσα συνυφασµένες µε την καταναλωτική εµπιστοσύνη, ο εν λόγω δείκτης αποτελεί µια πολύ καλή ένδειξη για την προβλεπόµενη ζήτηση από την κάθε αγορά. Οι δείκτες καταναλωτικής εµπιστοσύνης της Τουρκίας (98,4) και της Ελλάδας (96,7) για τον Ιούνιο είναι οι χαµηλότεροι µεταξύ των χωρών του δείγµατος και οι µοναδικοί κάτω από το 100. Εξάλλου, το Ινστιτούτο επικαλούµενο την Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων παραθέτει στοιχεία που δείχνουν ότι οι επιπλέον προγραµµατισµένες αεροπορικές θέσεις από το εξωτερικό στα κυριότερα περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας για το 3µηνο Αυγούστου - Οκτωβρίου ξεπερνούν το µισό εκατ. σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. Για τον Αύγουστο οι επιπλέον θέσεις φθάνουν στις 201.363 και το 50% της αύξησης προέρχεται από τη Γερµανία και τη Βρετανία. Συνολικά για τον τρέχοντα µήνα οι προγραµµατισµένες αεροπορικές θέσεις φθάνουν σε 3,2 εκατ. Για το σύνολο του έτους οι συνολικές θέσεις θα φθάσουν σε 15,5 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,5%.

Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Χαλαρώνουν τα capital control. Έως 1800 ευρώ τον µήνα η ανάληψη µετρητών Παράλληλα, νέες κατηγορίες πολιτών δικαιούνται να ανοίξουν νέο τραπεζικό λογαριασµό προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, το άνοιγµα λογαριασµού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυµα µέσω της δηµιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιµου λογαριασµού του οποίου είναι δικαιούχοι. - το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, εφόσον δεν τηρείται ήδη άλλος τραπεζικός λογαριασµός, από όσους είναι επαγγελµατίες αγρότες υπό την έννοια του ν. 3874/2010.

Επιπλέον, από εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ναυτιλιακών εταιρειών δύναται από την 1η Σεπτεµβρίου να µεταφέρεται στο εξωτερικό για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») συγκεκριµένο ποσό µετρητών ως ανώτατο όριο, µε την προσκόµιση δικαιολογητικών στην αρµόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν µε απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Περαιτέρω χαλάρωση των capital controls όσον αφορά τόσο στη µηνιαία ανάληψη µετρητών από τα ATM των τραπεζών και στο άνοιγµα καταθετικών λογαριασµών, όσο και για τις επιχειρήσεις, προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την απόφαση: * Από την 1η Σεπτεµβρίου εφέτος, µετρητά που δεν θα έχουν αναληφθεί κάποια ηµέρα ή κάποιες ηµέρες θα µπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του ποσού των 1.800 ευρώ ανά ηµερολογιακό µήνα. ∆ηλαδή, από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία θα επιτρέπεται η ανάληψη από κάθε τραπεζικό λογαριασµό ποσού 1.800 ευρώ, ακόµη και εφάπαξ µέσα σε έναν µήνα. Με τα ισχύοντα έως σήµερα, προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης ποσών έως 840 ευρώ ανά 14 ηµέρες, ήτοι 1.680 ευρώ ανά 28 ηµέρες. * Επιτρέπεται από την 1η Σεπτεµβρίου: - το άνοιγµα λογαριασµού µισθοδοσίας από εργαζόµενο σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασµό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη µισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυµα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαρια-

6 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

σµό ο εργαζόµενος. - το άνοιγµα λογαριασµού από φυσικό πρόσωπο, προκειµένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίµηµα ωρίµανσης από ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή αποζηµίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρεί ήδη λογαριασµό σε πιστωτικό ίδρυµα. - το άνοιγµα ειδικού, χωρίς δικαίωµα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελµατικού τραπεζικού λογαριασµού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των παρ. 13 και 15 του άρθρου 959Α του Κ.Πολ.∆. Από τον λογαριασµό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση µεταφοράς

κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθµ. 41756 οικ/26.5.2017 απόφασης του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (Β΄1884), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εγγύηση προήλθε µε µεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό. - σε εταιρείες που έχουν τη µορφή νοµικού

Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται (πάντα από την 1η Σεπτεµβρίου) η πραγµατοποίηση ανάληψης µετρητών έως του ποσοστού 50% συνολικά, από χρηµατικά ποσά τα οποία, µετά την 1η Σεπτεµβρίου 2017, µεταφέρονται από την αλλοδαπή µε µεταφορά πίστωσης σε υφιστάµενους λογαριασµούς που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα, µε διαδικασία οριζόµενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.


www.cretavoice.gr

✤ Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό,

αλλά µε µικρότερο πορτοφόλι

Η µεγαλύτερη µέση διάρκεια παραµονής καταγράφηκε στην Αίγυπτο στη Βρετανία και στις Η.Π.Α. Σε ύψος-ρεκόρ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τελευταία τετραετία και για το διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου, έφθασαν τα ταξίδια και οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό, σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Στο συγκεκριµένο τρίµηνο, οι Έλληνες έκαναν 237.000 περισσότερα ταξίδια εκτός συνόρων και επιπλέον 1,1 εκατ. διανυκτερεύσεις σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Αναλυτικά, έως και τον Μάρτιο καταγράφηκαν 1,58 εκατ. ταξίδια, από 1,34 εκατ. το 2016, 1,47 εκατ. το 2015 και 1,21 εκατ. το 2014. Η εξερχόµενη κίνηση ήταν αυξηµένη τόσο σε ό,τι αφορά τους µεµονωµένους ταξιδιώτες, όσο και τα οργανωµένα ταξίδια. Τα περισσότερα από αυτά τα ταξίδια έγιναν προς τη Βουλγαρία. Συνολικά, ο αριθµός των ταξιδιών στη γειτονική χώρα έφθασε στα επίπεδα-ρεκόρ των 389.100 επισκέψεων. Επίσης, αυξητικά κινήθηκε µετά την περυσινή πτώση και ο αριθµός των ταξιδιών στην Τουρκία, φθάνοντας τις 121.700 επισκέψεις. Ανοδικά αλλά µε µικρότερο ρυθµό κινήθηκε η εξερχόµενη τουριστική κίνηση προς τη Γερµανία, τη Βρετανία, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Ισπανία και την Κύπρο. Αντιθέτως, µείωση παρουσίασε η κίνηση προς τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Τσεχία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Πολωνία. Οι διανυκτερεύσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό το πρώτο τρίµηνο ξεπέρασαν τα 9,9 εκατ., έναντι 8,8 εκατ. την ίδια περίοδο του 2016. Σχεδόν διπλάσιες ήταν οι διανυκτερεύσεις που πραγµατοποίησαν

οι Ελληνες στη Βρετανία, φθάνοντας το 1,6 εκατ. Αύξηση παρουσίασαν οι διανυκτερεύσεις και στις αγορές της Αυστρίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της Ολλανδίας και της Βουλγαρίας. Στον αντίποδα, µείωση εµφάνισαν οι διανυκτερεύσεις στην Αυστρία, στη Γερµανία, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στην Τσεχία, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία και στην Τουρκία. Η µέση διάρκεια παραµονής των Ελλήνων στο εξωτερικό έφθασε τις 6,3 διανυκτερεύσεις, έναντι 6,6 διανυκτερεύσεων το α΄ τρίµηνο του 2016. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία, η µεγαλύτερη µέση διάρκεια παραµονής καταγράφηκε στην Αίγυπτο (28,6 διανυκτερεύσεις), στη Βρετανία (21,8 διανυκτερεύσεις), στις ΗΠΑ (21,6 διανυκτερεύσεις), στη Ρωσία (19,1 διανυκτερεύσεις), στην Ισπανία (16 διανυκτερεύσεις) και στην Κύπρο (13,6 διανυκτερεύσεις). Αντιθέτως, η µικρότερη διάρκεια καταγράφηκε στη Βουλγαρία (1,6 διανυκτερεύσεις), στην Τουρκία (3 διανυκτερεύσεις) και στην Τσεχία (3,9 διανυκτερεύσεις). Ωστόσο, παρά την αύξηση των επισκέψεων των Ελλήνων σε προορισµούς εκτός συνόρων της χώρας, οι ταξιδιωτικές δαπάνες µειώθηκαν κατά 59,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά, οι Έλληνες ξόδεψαν στο α΄ τρίµηνο 403,1 εκατ. ευρώ, έναντι 462,7 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστηµα του 2016, 436,5 εκατ. ευρώ το 2015 και 415 εκατ. ευρώ το 2014. Την πρώτη θέση στη λίστα µε τις υψηλότερες ταξιδιωτικές δαπάνες διατηρεί η Βρετανία (55,6 εκατ. ευρώ).

Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ποια µέρα προτιµούν οι Έλληνες για να

κάνουν τις ηλεκτρονικές αγορές τους Ποιο είναι το ποσοσστό των αγορών µέσω των διαφηµίσεων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες

✤ Τα ληξιπρόθεσµα των Ελλήνων γράφει o Παναγιώτης Μπατσαρισάκης Οικονοµ. Αναλυτής Επιχειρηµατικός Σύµβουλος Η µεγάλη απορία που υπάρχει από την αρχή της κρίσης είναι γιατί λαµβάνονται τέτοια µέτρα από την Τρόικα και τις εκτελεστικές Ελληνικές Κυβερνήσεις , αφού είναι λογικό και αναπόφευκτο να συµβούν συγκεκριµένα πράγµατα. Μπορεί να µειώνουν την συνταξιοδοτική και µισθοδοτική δαπάνη , αλλά µε την απλή λογική των συγκοινωνούντων δοχείων , ότι µειώνεται αυτόµατα λείπει από την αγορά, προκαλώντας αλυσιδωτές συνέπειες γνωστές όπως κλείσιµο καταστηµάτων , φτώχεια , πείνα και άλλα πολλά δεινά , κυρίως σε πολίτες της µεσαίας τάξης. Αποτέλεσµα είναι όλα αυτά που κόβονται , τα περισσότερα τουλάχιστον να µην πληρώνονται από αδυναµία, κυρίως , και να συσσωρεύονται σε ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο που ξεπερνούν σήµερα τα 95 δισεκατοµµύρια. Για να µαζέψουν ό,τι µπορούν από τις πενιχρές καταθέσεις των πολιτών νοµοθετήθηκε η κατ΄ αρχήν ηλεκτρονική κατάσχεση των λογαριασµών των οφειλετών. Τον Μάιο έγιναν πάνω από 25.000 χιλιάδες κατασχέσεις σε 930.000 οφειλέτες σε σύνολο οφειλετών ιδιωτών και επιχειρήσεων 1.620.000 και εισπράχθηκαν 17.000.000 ανά ηµέρα , αλλά παρόλα αυτά το υπόλοιπο του χρέους ανήλθε στα 95.186 δισεκατοµµύρια µε 3.882.000 Έλληνες να είναι οφειλέτες. Αυτό το πρόβληµα έχει και άλλες παραµέτρους αλλά αντιµετωπίζεται µε παράλογα αναγκαστικά µέτρα που στην

8 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ουσία το τροφοδοτούν να διογκώνεται. Οι άλλες παράµετροι είναι η δηµιουργία κακής ψυχολογίας στους πολίτες που τους οδηγεί σε άρνηση ακόµη και υποβολής φορολογικής δήλωσης αφού θεωρούν ότι όλα είναι τελειωµένα γι αυτούς ετεροχρονίζοντας το φορολογικό πρόβληµά τους σε άλλους χρόνους µε την ελπίδα καλύτερης ρύθµισης και ας επιβαρυνθούν το πρόστιµο έως € 500 που θεσµοθετήθηκε πρόσφατα. Η φοροδιαφυγή αυξάνεται δραµατικά γιατί το 60 % περίπου των εισπράξεων είναι φόροι – εισφορές κ.λ.π. ∆εν φτάνουν τα παραπάνω υπάρχουν και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία. Τα χρέη του ΕΦΚΑ έχουν φτάσει τα 22.500 δισεκατοµµύρια και οι εισφορές στην ουσία αυξάνονται , αλλά η εισπραξιµότητα είναι κάτω από 50 % . Ένας συνεχιζόµενος φαύλος κύκλος , σε ένα κράτος που µοιάζει να κυνηγάει….. την ουρά του, χωρίς καµία µεταρρύθµιση . Το χρέος των Ελλήνων προς τις Τράπεζες ξεπερνά τα 110 δις µε αποτέλεσµα συνολικά το Ιδιωτικό χρέος να φτάνει τα 228 δις , ενώ το ∆ηµόσιο περίπου τα 328 δις. Τα νούµερα προκαλούν ίλιγγο αλλά δεν είναι µόνο στην Ελλάδα αυτό το φαινόµενο. Είναι Παγκόσµιο πρόβληµα. Στα 215 τρις δολλάρια ανέρχεται το παγκόσµιο χρέος ή στο 325 % του Παγκόσµιου ΑΕΠ , σύµφωνα µε το διεθνές χρηµατοπιστωτικό ινστιτούτο. Η Ελλάδα που είναι µια µικρή κουκίδα σε όλο αυτό το γιγάντιο παγκόσµιο οικονοµικό πάζλ , καλείται να πειραµατισθεί την χαλιναγώγηση του παγκόσµιου προβλήµατος καθιστώντας το 95% του πληθυσµού ληξιπρόθεσµους µε όλες τις γνωστές συνέπειες και οι Κυβερνήσεις να είναι απλοί διαχειριστές χωρίς καµία αντίρρηση, θυµίζοντας οικονοµική κατοχή , ούτε καν επιτροπεία.

Οι άνθρωποι που κάνουν αγορές µέσω του ∆ιαδικτύου φαίνεται ότι προτιµούν τις καθηµερινές από ότι τα Σαββατοκύριακα, ακόµη και στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µια συγκεντρωτικής ανάλυσης που διεξήγαγε η εταιρεία RTB House, η οποία παρέχει λύσεις retargeting σε τουλάχιστον 40 χώρες. Συγκεκριµένα, τα µεγαλύτερα ποσοστά καταγράφονται την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ το αποκορύφωµα των πωλήσεων παρατηρήθηκε µεταξύ 14:00-16:00 και 20:0023:00. Σύµφωνα µε τα συνολικά στοιχεία από διάφορες αγορές σε Ευρώπη, Λατινική Αµερική, Ασία και Ειρηνικό, Μέση Ανατολή και Αφρική, τα ποσοστά µετατροπής (όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε µια διαφήµιση και προβαίνουν στη συνέχεια στην αγορά του προ»όντος) αυξήθηκαν ιδιαίτερα την Τρίτη, όπου σηµειώθηκαν κατά 37% περισσότερα κλικ και 43% αύξηση στα ποσοστά µετατροπής. Το Σάββατο φαίνεται να είναι η χειρότερη ηµέρα για το ηλεκτρονικό εµπόριο, όπου οι αποφάσεις για αγορές -µε βάση τα κλικµειώνονται σηµαντικά σε µόλις 11% των συνολικών εβδοµαδιαίων αποτελεσµάτων. Στο ίδιο περίπου µήκος κύµατος κυµαίνονται και οι αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων, αφού και στη χώρα µας οι χρήστες ολοκληρώνουν µια αγορά περισσότερο την Τρίτη, µε 30% µεγαλύτερα ποσοστά µετατροπής και

31% µεγαλύτερο αριθµό σε κλικ σε σχέση µε το Σάββατο. Παράλληλα, η µεγαλύτερη δραστηριότητα παρατηρήθηκε µεταξύ 21:00 και 23:00. Η µελέτη βασίζεται σε δεδοµένα που συλλέχθηκαν από περισσότερες από 1.000 εκστρατείες που διεξήχθησαν µε βάση το µοντέλο της RTB House, µια διαδικτυακή τεχνολογία διαφήµισης που επιτρέπει την αγορά και την πώληση µοναδικών προβολών διαφήµισης σε πραγµατικό χρόνο. Τα δεδοµένα προέρχονταν από εξατοµικευµένα εργαλεία retargeting που αναπτύχθηκαν από την RTB House.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Από τις

20 Αυγούστου ξεκινά η κυνηγετική περίοδος Οι όροι, οι προZποθέσεις και το κόστος για την χορήγησή της

Υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάµελλο, οι υπουργικές αποφάσεις που είναι απαραίτητες για την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου. Σύµφωνα µε τον δασικό κώδικα, το κυνηγετικό έτος ξεκινά κάθε χρόνο την 1η Αυγούστου, όταν και οι κυνηγοί δύνανται να εκδώσουν τις άδειες θήρας, ενώ η κυνηγετική περίοδος ξεκινά στις 20 Αυγούστου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ, αντιλαµβανόµενο τις συνέπειες της αύξησης του πληθυσµού του αγριόχοιρου σε κάποιες περιοχές της χώρας, η οποία έχει επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα στο φυτικό κεφάλαιο των αγροτών, αλλά και σοβαρά ατυχήµατα µε διερχόµενα από επαρχιακούς δρόµους οχήµατα, αποφάσισε την άσκηση µιας πολιτικής

για την κάρπωση του είδους, που καθορίζεται ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες. Πιο συγκεκριµένα, στη φετινή ρυθµιστική για τη θήρα: • διατηρείται η δυνατότητα κάρπωσης του αγριόχοιρου στις περιοχές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας στον αριθµό των 10 θηρευόµενων ατόµων ανά οµάδα κυνηγών του είδους και εξόρµηση, • αυξάνεται στη ∆υτική Μακεδονία και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων η δυνατότητα κάρπωσης του είδους από τον αριθµό των 6 θηρευόµενων ατόµων στον αριθµό των 10 • δίνεται η δυνατότητα για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας να εισηγείται η οικεία ∆ασική αρχή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την αύξηση της κάρπωσης, εφόσον επιβάλλεται από τα τοπικά προβλήµα-

τα, και να εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού • κατά τα άλλα στην υπόλοιπη χώρα παραµένει η κάρπωση στα 6 άτοµα, ενώ η διάρκεια τη θήρας του είδους παρατείνεται µόνο για φέτος για µια ηµέρα, την 21 Ιανουαρίου 2018, ώστε να µη χαθεί για τους κυνηγούς η παραδοσιακή κυνηγετική ηµέρα της Κυριακής. Επίσης, για την προστασία των κατασκηνωτών και ιδιαίτερα των παιδιών, καθορίζεται για πρώτη φορά εφέτος απαγόρευση θήρας έως τα 250 µέτρα από την εξωτερική περίφραξη των κατασκηνώσεων, εφόσον αυτές είναι σε λειτουργία. Κατά τα λοιπά, η φετινή ρυθµιστική απόφαση της θήρας παραµένει ως είχε και κατά την περσινή χρονιά. Στα ίδια επίπεδα είναι και τα καθοριζόµενα τέλη των κυνηγών προς το Πράσινο Ταµείο, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία ανάλογα µε τη χωρική εµβέλεια της άδειας θήρας καθορίζονται στα: • 10 Euro για την τοπική άδεια (χωρικά όρια Νοµού) • 30 Euro για την περιφερειακή άδεια (χωρικά όρια Κυνηγετικής Οµοσπονδίας) και • 60 Euro για τη γενική άδεια θήρας (όλη η χώρα). Ίδιες παραµένουν και οι εισφορές των κυνηγών προς τις αναγνωρισµένες και συνεργαζόµενες µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας Κυνηγετικές Οργανώσεις, οι οποίες καθορίζονται στα 60 Euro ανά κυνηγό. Από το ποσό αυτό: • 5 Euro κατανέµονται στις Κυνηγετικές Οµοσπονδίες • 14,9 Euro κατανέµονται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους • 40,1 Euro κατανέµονται στην Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδας η οποία έχει και την υποχρέωση της λειτουργίας της Οµοσπονδιακής Θηροφυλακής. Υπενθυµίζεται ότι οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Οµοσπονδίες είναι υποχρεωµένες να δαπανούν ποσό µεγαλύτερο του 50% από τις παραπάνω εισφορές και τέλη σε φιλοθηραµατικές δράσεις, ενώ για την Κυνηγετική Συνοµοσπονδία αυτή η υποχρέωση ανέρχεται στο 95%. Οι κυνηγοί που επιθυµούν να εκδίδουν άδεια θήρας απευθείας από τη ∆ασική Αρχή επιβαρύνονται µε τα τέλη που καθορίζονται µε την πιο πάνω ΚΥΑ καθώς και µε το 90% των εισφορών που πληρώνουν οι κυνηγοί των αναγνωρισµένων κυνηγετικών οργανώσεων. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό κατανέµεται στο Πράσινο Ταµείο. Υπενθυµίζεται ότι µε βάση την ΥΑ 143570/2614/21.10.2016 αυτοί οι κυνηγοί έχουν πια τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαµβάνουν και µαζικά την έκδοση άδειας θήρας από τη ∆ασική Αρχή µέσω ατοµικού πληρεξούσιου δικηγόρου και όχι µόνο µεµονωµένα όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

