__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice

ΑΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕ

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πληροφορίες στις

σελ. 16-17

Η σημασία του αθλητισμού και της άσκησης για το παιδί

σελ.18-19

ΤΕΥΧΟΣ Νο 62 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Σε ποιες περιοχές των Χανίων οι παραγωγοί δεν θα πληρώσουν εισφορά δακοκτονίας Οι υπόλοιποι στις περιοχές των οποίων εκτελέσθηκε το πρόγραµµα θα καταβάλλουν 30 ευρώ ανά τόνο ελαιολάδου Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ∆ιεύθυν− σης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνια− τρικής της Π.Ε. Χανίων και µε δεδοµένο ότι στα τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώθη− καν οι δολωµατικοί ψεκασµοί για την καταπολέµηση του δάκου της ελιάς για το τρέχον έτος, γίνεται γνωστό ότι είναι ασφαλές πλέον να ξεκινήσει η συγκοµι− δή του ελαιοκάρπου σε όλες τις περιο− χές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, καλούνται οι παραγωγοί σε περίπτωση που πραγµατοποιήσουν συµπληρωµατι− κές επεµβάσεις, λόγω συνθηκών παρα− τεταµένης καλοκαιρίας καθώς και σε ελαιώνες που θα συγκοµισθούν όψιµα, να τηρούν τα αναγραφόµενα στην ετικέ− τα, τις αποστάσεις ψεκασµού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 8197/90920/2013 (ΦΕΚ 1883 Β΄) «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης µε στόχο την εφαρµογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ 6669/79087/15−7−2015, ΦΕΚ 15282 Β΄ και να ειδοποιούν τους παραγωγούς των όµο− ρων αγροτεµαχίων, προκειµένου να απο− φευχθούν τα υπολείµµατα στο ελαιόλα− δο. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασµοί καθώς και η καθυστέρηση της συγκοµι− δής στους ελαιώνες που έχει ολοκληρω− θεί η διαδικασία της ελαιοποίησης του ελαιοκάρπου. Η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτη− νιατρικής Π.Ε. Χανίων θα πραγµατοποιή− σει και κατά την τρέχουσα ελαιοκοµική περίοδο ελέγχους στο ελαιόλαδο για

τον προσδιορισµό υπολειµµάτων γεωρ− γικών φαρµάκων. Οι περιοχές στις οποίες δεν εφαρµό− στηκε το πρόγραµµα δακοκτονίας είναι: 1) ∆ήµος Γαύδου 2) ∆ήµος Καντάνου – Σελίνου: Οικισµός Φλωρίων της Τ.Κ. Καντάνου, Τ.Κ. Κακοδι− κίου, ∆.Ε. Πελεκάνου, ∆.Ε. Ανατολικού Σελίνου 3) ∆ήµος Κισσάµου α) ∆ηµοτική Ενότητα Ιναχωρίου: Τ.Κ. Στροβλών, Τ.Κ. Βλάτους, Τ.Κ. Έλους, οι Οικισµοί Βάθη, Πλοκαµιανά και Τζιτζιφιά της Τ.Κ. Βάθης, οι Οικισµοί Κεφάλι, Αερι− νός και Φελεσιανά της Τ.Κ. Κεφαλίου, Οικισµός Μελισσιάς της Τ.Κ. Κάµπου β) ∆ηµοτική Ενότητα Κισσάµου: Οικι− σµός Σφηναρίου της Τ.Κ. Πλατάνου γ) ∆ηµοτική Ενότητα Μηθύµνης : Τ.Κ. Ρόκκας, Τ.Κ. Σασσάλου 4) ∆ήµος Πλατανιά α) ∆ηµοτική Ενότητα Βουκολιών: Οικι− σµοί Κεφάλας (Άνω και Κάτω Κεφάλας) και Φωτακάδω της Τ.Κ. Βουκολιών και ο Οικισµός Μεσαυλίων της Τ.Κ. Κακοπέ− τρου β) ∆ηµοτική Ενότητα Κολυµβαρίου: Τ.Κ. Καρρών γ) ∆ηµοτική Ενότητα Μουσούρων : Τ.Κ. Κουφού, Τ.Κ. Ορθουνίου, Τ.Κ. Ψαθογιάν− νου, Τ.Κ. Σέµπρωνα και οι Οικισµοί Πρασ− σέ και Χωστής της Τ.Κ. Πρασσέ β) ∆ηµοτική Ενότητα Πλατανιά: Τ.Κ. Μανωλιόπουλου και Οικισµός Λίµνη της Τ.Κ. Ζουνακίου 5) ∆ήµος Σφακίων: Τ.Κ. Ανώπολης, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ. Αγίας Ρουµέλης, Τ.Κ. Ασκύφου Τ.Κ. Ίµβρου 6) ∆ήµος Χανίων

α) ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµειών: Τ.Κ. ∆ρακώνας β) ∆ηµοτική Ενότητα Σούδας: Τ.Κ. Απτέ− ρων, ∆.Κ. Σούδας, Τ.Κ. Τσικαλαριών γ) ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων: ∆.Κ. Χανίων δ) ∆ηµοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενι− ζέλου: Οικισµός Βαντέ της Τ.Κ. Μουρνιών ε) ∆ηµοτική Ενότητα Θερίσσου: Τ.Κ. Θερίσσου Για το ελαιόλαδο που προέρχεται από αγροτεµάχια που βρίσκονται στις περιο− χές αυτές δεν καταβάλλεται η εισφορά δακοκτονίας. Εισφορά δακοκτονίας δεν θα καταβάλουν και οι βιοκαλλιεργητές που άσκησαν τους κανόνες της Βιολογι− κής Γεωργίας το τρέχον έτος. Στα 30 ευρώ ανά τόνο ελαιολάδου η εισφορά δακοκτονίας Ταυτόχρονα ενόψει της νέας ελαιοκοµι− κής περιόδου, η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ενηµέρωσε τους ελαιοπαραγωγούς ότι σύµφωνα µε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 19/10/2018−ΠΟΛ 1196 έγγραφο της ΑΑ∆Ε, η τιµή ενεργοποίη− σης του µέτρου της ιδιωτικής αποθεµα− τοποίησης (πρώην παρέµβασης) για την κατηγορία ελαιολάδου Λαµπάντε (lampante) για το ελαιοκοµικό έτος 2018− 2019 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού. Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 x 2% = 0,030 ευρώ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εισφορά δακοκτονίας για το έτος 2018−2019 είναι 3 λεπτά ανά κιλό παραγόµενου ελαιολά− δου (30 € ανά τόνο παραγόµενου ελαιο− λάδου).


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 3


www.cretavoice.gr

Π

ερισσότερα από 126.000 σπίτια στην Ελλάδα νοικιάζονται µε βραχυχρόνια µίσθωση µέσω της πλατφόρµας Airbnb, σύµφω− να µε άρθρο της Έρσης Αθανα− σίου και της Αγάπης Κώτση που περιλαµβάνεται στο τελευταίο δελτίο του περιοδικού «Οικονο− µικές Εξελίξεις» του ΚΕΠΕ (Κέντρου Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών). Οι συντάκτριες του άρθρου σηµειώνουν ότι «ακριβή στοι− χεία για την εξέλιξη των µεγε− θών στον χώρο της βραχυχρό− νιας µίσθωσης ακινήτων δεν είναι διαθέσιµα, καθώς η δρα− στηριότητα δεν καταγράφεται από επίσηµες πηγές. Επιπλέον, η πληροφόρηση που είναι δια− θέσιµη για τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης στην Ελλάδα επικεντρώνεται κυρίως στην περίπτωση της Αθήνας, µε έµφαση στις δηµοφιλείς περιο− χές γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης. Ωστόσο, οι δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης αναπτύσσονται πλέον στο µεγαλύτερο µέρος της επικράτειας, και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές». Τα δεδοµένα που χρησιµοποι− ούν για την ανάλυσή τους προ− έρχονται από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότη− τες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, της

4 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

"Καλπάζει" η Airbnb και στην Κρήτη Η εξέλιξη του ...φαινομένου την τελευταία οκταετία

µεγαλύτερης από τις διεθνείς πλατφόρµες βραχυχρόνιας µίσθωσης. Οι συντάκτριες του άρθρου αναφέρουν, µεταξύ άλλων, τα εξής: «Στην Ελλάδα η δραστηριότη− τα βραχυχρόνιας µίσθωσης ακι− νήτων στο πλαίσιο της οικονο− µίας διαµοιρασµού αρχίζει να εµφανίζεται από το 2010. Τότε, η δραστηριότητα αυτή ήταν περιορισµένης εµβέλειας και αµφιβόλου εξέλιξης, καθώς µόνο µερικές δεκάδες καταλύ− µατα στο σύνολο της χώρας είχαν ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή.

διάρκεια όλης της περιόδου, καθώς συγκεντρώνουν πάνω από το 60% του συνολικού αριθµού των αναρτήσεων αντί− στοιχων καταλυµάτων (από 76,5% το 2012 έως 61,6% το 2018). Ακολουθούν τρεις ακόµα περι− φέρειες, η Κεντρική Μακεδονία, τα Ιόνια Νησιά και η Πελοπόννη− σος, στις οποί− ες ο αριθµός &! ! ' ! των καταλυµά− & ! ! των συνολικά # ! " κυµαινόταν " $( " από 13,9% του ! ' ! " συνολικού Ωστόσο, σε πολύ σύντοµο χρο− αριθµού το 2011 έως 26,3% το νικό διάστηµα η δραστηριότητα 2018. Στο τέλος του πρώτου εξαµή− άρχισε να αναπτύσσεται µε εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς νου του 2018, σε καθεµία από από χρόνο σε χρόνο και µέχρι τις έξι προαναφερθείσες περι− το 2018 περισσότερα από φέρειες βρίσκονταν αναρτηµέ− 126.000 καταλύµατα είχαν δια− να πάνω από 5.000 καταλύµατα τεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση βραχυχρόνιας µίσθωσης (κυµαί− διαµορφώνοντας νέες συνθήκες νονταν από 6.474 στην Πελο− στην αγορά µε πολλαπλές επι− πόννησο έως 30.184 στην Αττι− κή), συγκεντρώνοντας το 87,9% δράσεις. Οι περιφέρειες Αττικής, Νοτίου της αντίστοιχης δραστηριότη− Αιγαίου και Κρήτης φαίνεται να τας. Σηµαντικά χαµηλότερη είναι η διαθέτουν τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων βραχυ− συµµετοχή των υπόλοιπων επτά χρόνιας µίσθωσης κατά τη περιφερειών, καθώς ο αριθµός των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθω− σης που δραστηριο−

ποιούνταν σε αυτές, στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2018, ανερχόταν αθροιστικά στο 12,1% του συνολικού αριθµού, ενώ τα αντίστοιχα καταλύµατα κυµαίνονταν από 196 στη ∆υτική Μακεδονία έως 3.880 στη Θεσ− σαλία. Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία εµφανίζει τον µεγαλύτε− ρο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαί− νεται να συγκεντρώνει το 53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93% συγκεντρώνεται στον ∆ήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρό− νιας µίσθωσης της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο ∆ήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο ∆ήµος Βάρης−Βούλας−Βουλιαγ− µένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των ∆ήµων Μαραθώνος και Μαρκο− πούλου−Μεσογαίας. Στο 11,0% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι ∆ήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέ− ας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16,0%.των καταλυµά− των του τοµέα, αντίστοιχα».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Οι Κρητικοί επιστρέφουν τα χρήματά τους στις τράπεζες

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν ότι επανακτάται η εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστηµα Οι Κρητικοί, επιστρέ− φουν τα χρήµατα τους στις τράπεζες. Αυτό καταδεικνύουν τα στοι− χεία που έδωσε στην δηµοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδας και αφο− ρούν το δωδεκάµηνο Ιου− νίου 2017 – Ιουνίου 2018 (πριν την πλήρη άρση του ορίου των αναλήψε− ων), τόσο στα Χανιά όσο και στην υπόλοιπη Κρήτη. Συγκεκριµένα, οι καταθέ− σεις στα Χανιά, το συγκε− κριµένο χρονικό διάστη− µα, αυξήθηκαν κατά 113 εκατ. ευρώ, στο Ρέθυµνο

κατά 69 εκατ. ευρώ, στο Ηράκλειο κατά 248 εκατ. ευρώ και στο Λασίθι κατά 48 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των καταθέσε− ων αντικατοπτρίζει την σταδιακή επαναφορά της εµπιστοσύνης των Ελλή− νων στο τραπεζικό σύστη− µα, καθώς πλέον οι περισ− σότεροι το θεωρούν ασφαλές και σε κάθε περίπτωση ασφαλέστερο από το να φυλούν τα χρη− µατά τους σε κρύπτες και στα σπίτια τους, µε τον

κίνδυνο να γίνουν στόχοι εγκληµατιών. Τα στοιχεία που δηµοσιο− ποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος αφορούν την εξέλιξη των καταθέσεων των εγχωρίων επιχειρήσε− ων και νοικοκυριών κατά κατηγορία και νοµό. Τα τελευταία στοιχεία που αφορούν στον Ιούνιο 2018, αποτυπώνουν τις περιοχές της Ελλάδος που η αποταµίευση κινή− θηκε ταχύτερα σε σχέση µε ένα χρόνο πριν.

Στο σύνολο της χώρας στο δωδεκάµηνο Ιουνίου 2017 – Ιουνίου 2018 οι καταθέσεις επιχειρήσε− ων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 9 δισ. ευρώ, από τα 120,426 δισ. ευρώ στα 129,435 δισ. ευρώ. Το 44% της αύξησης αυτής, δηλαδή 3,9 δισ. ευρώ προέρχεται από τις καταθέσεις των επιχειρή− σεων και των νοικοκυριών που βρίσκονται στην Αθήνα.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Τα στοιχεία για την εξέλι− ξη των καταθέσεων στους νοµούς της χώρας µεταξύ Ιουνίου 2017 – Ιουνίου 2018 δείχνουν τα εξής: ΝΟΜΟΣ – Αύξηση καταθέ− σεων σε εκατ. ευρώ Ευρυτανίας 3 Φωκίδος 12 Καστοριάς 13 Γρεβενών 14 Σάµου 15 Φλώρινας 20 Κιλκίς 23 Αρκαδίας 24 Άρτας 24 Λευκάδος 24 Θεσπρωτίας 25 Κεφαλληνίας 25 Λακωνίας 32 Μεσσηνίας 33 Καρδίτσας 36 Αιτωλοακαρνανίαs 41 Φθιώτιδος 42 Λέσβου 43 Πρέβεζας 43 Χίου 43 Ροδόπης 48 Ζακύνθου 48

Λασιθίου Βοιωτίαs Κορινθίας Αργολίδος Ηλείας Ξάνθης Πιερίας Χαλκιδικής Ηµαθίας Ρεθύµνου Τρικάλων Κερκύρας Σερρών Πέλλας Ευβοίας Έβρου ∆ράµας Ιωαννίνων Μαγνησίας Καβάλας Χανίων Κοζάνης Λάρισας Αχαϊας ∆ωδεκανήσου Κυκλάδων Ηρακλείου Αττικής (υπόλοιπο) Θεσσαλονίκης Περιφ. Αττικής

48 50 50 52 52 52 52 62 67 69 77 79 79 82 96 98 99 100 107 113 113 134 164 190 210 222 248 280 965 3.952

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής των υποσταθμών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Χανίων - Πελοπονήσου

Ξ

Σύµφωνα µε τον Α∆ΜΗΕ, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2020

εκινούν άµεσα οι κατασκευα− στικές εργασίες για τους υποσταθµούς της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννή− σου, µετά την επιλογή του αναδό− χου για το έργο. Ο Α∆ΜΗΕ ανακοίνωσε ότι µειοδό− τρια εταιρεία για την κατασκευή του νέου τερµατικού σταθµού Μετάβασης – Αντιστάθµισης στη Νοτιονατολική Πελοπόννησο καθώς και την αναβάθµιση και επέκταση του υφιστάµενου υπαίθριου υπο− σταθµού στην περιοχή των Χανίων στην Κρήτη ανακηρύχθηκε η εται− ρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΕ», έναντι τιµήµατος 18,5 εκατ. ευρώ. Μετά την αξιολόγηση των οικονοµι− κών προσφορών των τεσσάρων εταιρειών που συµµετείχαν στον διαγωνισµό (καθώς όλες κρίθηκαν

6 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

αποδεκτές από τεχνικής πλευράς), προέκυψε ότι η TΕΡΝΑ προσέφερε το χαµηλότερο συγκριτικά τίµηµα. Συγκεκριµένα, οι προσφορές που κατατέθηκαν για το έργο µε σειρά κατάταξης είχαν ως εξής: 1. Κοινοπραξία SIEYUAN−GEDI (Κίνα) 2. Οµιλος Μυτιληναίου 3. ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 4. ΤΕΡΝΑ ΑΕ Μετά την ολοκλήρωση του διαγω− νισµού για τα καλωδιακά τµήµατα (υποβρύχια και υπόγεια) της διασύν− δεσης Κρήτης – Πελοποννήσου στις 21 Σεπτεµβρίου, επελέγη ο ανάδο− χος και για τους Υποσταθµούς. Συνεπώς το σύνολο του έργου εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης, εντός του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει την ολοκλήρωσή του εντός του 2020, σηµειώνει ο Α∆ΜΗΕ.

