__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice

ΑΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ Νο 63 - ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συγκεντρώνει είδη για άπορες οικογένειες

«Τ

ο Χαµόγελο του Παιδιού» εκπροσωπώντας τα χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται στην Ελλάδα και ζουν στο όριο της φτώχειας, απευθύνεται σε κάθε πολίτη και φορέα ζητώντας υπο− στήριξη προκειµένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης και να καλυφτούν οι βασικές τους ανάγκες. «Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει σταθερά το έργο του, κι ενόψει των Χριστουγέννων, καλεί όλους να στηρίξουν την πρωτοβουλία αυτή µε δεδοµένο ότι ο αριθµός των οικογενειών, που δεν µπορούν να καλύ− ψουν ούτε τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους, αυξάνεται δραµατικά. Ωστόσο, χάρη σε ανάλογες κινητοποιή− σεις και στη θετική ανταπόκριση των συµπολιτών µας το α’ εξάµηνο του 2018 και παρά τις τεράστιες δυσκολίες, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στήριξε πανελ− λαδικά 10.968 παιδιά και τις οικογένειές τους που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε συνθήκες φτώχειας. Από το σύνολο των παιδιών, τα 1.251 υποστηρίχθηκαν για πρώτη φορά. Σε ποσοστό 81,6% οι οικο− γένειες ήταν άνεργων γονέων ή απασχό− λησης σε επισφαλή εργασία. Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι απα− ραίτητα καθηµερινά για κάθε παιδί, φυλάσσονται και διανέµονται απευθείας από «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και την εξειδικευµένη οµάδα του Οργανισµού. Απαράβατος κανόνας −και σε αυτή την περίπτωση− είναι η διασφάλιση της αξιο− πρέπειας κάθε παιδιού και η απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία τόσο της συγκέντρωσης όσο και της διανοµής των ειδών. «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της φροντίδας για το παιδί και την οικο− γένεια ξεκίνησε το 1997 την λειτουργία των Κέντρων Στήριξης Παιδιού & Οικογέ− νειας, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ένα µεγάλο αριθµό οικογε− νειών µε ανήλικα παιδιά, που αντιµετωπί− ζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης. Κύριος σκοπός των Κέντρων Στήριξης

είναι η αποφόρτιση της οικογένειας από προβλήµατα που µπορούν να λυθούν µε τη συµµετοχή του οργανισµού «Το Χαµό− γελο του Παιδιού» (προβλήµατα διαβίω− σης, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε φορείς πρόνοιας κλπ). Παράλληλα στοχεύουν στην κινητοποίηση των µελών της κάθε οικογένειας, ούτως ώστε να ενισχύεται ο οικογενειακός πυρήνας και θεσµός και να µην οδηγείται η οικο− γένεια σε κλιµάκωση της κρίσης µε αρνητικά αποτελέσµατα για τα παιδιά. Συγκεκριµένα πραγµατοποιείται ολιστι− κή προσέγγιση στη δυσλειτουργική οικογένεια µε στόχο την ενδυνάµωσή της και την – κατά το δυνατόν – αποκα− τάσταση της ικανότητάς της να ανταπο− κριθεί θετικά στις ανάγκες της καθηµε− ρινότητας, µε τις δικές της δυνάµεις και να αποτελέσει ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά. Τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης προς συγκέντρωση ◗Μελοµακάρονα (σε συσκευασία) ◗Κουραµπιέδες (σε συσκευασία) ◗Γάλα εβαπορέ ◗Λάδι ◗Ρύζι ◗ Όσπρια ◗Αλεύρι ◗Σάλτσα τοµάτας ◗Είδη πρωινού (κακάο, µπισκότα, κρου− ασάν, δηµητριακά, φρυγανιές, µέλι, µαρ−

µελάδα, µερέντα, χυµοί) ◗ Άνθος αραβοσίτου ◗Αλάτι, Ξύδι ◗Πουρές ◗Βρεφικές κρέµες ◗Βρεφικό γάλα ◗Είδη βρεφικής φροντίδας (πάνες, µωροµάντηλα, σαµπουάν, αφρόλουτρα, κρέµες συγκάµατος) ◗Προϊόντα καθαρισµού (καθαριστικά και απολυµαντικά γενικής χρήσης, µαλα− κτικό ρούχων, απορρυπαντικό πλυντηρί− ου, χλωρίνη κλπ) ◗Είδη προσωπικής φροντίδας (σαµπου− άν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεµες, οδοντό− βουρτσες) ◗Είδη οικιακής χρήσης (αλουµινόχαρτο, διάφανη µεµβράνη, σακούλες απορριµ− µάτων) ◗Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες) Η συγκέντρωση των ειδών πραγµατο− ποιείται στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του οργανισµού, σε πολ− λές περιοχές στην Ελλάδα, µεταξύ αυτών στα Χανιά: Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένει− ας στα Χανιά ∆ιεύθυνση: Μαργουνίου 39, Χανιά, Τ.Κ.731 36 Τηλ: 28210 73000 – Ε−mail: socialserviceskriti@hamogelo.gr


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η άποψη της δημοτικής αρχής για την εικόνα και τον «στολισμό» του …σπιτιού της Λάβαµε και δηµοσιεύου− µε την επιστολή αναγνώ− στη µας, ο οποίος εύστο− χα παρατηρεί ότι το δηµαρχείο Χανίων, το κτίριο που αποτελεί την «βιτρίνα» της πόλης, είναι «στολισµένο» µε συνθή− µατα και γκράφιτι, αντί µε τον Χριστουγεννιάτι− κο διάκοσµο των ηµε− ρών. Τα συνθήµατα µε σπρέι στους τοίχους και τις πόρτες του δηµαρχιακού µεγάρου, είναι µια εικόνα καθηµερινή, η οποία ωστόσο δεν συνάδει µε την εικόνα που πρέπει να δείχνει ένα τέτοιο κτίριο, όχι µόνο στις εορταστικές περιόδους, αλλά καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. Ο αναγνώστης µας, τα στοιχεία του οποίου βρί− σκονται στην διάθεση της εφηµερίδας, αναφέρει

χαρακτηριστικά: «∆ηµαρχείο: η Αρχή του ∆ήµου, ο χώρος όπου παίρνονται οι αποφάσεις για το καλό του δήµου, το κτίριο το οποίο είναι η

βιτρίνα της πόλης. Οι φωτογραφίες «δεί− χνουν» τον χριστουγεν− νιάτικο στολισµό του κτι− ρίου ο οποίος δεν φαίνε− ται πίσω από τα κατεβα−

σµένα και "στολισµένα" ρολά. Αυτή είναι η άποψή των αρχόντων αυτής της πόλης για στολισµό. Αφού λοιπόν δεν είστε ικανοί να αποτρέψετε τον

κάθε ανεγκέφαλο να γρά− φει ότι θέλει, όπου θέλει, τότε φροντίσετε, ειδικά για το δηµαρχείο, να το βάφετε κάθε φορά που καταντάει έτσι. Αν είναι

απα− ραίτητο και καθηµε− ρινά. Είναι ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ εικόνα αυτή. Αντικατοπτρίζει την αδιαφορία σας αλλά και την απαξίωση που δείχνε− τε στην πόλη και σε όλους εµάς που βλέπουµε αυτό το αίσχος. Ντροπή σε όλους σας. Καλές γιορτές έστω και βρώµι− κες». Π.Μ.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 3


www.cretavoice.gr ο χριστουγεννιά− τικο δέντρο και όλα τα στολίδια, µε τα οποία διακοσµού− µε το σπίτι µας τα Χρι− στούγεννα, πρέπει να είναι ασφαλή" επισηµαί− νει το Κέντρο Προστα− σίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) σε ανακοίνωση του. Συγκεκριµένα, το Κέντρο αναφέρει τα εξής: 1. Χριστουγεννιάτικα λαµπιόνια Τα χριστουγεννιάτικα λαµπιόνια πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις, για να µη βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία, την περιουσία ακόµα και τη ζωή µας. Για να είναι ασφαλή τα χριστουγεννιάτικα λαµπιόνια, γιρλάντες,

φωτάκια, Αγιοβασίληδες και άλλα διακοσµητικά είδη, που λειτουργούν, µε ηλεκτρικό ρεύµα, πρέπει: −Να φέρουν, πάνω στο προϊόν: τη σήµανση CE, τα τεχνικά στοιχεία λει− τουργίας (τάση, ισχύς, συχνότητα λειτουργίας), τον τύπο του προϊόντος, τον κατασκευαστή και τα στοιχεία του ή τον υπεύθυνο εισαγωγέα / διαθέτη, στην Ελλάδα. −Να συνοδεύονται, από οδηγίες χρήσης, στα Ελληνικά και να αναγρά− φονται τα στοιχεία της εταιρείας, που διαθέτει το προϊόν ή τα στοιχεία του εξουσιοδοτηµένου service της συσκευής. −Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος, σε εξω− τερικό χώρο, να αναγρά− φεται, σαφώς, η ένδειξη

4 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ένας χρήσιµος οδηγός για να αποφύγουµε παγίδες και τραυµατισµούς

ΚΕΠΚΑ: Τι πρέπει να προσέχουμε στα χριστουγεννιάτικα στολίδια

αυτή, επί της συσκευα− σίας και του φυλλαδίου

οδηγιών χρήσης καθώς και η ένδειξη προστα−

σίας ΙΡ40

ΙΡ (τουλάχιστον για εξωτερικό

χώρο) και να τηρούνται οι κανονισµοί ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. −Το πάχος της εξωτερι− κής καλωδίωσης να είναι τουλάχιστον 5mm. −Το φις να είναι διπολι− κό και κανονικού µεγέ− θους. −Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουµε εγκα− ταστήσει ρελέ διαρροής, στις οικιακές εσωτερι− κές ηλεκτρικές εγκατα− στάσεις του σπιτιού µας, για την επιπρόσθετη προστασία των χρηστών και των εγκαταστάσεων. 2.Υπάρχουν και κάποι− ες άλλες µικρές συµ− βουλές, που πρέπει να ακολουθούµε, οι κατα− ναλωτές, όταν στολί− ζουµε το σπίτι µας, τα Χριστούγεννα. −Επιθεωρούµε τα χρι−


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

στουγεννιάτικα φωτιστι− κά µας, για διαρροές, κοψίµατα ή καµένες λάµπες καθώς και αν το φις έχει καλή προσαρ− µογή, µε την πρίζα, για την αποφυγή σπινθηρι− σµών, πριν τα τοποθετή− σουµε στο δέντρο. −∆ιαβάζουµε, µε προσο− χή, τις οδηγίες χρήσης και τις εφαρµόζουµε. −∆εν αφήνουµε, ποτέ, τα φωτάκια του δέντρου αναµµένα, όταν πηγαί− νουµε, για ύπνο ή όταν βγαίνουµε, από το σπίτι. −∆εν αγοράζουµε χρι− στουγεννιάτικα φωτάκια, από πλανόδιους. −Αν υποψιαστούµε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλη− µα, δε χρησιµοποιούµε τα φωτάκια, αλλά τα επιστρέφουµε, στο κατάστηµα αγοράς. −∆ε διορθώνουµε, ποτέ, χαλασµένα λαµπάκια. −Τα λαµπιόνια χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας, όταν χαλάσουν, δε τα πετάµε, στα σκουπίδια, αλλά στους ειδικούς

κάδους ανακύκλωσης. −Τα φωτιστικά, στους εξωτερικούς χώρους, τα τοποθετούµε, κατά τη διάρκεια της µέρας, για να µπορούµε να βλέπου− µε τυχόν φθορές, στις καλωδιώσεις ή υγρασία, που µπορεί να έχει εισχωρήσει, στις επα− φές. ∆εν αφήνουµε τα λαµπάκια να ακουµπούν, σε υλικά, που πιάνουν

εύκολα φωτιά, όπως χαρτιά και υφάσµατα κ.α. −Προσοχή, στα χριστου− γεννιάτικα στολίδια, που µοιάζουν, µε φρούτα και τρόφιµα. Τα µικρά παιδιά µπορεί να τα θεωρήσουν πραγµατικά τρόφιµα, να τα βάλουν, στο στόµα τους και να θέσουν, σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ζωή τους. Κανονικά,

απαγορεύεται να κυκλο− φορούν, στην αγορά τέτοια προϊόντα. Όµως, επειδή πολλά µπορούν να συµβούν, δεν αγορά− ζουµε στολίδια, που µοι− άζουν, µε τρόφιµα. −Προσοχή, στα σπρέι διακόσµησης. Ακολου− θούµε, πιστά, τις οδηγίες χρήσης. 3. Για την ασφάλεια του χριστουγεννιάτικου

δέντρου πρέπει να γνωρίζουµε: −Το χριστουγεννιάτικο δέντρο πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα µέτρο, από το τζάκι ή άλλες εστίες φωτιάς. Πρέπει να στηρίζεται γερά, να µην είναι σε επαφή µε άλλα αντικείµενα του χώρου και να µη φράζει εξόδους του σπιτιού. Αν στο σπίτι υπάρχουν µικρά παιδιά ή κατοικί− δια, για να αποφύγουµε ανατροπές ή τραυµατι− σµούς µπορούµε να κόψουµε τα χαµηλότερα κλαδιά ή να το στερεώ− σουµε, στο ταβάνι ή σε κάποιο άλλο σταθερό αντικείµενο, µε πετονιά. −Το φυσικό δέντρο δεν πρέπει να είναι ξεραµέ− νο και το διατηρούµε υγρό, µε συχνό πότισµα. −Το τεχνητό δέντρο πρέπει να φέρει πιστο− ποίηση ότι είναι κατα− σκευασµένο, από βραδυ− φλεγή υλικά. −Τα παιδιά δεν πρέπει, ποτέ, να τα αφήνουµε να

παίζουν, χωρίς επιτήρη− ση, κάτω από το δέντρο. Αναπτήρες, σπίρτα, καλώδια, πρίζες και φωτάκια θα πρέπει να µην είναι προσεγγίσιµα, από τα παιδιά. 4.Για τα κεριά πρέπει να γνωρίζουµε: −Τα κεριά πρέπει, πάντα, να είναι τοποθετηµένα, σε σταθερές βάσεις (όχι πλαστικά ή άλλα εύφλε− κτα υλικά) και σε από− σταση, από κουρτίνες. −∆εν τα αφήνουµε αναµµένα, όταν φεύγου− µε. −∆εν ανάβουµε κεριά, σε χώρους, που µπορεί να υπάρξει ρεύµα αέρα. −∆εν τα τοποθετούµε, κάτω από ράφια ή άλλες επιφάνειες. −Ποτέ, δε χρησιµοποιού− µε αναµµένα κεριά, για να διακοσµήσουµε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. −Κάθε αναµµένο κερί πρέπει να είναι τοποθε− τηµένο, µακριά από τα κλαδιά του δέντρου.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 5


www.cretavoice.gr

6 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΙΕΛΚΑ: Τι δείχνει η σύγκριση τιμών σε ελληνικά και ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ

Σηµαντικά χαµηλότερες παραµένουν οι τιµές του τυπικού καλαθιού στα σούπερ µάρκετ της Ελλά− δας σε σχέση µε το αντί− στοιχο στην Αγγλία, την Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από τα αποτε− λέσµατα επαναλαµβανό− µενης εξαµηνιαίας έκθε− σης του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Σηµειώνεται ότι η έρευνα παρουσιάζει τα αποτελέ− σµατα οργανωµένης έρευνας σύγκρισης τιµών σε τυπικό καλάθι προϊό− ντων του οργανωµένου λιανεµπορίου τροφίµων (σούπερ µάρκετ) στην Ελλάδα τον ∆εκέµβριο 2018 µε την Αγγλία και τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η σύγκριση τιµών γίνεται µε και χωρίς την αξία του ΦΠΑ, ο οποίος διαφέρει

Ποιος είναι ο ρόλος που διαδραµατίζουν οι φόροι στην τελική τιµή ενός προϊόντος

σε κάθε χώρα. Για την παρούσα ανάλυ− ση συγκρίθηκαν οι τιµές σε 20 υποκατηγορίες προϊόντων που συνθέτουν ένα τυπικό καλάθι αγο− ρών. Αυτές οι υποκατηγο− ρίες προϊόντων εξετάζο− νται από ένα σηµαντικό δείγµα πάνω από 2.000 τιµών προϊόντων και 20 διαφορετικές αλυσίδες σούπερ µάρκετ στις πέντε χώρες συνολικά για να υπολογισθούν οι µέσες τιµές, µε δειγµατοληψίες από έγκυρα site σύγκρι− σης τιµών σε Ελλάδα και

εξωτερικό, αλλά και από αλυσίδες σουπερµάρκετ. Τα στοιχεία περιλαµβά− νουν τόσο τιµές προϊό− ντων σε προσφορά, όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας σε κάθε χώρα. Η σύγκριση των µέσων τιµών των καλαθιών δεί− χνει ότι και οι τέσσερις χώρες έχουν σηµαντικά ακριβότερο µέσο καλάθι από την Ελλάδα, 8% η Ισπανία, 28% η Γαλλία, 22% η Αγγλία, 10% η Πορ− τογαλία. Η εικόνα των αποτελε− σµάτων αλλάζει σηµαντι−

κά όταν αφαιρέσουµε τον αναλογούντα ΦΠΑ ανά χώρα για να γίνουν αντι− ληπτές τις πραγµατικές τιµές των προϊόντων σού− περ µάρκετ. Η σύγκριση των καλαθιών σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι οι τέσσερις χώρες έχουν ακόµα πιο ακριβό µέσο καλάθι από την Ελλάδα, η Ισπανία κατά 19%, η Γαλλία κατά 41%, η Αγγλία κατά 38% και η Πορτογαλία κατά 16% Αυτό είναι αποτέλε− σµα της πολύ µεγάλης διαφοράς που έχει ο χαµηλός ΦΠΑ ανά χώρα (πρόκειται για τον ΦΠΑ που αναφέρεται σε τρό− φιµα και ποτά). Στην Ελλάδα αυτός ο ΦΠΑ είναι 13% και 24% για συγκεκριµένες κατηγο− ρίες προϊόντων, κάποιες από τις οποίες συµµετέ− χουν στο δείγµα της έρευνας, όπως είναι τα έλαια, ο καφές, τα γλυκά,

τα σνακς και τα αρτοποι− ήµατα. Ο ΦΠΑ είναι σηµαντικά υψηλότερος από την Αγγλία (0%) και τη Γαλλία (10% και 5,5%), την Ισπα− νία (10% και 4%), την Πορ− τογαλία (13% και 6%), αλλά και τις περισσότε− ρες χώρες της ΕΕ. Η βασική διαφορά είναι ότι τρόφιµα που στην Ελλάδα υπάγονται στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ µε 24% στις υπόλοιπες χώρες υπάγονται στον χαµηλό συντελεστή ΦΠΑ, ο οποίος είναι και χαµη− λότερος του ελληνικού µε 6%, 5,5%, 4% ή ακόµα και 0%. Σηµειώνεται ότι η εισαγωγή ειδικών φόρων κατανάλωσης (π.χ. καφές) δεν είναι δυνατόν να συνυπολογιστεί στα παραπάνω στοιχεία. Επιπλέον, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έρευ− νας, το οργανωµένο ελλη− νικό λιανεµπόριο τροφί−