3

Πρόγραµµα πρόσληψης ανέργων στον κλάδο υγείας: Αφορά 1.135 ωφελούµενους και ήδη η σχετική προκήρυξη βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για συνέχεια του περσινού αντίστοιχου προγράµµατος µε την έννοια ότι τότε δεν καλύφθηκαν οι παραπάνω θέσης και ουσιαστικά προκηρύσσονται ξανά. Πρόγραµµα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) για νέους ηλικίας 18-24 ετών (β’ φάση εργασιακής εµπειρίας): Ίδιο πρόγραµµα µε το προγηούµενο µόνο που διαφοροποιείται ως προς την ηλικία και ως προς την έναρξη που οριοθετείται για τις 15 Αυγούστου. Στόχος είναι να προκύψουν έως 2.500 ωφελούµενοι. Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εµπορίου: Είναι ένα από τα προγράµµατα που «επέβαλλε» ο µηχανισµός διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας. Στόχος να τεθεί εν ισχύ έως την 1η Σεπτεµβρίου και να αποφέρουν έως 4.000 ωφελούµενους. Συµβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25–29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών: Είναι το δεύτερο από τα προγράµµατα που προέκυψαν µέσω του µηχανισµού διάγνωσης. Αναµένεται να ξεκινήσει το αργότερο µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου και στόχος είναι να προκύψουν έως 1.000 ωφελούµενοι. Υποστήριξη της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων οµάδων: Το πρόγραµµα έχει αποφασιστεί να ξεκινήσει µέχρι τις 20 Σεπτεµβρίου και θα αφορά έως 1.000 ωφελούµενους. Πρόγραµµα υποστήριξης επιχειρηµατικών σχεδίων ανέργων νέων ηλικίας 18 – 29 ετών: Πρόκειται για πρόγραµµα «παλιάς κοπής» µε αφετηρία την 30η Σεπτεµβρίου και στόχο να αποφέρει έως 800 ωφελούµενους. Πρόγραµµα επιχειρηµατικότητας νέων ηλικίας 18–29 ετών: Επίσης η έναρξή του οριοθετείται έως τα τέλη Σεπτεµβρίου και στοχεύει στο να αποφέρει έως 1.700 ωφελούµενους.

4

✤ ΟΑΕ∆: ∆είτε όλα τα προγράµµατα

για ανέργους έως το τέλος του 2017 Συνολικά οι 17 προκηρύξεις που «τρέχουν» ή θα ισχύσουν το ερχόµενο διάστηµα, αφορούν σε 46.638 θέσεις εργασίας

Συνολικά 17 προγράµµατα του ΟΑΕ∆ που αντιστοιχούν σε 46.638 θέσεις απασχόλησης θα "τρέξουν "µέχρι το τέλος του έτους. Πιο αναλυτικά, τα προγράµµατα απασχόλησης είναι τα παρακάτω: Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού και άλλων ∆ηµοσίων Φορέων για την απασχόληση ηλικίας ανέργων 55 – 67 ετών: Αφετηρία του προγράµµατος έχει οριστεί το τέλος του τρέχοντος µήνα, το αργότερο. Στόχος είναι να προκύψουν έως 10.000 ωφελούµενοι οι οποίοι θα καλύψουν θέσεις εργασίας στους δήµους και στις περιφέρειες όλης της χώρας. Θα µπορούν όσοι επιλε-

1

γούν να εργαστούν στις θέσεις που θα προκύψουν για ένα έτος, µε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα, µε περιθώριο ανανέωσης για άλλο ένα έτος. Πρόγραµµα για νέες θέσεις εργασίας (ΝΘΕ) σε νέους 25–29 ετών: Τίθεται ίδιο όριο αφετηρίας, δηλαδή τα τέλη του τρέχοντος µήνα και στόχος είναι η δηµιουργία έως 1.295 θέσεις εργασίας. Προ¼πόθεση για συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι η ολοκλήρωση της φάσης κατάρτισης. Όσοι επιλεχθούν θα µπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα για χρονικό διάστηµα έξι µηνών µε αποδοχές έως 600 ευρώ το µήνα.

2

5

6

7 8 9

10 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

10

Πρόγραµµα επανένταξης µακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας) σε 34 ∆ήµους, θύλακες υψηλής ανεργίας: Πρόκειται για τη β’ φάση της Κοινωφελούς Εργασίας και έχει προγραµµατιστεί να ξεκινήσει έως τις 30 Σεπτεµβρίου µε 6.317 ωφελούµενους. Πρόγραµµα επανένταξης µακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (νέα γενιά κοινωφελούς εργασίας) σε εγγειοβελτιωτικά έργα: Απόλυτα στοχευµένο στους ανέργους που βρίσκονται χωρίς δουλειά άνω των 12 µηνών και µπορούν να εργαστούν στα εγγειοβελτιωτικά έργα. Ξεκινάει έως την 1η Οκτωβρίου και στοχεύει σε 471 ωφελούµενους. Απόκτηση εργασιακής εµπειρίας στο αντικείµενο του digital marketing για ανέργους σε µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισµού–έναρξη προγράµµατος 1η Οκτωβρίου 2017: Άλλο ένα πρόγραµµα που προέκυψε µέσω του µηχανισµού διάγνωσης και στοχεύει στο να προσφέρει άλλες 2.500 θέσεις απασχόλησης. Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και καταπολέµηση της ανεργίας στον κλάδο των υποδοµών και των µεταφορών: Ξεκινάει επίσης έως την 1η Οκτωβρίου µε στόχο 3.500 ωφελούµενους και αποτελεί και αυτό απόρροια του µηχανισµού διάγνωσης. ∆ράσεις ολοκληρωµένης παρέµβασης για νέους έως 24 ετών: Ενεργοποιείται εντός του τρέχοντος έτους και στοχεύει σε 9.500 ωφελούµενους που έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη κατάρτιση. Κέντρα στήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας: Το πρόγραµµα αναµένεται να τεθεί εν ισχύ µέχρι τις 31 Οκτωβρίου και στοχεύει σε 420 ωφελούµενους. Πιλοτικό πρόγραµµα για νέους 18 – 24 ετών σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Έναρξη έως 15 Σεπτεµβρίου µε στόχο 325 ωφελούµενους. Πιλοτικό πρόγραµµα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για νέους 25 - 29 ετών. Ξεκινάει επίσης έως τις 15 Σεπτεµβρίου και στοχεύει σε 175 ωφελούµενους.

11

12

13 14 15 16 17


www.cretavoice.gr

✤ Ποια προCόντα και υπηρεσίες πληρώνουν

οι Έλληνες ακριβότερα από όλους τους Ευρωπαίους

Στην κορυφή της λίστας οι τηλεφωνικές και ταχυδροµικές υπηρεσίες, καθώς και ο κλάδος των τροφίµων

Ακριβότερα από όλους τους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τις τηλεφωνικές και ταχυδροµικές υπηρεσίες, µε τα επίπεδα τιµών µάλιστα να βρίσκονται σχεδόν 40% πάνω από τον µέσο όρο στην Ευρωπα»κή Ένωση των «28». Βαρύς, όµως, είναι ο λογαριασµός για τους Έλληνες καταναλωτές και για τα τρόφιµα, καθώς οι τιµές τους βρίσκονται σε επίπεδα επίσης πάνω από τον µέσο κοινοτικό όρο, κατά 4%. Η αίσθηση της ακρίβειας είναι ακόµη µεγαλύτερη δεδοµένου ότι την ίδια ώρα, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Eurostat, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα διαµορφώθηκε το 2016 µόλις στο 67% του µέσου κοινοτικού όρου. Ειδικότερα σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το επίπεδο τιµών σε βασικές κατηγορίες προ»όντων και υπηρεσιών, η κατάσταση για την Ελλάδα το 2016 είχε ως εξής: • Τρόφιµα: 4% πάνω από τον µέσο όρο. Ακριβότερη χώρα είναι η ∆ανία (46% πάνω από τον µέσο όρο) και φθηνότερη η Πολωνία. Τα τρόφιµα στη Γερµανία είναι ακριβότερα από τον µέσο κοινοτικό όρο µόλις κατά 6,5%, αν και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα ήταν το 2016 23% πάνω από τον µέσο κοινοτικό όρο. Φθηνότερες από την Ελλάδα και σίγουρα κάτω από τον µέσο κοινοτικό όρο είναι οι τιµές των τροφίµων σε άλλες χώρες του ευρωπα»κού Νότου, όπως είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία. • Τηλεφωνικές και ταχυδροµικές υπηρεσίες: Πολύ ακριβά πληρώνουµε τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ακριβότερα µάλιστα από όλους τους Ευρωπαίους. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αφορούν το 2016, πριν δηλαδή επιβληθεί το τέλος 5% σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Internet (ισχύει από 1/1/2017). Οι χρεώσεις στην Ελλάδα είναι ακριβότερες ακόµη και από αυτές που ισχύουν στην Ελβετία (39,2% πάνω από τον µέσο κοινοτικό όρο στην Ελλάδα έναντι 35% στην Ελβετία, χώρα για την οποία η Eurostat παρέχει στοιχεία, αν και δεν ανή-

