__MAIN_TEXT__

Page 1

Cretavoice Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ YΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΝΣΥ, ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΑΓΓΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛ. 17-27

ΤΕΥΧΟΣ Νο 66 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Κ ΑΑ Λ Ν ΗΑ Σ Τ Α Σ Η


www.cretavoice.gr

Cretavoice

µηνιαία εφηµερίδα Νοµού Χανίων Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ−ΕΚ∆ΟΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ−∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΤΕΡΙ∆ΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ

e−mail: despoinatzagkaraki@gmail.com ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤHΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ psns@otenet.gr ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΡΕΝΑ ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕΒΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ 39 & Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 18, ΧΑΝΙΑ

TΗΛ. 2821303095 KIN. 6934358157

cretavoice@gmail.com Χειρόγραφα δηµοσιεύµατα και µη δεν επιστρέφονται.Τα ενυπόγραφα άρθρα, κείµενα ή δελτία Τύπου εκφράζουν τον υπογράφοντα και όχι απαραίτητα και την άποψη της εφηµερίδας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή παρα− ληπτική ή κατά παράφραση ή δια− σκευή απόδοσης του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο− τυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδό− τη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιε− θνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελ− λάδα.

ÁÍÁÊÕÊËÙÓÔÅ ÁÕÔÏ ÔÏ ÅÍÔÕÐÏ

2 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Οδηγίες του ΕΦΕΤ για την αγορά αυγών

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουµε ώστε να µην καταλήξουµε µε δηλητηρίαση ή σαλµονέλα Επιδιώκοντας συνεχή επικοινωνία µε κάθε πρόσφορο µέσο για την ενηµέρω− ση των καταναλωτών σε θέµατα υγιει− νής και ασφάλειας των τροφίµων, καθώς και σε θέµατα προστασίας από πρακτικές παραπλάνησης, ο ΕΦΕΤ συµ− βουλεύει τους καταναλωτές τι να προ− σέχουν όταν αγοράζουν αυγά. 1) Τα αυγά πρέπει να είναι Α' κατηγο− ρίας, να έχουν ωοσκοπηθεί και σηµανθεί ανάλογα. 2) Όσον αφορά τα συσκευασµένα αυγά, η συσκευασία πρέπει να φέρει τις εξής πληροφορίες: • Ονοµασία πώλη− σης. • Όνοµα, εµπορική επωνυµία και διεύ− θυνση του υπεύθυνου της εγκατάστασης. • Κατηγορία ποιότη− τας (είτε "κατηγορία Α" είτε "Α", σε συν− δυασµό ή όχι µε τη λέξη "φρέσκο"). • Κατηγορία βάρους. • Ηµεροµηνία ελάχι− στης διατήρησης. • Τον αριθµό των αυγών ανά συσκευα− σία. • Κωδικός µε τη µορφή ΑΑ / ΒΒ / ΚΚ / ΧΧΧ ΑΑ : µέθοδος εκτροφής (0 : βιολογικά, 1 : ελευθέρας βοσκής, 2 : αχυρώνα ή δαπέ− δου µε στρωµνή, 3 : κλωβοστοιχίας). ΒΒ

: χώρα προέλευσης. ΚΚ : κωδικός αριθ− µός που αντιστοιχεί στην κάθε Περιφε− ρειακή Ενότητα. ΧΧΧ : αριθµός ταυτο− ποίησης µονάδας ωοπαραγωγών ορνί− θων. 3) Τα αυγά που φέρουν την ένδειξη "extra" ή «extra φρέσκα» µπορούν να πωλούνται µόνο µέχρι την έβδοµη µέρα από τη συσκευασία τους ή την ένατη µέρα από την ωοτοκία. 4) Όσον αφορά τα αυγά που πωλούνται χύµα, είναι απαραίτητες οι παρακάτω ενδείξεις • Κατηγορία ποιότητας (είτε "κατηγο− ρία Α" είτε "Α", σε συνδυασµό ή όχι µε τη λέξη "φρέ− σκο"). • Κατηγορία βάρους. • Ένδειξη της µεθόδου εκτροφής. • Κωδικός παρα− γωγού. • Ηµεροµηνία ελά− χιστης διατήρησης 5) Όσον αφορά τα αυγά που πωλούνται χύµα στις λαϊκές αγορές, δίνεται η δυνατότητα σε παρα− γωγούς µε µικρό αριθµό ωοπαραγωγών ορνίθων να πωλούν τα αυγά χωρίς υπο− χρέωση σήµανσης. Σε αυτή την περί− πτωση, στο σηµείο πώλησης πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η επωνυµία και η διεύθυνση του παραγωγού.

6) ∆εν επιτρέπεται η πώληση αυγών µε ραγισµένο, σπασµένο ή λερωµένο κέλυ− φος. 7) Τα αυγά πρέπει να παραµένουν καθα− ρά, στεγνά, και να προστατεύονται από την απευθείας έκθεσή τους στον ήλιο. 8) Τα αυγά είναι προτιµότερο να φυλάσ− σονται εκτός ψυγείου, σε σκιερό και δροσερό χώρο. Σε περίπτωση που φυλάσσονται σε θερµοκρασία ψύξης, πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης µέχρι την κατανάλωσή τους. 9) Για λόγους ασφάλειας, τα αυγά πρέ− πει να αποθηκεύονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε άλλα εκτεθειµένα τρόφιµα για την αποφυγή επιµολύνσεων (κυρίως αποτροπή επιµό− λυνσης µε σαλµονέλα). 10) Το πλύσιµο των χεριών είναι απαραί− τητο πριν και µετά τη χρήση αυγών. Ο ΕΦΕΤ, ενόψει και της εορτής του Πάσχα, έχει εντατικοποιήσει ακόµα περισσότερο τους ελέγχους, ενώ επιση− µαίνει για µία ακόµα φορά στους κατα− ναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους και σε περίπτωση υποψίας παραπλάνησης να επικοινωνούν µε τον πενταψήφιο αριθµό 11717. Οι δε επιχειρηµατίες που δραστηριο− ποιούνται στην αγορά των τροφίµων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη σε περίπτωση µη εφαρ− µογής της νοµοθεσίας, γεγονός που επι− σύρει αυστηρές κυρώσεις.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

✤ Οι διακοπές φορτίζουν …τα γονίδιά µας Αντί να λέµε ότι «φορτίσαµε τις µπα− ταρίες µας» στις διακοπές, ίσως θα έπρεπε να προτιµούµε τη φράση «φορτίσαµε τα γονίδιά µας». Μια νέα αµερικανική επιστηµονική έρευνα, η πρώτη του είδους της, δια− πίστωσε ότι οι διακοπές κάνουν καλό όχι µόνο στην ψυχική αλλά και στη σωµατική υγεία µας, ενεργοποιώντας τα ίδια τα γονίδιά µας, έτσι ώστε να µειώνεται το στρες και να βελτιώνεται το ανοσοποιητικό µας σύστηµα. Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή γενετικής Έρικ Σαντ της Ιατρικής Σχολής Icahn του Όρους Σινά της Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχε− τική δηµοσίευση στο περιοδικό ψυχια− τρικής «Translational Psychiatry», µελέ− τησαν 94 υγιείς γυναίκες ηλικίας 30 έως 60 ετών που αποσύρθηκαν για µια εβδοµάδα σε κατάλυµα της Καλιφόρ− νια, όπου απλώς χαλάρωναν ή έκαναν διαλογισµό και γιόγκα. Οι επιστήµονες συνέλλεξαν δείγµατα αίµατος και έκαναν γενετικές αναλύ− σεις για τη δραστηριότητα 20.000 γονιδίων πριν και µετά τις διακοπές. Αν και προηγούµενες µελέτες έχουν επιβεβαιώσει τη θετική επίπτωση των

Πόσο σηµαντική είναι η ολιγοήµερη ανάπαυλα για ξεκούραση και χαλάρωση

διακοπών στην ψυχολογία των ανθρώ− πων (παρόλο που η κατάθλιψη µετά το τέλος τους δύσκολα αποφεύγεται...), η νέα έρευνα δείχνει ότι οι διακοπές

µεταβάλλουν προς το καλύτερο τη λειτουργία των γονιδίων. Η θετική αυτή επίδραση των διακοπών µπορεί να διαρκέσει επί ένα µήνα ή και πολύ

περισσότερο, ακόµη και έως δέκα µήνες, αν κανείς στη διάρκεια των δια− κοπών του έκανε επίσης διαλογισµό ή γιόγκα (ή και τα δύο). Η µελέτη διαπίστωσε ότι αρκεί µια εβδοµάδα χαλάρωσης για να «πυρο− δοτηθούν» αλλαγές στο DNA, οι οποί− ες έχουν ως αποτέλεσµα να µειώνεται το στρες, να τονώνεται το ανοσοποιη− τικό σύστηµα και να µειώνεται το επί− πεδο των τοξικών πρωτεϊνών που σχε− τίζονται µε την κατάθλιψη και την άγνοια. «Είναι εντυπωσιακό να βλέπουµε τις µεγάλες αλλαγές που συµβαίνουν στην έκφραση των γονιδίων χάρη στις διακοπές, όταν κανείς φεύγει µακριά από τον πολυάσχολο ρυθµό της ζωής, ζώντας σε ένα χαλαρωτικό περιβάλ− λον και µάλιστα για τόσο µικρό χρονι− κό διάστηµα. Τα ευρήµατά µας δείχνουν µια σηµα− ντική θετική επίδραση των διακοπών και µια καταστολή των αντιδράσεων του στρες», δήλωσε η βασική ερευνή− τρια, καθηγήτρια ψυχιατρικής Ελίσα Έπελ του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρ− νια−Σαν Φρανσίσκο, σύµφωνα µε τη βρετανική Telegraph.