Οι αλλαγές στις Πανελλήνιες για σχολές, τμήματα και επιστημονικά πεδία που θα ισχύσουν από τον Μάιο

Α

λλαγές που αφορούν στην ένταξη σε Σχολές, Τµήµατα, αλλά και στην κατανοµή τµηµάτων στα Επιστηµο− νικά Πεδία και που θα ισχύσουν για τις πανελλήνιες εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους (2018−19), ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Αναλυτικά, οι αλλαγές που αφορούν τα επι− στηµονικά πεδία, είναι οι εξής: − Για τη Σχολή ∆οκίµων Λιµενοφυλάκων και τη Σχολή ∆οκίµων Σηµαιο− φόρων Λιµενικού Σώµα− τος − Ελληνικής Ακτο− φυλακής, αρχής γενοµέ− νης από το ακαδηµαϊκό έτος 2019−20, η εισαγω− γή θα πραγµατοποιείται µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων και η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται από το 1ο Επιστηµονι− κό Πεδίο (Ανθρωπιστικών, Νοµικών και Κοι− νωνικών Επιστηµών), το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Επιστη− µών) και το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο (Επι− στηµών Οικονοµίας και Πληροφορικής). − Το Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου− δών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, εκτός από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγµένο, προστίθεται και στο 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. − Το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης του

∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, εκτός από το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγµένο, προστίθεται και στο 2ο Επιστηµονικό Πεδίο, ενώ διαγράφεται από το 4ο Επιστηµονικό Πεδίο και − Το Τµήµα Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, εκτός από το 2ο Επι− στηµονικό Πεδίο που είναι ήδη ενταγµένο, Εξάλλου, για την εισα− γωγή στο Τµήµα Τουρι− στικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά και στο Τµήµα Οικονοµι− κής και ∆ιοίκησης Τουρι− σµού του Πανεπιστηµί− ου Αιγαίου, οι υποψήφι− οι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά στο ειδικό µάθηµα ξένης γλώσσας «Αγγλικά». Επίσης, στο Τµήµα Τουριστικών Επιχειρή− σεων του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας οι υποψή− φιοι φοιτητές εξετάζονται υποχρεωτικά σε ένα από τα εξής ειδικά µαθήµατα ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιτα− λικά. Σηµειώνεται, τέλος, ότι όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για εισαγωγή στα ανωτέρω τµήµατα µε τη διαδικασία του 10%, χωρίς νέα εξέταση, απαιτείται να είχαν εξεταστεί επιτυχώς στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα το έτος που συµµετείχαν στις εξετάσεις.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

για την αγορά καυσόξυλων

Με σκοπό την ενηµέρω− ση των καταναλωτών σχετικά µε τη διακίνηση και εµπορία καυσόξυλων εκδόθηκε σχετικό ενηµε− ρωτικό σηµείωµα από τη γενική γραµµατεία Εµπο− ρίου και Προστασίας Καταναλωτή ενόψει της χειµερινής περιόδου. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της αρµόδιας γενικής γραµ− µατείας του υπουργείου Οικονοµίας οι καταναλω− τές πρέπει να προσέχουν τα εξής: 1. Οι λιανοπωλητές καυ− σόξυλων οφείλουν να εξα− σφαλίζουν µε κάθε πρό− σφορο τρόπο την προ− στασία των καυσόξυλων από δυσµενείς καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τα χαρα− κτηριστικά των προς διά− θεση προϊόντων. 2. Η λιανική πώληση καυ− σόξυλων γίνεται κατ' όγκο µε µονάδα µέτρησης είτε το «χωρικό κυβικό µέτρο στοιβαχτού» (m3 στοιβα− χτού) ή το «χωρικό κυβικό µέτρο χύδην» (m3 χύδην), τα οποία ορίζονται ως εξής:

• «Χωρικό κυβικό µέτρο στοιβαχτού» νοείται ο όγκος του κυβικού µέτρου που καταλαµβάνεται από τακτικά στοιβαγµένα καυ− σόξυλα, συµπεριλαµβανο− µένων των ενδιάµεσων κενών. • «Χωρικό κυβικό µέτρο χύδην» νοείται ο όγκος του κυβικού µέτρου που καταλαµβάνεται από χύδην καυσόξυλα, συµπε− ριλαµβανοµένων των ενδιάµεσων κενών.

είδος ξύλου, µε την τιµή είτε σε Euro/m3 στοιβα− χτού ή σε Euro/m3 χύδην, καθώς και τον όγκο των

Ο καταναλωτής οφείλει να ενηµερώνεται για το αν η προσφερόµενη τιµή αναφέρεται σε στοιβαχτή ή χύδην µορφή πώλησης. 3. Στους χώρους πώλη− σης καυσόξυλων οι λιανο− πωλητές οφείλουν να αναρτούν σε εµφανές σηµείο τιµοκατάλογο ανά

περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, κ.α.), που ενδεχοµένως χρησιµοποι− ούν για τη διάθεση των καυσόξυλων. Η ίδια υπο− χρέωση ισχύει και κατά την πώληση των ανωτέρω προϊόντων από απόσταση. Επίσης οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν

κατάλληλο εξοπλισµό µέτρησης µήκους για τον υπολογισµό του όγκου. 4. Απαγορεύεται η πώλη− ση ή δωρεάν διάθεση οποιασδήποτε ξυλείας εµποτισµένης µε πισσέ− λαιο (κοµµένη ξυλεία από παλιούς στύλους ∆ΕΗ/ΟΤΕ) ή «πράσινης» ξυλείας (εµποτισµένης µε άλατα), ή οποιασδήποτε τεχνητής ξυλείας συγκολ− ληµένου ξύλου (κόντρα πλακέ, νοβοπάν, ινοσανί− δων/MDF κ.α.), καθώς η καύση των ανωτέρω προ− καλεί σοβαρά προβλήµα− τα στην υγεία και στο περιβάλλον.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι έχουν δοθεί κατευθύν− σεις/εντολές, προς τις αρµόδιες ελεγκτικές Υπη− ρεσίες τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, για την διενέρ− γεια τακτικών ελέγχων όσον αφορά τη συµµόρ− φωση των υπόχρεων µε τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων

και Παροχής Υπηρεσιών − ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. Οι καταναλωτές µπορούν να υποβάλουν ερωτήµατα και καταγγελίες στη Γενι− κή Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Κατανα− λωτή, µέσω της ιστοσελί− δας www.1520.gov.gr και µέσω της Γραµµής Κατα− ναλωτή 1520.

Η τελική τιµή πώλησης των προϊόντων πρέπει να συµπεριλαµβάνει τον ανα− λογούντα σε αυτή Φ.Π.Α.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 7


www.cretavoice.gr ✤

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζουµε για τη φροντίδα των χαλιών µας

• Το στρώσιµο Ο χειµώνας βρίσκεται προ των πυλών κι ετοιµαζόµαστε να «ντύσουµε» το σπίτι µας µε τα ζεστά χαλιά µας. Προτού προ− χωρήσουµε µε τη διαδικασία του στρω−

8 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

σίµατος όµως, χρειάζεται να ακολουθή− σουµε κάποια απλά –αλλά σηµαντικά– βήµατα. Ξεκινάµε ξετυλίγοντας τα χαλιά µας και αφαιρώντας τυχόν αντισκωρικά. Στη συνέχεια, τα απλώνουµε σε ένα ανοιχτό µέρος (την βεράντα, το µπαλκό− νι ή τον κήπο µας) προκειµένου να αερι− στούν. Καλό θα ήταν να µην τα χτυπάει ο ήλιος προκειµένου να προστα− τεύσουµε τα χρώµατά τους. Όσο εκείνα αερί− ζονται, εµείς καθαρίζου− µε το δάπεδό µας ούτως ώστε να… τα υποδεχτεί. Προσοχή! ∆εν χρησιµο− ποιούµε γυαλιστικά πατώµατος επειδή µετά τα χαλιά µας θα γλι− στράνε. Τέλος, αν θέλου− µε, µπορούµε να απλώ− σουµε ένα ειδικό δίχτυ ανάµεσα στο πάτωµα και το χαλί το οποίο θα προστατέψει το χαλί µας από τυχόν υγρασίες, ενώ θα το κάνει πιο σταθερό. • Το σκούπισµα Για να εξασφαλίσουµε µια καθαρή ατµό−

σφαιρα στον χώρο µας, είναι σηµαντικό να σκουπίζουµε τακτικά τα χαλιά µας, αλλά και το πάτωµα κάτω από αυτά. ∆ύο φορές την εβδοµάδα, λοιπόν, καλό είναι να ασχολούµαστε διεξοδικά µε το σκούπισµά τους, ούτως ώστε να παρα− µείνει το πέλος τους σε µια όσο το

ρός. Αν έχουµε χειροποίητα χαλιά ή κιλί− µια, καλό είναι να αποφεύγουµε να τα τινάζουµε, γιατί σπάνε τα στηµόνια τους. Όσον αφορά τα χαλιά µηχανής, µπορού− µε να τα τινάξουµε (µε απαλές κινήσεις), αλλά φροντίζουµε να µην τα κρατάµε από τις πλευρές που έχουν κρόσσια.

δυνατό καλύτερη κατάσταση. Τα σκουπί− ζουµε, λοιπόν, µε απαλές κινήσεις προς τη φορά του πέλους (αποφεύγοντας τα σηµεία µε τα κρόσσια), ενώ αν διαθέτου− µε µεταξωτά χαλιά, αποφεύγουµε τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας και τα σκουπίζουµε µε µια µαλακή βούρτσα χει−

• Το φρεσκάρισµα Η µαγειρική σόδα ενδείκνυ− ται για το φρεσκάρισµα των χαλιών µας. Μπορούµε, λοιπόν, να ρίξουµε λίγη επάνω τους και στη συνέ− χεια να την σκουπίσουµε µε την ηλεκτρική σκούπα. Με αυτόν τον τρόπο, τα χαλιά µας θα αναζωογονη− θούν, ενώ θα αποµακρυν− θούν και τυχόν δυσάρεστες µυρωδιές από πάνω τους. Μια φορά το τρίµηνο, µπο− ρούµε να περιστρέφουµε τα χαλιά µας, αλλά και να µετακινούµε συχνά−πυκνά τυχόν βαριά έπιπλα που ακουµπούν επάνω τους προκειµένου να βουρτσί− σουµε λίγο τα συγκεκριµένα σηµεία ούτως ώστε να αποφύγουµε τυχόν σηµάδια στο πέλος τους.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Βιομάζα Ελιάς

Οικολογία

Η Βιοµάζα Ελιάς είναι ένα νέοβιοκαύσιµο που απαντά στη ζήτηση για φθηνή και καθαρή, εγχώρια ενέργεια. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιείται για την παραγωγή της είναι ο ελαιοπυρήνας, ο οποίος ύστε− ρα από µία τεχνικά εξειδικευµένη επεξερ− γασία καθαρίζεται, ώστε να µείνει µόνο το ξύλο, δίνοντας ένα οικολογικό βιοκαύ− σιµο µε υψηλή θερµική αξία, χαµηλή τέφρα και οσµή.

Η Βιοµάζα Ελιάς είναι µία οικολογική, ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, σε αντίθε− ση µε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος την έχει κρίνει προτιµητέα έναντι του πετρελαίου και κατάλληλη για χρήση εντός πόλεων. Επιπλέον, η Βιοµάζα Ελιάς σε αντίθεση µε την πυρήνα, έχει περιορισµένες οσµές και χαµηλότερα ποσοστά τέφρας.

Εφαρμογές Η Βιοµάζας Ελιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τη θέρµανση ενός σπιτιού µέχρι την παραγωγή ενέργειας για τη βιοµηχανία. Για την καύση της είναι απαραίτητη η χρήση καυστήρων ή σοµπών πυρηνόξυλου ή πολυ− καυστήρων, κατάλληλων για µία πλειάδα στερεών βιο− καυσίµων. Η εγκατάσταση ενός συστήµατος καύσης βιοµάζας προσφέρει ευελιξία και µπορεί να αποσβε− σθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, καθώς η Βιοµάζα Ελιάς έχει χαµηλό κόστος.

Οικονομία Η Βιοµάζα Ελιάς προσφέρει µέγιστη οικονοµία, η οποία µπορεί να φτάσει από 30% σε σχέση µε το πέλλετ ξύλου, έως 55% σε σχέση µε το πετρέλαιο. Η τιµή της είναι χαµηλή και σταθερή σε σχέση µε εισα− γόµενες πρώτες ύλες (πετρέλαιο, πέλλετ ξύλου), ενώ η θερµική της δύναµη είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από άλλες φθηνότερες καύσιµες ύλες (ξύλο, πυρήνα). Επιπλέον, η καθαρότητα του τελικού προϊόντος που έχει σταθερή απόδοση και µικρές δαπάνες συντήρη− σης των καυστήρων οδηγούν σε µείωση του κρυφού κόστους.

Ποιότητα

Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ η Βιοµάζα Ελιάς είναι ένα υψηλής ποιότητας προϊόν που προσφέρει καθαρή καύση µε µικρές εκποµπές αερίων και οσµές. Η Βιοµάζα Ελιάς έχει σταθερή ποιότητα, υψηλή θερµική αξία (4.400 kcal/kg), χαµηλή υγρασία (<10%), λίγο καπνό και αφήνει µικρά ποσοστά στάχτης (0,5%−1%).

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Θέρµανση µε κλιµατιστικά ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Η

µεγάλη παρεξήγηση από τους καταναλωτές τα τελευταία χρό− νια παρατηρείται στη χρήση ηλε− κτρικών κλιµατιστικών αντί πετρελαίου θέρµανσης, επειδή οι τιµές του ρεύµα− τος δεν ακολουθούσαν τις ανατιµήσεις και τους αυξηµένους φόρους στα καύσι− µα δίνοντας την εντύπωση πως είναι φθηνότερες. Το αποτέλεσµα όµως συχνά ήταν να έρθουν αντιµέτωποι πολλές φορές µε υπέρογκες χρεώσεις ρεύµα− τος, πέρα από κάθε προσδοκία. Γενικά ισχύει ότι µε την τιµή του πετρελαίου να έχει πάρει την ανιούσα και τις µεγάλες προσφορές στην αγορά κλιµατιστικών, η χρήση τους συµφέρει αισθητά. Αλλά όταν µιλάµε για οικονοµία χρησιµοποιώ− ντας ρεύµα, στο µυαλό µας πρέπει να βάζουµε πλέον µόνον συσκευές ενεργει− ακής κλάσεως Α και Α+ (καθώς δεν ξέρουµε για να βασιζόµαστε και την τύχη της τιµολογιακής πολιτικής που θα εφαρµοστεί µελλοντικά στο ρεύµα) Στην πράξη η εξοικονόµηση ίσως είναι και µεγαλύτερη από ό,τι φανταζόµαστε, καθώς τα κλιµατιστικά σου δίνουν τη δυνατότητα να έχεις αυτονοµία σε κάθε χώρο. Εποµένως, σπάνια αυτά θα λει− τουργούν σε όλους τους χώρους ταυτό− χρονα, καθώς στα άδεια δωµάτια δεν έχει νόηµα να είναι ανοικτά. Πολύ περισ− σότερο αυτό ισχύει για το µπάνιο (µε το σχετικά ενεργοβόρο αερόθερµο που φτάνει τα 2Kw).Με τα κλιµατιστικά δεν έχουµε και τις απώλειες στην απόδοση του καυστήρα ή των σωληνώσεων λόγω ανεπαρκούς συντήρησης κλπ. Στην περίπτωση των κλιµατιστικών, το κόστος δεν επιβαρύνει όλη την πολυκα− τοικία αλλά το κάθε διαµέρισµα, οπότε οι αποφάσεις διευκολύνονται εφόσον λαµβάνονται ανεξάρτητα. Για να επιτύχει όµως σηµαντική εξοικονόµηση απαιτού− νται περίπου 1.500−2.000 ευρώ για προ− µήθεια και τοποθέτηση τριών καλών κλι− µατιστικών τύπου inverter, οπότε και η απόσβεση γίνεται γύρω στα 3 χρόνια ή και νωρίτερα. Εφόσον στη χώρα µας όµως η εγκατάσταση κλιµατιστικού γίνε− ται συχνά εξανάγκης για δροσιά το καλοκαίρι, το κόστος αυτό ουσιαστικά µηδενίζεται. Από την άλλη πάντως, η απόδοση ενός κλιµατιστικού εξαρτάται αισθητά από τις ειδικές καιρικές συνθή− κες και τις πραγµατικές διαφορές θερ− µοκρασίας που καλείται να καλύψει (σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες το κόστος αυξάνει). Σηµαντικό είναι και το ετήσιο κόστος συντήρησης που µπορεί να φτάνει τα 70 ευρώ για κάθε κλιµατιστικό, ενώ του καυστήρα πετρελαίου επιµερίζεται στα

10 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

διαµερίσµατα. Επιπλέον το κλιµατιστικό προσφέρει χαµηλότερης ποιότητας θέρ− µανσης, εφόσον προκαλεί συχνά ξήραν− ση του αέρα, η θέρµανση δεν κατανέµε− ται οµοιόµορφα και το σπίτι κρυώνει µόλις κλείσει το κλιµατιστικό, ενώ αντί− θετα το καλοριφέρ κρατά ζέστη ακόµα κι όταν κλείσει, καθώς έχουν ζεσταθεί οι τοίχοι και τα έπιπλα που ακτινοβολούν τη θερµότητα για ώρα. Επίσης σηµαντι− κή παράµετρος που πρέπει να εξετάζε− ται πριν την αγορά κλιµατιστικού είναι πού θα εγκατασταθούν και ο θόρυβος της λειτουργίας τους, ειδικά αν χρησιµο−