κει στην Ε.Ε.). Πολύ ακριβά σε σύγκριση µε άλλες χώρες πληρώνουµε στην Ελλάδα αλκοολούχα ποτά και προ»όντα καπνού, κάτι που σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τις διαδοχικές αυξήσεις, τα τελευταία χρόνια, των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Στην Ελλάδα τα προ»όντα αυτά ήταν το 2016 φθηνότερα κατά 8,8% από τον µέσο ευρωπα»κό όρο, όµως σε χώρες όπως η Αυστρία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Λουξεµβούργο ήταν αρκετά φθηνότερα. Τα είδη ένδυσης - υπόδησης στην Ελλάδα, η οποία πλέον διαθέτει µικρή εγχώρια παραγωγή, είναι µόλις 1% φθηνότερα από τον µέσο κοινοτικό όρο. Οι χαµηλότερες τιµές (στο 79% του µέσου κοινοτικού όρου συναντώνται στη Βουλγαρία), ενώ στην Ισπανία και την Πορτογαλία οι τιµές βρίσκονται σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά της Ελλάδας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην κατηγορία των επίπλων, όπου οι τιµές στην Ελλάδα βρίσκονται στο 97% του µέσου κοινοτικού όρου, επίσης λίγο πάνω από τα επίπεδα της Ελβετίας (96,7% του µέσου κοινοτικού όρου). Τα έπιπλα είναι φθηνότερα από την Ελλάδα και σε άλλες πολύ πιο πλούσιες χώρες της Ε.Ε., όπως είναι η Γερµανία (στο 94,8% του µέσου κοινοτικού όρου) ή η Γαλλία (στο 94,2% του µέσου κοινοτικού όρου). Οι επιβατικές µεταφορές είναι επίσης ιδιαιτέρως ακριβές, κάτι που αντιλαµβάνεται εύκολα κάποιος στην Ελλάδα ειδικά σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά και ακτοπλο»κά εισιτήρια. Το επίπεδο τιµών στην Ελλάδα βρίσκεται γι’ αυτή την κατηγορία υπηρεσιών στο 82,2% του µέσου κοινοτικού όρου, όταν σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και το...Λουξεµβούργο είναι πολύ χαµηλότερο. Σχετικά φθηνό –αν και τα ελληνικά νοικοκυριά κάθε άλλο παρά το βιώνουν έτσι– είναι το κόστος στέγασης, καθώς βρίσκεται στο 69,5% του µέσου ευρωπα»κού όρου.

Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου: Νέο χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων Εντός των προσεχών πέντε ετών, όλα τα κτίρια της χώρας θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτήν την ηλεκτρονική πλατφόρµα

Σε τουλάχιστον 500 ευρώ αναµένεται να ανέλθει ο «λογαριασµός» από τη θέσπιση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, που εισάγει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος µε τίτλο «Μηχανισµοί και µέσα ελέγχου της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος». Σύµφωνα µε εκτιµήσεις µηχανικών, αυτό αναµένεται ότι θα είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου στην Ελλάδα,

εφόσον ασφαλώς το εν λόγω ακίνητο είναι καθόλα νόµιµο και δεν φέρει καµία πολεοδοµική παράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναµένεται να είναι αισθητά µεγαλύτερο. Υπενθυµίζεται ότι, µε βάση τις σχετικές διατάξεις, εντός των προσεχών πέντε ετών, όλα τα κτίρια της χώρας θα πρέπει να εγγραφούν σε αυτήν την ηλεκτρονική πλατφόρµα, ενώ ορίζεται ότι θα γίνεται και

επανέλεγχος ανά πενταετία. Η ταυτότητα κτιρίου θα είναι ένας «φάκελος» όπου θα περιλαµβάνεται σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε κτίριο της χώρας. Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συγκεντρώσουν την οικοδοµική άδεια του κτιρίου και τα σχέδια αυτής, θεωρηµένα από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τµηµάτων αυτού,

το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον υπάρχει, δηλώσεις υπαγωγής σε νόµους αναστολής επιβολής κυρώσεων, τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγµατική κατάσταση, το δελτίο δοµικής τρωτότητας και τη µελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων), τον πίνακα χιλιοστών και τη µελέτη κατανοµής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, και τέλος το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο εκδίδεται από τον ελέγχοντα µηχανικό. Επί της ουσίας, ζητείται από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να συγκεντρώσουν και να εκδώσουν µεγάλο µέρος των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που µέχρι σήµερα χρειάζονταν µόνον όσοι προχωρούσαν σε πωλήσεις ακινήτων. Σηµειωτέον ότι µε το ίδιο νοµοσχέδιο εισάγεται η υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης περί µη ύπαρξης πολεοδοµικών παραβάσεων και για κάθε ακίνητο που µισθώνεται στην επικράτεια. Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙ∆Α, η ταυτότητα κτιρίου βρίσκεται σε αντίθεση µε την κυβερνητική βούληση για ανάκαµψη της οικονοµίας, µείωση της γραφειοκρατίας και ενθάρρυνση των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων. Σπεύδει µάλιστα να υπενθυµίσει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων ήδη υποβάλλονται σε πληθώρα διαδικασιών καταχώρισης των ακινήτων τους, µε πληρωµή των αντίστοιχων τελών ή αµοιβών.

✤ Ποια είναι τα δικαιώµατα των καταναλωτών στις επιχειρήσεις εστίασης Η ΕΚΠΟΙΖΩ µας υπενθυµίζει τα …αυτονόητα, τα οποία συχνά τα ξεχνάµε Τα βασικά δικαιώµατα των καταναλωτών για την εξυπηρέτησή τους από τις επιχειρήσεις εστίασης (ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ -µπαρ κτλ) υπενθυµίζει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής µε αφορµή την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τα εξής: Τιµοκατάλογος - Ζητάτε τον τιµοκατάλογο του καταστήµατος. Είναι υποχρεωµένοι να έχουν έναν ανά δύο τραπέζια και να τον διαθέτουν σε κάθε

12 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

πελάτη πριν από την παραγγελία. - Οι τιµοκατάλογοι πρέπει να είναι γραµµένοι υποχρεωτικά στα Ελληνικά και προαιρετικά σε κάποια άλλη γλώσσα. - Ένας κατάλογος πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναρτηµένος στην είσοδο του καταστήµατος. - Πρέπει πάντα να αναγράφονται οι τελικές τιµές, καθώς την ένδειξη: «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιµολόγιο). - Εάν διαθέτουν κατεψυγµένα ψάρια, κρέα-

τα ή λαχανικά, πρέπει να αναγράφονται στον κατάλογο µε την ένδειξη «κατεψυγµένο» καθώς και «προµαγειρεµένο» ή «προτηγανισµένο» για φαγητό. - Στις σαλάτες πρέπει να αναγράφεται η ονοµασία όπως την ορίζει το κατάστηµα και τα βασικά συστατικά που τη συνθέτουν. - Πρέπει να αναγράφεται το είδος των ελαίων που χρησιµοποιείται σε ωµή µορφή στα φαγητά. - ∆εν επιτρέπεται η χρέωση του "κουβέρ" (π.χ. σέρβις). - Πρέπει να διατίθεται τρόπος ηλεκτρονικής

πληρωµής. Προσοχή! Ζητάτε πάντα απόδειξη και ελέγχετε τα είδη που παραγγείλατε ∆ελτίο Παραπόνων Τα καταστήµατα µαζικής εστίασης υποχρεούνται να τηρούν «∆ελτίο Παραπόνων» σε ειδική θήκη, σε εµφανές σηµείο στην έξοδο του καταστήµατος εις τριπλούν, ώστε να συµπληρώνεται από τον καταναλωτή εφόσον έχει παράπονο και να αποστέλλεται στο αρµόδιο Τµήµα Εµπορίου κάθε Περιφέρειας.


www.cretavoice.gr

✤ Αυτοί είναι οι πέντε πιο δηµοφιλείς

τρόποι φοροδιαφυγής

Σε ποιες µεθόδους καταφεύγουν οι Έλληνες για να αποκρύψουν τα πραγµατικά τους εισοδήµατα Πέντε τρόπους έχουν καταγράψει στο υπουργείο Οικονοµικών αναφορικά µε την πιο συνηθισµένη και απλή φοροδιαφυγή στην αγορά, αυτή της µη έκδοσης αποδείξεων. Σε µια εποχή που η αγορά προσπαθεί να προσαρµοστεί στο σοκ της κατακόρυφης αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και όλων των φόρων, η µη έκδοση απόδειξης γίνεται από πολλούς ο καθηµερινός τρόπος απόκρυψης των πραγµατικών εσόδων τους. Για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα η κυβέρνησης έχει ποντάρει πολλά στην επέκταση των συσκευών ηλεκτρονικής χρέωσης, τα γνωστά POS, σε όλο το φάσµα της λιανικής πώλησης προ»όντων και παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα περίπου 80 επαγγέλµατα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγκαταστήσει συσκευή POS το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου. Ωστόσο, ακόµη και η εγκατάσταση POS και η καταγραφή των συναλλαγών µέσω του τραπεζικού συστήµατος δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη ότι εκδίδεται και η απόδειξη. Ειδικότερα, οι αρµόδιοι ελεγκτές του υπουργείου Οικονοµικών έχουν εντοπίσει τα εξής: - µη έκδοση απόδειξης ακόµη και σε περιπτώσεις που ο πελάτης πληρώνει µε πλαστικό χρήµα. Αυτό συναντάται κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της ένδυσης καθώς οι επαγγελµατίες θεωρούν ότι δεν υπάρχει ακόµη αξιόπιστος µηχανισµός διασταύρωσης των εισπράξεων µε πλαστικό χρήµα και των αποδείξεων που εκδίδονται από την ταµειακή µηχανή. Ουσιαστικά ο µόνος τρόπος που υπάρχει σήµερα είναι φυσικός έλεγ-