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 3


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πάσχα & διατροφή: Συμβουλές για να αποφύγετε τα… δυσάρεστα! αποφύγετε πολλά από τα δυσάρεστα που φέρνει η πολυφαγία µετά από τη νηστεία, µικρής ή και µεγαλύτερης διάρκειας. Μεγάλη σηµασία για ευπαθείς οµάδες έχει η ποσότητα αλατιού και φαγητού που θα κατανα− λώσουν τις ηµέρες των εορτών, αναφέρει ο ∆. Ρίχτερ, µέλος του ∆Σ του Eλληνικού Ιδρύµατος Καρδιολογίας (ΕΛΙΚΑΡ). «Ας µην πέσουµε στην παγίδα ‘το Πάσχα είναι µία φορά τον χρόνο, ας φάω από όλα ανεξέλε− γκτα»’! Αντίθετα, ας πούµε στον εαυτό µας ‘το Πάσχα είναι µία φορά τον χρόνο, αλλά µπορώ να απολαύ− σω τρόφιµα που κάνουν καλό στο σώµα µου, ενώ είναι πολύ νόστιµα και θρεπτικά!’». Αν µπορείτε να τηρήσετε αυτό που προτείνει η Κλι− νική ∆ιαιτολόγος−∆ιατρο− φολόγος Ελένη Παπα− γιαννίδου στο praktoreio− ygeias.gr του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορεί− ου Ειδήσεων, τότε να είστε σίγουροι ότι θα

Η παράδοση µας δίνει λύσεις Με το πέρασµα των χρό− νων αποδεικνύεται ότι η παράδοση στη διατροφή, πέρα από εθιµοτυπικό χαρακτήρα, έχει σχεδόν πάντα κι έναν καλά µελε− τηµένο θρεπτικό σκοπό, υπογραµµίζει η κ. Παπα− γιαννίδου, δίνοντας και κάποιες σηµαντικές συµ− βουλές. Μαγειρίτσα: το τέλειο γεύµα µετά τη νηστεία Η µαγειρίτσα λοιπόν προετοιµάζει το έδαφος! Είναι το ενδιάµεσο δια− τροφικό στάδιο ανάµεσα στη νηστεία και το γεύµα του Πάσχα. Είναι στην ουσία µια θρεπτική «γέφυ− ρα» ανάµεσα στην περίο− δο της χορτοφαγικής νηστείας και την επιστρο− φή στην κρεοφαγία. Η µαγειρίτσα είναι σούπα που περιλαµβάνει εντό− σθια και συκωταριά (παράδοση ότι δεν πρέπει

4 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

να πετάµε τίποτα από το αρνί του Πάσχα), φρέσκα κρεµµυδάκια, µαρούλι, αυγά, άνηθο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και λεµόνι. Τα συκωτάκια και τα εντό− σθια περιέχουν πολύ υψη− λές ποσότητες απορρο− φήσιµου αιµικού σιδήρου, οποίος έχει µειωθεί αρκε− τά µετά τις 40 ηµέρες χορτοφαγικής νηστείας. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι τα όργανα των κρεάτων (ιδι− αίτερα το συκώτι) είναι οι πολυβιταµίνες της φύσης. Αποτελούν από τα πιο θρεπτικά και πυκνά σε συστατικά τρόφιµα. Πολύ πλούσια σε υψηλής ποιό− τητας αµινοξέα, υγιεινά λίπη, σίδηρο, Β−βιταµίνες (ιδιαίτερα Β12), συνένζυµο Q10 και λιποδιαλυτές βιταµίνες Α, D και Κ, οι οποίες προάγουν την απορρόφηση µετάλλων. Μικρά µυστικά για ένα κανονικό γεύµα χωρίς ενοχές την Κυριακή του Πάσχα Το πιο πιθανό είναι πως µετά τη µαγειρίτσα το βράδυ του Μεγάλου Σαβ− βάτου δεν θα πεινάµε το πρωί. Μπορούµε λοιπόν ωραιότατα να εκµεταλ− λευτούµε την έλλειψη πεί− νας για να επιτύχουµε την ωφέλιµη για την υγεία µας αλλά και το βάρος µας «διαλείπουσα νηστεία». Αν, ωστόσο, η ώρα του γεύµατος καθυ− στερεί και επιστρέψει η πείνα µπορούµε να την ικανοποιήσουµε µε ένα ή δύο βραστά (κόκκινα) αυγά, ειδικά αν έχουµε διαβήτη. Στο γεύµα του πασχαλι− νού τραπεζιού, µαζί µε το νοστιµότατο και υγιεινό αρνάκι ή κατσικάκι (πολύ θρεπτικά ζωικά τρόφιµα όπως κοκορέτσι, σπληνά− ντερο και γαρδουµπάκια), µπορούµε να καταναλώ− σουµε άφθονη σαλάτα µε πράσινα λαχανικά, η οποία θα συµβάλει, µαζί µε τη λιπαρή πρωτεΐνη, να έχουµε καλύτερο κορε− σµό λόγω των φυτικών ινών που περιέχονται σε

αυτά. Ο συνδυασµός νόστιµου θρεπτικού κρέα− τος µαζί µε άφθονα λαχα− νικά µε ελαιόλαδο είναι η απόλυτη ισορροπία της µεσογειακής διατροφής! Καλό είναι να προσέξου− µε και πόσο αλκοόλ θα πιούµε. Ας προτιµήσουµε ξηρό κρασί και να αποφύ− γουµε τη µπίρα, γιατί είναι σαν να τρώµε ζάχαρη ή ψωµί. Κι επειδή εκείνη την ηµέρα συνήθως βρισκό− µαστε στην εξοχή, ας περπατήσουµε. Ευκαιρία για µια βόλτα στη φύση! Αρνάκι ή κατσικάκι; Το πιο συχνό ερώτηµα... Πολύ συχνό ερώτηµα από καρδιοπαθείς είναι το τι επιτρέπεται να φάνε το Πάσχα, αναφέρει στο praktoreio−ygeias.gr ο ∆ηµήτρης Ρίχτερ, Πρόε− δρος της Ελληνικής Εται− ρίας Λιπιδιολογίας και

µέλος του ∆Σ του Ελληνι− κού Ιδρύµατος Καρδιολο− γίας κι αυτό διότι «ειδικά αν το στεφανιαίο επεισό− διο ήταν πρόσφατο, νιώ− θουν αποκλεισµένοι από το φαγητό των υπολοί− πων. Μολονότι µεταξύ κατσικιού και αρνιού το κατσίκι περιέχει λιγότερη χοληστερόλη, καθώς και λιγότερες θερµίδες, οι διαφορές αυτές έχουν µικρή αξία στο θέµα της χοληστερόλης, καθώς τα οφέλη και οι ζηµιές είναι µακροπρόθεσµα προβλή− µατα που δεν µεταβάλλο− νται ούτε µε παρασπον− δίες λίγων ηµερών αλλά ούτε και µε δίαιτα λίγων ηµερών». Ο κ. Ρίχτερ τονίζει ότι αυτό που έχει πραγµατική σηµασία για τους υπερτα− σικούς και τους πάσχο− ντες από καρδιακή ανε− πάρκεια είναι η ποσότητα

αλατιού και φαγητού που θα καταναλώσουν αυτές τις ηµέρες. «Συνήθως είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και αυτό οδηγεί σε συχνές υπερτασικές κρίσεις στα επείγοντα των νοσοκοµεί− ων ή σε κρίσεις δύσπνοιας σε όσους έχουν επηρεα− σµένη την καρδιακή λει− τουργικότητα». Και εξηγεί ότι «ειδικά ευπαθείς οµάδες που έχουν νηστέψει για 40 µέρες και µετά την Ανά− σταση προσπαθούν να αναπληρώσουν τη χαµένη χοληστερίνη τους µε µαγειρίτσα το βράδυ και ερίφιο να ψήνεται από το πρωί συνοδεία µεζέδων και κρασιού, αν υπερβάλ− λουν στις ποσότητες και δεν προσέξουν το καρύ− κευµα µε αλάτι, κινδυνεύ− ουν συχνά να επισκε− φτούν τον γιατρό τους τις ηµέρες εκείνες».


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Τα περισσότερα πασχαλινά έθιµα ξεκινούν την Μεγάλη Πέµπτη, όταν το παραδοσιακό πασχαλινό τσουρέκι βγαίνει από το φούρνο και µοσχοµυρί− ζει όλο το σπίτι! Το καλό τσουρέκι θέλει τέχνη, µεράκι και πολλή αγάπη. Για το πιο αφράτο τσουρέκι που θα απολαύσετε την Κυριακή του Πάσχα στο τραπέζι της Λαµπρής, εµείς σας έχουµε την καλύτερη συνταγή που θα εντυ− πωσιάσει τους καλεσµένους!

Υλικά (για 6 τσουρέκια) 1 κιλό αλεύρι και λίγο ακόµη (περί το 1 φλ.) 250 γραµ. βούτυρο σε θερµο− κρασία δωµατίου 1 φλ. γάλα χλιαρό προς ζεστό (να αντέχει το δάχτυλο) 75−80 γραµ. µαγιά φρέσκια 400 γραµ. ζάχαρη 5 αβγά 2 κ.σ. µαστίχα κοπανισµένη 1 κ.σ. µαχλέπι (κοφτή) 1 κ.γ. αλάτι (κοφτό) 2 κ.γ. ξύσµα πορτοκαλιού 4 κουτάκια βανίλια σκόνη (τα κόκκινα) 80 γραµ. ολόκληρα αµύγδαλα πολύ χοντροκοκοµµένα (σπά− στε ελαφρώς στο γουδί ή κόψτε τα στο χέρι) 1 κρόκο αβγού ελαφρά χτυπη− µένο µε 2 κ.σ. νερό 6 κόκκινα αβγά για το τέλος Προθερµαίνετε το φούρνο στους 50 βαθµούς C.

Προετοιµασία: 45 λεπτά και άλλη µιάµιση περίπου ώρα τα υπόλοιπα. Η συνταγή βγάζει 6 κανονικά τσουρέκια σε 1 ψήσιµο στο φούρνο µε αέρα σε 2 ταψιά. Κάθε ταψί χωράει max. 3 τσου− ρέκια στο πλάτος. Αν τα θέλετε µεγαλύτερα, θα κάνετε 2/ταψί και θα τα τοποθετήσετε κατά µήκος. Αν ακολουθήσετε τα βήµατα της συνταγής, θα διαπι− στώσετε πως δεν είναι και τόσο δύσκολη.

Ετοιµάζετε τη ζύµη: Ρίχνετε τη µαγιά σε µπολ µε το γάλα και ανακατεύετε να διαλυ− θεί. Σε µεγάλο µπολ (ή λεκάνη αν κάνετε µεγαλύτερη ποσότητα) βάζετε το βούτυρο µε τη ζάχα− ρη και τα χτυπάτε µε το µίξερ για 5 λεπτά περίπου, να ενω− θούν καλά. Αρχίζετε να προσθέ− τετε ένα−ένα τα αυγά, χτυπώ− ντας πάντα στη µεγάλη ταχύτη− τα µέχρι το µείγµα να έχει ενι− αία υφή και να έχει φουσκώσει

ρη Αυτή είναι η καλύτε συνταγή για α πασχαλινά τσουρέκι

(10 λεπτά). Σε άλλο µεγάλο µπολ κοσκινίζετε το µισό αλεύ− ρι και προσθέτετε τη µαστίχα, το µαχλέπι, το αλάτι, τη βανίλια και το ξύσµα. Ανακατεύετε καλά µε σπάτουλα, κάνετε µια λακ− κούβα στη µέση και ρίχνετε το γάλα µε τη µαγιά. Χρησιµοποι− είτε το µίξερ µε τους αναδευτή− ρες της ζύµης για να ενώσετε όλα τα υλικά του µπολ, µέχρι απλώς να αποτελούν ζύµη (2−3

λεπτά). Τη συγκεντρώνετε, σκε− πάζετε το µπολ µε πετσέτα και το βάζετε στο φούρνο των 50 βαθµών C για 15 λεπτά. Βγάζετε τη ζύµη και προσθέτε− τε το υπόλοιπο αλεύρι και το µείγµα των αβγών µε το βούτυ− ρο και τη ζάχαρη, ανακατεύο− ντας για λίγο µε τα εξαρτήµατα της ζύµης και µετά µε το χέρι, προσθέτοντας αν χρειάζεται λίγο αλεύρι, µέχρι να έχετε µια

µαλακή ελαστική ζύµη που στο τσακ να ξεκολλάει απ' τα τοιχώ− µατα. Σηµείωση: Ανάλογα µε το µέγε− θος των αυγών, η ποσότητα του αλευριού που µπορεί να προ− στεθεί σ' αυτό το σηµείο φτάνει και το 1 φλ. Η ζύµη βγαίνει πολύ µαλακή. Καθαρίστε τα χέρια σας και βάλτε τους αλεύρι για να την χειριστείτε και να την ελέγξετε.