µων (σούπερ µάρκετ) παρέχει στους Έλληνες καταναλωτές πρόσβαση σε προϊόντα για το τυπικό του καλάθι µε κατά µέσο όρο σε χαµηλότερη τιµή (ακόµα και στα φθηνά προϊόντα των τυπικών 20 κατηγοριών), που είναι αποτέλεσµα της οργανω− µένης προσπάθειας των προµηθευτών και των λια− νεµπόρων για συγκράτη− ση των τιµών τα τελευ− ταία χρόνια. Η τάση αυτή µε µικρές διακυµάνσεις είναι δια− χρονική την τελευταία 7ετία που πραγµατοποιεί− ται η συγκεκριµένη έρευ− να από το ΙΕΛΚΑ. Η δια− χρονική σύγκριση τιµών µε το εξωτερικό δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα συνεχώς έχει φθηνότερο καλάθι από τις συγκρινόµενες χώρες µε διακυµάνσεις οι οποίες δεν αλλάζουν το αποτέ− λεσµα της ανάλυσης.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Π

ερισσότεροι από το 1/3 των Ελλήνων εξακολουθούν να απειλούνται µε φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό. Αρκετοί εξ αυτών δοκιµάζονται από τη λεγόµενη ενεργεια− κή φτώχεια, δηλαδή δεν µπορούν να ανταποκριθούν οικονοµικά στις βασικές ανάγκες θέρµανσης και ηλεκτροδότη− σης των σπιτιών τους. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat περισσότεροι από 2 στους 10 Έλληνες (21,1%) αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς ενέργειας των σπιτιών τους, µολονότι η κατανάλωση ενέργειας συνεχίζει να αυξάνεται στην Ελλάδα. Aνά την Ε.Ε. τουλάχιστον 112,9 εκατοµ− µύρια πολίτες ζούσαν το 2017 σε νοικο− κυριά που αντιµετώπιζαν την απειλή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει− σµού –αριθµός που αντιστοιχεί στο 22,5% του συνολικού πληθυσµού της Ευρώπης, µε το πρόβληµα να είναι εντονότερο σε Βουλγαρία, Ρουµανία και Ελλάδα. Ένας από τους πέντε στόχους της πρω− τοβουλίας της «Ευρώπη 2020» είναι η µείωση του αριθµού των Ευρωπαίων που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της φτώ− χειας και του κοινωνικού αποκλεισµού κατά τουλάχιστον 20 εκατοµµύρια έως το 2020. Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί

8 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Περισσότεροι από δύο στους 10 Έλληνες αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς ενέργειας Το 21,1% των Ελλήνων βρίσκονται ήδη στην ζώνη του ενεργειακού αποκλεισµού

σηµαντικό τµήµα αυτού του στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, νωρίτερα φέτος, η Ευρω− παϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊ− κό Παρατηρητήριο για την Ενεργειακή Φτώχεια (EU Energy Poverty Observatory), το οποίο έχει ως στόχο να

αποτελέσει µία φιλική για τους χρήστες πλατφόρµα, µε ανοιχτή σε όλους πρό− σβαση, που θα προωθήσει το θέµα της ενεργειακής φτώχειας και θα παρέχει πληροφορίες και παραδείγµατα καλών πρακτικών.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Προς την ίδια κατεύθυνση, µε στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά µε την εξοικο− νόµηση ενέργειας από τα νοικοκυριά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγµατοποιεί εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών στην Ελλάδα, την Τσεχία, τη Ρουµανία και την Πορτογαλία. Βασικός στόχος της καµπάνιας είναι να βοηθήσει τα νοικοκυριά να µειώσουν τους λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέρ− γειας, αλλά και να αλλάξει η συµπεριφο− ρά τόσο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας όσο και εκείνων που επενδύ− ουν στην ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών. Το κύριο µήνυµα της εκστρατείας είναι ότι τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας θα ωφελήσουν όχι µόνο τον προϋπολο− γισµό των οικογενειών, αλλά και τα ενεργειακά αποθέµατα και την προστα− σία του περιβάλλοντος. «Ακόµα και πολύ µικρές αλλαγές στην καθηµερινή συµπεριφορά των καταναλωτών, µπορoύν να βοηθήσουν τις οικογένειες να εξοικονοµήσουν χρήµατα. Και η αξιο− ποίηση της οικονοµικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιµη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών, µπορεί να βοηθήσει συνολικά στην εξοι− κονόµηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος», επισηµαίνει η Ευρωπαία Επίτροπος Γιούροβα.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Περισσότερες μέρες διακοπών φέτος τα Χριστούγεννα για τους μαθητές

Τα σχολεία κλείνουν στις 21 ∆εκεµβρίου 2018 και ανοίγουν στις Ιανουαρίου 2019

Τ

ην Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου θα έχουν για τελευταία φορά µάθη− µα, για το 2018, οι µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου, καθώς τα σχολεία θα κλείσουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Φέτος θα κλείσουν νωρίτερα καθώς η 23η µέρα του µηνός που συνή− θως κλείνουν, «πέφτει» Κυριακή. Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει παραδοσιακά µετά και τον εορτα− σµό των Θεοφανίων, µε τα µαθήµατα να ξεκινούν και πάλι στις 8 Ιανου− αρίου 2018. Όπως ορίζει απόφαση του υπουργείου Παιδείας, τα δηµο− τικά, γυµνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ δεν λειτουργούν από 24 ∆εκεµβρίου έως και 7 Ιανουαρίου. Επειδή όµως η 24η ∆εκεµβρίου πέφτει φέτος ∆ευτέρα, οι µαθητές θα κάνουν διακοπές από τις 21 ∆εκεµβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου.

Χριστουγεννιάτικη συναυλία Χορωδίας Χανίων

Χ

ριστουγεννιάτικη συναυλία διοργανώνουν η Περιφε− ρειακή Ενότητα Χανίων, ο Σύνδεσµος για τη ∆ιάδοση Καλών Τεχνών στην Κρήτη και η Χορωδία Χανίων. Συµµετέχουν : Η Χορωδία Χανίων υπό τη ∆/νση του Γιάννη Μεντζελόπουλου. Στο πιάνο η Μαρία Κουτουλάκη. Η Παιδική Χορωδία Βενιζέλειου Ωδεί− ου Χανίων ∆/νση: Μαρία Κουτουλάκη, πιάνο: Βίση Αθανασιάδου βιολί: Λουκία Καρακώστα. ∆ηµοτική Χορωδία Ρεθύµνου ∆ιεύθυν− ση: Ισιδώρα Χαλκιαδάκη Πιάνο: Νατάσα Εφεντάκη CON BRIO Σύνολο ξύλινων πνευστών ∆ιεύθυνση: Άννα Μαλεκάκη Είσο− δος ΕλεύθερηΗ συναυλία θα πραγµατοποιηθεί το Σάβ− βατο 15 ∆εκεµτρίου 2018 στις 8 το βράδυ στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος ελεύ− θερη.

Ο σεφ Βασίλης Καλλίδης επισκέπτεταιτο Χριστουγεννιάτικο παζάρι του “Ορίζοντα”

Τ

ο Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου 2018 στις 12 το µεσηµέρι ο γνωστός σεφ Βασίλης Καλλίδης επισκέπτεται και φέτος το Χριστουγεν− νιάτικο Παζάρι Αγάπης του Συλλόγου «Ορίζοντα». Απολαύστε γεύσεις δια χειρός του σεφ Βασίλη Καλλίδη και ενισχύστε τους σκοπούς του «Ορίζοντα». Στη µουσική επιµέλεια η dj X_Voulgareli ΤΣΟΥ∆ΕΡΩΝ 38 Α (Έξω από το ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΑ») Ο Βασίλης Καλλίδης µαγειρεύει για καλό σκοπό. Σε συνεργασία µε το Japanese fusion restaurant MIRAI απολαύστε όµορφες γεύσεις και στηρίξτε τον «Ορίζοντα».

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Έρευνα: Πόση ώρα ανά ηλικία επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών

ΛΕΩΦ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 183−185 ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ.: 28210 75655, 86295 FAX: 28210 86296 info@daratsianos−transport.gr

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 25 ΠΑΡΟ∆ΟΣ ΘΕΜΙ∆ΟΣ 25 ΤΗΛ.: 210 4819141. 4819730 FAX: 210 4819730 chania@daratsianos−transport.gr

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες εξέδωσε η Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιατρικής σχετικά µε τη χρήση των «έξυπνων» συσκευών (smartphones, tablets κ.τ.λ) από τα µικρά παιδιά. Σύµφωνα µε αυτές, τα βρέφη έως και 18 µηνών δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή µε καµιά έξυπνη συσκευή, ενώ για τα νήπια δύο έως πέντε ετών, η ενασχόλησή τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 60 λεπτά. Επίσης, οι γονείς σε καµία περίπτωησ δεν πρέπει να µπαίνουν στον πειρασµό να δίνουν ηλεκτρονικές συσκευές στα παιδιά για να τα καθησυχάζουν όταν αυτά κλαίνε, γκρινιάζουν ή επιζητούν επίµονα την προσοχή τους. Το «κόλπο» αυτό επιτρέπεται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε αεροπλάνα ή σε επισκέψεις σε γιατρούς. Οι νέες συστάσεις, που δηµοσιεύθηκαν στο επιστηµονικό έντυπο Pediatrics, µε υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής Μέγκαν Μορένο και τον ∆ηµήτρη Χρηστάκη του Πανεπιστηµίου και Νοσοκοµείου Παίδων του Σιάτλ, επισηµαίνουν την ανάγκη η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών να εξισορροπείται µε σωµατική άσκηση, επαρκή ύπνο και χρόνο για φαγητό και παιχνίδι µε όλη την οικογένεια. Ακόµη, το σωστό είναι να µη γίνεται χρήση οθονών στο παιδικό δωµάτιο, ή τουλάχιστον µια ώρα πριν τον ύπνο, καθώς και εν ώρα φαγητού. Όταν τα νήπια χρησιµοποιούν κάποια έξυπνη συσκευή, το ιδανικό θα είναι να πρόκειται για κάποιο τηλεοπτικό ή άλλο πρόγραµµα που µπορούν να παρακολουθήσουν ή για κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι που µπορούν να παίξουν µαζί µε τους γονείς τους. Εξάλλου, οι επιστήµονες υπογραµµίζουν ότι τα βρέφη έως δύο ετών δεν µπορούν να µάθουν πολλά από µια ηλεκτρονική συσκευή (ηλεκτρονικό παιδικό βιβλίο, παιδικό βιντεοπαιχνίδι κ.α.), χωρίς τη βοήθεια ενός ενήλικα. «Είναι σαν το αυτοκίνητο. ∆εν του δίνεις απλώς τα κλειδιά και λες στο παιδί 'εντάξει, οδήγησε το'. Κάθεσαι δίπλα του τα πρώτα χρόνια που οδηγεί» εξηγεί η ∆ρ Μορένο. Και αν το παιδί παίζει µε µια εφαρµογή στην τάµπλετ ή στο κινητό, ο γονιός θα πρέπει να την έχει ελέγξει πρώτα ως προς το περιεχόµενο της. Αλλά και στα παιδιά άνω των πέντε ετών, καθώς και στους εφήβους, πρέπει να τίθενται όρια, όσον αφορά τον χρόνο που περνάνε µπροστά σε µια οθόνη. Η συχνή χρήση οθονών παρεµβαίνει στην οµαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, στον επαρκή ύπνο, στην οικοδόµηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων κ.α. Μεγάλη σηµασία έχει το τι κάνει ένα παιδί µπροστά σε µια οθόνη. «Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι καλά ή κακά. Αυτό που πραγµατικά µετράει, είναι τι κάνει το παιδί µε αυτά και πώς τα χρησιµοποιεί» λέει η ∆ρ Μορένο. Τέλος, η Αµερικανική Ακαδηµία Παιδιατρικής συστήνει στους γονείς να περιορίσουν και οι ίδιοι τη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών (κινητών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α.) στο σπίτι, αλλά και όταν βρίσκονται µαζί µε τα παιδιά τους (π.χ. στη διάρκεια της βόλτας), επειδή αυτή η ελλιπής επικοινωνία γονιού-παιδιού βάζει τα θεµέλια για µελλοντική αποξένωση και συγκρούσεις µεταξύ τους. πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

10 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Περισσότεροι από 32.000 μετανάστες ζουν νόμιμα στην Κρήτη Ποια είναι η κατανοµή τους ανά νοµό και από ποιες χώρες κατάγο−

Μ

ε αφορµή συνάντηση εργασίας που πραγ− µατοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης, παρουσία της Συντονίστριας Μαρίας Κοζυράκη, µε θέµα το νέο θεσµικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς, τη µετανά− στευση και τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών της Αποκε− ντρωµένης µε στόχο την έγκυρη και άµεση εξυπηρέτηση των πολιτών, ανακοινώθηκαν κρίσιµα στοιχεία και πληρο− φορίες σχετικά µε το έργο της ∆/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης. Τα θέµατα των Αλλοδα− πών και της Μετανάστευ− σης αποτελούν αντικείµε− νο των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Χώρας µε τις επτά (7) αντίστοιχες ∆/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Η ∆/νση Αλλοδαπών και Μετανά− στευσης της Αποκεντρω− µένης ∆ιοίκησης Κρήτης έχει έδρα το Ηράκλειο και αρµόδια Τµήµατα σε όλους τους νοµούς της Κρήτης.

Το κύριο αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης είναι η χορή− γηση, ανανέωση και ανά− κληση αδειών διαµονής υπό τη µορφή αυτοτελούς εγγράφου µε καταχωρη− µένα βιοµετρικά δεδοµέ− να σε υπηκόους τρίτων χωρών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ∆ηλαδή η έκδοση αδειών σε υπηκόους τρίτων χωρών µε σκοπό την εργασία, σπουδές, έρευνα υψηλής ειδίκευσης, επεν− δύσεις, αγορά ακινήτων, σε οικονοµικά ανεξάρτη− τα άτοµα, οικογενειακή επανένωση και σε πολί− τες τρίτων χωρών που είναι σύζυγοι ή µέλη οικο− γένειας Έλληνα. Από το έτος 2015 αρµοδιότητα των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων αποτελεί και η έκδοση αδειών διαµο− νής σε πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν συνεχώς στη χώρα για επτά έτη και είναι ανα− γκαία η παραµονή τους στη χώρα µας. Από την επεξεργασία των στοιχείων υποθέσεων που χειρίζεται η ∆/νση

Αλλοδαπών και Μετανά− στευσης της Αποκεντρω− µένης ∆ιοίκησης Κρήτης, προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα µε αντί− στοιχες κοινωνικό−οικονο− µικές προεκτάσεις. Σε 32.535 ανέρχονται οι νόµιµοι αλλοδαποί µε άδεια διαµονής σε ισχύ σε ολόκληρη την Κρήτη. Το 38% αυτών διαµένει στο νοµό Ηρακλείου. Τα άτοµα αυτά ζουν µόνιµα µε τις οικογένειες τους και εργάζονται στον τόπο µας έχοντας εκπληρώσει τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές τους εισφο− ρές. Από το 2010, όταν ο αριθ− µός των µεταναστών ανέρχονταν σε 38.333, παρουσιάζεται αυξοµείω− ση ανά έτος, ενώ σήµερα ο αριθµός των µετανα− στών ανέρχεται σε 32.535. Οι Αλβανοί είναι η µεγα− λύτερη αριθµητικά οµάδα µεταναστών στην Κρήτη, η οποία ανέρχεται σε 22.025 άτοµα, σχεδόν το 68% των νοµίµων αλλοδα− πών στο νησί.

Μετά τους Αλβανούς που αποτελούν την πολυπλη− θέστερη οµάδα, έπονται Ρώσοι, Ουκρανοί, Ινδοί, Γεωργιανοί, Σύριοι, Πακι− στανοί, Μολδαβοί, Σέρβοι και Κινέζοι. Αξιοσηµείωτο αποτελεί το γεγονός ότι, από τους 1.181 Ινδούς µε άδεια δια− µονής, το 98% αυτών βρί− σκονται στο Ρέθυµνο, µε ελάχιστη παρουσία στις άλλες περιοχές. Υπάρχουν Χώρες µε παρουσία ενός µόνο ατό− µου στην Κρήτη όπως Αζερµπαϊτζάν, Ακτή Ελε− φαντοστού, Γουατεµάλα,

Λάος, Μογγολία, Μονζαβί− κη, Σιέρε Λεόνε, Τζαµάικα και Τουρκµενιστάν. Σε ολόκληρη την Κρήτη εµφανίζονται 295 αλλοδα− ποί επενδυτές−ιδιοκτήτες ακινήτων από τους οποί− ους, οι 177 διαµένουν στο νοµό Χανίων (ποσοστό 60%). Καθηµερινά, η ∆/νση Αλλοδαπών της Αποκε− ντρωµένης ∆ιοίκησης εξυ− πηρετεί συνολικά 390 περίπου άτοµα σε ολό− κληρη την Κρήτη µέσω των Υπηρεσιών µιας Στά− σης που διαθέτει στους τέσσερις νοµούς.

Η ∆/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Απο− κεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης έχει καταστεί στη συνείδηση του κόσµου, ένας αξιόλογος συµπαρα− στάτης, σε ολόκληρη τη διαδικασία ένταξης ατό− µων άλλων Χωρών, στην κοινωνία της Κρήτης. Προσπαθεί εκσυγχρονίζο− ντας τις δοµές της, µε τη συνεχή κατάρτιση του προσωπικού της, να επι− τελέσει το δύσκολο έργο που έχει επωµιστεί, µε στόχο την έγκυρη και άµεση ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των πολι− τών.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

❆ Στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο κινούνται οι χρεώσεις

της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Την περίοδο της κρίσης οι τιµές µειώνονται και η ποιότητα των δικτύων αναβαθµίζεται

Ο

ι τιµές της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα κινούνται στον ευρωπαϊκό µέσο όρο µετά τη φορολογία, ενώ είναι χαµηλότερες από το µέσο όρο πριν τη φορολογία, σύµφωνα µε έρευνα του διε− θνούς οίκου OVUM που έγινε για λογαριασµό της Ένωσης Εταιρειών Κινη− τής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ). Η µελέτη βασίστηκε σε συγκριτική ανάλυση των αγορών κινητής τηλεφω− νίας σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσµατά της παρουσιάστηκαν σήµερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η OVUM µελέτησε τις τιµές της κινητής τηλεφωνίας λαµβάνοντας υπόψη α) τις πραγµατικές τιµές που έχει πληρώσει ο καταναλωτής ανά χώρα για τηλεφωνία, µηνύµατα και δεδοµένα και β) τον όγκο των λεπτών οµιλίας, των sms και των δεδοµένων που καταναλώθηκαν σε κάθε χώρα.