χων των σχετικών κινήσεων από ελεγκτές του ΥΠΟΙΚ µε επίσκεψη στην επαγγελµατική εγκατάσταση - χρησιµοποίηση POS το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τραπεζικό λογαριασµό του εξωτερικού. Όσοι ακολουθούν αυτήν την πρακτική ουσιαστικά διαθέτουν ένα "ελληνικό" και ένα "ξένο" POS και για τις εισπράξεις που κάνουν µέσω του δεύτερου δεν εκδίδουν αποδείξεις αφού δεν υπάρχει τρόπος να ληφθούν τα στοιχεία των χρεώσεων από την ελληνική φορολογική διοίκηση. Να σηµειωθεί ότι ακόµη και η κατοχή και χρήση ξένου POS είναι παράνοµη λόγω της νοµοθεσίας για τους κεφαλαιακούς ελέγχους - η χρήση ειδικού λογισµικού - φάντασµα το οποίο στο τέλος της ηµέρας επιτρέπει στον επαγγελµατία να προχωρήσει στη µερική ή και ολική διαγραφή αποδείξεων που έχουν εκδοθεί. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά επιλέγει το ποσό των εσόδων που θα εµφανίσει στην εφορία βάζοντας στην τσέπη τον ΦΠΑ που έχει εισπράξει από τις πωλήσεις - έκδοση αποδείξεων από ταµειακές µηχανές οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί στο υπουργείο Οικονοµικών. Πρόκειται για φαινόµενο το οποίο έχει καταπολεµηθεί σηµαντικά αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Ουσιαστικά ο πελάτης µένει µε την εντύπωση ότι έχει εκδοθεί κανονικά απόδειξη αλλά αυτή δεν έχει κανένα φορολογικό αντίκρισµα διότι έχει εκδοθεί από ταµειακή µηχανή που δεν υφίσταται για το ΥΠΟΙΚ - το κλείσιµο των βιβλίων και η συνέχιση της εργασίας αποκλειστικά µε εισπράξεις σε µετρητά. Πρόκειται για πρακτική που κάνει θραύση τα τελευταία χρόνια και στην οποία καταφεύγουν κυρίως όσοι παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον όπως για παράδειγµα ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κοµµώτριες κα Ουσιαστικά πρόκειται για επαγγελµατίες που εργάζονται στην γκρίζα οικονοµία προκειµένου να αποφύγουν την πληρωµή εισφορών και φόρων.

Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Στον γιατρό µε e-ραντεβού τέσσερις στους δέκα ασθενείς Στόχος είναι µελλοντικά όλα τα ραντεβού για τις παροχές υγείας να κλείνονται ανέξοδα για τους ασφαλισµένους Στη δωρεάν λύση του προγραµµατισµού ραντεβού µέσω των µονάδων Υγείας, αλλά και της ηλεκτρονικής πλατφόρµας e-ραντεβού, στρέφονται όλο και περισσότεροι πολίτες για τις επισκέψεις τους στο ΠΕ∆Υ. Τέσσερις στους δέκα πολίτες που επισκέφθηκαν προγραµµατισµένα το πρώτο εξάµηνο του 2017 µονάδες ΠΕ∆Υ, έκλεισαν τα ραντεβού τους δωρεάν κυρίως µέσω των γραµµατειών των µονάδων, αλλά και µε τη χρήση του νέου συστήµατος ηλεκτρονικών ραντεβού, που λειτουργεί από τον περασµένο ∆εκέµβριο η Η∆ΙΚΑ (Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης), «γυρνώντας» την πλάτη στους πενταψήφιους τηλεφωνικούς αριθµούς. Το επόµενο διάστηµα το υπουργείο Υγείας ξεκινάει «καµπάνια» ενηµέρωσης για το eραντεβού, µε την ανάρτηση του σχετικού συνδέσµου σε ιστοσελίδες υπουργείων και άλλων δηµόσιων φορέων. (Σηµειώνεται ότι έως την προηγούµενη Τετάρτη, banner για το e-ραντεβού υπάρχει µόνο στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας, της Η∆ΙΚΑ και της πρώτης ΥΠΕ.) Παράλληλα συνεχίζονται και οι «εσωτερικές διαπραγµατεύσεις» µεταξύ υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών για την ενεργοποίηση των ΚΕΠ στο κλείσιµο ραντεβού για τους πολίτες µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Στόχος είναι να λάβει το e-ραντεβού µεγαλύτερο κοµµάτι από την «πίτα». Η λειτουργία της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών ραντεβού για τις µονάδες του ΠΕ∆Υ ξεκίνησε «δειλά» στις αρχές του περασµένου ∆εκεµβρίου. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://rdv.ehealthnet.gr και µε την εισαγωγή των ίδιων κωδικών του

14 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

taxisnet, να «κλείνουν» δωρεάν το ραντεβού τους. Από τις 7/12/2016 έως και το τέλος Ιουνίου προγραµµατίστηκαν µε τον τρόπο αυτό 106.700 ραντεβού στις µονάδες υγείας ΠΕ∆Υ, µε το υπουργείο Υγείας να υπολογίζει ότι ο αριθµός αυτός θα ξεπεράσει τις 300.000 στο τέλος του έτους. Τις πρώτες εβδοµάδες λειτουργίας του νέου συστήµατος κλείνονταν ηλεκτρονικά τις ηµέρες αιχµής –Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη– κατά µέσον όρο 300 ραντεβού την ηµέρα, αριθµός που έχει αυξηθεί πλέον σε περίπου 1.000. Μέσω των γραµµατειών των µονάδων Υγείας ΠΕ∆Υ και χωρίς οικονοµική επιβάρυνση προγραµµατίστηκαν, το διάστηµα από 7/12/2016 έως το τέλος Ιουνίου 2017, 1.419.419 ραντεβού από τα συνολικά 3.584.143 που καταγράφηκαν στο σύστηµα. Αν και ο κύριος όγκος των ραντεβού κλείνεται ακόµα τηλεφωνικά (2.058.037 ραντεβού µέσω των τεσσάρων πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθµών µε χρέωση των πολιτών που καλούν), το πρώτο εξάµηνο του 2017 καταγράφηκε αύξηση σε σχέση µε το 2016 του ποσοστού των ραντεβού που κλείνονται δωρεάν (από γραµµατείες ΠΕ∆Υ και eραντεβού): 42,5% έναντι 31,3% το 2016. Οπως ανέφερε ο αναπληρωτής γενικός γραµµατέας του υπουργείου Υγείας Σταµάτης Βαρδαρός, οι λόγοι για τους οποίους επέµεινε το υπουργείο στο e-ραντεβού είναι αφενός η καλύτερη και δωρεάν εξυπηρέτηση του πολίτη, αφετέρου ο έλεγχος του συστήµατος, αφού ανά πάσα στιγµή το υπουργείο έχει εικόνα για την πορεία των ραντεβού, ποιοι γιατροί λειτουργούν εντός πλαισίων και ποιοι όχι.

Με το νέο σύστηµα περιορίστηκε και το φαινόµενο των προκρατήσεων ραντεβού από τις εταιρείες µε τους πενταψήφιους αριθµούς. Οπως εξηγεί ο κ. Βαρδαρός, η κάθε εταιρεία προκειµένου να εξασφαλίσει γρηγορότερα ραντεβού στους πολίτες που θα καλέσουν στο δικό της πενταψήφιο και να έχει ένα πλεονέκτηµα στον ανταγωνισµό, έκανε «προκράτηση» ραντεβού χρησιµοποιώντας ΑΜΚΑ ασφαλισµένων. Εν συνεχεία τα αντικαθιστούσε µε τα πραγµατικά ραντεβού και ΑΜΚΑ. «Τώρα µπορούµε ανά πάσα στιγµή να µπούµε στο σύστηµα και να ελέγξουµε αυτά τα “περιφερόµενα ΑΜΚΑ”», σηµειώνει ο κ. Βαρδαρός. Αν και η πρόθεση του υπουργείου Υγείας είναι η «απαγκίστρωση» από τις εταιρείες που λειτουργούν τους πενταψήφιους αριθµούς, υπό τις σηµερινές συνθήκες αυτό δεν είναι εφικτό. Ετσι, η αµέσως επόµενη επιλογή είναι µία νέα σύµβαση µε τις εταιρείες για χαµηλότερες χρεώσεις στους πολίτες. Σήµερα, οι χρεώσεις των τεσσάρων εταιρειών για ραντεβού µε γιατρό ΠΕ∆Υ είναι ένα ευρώ ανά κλήση, από σταθερό και περισσότερο από ένα ευρώ ανά λεπτό από κινητό. Τιµές του 2011, δηλαδή στις αρχές µνηµο-

νιακής λιτότητας. «Θεωρώ ότι οι τηλεφωνικές υπηρεσίες δεν µπορούν να λείπουν από αυτήν τη διαδικασία», σηµειώνει ο κ. Βαρδαρός. «Εάν δεν µπορέσουµε να έχουµε εναλλακτικό τρόπο κλεισίµατος τηλεφωνικών ραντεβού από το δηµόσιο σύστηµα, θα πάµε σε µία νέα σύµβαση µε τις εταιρείες που θα έχει πολύ χαµηλότερη τιµή για τον πολίτη», προσθέτει, τοποθετώντας χρονικά στον ερχόµενο Σεπτέµβριο τις διαπραγµατεύσεις για τη νέα σύµβαση. Ως «διαπραγµατευτικό» χαρτί του υπουργείου Υγείας στη µείωση των χρεώσεων από τις εταιρείες είναι η επικείµενη «διεύρυνση» της πίτας στα ραντεβού στο σύστηµα Υγείας. Επόµενο βήµα θα είναι η σταδιακή διεύρυνση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του eραντεβού σε όλο το φάσµα των υπηρεσιών υγείας του δηµόσιου τοµέα και του ΕΟΠΥΥ. Να ενταχθούν, δηλαδή, στο σύστηµα τα ραντεβού σε συµβεβληµένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας του νέου συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και στα τακτικά ιατρεία των νοσοκοµείων. Πηγή: kathimerini.gr