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 5


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πόσα αβγά επιτρέπεται να φάμε το Πάσχα; -Γιατί σουβλίζουμε αρνί

Εκτός από το αρνί και το κοκορέτσι έχουν και τα βραστά αβγά την… τιµη− τική τους αυτές τις µέρες και ιδίως από το βράδυ της Ανάστασης και µετά. Το τσούγκρισµα των αβγών απο− τελεί παράδοση του ελληνικού Πάσχα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τα αβγά (και ειδικά ο κρόκος τους) αυξά− νουν την χοληστερίνη και ως εκ τού− του η κατανάλωσή τους πρέπει να γίνεται µε προσοχή µέσα στις γιορτές. Η ηµερήσια κατανάλωση εξαρτάται από το τρέχον επίπεδο της χοληστε− ρόλης σας, τον κίνδυνο για καρδιακή νόσο και τη γενική υγεία σας.

Τα αβγά είναι καλή πηγή πρωτεΐνης, ενώ περιέχουν επίσης βιταµίνες του συµπλέγµατος Β−12 και Α. Ένα µεγάλο αβγό έχει 78 θερµίδες και 6,3 γραµµά− ρια πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας. Αυτό σηµαίνει ότι οι γυναίκες παίρ− νουν το 14% και οι άνδρες το 11% της συνιστώµενης ηµερήσιας ανάγκης τους σε πρωτεΐνη από ένα και µόνο µεγάλο αβγό.

6 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Υψηλή χοληστερόλη Ένα µεγάλο αβγό έχει µόνο 5 γραµ− µάρια συνολικού λίπους και 1,6 γραµ− µάρια κορεσµένου λίπους. Ωστόσο, το ίδιο αβγό έχει 186 χιλιοστόγραµµα χοληστερόλης. Η ηµερήσια κατανάλωση χοληστερό− λης θα πρέπει να είναι πάντα κάτω από 300 mg, σύµφωνα µε την American Heart Association. Αν είστε υγιείς, αυτό µπορεί να σηµαίνει απλό περιορισµό στα αβγά και όχι την πλήρη αποφυγή τους. Για τους περισ− σότερους ανθρώπους −περίπου το 70% του πληθυσµού− η κατανάλωση αβγών έχει µικρή επίδραση στα επίπε− δα της χοληστερόλης στο αίµα, σύµ− φωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε το 2006 στην επιστηµονική επιθεώρηση Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care. Σακχαρώδης ∆ιαβήτης Η κατανάλωση αβγών έχει επίσης συνδεθεί µε τον διαβήτη, αλλά τα περισσότερα αποτελέσµατα της

µελέτης ήταν ασυνεπής και ασαφή. Μια µεγάλης κλίµακας µελέτη που δηµοσιεύτηκε τον Αύγουστο 2010 στο ιατρικό περιοδικό American Journal of Clinical Nutrition έδειξε ότι εκείνοι οι συµµετέχοντες που έτρωγαν ένα αβγό κάθε µέρα δεν παρουσίασαν µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης διαβήτη τύπου−2, όπως ίσως αναµενό− ταν.

Συστάσεις Αν έχετε ήδη υψηλή χοληστερόλη, δεν θα πρέπει να καταναλώνετε περισσότερα από 200 χιλιοστόγραµ− µα χοληστερίνης καθηµερινά. Αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλο αβγό σας βάζει κοντά στο όριο. Θα πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση των κρόκων των αβγών, εάν έχετε καρ− διαγγειακή νόσο ή ανήκετε σε οµάδα αυξηµένου κινδύνου για καρδιακό πρόβληµα, σύµφωνα µε µια µελέτη που δηµοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2012 στην επιστηµονική επιθεώρηση Atherosclerosis.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

οικογένειάς τους παίρνουν από το «ευλογηµένο» κρέας.

Η Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας του Χάρ− βαρντ επισηµαίνει ότι οι υγιείς άνθρω− ποι µπορούν να τρώνε µέχρι και ένα ολόκληρο αβγό ηµερησίως. Ωστόσο, για να µειώσετε τον κίνδυνο των καρ− διακών παθήσεων κάτω, συνιστάται η κατανάλωση το πολύ 3−4 κρόκων αβγών την εβδοµάδα. Από τη στιγµή που όλα τα λιπαρά βρίσκονται στον κρόκο του αυγού, µπορείτε να αποφύ− γετε το πρόβληµα µε την κατανάλωση µόνο των ασπραδιών. Όλη η Ελλάδα σουβλίζει αρνί, την Κυριακή του Πάσχα και όποιος δεν το κάνει, αυτός χάνει βέβαια. Από πού όµως ξεκίνησε αυτό το έθιµο, το συνδεδεµένο µε µεγάλη γιορτή και χαρά; O αµνός συµβολίζει τον Χριστό, διότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε παρο− µοιάσει τον Ιησού µε τον αµνό θεού που θα πάρει στις πλάτες του τις αµαρτίες του κόσµου. H ηµεροµηνία εορτασµού του Πάσχα, καθορίστηκε από την Πρώτη Οικουµε− νική Σύνοδο της Βιθυνίας στη Νίκαια,

το 325 µ. Χ. Έτσι, αποφασίστηκε να γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο της εαρινής ισηµερίας και µετά το Πάσχα των Ιουδαίων. Στα περισσότερα µέρη της Ελλάδας την Κυριακή του Πάσχα ψήνουν το αρνί στη σούβλα, µαζί µε το κοκορέτσι. Το απόγευµα στην Εκκλησία γίνεται ο Εσπερινός της Αγάπης. Οι Χριστιανοί ανταλλάσσουν αδελφικό ασπασµό δια− βάζοντας το Ευαγγέλιο σε διάφορες

σε διάφορες γλώσσες. Από την Κυρια− κή του Πάσχα και για 40 ηµέρες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί χαιρετούν ο ένας τον άλλον λέγοντας «Χριστός Ανέστη» και απαντώντας «Αληθώς Ανέ− στη». Την Κυριακή του Πάσχα εκτός απ’ τα αυγά σε µερικά µέρη καθαγιάζεται και ο Αµνός του Πάσχα και διανέµεται στους εκκλησιαζόµενους από τον παπά. Αυτοί φέρνουν τη µερίδα τους στο σπίτι τους και όλα τα µέλη της

Αυτό είναι «το καταβόλι» των Κερκυ− ραίων. Το Πάσχα, είναι ως γνωστόν, κατά βάση του µεγάλη εβραϊκή γιορτή που συµβολίζει το πέρασµα των Εβραί− ων από την δουλεία των Αιγυπτίων στην ελευθερία. Οι Εβραίοι συνηθίζουν να θυσιάζουν αρνιά για να ευχαριστή− σουν τον Θεό, ενώ παράλληλα µε το αίµα να σηµαδεύουν τις πόρτες των σπιτιών τους, ως συµβολική κίνηση στην µνήµη εκείνων των προγόνων που σηµάδεψαν τα σπίτια τους, για να µην τους πειράξουν οι Άγγελοι που θα κατέβαιναν για να τιµωρήσουν τους Αιγύπτιους. Σε µια παράλληλη αλήθεια, πάλι, το σούβλισµα του αρνιού, έγινε καθοριστι− κό σηµείο χαράς και γιορτής και υιοθε− τήθηκε απ τον ελληνισµό, γιατί αρνιά και κατάσκια υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα και ήταν εύκολη η λήψη κρέα− τος σε έκτακτες περιστάσεις. Παρ όλα αυτά, τίποτα καλύτερο από τον καλο− ψηµένο οβελία…

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 7


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η

Καλή Ανάσταση

8 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

✤ ∆ιατροφικές συµβουλές για την περίοδο της νηστείας Tι πρέπει να προσέξετε για να µπορέσετε να έχετε µια ισορροπηµένη διατροφή

νηστεία της Σαρα− κοστής χαρακτηρί− ζεται από την αποχή κατανάλωσης τρό− φιµων ζωικής προέλευσης όπως το κρέας, το ψάρι, τα γαλακτοκοµικά και τα αυγά και από την αυξηµέ− νη κατανάλωση τροφίµων όπως τα όσπρια, τα λαδε− ρά, τα θαλασσινά, τα φρούτα και τα λαχανικά, τα ζυµαρικά και το ψωµί. Η διατροφή που ακολου− θούµε τη Σαρακοστή θυµίζει κατά πολύ τα χαρακτηριστικά της µεσογειακής διατροφής και είναι ιδιαίτερα ωφέλι− µη για τον οργανισµό. ∆είτε τι πρέπει να προ− σέξετε για να µπορέσετε να καρπωθείτε τα οφέλη της νηστείας και να έχετε µια ισορροπηµένη διατρο− φή. − Καλύψτε τις ανάγκες σας σε πρωτεΐνες Οι πρωτεΐνες που προέρ− χονται από τρόφιµα φυτι− κής προέλευσης είναι χαµηλής βιολογικής αξίας σε σχέση µε αυτές των ζωικών τροφών. Με απλά λόγια, δεν είναι επαρκείς «ποιοτικά», γιατί δεν περιέχουν όλα τα αµινο−

ξέα που είναι απαραίτητα για τον οργανισµό. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να υπάρχει µεγάλη ποικιλία στις τροφές που προ− σλαµβάνουµε. Τρόφιµα πλούσια σε πρωτεΐνες είναι τα όσπρια, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, το σου− σάµι, τα προϊόντα σόγιας και τα προϊόντα ολικής άλεσης. Τροφές µε υψη− λής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες που κατανα− λώνονται κατά τη νηστεία είναι τα θαλασσινά. − ∆ώστε σηµασία στις πηγές ασβεστίου Την περίοδο της νηστεί− ας δεν καταναλώνουµε γαλακτοκοµικά προϊόντα κι αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τη µειω− µένη πρόσληψη ασβεστί− ου. Ειδικά τα παιδιά και οι έφηβοι, µιας και βρίσκο− νται σε περίοδο ανάπτυ− ξης, δεν θα πρέπει να νηστεύουν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα χωρίς τις οδηγίες διαιτο− λόγου. Καλές πηγές ασβεστίου κατά την περίοδο της νηστείας είναι οι ξηροί καρποί, το µπρόκολο, ο χαλβάς, το σουσάµι, το γάλα σόγιας