Μεταξύ άλλων, η µελέτη κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα:

12 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

− Στις συνολικές τιµές προ φόρων, η Ελλάδα είναι µεταξύ των πιο φθηνών χωρών στην ΕΕ, µε τιµές κατά 11% χαµηλότερες από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. − Στις συνολικές τιµές µετά φόρων, η Ελλάδα βρίσκεται στον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο, παρά το γεγονός ότι η φορολογία είναι σχεδόν διπλάσια από τον Ευρω− παϊκό Μέσο Όρο. − Το µηνιαίο προ φόρων κόστος του µέσου πακέτου υπηρεσιών που χρησιµοποιεί ο Έλληνας Καταναλωτής είναι στα 10,71 ευρώ, αρκετά χαµηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (12,07 ευρώ). − Οι τιµές στην Ελλάδα µειώνο− νται σταθερά: Μόνο την περίοδο 2014−2017, η µείωση έφτασε το 24%. − Η ποιότητα των δικτύων αντανα− κλά τις συνεχείς επενδύσεις των παρόχων παρά την οικονοµική ύφεση, µε την ταχύτητα download στα 36,9Mbps, όταν ο Ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι τα 35,9Mbps. Σύµφωνα µε την µελέτη «οι χρή− στες κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα απολαµβάνουν υψηλής ποι− ότητας δίκτυα» µε βάση τη µέση ταχύτητα κατεβάσµατος δεδοµέ− νων. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν για την περίοδο 2014−2017 από τις οικο− νοµικές καταστάσεις των παρόχων, οι οποίες είχαν κατατεθεί στις Ευρωπαϊκές Ρυθµιστικές Αρχές. Συνεπώς, η µεθοδολογία της µελέ−

της διαφοροποιείται από τις σχετι− κές µελέτες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για τις αγορές Κινητών Επικοινω− νιών που βασίζονται σε µη αντιπρο− σωπευτικά πακέτα, καθώς δεν συµπεριλαµβάνουν καταναλωτικά κοινά µε ευρύτατη διείσδυση στη Ελληνική αγορά. Ο επικεφαλής της ΟVUM, Mark Oliver ανέφερε πως η µελέτη απο− τελεί ρεαλιστική αποτύπωση των πραγµατικών τιµών των κινητων υπηρεσιών, µε µία µεθοδολογία που στηρίζεται σε αυτό που πλη− ρώνουν και χρησιµοποιούν οι κατα− ναλωτές. «Γίνεται λοιπόν σαφές ότι οι τιµές των κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα είναι σε όλες τις περι− πτώσεις στον ευρωπαϊκό µέσο όρο ή και ακόµη χαµηλότερες από αυτόν, µόλις αφαιρεθεί η πολύ υψηλή φορολογία − η υψηλότερη στην ΕΕ». Όπως ανέφερε ο γενικός διευθυ− ντής της Ένωσης Εταιρειών Κινη− τής Τηλεφωνίας Γιώργος Στεφανό− πουλος, στο πλαίσιο της παρουσία− σης της µελέτης, από το 2019 η ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιµοποιεί νέο µοντέ− λο για τον υπολογισµό του κόστους των τηλεπικοινωνιών που έχει συµφωνηθεί µε τους παρό− χους, βασιζόµενο και σε νούµερα που θα δίνουν οι ίδιοι. Σηµειώνεται ότι εντός του 2018, µε βάση το υφι− στάµενο µοντέλο υπολογισµού, η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αύξηση 5% ως προς το κόστος των τηλεπικοινω− νιών στη χώρα µας.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Στις 21 ∆εκεµβρίου αναµένεται η καταβολή

των οικογενειακών επιδοµάτων από τον ΟΓΑ

Πριν τα Χριστούγεννα αναµένεται να πληρωθεί η τέταρτη δόση από τον ΟΓΑ για τα οικογενειακά επιδόµατα (Ενιαίο Επίδοµα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδοµα Τρίτεκνων – Πολύτεκνων Οικογενειών) ∆ τριµήνου 2017 στους δικαιούχους που υπέβαλαν αιτήσεις Α21, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και πληρούν τις προxποθέσεις. Οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις συνεχίζονται και οι δικαιούχοι ενηµερώνονται για την ανάγκη προσκόµισης τυχόν συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εκκαθάριση εκκρεµών αιτήσεων.

Η πληρωµή αναµένεται να γίνει µέχρι τις 21 ∆εκεµβρίου 2018 Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σε όσους έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση-∆ήλωση Α21 για την χορήγηση του Οικογενειακού Επιδόµατος από τον ΟΓΑ να ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία της αίτησής τους, µέσω της εφαρµογής που είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ. Υπενθυµίζεται πως, για το έτος 2018, οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις Α21 στην ΑΑ∆Ε (σύστηµα taxis), µέχρι και 15 Ιανουαρίου 2019

Το γιορταστικό... κουκου− νάρι: ∆ίπλα στο πιάτο του κάθε καλεσµένου σας µπορείτε να τοποθετήσε− τε ένα κουκουνάρι στο οποίο θα ανα− γράφεται το όνοµά του. Προτιµότερο θα ήταν να βρείτε τα συγκεκριµένα αυτά που διατίθενται για διακό− σµηση και αν σας ακού− γεται ωραίο, µπορείτε να τα πασπαλίσετε µε λίγη χρυσόσκονη. Έπει− τα, αναγράψτε σε ένα µπεζ (τύπου πάπυρος θα ήταν ιδανικό) χαρτά− κι το όνοµα του καθενός και κρεµάστε το µε ένα σκοινί. Θυµηθείτε τα παλιά µε ένα γλειφι− τζούρι: Και ποιος δε νοσταλγεί τα παιδικά του χρόνια τέτοιες ηµέρες. Για το λόγο αυτό παίξτε µε µερικά γλειφιτζούρια, κορδέ− λες και φύλλα δέντρου (γκι, κυπαρρί− σι). Μη ξεχάσετε και πάλι να αναγράψετε τα ονόµατά τους ξεχωριστά, ώστε να γνωρίζουν ποια είναι η θέση τους.

ησης Ιδ έ ε ς δ ια κ ό σ μ τραπέζι ό ιν τ ρ ιο γ ο τ γ ια Τα δύο µεγάλα ρεβεγιόν( Χριστούγεννα και Πρωτο− χρονιά) πλησιάζουν και είστε µία από τις τυχερές που θα φιλοξενήσουν τα αγαπηµένα τους πρόσωπα για να διασκε− δάσετε όλοι µαζί. Είναι άλλω− στε µία πολύ καλή ευκαιρία να τα πείτε χαλαρά, να χορέψετε και φυσικά να... φάτε. Έχετε βρει ακριβώς τι θα µαγειρέψε− τε, πως θα το µαγειρέψετε και µε τι θα το συνδυάσετε. Και αφού έχετε κλείσε µε το θέµα αυτό, ψάχνε− τε τον τρόπο να τους εντυπωσιάσετε. Το στόλισµα του τραπεζιού να ξέρετε πως αποτελεί ιεροτελεστία. Ακόµη και αν δεν έχετε στολίσει αρκετά το σπίτι σας, ένα γιορτινό τραπέζι θα φέρει τη... λάµψη στο χώρο. Αν, λοιπόν, το µυαλουδάκι σας µέχρι στιγµής δεν έχει καταφέρει να κατεβάσει τίποτα ως τώρα, µόλις ανοίξατε το σωστό άρθρο. Το Queen.gr σας έχεις τις πιο πρωτότυπες ιδέες για το art de la table των φετινών γιορτών.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 13


www.cretavoice.gr ❆

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ΔιαΝΕΟσις: Ανασφαλείς, εσωστρεφείς και καχύποπτοι οι Έλληνες Ποια είναι η στάση µας απέναντι στη θρησκεία και την πίστη,την εργασία και την µετανάστευση;

Πόσο "ανοιχτή" είναι άραγε η ελληνική κοινω− νία; Πόσο εύκολα εµπιστευόµαστε; Τι φοβό− µαστε και για τι ανησυχούµε περισσότερο; Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές αξίες µας; Πόσο µεγάλο ρόλο παίζουν στη ζωή µας η θρη− σκεία και η πίστη; Η διαΝΕΟσις, σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Κοι− νωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) οργάνωσε και υποστήριξε τη συµµετοχή της χώρας µας για πρώτη φορά στη World Values Survey (WVS), µια παγκόσµια έρευνα αξιών που διεξάγεται από το 1981, µε σκοπό να παρακολουθεί την εξέλιξη και το µετασχηµατισµό των βασικών αξιών και στάσεων των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο πλούτος των δεδοµένων που προέκυψαν από το ελληνικό σκέλος της WVS απαντούν στις παραπάνω ερωτήσεις και παρουσιάζουν µια πλήρη και πολυεπίπε− δη εικόνα για τις αξίες που θεωρούµε σηµαντικές ως λαός. Η WVS στην Ελλάδα διεξήχθη σε δείγµα 1.200 νοικοκυριών µε προσωπικές συνεντεύξεις από τη Metron Analysis. Tον σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου και τη µεθοδολογική επιµέλεια είχε ο Καθηγητής Κοι− νωνιολογίας από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Σωκράτης Κονιόρδος σε στενή συνεργασία µε τον Πρόεδρο του ΕΚΚΕ Νίκο ∆εµερτζή. Μερικά χαρακτηριστικά ευρήµατα αναφορικά µε την ελληνική κοινωνία και πολιτική: −Οι Έλληνες εµπιστεύονται, σε ποσοστά άνω του 50% µόνο πέντε θεσµούς και αυτοί δεν είναι άλλοι από τα

πανεπιστήµια, τις ένοπλες δυνάµεις, την αστυνοµία, την εκκλησία και τα δικαστήρια. −9 στους 10 Έλληνες διαφωνούν µε την άποψη ότι "οι περισσότεροι άνθρωποι είναι άξιοι εµπιστοσύνης" −1 στους 3 Έλληνες θεωρεί την πολιτική κάτι σηµαντι− κό για τη ζωή του ενώ 4 στους 10 απαντούν πως "συχνά" ή "πάντοτε" πρέπει να χρηµατίζουν τοπικούς αξιωµατούχους και παρόχους υπηρεσιών για να λάβουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται. −Την ίδια στιγµή, το 63% των Ελλήνων θεωρεί πως "η κοινωνία µας πρέπει να βελτιωθεί σταδιακά µε µεταρ− ρυθµίσεις" και το 1/3 των Ελλήνων θεωρεί ότι οι ψηφο− φόροι δωροδοκούνται. 1 στους 3 Έλληνες δεν θα ήθελε για γείτονες οµοφυ− λόφιλους, ενώ 1 στους 4 δεν θα ήθελε για γείτονες µετανάστες και 1 στους 5 άτοµα διαφορετικής θρησκεί− ας.

Νιώθουµε ασφαλείς; Γνωρίζατε ότι 1 στους 5 Έλληνες ανησυχεί για το ενδε− χόµενο ενός εµφύλιου πολέµου, 2 στους 5 ανησυχούν για το ενδεχόµενο τροµοκρατικής επίθεσης και 1 στους 3 ανησυχεί για το ενδεχόµενο "πολέµου που να αφορά τη χώρα του"; Τι φοβόµαστε περισσότερο; −29% είναι το ποσοστό των Ελλήνων που ανησυχούν µήπως δεν είναι "σε θέση να παρέχουν στα παιδιά τους καλή εκπαίδευση και −6 στους 10 Έλληνες ηλικίας 30−49 ανησυχούν "µήπως χάσουν τη δουλειά τους" ή "µήπως δεν µπορούν να βρουν δουλειά" ενώ −Περίπου 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουν πολύ ή αρκε− τά ευτυχισµένοι (83% είναι το ποσοστό στους νέους) και −8 στους 10 Έλληνες δηλώνουν πως έχουν "καλή" ή "πολύ καλή" υγεία (94% είναι το ποσοστό στους νέους) Ποια είναι η στάση µας απέναντι στη θρησκεία & την πίστη, την εργασία και την µετανάστευση; −Το 81,4% των Ελλήνων δηλώνουν θρησκευόµενοι, ενώ 21% των Ελλήνων υποστηρίζουν πως όταν η επιστήµη και η θρησκεία συγκρούονται, δίκιο έχει πάντα η θρη− σκεία. −Οι µισοί Έλληνες εκτιµούν πως οι µετανάστες έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της χώρας µας, ενώ το 64% των Ελλήνων θεωρεί πως η µετανάστευση "αυξάνει τον κίνδυνο τροµοκρατίας". Επίσης, το 63,5% θεωρεί πως η µετανάστευση "αυξάνει την ανεργία" −55% είναι ο ποσοστό των Ελλήνων που συµφωνούν µε την άποψη ότι "η εργασία αποτελεί καθήκον απέναντι στην κοινωνία" , ενώ 2 στους 5 Έλληνες συµφωνούν µε την άποψη πως "όταν µια µητέρα εργάζεται, τα παιδιά υποφέρουν". Εάν θέλουµε να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της έρευνας για την Ελλάδα, µε αυτά άλλων χωρών, θα πρέπει να περιµένουµε την επεξεργασία και τη δηµοσί− ευση των αποτελεσµάτων από αυτές, τα επόµενα χρό− νια.

14 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ωστόσο, από διαθέσιµα στοιχεία της περιόδου 2000 − 2010, παρατηρείται µια µετατόπιση των αξιών του λαού µας προς πιο παραδοσιακές, συντηρητικές αξίες. Πόσο "ανοιχτή" είναι άραγε η ελληνική κοινωνία; Πόσο εύκο− λα εµπιστευόµαστε; Τι φοβόµαστε και για τι ανησυχού− µε περισσότερο; Ποιες είναι οι πιο σηµαντικές αξίες µας; Πόσο µεγάλο ρόλο παίζουν στη ζωή µας η θρη− σκεία και η πίστη;


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 15


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Μανώλης Λέκκας: Ανάγκη προστασίας του Ενετικού λιμανιού από τα κύματα

Θεαµατικές όµως είναι και οι εικόνες που βλέπουµε µετά από την κακοκαιρία. Από τα κύµα− τα προκαλούνται συχνά αρκετές ζηµιές ενώ σε απόγνωση περιέρχονται οι καταστηµατάρχες του παράκτιου µετώπου στο παλιό λιµάνι αφού η έντο− νη εισροή υδάτων είναι αδύνατο να αντιµετωπι− σθεί µε τα µέσα που υπάρχουν στην είσοδο του λιµανιού. Οι Βόρειοι άνεµοι είναι συνήθεις άνεµοι στο νησί µας και µάλιστα σε πολ− λές περιπτώσεις εµφανί−

✤ Υπάρχουν

τρόποι ώστε τα κύµατα να µην ξεσπούν την µανία τους στα καταστήµατα και στο πλακόστρωτο της χερσαίας ζώνης καταστρέφοντας υποδοµές και περιουσίες

ζονται µε ιδιαίτερα µεγά− λες εντάσεις προκαλώ− ντας αρκετά προβλήµατα σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Η ακριβής διεύ− θυνση πνοής των ανέµων είναι ο πλέον καθοριστι− κός παράγοντας που προσδιορίζει ποιες περιο− χές θα πληγούν περισσό− τερο, εξαιτίας του γεω−

16 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

µορφολογικού προσδιορι− σµού τους. Συµβαίνει λοι− πόν σε πολλές περιπτώ− σεις άνεµοι συγκεκριµέ− νης διεύθυνσης να προκα− λούν καταστροφές σε κάποιες περιοχές αφήνο− ντας παραπλήσιες περιο− χές εντελώς ανεπηρέα− στες. Μια µικρή όµως αλλαγή στη διεύθυνση

των ανέµων αρκεί για να αντιστρέψει τις κατα− στροφικές συνέπειες από τη µία περιοχή στην άλλη. Η δυναµική µάλιστα που αναπτύσσεται, ακόµη και από αυτή τη µικρή αλλα− γή στη διεύθυνση των ανέµων, µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερη λόγω πολλών παραγόντων που συµβάλλουν στην τοπική ενίσχυση τους και αυτό µοιραία έχει ως αποτέλε− σµα την πρόκληση κατα− στροφικών φαινοµένων. Στην περίπτωση του Ενε− τικού λιµένα των Χανίων συµβαίνει ακριβώς το ίδιο. Άλλη συµπεριφορά έχει ο

κυµατισµός στο εσωτερι− κό του λιµένα στον ενι− σχυµένο Βορειοδυτικό άνεµο, άλλη στον καθαρό Βοριά ο οποίος προκαλεί ταυτόχρονα και την άνοδο της στάθµης της θάλασσας και άλλη ο Βορειοανατολικός ο οποίος επηρεάζει πολύ περισσότερο την παρά− κτια ζώνη στα δυτικά τµή− µατα των Χανίων. Καταγε− γραµµένες περιπτώσεις από το παρελθόν, σύµφω− να µε το πολύτιµο µετεω− ρολογικό αρχείο του Γ. Στυλιανάκη, αναφέρουν ότι σε παρόµοιες περι− πτώσεις πολύ ισχυρών

Βορείων ανέµων η προ− βλήτα του λιµανιού ήταν απροσπέλαστη και οι πραµάτειες των εµπόρων της εποχής παρασύρο− νταν από τα ορµητικά νερά µέχρι και την πλα− τεία της Τριµάρτυρης (Καθεδρικός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου). Μπορεί τα προβλήµατα σήµερα να έχουν µετρια− σθεί, µε τη βοήθεια του κυµατοθραύστη έξω από την είσοδο του λιµένα, αλλά παραµένει επικίνδυ− νη η διέλευση από την προβλήτα ενώ σε πολλές περιπτώσεις προκαλού− νται ζηµιές στο πλακό−


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

στρωτο καθώς και σε άλλες βασικές υποδοµές. Ζηµιές όµως, µεγάλες ή και µικρότερες παθαίνουν και οι καταστηµατάρ− χες που δραστηριοποιούνται στο παράκτιο µέτωπο του Ενετικού λιµένα είτε από την εισροή υδάτων είτε από το γεγονός ότι παρασύρεται από τα ορµητικά νερά ο εξω− τερικός κινητός εξοπλισµός τους. Εκτιµώ λοιπόν ότι είναι καιρός να ξεκινήσει µία προσπά− θεια προστασίας του Ενετικού λιµένα από τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται κάθε φορά που εµφανίζονται οι πολύ ενισχυµένοι Βοριάδες. Από προσωπική εµπειρία, από επι− σκέψεις µου στο εξωτερικό κατά το παρελθόν, εκτιµώ ότι η λύση στο πρόβληµα θα µπορούσε να είναι είτε η επέµβαση στην είσοδο του λιµένα, είτε στην προβλήτα του λιµανιού ή και συνδυασµός αυτών των δύο. Με τη σκέψη ότι η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη από τη θεραπεία αλλά και από το γεγονός ότι το Ενετικό λιµάνι αποτελεί καθηµερινό προορισµό τόσο για τους κατοίκους της πόλης µας αλλά και για τους επισκέπτες κάθε εποχής οφείλουµε να καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστορικού Ενετικού λιµένα. ∆εν θα πρέπει να ξεχνάµε άλλωστε ότι στο πλαίσιο της κλιµατικής αλλαγής είναι αναγκαία και η προσαρµογή µας στις διαφαινόµενες διαφοροποι− ήσεις των καιρικών φαινοµένων τα οποία σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν µία άλλη οπτική µέτρων προστασίας. Οφείλω βέβαια να επισηµάνω ότι η λύση του προβλήµατος προστασίας του Ενετικού λιµένα, από αντίξοες ανεµολογικές συνθήκες, ανήκει σε επιστηµονικές οµάδες οι οποί− ες έχουν βαθύτερη γνώση του δυναµικού κυµατισµού και ευρύτερα του θαλάσσιου περιβάλλο− ντος. Λέκκας Εµµανουήλ, Μετεωρολόγος, MSc