ποιούνται για κρεβατοκάµαρες. Γενικά τα καινούργια µηχανήµατα είναι σχεδόν αθόρυβα µέσα στα δωµάτια, ενώ έξω απλά δεν ενοχλούν. Υπάρχουν και τα πολυδιαιρούµενα αλλά και οι κλιµατιστικές µονάδες όπου είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο για να ελαχιστοποιείται ακόµα περισσότερο ο θόρυβος µέσα στο σπίτι. Θέµα υπάρχει όµως µε τα ρεύµατα αέρα που προκαλούνται και χρειάζεται πολύ καλή προµελέτη και εµπειρία στην εγκα− τάσταση ώστε να µην ενοχλούν. Το κλιµατιστικό είναι µιά πολύ αποδοτι−

κή (ενεργειακά και οικονοµικά) λύση επειδή δεν χρησιµοποιεί ηλεκτρική ενέρ− γεια για να ζεστάνει τον αέρα, αλλά λει− τουργεί µε αντιστροφή του κύκλου λει− τουργίας του, αντλώντας θερµότητα από το περιβάλλον. Έτσι, επιτυγχάνεται το παράδοξο να έχουµε συντελεστή απόδοσης µεγαλύ− τερο από τη µονάδα, και µάλιστα κοντά στο 3 ή και ακόµα περισσότερο για τα µοντέλα Ενεργειακής Κλάσης Α. Με απλά λόγια, για κάθε κιλοβατώρα ηλε− κτρικής ενέργειας που ξοδεύουµε, ζεσταινόµαστε µε θερµική ενέργεια τρι− πλάσια της καταναλισκόµενης, κάνοντας αντίστοιχη οικονοµία και στο λογαρια− σµό της ∆ΕΗ. Εάν, µάλιστα, επιλέξουµε σύστηµα τελευταίας τεχνολογίας τύπου inverter, η οικονοµία θα είναι ακόµα µεγαλύτερη, αφού το κλιµατιστικό αυτό έχει ένα σύστηµα αυτόµατης αυξοµείωσης των στροφών του εξωτερικού συµπιεστή (όχι του τελικού ανεµιστήρα) έτσι ώστε ανά πάσα στιγµή να καταναλίσκεται µόνο η ιδανική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και όχι µεγαλύτερη. Για µιά γκαρσονιέρα ή ένα σπίτι µε µεγάλους ενιαίους χώρους, η λύση του κλιµατισµού µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι αποδοτικότερη και φθηνότερη από το πετρέλαιο, µε τον µοναδικό περιορι− σµό να ζούµε σε µιά περιοχή που η θερ− µοκρασία να µην πέφτει συχνά κάτω από τους 4−5 βαθµούς Κελσίου, κάτω από τους οποίους πέφτει σηµαντικά η απόδοση του συστήµατος.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την παραλαβή του πετρελαίου θέρµανσης ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. − ∆εν επιτρέπουµε να παραλαµβάνουν πετρέλαιο άτοµα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία µε την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρί− σκονται περισσότερα του ενός άτοµα. − ∆εν εµπιστευόµαστε το µετρητή του

βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθµης της δεξαµενής µας, αλλά χρησιµοποιούµε το δικό µας µέτρο. − ∆εν παραλαµβάνουµε το πετρέλαιο βιαστικά και χωρίς να τηρούνται όλες οι διαδικασίες και τα µέτρα ασφάλειας, προς αποφυγή ατυχηµάτων και άλλων επιπτώσεων (π.χ. ελλειµµατική παράδο− ση − διαρροή πετρελαίου). − ∆εν δεχόµαστε να πληρώσουµε, αν η απόδειξη ή το τιµολόγιο παραλαβής πληρωµής δεν έχει συµπληρωµένα όλα τα απαιτούµενα, από το νόµο, στοιχεία

(όπως: ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, προµέτρηση και επιµέτρηση, ώρα παράδοσης κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, σηµειώνουµε τις λέξεις «µε κάθε επιφύλαξη». − Επιλέγουµε µετά από έρευνα, αξιοποι− ώντας το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων http://www.fuelprices.gr/ και τις αναγραφόµενες στα πρατήρια της περιοχής µας τιµές (τα πρατήρια καυσί− µων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιµές των καυσίµων σε φωτεινές πινακί− δες, εµφανείς στους καταναλωτές). − Πρέπει να ξέρουµε και να υπολογίζου−

µε µε ακρίβεια, πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµενής. Για να µάθουµε πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµενής µας, πολλαπλασιά− ζουµε το µήκος της (π.χ. 2,00 µέτρα) επί το πλάτος της (π.χ. 1,25 µέτρα) επί το ύψος της (π.χ. 1 µέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 ή 2.500 λίτρα. Εποµένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαµενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500 : 100 = 25). Όλες οι προαναφερόµενες διαστάσεις αφορούν τις εσωτερικές διαστάσεις της δεξαµενής. − Πρέπει να µετράµε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου που έχει η δεξαµενή µας και πριν αρχί− σει η παράδοση και µόλις αυτή τελειώ− σει. Η µέτρηση γίνεται, εύκολα, µε µια ευθύγραµµη βέργα και ένα µέτρο: βάζου− µε κάθετα, στη δεξαµενή, τη βέργα. Βγά− ζουµε τη βέργα και µετράµε το ύψος, µέχρι το σηµείο, που είναι βρεγµένη. Αυτό είναι το ύψος του πετρελαίου µέσα στη δεξαµενή. Η µέτρηση της ανύψωσης της στάθµης του πετρελαίου µέσα στη δεξαµενή, πρέπει να γίνεται αφού κατα− σταλάξει ο αφρός (πρέπει να παρέλθουν 5−6 λεπτά). − Απαιτούµε από τον µεταφορέα, να γράψει το ύψος που µετρήσαµε, πριν και µετά την παράδοση, στην απόδειξη παραλαβής. Το πετρέλαιο, που παραλά− βαµε, µπορούµε να το υπολογίσουµε, αν πολλαπλασιάσουµε το ύψος του πετρε− λαίου που προστέθηκε στη δεξαµενή µας, µε τα λίτρα ανά εκατοστό που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δεξαµενή µας είχε 18 εκατοστά πετρέλαιο πριν την παρα− λαβή και 78 εκατοστά µετά την παρα− λαβή, προστέθηκαν 78−18=60 εκατο− στά. Σύµφωνα, µε το προηγούµενο παράδειγµα, µε τα 25 λίτρα, ανά εκα− τοστό ύψους, παραλάβαµε 60x25=1500 λίτρα πετρέλαιο. − Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, συντήρηση − ρύθµιση του συστήµατος της κεντρικής θέρµανσης. Η συντήρη− ση αποτελεί προϋπόθεση για λιγότε− ρη κατανάλωση πετρελαίου και, επο− µένως, εξοικονόµηση χρηµάτων. − Καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση, είναι αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου θέρµανσης, δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, ώστε να µην µείνουν κατάλοιπα καύσης κατά την καλοκαι− ρινή περίοδο, οπότε γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισµός του συστήµα− τος. − Καλή θέρµανση σηµαίνει να αισθα− νόµαστε άνετα. Η υπερβολική ζέστη είναι πολυδάπανη και ανθυγιεινή. Η ρύθµιση της θερµοκρασίας των χώρων µιας κατοικίας πρέπει να έχει ως εξής: Μπάνιο: 22°C, Καθιστικό: 19−20°C, υπνο− δωµάτια: 18°C. Σε µια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, ένας βαθµός θερµοκρα− σίας λιγότερος σηµαίνει οικονοµία 6% περίπου, σε πετρέλαιο.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 11


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

6 μυστικά για να χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά το κλιματιστικό σας το χειμώνα

Υ

πάρχουν αρκετά tips για να χρησι− µοποιείτε το κλι− µατιστικό σας χωρίς να πληρώνετε ένα σωρό χρήµατα στους λογαριασµούς ρεύµα− τος. ∆είτε τι µπορείτε να κάνετε για να µει− ώσετε αρκετά τα έξοδα και να συνεχί− σετε να απολαµβάνε− τε τη ζέστη του κλι− µατιστικού σας. Μην καίτε το κλιµατιστι− κό όλη νύχτα Αν κρυώνε− τε πριν κοιµηθείτε τότε µην ανάβετε το κλιµατι− στικό ακριβώς πριν πέσε− τε για ύπνο γιατί το πιο πιθανό είναι να σας πάρει ο ύπνος και να καίει το κλιµατιστικό σας όλη τη νύχτα. Καλύτερα ανάψτε το µισή ώρα πριν κοιµη− θείτε και κλείστε το µε το που µπείτε κάτω από τα σκεπάσµατα. Το δωµάτιο θα παραµείνει σίγουρα ζεστό µέχρι να σας πάρει ο ύπνος. Κάντε service στο κλι− µατιστικό σας τουλάχι− στον κάθε ένα ή δύο χρόνια. Αν παρατηρήσετε πως το κλιµατιστικό σας δεν έχει καλή απόδοση, σηµαίνει πως χρειάζεται service. Αν δεν κάνετε service τότε θα καίει πολύ περισσότερο ρεύµα για να λειτουργήσει και η στιγµή που θα φτάσει ο λογαριασµός του ρεύµα− τος στα χέρια σας θα είναι δύσκολη.

12 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

«Πώς θα κάνω το κλιµατι− στικό µου να αποδίδει καλύτερα;» Ελέγξτε τους αγωγούς

σας Σε όποιο σηµείο του σπιτιού υπάρχουν αγωγοί, τσεκάρετέ τους για να σιγουρευτείτε ότι είναι καλά µονωµένοι. Επίσης ελέγξτε πόρτες, παράθυ− ρα για τυχόν χαραµάδες, που θα διώχνουν τον ζεστό αέρα έξω και θα βάζουν µέσα στο σπίτι κρύο αέρα. Όσο πιο καλά µονωµένο είναι το σπίτι

αποτελεσµατικά. Ρυθµί− στε λοιπόν το άνοιγµα του κλιµατιστικού τόσο ώστε να είναι στο ψηλό− τερο σηµείο του. Όσον αφορά τη θερµοκρασία, επιλέξτε µια θερµοκρασία που σας κάνει να νιώθετε ζεστοί και µην το παρακά− νετε γιατί όσο πιο µεγάλη είναι η διαφορά της θερ− µοκρασίας εντός και

σας τόσο πιο πολύ θα διατηρείται η ζέστη µέσα σε αυτό. Βγάλτε τυχόν εµπόδια µπροστά από το κλιµατι− στικό σας Κάποια έπιπλα ίσως εµποδίζουν τον αέρα από το κλιµατιστικό σας να διοχετευτεί σε όλο το δωµάτιο. Αν έχετε κάποια ψηλή βιβλιοθήκη, για παράδειγµα, φροντί− στε να µη βρίσκεται κάτω ή µπροστά από το κλιµα− τιστικό σας.

εκτός σπιτιού τόσο πιο πολύ ρεύµα θα καίει το κλιµατιστικό σας. Συνή− θως οι ειδικοί προτείνουν τους 26 βαθµούς Κελσίου. Αν αυξήσετε τη θερµο− κρασία στους 30 βαθµούς το κλιµατιστικό σας µπο− ρεί να καίει ακόµα και 40% περισσότερο ρεύµα.

Κλιµατισµός: Εξοικονο− µήστε Χρήµατα και Ενέρ− γεια από τη Χρήση του Ρυθµίστε σωστά το κλι− µατιστικό Οι ειδικοί τονί− ζουν πως πρέπει να ρυθ− µίζετε το κλιµατιστικό να ρίχνει τον αέρα ψηλά στο δωµάτιο ώστε να το ζεσταίνει σωστά και πιο

Καθαρίστε τα φίλτρα µόνοι σας Κάθε 2−3 µήνες µπορείτε να βγάζετε και να καθαρίζετε µόνοι σας τα φίλτρα του κλιµατιστι− κού σας. Είναι µια πολύ εύκολη διαδικασία καθώς τα φίλτρα αφαιρούνται εύκολα και πλένονται κανονικά µε νερό και σαπούνι. Αφήστε τα να στεγνώσουν πολύ καλά πριν τα βάλετε στη θέση τους. πηγή: the home issue


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Family and Community “Re - Treat Every Week Project” Για να µπορούµε να έχου− µε τόσες απαιτήσεις από τον εαυτό µας, σε µία εποχή που όλα τρέχουν, το σύστηµά µας θα πρέ− πει να είναι ξεκούραστο και φορτισµένο! να δου− λεύει άρτια και εναρµονι− σµένα, να έχει δύναµη και ενέργεια. Χρειάζεται να φροντίζουµε κάθε εβδο− µάδα, για την αποτοξίνω− ση µας από το οξειδωτικό και ψυχοδιανοητικό Στρες που ‘’φορτώνει’’ και µπλοκάρει το σύστηµα µας, ως συνέπεια όλου αυτού του τρεξίµατος και έντασης. Έχουµε επιλέξει το Σάβ− βατο για αυτό το οικογε− νειακό και κοινοτικό ‘’ρε− κτιφιέ’’ − retreat , ως την ηµέρα που τελειώνουν οι δουλειές µας, µε σκοπό να ξεκουραστούν και να καθαριστούν τα συστήµα− τά µας , να φορτίσουν µε ζωτική ενέργεια, για να µπορούµε κατ’ επέκταση να µοιραστούµε αυτήν την Ηρεµία και Χαρά µε

την οικογένεια και τους αγαπηµένους µας! και την κοινότητα! Έτσι θα ξυπνά− µε την Κυριακή ξεκούρα− στοι και γεµάτοι ενέργεια να ζήσουµε την ελεύθερη µέρα µας στο µέγιστο, να βγούµε έξω στην φύση που Γιατρεύει και όχι να την περνάµε αναγκαστικά στο καναπέ και στο κρε− βάτι για να αποκαταστή− σουµε την φθορά της εβδοµάδας! Αν το σύστηµα µας είναι ξεκούραστο −χαρούµενο και συνδεµένο ουσιαστι− κά µε τους άλλους , τότε µπορεί να δουλέψει στην Ανώτερη Βέλτιστη Λει− τουργία του για το Ανώ− τερο Βελτιστό του! Για αυτό σκεφτήκαµε ότι χρειάζεται να κάνουµε κάτι δραστικό! Να εφαρ− µόσουµε τεχνικές και πρακτικές κάθε εβδοµάδα για να µπορούµε να κρα− τάµε το σύστηµά µας σε ισορροπία Αρµονία και Υγεία. Αυτό χρειάζεται να το κάνουµε για τον εαυτό

powered by Φ space

µας αλλά και για τους αγαπηµένους µας και έτσι δηµιουργούµε ένα σύστη− µα που δουλεύει καλά! ΖΕΙ ΚΑΛΑ! ένα σύστηµα που λειτουργεί στο Βέλτιστο, ένα σύστηµα που έχει αρµονία, ισορροπία, αρε− τές και ΑΞΙΕΣ βασικές για την εξέλιξη του Ανθρώπι− νου Είδους! Κάθε Σάββατο στο φ θα ξεκινήσει ένα καινούργιο project µε το όνοµα ’Family and Community Retreat Every Week Project’’, όπου προσκαλεί όλους εκείνους που έχουν καταλάβει ότι ένα ξεκού− ραστο σύστηµα, εδραιώ− νει ένα δυνατό σύστηµα και ένα δυνατό σύστηµα είναι προϋπόθεση για το ΕΥΖΗΝ µας. Προσκαλεί οικογένειες που έχουν καταλάβει ότι η κούραση και η έλλειψη Ζωτικής ενέργειας, στερεί ειρήνη, ανάπτυξη και όµορφες στιγµές µεταξύ των µελών της και ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που ζουν και συνυ−

πάρχουν και να εδραιώ− σουν Αρµόνια, Αγάπη και Χαρά ως στάση ζωής. Το πρόγραµµα ‘’Family and Community Retreat Every Week Project’’ είναι δοµηµένο έτσι ώστε πραγµατικά να προσφέ− ρει χώρο και χρόνο ξέχω− ρα για τους ενήλικες − γονείς και για τα παιδιά καθώς και χρόνο να συνυπάρχουµε και να αλληλεπιδράµε ποιοτικά και ουσιαστικά όλοι µαζί. µε Χαρά και Ηρεµία! Ενήλικες και Γονείς , θα προσφέρουν στον εαυτό τους τρεις ώρες εξισορ− ρόπησης κάθαρσης και ολικής επαναφοράς του συστήµατος τους µέσα από το ειδικά διαµορφω− µένο Πρόγραµµα που συνδυάζει Αποτοξίνωση, αποφόρτιση και ενδυνά− µωση .Ενώ παράλληλα τα παιδιά παίρνουν παρά− δειγµα από µας και απα− σχολούνται µέσα σε αυτό το χρόνο, µε δηµιουργικό− τητα, συλλογικότητα και

αγάπη. Μέσα από το ειδι− κά διαµορφωµένο Πρό− γραµµα και Συµπληρωµα− τικού Επιπέδου Μάθησης για τα παιδία , εδραιώνε− ται και βελτιστοποιείτε η Ανάπτυξη τους! Ποιοτικός Χώρο −Χρόνος που τα θρέφει, τα χαλαρώνει και τα δυναµώνει. Πόσες φορές έχουµε αναρωτηθεί και έχουµε πει ‘’αν τα ξέραµε αυτά από µικροί, θα είχαµε λύσει τα θέµατά µας’’. Ήρθε η ώρα ΤΩΡΑ, λοι− πόν να ρίξουµε αυτά τα σπόρια στη νέα γενιά, σπόρια αρµονίας, ηρεµίας ,σωστής διαχείρισης των συναισθηµάτων, του σώµατος και του νου. Τα παιδιά Θα µάθουν πώς να είναι δηµιουργικά, ενεργά, συγκεντρωµένα, ήρεµα και πάνω από όλα χαρού− µενα και συνδεµένα ουσιαστικά ( και όχι µηχα− νικά) µε την οικογένειά τους τους άλλους και την κοινότητα. Όταν οι άνθρωποι σµί−

γουν και ενώνουν τις δυνάµεις τους δηµιουρ− γούν περιβάλλοντα, κατα− σκευάζουν πραγµατικότη− τες και νέες βεβαιότητες οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν και να εναρ− µονίσουν τα συστήµατά µας, προς το ανώτερο βέλτιστο µας! έτσι θα καταφέρουµε να πάµε µπροστά να ψηλώσουµε και να προχωρήσουµε όπως ιδανικά θέλει ο καθένας στη ζωή του. Είναι αυτό που λέµε στην πράξη, αν η µαµά και ο µπαµπάς είναι καλά τότε και το παιδί είναι καλά! Αν ο Εαυτός µας είναι ξεκούραστος, ήρεµος και θρεµµένος τότε Έχουµε να δώσουµε και στους άλλους, έχουµε όρεξη και δηµιουργική ενέργεια να µοιραστούµε ,να εργα− στούµε και να πάµε µπρο− στά τα project µας ,τις ιδέες µας καθώς να έχου− µε την κυριότητα του Χώρου −Χρόνου και του προγράµµατος τη ζωή µας.