και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. − Προσέξτε την πρόσλη− ψη σιδήρου Ο σίδηρος που περιέχουν τα τρόφιµα φυτικής προέ− λευσης δεν απορροφάται το ίδιο καλά µε τον σίδη− ρο που προέρχεται από τα τρόφιµα ζωικής προέ− λευσης. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε σίδηρο όπως όσπρια και εµπλουτισµέ− να δηµητριακά. Για να αυξήσετε την απορρόφη− ση του σιδήρου, όταν καταναλώνετε µια τροφή πλούσια σε σίδηρο συνο−

δεύστε την µε ένα τρόφι− µο πλούσιο σε βιταµίνη C (π.χ. λεµόνι, φράουλες, πιπεριές) ή σε µηλικό οξύ (π.χ. ξίδι από λευκό κρασί). − Καλύψτε τις ανάγκες σας σε βιταµίνη Β12 Μια σηµαντική βιταµίνη που βρίσκεται κατά κύριο λόγο στα ζωικά τρόφιµα είναι η βιταµίνη Β12. Η µει− ωµένη της πρόσληψη οδηγεί στην ανάπτυξη αναιµίας. Για να καλύψετε τις ανάγκες σας σε βιτα− µίνη Β12 κατά την περίοδο της νηστείας καταναλώ− στε θαλασσινά (π.χ. χτα− πόδι) τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

∆ιευρύνονται οι δικαιούχο µηδενικής συµµετοχής σε εργαστηριακές και

Σ

απεικονιστικές εξετάσεις

το σύστηµα ηλεκτρονικής συντα− γογράφησης της Η∆ΙΚΑ θα ενσωµατωθούν οι αλλαγές που αφορούν στις διαγνωστικές εξετάσεις, όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 του νέου Ενιαίου Κανονισµού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριµένα, από την Τετάρτη 10 Απριλίου αρχίζει η µηδενική συµµε− τοχή σε διαγνωστικές εξετάσεις για µια σειρά ασθενειών Με βάση τις ρυθµίσεις του νέου Κανονισµού Παροχών του ΕΟΠΥΥ οι εξετάσεις πρέπει να εκτελούνται: Α. τρεις εβδοµάδες από την ηµερο− µηνία έκδοσής τους όταν εκτελού− νται σε ιδιώτες συµβεβληµένους παρόχους (ιδιωτικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα) Β. οκτώ εβδοµάδες από την ηµερο− µηνία έκδοσής τους όταν εκτελού− νται σε δηµόσιες δοµές (Νοσοκο− µεία, Κέντρα Υγείας, Πολυιατρεία κ.λ.π.) Οι χρόνοι αυτοί πάντως αλλά και το ίδιο το σύστηµα για τις διαγνω− στικές εξετάσεις αναµένεται να αλλάξει έως το τέλος του χρόνου, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις διαβε− βαιώσεις του υπουργείου Υγείας που υπόσχεται όλα να γίνονται άµεσα ψηφιακά. ∆ιαβάστε Ε∆Ω όλο το ρεπορτάζ: «Τέλος οι τυπωµένες διαγνωστικές εξετάσεις και συντα− γές φαρµάκων! Τι ετοιµάζεται» Μέχρι τότε όµως αλλάζουν άµεσα οι συµµετοχές για τους ασθενείς.

Τι άλλαξε στις διαγνωστικές εξετάσεις και στην διάρκεια ισχύος των παραπεμπτικών

Το ποσοστό συµµετοχής των ασφαλισµένων Α. 15% επί της εκάστοτε τιµής απο− ζηµίωσης όταν τα παραπεµπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συµβεβλη− µένους παρόχους Β. 5% επί της εκάστοτε τιµής απο− ζηµίωσης για τους ασφαλισµένους που λαµβάνουν επίδοµα ΕΚΑΣ όταν τα παραπεµπτικά εκτελούνται σε ιδιώτες συµβεβληµένους παρόχους Μηδενική συµµετοχή σε διαγνω− στικές εξετάσεις Υπάρχουν και οι ασθενείς που πλέον δεν θα καταβάλλουν καµία συµµετοχή για διαγνωστικές εξετά− σεις. Ειδικότερα προβλέπεται: – 0% για τους ασφαλισµένους που τα παραπεµπτικά τους εκτελούνται σε ιδιώτες συµβεβληµένους παρό− χους αλλά πάσχουν από Μεσογεια− κή Αναιµία, ∆ρεπανοκυτταρική νόσο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είναι σε θερα− πεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας ή περιτοναϊκή κάθαρση

ή έχουν διενεργήσει µεταµόσχευση. – τα παραπεµπτικά τους εκτελού− νται σε ιδιώτες συµβεβληµένους παρόχους αλλά έχουν πιστοποιηµέ− νη αναπηρία για οποιαδήποτε πάθηση 80% και άνω από ΚΕΠΑ. – τα παραπεµπτικά τους εκτελού− νται σε δηµόσιες δοµές Επίσης µηδενική συµµετοχή θα ισχύσει από την Τετάρτη για τους ασφαλισµένους που τα παραπε− µπτικά τους εκτελούνται σε ιδιώτες συµβεβληµένους παρόχους και πάσχουν από κυστική ίνωση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 – τα παραπεµπτικά τους εκτελού− νται σε ιδιώτες συµβεβληµένους παρόχους αλλά είναι ακρωτηρια− σµένοι που λαµβάνουν το εξωιδρυ− µατικό επίδοµα µε ποσοστό αναπη− ρίας 67% και άνω. – τα παραπεµπτικά τους εκτελού− νται σε δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντί− δας υγείας του ΕΣΥ καθώς και των πανεπιστηµιακών και στρατιωτικών νοσοκοµείων.

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 9


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Θετικός ο απολογισμός της τουριστικής περιόδου του 2018, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας Τόσο οι αφίξεις, όσο και οι εισπράξεις κατά την διάρκεια του έτους αυξήθηκαν σε σύγκριση µε το 2017 κατά 10%

Ξ

επέρασε τα 33 εκα− τοµµύρια ο αριθµός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα µας πέρυσι. Σύµφωνα µε τα οριστικά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η εισερχόµενη ταξιδιωτική κίνηση το 2018 αυξήθηκε κατά 9,7% και διαµορφώ− θηκε στα 33,072 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 30,161 εκατ. ταξιδιωτών το 2017. Οι ταξιδιωτικές εισπρά− ξεις το 2018 διαµορφώθη− καν στα 16,086 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10% σε σύγκριση µε το 2017. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ−28 κατά 11,5%, οι οποί− ες διαµορφώθηκαν στα 11,109 δισ. ευρώ, αντιπρο− σωπεύοντας το 68,5% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και των εισπράξε− ων από τους κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ− 28 κατά 7,3%, οι οποίες διαµορφώθηκαν στα 4,645 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους

10 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

των χωρών της ζώνης του ευρώ διαµορφώθηκαν στα 7,102 δισ. ευρώ, παρουσιά− ζοντας αύξηση κατά 12,8%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ−28 εκτός της ζώνης του ευρώ δια− µορφώθηκαν στα 3,907 δισ. ευρώ, αυξηµένες κατά 9,2%. Στα 3,13 δις ευρώ οι του− ριστικές εισπράξεις της Κρήτης Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που περιλαµβάνει τις Κυκλάδες και τα ∆ωδεκάνησα, εµφάνισε τον µεγαλύτερο όγκο εισπράξεων, που διαµορ− φώθηκε σε 4,41 δισ., ενώ ακολουθούν η Κρήτη µε 3,13 δισ., η Αττική µε 2,28 δισ., η Κεντρική Μακεδο− νία µε 2,27 δισ. και τα Ιόνια µε 1,7 δισ. Η κατάταξη όµως αλλά− ζει µε βάση τον όγκο των επισκέψεων, όπου την πρώτη θέση κατέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, µε 7,830 εκατ. τουρίστες, Ακολου− θούν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε 6,63 εκατ. επι− σκέψεις, Περιφέρεια Αττι− κής (5.681 εκατ.), Περιφέ− ρεια Κρήτης, (5.228 εκατ.) και Περιφέρεια Ιονίων

Νήσων (3.162 εκατ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφε− ρειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννή− σου, Ηπείρου, ∆υτι− κής Ελλάδας, Θεσ− σαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και ∆υτικής Μακεδονίας) πραγµατο− ποιήθηκαν 6.300 χιλ. επι− σκέψεις.

Ανοδικά η κρουαζιέρα Αναφορικά µε τον κλάδο της κρουαζιέρας και µε βάση τα στοιχεία σε 16 λιµάνια, η TτΕ σηµειώνει πως το 2018 καταγράφη− καν 3.214 αφίξεις κρουα− ζιερόπλοιων, αριθµός µει− ωµένος κατά 1,7%, όταν είχαν καταγραφεί 3.271 αυξήσεις. Ωστόσο ο αριθµός των επιβατών παρουσίασε αύξηση και από 4,6 εκατ. το 2017 διαµορφώθηκε σε 4,734 εκατ., µε το 43,7% των συνολικών εισπράξε− ων να απορροφάται από το λιµάνι του Πειραιά. Την πρώτη τριάδα µε βάση τις εισπράξεις συµπληρώνουν τα λιµάνια της Κέρκυρας (15,7% των εισπράξεων) και της Σαντορίνης (9,2%). Ωστό− σο σε όρους αφίξεων, το 16,2% σηµειώθηκε στον Πειραιά, το 15,1% στη Μύκονο και το 14,7% στη Σαντορίνη. Το 2018 οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 2,0% σε σύγκριση µε το 2017 και ανήλθαν στα 486 εκατ. ευρώ.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Πόσα δαπανά ο Έλληνας κάθε φορά που επισκέπτεται το σούπερ μάρκετ

Τ

ις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών καταγράφει έρευνα που πραγµατοποίησε το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονοµικού Πανεπι− στηµίου Αθηνών µέσω τηλεφωνικής δηµοσκόπη− σης υπό την επιστηµονική ευθύνη του διευθυντή του ερευνητικού εργαστηρίου καθηγητή Γεωργίου Μπάλτα. Η ποσοτική έρευνα έγινε τηλεφωνικά σε πανελλα− δικό δείγµα 758 νοικοκυ− ριών µε τυχαία δειγµατο− ληψία και µε χρήση δοµη− µένου ηλεκτρονικού ερω− τηµατολογίου και ειδικού λογισµικού. Σύµφωνα µε τα αποτελέ− σµατα της έρευνας, ποσοστό 48,7% των ερω− τηθέντων δήλωσε ότι ψωνίζει σταθερά σε ένα σούπερ µάρκετ. Σχεδόν οι µισοί κατανα− λωτές (51,3%) χρησιµοποι− ούν περισσότερες από µία εναλλακτικές επιλο− γές. Η συχνότητα αγορών στις αλυσίδες λιανικού εµπορίου έχει µέση τιµή 6,3 φορές τον µήνα. Το 66,4% των ερωτηθέντων ψωνίζουν µέχρι 6 φορές

✤ Η πολυετής κρίση επηρέασε σηµαντικά τις καταναλωτικές συνήθειες, σύµφωνα µε έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

µηνιαίως.Αναφορικά µε το ύψος της δαπάνης ανά επίσκεψη, ποσοστό 61,5% των ερωτηθέντων αφήνει έως 50 ευρώ κάθε φορά που ψωνίζει. Ποσοστό 31,4% δαπανά από 51 ως 100 ευρώ και µόνο το 7,1% υπερβαίνει τα 100 ευρώ σε µία τυπική επίσκεψη στο σούπερ µάρκετ. Η µέση δαπάνη ανά επί− σκεψη στο σούπερ µάρ− κετ εκτιµάται σε 56,91 ευρώ. Η µηνιαία δαπάνη των καταναλωτών στα σούπερ µάρκετ εκτιµήθη− κε κατά µέσο όρο στα 305,84 ευρώ. Το 93% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν προ− αποφασίσει τι είδη θα αγοράσουν πριν πάνε στο σούπερ µάρκετ.