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 17


www.cretavoice.gr

ΙΣΚΟΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΜΠ ΑΛΟ ΜΕ ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΚΑΙ ΑΜΥΓ∆

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ • 180 γρ. Βούτυρο • 5 Ασπράδια • 200 γρ. Ζάχαρη • 100 γρ. Αλεύρι Μαλακό ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ • 100 γρ. λευκό αµύγδαλο τριµµένο • 1 Ξύσµα από πορτοκάλι • 4 σταγόνες αιθέριο έλαιο Μανταρίνι ΒΙΟΧΥΜ • 1 κ.γ. τριµµένο τζίντζερ • από µια πρέζα γαρύφαλλο και κανέλα Χτυπάµε στο µίξερ το βούτυρο µέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουµε τα αυγά σιγά σιγά. Χαµηλώνουµε την ταχύτητα και προσθέτουµε τα υπόλοιπα υλικά. Ψήνου− µε πάνω σε αντικολλητικό χαρτί στους 1800C για 20−22 λεπτά. Αφού ψηθεί και είναι ακόµα ζεστό, κόβουµε στο σχήµα που θέλουµε. Chef: Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

18 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Stollen

Συστατικά • 340 γρ. αλεύρι σκληρό • 7 γρ. µαγιά • 40 γρ. καστανή ζάχαρη • 1 αυγό , ελαφρώς χτυπηµένο • 40 γρ. βούτυρο λιωµένο • 150 ml χλυαρό γάλα • 250 γρ. αποξηραµένα βερίκοκα ψιλοκοµµένα • 4 κ.σ. λικέρ πορτόκαλι η κονιάκ • 100 γρ. φυστίκια • 50 γρ. αποξηραµένα cranberries • 100 γρ. λευκή σοκολάτα ψιλοκοµµένη • 2 κ.γ. ζάχαρη άχνη για πασπάλισµα Μέθοδος Εκτέλεσης Βάζουµε το αλεύρι, τη µαγιά και τη ζάχαρη στον κάδο του µίξερ. Προσθέτουµε το αυγό, το βούτυρο και το γάλα και ζυµώνουµε µε το γάντζο για 5 λεπτά µέχρι να πάρουµε µία ελαστική ζύµη. Βάζουµε τη ζύµη σε ένα µπολ που τo έχουµε αλείψει µε λάδι. Σκεπάζουµε µε µία πετσέτα και αφήνουµε να φουσκώσει για µία ώρα. Παράλληλα βάζουµε τα βερί− κοκα µε το λικέρ µέσα σε ένα κατσαρολάκι και τα ζεσταίνουµε σε µέτρια φωτιά για 2 λεπτά και µετά αφήνουµε στην άκρη να κρυώσει το µείγµα. Στο πολυµηχάνηµα µε τα µαχαίρια χτυπάµε τα φυστίκια µέχρι να διαλυθούν τελείως. Προσθέτουµε τα cranberries, τη λευκή σοκολάτα, τα βερίκοκα και χτυπάµε ξανά στο µούλτι. Ρίχνουµε το µείγµα σε µία λαδόκολλα και σχηµατίζουµε έναν κορµό 25 εκ. Τοπο− θετούµε στην κατάψυξη για 5−10 λεπτά µέχρι να σφί− ξει. Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 170 βαθµούς και σε µία αλευρωµένη επιφάνεια ανοίγουµε τη ζύµη µε τον πλάστη σε ορθογώνιο µήκους 28Χ18 εκ. Βάζουµε τη γέµιση στη µέση κατά µήκος της ζύµης

και από την αριστερή πλευρά µε ένα πινέλο αλείφου− µε µε νερό τις άκρες και τοποθετούµε από πάνω την δεξιά πλευρά της ζύµης. Πιέζουµε ελαφρά έτσι ώστε να κολλήσουν µεταξύ τους και αφήνουµε το γλυκό για µισή ώρα σκεπασµέ− νο µε πετσέτα µέχρι να φουσκώσει. Ψήνουµε για 25 λεπτά µέχρι να χρυσαφίσει και να φουσκώσει. Κρυώνουµε πάνω στη σχάρα και πασπαλίζουµε µε άχνη ζάχαρη.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Γι ατ ί τα Χρ ιστ ού γε νν α τρ ώμ ε γα λο πο ύλ α? Εκείνοι που συνάντησαν για πρώτη φορά γαλοπούλα ήταν οι Ισπανοί κατακτητές στο Μεξικό. Πιστεύοντας λανθασµένα ότι είχαν φτάσει στην Ινδία, της έδωσαν την ονοµασία ινδικό κοτόπουλο. Το 1526 ο έµπορος William Strickland εισήγαγε από την αµερικανική ήπειρο στην αγορά του Μπρίστολ 6 γαλοπούλες, τις οποίες και πούλησε για 2 πένες την κάθε µία. Οι Ιησουίτες µοναχοί ήταν εκείνοι που µεταφέροντας την στην Ευρώπη, ανέλαβαν την εκτροφή της, ώστε γύρω στο 1630 να είναι στη Γαλλία εξαιρετικά δηµοφιλής. Φήµες θέλουν τον Άγγλο µονάρχη, Ερρίκο Η΄ να ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη γαλοπούλα στο χριστουγεννιάτικο γεύµα. Πριν να εισαχθεί η γαλοπούλα στην Ευρώπη, χήνες, παγώνια, ακόµη και κεφάλι αγριογούρουνου ήταν το κυρίως πιάτο την ηµέρα των Χριστουγέννων Christmas-Turkey Το εξαιρετικά νόστιµο κρέας της και το ότι αποτελούσε µια πιο πρακτική εναλλακτική από άλλα ζώα, όπως οι αγελάδες (οι οποίες ήταν πιο πολύ χρήσιµες ζωντανές για να παράγουν γάλα) ή τα

Σούπα µε πιπεριές Φλωρίνης και φέτα

Μια πρωτότυπη ιδέα για σούπα

Υλικά για 4 µερίδες 8 πιπεριές Φλωρίνης, 100 γρ. φέτα, 1 µέτριο κρεµµύδι, 1 φλιτζάνι χυµό ντοµάτας 1 πρέζα κύµινο, 4 κουταλιές ελαιόλαδο

κοτόπουλα (τα οποία ήταν πιο ακριβά από σήµερα) κατέστησε την γαλοπούλα ως ένα δηµοφιλές χριστουγεννιάτικο γεύµα. Στα µέσα του 20ου αιώνα η γαλοπούλα πήρε τα πρωτεία από τη χήνα ως χριστουγεννιάτικο κυρίως πιάτο. Σήµερα, το 87% των Βρετανών πιστεύει πως τα Χριστούγεννα δεν θα ήταν τα ίδια χωρίς την παραδοσιακή ψητή γαλοπούλα. Η ζήτησή της αυξάνεται σταθερά και σήµερα στην Αγγλία καταναλώνονται περίπου 10 εκατοµµύρια γαλοπούλες τον χρόνο. Οι γαλοπούλες έχουν το πλεονέκτηµα ότι είναι προσιτές στην τιµή, αρκετά µεγάλες ώστε να φάει ολόκληρη οικογένεια (σίγουρα θα σας περισσέψει και για µετά!) και φρέσκες, αν ξέρεις από πού να τις αγοράσεις. Φυσιολογικά γεννιούνται την άνοιξη και χρειάζονται 7 µήνες για να ωριµάσουν και να γίνουν υγιείς.

Εκτέλεση Bάλτε στην κατσαρόλα 5 φλιτζάνια αλατισµένο νερό να κοχλάσει.Όσο βράζει το νερό, κόψτε τις πιπεριές σε µεγάλα κοµµάτια αφαιρώντας τα σπόρια τους. Kαθαρίστε και κόψτε το κρεµµύδι σε τέταρτα. Pίξτε τις πιπεριές, το κρεµµύδι και την ντοµάτα στο νερό να βράσουν για 20 λεπτά. Mόλις βράσει η σούπα, προσθέστε το λάδι και χτυπήστε τη στο µπλέντερ. Σερβίρετε τη σούπα µε κοµµατάκια φέτας και πασπαλισµένη µε το κύµινο.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ψυχολογία Συμβουλές οργάνωσης της καθημερινότητας: Βάζοντας σωστούς στόχους στη ζωή μας Μήνας ∆εκέµβριος και η νέα χρονιά βρίσκεται µόλις µια ανάσα µακριά. Ο ∆εκέµβριος είναι ένας µήνας φωτεινός, γεµάτος γιορτινές προετοιµασίες, οικογενειακές στιγµές, δώρα και πολλά χαµόγελα. Μέσα όµως σε αυτό το κλίµα, ο ∆εκέµβριος είναι εκείνος ο µήνας που πολλοί από εµάς κάνουµε ένα µικρό απολο− γισµό της χρονιάς που πέρασε και εκεί λίγο πριν το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, σκεφτό− µαστε πως θα θέλαµε να κυλήσει η καινού− ρια χρονιά για µας και τους δικούς µας ανθρώπους και σκεφτόµαστε τι θα θέλαµε να επιτύχουµε µέχρι τον επόµενο ∆εκέµβρη, βάζονταςνέους στόχους. Οι στόχοι µας µπορεί να αφορούν την επαγ− γελµατική, οικογενειακή ή και προσωπική µας ζωή. Μπορεί να είναι σχετικοί µε την καθηµερινότητα µας ή σχετικοί µε τα όνειρα που κάνουµε για τον εαυτό µας. Γενικά, η τοποθέτηση στόχων είναι ένας τρόπος να εκφράσουµε τα θέλω µας και είναι το πρώτο βήµα για να ξεκινήσει η διαδικασία επίτευξης του εκάστοτε στόχου. Κάποιες φορές, όµως, δεν πετυχαίνου− µε τους στόχους µας και δε φτάνουµε στα επιθυµητά αποτε− λέσµατα καθώς κάπου στη µέση της διαδικασίας χάνουµε τη συγκέντρωση µας και τα παρατάµε λόγω έλλειψης χρόνου ή εξαιτίας διάφορων δυσκολιών που µπαίνουν ανάµεσα σε εµάς και αυτά που θέλουµε να πετύχουµε, εµποδίζοντας έτσι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Μην ανησυχείτε όµως. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δε συµβαίνει επειδή δεν έχουµε τις απαραίτητες ικανότητες ή τον απαραίτητο χρόνο. Συµβαί− νει επειδή, δυστυχώς, δεν έχουµε µάθει πώς να βάζουµε στό− χους για το µέλλον µας, δεν έχουµε διδαχθεί ένα λειτουργι− κό τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να θέτουµε σωστούς στό− χους και να φτάνουµε στην επιτυχία. Το κλειδί για την επίτευξη των στόχων έχει να κάνει µε τη σωστή οργάνωση της καθηµερινότητας µας και τη λειτουρ− γική τοποθέτηση στόχων. Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστούν τα 5 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας στόχοςώστε να είναι πιο εύκολο να τον πετύχουµε. 1. Ο στόχος πρέπει να είναι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Ο στόχος µας πρέπει να είναι απλός, ξεκάθαρος και να κινεί− ται µέσα σε λογικά πλαίσια. ∆ιαφορετικά είναι δύσκολο να συγκεντρώσουµε την προσοχή και τις προσπάθειες µας σε αυτόν, χάνοντας τελικά το κίνητρο να τον πετύχουµε. Όταν λοιπόν βρισκόµαστε στο ξεκίνηµα της διαδικασίας τοποθέτη− σης ενός στόχου, καλό είναι να ρωτήσουµε τον εαυτό µας τα εξής: Τι θέλω να πετύχω; Γιατί ο στόχος αυτός είναι σηµαντικός για εµένα; Ποιος άλλος εµπλέκεται στη διαδικασία επίτευξης του; (Παι− διά, φίλοι, συνεργάτες;) Υπάρχουν µήπως κάποια όρια που πρέπει να λάβω υπ’ όψιν µου; Ας πάρουµε για παράδειγµα έναν νέο επαγγελµατία στο χώρο της διαφήµισης, ο οποίος θέλει να ανελιχθεί στη δου− λειά του και να λάβει κάποια αύξηση ή προαγωγή. Σαν στό− χος κάτι τέτοιο είναι αρκετά γενικό. Ένας συγκεκριµένος στόχος θα ήταν κάπως έτσι, «Φέτος θα επικεντρωθώ στο να αποκτήσω τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε τις νέες τάσεις στη διαφήµιση ώστε να δηµιουργήσω µια πρωτότυπη καµπάνια που θα µε οδηγήσει στην εξέλιξη της καριέρας µου». Ο στόχος γίνεται άµεσαπιο σαφής και δείχνει το δρόµο που ο νέος αυτός πρέπει να ακολουθήσει προκειµένου να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα. 2. Ο στόχος πρέπει να είναι ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ Στην τοποθέτηση στόχων είναι πολύ σηµαντικό να χρησιµο− ποιούµε αριθµούς, καθώς µε αυτόν τον τρόπο είµαστε σε θέση να ελέγχουµε την πρόοδο µας και να µη ξεχνάµε το νόηµα της όλης διαδικασίας. Χάρη στη χρήση αριθµών παρα−

20 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

µένουµε προσηλωµένοι σε αυτό που θέλουµε να πετύχουµε, δε χάνουµε τυχόν διορίες και αισθανόµαστε πιο ενθουσια− σµένοι καθώς κινούµαστε όλο και πιο κοντά στο στόχο µας. Μπορούµε να πάρουµε παράδειγµα από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να εντάξει το περπάτηµα στην καθη− µερινότητα του µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της υγείας του. Ένας µετρήσιµος στόχος θα µπορούσε να έχει την εξής µορφή, «Σήµερα θα περπατήσω για 15 λεπτά». Απλά και χωρίς υπερβολές ο στόχος αυτός αποτελεί το πρώτο βήµα προς την υιοθέτηση ενός πιο υγιούς τρόπου ζωής. 3. Ο στόχος πρέπει να είναι ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΣ Ξεχάστε τα µεγαλεπήβολα σχέδια. Ένας σωστός στόχος πρέπει να αποτελεί πρόκληση αλλά θα πρέ− πει να είναι εφικτός. Βάζοντας κατορθώσιµους στόχους έχου− µε την ευκαιρία να εντοπίσουµε ευκαιρίες που είχαµε παρα− λείψει στο παρελθόν, οι οποίες µπορούν τώρα να µας οδηγή− σουν πιο κοντά στο αποτέλεσµα που θέλουµε. Μπορούµε, λοιπόν, να αναρωτηθούµε: «Πως µπορώ να πετύχω αυτόν το στόχο;» ή « Μήπως πρέπει να λάβω υπ’ όψιν µου κι άλλους παράγοντες (π.χ. οικονοµικοί παράγοντες) πριν συνεχίσω στο επόµενο βήµα;». Ας σκεφτούµε µια έφηβη µαθήτρια που, µέσα στην επόµενη βδοµάδα, πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο 300 σελίδων για µια σχολική εργασία. Είναι σχεδόν ανέφικτο γι’ αυτήν να τελειώ− σει το βιβλίο µέσα σε µια µέρα. Με την τοποθέτηση ενός επι− τεύξιµου στόχου όµως τα δεδοµένα αλλάζουν. Η µαθήτρια µπορεί να πει, «Θα διαβάζω 50 σελίδες την ηµέρα», κάτι που είναι σαφέστατα πιο εύκολα εφικτό. 4. Ο στόχος πρέπει να είναι ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Οι στόχοι µας είναι καλό να αφορούν την προσωπική µας εξέλιξη, όµως είναι απαραίτητο να ανταποκρίνονται και στην πραγµατικότητα. Τις περισσότερες φορές θα χρειαστούµε στήριξη και βοήθεια από τους γύρω µας, όµως το πιο σηµα− ντικό όλων είναι αυτά που έχουµε στο µυαλό µας και θέλου− µε να πετύχουµε να βρίσκονται στο δικό µας έλεγχο. Ας παραδειγµατιστούµε από καθηµερινές ιστορίες γύρω µας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να χάσουν βάρος µε σκοπό να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση τους. Το να βάλει κάποιος στόχο να χάσει 10 κιλά µέσα σε µια εβδο− µάδα είναι πρακτικά αδύνατο άσχετα µε τις υποσχέσεις που δίνουν οι ψεύτικες δίαιτες expressπου κυκλοφορούν στο δια− δίκτυο. Ένας ρεαλιστικός στόχος θα υπαγόρευε την απώλεια

1 κιλού την εβδοµάδα. Είναι αλήθεια πως το τελικό αποτέλε− σµα θα καθυστερούσε λίγο παραπάνω όµως ο σταθερός ρυθµός σίγουρα θα ενίσχυε την προσήλωση στο στόχο και θα µείωνε τις πιθανότητες παραίτησης από αυτόν. 5. Ο στόχος πρέπει να είναι ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ Είπαµε στην αρχή πως συνήθως το µήνα ∆εκέµβρη, βάζουµε στόχους για τη νέα χρονιά. Σε ένα δεύτερο επίπεδο µπορού− µε να χρησιµοποιήσουµε πιο σαφή χρονικά όρια προκειµένου να δουλέψουµε πιο συγκεντρωµένα προς το στόχο µας. Με αυτόν τον τρόπο οργανώνουµε καλύτερα την καθηµερινή µας ζωή και αποφεύγουµε δικαιολογίες που έχουν να κάνουν µε την έλλειψη χρόνου. Αναρωτηθείτε λοιπόν, Τι µπορώ να πετύχω σε 6 µήνες από τώρα; Τι µπορώ να πετύχω σε 3 βδοµάδες από τώρα; Τι µπορώ να πετύχω µέχρι αύριο; Πάρτε ένα κοµµάτι χαρτί κα οργανώστε σωστά το χρόνο σας. Εάν έχετε µια δουλειά στην εφορία που πρέπει να γίνει άµεσα, µην αφήσετε τις µέρες να περάσουν. Γράψτε στο χαρτί, «Μέχρι το τέλος της εβδοµάδας θα πάω στην εφορία». Τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αυτές είναι κάποιες συµβουλές που µπορούν να µας φανούν χρήσιµες στον καθηµερινό µας αγώνα. Το πιο σηµαντικό όµως απ’ όλα είναι να µπορούµε να απολαύσουµε τα αποτελέσµα− τα των κόπων µας. Όταν πετυχαίνουµε κάτι και είτε πρόκει− ται για ένα στόχο µεγάλο είτε για έναν πιο µικρό, αυτό που έχει σηµασία είναι να δίνουµε στον εαυτό µας το χρόνο και το χώρο να το χαρεί. Βγείτε έξω, πιείτε το αγαπηµένο σας ποτό, χαµογελάστε και πείτε δυνατά: «Τα κατάφερα!». Σας αξίζει. Ελεάνα Κοκκίνη Ψυχολόγος ΑΠΘ Mental Performance Coach (MSc Sport and Exercise Psychology) Πηγές: Orlick, T. (2016).In pursuit of excellence.Champaign IL. HumanKinetics Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002).Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: a 35−year old odyssey.American Psychologist, 57, 705e717. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2013). New developments on goal setting and task performance. NewYork. Routledge.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 21


www.cretavoice.gr

22 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ανεβαίνει η τιμή της πλαστικής σακούλας από 1η Ιανουαρίου 2019 Μετά την δεύτερη αύξηση του περιβαλλοντικού τέλους θα χρεώνεται πλέον 10 λεπτά

Τα 7,7 εκατ. ευρώ έφτασαν οι εισπράξεις που αποδόθη− καν στον Ελληνικό Οργανι− σµό Ανακύκλωσης µόνο για το πρώτο εξάµηνο της χρο− νιάς από το τέλος που επι− βλήθηκε στις πλαστικές σακούλες από τον περα− σµένο Ιανουάριο και πρόκει− ται να υπερδιπλασιαστεί από 1η Ιανουαρίου 2019. Να σηµειωθεί ότι το τέλος ύψους 3 λεπτών του ευρώ, το οποίο έφτασε µε τον ΦΠΑ τα 4 λεπτά, θα αυξηθεί στα 10 λεπτά ανά πλαστική σακούλα που θα αγοράζει ο καταναλωτής για τα ψώνια του από την προσεχή Πρω− τοχρονιά. Υπενθυµίζεται ότι από το ανταποδοτικό τέλος

Ο πληθυσµός της Ελλάδας θα είναι µει− ωµένος κατά 2,5 εκατοµµύρια το 2050 Την ίδια στιγµή, οι Έλληνες θα γερ− νούν, καθώς αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωµένων, άνω των 65 ετών

Π

ρόβλεψη −σοκ για τον πληθυ− σµό της Ελλάδας κάνει ειδική επιστηµονική επιτροπή της Βουλής για το δηµογραφικό, καθώς προβλέπει µείωσή του έως και κατά 2,5 εκατοµµύρια µέχρι το 2050.