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Απώλεια βάρους και λίπους μετά τα 40 Aπό την Αµαλία Γιωτοπούλου, κλινική διαιτολόγοδιατροφολόγο, MSc, διευθύντρια Mediterranean Diet Center Χαλανδρίου

Τις περισσότερες φορές επαναλαµβάνουµε την ίδια δίαιτα που κάναµε στα 20, τα 30, τα 40 µε µοναδικό «κέρδος» τη φθορά του οργανισµού και τον πιο χαµηλό µεταβολισµό, καθώς δεν είναι σχεδιασµένη στα δικά µας δεδοµένα. Σύµφωνα µε µελέτες, οι γυναίκες τείνουν να παίρνουν κατά µέσο όρο 8 κιλά από τα 25 µέχρι τα 54 xρόνια τους, ενώ οι πιο κρίσιµες ηλικίες βρίσκονται µεταξύ των 25-34 ετών. Aντιµέτωπες πια µε την εµµηνόπαυση, το σώµα µας αλλάζει. Το µέγεθος του λιπώδους ιστού αυξάνεται καθώς εκεί αποθηκεύονται οι απαραίτητες ορµόνες (οιστρογόνα) που θα σε βοηθήσουν να καταπολεµήσεις φυσικά τα συµπτώµατα της αλλαγής. Στο στάδιο της λεγόµενης προεµµηνόπαυσης και εµµηνόπαυσης, το σπλαγχνικό λίπος συσσωρεύεται και είναι πια ορατό στην κοιλιά και τη µέση µας, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο για ανάπτυξη χρόνιων νοσηµάτων όπως καρδιαγγειακά νοσήµατα σε µεγαλύτερη ηλικία.

Το εβδοµαδιαίο πλάνο διατροφής Κάθε µέρα για 7 ηµέρες Πρωινό Μία φέτα ψωµί ή 2 παξιµαδάκια µε πάστα ελιάς και 1 µικρό κοµµάτι τυρί (ή φυτικό βούτυρο). Αν δε σου αρέσει η πάστα ελιάς, βάλε µόνο τυρί ή φυτικό βούτυρο. ∆εκατιανό Φρούτο και γιαούρτι. Απογευµατινό Φρούτο. 1η Ηµέρα • Μεσηµεριανό Σαλάτα µε 2 κ.σ. κατίκι ∆οµοκού και µία φέτα ψωµί. • Βραδινό Κοτόπουλο µε πράσινη σαλάτα. 2η Ηµέρα • Μεσηµεριανό Σπανακόρυζο µε τυρί και µία φέτα ψωµί. • Βραδινό 2 καλαµάκια χοιρινά και µία πίτα αλάδωτη. 3η Ηµέρα • Μεσηµεριανό Σαρδέλες µε πράσινες πιπεριές στο φούρνο. • Βραδινό Χόρτα µε ανθότυρο και πολύσπορο ψωµί. 4η Ηµέρα • Μεσηµεριανό Φασόλια µε ρύζι στο φούρνο και µυρωδικά. • Βραδινό Γιαούρτι µε δηµητριακά και µέλι, κανέλα και τριµµένο µήλο. 5η Ηµέρα • Μεσηµεριανό Κοτόπουλο µε γιαούρτι και κάρυ και σαλάτα µικρή. • Βραδινό Σαλάτα µε καπνιστό σολοµό και ξύσµα λεµονιού. 6η Ηµέρα • Μεσηµεριανό Παντζαροσαλάτα µε γιαούρτι και 6-7 καρύδια και 2 παξιµαδάκια.

• Βραδινό Φιλέτο ψάρι µε βραστά λαχανικά. 7η Ηµέρα • Μεσηµεριανό Μοσχάρι µε πάπρικα και µικρές αγκινάρες. • Βραδινό Μεγάλη σαλάτα µε αβγό και 2 φέτες γαλοπούλα και µία φέτα τυρί κίτρινο. Και αν το παρακάνεις µία µέρα; Αν έφαγες ή ήπιες κάτι επιπλέον από το πρόγραµµά σου τη µία µέρα, την επόµενη θα ήταν καλό να ακολουθήσεις το παρακάτω διαιτολόγιο για µία µέρα: • Πρωινό Φυσικός χυµός ανάµεικτος. • ∆εκατιανό Φυσικός χυµός πορτοκαλιού ή ανάµεικτος. • Μεσηµεριανό Ψάρι µε µικρή πράσινη σαλάτα. • Απογευµατινό Φυσικός χυµός πορτοκαλιού ή ανάµεικτος. • Βραδινό 2 αβγά βραστά µε ντοµάτα σαλάτα.

Μικρά µυστικά διατροφής για τις γυναίκες στα 40 • Ξέχνα τη ζυγαριά και χρησιµοποίησε τη µεζούρα. • Εφάρµοσε τον κανόνα των 5 γευµάτων. Είναι το πρώτο βήµα για να ενεργοποιήσεις το µεταβολισµό σου. • Αντικατάστησε τα διάφορα αλκοολούχα ποτά µε 1 ποτήρι κόκκινο κρασί ακόµα και καθηµερινά. • Πιες γάλα. Το χρειάζεσαι για την ανανέωση των οστών σου. • Περιόρισε τα γλυκά, τα ζυµαρικά, το ψωµί και τη ζάχαρη και αντικατάστησέ τα µε φρούτα και λαχανικά.

Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 15


16 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017


Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017 17


18 Cv h ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017


www.cretavoice.gr

Welcome to Chania

Useful Numbers, Prefecture of Chania

The province of Apokoronas takes up the northeast part of the prefecture of Chania, from the foothills of the White Mountains (Lefka Ori) up to the north coast-lines of Crete. The area consists mostly of a wide plain with rolling hills and fertile lands, due to the strong presence of water flowing downward from the mountains. Apokoronas has many interesting sights, beautiful picturesque villages, beach resorts as well as the only natural lake of Crete, lake Kourna. In Apokoronas, one can visit the archaeological site of Ancient Aptera, a powerful and important city during the Minoan civilization. On the site, a visitor can see the remnants of ancient temples and burial monuments, of houses, private and public baths, amongst other buildings, as well as the ancient theatre of the city, that are dated from the 8th century B.C. up until the Byzantine era. Finally, near the remains of the Ancient Aptera, one can visit the impressive Koules fort, that was built when Crete was under the Ottoman rule. The small scenic villages of Apokoronas are definitely worth a visit, as they are surrounded by nature, due to the climate and the whole area is covered in trees and herbaceous plants. The village Armeni and the village Vrises are full of plain trees and the whole area is surrounded by olive, orange and lemon trees. Stilos and Vamos are just an example of villages dotted with small churches and monuments from past centuries, that intrigue the visitors and complete the alluring scenery. Some of those villages are by the coast, like the villages of Kalives, Almirida and Georgioupolis, and have fantastic white, sandy beaches with beautiful blue-green transparent water. Finally, the village of Kournas has a sweet water lake of incredible beauty, that is the natural habitat of a large amount of the local fauna and flora. The visitors can see in the lake small fish, eels and water snakes – harmless to humans – as well as a rare two-coloured sea turtle. There are also ducks, cormorants and other birds, as well as endemic to the area plants. The visitors can stroll around the lake, cross it with a paddle boat, or even swim in its water. Apokoronas is certainly one of the most beautiful places in Crete. It combines thick vegetation and beautiful beaches and one can find around its villages samples of the fauna and flora of the whole island. A visit there is enough to enchant even the hardest-to-please visitor.

Cv h AUGUST 2017

2821027633

166

Police

28210 25700

Health Centre of Vamos 


Tourist Police

28210 73333

Health Centre of Kantanos

2823022550


Health Centre of Kisamos

2822022222

Airport 


2821063171

Traffic Police

Apokoronas

Tsepeti Clinic

Emergency Telephone

Port Authority of Chania

28210 41111 28210 28388 28210 28888

Fire Department 


Port Authority of Souda

28210 89240

Port Authority of Kasteli

28220 22024

Post Office

28210 28444

Municipality of Chania

28210 97777

Office of Tourist Information

28210 22407

of Chania

E.O.T. (Association of Greek Tourism)

2825022580


19928210632642821092943 2821092624


2821036155

Prefecture of Chania

28210 28800

Hospital

28210 27231

Embassies:

28210 26666

Great Britain

2810224012

Health Centre of Chania

28210 53888

Denmark

2810 243714

Airport of Chania

28210 63264

Finland

2810 284270

Taxi Service

28210 98700

Norway

2810 225991

28210 98701

Sweden

2821060605

Buses of Chania

28210 93024

Intercity Buses

28210 93306

Churches - Synagogue

Naval Hospital of Souda

2821082538

Episcopal See

2821043802

Catholic Church

2821093443

Evangelical Church

2821022365

Synagogue

282108628

Gavrilakis Clinic Kapaki Clinic

2821082414

 2821070800

 2821052688
www.cretavoice.gr

Welcome to Chania

Cretan nectar

innovates & leads in its field!

Activity

Since 2011, Cretan Nectar has entered a new track by changing its corporate profile, structure and composition. It has managed to update its production line by renewing its packaging according to the requirements of the modern consumer. At the same time, it has modernized its equipment in order to ensure the preservation of the naturalness of its products in a safer and more efficient way.

Cretan Nectar gains ground on exports

Cretan Nectar distributes its fine products to delicatessens and supermarket chains around Greece. During the last years the exports of Cretan Nectar have been increased to many European countries, US and Canada. The traditional vinegar factory of Cretan Nectar based in Akrotiri - Chania, Greece produces authentic Balsamic Vinegars and Creams made from fine varieties of grapes and pure raw materials of the Cretan land.

With respect to the local tradition, the people of Cretan Nectar create new flavorful combinations and innovate with products of extremely high quality.

It is worth mentioning that has made recently its first entry into the Asian market.

The Cretan Nectar products are produced by 100% natural raw materials!

Cretan Nectar has succeeded in distinguishing and differentiating itself as the only company in the production of 100% natural balsamic vinegars, creams and dressings without additives, preservatives and colorings.