Cv h NOEMΒΡΙΟΣ 2018 13


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

% ! ! " & & " ! " %! ! # ! ! Το ποσόν που καλύπτεται ανέρχεται στα 10 ευρώ τον µήνα, µε διάρκεια 12 µήνες Ίντερνετ µε επιδότηση θα έχουν στη διάθεσή τους όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές. Η δράση αφορά σε σταθερή ή κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο. ∆ικαιούχοι της δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοι− τητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας για το ακαδηµαϊκό έτος 2018 – 2019. ο ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοι− τητή καλύπτει µέχρι και το 100% του µηνιαίου παγίου έως 10€ το µήνα και χορηγείται για 12 µήνες.

Ποιές χώρες επιθυµούν να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς και ποιοί θέλουν µόνιµα χειµερινή και θερινή ώρα

Τι θα γίνει με την αλλαγή της ώρας; Πότε θα (αν) καταργηθεί το μέτρο;

Τ

Ο προυπολογισµος της δρασης ανερχεται στο ποσο των €6.062.000. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν το δωρεάν ίντερνετ µε τη µέθοδο των κουπονιών (voucher). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Ο κάθε δικαιούχος φοιτητής θα µπορεί, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της δράσης και µε χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) που του έχουν χορηγηθεί από το οικείο εκπαιδευτι− κό ίδρυµά του, να ελέγξει αν είναι επιλέξιµος και δικαιούχος της δράσης. Εφόσον είναι δικαιούχος θα µπορεί να εκτυπώνει τον µοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντι− στοιχεί ή να επιλέγει να τον λάβει στο e−mail του. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και να εντοπίζει τις προσφορές που τον ενδιαφέρουν. Στο κατάστηµα ο δικαιούχος προσέρχεται µε το προσωπικό του κουπόνι (σε εκτυπώσιµη ή ηλεκτρο− νική µορφή) και µε την αστυνοµική του ταυτότητα ή διαβατήριο. Ο υπάλληλος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος της δράσης, ελέγχει τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και αν το κουπόνι έχει ήδη εξαργυρωθεί. Ο δικαιούχος επιλέγει την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών της προτίµησής του και το κατάστηµα καταχωρεί την παραγγελία του µαζί µε όλα τα απα− ραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστηµα της δράσης. Η διαδικασία γίνεται στην ειδική ιστοσελίδα που έχει δηµιουργηθεί eury−where.gr

14 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ην Κυριακή 28 Οκτωβρίου άλλαξε η ώρα – και όχι για τελευταία φορά. Από το 1980, τα ρολόγια αλλάζουν δύο φορές τον χρόνο – το τελευταίο Σαββατοκύ− ριακο του Μαρτίου και το τελευταίο Σαββα− τοκύριακο του Οκτωβρίου. Αυτό θα µπορούσε σύντοµα να τελειώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενήργησε δηµόσια έρευνα το καλοκαίρι: Το 84% των συµµετεχόντων δεν θέλει αλλαγή στην ώρα. Ωστόσο, η ψηφοφορία δεν ήταν αντιπροσωπευτική: συµµετείχαν 4,6 εκατοµ− µύρια πολίτες, οι περισσότερες ψήφοι προέρ− χονταν από τη Γερµανία. Το αποτέλεσµα δεν µπορεί να αποτελέσει όµως σαφή ένδειξη για την ευρωπαϊκή διάθε− ση, γράφει η Frankfurter Rundschau. Αλλά τι τώρα; Θερινή ώρα για πάντα; Η χειµερινή ώρα, η οποία είναι στην πραγµατικότητα και η κανονική; Στο κοινό υπήρχε η εντύπωση ότι η πλειοψη− φία των ανθρώπων θα προτιµούσε µεγαλύτε− ρες περιόδους φωτός το χειµώνα, κάτι που θα ήταν εφικτό µε τη θερινή ώρα. Πριν από λίγες εβδοµάδες, µια δηµοσκόπηση στην Οµοσπον− διακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας έδειξε ότι το 51% θέλει ως µόνιµη τη θερινή ώρα. Ο Γερµανός υπουργός Οικονοµικών Πέτερ Αλτµάιερ λέει ότι «οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να έχουν ακόµη και τον χειµώνα, το φθινόπωρο και την άνοιξη, µετά τη δουλειά και το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο τους στο φως της ηµέρας». Ο ΕΥΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Στις οµάδες εργασίας των κρατών µελών που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες προκύπτει µια διαφορετική εικόνα: η Πορτογαλία, όπως και η Ελλάδα, θα επιθυµούσαν περισσότερο τη σηµερινή λύση – να συνεχίσουµε να αλλάζουµε τα ρολόγια δύο φορές τον χρόνο. Η Γαλλία και η Ισπανία, καθώς και η Ολλανδία, η ∆ανία και η Φινλανδία, θέλουν τη χειµερινή ώρα ως µόνιµη λύση. Η Γερµανία, η Πολωνία, η Κύπρος καθώς και τα κράτη της Βαλτικής υποστηρίζουν τη θερινή ώρα αιωνίως.

Τη ∆ευτέρα, οι υπουργοί των κρατών µελών συνα− ντώνται στο Γκρατς. Εκεί το θέµα εγγράφεται στην ηµερήσια διάταξη για πρώτη φορά. Μια συµφωνία δεν φαίνεται στο προσκήνιο. Υπάρχει µόνο ένα σηµείο συµφωνίας: το χρονοδιάγραµµα που έχει θέσει η Επιτροπή δεν µπορεί να τηρηθεί. Ο πρόεδρος της Κοµισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έχει καλέσει τα κράτη µέλη να υποβάλουν έκθεση στις Βρυξέλλες µέχρι τα τέλη Μαρτίου 2019 σχετικά µε το πώς πρέ− πει να ρυθµίζουν τα ρολόγια στο µέλλον. Πολλοί λένε για παράδειγµα ότι το ενδεχόµενο µεµονωµένων εθνικών κανονισµών θα διαταράξει

σηµαντικά τα δροµολόγια των αεροπορικών εταιρει− ών. Σε µερικές πρωτεύουσες εξετάζεται η δυνατότη− τα να υπάρξει έρευνα µεταξύ του πληθυσµού. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο σε τόσο µικρό χρονικό διάστη− µα. Οι χρονοβιολόγοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις της αλλαγής του χρόνου στους ανθρώ− πους, θεωρούν τη µόνιµη θερινή ώρα ένα «µεγάλο λάθος». Η ΕΕ θα µπορούσε να καταργήσει την αλλα− γή της ώρας, «αλλά δεν πρέπει να επιλέξει τη λανθα− σµένη επιλογή», λέει, για παράδειγµα, ο επιστήµονας Μίκαελ Βίντεν. Είναι πιο φυσικό, αν η ώρα βασίζεται στο ζενίθ του ήλιου. Στις 12 το µεσηµέρι, ο ήλιος βρίσκεται στο υψη− λότερο σηµείο του – αυτή η κανονική ώρα θα αντι− στοιχούσε στην αίσθηση του χρόνου των ανθρώπων. Μέχρι στιγµής, το µόνο που είναι βέβαιο είναι ότι την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 θα ξεκινήσει η επόµενη καλοκαιρινή περίοδος. Για πόσο καιρό;


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Ο πληθυσμός της Ελλάδας θα είναι μειωμένος κατά 2,5 εκατομμύρια το 2050

Π

Την ίδια στιγµή, οι Έλληνες θα γερνούν, καθώς αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωµένων, άνω των 65 ετών

ρόβλεψη −σοκ για τον πλη− θυσµό της Ελλάδας κάνει ειδική επιστηµονική επι− τροπή της Βουλής για το δηµογρα− φικό, καθώς προβλέπει µείωσή του έως και κατά 2,5 εκατοµµύρια µέχρι το 2050. Τα βασικά σηµεία της έκθεσης αναφέ− ρουν τα εξής: −Το 2035, ο πληθυσµός της Ελλάδας θα κυµαίνεται από 9,5 έως 10,4 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015, δηλαδή θα είναι µειω− µένος κατά 0,45 έως και 1,4 εκατ. − Στο τέλος της προβολικής περιόδου (2050), ο πληθυσµός θα κυµαίνεται από 8,3 έως 10,0 εκατ. έναντι 10,9 εκατοµ. το 2015, δηλαδή θα είναι µειωµένος κατά 0,8 έως και 2,5 εκατ. − Το 2035, το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσµό (20,9% και 2,8% αντίστοιχα το 2015) αναµένεται να κυµανθεί από 27,2% −27,9% για τους πρώτους και 4,1%− 4,5% για τους δεύτε− ρους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0−14 ετών και 0−18 ετών) από 11,0% έως 12,4% για τους πρώτους και 14,2 έως 15,8% για

τους δεύτερους, αντίστοιχα. − Το 2050, το ποσοστό των άνω των 65 ετών και των άνω των 85 ετών στον συνολικό πληθυσµό (20,9 και 2,8% το 2015) αναµένεται να κυµανθεί από 30,3% έως 33,1% για τους πρώτους και 4,9% έως 6,5% για τους δεύτερους, ενώ τα ποσοστά των νέων (0−14 ετών και 0−18 ετών) από 12,0% έως 14,8% για τους πρώτους και 15,4% έως 19% για τους δεύτερους, αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η µείωση του µόνιµου πληθυσµού της χώρας µέχρι το 2050 δεν αναµένεται − ανεξαρτήτως σεναρίων− να ανακοπεί. "Αυτό προκύπτει από όλες τις διαθέσι− µες προβολές σήµερα τόσο από διεθνείς οργανισµούς (EUROSTAT/2017, Ην. Έθνη, µέσο σενάριο/2015, Vienna Institute of Demography−IIASA−OAW−WU/2016, Population reference Bureau/2018), όσο και από τις εξειδικευµένες προβολές που δηµιουργήσαµε πρόσφατα (2017) για την Ελλάδα µε έξι σενάρια στο πλαίσιο της µελέτης που ανατέθηκε στο Εργαστήριο ∆ηµογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσε− ων (Ε∆ΚΑ) του Παν. Θεσσαλίας από την ∆ιανεΟσις".

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 15


www.cretavoice.gr

16 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 17


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η σημασία του αθλητισμού και της άσκησης για το παιδί αθλητισµός και η άσκηση ανήκουν σεε− κείνες τις φυσικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη των παι− διών όχι µόνο σε σωµατικό επίπεδο µαθαίνονταςνέες ικανότητες, αλλά τους δίνουν την ευκαιρία να εκφρα− στούν και να ξεκι− νήσουν το µεγάλο ταξίδι της ανακά− λυψης του εαυτού και της ταυτότητας τους ενώ οδηγού− νται σταδιακά προς την ενηλικίω− ση, έχοντας ως εφόδιο µια σειρά από ηθικές αξίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της προσωπικότη− τας τους. Ησυµµε− τοχήσεαθλητι− κέςδραστηριότη− τεςκαιάλλεςµορ− φέςάσκησηςµπο− ρούνναέχουνσηµα− ντικό αντίκτυπο στη σωµατική, πνευµατική, ψυχο− λογική και κοινωνι− κή ανάπτυξη του παιδιού.

σηςτου παιδί.

Ο

Σεαυτότοάρθροθαρίξου− µεµιαµατιάόχιµόνοσεεκεί− ναταπροφανήοφέλητουα− θλητισµούστηνυγείατων− παιδιώναλλάκαιστοπωςη− ενασχόληση µε τα σπορ και άσκηση προωθούν την ανάπτυξη της προσωπικό− τητας του παιδιού και οδηγούν στην έκφραση θετικότερων µορφών συµπεριφοράς.

Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη µέσω του αθλητισµού και της άσκησης: Οµαδικότητακαιφιλία: Ησυµµετοχήσεµιααθλητι− κήοµάδαήένασύλλογοδί− νειτηνευκαιρίαστοπαιδί− ναγίνειµέλοςσεµιαακόµα− µικρήκοινωνία, εκτόςτου− σχολείου, κάνονταςνέ− εςφιλίες, οιοποίεςπιθα− νόννακρατήσουνµιαολό− κληρη ζωή. Στην προπόνη− ση/ µάθηµα τα παιδιάαλ− ληλεπιδρούνµετουςσυνο− µήλικουςτουςµεδιαφορε− τικότρόποαπ’ ότιαυτόσυµ− βαίνειστοχώρο του σχο− λείου. Έτσι, οι επικοινωνια− κέςτουςδεξιότητεςενι− σχύονται, κάτιτοοποίοεί− ναιπολύσηµαντικό στις µέρες µας, εάν τις περιο− ρισµένες face−to− faceε− παφές των παιδιών λόγω της υπερβολικής χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia). Ακόµα, οαθλητισµόςκαιη− άσκησηπροσφέρουνπολύ− τιµαµαθήµαταοµαδικής συµπεριφοράςκαι συνερ− γασίας καθώς τα παιδιά διδάσκονται στο να βάζουν τον εαυτό τους πολλές φορές σε δεύτερη µοίρα για το καλό της οµάδας. Αυτέςοικαθηµερι− νέςκαταστάσειςενισχύου− ντηνανάπτυξητηςαίσθη−

18 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

«ανήκειν»

στο

Μαθαίνωναχάνω: Ένα από τα πιο σηµαντικά µαθήµαταστηζωήτουπαι− διούαφόρατονα µάθεινα− αποδέχεται και να διαχει− ρίζεται την ήττα. Ηφύση− τουαθλητισµούείναιτέτοι− απουπάνταυπάρχειέ− ναςνικητήςκαιένας χαµέ− νος και η εµπειρία του να βρίσκεται κανείς είτε στη µία είτε στην άλλη θέση είναι αρκετά πολύτιµη. Αναπόφευκταθαυπάρ− ξουνπολλέςπεριπτώσειςό− πουταπαιδιάθαγυρίσου− ναπόέναναγώναήέναπαι− χνίδιωςηττηµένα, αλλάεί− ναισηµαντικόγιααυτάνα− καταλάβουνπωςτοναχά− νεις δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπε− σαι. Μαθαίνονταςναελέγ− χουντασυναισθήµατα− τουςµετάαπότηνήττα, ταπαιδιάαναπτύσσου− ντηνπνευµατική ανθεκτι− κότητα που θα χρεια− στούν στη ζωή τους καθώς µεγαλώνουν. Στο− κάτωκάτωηζωήείναιγεµά− τηεµπόδιακαιτοναείναι σε θέση κάποιος να τα αντι− µετωπίζειµεαξιοπρέπεια− είναι ένα πολύτιµο µάθη− µα ζωής που αθλητισµός προσφέρει και πάντα πρόσφερε. Στοχώροτουαθλητισµού− υπάρχουνκανόνεςοιοποί− οιθέτονταιαπότα πρόσω− πα εξουσίας (προπονητές, εφόρους, διαιτητές). Τονα− ακολουθείκανείςαυ− τούςτουςκανόνεςπροϋπο− θέτειτηνύπαρξηπειθαρ− χίαςκαισεβασµούαπέναντι σε οποιαδήποτε απόφαση παρθεί από ένα άτοµο