Αναφορικά µε την µάρκα του κάθε προϊόντος προ− αποφασισµένο εµφανίζε− ται το 51% των ερωτηθέ− ντων. Αυτό σηµαίνει ότι το 49%, δηλαδή σχεδόν ο ένας στους δύο πελάτες, επιλέγουν µάρκα µέσα στο κατάστηµα συγκρίνο− ντας τις επιλογές που τους δίνει το σούπερ µάρ− κετ. Οι ερωτηθέντες δήλω− σαν τη σηµασία που απο− δίδουν όταν ψωνίζουν σε βασικά κριτήρια επιλογής προϊόντων. Εξετάζοντας τη σπουδαιότητα των κρι− τηρίων επιλογής προϊό− ντων, βλέπουµε ότι σηµα− ντικότερα θεωρούνται η ποιότητα, η τιµή, οι προ− σφορές και η ελληνική προέλευση. Όσον αφορά τη σηµασία

που δίνουν οι καταναλω− τές σε συγκεκριµένα κρι− τήρια επιλογής καταστη− µάτων σούπερ µάρκετ, η έρευνα έδειξε ότι η ποιό− τητα των εµπορευµάτων, οι τιµές, η ποικιλία των επιλογών, και οι προσφο− ρές έχουν τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα στην επι− λογή καταστήµατος από τον καταναλωτή. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στα ελληνικά προϊόντα κατά τις αγορές τους. Συγκεκριµένα, ποσοστό 86,4% των ερωτηθέντων απάντησε ότι όταν βρί− σκει στο σούπερ µάρκετ ελληνικά προϊόντα τα προτιµά από τα εισαγω− γής. ∆ιευκρινίζεται ότι η ερώ− τηση αυτή αφορά την πρόθεση του καταναλωτή και δεν ταυτίζεται µε την τελική επιλογή του που επηρεάζεται από πολλα− πλούς παράγοντες (δια− θεσιµότητα στο ράφι, τιµές, προσφορές, κτλ). Ειδικότερα: − Ποσοστό 84,7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι

υπάρχει στροφή των καταναλωτών στα προϊό− ντα ελληνικής παραγω− γής. − Ποσοστό 93,8% δηλώ− νει ότι θέλουν να αναγρά− φεται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελληνι− κής παραγωγής. − Ποσοστό 59,1% πιστεύ− ει ότι τα ελληνικά προϊό− ντα έχουν καλύτερη ασφάλεια και ποιότητα. − Ποσοστό 91,9% πιστεύει ότι προτιµώντας ελληνικά προϊόντα στηρίζει την παραγωγή της χώρας. − Ποσοστό 82,1%πιστεύει ότι προτιµώντας ελληνικά προϊόντα βοηθά στη µεί− ωση της ανεργίας. Στα παραπάνω δεδοµέ− να, διακρίνεται σύµφωνα µε την έρευνα, να κυριαρ− χεί το καταναλωτικό κίνη− µα για τη στροφή στο Made in Greece που προ− έκυψε από προβληµατι− σµό για τις αιτίες της κρί− σης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ορθολογική αντιµε− τώπιση του θέµατος και η κατανόηση από το σύνο− λο σχεδόν των καταναλω− τών της σηµασίας που έχει η στήριξη των εγχώ− ριων προϊόντων για την παραγωγική ανασυγκρό− τηση και την αντιµετώπι−

ση της ανεργίας. Πρόκει− ται για στάσεις ωριµότη− τας και συµπεριφορές αυτοσυντήρησης που αναπτύσσονται στην ελληνική κοινωνία. Αναφορικά µε τις αλλα− γές που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση στην αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών σηµει− ώνεται: − Το 31,4% αγοράζει φθη− νότερα προϊόντα. − Το 40,4% αγοράζει λιγό− τερα προϊόντα. − Το 72,4% συγκρίνει τιµές σε προϊόντα και καταστήµατα. − Το 37,6% περιορίζεται στα απολύτως απαραίτη− τα. Σύµφωνα µε την έρευνα, ποσοστό 37,7% των ερω− τηθέντων δήλωσε ότι η οικονοµική κατάσταση του έγινε χειρότερη εντός του 2018, το 53,4% δήλω− σε ότι παρέµεινε αµετά− βλητη και το 8,8% δήλωσε ότι βελτιώθηκε. Επίσης, ποσοστό 28% των ερωτηθέντων πιστεύ− ει ότι η οικονοµική κατά− σταση του θα επιδεινωθεί εντός του 2019, το 58,8% πιστεύει ότι θα µείνει αµε− τάβλητη και το 13,2% πιστεύει ότι θα βελτιωθεί.

Καλή Ανάσταση

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 11


Α φ ιέ ρ ω µ α

www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

στους τοίχους και στην οροφή.Εγκαταστήστε µόνωση από υαλοβάµβα− κα στους τοίχους και τη σοφίτα. Επίσης εφαρµό− στε θερµοπροσόψεις µε σκοπό την ανακοπή των εξωτερικών ανέµων προς το εσωτερικό του σπιτιού.

σπίτι: οδηγίες ανακαίνισης

Ιδέες και σχεδιασµός

Η διαδικασία για την ανακαίνιση της οικίας Ένα σκίτσο σε ένα χαρτί σχεδίασης, αρχιτεκτονι− κά σχέδια ή απλά µια σταθερή σειρά σκέψεων για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει η ανακαίνι− σή σας. Είναι οικονοµι− κότερο και λιγότερο απογοητευτικό να διορ− θώνετε τα λάθη πριν το έργο πάρει την τελική του µορφή.

έργα πρέπει να γίνουν πρώτα, διότι επηρεάζο− νται από τα επόµενα έργα. Προστατέψτε τις µελλοντικές σας εργασίες ανακαίνισης, βεβαιώνο− ντας ότι το σπίτι δεν θα έχει προβλήµατα δόµη− σης (θεµέλια, µεγάλα διαρθρωτικά προβλήµα− τα) και ότι θα παραµείνει ξηρό (στέγη, παράθυρα).

Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρηµατοδότηση για την ανακαίνισή σας. Σχεδιάστε µια checklist των έργων που θέλετε να κάνετε. Αναζητήστε συνεργείο για εκείνες τις εργασίες που δεν θέλετε να κάνετε µόνοι σας. Υποβάλετε αίτηση για τις απαραίτητες άδειες.

2. Ασφαλίστε το κτίριο Πραγµατοποιήστε σηµα− ντικές επισκευές θεµελίων σε τµήµατα που έχουν αποδυναµωµένους τοί− χους, δοκούς και φέρου− σες δοκούς. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τη στέγη Αντικαταστήστε σοβαρά κατεστραµµένα παράθυρα που ενδέχεται να απειλήσουν µελλοντι− κές εργασίες ανακαίνισης. Εάν η πλευρική τοποθέτη− ση είναι τόσο κατεστραµ− µένη ώστε να επιτρέψει την διείσδυση νερού, επι− σκευάστε ή αντικαταστή− στε την πλάκα.

1. Οροφή, Υδραυλικά Αντικατάσταση ή επι− σκευή οροφής, διόρθωση προβληµάτων διαρροής, τοποθέτηση ή επισκευή παραθύρων. Τα µεγάλα

12 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

3. Κατεδάφιση Κατεδάφιση και διάθεση τµηµάτων του σπιτιού που θα αντικατασταθούν από µεταγενέστερα έργα. Να ενοικιάσετε ένα µεγάλο δοχείο για απόβλητα. Προσεκτικά κατεδαφίστε όλες ή µερικές από τις περιοχές του σπιτιού που θα ανακαινιστούν. Προ− σέξτε όταν κατεβάζετε τις επιφάνειες που είναι επικαλυµµένες µε βαφή µε βάση το µόλυβδο. 4. ∆οµική ξυλουργική Ξυλουργείο που υποστη− ρίζει άλλες εργασίες όπως γυψοσανίδες, νέους ή µετακινούµενους τοί− χους, παράθυρα, πόρτες κ.λπ. Κινούµενοι τοίχοι. Κατασκευή νέων τοίχων. Σηµαντική µεγέθυνση των ανοιγµάτων παραθύ− ρων. Προσθέτοντας δοκούς για να υποστηρίξετε ένα µεγαλύτερο βάρος στον επάνω όροφο.

∆ιάτρηση σε νέες πόρτες (ή αφαίρεση υπαρχουσών θυρών). Προσθέτοντας νέα παρά− θυρα κατασκευής. 5. Ηλεκτρολογικά και ζωτικές υπηρεσίες που πρέπει να εφαρµοστούν στους τοίχους και στην οροφή. Με τους τοίχους και την οροφή ως αδύναµους κρί− κους, είναι καιρός να εγκαταστήσετε αγωγούς για θέρµανση και κλιµατι− σµό. Εφαρµόστε νέα ηλε− κτρικά και υδραυλικά συστήµατα. Οι ηλεκτρο− λόγοι και οι υδραυλικοί επιθεωρητές µας θα κάνουν την άµεση εκτίµη− ση για την ανακαίνιση σπιτιού σας. Επίσης, η αναβάθµιση µε τεχνολο− γία led είναι ο ασφαλής τρόπος για ένα οικονοµι− κό σπίτι σε κατανάλωση ενέργειας. 6. Μόνωση Τοποθέτηση

µόνωσης

7. Γυψοσανίδα Κλείνοντας τους χώρους µε γυψοσανίδα κερδίζου− µε νέους χώρους. Μια δεύτερη επιθεώρηση από τον ηλεκτρικό επιθε− ωρητή (και ίσως από τον υδραυλικό επιθεωρητή) θα σας δώσει το πράσινο φως για να κλείσετε τους τοίχους. Οι στεγνωτήρες στεγανοποιούν φύλλα γυψοσανίδας, εφαρµό− ζουν επένδυση γυψοσανί− δας και αφήνουν την ένωση να στεγνώσει. Μετά το στέγνωµα, το βάφουν οµοιόµορφα. Μερικές φορές, θα επανα− λάβουν τη διαδικασία µέχρι να επιτύχουν µια απρόσκοπτη επιφάνεια. 8. Παράθυρα Εγκατάσταση παραθύ− ρων νέας κατασκευής ή αντικατάστασης. Η εγκατάσταση παραθύ− ρων, είτε ολόκληρη είτε µερική, σχεδόν χρειάζεται σε κάθε έργο αναδιαµόρ− φωσης στο σπίτι. Η αντι− κατάσταση των πλαισίων θεωρείται απαραίτητη λόγω των συχνών φθορών σε αυτά. Η εγκατάσταση διπλών τζαµιών θα είναι ο πρώτος παράγοντας που θα ξεκινήσει την απόσβε− ση της ανακαίνισης µε την ενεργειακή απόδοση του. 9. Άλλες ξυλουργικές εργασίες Το συνεργείο πρέπει να υποστηρίζει: σανίδες,