The traditional grape molasses, the pure thyme honey and the extra virgin olive oil are some of the main ingredients of the Cretan Nectar products. Furthermore, the Cretan herbs and the quality local fruits give their own touch providing unique aromas, rich flavors and valuable nutrients. The products of Cretan Nectar can very easily turn everyday family recipes into imaginative and gourmet creations. Detailed instructions and proposals of use accompany all the products and packages. In the meantime, the new products and the unique combinations such as the Carob Syrup and the white Balsamic with honey & mustard manage to gain customers’ loyalty and satisfaction day after day.

Cv h AUGUST 2017


www.cretavoice.gr

Welcome to Chania

The art of jewelry

Tradition

The art of jewelry today (usually called fine arts' jewelry) is a sence which is included in the general meaning of jewelry, but it doesn’t coincide with it. In the art of jewelry this distinction is especially significant, but, some times, due to the commercial aspect of jewels, it is quite vague. In every piece of art, the intention, the attempt and the personality of the creator are showed, while the industrial products are characterized by the standard form and, usually, by the anonymity of their initial creator. We should refer separately to the jewelry created by haute couture's great designers for fashion's needs. These jewels aren’t actually works of art, because, while they maintain the elements of their creator's individuality, they do not suggest any form of visual expression, but they try to decorate specific kinds of clothing, depending on fashion demands. The industrial design of jewelry, and the standardization of copies of fine arts' jewelry, do not stand for any form of visual arts' expression, but merely for the commercial application of their techniques. The problem worsens by the fact that, quite usually, a fine arts' jewelry is copied, slightly altered & produced industrially, depriving the work of art from its uniqueness and the individual elements of the artist

Cv h AUGUST 2017

who created it. Although this phenomenon happens frequently,it by no means strips the artistic jewelry from its characterization as a work of art, and, this is why we meet today so many important artistic works of jewelry in all the museums of the world, as well as in private collections. The artistic jewels are first and foremost unique creations of an artist who simultaneously, is their designer and creator. They can be small or big and they might have precious elements or even, completely cheap or worthless ones. The artistic jewels are works of art that don’t meet their weight in carats. However, what we call today art of jewelry refers to handmade jewels, unique in design and implementation, which form the expression of the artist's inner existence; their goal is to transfer messages, ideas and feelings, and, meanwhile to their potential to beautify, they participate energetically to the cultural status of our era. Artistic jewelry in whole of Crete and in Chania, too, are enchanted by the exceptional beauty of the special Cretan landscape, the sun and the sea, and ofcourse, their authenticity is inspired by the rich history of Crete and the unique Minoan civilization and its masterpieces.

The city of Chania has a very rich cultural history. The Cretan folk tradition can especially be found in art (on textiles, cloths, rugs, towels etc.), showing the artistic spirit of the residents of Crete and their sense of beauty. Individual women in villages, as well as associations, manufacture silk or wool embroideries. In addition, in Chania one can find unique handiwork made of glass, wood and metal, as well as ceramic, wood-crafting and metal workshops. Another distinct feature one can find in Skridlof street (the leather street),

Chania is the manufacturing of “stivania” (the Cretan traditional boots men used to wear) and the Cretan knives with the engraved “mantinades” (a form of Cretan folk songs which usually consist of a rhyming couplet in Cretan dialect). A visitor will have plenty of opportunities to enrich his trip by watching and participating in the various cultural events that take place all around Crete, that are associated with fascinating customs and will familiarize him with not so wellknown but intriguing aspects of the Cretan folk tradition.


www.cretavoice.gr

Welcome to Chania

Platanias . A combination of relaxation and entertainment

Theriso

South of the town of Chania, one can find the magnificent Theriso Gorge and drive through it, since the road is a little narrow but covered with asphalt. Through the 6 km route through the gorge, a breathtaking scenery emerges, as on both sides of the road the rocky slopes create a gorgeous sight. The plain trees and the flora along the road form a thick vegetation and a stream flows alongside the road. This beautiful drive through nature, eventually leads to the village of Theriso, that stands on top of the gorge. It is a small and picturesque village with an important role in the history of the whole island. Due to its hard

to access location back then, the village of Theriso played a key-role during the Greek war of independence in 1821 and it was used as refuge and headquarters for the Greek rebels. About a century later, the village was used again for its key location as the headquarters of the politician Eleftherios Venizelos during the Theriso revolt over the question of Cretan union with Greece. In Theriso village, one can visit the headquarters of Venizelos as well as a Museum of National Resistance, take a stroll down the scenic pathways through nature and enjoy the well known Cretan cuisine and local drinks in the traditional taverns of the village.

Just a few kilometres from the centre of Chania, the town of Platanias has everything a visitor could want. In Platanias one can find everything they are looking for regarding accommodation, food, relaxation and nightlife entertainment. This town has many quality restaurants where the visitors can not only enjoy the local cuisine, but also dine at Chinese, Mexican or Italian restaurants. There are also many fast food restaurants, for a quick meal, whether that is the famous souvlaki, or some other kind of finger food. The area of Platanias is by the coast and of course, like many places in Crete, it has large, beautiful beaches. Some of them have beach bars, where a visitor can enjoy a refreshing coffee or an ice cold beer. In addition, some parts of the beaches have water sport facilities, where one can enjoy banana boat rides, canoeing, surfing and diving. Furthermore, in Platanias some stores have indoor playgrounds, arcade games and mini golf, for the whole family to enjoy. Moreover, the town of Platanias is well-known for its nightlife, since it has a large quantity of bars and clubs. A visitor can have fun there until the early

hours of the next morning, whether by dancing, or having a drink, hanging out with friends and meeting new people. Whatever activities one might choose to do, the only certain thing is they'll find it in Platanias. It's a town that will satisfy everyone's taste and it is definitely worth the time for a visit, especially since it is so close to the city centre and so easy to get there.

Cv h AUGUST 2017


Welcome to Chania

Museums of Chania

The city of Chania has many museums and monuments that hold an abundance in archaeological and historical exhibits, that project the cultural history of Chania in the best possible way and create an attraction for many visitors. Below you can find a list with useful information. Note that most of these museums and monuments are closed on public and national holidays. In addition, some groups of people (such as young children, students etc.) often pay reduced entrance fees, so for further information contact the museum.

Archaeological Museum Address: 21 Halidon Street Telephone: 28210 - 90334 Email: keepka@culture.gr Opening Hours: Daily 8:00a.m. - 3:00p.m., Mondays closed Entrance Fee: 2€

Maritime Museum Address: Akti Kountouriotou Telephone: 28210 - 91875 Fax: 28210 - 74484 Email: mar-mus@otenet.gr Opening Hours: 01 May - 31 Oct.: Daily 9:00a.m. - 5:00p.m., Sundays 10:00a.m. 6:00p.m. 01 Nov. - 30 Apr.: Daily 9:00a.m. - 2:00p.m. Entrance Fee: 3€ Website: www.mar-mus-crete.gr The Permanent Exhibition of Ancient and

Cv h AUGUST 2017

Traditional Shipbuilding is accommodated in Shipyard Moro (Neorio Moro). Address: Akti Enoseos Opening Hours: 01 May - 31 Oct.: Daily 9:00a.m. - 5:00p.m., Sundays 10:00a.m. 6:00p.m. Entrance Fee: 2€ Byzantine and Postbyzantine Collection Address: 78 Theotokopoulou Street Telephone: 28210 - 96046 Opening Hours: Daily 8:00a.m. - 3:00p.m., Mondays closed Entrance Fee: 2€ Historical Archive Address: 20 Ι.Sfakianaki Street Telephone: 28210 - 52606 Email: iakr@otenet.gr Opening Hours: Monday to Friday 9:00a.m. 1:00p.m., Weekends closed Entrance Fee: Free entrance Website: http://gak.chan.sch.gr/history Folklore Museum Address: 46 Halidon Street (entrance from the yard of the Catholic Church) Telephone: 28210 - 90816 Email: laografikochania@gmail.com Opening Hours: Daily 9:00a.m. - 3:00p.m. Entrance Fee: 2€ Municipal Art Gallery of Chania Address: 98-102 Halidon Street Telephone: 28210 – 92294 / 28210 - 36190 Email: info@pinakothiki-chania.gr Website: www.pinakothiki-chania.gr Historical and Folklore Museum of Theriso Address: Theriso village Telephone: 28210 - 56008 Museum of National Resistance Address: Theriso village Telephone: 28210 - 78780


Welcome to Chania

www.cretavoice.gr

CHATZIMICHALI DALIANI STREET the hang out for culinary delights and entertainment! The MUST hang out of Chania....

Twelve years ago this particular alley did not resemble its current image. It was characterized by abandoned ruins and was completely indifferent to passers-by. The only thing that the alley was given credit for was its Venetian and Turkish origins and architecture. However in 2004 it was decided (and correcltly so) to completely renovate Hatzimichalis Dalianis street and the city council paved the whole street making it accessible only to pedestrians. This has prompted smart entrepreneurs to invest and transform these beautiful and historic buildings into very organized taverns, restaurants, pubs, bars, etc. The visitor will find very beautifully decorated spaces, incredible delicacies based on Cretan traditional cuisine, sweet treats, refreshing drinks & cocktails and of course the most traditional drink called raki in a Turkish dialect or tsikoudia in Greek. It is also a drink which helps digestion as it is a sure thing is that all visitors will succumb to all these delicious temptations! And because nothing in life is coincidental, for a few years, businessmen with businesses on this street have made their rebellion in the good sense (in honor of the famous hero of the Greek Revolution, Hatzimichalis Dalianis). They provide generous professionalism, very good organization, good prices and incredible Cretan hospitality, always accompanied by a warm smile. All this is happening right under the imposing Turkish minaret or the temple of Aga Tzamis, known as Aga of the Gentisaras, and is the most desirable destination in Chania!

Cv h AUGUST 2017


www.cretavoice.gr

Welcome to Chania

Church of Saint Michael the Archangel (Rotunda) Diocese of Kissamos

The distinct early christian church - baptistery of Saint Michael the Archangel is built on a slope, surrounded by natural beauty, just outside the settlement of South Diocese of Kissamos. It is a unique stone building with an exceptional dome, mosaic floors and two cruciform baptismal fonts.