που είναι πιο έµπειρο και διαθέτει περισσότερη γνώση πάνω στο αντικεί− µενο από το νεαρό αθλη− τή/ αθλήτρια. Ταπαιδιάµέ− σωτηςενασχόλησηςµετο− ναθλητισµόκαιτηνάσκη− σηµαθαίνουννασέβονται− αυτούς που βρίσκονται πιο ψηλά στην ιεραρχία του εκάστοτε αθλήµατος, ακόµα και όταν διαφω− νούν, καθώς αντιλαµβάνο− νται πως µε αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται απαραίτητες ικανότητες και τα ίδια βελτιώνονται σταδιακά. Αυτόςείναικαιέ− ναςαπότουςτρόπουςπου− οαθλητισµόςλειτουργείυ− ποστηρικτικάστηζωήτου− παιδιού το οποίο έχει ήδη έρθει σε επαφή µε αντί− στοιχες φιγούρες εξου− σίας στο σχολείο και την οικογένεια. Επιµονή, αφοσίωσηκαιυ−

ποµονή: Μέσααπότονα− νταγωνισµό, ταπαιδιάµπο− ρούννααναπτύξουνταατο− µικάτουςκίνητραµεσκοπό− τηναυτοβελτίωσηκαιτηνα− ποφυγήτηςαποτυχίας. ∆ουλεύονταςσκληράσε− κάθεπροπόνησηήµάθηµα− καιµένονταςσυγκεντρω− µένασεέναστόχο, ταπαι− διά «χτίζουν» τηνεπιµονή− τους, µαθαίνουντησηµα− σίατηςυποµονής και τελι− κά αντιλαµβάνονται ως η σκληρή δουλειά πραγµα− τικά προσφέρει ανταµοι− βές. Κάτιτέτοιοδεναφορά− αποκλειστικάτονκόσµο− τωνσπορκαθώςηεπίτευξη− στόχωνστηζωήµαςείναι− κάτιπουαπαιτεί αφοσίωση και προσπάθεια για µεγά− λα χρονικά διαστήµατα. Υπάρχουνέρευνεςπουέ− χουναποδείξειωςηµακρο− χρόνιααφοσίωσηστονα− θλητισµόκαιτηνάσκησηέ− χει θετικό αντίκτυπο στη

συµπεριφορά του παιδιού αναφορικά µε το σχολείο και τον ακαδηµαϊκό τοµέα γενικότερα. Ταπαιδιάέχου− ντηντάσηναεφαρµόζου− ντιςίδιεςαρχέςπουµαθαί− νουνµέσωτουαθλητισµού− καιτηςάσκησης στο σχο− λικό περιβάλλον. Μέσαα− πόαυτότοπρίσµα , οαθλη− τισµόςκαιηάσκησηείναι− σεθέσηναπροωθήσουν τις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των παιδιών και να ανοί− ξουν το δρόµο προς την ακαδηµαϊκή επιτυχία. Αυτοεκτίµηση: Ηενασχό− λησηµετοναθλητισµόκαι− τηνάσκησηµπορείνααπο− δειχθείιδιαιτέρωςωφέλι− µηγιατηναυτοεκτίµηση− καιτηναυτοπεποίθηση− τωνπαιδιώνακόµακαιόταν− δεντακαταφέρνουνιδιαί− τερασεκάτι. Τακαλάλόγια− καιοιέπαινοιπουτοπαιδί− θαακούσειαπότονπροπο− νητή/τριατουµετάτοτέλος µιαπροπόνησηςήενόςα− γώνα, η αγκαλιάκαιηχει− ραψίααπότονσυναθλητήή− συµπαίκτηµετάαπόµιαπε− τυχηµένηενέργειαβοη− θούνστηνανάπτυξη− τηςταυτότητας του µικρού αθλητή/ αθλήτριας καθώς µε αυτό τον τρόπο ενισχύονται πνευµατικές ικανότητες και αναπτύσ− σεται το αίσθηµα της


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

νει τακτικά στη ζωή του ενισχύει το «ευ ζην» και του παρέχει την απαραί− τητη ενέργεια προκειµέ− νου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μόνο− µερικέςµέρεςτηνεβδοµά− δααρκούνγιαναείναιτα− παιδιάχαρούµενακάθεµέ− ρα. Υπάρχουνµάλισταέ− ρευνεςπουδείχνουν− πωςταάτοµαεκείναπουδε− νείναιδραστήρια έχουνµε− γαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσουν συµπτώµατα κατάθλιψης στο µέλλον. Οαθλητι− σµόςκαιηάσκησηπροστα− τεύουνταπαιδιάόχιµόνοα− πόψυχικέςδιαταραχέςαλ− λάκαιαπόαποκλίνου− σεςσυµπεριφορέςπουσυ− χνάεµφανίζονταιστηνεφη− βείακαισχετίζονται µε την κατάχρηση ουσιών όπως ο καπνός και το αλκοόλ.

αυτοπεποίθησης. Απότη− νάλληπλευρά, είναιπολύ− σηµαντικόγιαταπαιδιάνα− συγκεντρώνουντηνπρο− σοχήτουςστοπόσοδιασκε− δάζουν µε τη συµµετοχή τους σε έναν αγώνα ή ένα παιχνίδι ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Εάντα− παιδιάγίνουνυπέρ− αντα− γωνιστικάκαιηαυτοεκτίµη− σητουςεξαρτάται απο− κλειστικά από το νικηφό− ρο αποτέλεσµα, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας της αυτοπεποί− θησης τους. Για αυτό το λόγο και ορόλοςτωνγονέ− ωνείναισηµαντικός, καθώς είναιαυτοίπουαναλαµβά− νουνναενθαρρύνουντα− παιδιάτουςνααθλούνται και να χαίρονται µε αυτό που κάνουν ακόµα και όταν δεν γυρνούν στο σπίτι ως νικητές. Οαθλητισµόςωςενισχυ− τήςδιάθεσης: Ησυµµετοχήστοναθλητι− σµόκαιτηνάσκησηαποτε− λεί, γενικά, µιαευχάριστη− συναισθηµατικήεµπειρία− καιταπαιδιάπουείναιενερ− γάσωµατικάχαρακτηρίζο− νταιαπόµιαθετικήδιάθεση. Ηενίσχυσηαυτήπουπρο− σφέρειοαθλητισµόςδενεί− ναι κάτι το παροδικό. Τονακάνειέναπαιδίαυτό− πουαγαπάκαιαπολαµβά−

Οφέλη στην υγεία του παιδιού: Σωµατική σύνθεση και βάρος: Έρευνεςέχουνδεί− ξειπωςταπαιδιάπουασχο− λούνταιµεέντονηφυσική− δραστηριότηταέχουνπιο− ανεπτυγµένοµυϊκόσύστη− µακαιλιγότερολίπος. Κρα− τήστεστοµυαλόσαςπωςη− ύπαρξηάπαχηςµάζαςβοη− θάστηνκαύσηπερισσότε− ρωνθερµίδωναπότονορ− γανισµό, οπότεηενασχό− λησηµετοναθλητισµόκαι− τηνάσκησηµπορείναοδη− γήσειστηµείωσητουκινδύ− νουεµφάνισηςπαχυσαρ− κίας. Χτίζονταςµιαυγιήκαρδιά: Ηµείωσητουσωµατικούλί− πουςχάρηστηνσυµµετο− χήσεκάποιοάθληµαήµορ− φήάσκησηςοδηγείκαι− στηνκαλύτερηφροντίδα− τηςκαρδιάς, µειώνονταςέ− τσικαιτονκίνδυνοεµφάνι− σηςκαρδιαγγειακώνπαθή− σεων. Μιαέρευναστηνο− ποίασυµµετείχανµαθητές Λυκείουπουξεκίνησαντη− νενασχόλησηµεκάποιοά− θληµα , εκτόςσχολείουπα− ρουσίασανκαλύτερη φυσι− κή κατάσταση και καλύ− τερη υγεία της καρδιάς σε σύγκριση µε τα παιδιά που ασχολούνταν µόνο µε τη το µάθηµα της φυσικής αγωγής στο σχολείο. ∆υναµώνονταςταοστά:

Οαθλητισµόςκαιη άσκη− σηέχουνθετικόαντίκτυπο− καιστηνκαλήυγείατωνο− στών. Ηέντονηφυσικήδρα− στηριότηταγιαµεγάλο− χρονικόδιάστηµα µπορεί να οδηγήσει στη βελτίω− ση της πυκνότητας των οστών, γεγονός πολύ σηµαντικό ιδιαίτερα για τα κορίτσια. Γι α έ ν α ν υ γ ι ή ε ν ή λ ι κ α : Τέλος, τα δραστήρια παι− διάµεγαλώνονταςγίνο− νταιδραστήριοιενήλικες. Οαθλητισµόςκαιηάσκηση− αποτελούντηνκαλύτερη− προστασίαενάντια σε χρόνιες παθήσεις , άρα η ενασχόληση µε αθλητικές δραστηριότητες µπορεί να αποτελέσει το κλειδί στην ανάπτυξη και τη δια− τήρηση µια καλής υγείας αλλά και την προώθηση της µακροζωίας.

ΕλεάναΚοκκίνη Ψυχολόγος ΑΠΘ

Mental Performance Coach (MSc Sport and Exercise Psychology) (F)light School: Ελευθερίας 83, Πασακάκι, Χανιά Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6997044832 & 28210 79806 Πηγές: Blumenthal, Babyak, Doraiswamy,Watkins,Hoffm an, Barbour, &Hinderliter, (2007).Exercise and pharmacotherapy in the treatment of major depressive disorder.Psychosomatic Medicine, 69(7), 587. Kann, L. (2016). Youth risk behavior surveillance — United States, 2015. Rosewater, A. (2009). Learning to play and playing to learn: Organized sports and educational outcome. The Education Digest, 75(1), 50. Rosewater, A. (2010).Organized sports and the health of children and youth.Prepared for Team Up for Youth. Warburton, Nicol, &Bredin,(2006). Health benefits of physical activity: the evidence. medicalassociationjournal,

O ρόλος του γονέα στην εξέλιξη του αθλητή «…Oι γονείς µου ήταν τόσο ευαισθητοποιηµένοι στον τρόπο που µε υποστή− ριζαν, ώστε δεν µε άφησαν ποτέ να χάσω την αυτοπεποίθησή µου. Και τους πίστεψα…» (Jimmy Connors – Αµερικανός τενίστας) «…Οι γονείς µου λένε ότι δεν δίνουν σηµασία στο αποτέλεσµα, αλλά όταν κερδίζω βγαίνουµε για φαγητό, ενώ όταν χάνω, µένουµε στο σπίτι και δεν µιλάµε µεταξύ µας…» (Νεαρός αθλητής) Οι παραπάνω δύο τόσο διαφορετικές δηλώσεις αυτών των αθλητών δεί− χνουν µε ξεκάθαρο τρόπο την επιρροή των γονέων στην αθλητική πορεία των παιδιών τους. Είναι απόλυτα σαφές ότι η στάση των γονέων στον αθλη− τισµό, εξαρτάται από τον τρόπο, που οι ίδιοι τον αντιµετωπίζουν, και τις προσδοκίες που έχουν, σχετικά µε την εξέλιξη του παιδιού − αθλητή. Στην ηλικία των 7−10 χρόνων τα παιδιά βρίσκονται στη φάση της εξειδικευµένης κίνησης και συνήθως είναι σε θέση να εκφράσουν επιθυµίες σχετικά µε τη συµµετοχή τους σε κάποιο άθληµα. Η επιλογή αυτή θα γίνει σύµφωνα µε διά− φορους παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους µπορεί να είναι η συµµετο− χή του κολλητού φίλου στο συγκεκριµένο άθληµα, η προβολή του αθλήµα− τος µετά από κάποια επιτυχία, η ύπαρξη κάποιου συλλόγου ή αθλητικού κέντρου κάπου κοντά στο σπίτι καθώς, επίσης, και η αρέσκεια και η συµµε− τοχή των γονιών στο παρελθόν στο συγκεκριµένο σπορ. Όποιος και αν είναι ο λόγος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα παιδιά, µέσα από τη συµµετοχή τους στον αθλητισµό, αποζητούν την αποδοχή και την επιβράβευση από τους γονείς, αλλά και οι γονείς αποζητούν πολλές φορές συγκεκριµένα οφέλη.

Ο ρόλος των γονέων στον αθλητισµό µπορεί να είναι ανασταλτικός ή βοη− θητικός για τη µετέπειτα εξέλιξη του αθλητή. ∆εν είναι λίγες οι φορές που τα παιδιά έχουν σταµατήσει την αθλητική τους δραστηριότητα, εξαιτίας της πίεσης, που τα ίδια αναφέρουν ότι αισθάνονται από τις προσδοκίες και από τις απαιτήσεις των γονιών τους, αλλά και από την κριτική που τους ασκείται µετά από κάποια ήττα. Ωστόσο όποιος τύπος γονέα και αν είµαστε: απαιτη− τικός / κριτικός, οπαδός, αδιάφορος, υπερπροστατευτικός, γονέας – προπο− νητής, υποστηρικτικός, το βέβαιο είναι ότι η συµπεριφορά µας συνδέεται µε την εξέλιξη και µε την ανάπτυξη των παιδιών και η συνεισφορά µας έγκειται στην παροχή υλικής, συναισθηµατικής και ψυχολογικής υποστήριξης προς τους νεαρούς αθλητές, προκειµένου να εξελιχθούν σε ώριµους και ολοκλη− ρωµένους πρωταθλητές. Κατά συνέπεια η σωστή συµπεριφορά και αντιµε− τώπισή µας είναι και βοηθητική και απαραίτητη για τους νεαρούς αθλητές. Η σχέση των γονιών µε τον προπονητή πρέπει να είναι µια σχέση συνεργα− σίας και όχι αµφισβήτησης. Έχουµε δικαίωµα και υποχρέωση να µοιραζόµα− στε τις αγωνίες και τους προβληµατισµούς µας µε τον προπονητή, να ενη− µερώνουµε και να ενηµερωνόµαστε για την εξέλιξη και την πορεία του παι− διού µας, χωρίς, όµως, διάθεση παρέµβασης και υπόδειξης, από τη στιγµή, µάλιστα, που ο προπονητής είναι δική µας επιλογή και τον έχουµε εµπιστευ− τεί. Είναι λάθος να δίνουµε προπονητικές οδηγίες και να διορθώνουµε τεχνι− κά τον αθλητή / τρια, γιατί λαµβάνει µηνύµατα που το µπερδεύουν. Είµαστε γονείς και όχι προπονητές − αυτόν το ρόλο ας τον επωµιστεί κάποιος άλλος. Ένα σωστά εκπαιδευµένο – µη πιεσµένο παιδί / αθλητής, γίνεται ένας ώρι− µος έφηβος−αθλητής /τρια και ένας ολοκληρωµένος συναισθηµατικά ενήλι− κας−πρωταθλητής/τρια. Πηγή: woman2woman

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 19


www.cretavoice.gr

20 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τι εξυπηρετεί η "βάφτιση" μιας επερχόμενης μεγάλης κακοκαιρίας; Ακόµη ένα «ξενόφερτο» έθιµο που υιοθετείται κυρίως από τα ΜΜΕ, αλλά όχι από την Μετεωρολογική υπηρεσία

Κάθε φορά που ένας µεγάλος τυφώνας χτυπά τις Ηνωµένες Πολιτείες ή οποιοδήπο− τε άλλο µέρος του πλα− νήτη µένει στην ιστορία και στη µνήµη µας µε το “µικρό” του όνοµα.