χύτευση, περικοπή γύρω από τα παράθυρα και τις πόρτες, ενσωµατωµένα στοιχεία (βιβλιοθήκες, γωνίες πρωινού κλπ.). Οι καλοί ξυλουργοί δίνουν στο σπίτι σας το τελειω− µένο άγγιγµα. 10. Εσωτερικό βάψιµο, ταπετσαρία και άλλα επι− φανειακά τελειώµατα Όλα αυτά τα λεπτοµε− ρώς προσανατολισµένα επιφανειακά τελειώµατα θα πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία στοι− χεία που θα κάνετε σε εσωτερικούς χώρους, καθώς αυτό το έργο µπο− ρεί να βλάψει άλλη δική σας δουλειά. 11. ∆άπεδα Το τελικό κάλυµµα δαπέ− δου µπορεί να είναι πλα− στικό, στερεό σκληρό υλικό, κεραµικό ή κατα− σκευή από ξύλο. Η τοπο− θέτηση του δαπέδου πρέ− πει να γίνεται όσο το δυνατόν αργότερα στη διαδικασία ανακαίνισης εξοικονοµώντας σηµαντι− κή επιφάνεια από την δια− δικασία ανακαίνισης. 12. Εξωτερικές εργασίες του σπιτιού. Κάθε εξωτερική εργασία πρέπει να υλοποιείται µετά τις εσωτερικές εργασίες γιατί οι πόρτες και τα παράθυρα µπορεί να σηµαδευτούν, κατα− στρέφοντας το πλαίσιο. Ειδικότερα στις υδραυλι− κές εργασίες θεωρείται η συγκεκριµένη προτεραιό− τητα απαραίτητη. 13. Σηµαντικό βοηθητικό κτίριο Οποιοδήποτε κτίριο είναι αποµονωµένο από το κτί− ριο


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Το χρώμα που θα δείτε στους τοίχους το 2019 Το ότι γνωρίζουµε ποιο είναι το χρώµα που θα κυριαρχήσει στους τοίχους το 2019 είναι µεγάλη υπόθεση και θα µας βοηθήσει πολύ στα διακοσµητι− κά µας πλάνα για τη νέα χρονιά.

Τα υφάσµατα έχουν πάντα το ρόλο τους και πολλές φορές είναι πρωταγω− νιστικός. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να αµελούνται και οι επιλογές των υφα− σµάτων θα πρέπει να είναι προσεκτικές. Ένα υπνοδωµάτιο που το προφίλ των ονείρων του λευκού η δαντέλα και τα παλ ροµαντικά µοτίβα είναι η καλύτερη επιλογή. Μικρές πινελιές από παλ απο− χρώσεις µέσα στο χώρο θα σπάσουν την απόλυτη ισορροπία του λευκού και θα δώσουν αµέσως µια άλλη πνοή στο χώρο.

Ποιο είναι, λοιπόν, το χρώµα του 2019; Το υπέροχο πράσινο Πρόκειται για ένα βαθύ σκούρο πράσινο το οποίο όµως δείχνει ζεστό και φιλόξενο. Ο λόγος που αυτό το χρώµα θα αποτελέσει µεγάλο trend το 2019 οφείλεται στην ανά− γκη µας να έρθουµε πιο κοντά στη φύση. Βάζοντάς την, λοιπόν, στο σπίτι µας ερχόµα− στε κατά κάποιον τρόπο πιο κοντά της. Σύµφωνα µε τους ειδι− κούς µάλιστα τα χρώµα− τα που συνδέονται µε την φύση αποτελούν πολύ καλή επιλογή για

Ανανεώστε το υπνοδωμάτιό σας με λιγότερο από 20 ευρώ

χώρους όπου υπάρχει έλλειψη θέας ή που δεν έχουν καµιά πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους. Μπορείτε, για παράδειγ− µα, να το βάλετε σε κάποιον σκοτεινό διά− δροµο ή και στο χολ του

σπιτιού σας. Αν δεν είστε έτοιµοι να βάψετε ένα ολόκληρο δωµάτιο σε αυτό το χρώµα µπορείτε να περιοριστείτε βάφοντας έναν µόνο τοίχο ή και το ταβάνι σας.

Μερικά αντικείµενα µπορούν να σας φανούν αρκετά χρήσιµα και αισθητικά απαραίτητα αν αλλάξετε λίγο την ιδιό− τητα τους. Ένα µικρό κλουβί µε καµπύ− λες στην άκρη του παραθύρου σας θα φέρει στο υπνοδωµάτιό σας την αίγλη του Ροµαντισµού του 18ου αιώνα. Μερι− κές επιπλέον προσθήκες σε αυτό, όπως µια σύνθεση κεριών ή λουλουδιών µέσα σε αυτό, ακόµη και µια σειρά µε λουλού− δια περιµετρικά του κλουβιού θα µετα− τρέψουν ένα απλό κλουβί σε µια ροµα− ντική πηγή φωτισµού µέσα στο χώρο. Αν η κατασκευή για την τοποθέτηση γλαστρών από την οροφή είναι κάτι που σας τροµάζει τότε δεν έχετε από το να επισκεφτείτε κατάστηµα µε είδη διακό− σµησης για το σπίτι και να προµηθευτεί− τε κάποιο έτοιµο προς χρήση προϊόν.

Από ένα τέτοιο υπνοδωµάτιο δεν θα µπορούσαν να λείπουν τα φρέσκα, ζωηρά, λουλούδια και µερικές ακόµη φωτιστικές πηγές. Ο φωτισµός είναι από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που θα πρέ− πει να λάβετε υπόψη σας στο σχεδιασµό του χώρου σας. Η τοποθέτηση ακόµη και ενός υπέρο− χου φωτιστικού στην οροφή θα πρέπει απαραιτήτως να υποστηριχθεί από επι− πλέον φωτιστικά σώµατα. Έτσι, στο κοµοδίνο του κρεβατιού σας τοποθετή− στε ένα επιτραπέζιο φωτιστικό µε λευκό καπέλο και γυάλινα στοιχεία που θα προσθέτουν επιπλέον λάµψεις όταν θα το ανάβετε. Ένα µπουκέτο λουλουδιών σε λευκή ή ανοιχτή παλ ροζ απόχρωση θα συµπληρώσει τέλεια την αισθητική του κοµοδίνου για το υπνοδωµάτιο των ονείρων του λευκού. Πηγή the home issue

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 13


www.cretavoice.gr

14 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 15


www.cretavoice.gr

16 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Η κρίσιμη μάχη της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων εν όψει εκλογών Τι πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι κατά την επικοινωνία τους µε τους ψηφοφόρους

Η Αρχή Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων, µε αφορµή τις επικείµενες εκλογές (ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές) θέτει τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδοµέ− νων των πολιτών έναντι της πολιτικής επικοινω− νίας κάθε µορφής, ενώ παράλληλα παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τους υποψήφιους στον τοµέα της επικοινω− νίας. Η Αρχή επικαιροποίησε τις ρυθµίσεις της ευρω− παϊκής οδηγίας 1/2010,

λαµβάνοντας υπόψη τις νοµοθετικές τροποποιή− σεις οι οποίες έχουν επέλθει και κυρίως µε τον γενικό κανονισµό προστα− σίας δεδοµένων. Συγκεκριµένα, µε τις οδη− γίες η Αρχή εξειδικεύει τους κανόνες για τη σύν− νοµη επεξεργασία προ− σωπικών δεδοµένων στην πολιτική επικοινωνία, η οποία πραγµατοποιείται µε ποικίλους τρόπους και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, συµπεριλαµβα− νοµένης της προεκλογι− κής, από πολιτικά κόµµα−

τα, βουλευτές, ευρωβου− λευτές, παρατάξεις και κατόχους αιρετών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση ή υποψηφίους στις βου− λευτικές εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοί− κησης (νοµαρχιακές και δηµοτικές). Στις κατευθυντήριες αυτές οδηγίες της Αρχής περιγράφονται οι κανόνες για τη σύννοµη επεξεργα− σία προσωπικών δεδοµέ− νων µέσω τηλεφωνικών κλήσεων µε ανθρώπινη παρέµβαση αλλά και µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (όπως είναι SMS, MMS, email, εφαρµο− γές ανταλλαγής µηνυµά− των υπηρεσιών «της κοι− νωνίας των πληροφο− ριών», αυτόµατες τηλεφω− νικές κλήσεις µε προηχο− γραφηµένο µήνυµα και φωνητικά µηνύµατα που αποθηκεύονται µέσω υπη−

ρεσίας αυτόµατου τηλε− φωνητή). Τέλος, ενόψει των εκλο− γών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλων εκλογών στην Ε.Ε. που έχουν προγραµµατιστεί για το 2019, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Προστασίας ∆εδοµένων (EDPB) εξέδω− σε τη δήλωση 2/2019 σχε− τικά µε τη χρήση δεδοµέ− νων προσωπικού χαρα− κτήρα κατά τη διάρκεια πολιτικών εκστρατειών, στην οποία υπογραµµίζο− νται ορισµένα βασικά σηµεία που πρέπει να γίνονται σεβαστά όταν τα πολιτικά κόµµατα επεξερ− γάζονται προσωπικά δεδοµένα κατά τη διάρ− κεια των εκλογικών δρα− στηριοτήτων. Να σηµειωθεί ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής (www.dpa.gr) έχει αναρτηθεί το πλήρες κείµενο των οδηγιών της.