The mosaic floors are decorated with scales, ivy leaves, fish and more, and are dated to the second half of the 6th century, around the time the whole complex was built. After the 17th century, when the town of Kissamos started to decline, the church was used as a Cathedral, just like it was later on, dur-

Samaria Gorge

The National Park of Samaria, is probably the most renowned sight in Crete and is the longest hiking gorge in Europe. Every summer, thousands of people visit it, to admire its majestic scenery. The length of the gorge is 18 km. in total, from which the visitors hike 14. Hiking through the gorge can last between 4 – 7 hours, depending on the hikers' speed. The entrance to the gorge is south of the plateau of Omalos, on an altitude of 1227m. and the exit of the gorge is at the coast of the Libyan Sea, at Agia Roumeli. The visitors do not need special equipment, nor to be experienced hikers, since everyone could do it as long as they don't have any serious health problems. However, proper shoes, sunscreen and a hat are necessary for such a long hike. The visitors start early in the morning with buses, from the centre of Chania, drive through a gorgeous scenery and are left at the entrance of the National Park. The trail which leads from one side of the gorge towards the exit follows a path of unprecedented beauty, through nature, that will enchant every visitor. The National Park of Samaria has a very rich flora and fauna and one can

Cv h AUGUST 2017

find over 450 different kinds of plants, as well as the unique Kritiko Egagro or Agrimi, also known as KriKri, a kind of wild goat that can only be found in Crete. There are plenty of areas inside the gorge where the visitors can stop and rest, drink water or use the bathroom. Furthermore, halfway through the gorge there is a small settlement, that nowadays is only used by the rangers of the national park. In case of an accident or any other problem one can talk to the rangers, that are dispersed throughout the path, and ask for help. When the hikers reach the end of the Samaria Gorge, they reach the small town of Agia Rumeli, where they can swim in the Libyan Sea, eat at the local restaurants or if they wish, be accommodated in one of the rental rooms. From Agia Rumeli, ferry boats leave daily towards Sfakia, Lutro and Palaiohora, where the visitors can go for a swim, stay in a hotel or take a bus to return to the centre of Chania. Whatever the choice the visitor might make, Samaria Gorge is a key point for everyone that visits the island of Crete and is definitely an experience no one should miss out on.

ing the Ottoman occupation. This is where the bishop of Kissamos, Melchizedek, resided, until he was hanged by the Turks in 1821 in Splantzia square in Chania and became a martyr. A quite distinctive and significant part of the church is the frescoes, that have been partially salvaged in four or five layers. Each layer is dated to a different period. The second layer of the frescoes is note-

worthy since it is dated to the era of the Byzantine Iconoclasm and had been covered by a thin layer of white plaster, which in turn was covered by the more recent frescoes. The Church of Saint Michael is a remarkable monument and its early dating, the unique architectural style and the consecutive layers of frescoes make it a truly rare sight.


Cv h AUGUST 2017


Cv h AUGUST 2017


www.cretavoice.gr

Welcome to Chania

Churches and Monasteries

Apart from the picturesque villages and the enchanting beaches with the clear blue water, the prefecture of Chania has an abundance of churches and monasteries. These magnificent buildings are usually very old and built with unique architecture and craftsmanship. The cathedral of Eisodion tis Theotokou, or simply Trimartiri church, which is situated in the city center of Chania, in Halidon street on the way to the old harbor, is only a sample of the various churches of Chania. The original building

of the church, even though it is not known when exactly it was built, was definitely constructed before the Venetian rule. During the Ottoman occupation the building had been turned into a soap factory. The church took its current form in 1860 and has been a Greek Orthodox church ever since. Right across the street from the imposing and impressive cathedral, right next to the folklore museum, there is a catholic church devoted to the Virgin Mary. The church's inauguration was in 1879 by the order of the Franciscan

Capuchin monks and at its entrance one can see the statue of St. Francis of Assisi. It is definitely worth a visit to admire its distinct architecture and to observe the differences and similarities between catholic and orthodox churches. Another truly impressive monument is the Monastery Agia Triada (Holy Trinity) of Jagarolon at Akrotiri. The monastery was built by the brothers and scholars Jeremiah and Lavrentio Jagarolon, descendants of a great Venetian-Cretan family, where a smaller monastery used to stand. The building's reformation began around 1634 and stopped in 1645 when Crete was under Ottoman occupation. During the Ottoman occupation the monastery was known as Selvili Manastir (the Monastery with the cypress trees) and during the Greek Revolution of 1821, the monks fled the grounds without having a chance to hide the valuable heirlooms which were either plundered or burnt when the building was destroyed by fire. In the years that followed, the reconstruction of the building was finally completed and nowadays the monastery produces a wide variety of natural products such as organic olive oil, wine, honey, vinegar and soap made from olive oil. About 4km away from the Monastery Agia Triada stands another very impressive monument, Gouverneto Monastery. This monastery was built in the form of a castle in order to be protected from invasions. It looks a lot like a Venetian fort and used to have four corner towers – two of which still stand today – as well as embrasures. Outside the monastery a stone paved path leads north towards the Avlaki gorge and 20 minutes later reaches the cave of Virgin Mary and the Bear. This cave got its name due to a local legend that was created because of a stalagmite that looks like a crouching bear. In addition, inside the cave there is also a small chapel. The churches and monasteries mentioned above are undoubtedly unique and impressive, but they are just a fragment of the religious buildings one can find in the prefecture of Chania. The church of St. Nicolas in Splatzia square, the monasteries of Chrisoskalitissa and of Chrisopigi and Gonia Monastery in Kolymbari are also worth visiting. Nevertheless, going for a walk in one of the villages of Chania one can discover plenty of, small or large, churches and monasteries and each one will have something different and unique to offer its visitors.

Cv h AUGUST 2017


Cv h AUGUST 2017


Welcome to Chania

P la n n i n g a t r a v e l tr ip to Chania on a boat or cruise is the decision of lifetime you would take as this will take you t o a s lo w t r i p t o heaven experiencing some of the finest p la c e s o n E a r t h .

The Beaches of Chania The municipality of Chania, is famous for its outstanding, beautiful, clean beaches, where one car relax under the warm sun and cool down in their majestic waters. One doesn't have to go very far from the city centre to be able to enjoy a refreshing swim at a beach with crystal clear, blue waters and white sand, since most of the beaches in Chania have been awarded with a blue flag. There are many magnificent beaches near the centre of Chania, but it would be impossible to mention every one. Some of the most favored and charming beaches are those of Nea Hora and Platanias on the west side of the city centre, and of Kalathas and Almirida on the east. The, by the sea, area of the Agii Apostoli (which means “St. Apostles” in Greek), with a small wooded area and its bays, is just a few kilometres outside the city of Chania. The three peninsulas of the area, form four small bays with sandy beaches and relatively shallow waters. The Hrisi Akti beach (which translates to “Golden Beach”) is on the very east bay, whereas the two middle bays are just named Agii Apostoli beaches. Very close to the west Agii Apostoli beach, is the last bay. There, a beach named Glaros (that means “Seagull” in Greek) is connected to another beach named Kalamaki, thus forming a very large sandy bay. In those three smaller and one larger bays and their wonderful beaches, a visitor can find clear blue waters and every amenity they could want. On the peninsula that forms between the two western bays, stands the small church of the Agii Apostoli (St. Apostles) from which the whole area takes its name. In addition, Agii Apostoli is covered in green, since in the midst of the bays is a small and full of life tree park with pine and eucalyptus

www.cretavoice.gr

trees. However, if someone is willing to spend a little more time on the road, they can find majestic beaches less than 100 km outside the centre of Chania. Moving towards the south coast of the prefecture of Chania, the beaches look like heaven on earth with crystal clear blue-green waters and with thin white sand or grey pebbles. Undoubtedly, the exquisite beach of Falasarna is worth a visit, where one can enjoy their swim and in addition visit the remnants of the ancient city of Falasarna. A little more towards the south-east coast, the beach of Elafonisi (“Deer-island” in Greek) is one of the most renowned beaches in Chania, due to its amazing waters and to its unique white and red sand caused by the thousands of sea shells that can be found on the beach. Even more to the east, the beach of Kedrodasos (“Cedar forest” in Greek) is one of the few by the sea forests in Greece and the cedar trees reach out to the beach, offering their shadow to the visitors. On the far east side of the south coast of Chania, one can visit the beaches of Palaiohora and Fragokastelo (that mean “Old Town” and “Castle made by the Franks” in Greek). Both of them have enchanting beaches, and in Fragokastelo, one can visit the medieval castle, that has an exceptional phenomenon known as “Drosulites”. Whichever beach the visitors might choose to go for a swim and relaxation, the certain thing is that they will be completely satisfied. There are so many and so beautiful beaches that only one trip to the prefecture of Chania is not enough to visit half of them. However, even a small sample of their beauty is enough to be the highlight of a visit in Crete.

Cv h AUGUST 2017


Welcome to Chania

"Quality" Fun

www.cretavoice.gr

Try something different and get away from the ordinary

Cruises with beautiful picturesque boats that depart daily from Kastelli Kissamou to Gramvousa-Ballos, from the little harbour of Platanias to Thodorou island and from the Venetian harbor of Chania for daily cruises and swimming in the beautiful bay of Souda as well as all day... escapes for tuna fishing, balades and anything else you entcounter... Also experience ... underwater "situations" with a unique semi submarine, and admire the beauties that the marine world has to offer. Look for the beautiful train wagon buses and enjoy their unique excursions.

Cv h AUGUST 2017

And for... extreme

and unique situations, experience underwater diving and explore, as another Jacques-Yves Cousteau, the beautiful Cretan seabed. Dare also to fly in the clouds above with power fly paragliding and get to know and admire from above ...the Venice of the East which is beautiful Chania .

One thing is for sure!

Your holiday choice this summer has something different! The experiences you will

experience will unforgettable!

be

simply...


Cretavoice TOURIST INFO

AUGUST 2017

Profile for Cretavoice

Creta voice august 2017  

Creta voice august 2017  

Advertisement