Η ονοµατοδοσία σε έντο− να καιρικά φαινόµενα ξεκίνησε στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του ’50 και στη συνέχεια υιοθετήθη− κε και από άλλες χώρες, ανάµεσά τους και η Ελλά− δα. Πρακτική µε στόχο την καλύτερη αναγνώριση των φαινοµένων και την αποφυγή λαθών. Τον 19ο αιώνα οι τυφώνες στην Καραϊβική έπαιρναν το όνοµα του αγίου που γιόρταζε την ηµέρα εκδή− λωσης του φαινοµένου. Αργότερα, οι επιστήµο− νες τους «περιέγραφαν» µε τις συντεταγµένες της θέσης από όπου προήλθε, γεγονός που προκαλούσε προβλήµατα και σύγχυση όταν δύο φαινόµενα συνέ− βαιναν την ίδια περίοδο. Η χρήση καθηµερινών ονοµάτων – έως το 1978 µόνο γυναικείων – ήταν η καλύτερη λύση, καθώς γρήγορα οι ονοµασίες των ισχυρών αυτών φαι− νοµένων έγιναν µέρος της καθηµερινής γλώσσας και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τους τυφώνες µεγάλωσε. Παρ’ όλα αυτά, για την αποφυγή νέων προβληµάτων ο Παγκό− σµιος Μετεωρολογικός Οργανισµός δηµιούργησε µια αλφαβητικά ταξινοµη− µένη λίστα µε ονοµασίες, οι οποίες ακολουθούν µια εξαετή επαναληπτική ροή. Ωστόσο, σύµφωνα µε ρεπορτάζ της Ελένης Κωνσταντάτου στην εφη− µερίδα «Το Βήµα», ονόµα− τα ισχυρών µετεωρολογι− κών φαινοµένων που παρέσυραν στη δίνη τους τα πάντα αφήνοντας εκα− τοντάδες νεκρούς, όπως ο κυκλώνας Αντριου το 1992 στις Μπαχάµες και ο

τυφώνας Κατρίνα το 2005 στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί, µαζί µε άλλα, από τη λίστα ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΣΟΥ… Στο Βερολίνο η διαδικα− σία ονοµατοδοσίας στα συστήµατα υψηλής και χαµηλής πίεσης έχει µακρά παράδοση, καθώς ξεκίνησε το 1954, όταν το Ινστιτούτο Μετεωρολο− γίας του Ελεύθερου Πανε− πιστηµίου του Βερολίνου άρχισε να ονοµατίζει τα υψηλά και χαµηλά βαρο− µετρικά. Μάλιστα, για να καλύψουν ένα κενό στις νυχτερινές βάρδιες παρα− κολούθησης αλλά και για να ικανοποιήσουν τη µαταιοδοξία του ανθρώ− που να δώσει το όνοµά του σε τέτοια φαινόµενα οι επιστήµονες δηµιούρ− γησαν την πλατφόρµα «Adopt−a−Vortex», µέσω της οποίας όσοι επιθυ− µούν µπορούν να συµµε− τάσχουν πλέον στην όλη διαδικασία έναντι χρηµα− τικού τιµήµατος.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία κάθε χρόνο το µετεωρολογικό γραφείο ετοιµάζει µια λίστα µε τα ονόµατα των φαινοµένων προτού ακόµη αυτά εκδηλωθούν. Ετσι, εφέτος η πρώτη καταιγίδα στη Γηραιά Αλβιώνα θα είναι γένους αρσενικού και θα ονοµά− ζεται Αλί, ενώ η δεύτερη θα είναι γένους θηλυκού και θα ονοµάζεται Bronagh. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΑ∆ΝΗ… ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Τα τελευταία δύο περί− που χρόνια η «µόδα» της βάπτισης των ακραίων καιρικών φαινοµένων έφτασε και στη χώρα µας, µε τον Ξενοφώντα να αποτελεί το τελευταίο «πνευµατικό παιδί» των µετεωρολόγων του Εθνι− κού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οπως αναφέρει ο διευθυ− ντής Ερευνών του Αστε− ροσκοπείου κ. Κώστας Λαγουβάρδος «δίνοντας όνοµα σε ένα φαινόµενο βοηθάς στην καλύτερη

ωρολογικού Κέντρου κ. Θοδωρής Κολυδάς, αφε− νός δεν τηρούνται τα κρι− τήρια για τον χαρακτηρι− σµό των φαινοµένων, όπως γίνεται σε άλλες χώρες του εξωτερικού και αφετέρου προκαλούν µια αναταραχή στον πληθυ− σµό. «Η επίσηµη θέση της ΕΜΥ, η οποία εκπροσω− πεί τη χώρα στις σχετι− κές Μετεωρολογικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές, είναι ότι η ονοµασία τέτοιων συστηµάτων δηµιουργεί σύγχυση στο κοινό και το παραπέµπει σε συνδέσεις µε άλλα πιο ισχυρά φαινόµενα τα οποία επηρεάζουν περιοχές στις τροπικές ζώνες» σηµειώνει ο κ. Κολυδάς εξηγώντας ότι «είναι προτιµότερο να πούµε ότι αναµένεται ένα έκτακτο καιρικό φαι− νόµενο και αφού ολοκλη− ρωθεί να του δώσουν όποιο όνοµα θέλουν».

προετοιµασία του πληθυ− σµού. Ουσιαστικά τον προειδοποιείς ότι το φαινόµενο χρήζει µεγα− λύτερης προσοχής». Ακολουθώντας, λοιπόν, το παράδειγµα χωρών του εξωτερικού οι µετεω− ρολόγοι του Αστεροσκο− πείου Αθηνών ακολου− θούν από τις αρχές του 2017 την αλφαβητική σειρά µε τα αρχαιοελλη− νικά – όπως οι ίδιοι επέλε− ξαν – ονόµατα να εναλ− λάσσονται ως προς το γένος. Η αρχή έγινε µε την εξαήµερη κακοκαιρία Αριάδνη και ακολούθησαν ο Βίκτωρ, η Γαλάτεια, ο ∆αίδαλος, η Ευρυδίκη, ο Ζήνων, η Ηλέκτρα, ο Θησέας, η Ιοκάστη, ο Κρέων, η Λητώ, ο Μίνωας, η Νεφέλη και τελευταίος ο Ξενοφών. Η ονοµασία

του µεσογειακού κυκλώνα «Ζορµπά» δεν ήταν ελλη− νική έµπνευση αλλά ήρθε από τη Γαλλία. Την ονοµατοδοσία των έκτακτων καιρικών φαινο− µένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν ενστερνίζεται η Εθνι− κή Μετεωρολογική Υπη− ρεσία καθώς, όπως επιση− µαίνει στο «Βήµα» ο διευ− θυντής του Εθνικού Μετε−

ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΡΤΑΡΟΥ Στην ελληνική µυθολογία, ο Τυφών ήταν γιος της Γαίας και του Ταρτάρου, είχε µορφή ανθρώπου αλλά και θηρίου. Οταν θέλησε να ανέβει στον Ολυµπο για να εκδικηθεί τους θεούς για τον απο− δεκατισµό των γιγάντων, εκείνοι κατέφυγαν στην Αίγυπτο µεταµορφωµένοι σε ζώα για να γλιτώσουν από την οργή του, και όχι άδικα, καθώς από τον θυµό του πετούσε από την κορυφή του Ολύµπου βράχους µε µεγάλη δύνα− µη, βγάζοντας ταυτόχρο− να εκκωφαντικές κραυγές.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 21


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τι αλλάζει στην σύνθεση και την σήµανση των καυσίµων

Πλαφόν €150 στους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας από 1/1/19

Στόχος ο περιορισµός της υπερχρέωσης λόγω ακούσιας χρήσης των υπηρεσιών

Πλαφόν χρέωσης σε όλους τους λογα− ριασµούς τηλεφώνου θα θέσει από την 1η Ιανουαρίου 2019 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ). Σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση το πλαφόν τίθεται στα 150 ευρώ, συµπερι− λαµβανοµένου των φόρων και αφορά στο σύνολο των παρεχόµενων υπηρε− σιών, όπως φωνής, δεδοµένων και µηνυ− µάτων. Το µέτρο έρχεται να προφυλάξει τους καταναλωτές από τυχόν υπέρογκες χρεώσεις που γίνονται εν αγνοία τους ή χωρίς να έχουν αντίληψη. Το µέτρο προβλέπει την αυτόµατη επι− βολή φραγής µόλις ο λογαριασµός ξεπε− ράσει το όριο των 150 ευρώ, σύµφωνα µε την Καθηµερινή. Εφόσον όµως, ο καταναλωτής το επιθυ− µεί, ο πάροχος θα επιβάλει την άρση της φραγής. Επίσης, ο καταναλωτής θα έχει το δικαίωµα να θέτει ο ίδιος το όριο επιβολής φραγής κλήσεων και ανταλλαγής δεδοµένων σε επίπεδο άνω των 150 ευρώ ή ακόµη και απεριόριστο.

22 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Οι αλλαγές έχουν δροµολογηθεί να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 Καινούρια βενζίνη από το 2019 και νέες επισηµάνσεις για το είδος και τη σύν− θεση των καυσίµων θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά σε όλα τα πρατήρια καυ− σίµων, τις αντλίες και τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων καθώς η προσθήκη βιοκαυσίµων στα ορυκτά καύσιµα δηµι− ουργεί νέες ανάγκες ενηµέρωσης των καταναλωτών. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία (Ν. 4546/2018, άρθρο 29), από την 1η Ιανου− αρίου 2019 καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη βιοαιθανόλης στη βενζίνη, σε ποσοστό 1% (το οποίο γίνεται 3,3% από το 2020, µε προοπτική περαιτέρω αύξησης τα επόµενα χρόνια) ενώ η επι− σήµανση στις αντλίες των πρατηρίων σύµφωνα µε τη σχετική Κοινοτική Οδη− γία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου αλλά εκκρεµεί η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Η νοµοθεσία προβλέπει επίσης ειδικές διαδικασίες ανάµιξης και µεταφοράς της νέας βενζίνης καθώς η βιοαιθανόλη διαλύεται εύκολα στο νερό και η ύπαρ− ξη υγρασίας στο µείγµα βενζίνης − βιο− αιθανόλης µπορεί να οδηγήσει σε δια− χωρισµό των δύο ουσιών. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όλα τα συστήµατα διακίνησης µειγµάτων βιοαιθανόλης να είναι «ξηρά», δηλαδή χωρίς την παρου− σία υγρασίας.

Σηµειώνεται πως ήδη από το 2005 το ντίζελ που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά περιλαµβάνει βιοντίζελ σε ποσοστό 7%, ποσοστό το οποίο για το 2018 αντιστοιχεί σε 133 εκατ. λίτρα βιο− ντίζελ που παράγεται ή εισάγεται στην ελληνική αγορά από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Η εισαγωγή των βιοκαυσίµων στις µετα− φορές αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική που αποσκοπεί στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε περιορισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών στη θέση των ορυκτών καυσί− µων. Σε ό,τι αφορά τις νέες επισηµάνσεις, σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιµα 2014/94, αυτές τοποθετούνται στα καινούργια αυτοκί− νητα (παραγωγής από τον Οκτώβριο 2018 και µετά), στην περιοχή της τάπας πλήρωσης καυσίµου, στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου, στην αντλία καυσίµου όλων των πρατηρίων και στο ακροφύσιο της αντλίας και στα κατα− στήµατα εµπορίας αυτοκινήτων. Οι νέες ετικέτες θα πληροφορούν καλύτε− ρα τους οδηγούς σχετικά µε την καταλληλότητα των καυσίµων για τα οχήµατά τους, οπουδήποτε και αν ταξι− δεύουν στην ΕΕ, ενώ θα τους βοηθούν να αποφεύγουν τη χρήση ακατάλληλου καυσίµου και θα ενηµερώσουν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιλο− γής τους.

Η Οδηγία έχει µεταφερθεί στο εσωτε− ρικό δίκαιο µε το νόµο 4439/2016, εκκρεµεί ωστόσο η έκδοση Υπουργικής Απόφασης από το υπουργείο Οικονο− µίας που θα επιβάλλει στα πρατήρια και τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων να τοποθετήσουν τις νέες ετικέτες, σύµ− φωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα που έχει ήδη καταρτίσει ο ΕΛΟΤ. Η Οµο− σπονδία των Πρατηριούχων − Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ) έχει ήδη υποβάλει πρόταση να αναλάβει την διανοµή και επικόλληση των σηµάτων στα πρατή− ρια. Οι ετικέτες που θα τοποθετηθούν σε όλα τα πρατήρια θα είναι: −Για τη βενζίνη ένας κύκλος µε το γράµµα Ε (από τη λέξη ethanol, αιθανό− λη) ένας αριθµός που υποδεικνύει το µέγιστο ποσοστό περιεκτικότητας σε αιθανόλη. Για παράδειγµα το αυτοκόλ− λητο Ε10 σε µια αντλία θα σηµαίνει ότι παρέχει βενζίνη µε περιεκτικότητα έως 10% σε αιθανόλη. Στο ρεζερβουάρ αντίστοιχα η ίδια επισήµανση θα σηµαίνει ότι το όχηµα µπορεί να χρησι− µοποιήσει βενζίνη µε µέγιστη περιεκτι− κότητα αιθανόλης 10%. −Για το ντίζελ ένα τετράγωνο µε το γράµµα Β (βιοντίζελ) και τον αντίστοι− χο αριθµό. −Για τα αέρια καύσιµα ένα διαµάντι (ρόµβος) µε τις ενδείξεις LPG για το υγραέριο, CNG για το συµπιεσµένο φυσικό αέριο, LNG για το υγροποιηµέ− νο φυσικό αέριο και Η2 για το υδρογό− νο.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου: Οδηγίες για τις παγίδες της "black Friday" Η τρίτη χρονιά

Η

Black Friday το αµερικάνικο έθιµο που σηµα− τοδοτεί την έναρξη της χριστουγεννιάτι− κης εµπορικής περιό− δου, έχει κάνει την εµφάνισή της και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι Έλληνες «αγκάλιασαν» πέρσι τη µόδα για αυτό και φέτος, η ελληνική αγορά θα υποδεχθεί για τρίτη συνεχή χρονιά τη «Μαύρη Παρασκευή» στις 23 Νοεµβρίου. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου έχει δώσει κατά καιρούς συστάσεις προς τους καταναλωτές αλλά και τις επιχειρήσεις για την Black Friday, ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή εφαρµογή της. Σύµφωνα µε την Γενική Γραµµατεία Εµπορίου: • Συστήνεται στους καταναλωτές να διενερ−

του εθίµου, θα βρει ακόµη περισσότερς επιχειρήσεις να θέλουν να επωφεληθούν από την αυξηµένη κίνηση της ηµέρας

γούν έρευνες αγοράς για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν κατά την

περίοδο που θα προηγη− θεί της αναφερόµενης δράσης, ώστε να διαµορ−

φώσουν οι ίδιοι πραγµατική εικό− να του µεγέθους των εκπτώσεων και προ− σφορών που θα εφαρµο− στούν την Black Friday. • Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την ηµέρα πραγµα− τοποίησης της δράσης, το όφελος για τους ίδιους από εφαρµογή εκπτώσε− ων/προσφορών θα πρέπει να προκύπτει σαφώς από τις αναγραφόµενες επί των πινακίδων των προϊό− ντων τιµών (τιµή πριν και τιµή µετά την πραγµατο− ποίηση της δράσης). • Οι έµποροι θα πρέπει να εφαρµόζουν τις σχετι−

κές διατάξεις της Κωδικο− ποίησης Κανόνων ∆ιακί− νησης και Εµπορίας Προϊ− όντων και Παροχής Υπη− ρεσιών (Κανόνες ∆ΙΕΠΠΥ) αναφορικά µε τις «Πρακτι− κές πώλησης µε µειωµένη τιµή ή παροχή πρόσθετου οφέλους προϊόντων και υπηρεσιών» (βλ. άρθρο 78). Η διαπίστωση παρα− βάσεων κυρώνεται βάσει των διατάξεων της παρ.9 άρθρο 78 των Κανόνων ∆ΙΕΠΠΥ (για είδη µαζικής κατανάλωσης, όπως είδη διατροφής, ατοµικής υγι− εινής, οικιακής καθαριότη−

τας) και του άρθρου 21 του ν. 4177.13 (για όλα τα άλλα καταναλωτικά αγαθά). • Επισηµαίνεται ότι σύµ− φωνα µε την παρ.2 άρθρο 15 του ν.4177/2013, δεν επι− τρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσό− τητα υπερβαίνει το πενή− ντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστηµα, εκτός αν έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις των οικείων Αντιπεριφε− ρειαρχών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου. • Υπενθυµίζεται επίσης, ότι οι καταναλωτές µπο− ρούν να καταθέτουν ηλε− κτρονικά τις καταγγελίες τους για τυχόν παραβά− σεις που διαπιστώνουν στην ηλεκτρονική πλατ− φόρµα καταγγελιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Κ α τ α ν α λ ω τ ή (http://www.1520.gov.gr/) καθώς και στην τηλεφωνι− κή γραµµή 1520 η οποία είναι διαθέσιµη στους καταναλωτές τις καθηµε− ρινές από τις 09:00 µέχρι τις 15:00.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 23


www.cretavoice.gr

Ό

λα, αρχικά, τα λευκά αποστάγµατα ονοµάζονταν « ρ α κ ή » ε ί τ ε προ− έρχονταν α π ό τ η ν α π ό σ τ α ξ η στεµφύ− λων σ τ α φ υ λ ι ο ύ ή σ ύ κ ω ν ή χαρου− πιών ή µ α σ τ ί χ α ς ή κ υ δ ω ν ι ώ ν ή γλυ− κάνισου ή µ ά ρ α θ ο υ . Κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, οι Έλληνες µυήθηκαν στην τέχνη παραγωγής του τσίπουρου. Μιας και το κρασί ήταν απαγορευµέ− νο από το Κοράνι έπρεπε να µεταποιηθεί για να τους επιτραπεί η κατανά− λωσή του. Καθώς, οι Οθω− µανοί δεν είχαν µεγάλη σχέση µε την αµπελοκαλ− λιέργεια, το επάγγελµα σύντοµα ελληνοκρατήθη− κε και οι Έλληνες ρακιτζή− δες, µαζί µε τους αρωµα− τοποιούς, αποτέλεσαν µια προνοµιούχο κοινωνική τάξη. Μετά την Μικρασιατική Kαταστροφή, οι ρακιτζή− δες πρόσφυγες πια, ανα− ζήτησαν µια νέα ευκαιρία για δουλειά και επιβίωση στον ελλαδικό χώρο κι έτσι η τέχνη τους άρχισε να εξαπλώνεται και στην παλαιά Ελλάδα. Σήµερα, οι όροι η «ρακή» ή το «ρακί» και «ρακιτζής» δεν χρησιµοποιούνται πια επισήµως, παρόλο που σε πολλά µέρη ο όρος επιζεί, κυρίως, για τα προϊόντα ντόπιας παραγωγής. Ρακή, τσίπουρο και τσι− κουδιά είναι ακριβώς το ίδιο πράµα. Τσίπουρο ή τσικουδιά είναι το υγρό που βγαίνει από την από− σταξη των σταφυλιών. Το τσίπουρο µπορεί να αρωµατίζεται µε µάραθο ή γλυκάνισο. Πολύ καλής ποιότητας τσικουδιά παράγεται, σήµερα, σε πολλά µέρη της Ελλάδας. Το µυστήριο της απόστα− ξης της τσικουδιάς… Οι ρίζες της απόσταξης βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα. Υπάρχουν ενδεί− ξεις ότι γινόταν απόσταξη

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πολλαπλά τα οφέλη της τσικουδιάς στην υγεία! στη Μεσοµινωϊκή Περίοδο 1.900 π.Χ.−1700π.Χ. και ο άµβυκας είναι σίγουρα ελληνική εφεύρεση. Στη σύγχρονη ιστορία ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και διαδόθηκε σε όλη την τουρκοκρατούµε− νη ανατολή. Το 1988, η τσι− κουδιά παράγεται µόνο από καζανάρηδες που έχουν στην κατοχή τους άµβυκες από την τουρκο− κρατία. Τα καζάνια χρησι− µοποιούνται από τα τέλη Οκτωβρίου µέχρι τον Ιανουάριο, οπότε όλο το χωριό αποστάζει την τσι− κουδιά του για όλο τον χρόνο στα λίγα καζάνια του χωριού. Το παραδοσιακό αλκοο− λούχο ποτό της Κρήτης είναι η τσικουδιά ή ρακή όπως έχει παραµείνει από την τούρκικη ονοµασία της από το 1989. Η απόσταξη της τσικου− διάς, παραδοσιακά γίνε− ται σε µεγάλα καζάνια (αποστακτήρες) σε οργα− νωµένους χώρους, µε τραπέζια, πάγκους και νεροχύτη. Ο άµβυκας κάνει µόνος του τη δουλειά σταγόνα σταγόνα. Κάθε τόσο, ο καζανάρης παίρνει ένα ποτηράκι τσικουδιά, το πετάει µέσα στη φωτιά να δει αν έχει ακόµα οινό− πνευµα ή όχι και πότε θα τελειώσει η καζανιά για να βάλει µία άλλη. Εν τω µεταξύ, µαζεύονται φίλοι και γνωστοί, συµ− βάλλουν, συµµετέχουν, γίνονται µία οµάδα χωρίς συννενόηση. Γιατί όπου βλέπουν καπνό ξέρουν τι συµβαίνει, ξέρουν πού είναι τα καζάνια και µαζεύονται. Και δεν έρχο− νται µε άδεια χέρια, κου− βαλούν πράγµατα και στήνεται µια γαστρονοµι− κή πανδαισία. Αυτό είναι το ενδιαφέρον στην απόσταξη της τσι− κουδιάς και όχι ο άµβυ− κας, αλλά οι άνθρωποι γύρω από το καζάνι και οι κουβέντες τους στο τρα− πέζι. Λέγονται τόσο ωραία πράγµατα, για τα οικονο− µικά, τα κοινωνικά και τα φιλικά. Και όλα λύνονται µε ένα χαµόγελο.