έχουν εξαιρεθεί τα περίπτε−

ρα και οι υπαίθριες αγορές. Συνολικά το ποσό που εισπράχθηκε µαζί µε τους φόρους την περίοδο Ιανου− αρίου− Ιουνίου 2018 ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το συνολικό ποσό για το έτος δεν αναµένεται ακριβώς διπλάσιο, καθώς η εκτίµηση είναι ότι η αγορά πλαστικών σακουλών και κατά συνέπεια και οι εισπράξεις από το τέλος, θα βαίνουν µειούµενες δεδοµέ−

νου ότι όλο και περισσότε− ροι καταναλωτές προµη− θεύονται επαναχρησιµοποι− ούµενες σακούλες για τα καθηµερινά τους ψώνια. Μετά από έντεκα µήνες χρήσης εφαρµογής του µέτρου χρέωσης της πλα− στικής σακούλας, εκτιµάται ότι η µείωση της χρήσης φτάνει περίπου το 60%− 65% κατά µέσο όρο και έως και το 80% µεταξύ του δικτύου των σούπερ µάρκετ.

Τα βασικά σηµεία της έκθεσης αναφέρουν τα εξής: −Το 2035, ο πληθυσµός της Ελλάδας θα κυµαίνεται από 9,5 έως 10,4 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015, δηλαδή θα είναι µειωµένος κατά 0,45 έως και 1,4 εκατ. − Στο τέλος της προβολικής περιόδου (2050), ο πληθυσµός θα κυµαίνεται από 8,3 έως 10,0 εκατ. έναντι 10,9 εκατοµ. το 2015, δηλαδή θα είναι µειωµένος κατά 0,8 έως και 2,5 εκατ. − Το 2035, το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσµό (20,9% και 2,8% αντίστοιχα το 2015) αναµένεται να κυµανθεί από 27,2% − 27,9% για τους πρώτους και 4,1%− 4,5% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0−14 ετών και 0−18 ετών) από 11,0% έως 12,4% για τους πρώτους και 14,2 έως 15,8% για τους δεύτερους, αντίστοιχα. − Το 2050, το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσµό (20,9 και 2,8% το 2015) αναµένε− ται να κυµανθεί από 30,3% έως 33,1% για τους πρώτους και 4,9% έως 6,5% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0−14 ετών και 0−18 ετών) από 12,0% έως 14,8% για τους πρώτους και 15,4% έως 19% για τους δεύτερους, αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η µείωση του µόνι− µου πληθυσµού της χώρας µέχρι το 2050 δεν αναµένεται − ανεξαρτήτως σεναρίων− να ανακοπεί. "Αυτό προκύπτει από όλες τις διαθέσιµες προβολές σήµερα τόσο από διεθνείς οργα− νισµούς (EUROSTAT/2017, Ην. Έθνη, µέσο σενάριο/2015, Vienna Institute of Demography−IIASA−OAW−WU/2016, Population reference Bureau/2018), όσο και από τις εξει− δικευµένες προβολές που δηµιουργήσαµε πρόσφατα (2017) για την Ελλάδα µε έξι σενάρια στο πλαίσιο της µελέτης που ανα− τέθηκε στο Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (Ε∆ΚΑ) του Παν. Θεσσαλίας από την ∆ιανεΟσις".

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 23


www.cretavoice.gr

24 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 25


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τί «δώρα» χρειάζονται τα παιδιά αυτά τα Χριστούγεννα Γιατί τελικά τα παιδιά, περισσότερα από τα δώρα έχουν ανάγκη άλλα πράγµατα, περισσότερο ουσιαστικά. Οι περισσό− τεροι, αν όχι όλοι µας, τα γνωρίζουµε. Μας τα υπενθυµίζει όµως και η συγγραφέας Kristina Wright καθώς γράφει για αυτά που έχουν ανάγκη τα δικά της παιδιά. «∆εν θέλω τα παιδιά µου να πάρουν στις γιορτές ένα σωρό πράγµατα που δεν χρειάζονται, που θα σπά− σουν και θα ξεχαστούν σε µια εβδοµάδα. Θέλω να ξέρουν ότι τα αγα− πούν και ότι υπάρχει ένας µεγάλος κόσµος εκεί έξω που πρέπει να εξερευνήσουν. Αν λοιπόν µε ρωτάς τι θέλουν τα παιδιά µου για τα Χρι− στούγεννα φέτος, θα σου πω τι πραγµατικά χρειά− ζονται: 1.Χρειάζονται να βγουν από το σπίτι Όπως και πολλά παιδιά, τα παιδιά µου δεν προλα− βαίνουν κατά τη διάρκεια της σχολικής εβδοµάδας να βγουν έξω για βόλτα.

Πιστεύεις ότι η επιδερμίδα σου ταλαιπωρείται άδικα; Κάνε τη να λάμψει

Οι ώρες µετά το σχολείο και πριν από τον ύπνο δαπανώνται για το διάβα− σµα, τις δραστηριότητες, το φαγητό, και την τηλεό− ραση. Την περίοδο των γιορτών λοιπόν, οι βόλτες σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους, ή ότι αρέσει τον καθένα είναι µια πολύ καλή ευκαιρία για να βγούµε έξω από το σπίτι. 2.Χρειάζονται χρόνο µε τους ανθρώπους που αγαπούν Πάρτε τα για παγωτό ή για µια βόλτα µε τα πόδια σε ένα πάρκο. ∆ιαβάστε µαζί τους στον καναπέ ένα βιβλίο, παίξτε µαζί τους επιτραπέζια, µαγει− ρέψτε τα αγαπηµένα τους µπισκότα. ∆εν είναι η δραστηριότητα που έχει σηµασία, αλλά ο χρόνος που περνάτε µαζί. 3.Έχουν ανάγκη να αισθάνονται συνδεδεµέ− να µε τα αγαπηµένα τους πρόσωπα (π.χ. παππού− δες) Γράψτε µαζί τους ένα email, ένα γράµµα ή στείλ− τε ένα βίντεο στους παπ−

πούδες που είναι µακριά ή σε φίλους σας που ζουν σε άλλη πόλη. Η απόστα− ση δεν έχει σηµασία αφού µε τη βοήθεια της τεχνο− λογίας µπορούµε να την εκµηδενίσουµε. 4.Θέλουν να βρουν κάτι που να είναι γι’ αυτά ( ένα γράµµα, ένα δέµα) Από τις αγαπηµένες µου αναµνήσεις της παιδικής µου ηλικίας ήταν όταν έβρισκα στην αλληλογρα− φία µας ένα γράµµα ή κάρτα για µένα. Παρ’ όλο που τα ηλεκτρονικά µηνύ− µατα και οι ευχές έχουν αντικαταστήσει την κλασ− σική αλληλογραφία, δοκι−

µάστε να στείλετε κάτι στο παιδί σας και θα δείτε τη χαρά του. Πραγ− µατικά θα ενθουσιαστεί. 5. Να διαβάσουν περισ− σότερα βιβλία ∆ύσκολο να βρουν τα παιδιά χρόνο τις καθηµε− ρινές να διαβάσουν εξω− σχολικά βιβλία. Μπορείτε λοιπόν να δοκιµάσετε να έχουν µια συνδροµή σ’ ένα περιοδικό ή σε µια σειρά παιδικών βιβλίων. Θα έχουν κάτι να περιµέ− νουν κάθε µήνα και θα είναι δικό τους. Ακόµα και αν δεν ενθουσιάσει η ιδέα όλα τα παιδιά, εσείς δεν έχετε να χάσετε κάτι και να το προσπαθήσετε.

Αν ποτέ πας στον δερµατολόγο και µιλήσετε για το τι πρέπει να κάνεις για να διατηρήσεις την ελαστικότητα της επιδερµίδας θα σου πει τρία πράγµατα, πρώτον βάλε αντηλιακό, κάθε µέρα µέχρι να πεθάνεις, 2 ψάξε για την σωστή ενυδατική ανάλογα µε τον τύπο της επιδερµίδας σου και τις ανάγκες της εποχής 3 προσέθεσε όσο µπορείς βιταµίνη C στην καθηµερινή σου ρουτίνα, είναι σαν αντίδοτο στη θλίψη, αφού είναι ένας τρυφερός τρόπος να φερθείς στον εαυτό σου. Με το που την εντάξεις στη ρουτίνα σου θα την λατρέψει µιας και θα αναβαθµίσει αµέσως την όψη της επιδερµίδας σου. Αν οι ρυθµοί σου είναι φρενήρεις και πολύ πιεστικοί, το δέρµα σου ταλαιπωρείται όπως και το σώµα σου. Η κούραση κάνει την επιδερµίδα να δείχνει άτονη και θαµπή. Αυτά τα σηµάδια προκα-

λούνται από οξειδωτικό στρες. Η βιταµίνη c είναι εξαιρετική λύση για τις φάσεις που η επιδερµίδα σου ταλαιπωρείται, αφού δίνει ένα µεγάλο boost στο πρόσωπο σου, τι στιγµή που θες να λάµψεις. Λειτουργεί σαν εντατική θεραπεία και µια έξτρα φροντίδα που την έχουµε τόση ανάγκη. Για χώρες ηλιόλουστες όπως Ελλάδα το θέµα βιταµίνη C θέλει προσοχή, αφού δεν πρέπει η συγκεκριµένη ουσία να έρχεται σε επαφή µε την ηλιακή ακτινοβολία. Για αυτό καλό θα ήταν να χρησιµοποιούµε αυτή τη βιταµίνη τον χειµώνα και τις απογευµατινές-βραδινές ώρες. H Μόνα Γκοχάρα, καθηγήτρια του Yale σχολιάζει «Έχω πάθει εµµονή µε την βιταµίνι C. Είµαι ερωτευµένη µε αυτό το πράγµα, είναι τόσο σωστή η δράση του και τόσο εκλεπτισµένη που σπάνια ενοχλεί την επιδερµίδα και κάνει τους πάντες να δείχνουν καλύτεροι» σχολιάζει. Η βιταµίνη C κάνει φοβερή δουλειά και φωτίζει τις δυσχρωµίες. Ειδικά στο δέρµα των ανθρώπων που χρειάζονται φως στα «σκοτεινά σηµεία». Μίλησε µε τον δερµατολόγο σου για το πώς µπορείς να εντάξεις αυτό τη θαυµατουργή ουσία στην καθηµερινή σου ρουτίνα και λάµψε όπως ποτέ πριν.

26 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

17+1 t i ps για να αποκτήσετε μοναδικό στυλ, φορώντας γυαλιά οράσεως! Οι ηµέρες που τα γυαλιά οράσεως χρησίµευαν µόνο ως βοήθηµα για καλύτερη όραση είναι πλέον παρελθόν. Σήµερα, θεωρούνται ένα από τα πιο µοντέρνα και κοµψά αξεσουάρ, ειδικά όταν έχουµε στη διάθεσή µας εκατοµµύρια σχέδια από διαφορετικούς σχεδιαστές µόδας. Αν λοιπόν επιλέξετε τα κατάλληλα γυαλιά, να είστε σίγουροι ότι η φυσική σας οµορφιά θα αναδειχθεί στο µέγιστο! Ποια είναι τα tips που θα αναδείξουν το πρόσωπό σας εάν φοράτε γυαλιά οράσεως; 1. Επιλέξτε σκελετούς που δεν θα κρύβουν τα φρύδια σας. Να θυµάστε οτι τα φρύδια σας θα πρέπει να είναι περιποιηµένα και να έχουν όµορφο, τοξωτό σχήµα. Εάν θέλετε να δώσετε στα φρύδια σας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιο ειδικό µολύβι ή κάποιο gel. 2. Οι φακοί µπορεί να τονίσουν τις σακούλες και τους µαύρους κύκλους κάτω απ' τα µάτια. Εποµένως, πριν φορέσετε τα αγαπηµένα σας γυαλιά, καλό θα ήτα να διορθώσετε τις ατέλειες στο δέρµα σας κάτω από τα µάτια. 3. Εάν σκέφτεστε να φορέσετε ψεύτικες βλεφαρίδες µε γυαλιά, καλό θα ήταν να το αποφύγετε. Επιλέξτε ένα από τα δυο. Γενικότερα, οι µεγάλες βλεφαρίδες σε συνδυασµό µε τα γυαλιά δείχνουν πολύ ...περίεργα. 4. Σε περίπτωση που έχετε αρκετά µεγάλη µυωπία προσπαθήστε να "µεγαλώσετε" οπτικά τα µάτια σας, βαφοντάς τα µε τον κατάλληλο τρόπο. Ωστόσο, σηµαντικό είναι να θυµάστε να χρησιµοποιείτε πολύ προσεκτικά τα καλλυντικά σας, καθώς τα γυαλιά ενδέχεται να τονίσουν ακόµη περισσότερο τις ατέλειες του προσώπου σας. 5. ∆οκιµάστε µαύρο eyeliner και χρυσή σκιά µατιών για µαύρους ή καφέ σκελετούς. 6. Εάν επιλέξετε λευκό σκελετό δοκιµάστε κάποιο µπλέ eyeliner. 7. Mε ένα ροζ σκελετό δοκιµάστε µακιγιάζ σε κάποια "µεταλλική" ή "ασηµί¨ απόχρωση. 8. Oι ξανθές κοπέλες θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο φωτεινό, χρυσό ή διάφανο σκελετό γυαλιών. 9. Οι κοκκινοµάλλες θα δείχνουν ακόµα πιο όµορφες φορώντας κάποιο σκελέτο σε χάλκινη απόχρωση. 10. Οι µελαχρινές καλό είναι να επιλέξουν κάτι σε σκοτεινό κερασί ή σε κάποιες σκούρες µπλέ αποχρώσεις. 11. Tετράγωνα πρόσωπα: επιλέξτε υπερµεγέθη στρογγυλά γυαλιά. Tα τετράγωνα και τα ορθογώνια µοντέλα δεν ενδείκνυνται. 12. Στρογγυλά πρόσωπα: επιλέξτε κάποιο ορθογώνιο σκελετό µε µεγάλους βραχίωνες. Αποφύγετε τα µεγάλα στρογγυλά γυαλιά που κρύβουν τα ζυγωµατικά. 13. Τριγωνικά πρόσωπα: επιλέξτε µικρά ορθογώνια ή τετράγωνα γυαλιά µε στρογγυλεµένες άκρες τα οποία εναρµονίζουν απόλυτα το πλατύ µέτωπο και το µυτερό

πηγούνι. Αποφύγετε µεγάλους σκελετούς µε πολλές και έντονες λεπτοµέρειες. 14. Οβάλ πρόσωπα: µπορείτε λόγω του σχήµατος του προσώπου σας να πειραµατιστείτε µε όποιο σχήµα και χρώµα σκελετού θέλετε! 15. Επιλέξτε κάποιο εξαιρετικά κοντό κούρεµα και κάποιο φωτεινό µακιγιάζ στα µάτια σας. Εάν έχετε µακριά µαλλιά τότε µαζέψτε τα ψηλά, πάνω απ΄ τον ώµο και προς τη µια πλευρά. 16. Εάν επιλέξατε ένα γυαλί µε φαρδύ σκελετό µπορείτε να το συνδυάσετε µε "ίσιο" χτένισµα. Καλό είναι να αποφύγετε να δώσετε ένταση σε σηµεία όπως τα πλαwνά του προσώπου. 17. Eάν επιλέξατε γυαλιά µε µεγάλους στρογγυλούς φακούς, φτιάξτε τα µαλλιά σας σε µπούκλες ή στα λεγόµενα "κύµατα¨. 18. Οι λάτρεις των µικρών σκελετών θα πρέπει να αποφύγουν τα ίσια χτενίσµατα που πλαισιώνουν το πρόσωπο. Και µη ξεχνάτε ότι το 87% των ανδρών προτιµούν τις γυναίκες που φορούν γυαλιά! Εσείς ακόµη να επιλέξετε τα δικά σας;

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 27


www.cretavoice.gr

28 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Γιατί το Ιντερνετ είναι πιο αργό τα Χριστούγεννα Microsoft Μπιλ Γκέιτς.

Οι ταχύτητες πολλών εκατοµµυρίων ασύρµατων συνδέσεων είναι πιο αργές από ό,τι θα µπορούσαν να είναι - και στις γιορτές τείνουν να γίνουν ακόµη πιο αργές. H σύνδεσή σας στο internet, είναι πολύ πιθανό να αργεί χαρακτηριστικά αυτή την περίοδο. Υπαίτιος είναι τα λαµπάκια στα Χριστουγεννιάτικα δέντρα. Όπως αναφέρει το BBC, µια µελέτη της βρετανικής οργάνωσης Ofcom, προειδοποιεί τους χρήστες του διαδικτύου ότι οι παρεµβολές στις ασύρµατες συνδέσεις µπορούν να προέλθουν από πηγές, όπως τα µόνιτορ για τα µωρά, τον φούρνο µικροκυµάτων αλλά και τα χριστουγεννιάτικα λαµπιόνια.