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 17


Συνέντευξη

www.cretavoice.gr

ΝAΝΣΥ ΑΓΓΕΛAΚΗ:

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Είναι καιρός να µάθουµε να λειτουργούµε αυτοδιοικητικά και συνεργατικά, αν θέλουµε να πάει µπροστά ο τόπος µας

Η

Νάνσυ Αγγελάκη, είναι γνωστή στους Χανιώτες, τόσο µέσα α1ό την ε1αγγελµατική της 1ορεία ως Πολιτικός µηχανικός, όσο και α1ό την ενεργή 1αρουσία της στην το1ική αυτοδιοίκηση. Ξεκινώντας το 2003 α1ό τον δήµο Ελευθερίου Βενιζέλου, βρέθηκε το 2011 – µε την συνένωση των 1εριαστικών δήµων – στο δηµοτικό συµβούλιο Χανίων, ό1ου ε1ελέγη α1ό τον Μανώλη Σκουλάκη στο «τιµόνι» της ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ και στην θέση της αντιδηµάρχου τεχνικών έργων. Όλα αυτά τα χρόνια η Νάνσυ Αγγελάκη ξεχώρισε για το ήθος, την ευ1ρέ1εια, την ικανότητά της και για τις ευαισθησίες της ιδιαίτερα στους τοµείς της κοινωνικής 1ολιτικής και της βελτίωσης της καθηµερινότητας των 1ολιτών. Η ίδια 1ιστεύει ότι για να διοικηθεί ένας δήµος µε τις ιδιαιτερότητες των Χανίων, α1αιτείται συνεργασία και σύνθεση α1όψεων. Με αυτόν τον γνώµονα α1οφάσισε να θυσιάσει την αυτόνοµη 1ορεία της 1ρος τις κάλ1ες και να συνεργαστεί µε τον Γρηγόρη Αρχοντάκη, συγκροτώντας ένα κοινό ψηφοδέλτιο για τους δύο συνδυασµούς. Όσο για την 1ερίοδο της θητείας της νυν δηµοτικής αρχής, η κ.Αγγελάκ θεωρεί ότι είναι 1έντε χαµένα χρόνια, καθώς ο Τάσος Βάµβουκας και η ετερόκλητη οµάδα του δεν κατάφεραν να βρουν κοινό βηµατισµό, µε τις συνέ1ειες να είναι εµφανείς σε κάθε σηµείο της 1όλης.

Συνέντευξη στον Παναγιώτη Στ. Νικηφοράκη

Πρόσφατα αποφασίσατε να εγκατα−

λείψετε την αυτόνοµη πορεία σας προς τις εκλογές για να συµπορευτείτε µε τον Γρηγόρη Αρχοντάκη σε ένα κοινό, ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας ώθησαν σε αυτήν την απόφα− ση; Σε όλη την αυτοδιοικη− τική µου πορεία, προ− τάσσω το εµείς αντί το εγώ. Μετά από διάλογο µε τους ανθρώπους που µε στηρίζουν αποφάσι− σα την συµπόρευση µε τον Γρηγόρη Αρχοντάκη, µε µοναδικό στόχο να δώσουµε όλοι µαζί µία προοπτική ανάπτυξης στον ∆ήµο Χανίων Είναι καιρός να µάθουµε να λειτουργούµε αυτοδιοι− κητικά και συνεργατικά, αν θέλουµε να πάει µπροστά ο τόπος µας. Στην τοπική αυτοδιοίκη− ση άλλωστε, δεν χωράνε κόµµατα και χρώµατα. Ο δήµαρχος οφείλει να είναι δήµαρχος όλων των δηµοτών και να δίνει λύσεις στα προβλήµατα του ∆ήµου. Οφείλει να συµπορεύεται και να συνερ− γάζεται µε τα στελέχη του, µε όλους

τους δηµοτικούς συµβούλους και µε την κοινωνία, µακριά από ιδεολογικές τοπο− θετήσεις και παραγοντισµούς µε µοναδι− κό γνώµονα την καταγραφή και ανεύρε− ση λύσεων, µέσα από ειλικρινή διάλογο και συζήτηση των προβληµάτων, έξω από τοπικιστικές λογικές και πέρα από πολιτικές οριοθετήσεις ή άλλες προτιµήσεις.

Οι 1εριαστικοί δήµοι, οι άνθρω1οι των 1εριοχών αυτών, 1ρέ1ει να α1οκτήσουν 1ερισσότερο ενεργό ρόλο και διεκδικητική φωνή

18 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Έχουν

περάσει πέντε

χρόνια από την εφαρµο− γή του σχεδίου «Καλλι− κράτης» που – µεταξύ άλλων − διεύρυνε τα όρια των δήµων. Πιστεύετε ότι το καθεστώς αυτό λει− τούργησε προς όφελος των κατοίκων της πόλης και των περιαστικών περιοχών των Χανίων, ή όχι; Θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις ή αλλαγή των ορίων του δήµου Χανίων; Ο ∆ήµος Χανίων, µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη έγινε ένας µεγάλος και εύρωστος ∆ήµος, χωρίς όµως, λόγω έλλειψης σχεδιασµού και οράµατος, να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες ανά−

πτυξης. Οι περιαστικοί δήµοι, οι άνθρω− ποι των περιοχών αυτών, πρέπει να απο− κτήσουν περισσότερο ενεργό ρόλο και διεκδικητική φωνή µέσα σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για την προώθηση, µέσα από την συνεργασία, των πολλών προβληµά− των που τους απασχολούν.

Η νοµοθεσία µε την οποία θα γίνουν

οι επικείµενες εκλογές, σχεδόν υπο− χρεώνει τις µετεκλογικές συνεργασίες ώστε να µπορέσει να διοικηθεί ένας δήµος. Εσείς εφαρµόσατε αυτήν την ανάγκη, ήδη πριν τις εκλογές. Ωστόσο υπάρχει πάντα η πιθανότητα να χρεια− στεί και µετεκλογική συνεργασία µε άλλους εκλεγµένους, προκειµένου να διοικηθεί σωστά ο δήµος. Εσείς ποιους όρους θα θέσετε ώστε να γίνει αυτό εφικτό; Όπως προανέφερα, είναι καιρός να µάθουµε να λειτουργούµε αυτοδιοικητι− κά και συνεργατικά, αν θέλουµε να πάει µπροστά ο τόπος µας. Μοναδικός µας στόχος πρέπει να είναι η επίλυση των προβληµάτων. Σαφώς θα χρειαστούν µετεκλογικές συνεργασίες, για το καλό του τόπου µας. Με διάλογο µε όλη την κοινωνία οφείλουµε να αγωνιστούµε όλοι µαζί, για τα µικρά και µεγάλα προβλήµα− τα της καθηµερινότητας των δηµοτών.

Έχετε σηµαντική εµπειρία σε θέσεις

ευθύνης της αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων αντιδήµαρχος επί θητείας Μανώ− λη Σκουλάκη και πρόεδρος της ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ − ΚΑΜ. Γνωρίζουµε την ευαισθησία σας σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής και προστασίας των ευάλω− των οµάδων του πληθυσµού. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την περαι− τέρω αναβάθµιση αυτού του πλαισίου υπηρεσιών και παροχών;

Οι ∆ήµοι αποτελούν τον πρώτο δέκτη των κοινωνικών προβληµάτων και πρέπει να βρίσκονται κοντά στους πολίτες. Μία ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, ασκώντας µία εξειδικευµένη κοινωνική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις µας επι− κεντρώνονται στα παρακάτω; • ∆ηµιουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για άτοµα µε αναπηρία και δράσεις για τα ΑµεΑ µε την οργάνω− ση δοµών κοινωνικής ένταξης. • Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας µε την ίδρυση ∆ηµοτικού Ιατρείου και ∆ηµοτι− κού Φαρµακείου, • Τράπεζα Αίµατος και δίκτυα εθελοντι−

σµού και κοινωνικής αλληλεγγύης. • Ενίσχυση της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και ανάπτυξη του ρόλου της, µε παροχή υπηρεσιών στα σπίτια. • Ενεργοποίηση των ατόµων Τρίτης Ηλι− κίας µέσα από δράσεις πολιτισµού. • Συνεργασία µε την εκκλησία και άλλους φορείς για ενίσχυση των κοινω− νικών δράσεων. • Έργα προσβασιµότητας στα δηµόσια κτήρια και στους κοινόχρηστους χώρους. Ανά ∆ηµοτική Ενότητα: • Ένα σύγχρονο σύστηµα παιδικής µέρι− µνας και στήριξης της οικογένειας, µε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθ− µούς. • Ενίσχυση – επέκταση του προγράµµα− τος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και επαναφορά της συνταγογράφησης. • Επέκταση των Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. • ∆ηµιουργία Κοινωνικών Παντοπωλεί− ων.

Πως

κρίνετε συνολικά το έργο που

έχει παρουσιάσει µέχρι σήµερα ο Τάσος Βάµβουκας; Από την εµπειρία σας, εκτιµάτε ότι θα µπορούσε να έχει κάνει περισσότερα για τα Χανιά και τους κατοίκους τους; Πέντε χρόνια αδράνειας, έλλειψης ορά− µατος και σχεδιασµού, χαρακτηρίζουν δυστυχώς την θητεία του κ. Βάµβουκα στον ∆ήµο Χανίων. Πέντε χρόνια αναξιοποίητων ευκαιριών για ανάπτυξη του τόπου µας και µε µηδενική σχεδίαση έργων υποδοµών, µε τα προβλήµατα της καθηµερινότητας και µη να αυξάνονται και η ανάπτυξη των


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ποδοτικό όφελος. Με αφορµή την ένταξη στα Σ∆ΙΤ των οκτώ σχολικών κτιρίων και του Πάρκου Ειρή− νης και Φιλίας, ποια είναι η άποψή σας για αυτήν την µέθοδο χρηµατοδότησης και εκτέλεσης έργων; Τα Σ∆ΙΤ, αποτελούν τον µοναδικό τρόπο χρηµατοδό− τησης προκειµένου να προχω− ρήσουν κάποια έργα σχολικής υποδοµής,. Ωστόσο, τα οικό− πεδα που έχουν επιλεγεί για ανέγερση σχολείων δεν έχει διασφαλιστεί η απαιτούµενη αρτιότητα και οικοδοµησιµό− τητά τους. Στην περίπτωση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας είχαµε τονίσει ότι θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί µέσω ΕΣΠΑ, για να πετύχουµε, επιτέλους, την ενοποίησή του µε τον ∆ηµοτικό Κήπο, ένα χρόνιο αίτηµα της κοινωνίας µας. Γι αυτό τονίζω µία ακόµη φορά, ότι µία δηµοτική αρχή οφείλει να είναι διεκδικη− τική και να αξιοποιεί όλα τα χρηµατοδο− τικά εργαλεία ευρωπαϊκά και µη, που µπορεί να εκµεταλλευτεί.