24 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Και ξαφνικά, έρχεται µία λύρα, έπειτα ένας αυλός και αρχίζουν οι µαντινά− δες και µετά τα ριζίτικα… ”Βάλ’ του µία να πιει” Μια µεγάλη αγκαλιά που συνοδεύεται από µία τσι− κουδιά. Μυστικά για καλή τσικου− διά: −Η τσικουδιά είναι προϊόν απόσταξης των στεµφύ− λων (δηλαδή των υπολειµ− µάτων των σταφυλιών µετά την οινοποίηση). Η πρώτη ύλη πρέπει να είναι καλής ποιότητας. Καλύτε− ρα να αποστάζονται µόνο οι ρώγες. −Πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση του πρώτου αποστάγµατος (πρωτό− ρακη) και του τελευταίου, που έχει ξυλόπνευµα. −Ο άµβυκας πρέπει να έχει σωστή γεωµετρία. −Η ψύξη του σωλήνα από− σταξης πρέπει να είναι η κατάλληλη. −Τα ξύλα φωτιάς πρέπει να είναι τα κατάλληλα. Τεφτέρι µε µυστικά για καλή τσικουδιά βρίσκεται στο Λούβρο. Μπορείτε όµως κι εσείς να φτιάξουµε τσικουδιά στο σπίτι σας… Υλικά −Σταφύλια ώριµα και καθαρά. Όσο πιο γλυκά είναι τα σταφύλια τόσο περισσότερη τσικουδιά θα δώσουν. −∆οχεία πλαστικά, ανοι− χτά από πάνω και να κλεί− νουν µε καπάκι.

−Άµβυκα (αποστακτήρα) που µπορείτε να βρείτε σε µαγαζί µε γεωργικά εφόδια. −Γράδο µέτρησης οινο− πνεύµατος. Εκτέλεση Βήµα 1ο Καθαρίζετε τα σταφύλια από τυχόν σάπιες ρόγες και αφαιρείτε τα τσά− µπουρα (τα τσάµπουρα έχουν ξυλοκαϊνη που ‘βαράει’ στο κεφάλι) Βήµα 2ο Πατάτε τα σταφύλια ίσα− ίσα να σπάσουν οι ρόγες και τα βάζετε στο δοχείο. Αφήνετε 20−30 εκ. κενό από την κορυφή για να µην ξεχειλίσουν µε το βρασµό. Στρώνετε από πάνω καθαρά και πλυµένα ταβλάκια και τα πλακώνε− τε µε, επίσης, καθαρές και πλυµένες πέτρες ή µάρ− µαρα. (δεν χρησιµοποιείτε ποτέ µέταλλα) Σκεπάζετε το δοχείο, χωρίς να το σφραγίσετε για να φεύγουν οι αναθυ− µιάσεις του βρασµού. Τα ελέγχετε κάθε µέρα, την πρώτη βδοµάδα του− λάχιστον που ο βρασµός έχει φούρια, να έχει από πάνω µόνο ζουµί και όχι στράφυλα, γιατί θα ξιδιά− σουν και αντί τσικουδιά θα βγάλετε ξύδι. Βήµα 3ο Μετά από 30−40 µέρες που έχει ολοκληρωθεί ο βρασµός κι έχουν µετα− τραπεί τα σάκχαρα σε οινόπνευµα, στήνετε τον

αποστακτήρα. Βάζετε στράφυλα στον αποστακτήρα ανακατεµέ− να µε το ζουµί, τα σφρα− γίζετε και τα βράζετε σε µέτρια φωτιά. Μόλις πάρει βράση, χαµηλώνετε τη φωτιά για να γίνει αργά και αβίαστα η απόσταξη. Ελέγχετε το δοχείο µε το νερό που περνάει το σπιράλ µε τον ατµό, να είναι πάντα κρύο και το ανανεώνετε, για να γίνε− ται πλήρης η υγροποίηση. Το πρώτο αποστακτικό υγρό που θα τρέξει το πετάτε, γιατί είναι οι υδρατµοί που υπήρχαν στον αποστακτήρα πριν αρχίσει να βράζει. Άλλω− στε αν το µετρήσετε µε το γράδο θα δείτε, ότι δεν έχει βαθµούς. Αρχίζετε να συλλέγετε τη ρακή που είναι 25−28− 30 βαθµούς. Αυτό εξαρτά− ται από το πόσο γλυκά ήταν τα σταφύλια. Η ρακή ξεκινάει µε υψηλούς βαθ− µούς. Όσο προχωράει η από− σταξη, οι βαθµοί χαµηλώ− νουν, θα κατέβουν στους 15−14−13 µέχρι να τρέχει πια νερό. Γι’ αυτό βάζετε τη ρακή όλη µαζί σε ένα δοχείο και την µετράτε ανά διαστήµατα και όταν δείτε, ότι έχει γύρω στους 18−19 βαθµούς σταµατάτε την απόσταξη. Τα συνοδευτικά της τσι− κουδιάς Οφτή πατάτα, χλωρά κουκιά, κεφτέδες, µυζη−

θροπιτάκια, χοχλιοί, τσα− κιστές ελιές, µικρές κρητι− κές ελιές, ντολµαδάκια, ψητά µανιτάρια, βραστοί βολβοί, καυτερές κόκκινες πιπερίτσες, σύγκλινο, καπνιστά λουκάνικα, παστά µεζεδάκια, καπνι− στά ψαρικά, αλλά και ξηροί καρποί όλων των ειδων, φιστίκια Κρήτης (αράπικα), αλατισµένα ή ανάλατα, αλλά και σφα− κιανά παξιµάδια που έχουν γλυκάνισο και άλλα παξιµάδια και κριτσίνια και κουλούρι Θεσσαλονί− κης. To παραδοσιακό ποτό της Κρήτης, πάντως πάει παρέα µε γευστικούς µεζέδες. Τα οφέλη της τσικουδιάς στην υγεία Τα λευκά αποστάγµατα, σε µικρές δόσεις, (1−2 ποτηράκια) παρέχουν οφέλη στην υγεία. Το τσί− πουρο (χωρίς γλυκάνισο) θεωρείται εξαίρετο χωνευτικό. Επίσης, χάρη στην αλκοόλη που περιέ− χει, προκαλεί αγγειοδια− στολή και µείωση της πίε− σης. Ακόµη, έχει αντιµι− κροβιακές ιδιότητες, γι’ αυτό, άλλωστε, και χρησι− µοποιείται σε πολλά για− τροσόφια για το κρυολό− γηµα, τον πυρετό και τον πονοκέφαλο. Είναι, επί− σης, κατάλληλο ποτό για όσους κάνουν δίαιτα. Τα λευκά αποστάγµατα αλλάζουν την ισορροπία των λιπών στο αίµα αυξά− νοντας την καρδιοπρο− στατευτική «καλή» (HDL) χοληστερόλη και µειώνο− ντας την «κακή» (LDL) χοληστερόλη, ενώ ελατ− τώνουν και την συγκολλη− τική ικανότητα των αιµο− πεταλίων των µορίων του αίµατος που είναι υπεύθυ− να για τις θροµβώσεις. Επίσης, χρησιµοποιείται για εντριβές και καταπλά− σµατα σε κρύωµα ή πιάσι− µο. Τέλος, βοηθάει στην επι− κοινωνία των ανθρώπων… Καλύτερα να πίνεται κρύα και σε κρύα ρακοπό− τηρα από την κατάψυξη. Πηγή:iscreta


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 25


www.cretavoice.gr

26 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Αυτοκίνητο

Oδήγηση σε βροχή, λάσπη, παγετό και χιόνι

Ε

ίναι ίσως οι συνθήκες που θα βρεθεί κάποιος οδηγός, τις λιγότε− ρες φορές, αλλά πρέπει να γνωρίζει ορισµένα βασικά στοιχεία, που θα τον βοηθήσουν να τις ξεπεράσει ανώδυνα.

Η λάσπη που δηµιουργείται µετά από µεγάλες βροχές, ή η κίνηση πάνω σε αφρά− το χιόνι, απαιτεί: − Απαλές κινήσεις, σταθερή ταχύτητα του οχήµατος και ποτέ δισταγµό. − ∆ιορθώσεις στο τιµόνι όπως στην περίπτωση υπερστροφής, υποστροφής είναι απαραίτητες χωρίς όµως υπερβολές. − Επιλογή από πριν της ενδεδειγµένης ταχύτητας στο κιβώτιο και διατήρησή της σε όλη τη φάση της "χιονοδροµίας" ή "λασποδροµίας". (Σηµ.: Σηµεία του δρόµου που συγκρατούν νερό δεν είναι τόσο λασπώδη και είναι πιο σίγουρη η προσπέλαση µέσα από αυτά.) −Για µικρές αποστάσεις συνιστάται η χρησιµοποίηση αλυσίδων, που όµως φθείρουν τους τροχούς και τα µηχανικά µέρη του αυτοκινήτου. − Χωρίς αλυσίδες, επιβάλλεται απόλυτα ήρεµη οδήγηση, µέσα στα πατήµατα των προηγούµενων αυτοκινήτων, αποφεύγοντας συγχρόνως τις άκρες του δρόµου, όπου δεν ξέρουµε το βάθος του χιονιού. − Η καλύτερη λύση στο χιόνι πάντως, είναι τα λάστιχα χιονιού, που όµως δεν µπο− ρούµε να έχουµε στο αυτοκίνητό µας σε όλη τη διάρκεια του έτους, αφού καταστρέ−

φονται από τις υψηλές θερµοκρασίες. Ακόµα δυσκολότερα είναι τα πράγµατα στον πάγο, όπου µόνο η χρήση αλυσίδων ή ελαστικών µε καρφιά δίνει κάποια άνεση, ενώ πολύ καλά τα καταφέρνουν και εδώ τα χιονολάστιχα. Σε περίπτωση που δεν έχουµε κάτι από τα παραπάνω, οι ταχύτητες πρέπει να είναι σχεδόν µηδενικές, οι κινήσεις ιδιαίτερα απαλές και πάντα ας έχουµε κατά του ότι ένα αυτοκίνητο ακόµα και σταµατηµένο πάνω στον πάγο, µπορεί να γλιστρά (στην κατηφόρα)! Σε δύσκολες στιγµές το να πατήσουµε στις άκρες του δρόµου εκεί όπου δεν υπάρχει άσφαλτος, µπορεί να µας σώσει, αρκεί να είµαστε σίγουροι για το τι υπάρχει κάτω από το στρώµα πάγου. Επίσης, για να κινηθούµε σε ένα παγωµένο ανηφορικό δρόµο, χρειάζεται η απόκτη− ση κάποιας φόρας, που αντισταθµίζει το σπινάρισµα των τροχών και µας επιτρέπει να περάσουµε έστω µε µικρή ταχύτητα, το υψηλότερο σηµείο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν κινούµαστε πάνω σε γέφυρες, εκεί όπου το οδό− στρωµα παγώνει ευκολότερα καθώς κάτω από αυτό περνάει ψυχρός αέρας. Σε κάθε περίπτωση τα λάστιχα να έχουν την πίεση που συνιστά ο κατασκευαστής, ενώ να έχουµε κατά νου ότι, όσο πιο στενό είναι το πέλµα τόσο καλύτερες είναι οι επιδόσεις του πάνω σε νερό, χιόνι και πάγο. Παρ’ όλα αυτά όµως συνιστούµε σε κάποιον που δεν έχει εµπειρίες από τέτοιες καταστάσεις να αποφεύγει την κίνηση στο δρόµο που είναι καλυµµένος µε στρώµα πάγου. H σχεδόν µηδενική πρόσφυση µπορεί πάντα να οδηγήσει σε ατύχηµα ακόµα και έµπειρους οδηγούς. Τέλος για την πολύωρη στάση του αυτοκινήτου µας, σε συνθήκες παγωνιάς, καλό θα είναι να µην δένουµε χειρόφρενο και να σηκώνουµε τους καθαριστήρες από τα παρµπρίζ.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Π ό τε θα πρ έ πει να αλλ ά ξω τα ελαστικ ά μου;

Τα ελαστικά που ελέγχο− νται τακτικά, διαρκούν περισσότερο Μια καλή ιδέα είναι να ελέγχετε τα ελαστικά σας κάθε εβδοµάδα ως προς το βάθος σκαλίσµα− τος και ως προς την κατάσταση του πέλµατος, την πίεση του αέρα, τυχόν ζηµιές στα πλευρά και κάθε είδους σηµάδια ανο− µοιόµορφης φθοράς. Σε περίπτωση αµφιβολίας, αναζητήστε τη γνώµη ενός εκπαιδευµένου ειδι− κού για τα ελαστικά, ο οποίος θα είναι σε θέση να σας πει εάν το ελαστι− κό είναι κατάλληλο για περαιτέρω χρήση. Έξι λόγοι για ν' αλλάξετε τα ελαστικά σας Καταλογογραφήσαµε έξι σηµαντικούς λόγους, για τους οποίους θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά ν' αλλάξετε τα ελαστικά σας. Σε ορισµένες περι− πτώσεις, ένα ελαστικό είναι δυνατόν να επισκευ− αστεί. Της επισκευής των ελαστικών Michelin πρέπει να προηγείται µια προσε− κτική εξέταση όλων των επιφανειών του ελαστι− κού, εσωτερικά και εξωτε− ρικά, από εκπαιδευµένο ειδικό. Το ξεµοντάρισµα του ελαστικού από τον τροχό είναι απαραίτητο, επειδή οι εσωτερικές ζηµιές δεν φαίνονται ενώ το ελαστικό είναι µοντα− ρισµένο.