Μάλιστα η οργάνωση Oftcom κυκλοφόρησε και µια εφαρµογή που τσεκάρει την ποιότητα των ευρυζωνικών ασύρµατων συνδέσεων στο σπίτι ανάµεσα στο µόντεµ-ρούτερ και στους φορητούς υπολογιστές, τις ταµπλέτες και τα κινητά τηλέφωνα.

Οι ταχύτητες πολλών εκατοµµυρίων ασύρµατων συνδέσεων είναι πιο αργές από ό,τι θα µπορούσαν να είναι - και στις γιορτές τείνουν να γίνουν ακόµη πιο αργές. Οι καλύτερες συµβουλές για το διαδίκτυο • Κρατήστε το router

µακριά από ηλεκτρικές συσκευές • Μετακινήστε το router σας σε ένα διαφορετικό µέρος του σπιτιού • Κάντε του επανεκκίνηση • Χρησιµοποιήστε καλώδιο Ethernet

Οι δύο άνδρες που συγκαταλέγονται µεταξύ των «κολοσσών» του ίντερνετ, αποφάσισαν µε αυτό τον τρόπο να συνεισφέρουν στο πρόγραµµα προσπάθεια του ΟΗΕ για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, στόχος που θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί µέχρι το 2030. Ζούκερµπεργκ και Γκέιτς σε κοινή τους δήλωση, ανακοίνωσαν στον ΟΗΕ ότι στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν κοινή πρόσβα-

ση στο ίντερνετ. «Όταν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στα εργαλεία και στη γνώση του Ίντερνετ, έχουν πρόσβαση σε µέσα που καθιστούν τη ζωή καλύτερη για όλους εµάς. Το Ίντερνετ ανήκει σε όλους, θα πρέπει να είναι προσβάσιµο απ' όλους», αναφέρεται στην δήλωση που υπογράφεται ακόµα και από τους Τζίµι Γουέιλς, συνιδρυτή της δωρεάν διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, και τον τραγουδιστή των U2 Μπόνο.

Internet για όλους σχεδιάζουν Ζούκερµπεργκ και Γκέιτς

Κοινή δράση για καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ από όλο τον πλανήτη, αναλαµβάνουν ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερµπεργκ και ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς. Κοινή δράση για καθολική πρόσβαση στο ίντερνετ από όλο τον πλανήτη έως το 2020 αναλαµβάνουν ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερµπεργκ και ο ιδρυτής της

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 29


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Παιδική παχυσαρκία: Τα σνακς, οι λιχουδιές και οι άλλοι πειρασµοί στο σχολείο

Συχνά, αρκετά παιδιά αντιδρούν στις αλλαγές αυτές, µε αποτέλεσµα τις συνεχείς συγκρούσεις µε τους γονείς και την αδυναµία µείωσης του βάρους. Κατά την έναρ− ξη, όµως, της σχολικής περιόδου, το ηµερήσιο πρόγραµµα του παιδιού αλλάζει, όπως και εκείνο της διατροφής. Είναι η κατάλληλη στιγµή να προβείτε σε όσες αλλαγές χρειάζεται να γίνουν, κάνοντας παράλληλα συζητήσεις σχετικά µε την υγιεινή δια− τροφή και τις σωστές επιλογές τροφίµων. Συχνά διατροφικά λάθη που απαιτούν αντιµετώπιση είναι η τακτικότητα των γευµά− των, ο έλεγχος των ποσοτήτων, η σωστή παρασκευή και ο περιορισµός της χρήσης λίπους και ελαίων, η µείωση της κατανάλωσης αναψυκτικών και χυµών, η αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών, δηµητριακών ολικής άλεσης κ.ά. Σε ό,τι αφορά

30 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

στην κατηγορία των δηµητριακών, προσπαθήστε να έχετε µόνο ψωµί ολικής άλεσης στο σπίτι – αφού είναι πιο υγιεινό για όλους! Χρησιµοποιήστε ολικής άλεσης ζυµαρι− κά και καστανό ρύζι, ενώ µπορείτε να δίνετε δηµητριακά ολικής άλεσης σαν πρωινό στο παιδί όσο συχνά επιθυµεί, ελέγχοντας, ωστόσο, την ποσότητα σε κάθε γεύµα. Η επιλογή τους συµβάλλει στην επαρκή πρόσληψη φυτικών ινών και µικροστοιχείων. Ακόµα, προσφέρουν ενέργεια, ενώ υπάρχουν και επιλογές µε περιορισµένη ποσότη− τα ζάχαρης. Ωστόσο, φαίνεται πιο δύσκολο να ελέγξουµε τη διατροφή του παιδιού το διάστηµα της ηµέρας που περνά στο σχολείο. Συχνά, τα κυλικεία, αντίθετα µε την οδηγία των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας, παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής τροφίµων µε υψηλή περιεκτικότητα σε θερµίδες, ζάχαρη ή λιπαρά. Στην κατεύθυνση αυτή, κινού− νται και αρκετοί γονείς, οι οποίοι είτε προσπαθώντας να βρουν λύσεις στο «αδιέξο− δο» του σχολικού σνακ είτε «δωροδοκώντας» τα παιδιά µε συσκευασµένα σνακ αµφί− βολης θρεπτικής αξίας, δηµιουργούν πειρασµούς που επιβαρύνουν τόσο τα παιδιά τους όσο και τους φίλους τους. Γίνετε ευρηµατικοί και προσφέρετε στο παιδί σας γευστικές και χορταστικές λύσεις. Ορισµένες προτεινόµενες επιλογές µπορεί να είναι τα φρούτα σε συνδυασµό µε: Ένα σάντουιτς µε διάφορα συστατικά όπως τυρί, µπιφτέκι, αυγό ή τόνο. Μία αραβική πίτα. Ξηροί καρποί όπως αµύγδαλα ή καρύδια χωρίς αλάτι. Τοστ µε φυστικοβούτυρο. Μία µπάρα δηµητριακών ολικής άλεσης. Ένα παστέλι. Μία µπάρα χαλβά από ταχίνι κ.α. Θυµηθείτε όµως ότι στο θέµα της διατροφής προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε συνήθειες. Φυσικά θα υπάρξουν και οι ιδιαίτερες ηµέρες και στιγµές που το παιδί θα µπορεί να επιλέξει κάποιο γλυκό ή άλλο σνακ που επιθυµεί. *Γράφει ο Γιάννης Χρύσου, Κλινικός ∆ιαιτολόγος & ∆ιατροφολόγος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Πώς να διατηρήσετε το χριστολούλουδό σας

Μ

Σας αρέσει γιατί θυµίζει Χριστούγεννα, αλλά δεν γνωρίζετε πώς να το διατηρήσετε; Μάθετε πώς θα αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του και µετά τον Γενάρη.

ετά τις γιορτές, αφού µαζέψατε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια σας, έµεινε κάτι να σας θυµίζει τις γιορτές! Το χριστολούλουδό σας (ή κοινώς Αλεξανδρινό) είναι ένα φυτό που λίγο πολύ όλοι έχουµε στο σπίτι µας µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων! ∆υστυχώς οι περισσότεροι από µας νοµίζουµε ότι το φυτό αυτό κρατάει για τα Χριστούγεννα και µόνο και ότι µετά χαλάει και πρέπει να το πετάξουµε! Η αλήθεια όµως είναι άλλη! Τα Αλεξανδρινά παράγονται µέσα σε θερµοκήπια και γι’ αυτό όταν τα βγάζουµε σε εξωτερικό χώρο ξαφνικά παθαίνουν σοκ και καταστρέφονται γιατί παγώνουν! Πρακτικά όµως τα φυτά αυτά είναι αρκετά ανθεκτικά γι’ αυτό ανθίζουν και µέσα στο χειµώνα. Αυτά που µπορείτε να κάνετε λοιπόν είναι πολύ απλά για να µπορέσετε να χαρείτε και την επόµενη χρονιά το κατακόκκινο φυτό σας! Αρχικά κρατήστε το µέσα στο σπίτι. Καλό θα είναι να το βάλετε σε τέτοιο σηµείο που να έχει επαρκές φως και αερισµό. Αποφύγετε θέσεις που να είναι µακριά από καλοριφέρ ή άλλες πηγές θερµότητας. Ποτίζετε όπως ποτίζουν όλα τα φυτά εσωτερικού χώρου, όταν στεγνώνει το χώµα στη γλάστρα. Καλό είναι να το βάζετε στην µπανιέρα ή στο νεροχύτη, να του ρίχνετε αρκετό νερό και να το αφήνετε να στραγγίζει. Αποφύγετε να αφήνετε το πιάτο κάτω από τη γλάστρα και να υπάρχουν έτσι νερά να λιµνάζουν. Ύστερα από µερικές εβδοµάδες, το φυτό θα αρχίσει να µαυρίζει ή να ρίχνει τα κόκκινα φύλλα και αργότερα τα πράσινα! Σε αυτό το σηµείο θα κόψετε µε ένα ψαλίδι 30 - 40 εκατοστά τα κλαδιά από το χώµα αφήνοντάς τα σκέτα, µε τα φύλλα που υπάρχουν και συνεχίστε να το ποτίζετε κατά τον

ίδιο τρόπο (όταν στεγνώνει το χώµα µόνο). Κάποια στιγµή το φυτό θα µείνει χωρίς φύλλα καθόλου! Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς είναι φυλλοβόλο! Μην στεναχωρηθείτε! Κρατήστε το µέσα στο σπίτι αν µπορείτε, µέχρι τουλάχιστον να περάσουν τα πολλά κρύα του χειµώνα. Τώρα χρειάζεται νερό, αλλά σε λιγότερη ποσότητα, σε πιο αραιά διαστήµατα. Όταν περάσει ο Φεβρουάριος και γλυκάνει λίγο ο καιρός βγάλτε το φυτό στο µπαλκόνι! Αφήστε το εκεί και συνεχίστε να το ποτίζετε! Μόλις µπει η Άνοιξη το φυτό θα αρχίσει να πετάει καινούρια µατάκια και από τα µατάκια φυλλαράκια νέα! Από εκεί και πέρα αφήστε το φυτό στη βεράντα να µεγαλώσει και να το φροντίζετε όπως όλα τα υπόλοιπα φυτά της βεράντας σας!

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 31


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Είδη θέρµανσης Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα γράφει ο Νικόλαος Αραµπατζής Κεντρική – ατοµική θέρµανση πετρελαίου Με την τρέχουσα οικονοµική κρίση και την παγκοσµιοποί− ηση η θέρµανση πετρελαίου έχει κλείσει τον κύκλο της πια. Βασιζόµενη σε αναλώσιµους εισαγόµενους ορυκτούς πόρους, υπόκειται σε συνεχείς αυξήσεις της τιµής, εξαιτίας της αύξησης της φορολογίας, της διεθνούς ζήτησης και του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος. Εκτός αυτού, έχει εξαιρετικά µεγάλο κόστος αγοράς και εγκατάστασης, καθώς απαιτείται, εκτός του καυστήρα, ένα ευρύ κύκλωµα κυκλοφορίας του νερού (σωληνώσεις – καλοριφέρ). Η ζέστη που παράγεται διοχετεύεται µέσω των καλοριφέρ στον αέρα, γεγονός που δηµιουργεί µία συνεχή ανακύκλωση αέριων ρευµάτων από κάτω προς τα πάνω και αντιστρόφως (το ζεστό πάει επάνω και ούτως καθεξής). Το αποτέλεσµα είναι αναπνευστικά προβλήµατα εξαιτίας της σκόνης που κυκλοφορεί στο χώρο (αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που εάν κοιµηθεί κανείς µε αναµµένο το καλοριφέρ, διαπι− στώνει αργότερα ότι ο λαιµός του είναι ξηρός και ερεθισµέ− νος). Απαιτεί µία συντήρηση τουλάχιστον ανά έτος και συνεχή τροφοδοσία µε βυτιοφόρα, σε ένα καθεστώς που δεν είναι και πολύ αξιόπιστο. Παρότι το πετρέλαιο είναι ένα εύφλεκτο υλικό, δεν εγκυµονεί µεγάλους κινδύνους και θεωρείται γενικά ασφαλές (αν και οι εκρήξεις καυστήρων δεν είναι αναλογικά σπάνιες στην Ελλάδα). Ένα ακόµα µει− ονέκτηµα, που δεν γίνεται άµεσα αντιληπτό (αφού το έχου− µε συνηθίσει) είναι το µέγεθος του συστήµατος: τόσο τα καλοριφέρ και οι σωληνώσεις, όσο και ο καυστήρας κατα− λαµβάνουν υπερβολικά µεγάλο ωφέλιµο χώρο. Κεντρική – ατοµική θέρµανση αερίου Στους ίδιους κανόνες µε το πετρέλαιο υπόκειται δυστυχώς και τα συστήµατα που βασίζονται στη καύση του αερίου. Το αέριο µπορεί να είναι αρχικά φθηνότερο από το πετρέλαιο, αλλά υπακούοντας και αυτό στους νόµους της προσφοράς και της ζήτησης ακολουθεί την άνοδο των διεθνών τιµών. Έχει υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης, αφού θέλει µία µίνι µονάδα παραγωγής σε κάθε σπίτι (καυστήρα, καλο− ριφέρ και σωληνώσεις). Επιβαρύνει και αυτό σηµαντικά το περιβάλλον µε καυσαέρια και είναι ανθυγιεινό για το χρή− στη, εφόσον διοχετεύει τη ζέστη στον αέρα, ανακυκλώνο− ντάς τον στον χώρο και συµπαρασύροντας τη σκόνη, την οποία τελικά αναπνέουµε. Έχει απαιτήσεις για τακτικές συντηρήσεις και γενικά δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς για την ασφάλειά του (εφόσον δεν έχει πολλά χρόνια χρήσης στην Ελλάδα). Το µέγεθος του συστήµατος αποτελεί πρόβληµα, όπως και στο πετρέλαιο, αφού αφαιρεί ωφέλιµο χώρο από το χρή− στη. Κλιµατιστικά Τα κλιµατιστικά αποτελούν την «εύκολη» λύση για τους έλληνες χρήστες. Έχουν σχετικά προσιτές τιµές πρόσκτη− σης και δυνατότητες χαµηλής κατανάλωσης (µόνο στην περίπτωση των inverter), ωστόσο η απευθείας θέρµανση του αέρα έχει σηµαντικά µειονεκτήµατα για το χρήστη: γρήγορη απώλεια της θερµότητας, ξηρός αέρας και αιω− ρούµενα σωµατίδια, αναπνευστικά προβλήµατα, εξάλειψη της απαραίτητης υγρασίας από το χώρο (όχι από τους τοί− χους), συνεχείς συντηρήσεις (όταν χρησιµοποιείται χειµώ− να−καλοκαίρι). Καταλαµβάνει αρκετό ωφέλιµο χώρο, τόσο µέσα, όσο και έξω από το σπίτι. Σε κάθε περίπτωση τα κλιµατιστικά είναι συστήµατα ψύξης µε βοηθητικό ρόλο στη θέρµανση και δεν µπορούν από µόνα τους να αποτελέσουν λύση στο πρόβληµα.

32 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σύστηµα θέρµανσης µε πέλετ Η θέρµανση µε πέλετ, µπορεί να επιτευχθεί είτε µέσω σοµπών και τζακιών, είτε µέσω ειδικού καυστήρα και παράλληλης χρήσης σωληνώσεων και καλοριφέρ. Τα κόστη κατανάλωσης µπορεί να φτάνουν και το µισό από το πετρέλαιο, ωστόσο µεσοπρόθεσµα έχουν υψηλό κόστος συντήρησης, καθώς τα πέλετ που χρησιµοποιούνται είναι χαµηλής ποιότητας (µαλακά ξύλα και κλαδιά), την ώρα που οι κατασκευαστές υποδεικνύουν την χρήση πέλετ αποκλει− στικά σκληρού ξύλου. Στην περίπτωση αυτή όµως, το κόστος κατανάλωσης αυξάνεται σηµαντικά. Το κόστος απόκτησης δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγο− ντα, ωστόσο η συνεχής ανάγκες τροφοδοσίας του συστή− µατος µε πέλετ, δεν συνάδει µε το σύγχρονο τρόπο ζωής (ηµερησίως τα τζάκια, εβδοµαδιαία οι καυστήρες). Η επιβά− ρυνση του περιβάλλοντος είναι σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε το ξύλο, όµως δεν είναι ασήµαντη. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα περισσότερα πέλετ από σκληρό ξύλο είναι εισαγωγής, µιλάµε τότε για εισαγωγή διοξειδίου του άνθρα− κα στη χώρα µας! Τα συστήµατα καύσης πέλετ θεωρούνται γενικά ασφαλή, αν και η συνεχής χρήση της φωτιάς δεν πρέπει να περνάει αδιάφορα. Η αισθητική τους είναι συνή− θως προσφιλή για το χρήστη, αν και καταλαµβάνουν ανα− λογικά µεγάλο χώρο. Θερµοσυσσωρευτές Οι θερµοσυσσωρευτές αποτελούν ένα παλαιό σύστηµα θέρµανσης που όµως η αύξηση της τιµής του πετρελαίου και του αερίου τους επανέφερε πάλι στο προσκήνιο. Έχουν ακριβή τιµή πρόσκτησης (από 1.000€) και υψηλή κατανάλω− ση αναλογικά. Έχουν το πλεονέκτηµα ότι βασίζονται στο ρεύµα, που είναι κοινωνικό αγαθό και δεν υπόκειται στις συνεχείς αυξήσεις των τιµών των αναλώσιµων πηγών ενέρ− γειας. Ωστόσο, για να είναι οικονοµικότεροι πρέπει να συν− δυάζονται αποκλειστικά µε τη χρήση νυχτερινού ρεύµατος. Ένα σηµαντικό µέρος της θερµότητας µεταφέρεται στο χώρο µε υπέρυθρη ακτινοβολία, γεγονός που δεν επιτρέπει την ανακύκλωση του αέρα και της σκόνης ή την ξήρανση της ατµόσφαιρας. Έχουν µεγάλο όγκο και δεν χαρακτηρίζονται για την αισθητική τους. Έχουν χαµηλό σχετικά περιβαλλοντικό αποτύπωµα, αν και χρειάζονται τουλάχιστον 1500w ανά