1σύγχρονα

Εάν υπάρχει διάτρηση Τα ελαστικά είναι πολύ στιβαρά και µπορούν ν' αντιµετωπί− σουν πολλά. ∆ιατρήσεις, επίσης, µπορούν να συµ− βούν και συµβαίνουν. Ένας ειδικός στα ελαστικά πρέ−

πει να ελέγξει το ελαστι− κό σας µετά από διάτρη− ση, ώστε να αποκαλυ− φθούν τυχόν κρυφές ζηµιές που θα µπορούσαν να καταστήσουν το ελα− στικό σας µη επισκευάσι− µο. ∆ιαδικασίες ασφάλειας εάν σας τύχει διάτρηση ενώ είστε σε κίνηση: • Έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα την ασφά− λειά σας κι εκείνη των επι− βατών σας, σταθµεύστε έξω από το δρόµο, σε ασφαλές µέρος • Τοποθετήστε το σήµα στάσης • Σβήστε τη µηχανή και βάλτε χαµηλή ταχύτητα • Ανάψτε τα φώτα αλάρµ του αυτοκινήτου σας • Φορέστε ένα κίτρινο φλούο γιλέκο • Τοποθετήστε προειδο− ποιητικό τρίγωνο στο πλάι του δρόµου, 100 µέτρα πίσω από το αυτο− κίνητο Η ασφάλειά σας έρχεται πρώτη − πάντοτε ! Μικρά µυστικά που βοηθούν, για ν' αλλάξετε ένα τρυ− πηµένο ελαστικό • Φορέστε ένα ζευγάρι χοντρά γάντια • Στρώστε έναν σάκο σκουπιδιών στο πορτµπα− γκάζ σας, στην περίπτω− ση όπου το ελαστικό που θα κατεβάσετε είναι λασπωµένο! • Βρείτε ένα σκληρό, επί− πεδο στήριγµα, για να τοποθετήσετε τον γρύλ− λο σας, στην περίπτωση που το έδαφος είναι µαλακό, για να µη βουλιά− ξει στο χώµα ο γρύλλος. • Εάν είναι δυνα− τόν, γρασάρετε ελαφρώς τα σπειρώµατα των παξι− µαδιών του τροχού, για να

28 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

υποβοηθήσετε την αφαί− ρεσή τους (Και η βαζελίνη και η κάποια κρέµα για τα χέρια, κάνουν δουλειά, στην ανάγκη). • Μετά την αντικατάστα− ση του τροχού, µην οδη− γείτε πολύ γρήγορα, επει− δή κατά πάσαν πιθανότη− τα ο νεοτοποθετηµένος τροχός δεν θα έχει την κατάλληλη πίεση αέρα • Επισκεφτείτε το πλη− σιέστερο συνεργείο και γεµίστε το ελαστικό µε αέρα στη σωστή πίεση • Τυχόν κακοβιδωµένα παξιµάδια του τροχού, υπάρχει κίνδυνος να κάνουν ζηµιά στους δίσκους των φρένων ή στο σύστηµα µονταρί− σµατος του τροχού • Χρησιµοποιήστε ένα κατάλληλο γαλλικό κλειδί, ώστε να είστε βέβαιοι ότι βιδώσατε µε τη σωστή ροπή στρέψης τα παξιµά− δια του τροχού. Εάν δεν έχετε το κατάλ− ληλο γαλλικό κλειδί, ή εάν βιδώσατε τα παξιµάδια του τροχού µε το χέρι, πηγαίνεται σ' έναν ειδικό για τα ελαστικά, να τα ελέγξει, όσο το δυνατόν συντοµότερα. Έτσι θα έχετε εξασφαλίσει ότι εφαρµόστηκε η σωστή ροπή στρέψης. Εάν τα παξιµάδια του τροχού είναι σωστά βιδω−

µένα, θα µπορούν επίσης εύκολα να αφαιρεθούν όταν πρέπει.

2ράς

Όταν το επίπεδο φθο− των ελαστικών σας χαµηλώνει προς το νόµιµο όριο Μια καλή ιδέα είναι να ελέγχετε τακτικά τα ελα− στικά σας για φθορά. Πώς όµως; Εδώ έχουµε έναν απλό τρόπο για να ξέρετε αν τα ελαστικά σας έχουν φθαρεί.

Η φιγούρα ενός Ανθρω− πάκου της Michelin πάνω στον ώµο του ελαστικού Michelin δείχνει τη θέση των δεικτών φθοράς πέλ− µατος που βρίσκονται σε κάθε ένα από τα κύρια αυλάκια του πέλµατος. Αυτοί οι δείκτες είναι µικρές ανυψωµένες επι− φάνειες στο βάθος των αυλακιών του σκαλίσµα− τος του πέλµατος. Εάν η επιφάνεια της γόµας του πέλµατος είναι στο ίδιο επίπεδο µε αυτές τις ανυψωµένες επιφάνει− ες, το βάθος σκαλίσµατος στο πέλµα του ελαστικού είναι πολύ κοντά στο νόµιµο όριο του 1.6 mm. Ή και κάτω από αυτό! Η Michelin συνιστά θερµά να σκεφτείτε ν' αλλάξετε τα ελαστικά σας πριν φτά−

σουν στο νόµιµο όριο σκαλίσµατος. Μπορεί να µην παρέχουν πλέον επαρκή ασφάλεια και θα µπορούσατε επίσης να παρανοµείτε. Ακόµη κι αν το εναποµέ− νον βάθος σκαλίσµατος στο πέλµα είναι µεγαλύ− τερο από 1.6 mm, θα πρέ− πει να προσαρµόζετε την ταχύτητά σας και το στυλ οδήγησής σας στις εξω− τερικές συνθήκες, ιδιαιτέ− ρως σε βρεγµένους δρό− µους. Τα ελαστικά Michelin για Ψυχρό Καιρό (χειµερινά) έχουν το σχέδιο µιας ‘χιο− νονιφάδας’ για να εντοπί− ζονται οι πρόσθετοι δεί− κτες φθοράς πέλµατος. Έχουν ύψος 4 mm. Για καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι, και για φρενάρισµα και για ελκτικότητα, να αντικαθιστάτε τα ελαστι− κά σας για Ψυχρό Καιρό όταν το βάθος σκαλίσµα− τός τους πλησιάζει προς το επίπεδο των δεικτών φθοράς σε σχήµα "χιονο− νιφάδας".

3εµφανίζει

Εάν το ελαστικό σας σηµάδια γήρανσης Τα ελαστικά δεν έχουν προκαθορισµένη διάρκεια ζωής, ∆εν έχει σηµασία πότε έχουν κατασκευα− στεί. Τα ελαστικά γερνούν, ακόµη και αν δεν χρησι− µοποιούνται. Ακόµη κι αν χρησιµοποιούνται µόνον ευκαιριακά. Υπάρχουν πολλά φαινόµενα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή ενός ελαστικού, όπως είναι η θερµοκρασία, η συντήρηση, οι συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, το φορτίο, η ταχύτητα, η πίεση, καθώς επίσης και το στυλ οδήγησης. Όλα

αυτά έχουν µεγάλη σηµα− σία σε σχέση µε τη διάρ− κεια ζωής που µπορείτε να προσδοκάτε από τα ελαστικά σας. Να δίνετε τακτικά προ− σοχή στα ελαστικά σας Για τους λόγους αυτούς, η Michelin συνιστά σε όλους τους οδηγούς να προσέχουν τακτικά την εξωτερική εµφάνιση των ελαστικών τους, για σαφή σηµάδια γήρανσης ή κόπωσης. Σ' αυτά µπορεί να περιλαµβάνονται κρα− κελαρίσµατα στη γόµα της εξωτερικής πλευράς του πέλµατος, στον ώµο, στη περιοχή στήριξης στη ζάντα, και επί πλέον παραµορφώσεις, κλπ. Η υπερβολική γήρανση των ελαστικών µπορεί να οδη− γήσει σε απώλεια πρό− σφυσης. Η Michelin επίσης συνιστά, όλα τα ελαστικά, συµπεριλαµβανοµένων και των εφεδρικών, να επιθε− ωρούνται τακτικά από έναν ειδικό των ελαστι− κών. Αυτός µπορεί να σας πει εάν είναι δυνατόν τα ελαστικά σας να συνεχί− σουν να κυκλοφορούν ή όχι. Πόσο παλιό είναι το πολύ παλιό; Η δοκιµή στα πέντε χρόνια Μετά από πέντε χρόνια ή και περισσότερα σε λει− τουργία, τα ελαστικά σας θα πρέπει να επιθεωρού− νται λεπτοµερώς, τουλά− χιστον µία φορά τον χρόνο. Εάν προκύψει ανά− γκη, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευα− στή του οχήµατος, σχετι− κά µε τα ελαστικά πρώ− της τοποθέτησης. Για προληπτικούς λόγους, εάν τα ελαστικά δεν έχουν αντικατασταθεί 10 χρόνια


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

µετά την ηµεροµηνία κατασκευής τους (δείτε πώς να διαβάζετε το πλευρό ενός ελαστικού), η Michelin συνιστά να τα αντικαταστήσετε µε και− νούργια ελαστικά. Ακόµη κι αν φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση για χρήση, ακόµη κι αν το σκάλισµά τους δεν έχει χαµηλώσει προς τον δεί− κτη φθοράς.

4έχει υποστεί ζηµιά

Εάν το ελαστικό σας

Το ελαστικό σας µπορεί να υποστεί σοβαρή ζηµιά εάν προσκρούσει σε κάποιο στερεό αντικείµε− νο πάνω στον δρόµο, όπως κράσπεδο, λακούβα, ή κοφτερό αντικείµενο. Κάθε ορατή διάτρηση, κόψιµο ή παραµόρφωση, πρέπει να εξεταστεί σε βάθος από κάποιον επαγ− γελµατία του ελαστικού. Μόνον αυτός µπορεί να σας πει εάν το ελαστικό σας µπορεί να επισκευα− στεί ή εάν πρέπει να αντι−

κατασταθεί. Να θυµάστε, ποτέ να µη χρησιµοποιεί− τε ελαστικά µε ζηµιά ή ελαστικά που έχουν κυλί− σει µε τις ζάντες, χωρίς να ζητήσετε προηγουµέ− νως τη βοήθεια ενός επαγγελµατία. ∆ιαφορετι− κά αυτό θα µπορούσε να έχει επίπτωση στην ασφάλεια των ελαστικών σας. Η επιθεώρηση από επαγγελµατία είναι απο− λύτως αναγκαία επειδή οι τυχόν εσωτερικές ζηµιές δεν είναι ορατές εν όσω το ελαστικό είναι µοντα− ρισµένο στον τροχό. Το ελαστικό είναι οριστι− κά µη επισκευάσιµο, στις εξής περιπτώσεις • Τρυπήµατα στο πλευρό • Συρµατόσχοινο τακου− νιού ορατό ή στρεβλωµέ− νο • Αποχωρισµός ανάµεσα σε γόµες ή λινά • Πτυχώσεις στις γόµες ή στα λινά • Ζηµιά από υδρογονάν− θρακες ή διαβρωτικές

σης να είναι επειδή οδη− γείτε µε λάθος πίεση αέρα στα ελαστικά. Εάν εντοπίζετε ανώµαλη φθορά, επικοινωνήστε µε τον ειδικό σας στα ελα− στικά.

ουσίες • "Μουστάκια" ή στίγµα− τα στην εσωτερική γόµα, λόγω κύλισης σε υποπίε− ση

5λη φθορά

Αν εντοπίζετε ανώµα−

Ανώµαλη, ανοµοιογενής φθορά του ελαστικού − τόπους τόπους, στο κέντρο, στις άκρες του πέλµατος— συχνά υποδει− κνύει µηχανικό πρόβληµα όπως ακατάλληλη ευθυ− γράµµιση των τροχών. Ή ένα πρόβληµα ζυγοστάθ− µισης, ανάρτησης ή µετά− δοσης. Θα µπορούσε επί−

Για να προλάβετε την ανοµοιογενή φθορά, να ευθυγραµµίζετε και να ζυγοσταθµίζετε τους τρο− χούς σας κάθε έξι µήνες. Αυτό επίσης θα παρατεί− νει τη διάρκεια ζωής του πέλµατος και θα σας προσφέρει πιο άνετη οδή− γηση. Ένας άλλος τρόπος να διατηρείτε το σκάλι− σµα του πέλµατος των ελαστικών σας είναι να αντιµεταθέτετε τακτικά τους τροχούς σας Συνηθισµένες αιτίες ανώµαλης φθοράς των ελαστικών: • Φθορά στο ένα άκρο: τροχός που δεν έχει ευθυγραµµιστεί ή ζυγο− σταθµιστείl. • Φθορά και στα δύο

άκρα: ελαστικό σε υπο− πίεση. • Φθορά κατά µήκος της κεντρικής επιφάνειας του ελαστικού: υπερπίεση.

6είναι κατάλληλα για το

Εάν τα ελαστικά δεν

όχηµά σας Για καλύτερες συνολικές επιδόσεις, ο ίδιος τύπος ελαστικού θα πρέπει να χρησιµοποιείται και στους τέσσερεις τροχούς. Ελα− στικά από διαφορετικές διαστάσεις, κατασκευα− στές και στάδια φθοράς µπορεί να έχουν επίπτω− ση στο κράτηµα και στη σταθερότητα του οχήµα− τος. Ποτέ µην συνδυάζετε µαζί ελαστικά radial και µη−radial Επίσης, µην αναµειγνύετε ελαστικά radial και µη− radial πάνω σε ένα όχηµα. Εάν η ανάµιξη των ελαστι− κών είναι αναπόφευκτη, ποτέ µην αναµειγνύετε radial και µη−radial ελαστι−

κά πάνω στον ίδιο άξονα. Εάν δύο radial και δύο µη− radial ελαστικά είναι τοποθετηµένα πάνω σ' ένα όχηµα, τα δύο radial πρέπει να τοποθετούνται στον πίσω άξονα και τα δύο µη−radial στον µπρο− στινό άξονα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βρείτε τα κατάλληλα ελαστικά για το όχηµά σας. Εάν δεν είστε βέβαι− οι µε ποια ελαστικά θα εξοπλίσετε κατάλληλα το όχηµά σας, χρησιµοποιή− στε τον επιλογέα µας για ελαστικά. Συνιστούµε να αρχίσετε από το όχηµα. Θα πρέπει επίσης να κάνετε αναζήτηση και ανά διάσταση ελαστικού ή µε την ονοµασία του ελαστι− κού Michelin. Όλα αυτά τα πράγµατα θα επιδράσουν ώστε να καθοριστεί ο ασφαλέστερος τύπος ελαστικού για το αυτοκί− νητό σας και θα συζητη− θούν µε τον ειδικό σας για τα ελαστικά.

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 29


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Ενισχύστε το ανοσοποιητικό σας σύστημα για να ζήσετε περισσότερο και καλύτερα κοιλιάς και να διατηρήσε− τε ένα υγιές βάρος. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη για εξαντλητικά προγράµµα− τα άσκησης ή αυστηρή προπόνηση. Απλά κάνο− ντας µια βόλτα µε έναν γρήγορο ρυθµό είναι αρκετό για να κρατήσει το ανοσοποιητικό σας σύστηµα από το να γίνει υποτονικό.

ο ανοσοποιητικό σας σύστηµα σας προστατεύει από τις ασθένειες.

Τ

Κάθε φορά ένα µικρόβιο, ένας ιός ή ένας µύκητας σας αρρωσταίνει, γιατί το ανοσοποιητικό σας σύστηµα είναι αδύναµο. Η ασθένεια είναι µια ένδειξη ότι η άµυνά σας δεν είναι ισχυρή. Η επιστήµη έχει αποδεί− ξει ότι όταν η άµυνα είναι ισχυρή, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Πώς µπορείτε να ενισχύ− σετε την άµυνά σας για να παρατείνετε τη ζωή σας;

Το ανοσοποιητικό σας σύστηµα είναι ένα σύστη− µα που πρέπει να ενισχυ− θεί µε πολλούς τρόπους για να σας προστατεύει:

προσπαθείτε να παραµέ− νετε υγιείς µε όλα αυτά που κάνετε. Για παράδειγ− µα, µην καπνίζετε, µην παίρνετε ναρκωτικά και περιορίστε την κατανά− λωση αλκοόλ στο ελάχι− στο. Προσπαθήστε να αποφύγετε το άγχος όσο το δυνατόν περισσότερο, και απολαύσετε τη ζωή όσο πιο συχνά µπορείτε. Όταν είστε ικανοποιηµέ− νοι, και το σώµα σας είναι ευχαριστηµένο, το ανοσο− ποιητικό σας σύστηµα κάνει πιο αποτελεσµατικά τη δουλειά του.

−Ζήστε µε έναν υγιή τρόπο ζωής ∆ιασκεδάστε, αλλά να

−Να προσέχετε την δια− τροφή σας και να κάνετε τακτικά άσκηση

Συµβουλές για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστηµα.

30 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Οποτεδήποτε θέλετε να βελτιώσετε την υγεία σας, η σωστή διατροφή και η άσκηση είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος. Για το ανοσοποιητικό σας σύστηµα, η κατανάλωση µιας διατροφής πλούσιας σε ένα ευρύ φάσµα βιτα− µινών και ανόργανων συστατικών, είναι το κλει− δί, για να το βοηθήσει να κάνει τη δουλειά του απο− τελεσµατικά. Εάν δεν αισθάνεστε ότι µπορείτε να κάνετε µια ισορροπη− µένη διατροφή, να παίρνε− τε ένα πολυβιταµινούχο συµπλήρωµα διατροφής. Από την άλλη η άσκηση υποστηρίζει το ανοσοποι− ητικό σας σύστηµα, αλλά

γυµνάζεστε, επίσης, για να χάσετε το λίπος της

−Να κοιµάστε καλά Το σώµα σας χρησιµοποι− εί το χρόνο που περνάτε στον ύπνο για να θερα− πευθεί από την ασθένεια. Όταν δεν κοιµάστε του− λάχιστον επτά ώρες τη νύχτα, το σώµα σας δεν µπορεί να αποκατασταθεί

σωστά, πράγµα που οδη− γεί σε µια σειρά από προ− βλήµατα υγείας. −Να έχετε και να διατη− ρείτε υγιείς τις σχέσεις σας µε τους γύρω σας Τα άτοµα µε ισχυρές σχέ− σεις µε την οικογένεια και τους φίλους έχουν καλύ− τερη υγεία. Η συναισθη− µατική ευεξία παίζει µεγά− λο ρόλο στη σωµατική ευεξία, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο να σταµατήσετε και να µυρίσετε ένα λουλούδι, να αγκαλιάσετε αυτούς που αγαπάτε και να περάσετε αρκετό χρόνο µε αυτούς που σας κάνουν να γελά− τε.

Πηγή: emedi


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 31


www.cretavoice.gr

32 Cv h ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Profile for Cretavoice

Νοέμβριος 2018  

Νοέμβριος 2018  

Advertisement