δωµάτιο. Θερµοποµποί Οι θερµοποµποί θεωρούνται ως ένα παραπλήσιο σύστηµα θέρµανσης µε τους θερµοσυσσωρευτές, παρότι δεν έχουν την ικανότητα να συσσωρεύσουν τη θερµότητα, αφού βασί− ζουν τη λειτουργία τους στη θέρµανση απλών αντιστάσε− ων. Η τιµές τους στην αγορά εκκινούν από τα 200€, αν και για ένα µεγάλο δωµάτιο χρειάζονται παραπάνω από ένας. Η κατανάλωση ρεύµατος υπερβαίνει αυτήν των θερµοσυσ− σωρευτών. Έχουν µικρότερο όγκο και υποτυπώδη αισθητι− κή. Παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά υπέρυθρης ακτινο− βολίας από τους θερµοσυσσωρευτές και άρα ανακυκλώ− νουν και αυτοί τον αέρα και τη σκόνη. Fan coil Το fan coil αποτελεί ένα σύστηµα µε ικανότητες καί ψύξης καί θέρµανσης. Έχει σχετικά χαµηλή τιµή πρόσκτησης (περίπου 300€ ανά τεµάχιο) και όταν συνδυάζεται µε αντλία θερµότητας (από 4.000€) έχει σηµαντικά χαµηλότερη κατα− νάλωση από το πετρέλαιο (έως και 30%). To µειονέκτηµά του έγκειται στο ότι θερµαίνει µε αέρα το χώρο, µε τις όποιες συνέπειες για την υγεία του χρήστη (σκόνη, σωµατίδια κλπ.). Λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα και είναι ασφαλές στη χρήση, αν και χρειάζεται τακτικές συντηρήσεις. ∆εν χαρακτηρίζεται για την αισθητική του καθώς είναι ογκώδες. Αντλίες θερµότητας Οι αντλίες θερµότητας είναι ένα νέο σύστηµα που µπορεί να προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση µε το πετρέλαιο. Λειτουργούν µε ρεύµα και αντλούν τη θερµότητα από τον αέρα. Συνδυάζονται µε υφιστάµενες εγκαταστάσεις καλο− ριφέρ, aircondition και fan coil. Έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος αγοράς και η τιµή τους ξεκινά από τις 4.000€. Το γεγονός ότι πρέπει να συνεργαστούν µε άλλες µορφές θέρµανσης ανεβάζει το κόστος πρόσκτησης και εγκατά− στασης. Είναι ογκώδεις και αφαιρούν ωφέλιµο χώρο από το χρή− στη.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Λέβητες ιόντων Το σύστηµα αυτό συνδυάζεται µε όλα τα συστήµατα θέρ− µανσης που χρησιµοποιούν ως µέσο θέρµανσης το νερό, π.χ. λέβητες πετρελαίου, αερίου, ενδοδαπέδια κλπ. Βασικό πλεονέκτηµά του είναι η µείωση της κατανάλωσης µέσω του ιονισµού του νερού που το κάνει να θερµαίνεται ταχύ− τερα. Μπορεί να µειώσει την κατανάλωση πετρελαίου ή αερίου έως και 30%, µε την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ο κατάλληλος λέβητας. Ωστόσο, δεν ενδείκνεται για την Ελλάδα, διότι προκαλεί σηµαντικές διαβρώσεις στις σωλη− νώσεις και τα καλοριφέρ. Για την εγκατάστασή του απαιτούνται ειδικές σωληνώσεις, χυτά καλοριφέρ και η χρήση ειδικής αλκοόλης (αντί νερού), γεγονός που ανεβάζει το κόστος πρόσκτησης από τα 300€, σε µερικές χιλιάδες ευρώ. Κάτοπτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας µικρού µήκους κύµα− τος Τα κάτοπτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας (λάµπες) δεν ενδεί− κνυνται για οικιακή χρήση. Λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα και θεωρούνται οικονοµικά, ωστόσο η ποιότητα της ζέστης δεν είναι ιδανική για τον άνθρωπο, καθώς η ζέστη δεν δια− χέεται στο χώρο οµοιόµορφα και ενδέχεται να προκαλέσει πονοκεφάλους και προβλήµατα στην όραση. Εξάλλου, η παραγωγή φωτός αναδεικνύει την αδυναµία του συστήµα− τος που καταναλώνει µέρος της ενέργειας για φως.Παρ’ όλα αυτά, πολύς κόσµος τείνει να αγοράσει το σύστηµα καθώς είναι πολύ φτηνό και για αυτό το λόγο το συµπερι− λαµβάνουµε στο άρθρο µας, ώστε να διευκρινίσουµε ότι τα κάτοπτρα υπέρυθρης ακτινοβολίας µικρού µήκους κύµατος είναι κατάλληλα µόνο για βιοµηχανικές εφαρµογές και θερ− µοκήπια. Πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας µακρού µήκους κύµατος Τα πάνελ υπέρυθρης ακτινοβολίας µακρού µήκους κύµατος έχουν όλα τα πλεονεκτήµατα της υπέρυθρης ακτινοβολίας (χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος, υψηλή ποιότητα ζέστης χωρίς ανακύκλωση του αέρα και της ζέστης κλπ.), αλλά µει− ονεκτούν σοβαρά όσον αφορά την τιµή πρόσκτησης και τον ωφέλιµο χώρο που πιάνουν (εκτός της περίπτωσης που τοποθετούνται επί της οροφής). Γενικά αποδίδουν πολύ καλά όταν τοποθετούνται στις απαραίτητες ισχύς (µ.ό. 100w/τ.µ.). Θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί ως προς την ποιότητα του κάθε πάνελ, καθώς παρωχηµέ− νες τεχνολογίες (π.χ. πάνελ µε δίκτυα χαλκού) δηµιουργούν ηλεκτροµαγνητικό πεδίο και δεν θεωρούνται υγιεινά. Ceramic sun Οι µονάδες υπέρυθρης ακτινοβολίας µακρού µήκους κύµα− τος µε κεραµική τεχνολογία βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας της θέρµανσης παγκοσµίως. Αποτελούν την ιδανική επιλογή για την ελληνική κατοικία και επαγγελµατι− κή στέγη καθώς: Καταναλώνουν 50% λιγότερο από τους κοινούς καυστήρες πετρελαίου, έχουν κόστος αγοράς πολύ χαµηλό (16€/τ.µ.), έχουν το χαµηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωµα (20% ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ σήµερα, 100% έως το 2050), δεν παράγουν φως, είναι πολύ µικρά (50 Χ 10 εκ.), λει− τουργούν µε ρεύµα και άρα δεν απαιτούν τροφοδοσία, δεν χρειάζονται καµία συντήρηση, έχουν 5 χρόνια εγγύηση, είναι 100% ασφαλή για το χρήστη και έχουν όλα τα πλεο− νεκτήµατα της υπέρυθρης ακτινοβολίας µακρού µήκους κύµατος. Όσα πρέπει να ξέρετε για να επιλέξετε σωστά τα συστή− µατα θέρµανσης. Τι πρέπει να προσέξετε, ποιες είναι οι εναλλακτικές έναντι του πετρελαίου Η αυξηµένη τιµή του πετρελαίου έχει στρέψει πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση εναλλακτικών µορφών ενέρ−

γειας. Χιλιάδες πολίτες παραµένουν σε άγνοια σχετικά µε το τι θα ισχύσει τη φετινή χρονιά σχετικά µε το επιδοτούµενο πετρέλαιο. Την περυσινή χρονιά άλλωστε, χιλιάδες δικαιού− χοι επιδόµατος δεν χρησιµοποίησαν το δικαίωµα τους, ενώ η κατανάλωση του πετρελαίου, µειώθηκε δραµατικά. Ωστόσο, οι εναλλακτικές θέρµανσης είναι πολλαπλές. Η τελική επιλογή φαντάζει γρίφος καθώς πρόκειται για µια δύσκολη, πολυδάπανη και "δαιδαλώδη υπόθεση". Λίγο πριν τα πρώτα κρύα, παρουσιάζουµε λοιπόν έναν µίνι οδηγό αγοράς για τις εναλλακτικές λύσεις θέρµανσης αλλά και για το… ίδιο το πετρέλαιο! Έναν οδηγό που µπορεί να σας "λύσει" τα χέρια.

Λύσεις υπάρχουν τόσο για την αυτονόµηση κάποιου διαµε− ρίσµατος µε την αγορά ενός ατοµικού επιτοίχιου λέβητα αερίου όσο και για τις ανάγκες θέρµανσης όλου του κτηρί− ου µε την τοποθέτηση ενός κεντρικού λέβητα αερίου. Στην αγορά ενός ατοµικού επιτοίχιου λέβητα καλό θα ήταν να αναζητήσετε προϊόντα µε προστασίας στεγανότητας (ένδειξη IPx5D), µε δύο ανεξάρτητους εναλλάκτες (ένας για το ζεστό νερό και ένας για την θέρµανση) και µε ενσωµα− τωµένο σύστηµα χαµηλής ή υψηλής θερµοκρασίας (δυνα− τότητα σύνδεσης µε ενδοδαπέδια θέρµανση ή θερµαντικά σώµατα). Επίσης προτιµήστε έναν λέβητα αερίου συµπύ− κνωσης για επιπλέον εξοικονόµηση καυσίµου κατά 15% σε σχέση µε έναν συµβατικό λέβητα αερίου.

Το "δηµοφιλές" πέλλετ −Λέβητες πέλλετ Οι λέβητες πέλλετ µπορούν να αντικαταστήσουν τους λέβητες πετρελαίου χωρίς την υποστήριξη κάποιου άλλου µέσου, ενώ παράλληλα προσφέρουν εξοικονόµηση τουλά− χιστον κατά 40% στις ετήσιες δαπάνες θέρµανσης σε σχέση µε τους συµβατικούς λέβητες πετρελαίου. Οι λέβητες πέλλετ αποτελούν κεντρική εγκατάσταση θέρ− µανσης ενώ φθάνουν ή και ξεπερνούν σε βαθµό απόδοσης τους λέβητες πετρελαίου. Η αναλογία καυσίµου µεταξύ των δύο τύπων είναι, 1lt πετρελαίου=2Kg πελλετ (περίπου). Η επιλογή ενός λέβητα πέλλετ δεν πρέπει να βασισθεί µόνο στην χαµηλή τιµή του προϊόντος αλλά κατά κύριο λόγο πρέπει να βασισθεί στα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηρι− στικά του προϊόντος που συνολικά µεγιστοποιούν τα οικο− νοµικά οφέλη της επένδυσης. Ενδεικτικά οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αγορά ενός λέβητα πέλλετ είναι: −Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος (αυτόµατη έναυση, βαθµός απόδοσης µεγαλύτερος του 90% , αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού, αυτόµατο έλεγχο δοσολογίας καυσί− µου, χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου) −Στιβαρή κατασκευή και τέλεια συναρµογή των επιµέρους υλικών −After sales service αντιπροσώπου (service, απόθεµα ανταλλακτικών, τεχνική βοήθεια κ.τ.λ.) −Πιστοποίηση βαθµού απόδοσης λέβητα. −Χρονική διάρκεια εγγύησης προϊόντος. −Σόµπες πέλλετ Οι σόµπες πέλλετ χωρίζονται σε δύο τύπους, α) τις αερό− θερµες και β) νερού (καλοριφέρ). Αµφότεροι οι τύποι χρει− άζονται µια καπνοδόχο διαµέτρου 8cm. Οι σόµπες πέλλετ, κατά κύριο λόγο καλύπτουν τις ανάγκες θέρµανσης ενιαίων χώρων και δωµατίων µέχρι περίπου 150m2. Στην περίπτωση θέρµανσης περισσότερων του ενός δωµατίου µε την χρήση αερόθερµης σόµπας είναι απαραί− τητη η εγκατάσταση αεραγωγών µεταφοράς αέρα (κανάλια αέρα). Οι σόµπες νερού (καλοριφέρ) συνδέονται στα σώµατα καλοριφέρ µε αποτέλεσµα την θέρµανση όλου του σπιτιού. Στην έρευνα αγοράς µιας σόµπας πέλλετ θα πρέπει ο καταναλωτής να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον βαθµό από− δοσης (µεγαλύτερος από 89%), στην ποιότητα των υλικών κατασκευής, στα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας, στην εγγύηση και το after sales service.

−Συστήµατα πετρελαίου Όσα κτήρια έχουν εγκατεστηµένο σύστηµα θέρµανσης µε πετρέλαιο και είναι κατασκευασµένα πριν το έτος 2000 θα πρέπει να γίνει έλεγχος του βαθµού απόδοσης του συστή− µατος λέβητα−καυστήρα από αδειούχο τεχνικό συντηρητή. Σε περίπτωση που ο βαθµός απόδοσης διαπιστωθεί ότι είναι κάτω από 85% θα πρέπει να προβείτε σε ρύθµιση ή αντικατάσταση είτε του λέβητα είτε του καυστήρα. Σε περίπτωση αλλαγής επιλέξτε έναν λέβητα χυτοσίδηρο (µαντέµι) µε βαθµό απόδοσης µεγαλύτερο του 91% (λέβη− τας χαµηλών θερµοκρασιών). Παράγοντες οι οποίοι πρέπει να συνυπολογιστούν στην τιµή ενός χυτοσίδηρου λέβητα είναι το βάρος του λέβητα, η χρονική διάρκεια εγγύησή του και οι λεγόµενες "διαδρο− µές καυσαερίων" του λέβητα.

Το πετρέλαιο και οι άλλοι −Συστήµατα αερίου (φυσικό αέριο, προπάνιο). Τι πρέπει να γνωρίζετε Τα συστήµατα αερίου αφορούν κατά κύριο λόγο τους καταναλωτές που διαµένουν σε περιοχές όπου υπάρχει κάλυψη δικτύου φυσικού αέριου (Ν. Αττικής, Θεσσαλία, Ν. Θεσσαλονίκης). Η λύση του φυσικού αερίου για τους κατοί− κους των ανωτέρω γεωγραφικών περιοχών αποτελεί "µονό− δροµο" για λόγους οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς αλλά και ευκολίας χρήσης.

−Αντλίες θερµότητας: Οι αντλίες θερµότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Α) αέρα−νερού, β) αέρα−αέρα και γ) νερού−νερού (γεωθερ− µικές). Ο επικρατέστερος και πιο διαδεδοµένος τύπος αντλίας θερµότητας είναι ο τύπος αέρα−νερού. Σε µια αντλία θερ− µότητας πρέπει να λάβουµε υπόψη το COP, δηλαδή τον λόγο της µεταφερόµενης ενέργειας προς την καταναλισκό− µενη. Ο συντελεστής COP µπορεί να λάβει τιµές από 1,5 έως 5,7. (όσο µεγαλύτερη η τιµή του COP τόσο µεγαλύτερη και η εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται). Λειτουργεί χρησιµοποιώντας σαν πηγή ενέργειας το ρεύµα και την ενέργεια του περιβάλλοντος. Με µια αντλία θερµότητας (υψηλών θερµοκρασιών) µπορεί κανείς να αυτονοµηθεί από την κεντρική εγκατάσταση θέρ− µανσης της πολυκατοικίας του ή και να αντικαταστήσει τον συµβατικό λέβητα θέρµανσης σε περίπτωση που διαµένει σε µονοκατοικία. Οι αντλίες θερµότητας µπορεί να είναι ενιαίες/monoblock (όλοι οι µηχανισµοί βρίσκονται στο ενι− αίο κέλυφος) ή διαιρούµενες/split. Στην αγορά µιας αντλίας θερµότητας πρέπει να ληφθεί υπόψη o συντελεστής COP, το service αλλά και η υποστήριξη του εκάστοτε αντιπροσώ− που. Στην περίπτωση της αντλίας θερµότητας δεν απαιτεί− ται λεβητοστάσιο. −Συστήµατα µε καύση ξύλου (λέβητες ξύλου−σόµπες ξύλου κ.τ.λ.) Η χρήση συστηµάτων καύσης ξύλου για την θέρµανση ή και την παραγωγή ζεστού νερού κατά κύριο λόγο πρέπει να γίνεται σε περιοχές µε µεγάλη αφθονία της συγκεκριµένης καύσιµης ύλης. Η καύση ξύλου για συστήµατα θέρµανσης είναι νόµιµη σε όλη την Ελληνική επικράτεια αλλά για λόγους ευκολίας χρήσης, ασφάλειας αλλά και περιβαλλοντικών επιπτώσεων (φαινόµενα λαθροϋλοτοµία) δεν προτείνεται για συστηµα− τική χρήση. Σε περίπτωση ωστόσο που κάποιος επιθυµεί την αγορά ενός λέβητα ξύλου ή µιας σόµπας ξύλου πρέπει να επιλέξει σύµφωνα µε τα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστι− κά του προϊόντος (τεχνολογία πυρόλυσης), τον βαθµό από− δοσης αλλά και τα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 33


www.cretavoice.gr

34 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά: Θλίψη ή χαρά; Πένθος ή εορτασμός της ζωής; Αναπλαισιώνοντας την περίοδο των εορτών µε βάση το εδώ και τώρα µας!

ως αντίσταση στο πνεύµα των Χριστου− γέννων. Υπάρχουν και άλλοι που απλά αδιαφο− ρούν για την περίοδο αυτή και την αντιµε− τωπίζουν ως συνέχιση της καθηµερινότη− τάς τους και απλά περιµένουν να περά− σει…. όπως περιµένουν και τον καιρό να περάσει… Υπάρχει κόσµος που γιορτάζει τη ζωή επειδή την εορτάζουν οι άλλοι χωρίς να το έχει συµφωνήσει… µέσα του, µε τον εαυτό του. Τα Χριστούγεννα σαν να είναι αγκυρωµέ− να µε την αναγέννηση µας.. σαν να προε− τοιµάζεται ο άνθρωπος να κάνει µία και− νούργια αρχή µε τον ερχοµό της νέας χρονιάς και καλείται το προηγούµενο διά− στηµα να κάνει την ετήσια απογραφή του, να στραφεί προς τα µέσα και να κοιτάξει βαθιά, να δει τι συνέβη το χρόνο που πέρασε, να αυτό−αξιολογηθεί, να τσεκάρει πόσο κοντά στο στόχο του έφτασε ή να δει τι άλλο πρέπει να οργανώσει για να φτάσει.. Παράλληλα ως εποχή, καλεί τους ανθρώ− πους να βγουν προς τα έξω, να ψωνίσουν, να συνδεθούν και να µοιραστούν στιγµές ζεστές, φιλικές, οικογενειακές.. σαν κόντρα ρόλο, το βιώνουν πολλοί άνθρω− ποι αυτό και πασχίζουν το διάστηµα αυτό να στερεωθούν και να το περάσουν όσο πιο αναίµακτα γίνεται. Υπάρχει κόσµος που ζορίζεται πολύ την περίοδο των γιορτών είτε γιατί έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο και πενθεί και δεν θέλει να υποκύψει στην επιβαλλόµενη γιορτή και χαρά των ηµερών. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χώρο και χρόνο να βιώσουν το χωρισµό τους στις γιορτές, καθώς όλο το προηγούµενο διά− στηµα, δεσµεύουν την προσοχή τους στην εργασιοθεραπεία τους και αρνού− νται µέσα τους να συνδεθούν µε τον οποι− οδήποτε και γυρίζουν στην ασκητική και την ησυχία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες και βιώνουν άβολα τις γιορτές, καθώς η περίοδο αυτή είναι για τους περισσότερους κοινά συµφωνη− µένη, ως µια περίοδος αφθονίας, δώρων, αγορών και εξόδων για τα γιορτινά τρα− πέζια και τις οικογενειακές συναντήσεις. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη γέννηση του Χριστού και δεν µπορούν να συνδεθούν µε τη χριστι− κή ενέργεια και δεν θέλουν να συµµετέ− χουν στον εορτασµό και τα έθιµα αυτής περιόδου. Και αντιδρούν µε το να διατη− ρούν µέσα τους αρνητικά συναισθήµατα

Υπάρχει όµως και κόσµος που συντονίζε− ται µε ότι υπάρχει αυτή την περίοδο και ρέει οµαλά µε όλες αυτές τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται στο διάστηµα αυτό. Καλωσορίζουν ανάµεικτα συναισθήµατα που µπορεί να ξυπνήσουν και δεν προ− σκολλούνται µε κανένα από αυτά. Τα βιώ− νουν και τα αφήνουν δηµιουργώντας χώρο για να τα βιώσουν, όλα σε ροή που συνεχώς ρέει σαν ποτάµι. Αυτοί οι άνθρω− ποι ζουν µε παρουσία το χώρο και το χρόνο των εορτών χωρίς να τσακώνονται µε τον εαυτό τους για τίποτα. Αυτός ο κόσµος αποδέχεται απλά τη φάση στην οποία βρίσκεται, επιτρέπει όλα τα συναισθήµατα να βιώνονται από εκεί− νον, όλες τις σκέψεις να περνούν από την οθόνη του νου, και εστιάζει στο εδώ και τώρα που όλο ρέει και αλλάζει, ζώντας το µε παρουσία. Ο κόσµος αυτός τιµά τη ζωή µε αυτή την ενσώµατη παρουσία, ανεξαρτήτως µε το τι του συµβαίνει. ∆εν πιέζεται, ούτε αγχώ− νεται µε το πώς θα έπρεπε να είναι το πρόγραµµα, αλλά το αποδέχεται, το επι− τρέπει και το ζει, γιατί µέσα από αυτό το βίωµα θα έρθει η διδαχή και για εξέλιξη για το ανωτέρω βέλτιστο του. Μέσα από αυτό το βίωµα θα ξεδιπλωθεί η δυναµική για µία καλύτερη ζωή: όταν απλά αποδέ− χεσαι χωρίς να κρίνεις, είσαι παρών, ζεις την κάθε στιγµή που όλο αλλάζει, βρίσκε− σαι σε µία κατάσταση φυσικής και γνή− σιας αρµονίας, γαλήνης και ισορροπίας, είτε βιώνεις ευτυχία είτε δυστυχία, όλα µέσα στη ζωή είναι… Ας είναι αυτές οι γιορτές ο χωροχρόνος για να συνδεθούµε βαθιά µε τον πραγµα− τικό εαυτό µας, να αφουγκραστούµε τις βαθύτερες ανάγκες και επιθυµίες µας, για το πώς θέλουµε να περάσει αυτό το διά− στηµα των εορτών που έρχεται και να αποδεχτούµε χωρίς να επικρίνουµε ή να συγκρίνουµε αυτό που διψάει η ψυχή µας να κάνουµε, ότι κι αν είναι αυτό… Και χωρίς δισταγµό να βρούµε το θάρρος να πούµε την αλήθεια µας πρώτα στον εαυτό µας και έπειτα και στους γύρω µας αγα−

πηµένους µας µε ευγένεια, ηρεµία, σεβα− σµό και καλοσύνη. Το διάστηµα αυτό πραγµατικά επαναφέ− ρει και αναγεννά όλο το σύστηµα µας προς το ανώτερο βέλτιστο του, ανεξαρτή− τως του τι συµβαίνει στον καθένα από εµάς … όπως γίνεται άλλωστε την κάθε στιγµή στη ζωή µας, που εν δυνάµει µπο− ρεί να καταλύσει µετασχηµατισµό και µεταµόρφωση µέσα από την απλή ζήση της εµπειρίας της. Εποµένως… αφήστε ειρήνη και ηρεµία να λούσει το σύστηµά σας… και είτε θέλετε να εορτάζετε είτε όχι, να τιµήσετε την όποια επιλογή σας, και µε υποµονή και ειρήνη να την επικοινωνήσετε και στους δικούς σας. Και ας είναι αυτή η περίοδος µεταµορ− φωτική για όλους µας, όπως και αν επιλέ− ξει ο καθένας από εµάς να τη ζήσει.. ας είναι αυτή η περίοδος ευλογηµένη και ας ‘’κρατήσει’’ ότι µας συµβαίνει. Ας µας στερεώσει η περίοδος των γιορ− τών, να ζήσουµε και να τιµήσουµε τη ζωή µας όπως και αν είναι στην παρούσα φάση… που όλο έχει την τάση να αλλάζει προς το καλύτερο… και αυτό γιατί, αυτή η αλλαγή ενορχηστρώνεται από εµάς τους ίδιους που ωριµάζουµε µέσα της …και σκε− φτόµαστε συνεχώς πώς να την βελτιώ− σουµε. Ο εορτασµός της ζωής δεν σηµαίνει µόνο γιορτές και πανηγύρια, χορό και τραγούδια… Μπορεί και να λάβει χώρο σιωπηλά και µε τιµή για ότι ζει το σύστη− µά µας, για ότι µας έχει φέρει η ζωή στο εδώ και τώρα. Το να τιµήσω την ζωή, είναι τιµή και στο πένθος µου, τιµή στην απώλεια µου, τιµή στην αλήθεια µου, φέρνει ηρεµία και απο− δοχή σε ότι περνάω αυτή την περίοδο.. Ο εορτασµός της ζωής απλά γιορτάζει τη ζωή µε τα όλα της… µε ότι την ορίζει αυτή την περίοδο… και απλά να µην ξεχνάµε ότι όλο αυτό αλλάζει, τίποτα δεν

µένει το ίδιο.. όλα ρέουν και µεταµορφώ− νονται.. αν απλά καταλάβουµε ότι η προ− σκόλληση µας πονάει και όχι το ίδιο το γεγονός στο οποίο προσκολλόµαστε, τότε θα λυτρωθούµε από τον πόνο που ασυνείδητα διατηρούµε µέσα µας και διαιωνίζουµε . Επίσης, Η προσκόλληση και η έµµονη µπλοκάρει το σύστηµα µας , την Αυτό Ίαση µας και ολόκληρη την ροή της ζωής. Μπορείς να επιλέξεις να επανασυνδε− θείς µε την ροή της ζωής και ας επιλέξεις σε αυτή τη φάση να τη βιώσεις πιο ασύν− δετα και αποστασιοποιηµένα. Έχει και τα καλά της αυτή τη ζήση… βλέ− πεις πιο πολλά ταυτόχρονα, καθώς η απο− στασιοποίηση σου επιτρέπει να αντιλαµ− βάνεσαι πιο περιφερειακά και ανοιχτά πιο πολλά µαζί… Συνδέσου µε τον εαυτό σου γνήσια… Μείνε µαζί σου… στήριξε σε.. κάνε σου παρέα… Άκουσε σε… ∆ες σε! Αποδέξου σε, αγάπησέ σε όπως είσαι στη φάση που είσαι, χωρίς να σε επικρίνεις ή να σε συγκρίνεις µε τους άλλους… και ίσως τότε… µέσα από αυτή τη σύνδεση την πραγµατική, να συνδεθείς και ουσιαστικά µε τους ανθρώπους γύρω σου και να νιώ− σεις τη δύναµη της σχέσης, της συσχέτι− σης, της σύνδεσης, η οποία απαλύνει όλους τους πόνους και γεµίζει όλα τα κενά! Θα γεµίσει η καρδία σου µε ΑΓΑΠΗ! Η αγάπη θα φροντίζει την ψυχή σου και έτσι θα επαναπροσδιορίσεις το νόηµα που δίνεις στην ζωή σου, θα νιώσεις το θαύµα της! Και τότε Θα ησυχάσεις βαθιά µέσα σου και έξω σου! Και έτσι θα ησυχά− σουν και όλοι γύρω σου! Χρόνια Καλά! Με Αγάπη και Απλότητα! Και ας φέρει το νέο έτος ότι νέο θέλει ο καθένας µας να φέρει µέσα του, έξω του και στην ζωή του! Βίβιαν Καραβάνου. Συνθετική Συµβουλευτική Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 35


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πιο ισχυρός ο καταναλωτής απέναντι στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών

Περισσότερη διαφάνεια σε συµβόλαια, ίντερνετ και χρεώσεις µετά την εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων από την ΕΕΤΤ

36 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Περισσότερη διαφάνεια στις χρε− ώσεις και µεγαλύτερη προθεσµία για την καταγγελία αζηµίως µιας σύµβασης µε εταιρεία πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, έχουν πλέον οι συνδροµητές στα− θερής−κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ. Από τον Οκτώβριο τέθηκε σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθµίσεων που προβλέπονται στον Κανονι− σµό Γενικών Αδειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος δηµοσιεύθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017. Ο Κανονισµός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρο− νικών επικοινω− νιών, µε στόχο την προάσπιση των δικαιωµάτων των συνδροµητών σε τηλεφωνία και ∆ιαδίκτυο. Οι σηµαντικότε− ρες υποχρεώσεις που επιβάλλονται µε το δεύτερο στάδιο ρυθµίσεων, µεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέµατα: Μεγαλύτερη δια− φάνεια ως προς τους συµβατικούς όρους: Στην πρώτη σελίδα της σύµβασης πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια, η ηµεροµηνία υπο− γραφής, η τελική τιµή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που περιλαµβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύµβασης ορισµένου χρόνου. Επίσης, πρέπει να παρέχονται στον συνδροµητή δυνατότητες, όπως η άµεση ενερ− γοποίηση της σύνδεσης, ο καθορι− σµός ανώτατου ορίου χρέωσης για την ενεργοποίηση φραγής εξερχοµένων, η εξαίρεση του αριθµού από τηλεφωνικούς κατα− λόγους. Μεγαλύτερη προθεσµία για καταγγελία σύµβασης: Αυξάνεται η προθεσµία για την καταγγελία σύµβασης ορισµένου/αορίστου χρόνου αζηµίως, σε περίπτωση µονοµερούς τροποποίησης των συµβατικών όρων ή των τιµολο− γίων από τον πάροχο.

Ενηµέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραµµάτων κινητής τηλεφωνίας: Ο συνδροµη− τής κινητής τηλεφωνίας ενηµερώ− νεται υποχρεωτικά, όταν υπερβαί− νει το 80% των λεπτών οµι− λίας/SMS/MB του προγράµµατός ή πακέτου προπληρωµένων υπη− ρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενηµε− ρώνεται επίσης, υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου. Αυτόµατη πίστωση λογαριασµού για βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιµες ηµέ− ρες από την ηµέρα δήλωσής της,

πρέπει να πιστώνεται αυτόµατα και εντός τετραµήνου στον λογα− ριασµό του συνδροµητή,το τµήµα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόµενων υπηρεσιών. ∆ωρεάν γραµµή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε περίπτωση βλάβης, ο συνδροµητής µπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση,από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραµµή εξυπηρέτησης βλαβών που διαθέτει ο πάροχος. Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύµβασης: Ο συνδροµητής µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση, είτε στα καταστήµατα του παρόχου, είτε µε αποστολή επιστο− λής/τηλεοµοιοτυπίας ή µέσω ηλε− κτρονικού ταχυδροµείου. Η παρο− χή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτε− ται εντός δύο εργάσιµων ηµερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν ο

καταναλωτής έχει ζητήσει συγκε− κριµένη ηµεροµηνία). Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής/ανανέωσης σύµβασης: Ο πάροχος δεν επιτρέπεται να επιβάλει τέλος αποσύνδεσης λόγω διακοπής/καταγγελίας είτε σύµβασης αορίστου χρόνου είτε σύνδεσης καρτοκινητής τηλεφω− νίας. Επίσης, απαγορεύεται να επι− βάλει τέλος ανανέωσης για νέα σύµβασης ορισµένου χρόνου σε υφιστάµενο συνδροµητή µε σύµ− βαση αορίστου χρόνου. Υπενθυµίζεται ότι το πρώτο στά− διο ρυθµίσεων, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή από τον ∆εκέµβριο του 2017, µε την έκδοση του Κανονι− σµού, περιλαµβάνει τα εξής: Συµβάσεις ορι− σµένου χρόνου: Ο πάροχος δεν έχει δικαίωµα, στη διάρ− κεια του ορισµένου χρόνου της σύµβα− σης, να αυξάνει το πάγιο ή να µειώνει τον χρόνο οµι− λίας/όγκο δεδοµέ− νων του προγράµ− µατος υπηρεσιών. Αποστολή λογα− ριασµών: Σε όλες τις νέες συµβάσεις, συµπεριλαµ− βανοµένων και των ανανεώσεων υφιστάµενων συµβάσεων, ο συν− δροµητής επιλέγει εξαρχής εάν επιθυµεί να λαµβάνει τον λογαρια− σµό σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή. Σε περίπτωση που ο συνδροµη− τής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή του περιλαµβάνει υπηρε− σίες ∆ιαδικτύου, ο λογαριασµός αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή έντυ− πα κατ’ επιλογή του παρόχου. Ο συνδροµητής έχει τη δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγµή τον τρόπο αποστολής του λογα− ριασµού. Το επόµενο και τελικό στάδιο ρυθµίσεων αναµένεται να τεθεί σε εφαρµογή τέλος ∆εκεµβρίου του 2018. Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθµίσεις παρέχονται στο www.eett.gr, Ενότητα Για κατανα− λωτές/ Σχετικά µε τις Ηλεκτρονι− κές Επικοινωνίες/Οδηγίες−Συστά− σεις.


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 37


www.cretavoice.gr

38 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Κ

αινούρια βενζίνη από το 2019 και νέες επισηµάνσεις για το είδος και τη σύνθε− ση των καυσίµων θα τοποθετηθούν υποχρεω− τικά σε όλα τα πρατήρια καυσίµων, τις αντλίες και τα ρεζερβουάρ των αυτο− κινήτων καθώς η προσθή− κη βιοκαυσίµων στα ορυ− κτά καύσιµα δηµιουργεί νέες ανάγκες ενηµέρω− σης των καταναλωτών. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν. 4546/2018, άρθρο 29), από την 1η Ιανουαρίου 2019 καθίστα− ται υποχρεωτική η προ− σθήκη βιοαιθανόλης στη βενζίνη, σε ποσοστό 1% (το οποίο γίνεται 3,3% από το 2020, µε προοπτι− κή περαιτέρω αύξησης τα επόµενα χρόνια) ενώ η επισήµανση στις αντλίες των πρατηρίων σύµφωνα µε τη σχετική Κοινοτική Οδηγία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου αλλά εκκρεµεί η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Η νοµοθεσία προβλέπει επίσης ειδικές διαδικα− σίες ανάµιξης και µεταφο− ράς της νέας βενζίνης

καθώς η βιοαιθανόλη δια− λύεται εύκολα στο νερό και η ύπαρξη υγρασίας στο µείγµα βενζίνης − βιο− αιθανόλης µπορεί να οδη− γήσει σε διαχωρισµό των δύο ουσιών. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όλα τα συστήµατα διακίνησης µειγµάτων βιοαιθανόλης να είναι «ξηρά», δηλαδή χωρίς την παρουσία υγρασίας. Σηµειώνεται πως ήδη από το 2005 το ντίζελ που

Νέα σύνθεση και σήμανση των καυσίμων από την 1η Ιανουαρίου 2019 Η βενζίνη και το πετρέλαιο γίνονται πιο «οικολογικά», ενώ οι διάφοροι τύποι καυσίµων θα ξεχωρίζουν µε σχήµατα

κυκλοφορεί στην ελληνι− κή αγορά περιλαµβάνει βιοντίζελ σε ποσοστό 7%, ποσοστό το οποίο για το 2018 αντιστοιχεί σε 133 εκατ. λίτρα βιοντίζελ που παράγεται ή εισάγεται στην ελληνική αγορά από τις επιχειρήσεις που δρα− στηριοποιούνται στο χώρο. Η εισαγωγή των βιοκαυσίµων στις µεταφο− ρές αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική που αποσκοπεί στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε περιορισµό των εκποµπών

αερίων του θερµοκηπίου και αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών στη θέση των ορυκτών καυσί− µων. Σε ό,τι αφορά τις νέες επισηµάνσεις, σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία για τα εναλλακτικά καύσι− µα 2014/94, αυτές τοποθε− τούνται στα καινούργια αυτοκίνητα (παραγωγής από τον Οκτώβριο 2018 και µετά), στην περιοχή της τάπας πλήρωσης καυσίµου, στο εγχειρίδιο

χρήσης του αυτοκινήτου, στην αντλία καυσίµου όλων των πρατηρίων και στο ακροφύσιο της αντλίας και στα καταστή− µατα εµπορίας αυτοκινή− των. Οι νέες ετικέτες θα πλη− ροφορούν καλύτερα τους οδηγούς σχετικά µε την καταλληλότητα των καυ− σίµων για τα οχήµατά τους, οπουδήποτε και αν ταξιδεύουν στην ΕΕ, ενώ θα τους βοηθούν να απο− φεύγουν τη χρήση ακα− τάλληλου καυσίµου και

θα ενηµερώσουν για τις περιβαλλοντικές επιπτώ− σεις της επιλογής τους. Η Οδηγία έχει µεταφερ− θεί στο εσωτερικό δίκαιο µε το νόµο 4439/2016, εκκρεµεί ωστόσο η έκδο− ση Υπουργικής Απόφασης από το υπουργείο Οικο− νοµίας που θα επιβάλλει στα πρατήρια και τις αντι− προσωπείες αυτοκινήτων να τοποθετήσουν τις νέες ετικέτες, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα που έχει ήδη καταρτίσει ο

ΕΛΟΤ. Η Οµοσπονδία των Πρατηριούχων − Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ) έχει ήδη υποβάλει πρόταση να αναλάβει την διανοµή και επικόλληση των σηµάτων στα πρατήρια. Οι ετικέτες που θα τοποθετηθούν σε όλα τα πρατήρια θα είναι: −Για τη βενζίνη ένας κύκλος µε το γράµµα Ε (από τη λέξη ethanol, αιθανόλη) ένας αριθµός που υποδεικνύει το µέγι− στο ποσοστό περιεκτικό− τητας σε αιθανόλη. Για παράδειγµα το αυτοκόλ− λητο Ε10 σε µια αντλία θα σηµαίνει ότι παρέχει βεν− ζίνη µε περιεκτικότητα έως 10% σε αιθανόλη. Στο ρεζερβουάρ αντίστοιχα η ίδια επισήµανση θα σηµαίνει ότι το όχηµα µπορεί να χρησιµοποιήσει βενζίνη µε µέγιστη περιε− κτικότητα αιθανόλης 10%. −Για το ντίζελ ένα τετρά− γωνο µε το γράµµα Β (βιο− ντίζελ) και τον αντίστοιχο αριθµό. −Για τα αέρια καύσιµα ένα διαµάντι (ρόµβος) µε τις ενδείξεις LPG για το υγραέριο, CNG για το συµπιεσµένο φυσικό αέριο, LNG για το υγρο− ποιηµένο φυσικό αέριο και Η2 για το υδρογόνο.

Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 39


www.cretavoice.gr

40 Cv h ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Profile for Cretavoice

Δεκέμβριος 2018  

Δεκέμβριος 2018  

Advertisement