Πέντε χρόνια αδράνειας, έλλειψης οράµατος και σχεδιασµού, χαρακτηρίζουν δυστυχώς την θητεία του κ. Βάµβουκα στον ∆ήµο Χανίων

Η “συµπορεύτρια” µε τον Γρηγόρη Αρχοντάκη, µιλά στην CretaVoice για την χαµένη πενταετία που πέρα− σε και εξηγεί πως τα Χανιά θα γίνουν ξανά η πόλη που όλοι οι Χανιώτες ονειρεύονται. περιαστικών ∆ήµων, να παραµένει στο περιθώριο. Ο ∆ήµος Χανίων, είναι ένας τόπος ιδιαί− τερα προικισµένος µε πλούσια πολιτιστι− κή κληρονοµιά και φυσική οµορφιά, που του δίνουν ιδιαίτερες προοπτικές ανά− πτυξης. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι δυνατότητες αυτές έµειναν στα λόγια. Απουσίαζε η συνεργασία µε την κοινωνία αλλά και τις δηµοτικές παρατάξεις. ∆υστυχώς ο κ. Βάµβουκας λειτούργησε µε κριτήρια εντυπωσιασµού, χωρίς να ενδιαφέρεται πραγµατικά για την ανά− πτυξη του ∆ήµου Χανίων. Πιστεύω ότι δεν ακολουθήθηκε διεκδι− κητική πολιτική από την ∆ηµοτική Αρχή, δεν αξιοποιήθηκαν χρηµατοδοτικοί πόροι και η µόνη φιλοσοφία ήταν εκείνη της εισπρακτική πολιτικής, για να γεµί− σουν τα ταµεία του ∆ήµου, χωρίς αντα−

Τα

βάθµισης του τουριστικού µας προϊό− ντος. Εµείς, είχαµε παραδώσει έτοιµες µελέτες για την πισίνα του Ξενία, την ∆υτική Τάφρο και το ρολόι του ∆ηµοτι− κού Κήπου, που δυστυχώς έµειναν στα συρτάρια πολλά χρονιά. Πρέπει να γίνει επίσης µία καταγραφή όλων των µνηµείων και να χαραχτεί µία πολιτιστική διαδροµή που να τα αναδει−

Χανιά διαθέτουν πλούσια

πολιτιστική κληρονοµιά. Αυτή η κληρονοµιά έχει αναδειχθεί όσο πρέπει; Ποιες είναι οι προτάσεις σας για περεταίρω ανάδειξή της; Ποιες είναι οι δυνατότητες συνεργασίας του δήµου µε την αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία πολλές φορές καθυστερεί και εµποδίζει έργα και παρεµβάσεις;

Ειδικά στον τοµέα αυτό τα τελευταία χρόνια υπήρξε µία απραξία. Μία δηµοτική αρχή οφεί− λει να συνεργάζεται µε την αρχαι− ολογική υπηρεσία ώστε να προχωρούν τάχιστα οι όποιες παρεµβάσεις προ− γραµµατίζονται. Ο ∆ήµος Χανίων διαθέ− τει πολλά µνηµεία τα οποία χρειάζονται συντήρηση και ανάδειξη (φωτισµός κλπ) όχι µόνο στην Παλιά Πόλη αλλά και σε περιαστικούς ∆ήµους που πρέπει να αναδειχθούν στο πλαίσιο και της ανα−

κνύει, έτσι ώστε και ο ξένος επισκέπτης να γνωρίζει τι µπορεί να δει στον τόπο µας.

Ποια είναι η πρότασή σας προς τους

Χανιώτες για την αναβάθµιση και επέ− κταση των αθλητικών υποδοµών, καθώς για την συνεργασία του δήµου µε τα αθλητικά σωµατεία;

Η ∆ηµοτική Αρχή οφείλει να αναβαθµί− ζει τις υπάρχουσες αλλά και να σχεδιά− ζει και να υλοποιεί νέες αθλητικές υπο− δοµές, σε όλο τον ∆ήµο Χανίων, που θα δώσουν στη νεολαία µας την ώθηση εκείνη να ασχοληθεί µε τον αθλητισµό. Με τις κυρώσεις των Σχεδίων Πόλεως, δίδεται µία δυνατότητα αξιοποίησης χώρων αθλητισµού που δεν έχουν υλο− ποιηθεί και πρέπει ωστόσο να εξευρε− θούν και άλλοι χώροι σε όλο τον ∆ήµο. Χρειάζεται επίσης και συνεργασία µε τα αθλητικά σωµατεία, η οποία να µην εξα− ντλείται µόνο στην χρηµατοδότησή τους από τον ∆ήµο. Μία πρότασή µας, είναι η αξιοποίηση του ακινήτου των Αγίων Απο−

www.cretavoice.gr

στόλων ως χώρου αθλητισµού µε την χάραξη παράλληλα και περιπατητικών διαδροµών και η δηµιουργία γηπέδων σε κάθε περιαστικό δήµο.

Πως

κρίνετε το επίπεδο καθαριότη−

τας του δήµου στο σύνολό του; Τι θα µπορούσε να γίνει ώστε να βελτιωθεί; Ο τοµέας της καθαριότητας και οι βελ− τιώσεις στο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, οφείλουν να αποτε− λούν προτεραιότητα για µία ∆ηµοτική Αρχή. Μία από αυτές, είναι και η µερι− κή αποµάκρυνση των κοινών κάδων απορριµµάτων και η αντικατάσταση τους µε ροµποτικούς και µε βυθιζόµε− νους κάδους. Ήδη αρκετοί ∆ήµοι στην Ελλάδα έχουν δηµιουργήσει ένα δίκτυο µε σηµεία αυτοµατοποιηµένων ροµποτι− κών κάδων, όπως η Λάρισα, την οποία επισκέφθηκα πρόσφατα για να δω από κοντά την λειτουργία τους. Μπορούµε ακόµη να χρησιµοποιή− σουµε τους βυθιζόµενους κάδους, που επίσης έχει εγκαταστήσει η Λάρισα επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της ποι− ότητας ζωής και την αισθητική αναβάθ− µιση του αστικού περιβάλλοντος. Και σε κάθε περίπτωση, οι παρεχόµενες υπηρεσίες της καθαριότητας πρέπει να συµβαδίζουν µε την ανταποδοτικότητα. Όταν η παρούσα ∆ηµοτική Αρχή αύξησε τα τέλη καθαριότητας στις επιχειρήσεις, όφειλε κατ’ ελάχιστο να αυξήσει και τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς αυτούς.

Σε

όλη την αυτοδιοικητική σας

πορεία, επιδεικνύεται µία σταθερότητα, πάντα δίπλα στον δηµότη, στον άνθρω− πο. Θα συνεχίσετε έτσι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα των εκλογών;

Ο άνθρωπος και τα προβλήµατά του ήταν πάντα στις προτεραιότητές µου. Γνωρίζω καλά ότι η ζωή είναι ένας διαρ− κής αγώνας. Πρέπει να παλέψουµε για ένα καλύτερο αύριο τόσο στην προσω− πική µας ζωή όσο και στην αυτοδιοίκηση. Σέβοµαι τον συνάνθρωπό µου, επιζητώ πάντα τον διάλογο από όποια θέση – Συνέχεια στη σελίδα 20

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 19


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Α-οφάσισα την συµ-όρευση µε τον Γρηγόρη Αρχοντάκη, µε µοναδικό στόχο να δώσουµε όλοι µαζί µία -ροο-τική ανά-τυξης στον ∆ήµο Χανίων. Είναι καιρός να µάθουµε να λειτουργούµε αυτοδιοικητικά και συνεργατικά, αν θέλουµε να -άει µ-ροστά ο τό-ος µας ται και µε Τουριστικές Επι− χειρήσεις. Είναι εκλεγµένη ∆ηµοτι− κή Σύµβουλος στο ∆ήµο Χανίων από το 2011 έως και σήµερα µε την παρά− ταξη του Μανώλη Σκου− λάκη.

όπως το αποδεικνύει και η πορεία µου στην Αυτοδι− οίκηση, από θέσεις ευθύ− νης ή στην αντιπολίτευση – είµαι πάντα παρούσα και

πάντα κοντά του. Στόχος µου είναι η επίλυση των προβληµάτων του τόπου µας και θα αγωνιστώ για το καλό του ∆ήµου µας.

Ποια είναι η Νάνσυ Αγγε− λάκη Μεγάλωσε ζει και εργά− ζεται στα Χανιά. Είναι Πολιτικός Μηχανικός,

απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και δραστηριοποιείται ως Ελεύθερος Επαγγελµα− τίας. Επίσης απασχολεί−

Έχει διατελέσει Πρόε− δρος της ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ− ΚΑΜ του ∆ήµου Χανίων από το 2011 έως το 2014 καθώς επίσης Αντιδήµαρ− χος Τεχνικών Έργων ∆ήµου Χανίων το 2014. Από το 2011 έως και σήµερα συµµετέχει ως µέλος σε πολλές επιτρο− πές τού ∆ήµου Χανίων,

όπως, Οικονοµική Επιτρο− πή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο, Επιτροπή Κυκλο− φοριακών Θεµάτων, και άλλες.

Έχει διατελέσει ∆ηµοτική Σύµβουλος του πρώην ∆ήµου Ελ. Βενιζέλου για δυο θητείες, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρη− σης Ανάπτυξης και Τεχνι− κών Έργων του ∆ήµου Ελ. Βενιζέλου κατά τα έτη 2004−2005 και πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως του ∆ήµου Ελ. Βενιζέλου κατά τα έτη 2004−2006.

Ο αριθμός των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων στην Περιφέρεια και τους δήμους της Κρήτης

∆ηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο αριθµός των περιφερειακών και δηµοτικών συµβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας της Κρήτης, µε βάση το µόνιµο πληθυσµό της, όπως προκύπτει από την τελευ− ταία απογραφή. Αναλυτικά: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Περιφερειακοί Σύµβουλοι • Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου 25 • Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 6 • Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνου 7 • Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ − ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΑΝΩΝ 8 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 9 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 10 • ∆ΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 21 • ∆ΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 8 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 8 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΦΙΝΑ 8 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 3 • ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 49 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ 1 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 4 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ 1 5. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ 1 • ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ 21 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 3 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ 3 • ∆ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 16

20 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

2. 3. • 1. 2. 3. • 1. 2. 3. 4.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΙΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

4 7 27 3 13 11 27 11 2 6 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ 2 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4 • ∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 24 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 3 • ∆ΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 17 • ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΝΟΥ 3 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΗΣ 2 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 20 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 12 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΟΙΝΙΚΑ 9 • ∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ 21 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 11 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ 10 • ∆ΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17 • ∆ΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 15 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ 2

3. • 1. 2. 3. 4.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ

ΑΡΚΑ∆ΙΟΥ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

10 33 4 2 5 22

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ∆ήµος ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι • ∆ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΕΝΩΝ 7 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ 1 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΜΟΥ 7 4. δ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 6 5. ε. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ∆ΑΣ 4 6. ζ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΡΕ 2 • ∆ΗΜΟΣ ΓΑΥ∆ΟΥ 13 • ∆ΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ − ΣΕΛΙΝΟΥ 21 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 4 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 4 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ 13 • ∆ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 2 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 19 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ 6 • ∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 27 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 5 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ 7 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 6 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 9 • ∆ΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ 13 • ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 49 1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 6 2. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 3. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ 4 4. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΙΩΝ 1 5. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 5 6. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ∆ΑΣ 4 7. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 23


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Όλες οι ηµεροµηνίες−σταθµοί για τους υποψήφιους στον δρόµο προς τις κάλπες του Μαΐου Ενόψει της διενέργειας των δηµοτικών εκλογών, στις 26 Μαΐου, διαβάστε παρακάτω όλες τις ηµεροµηνίες–σταθµούς στη διαδροµή για την εκλογή των νέων ∆ηµάρχων, ∆ηµοτι− κών Συµβούλων, Συµβούλων και Προέδρων ∆ηµοτικών και τοπικών Κοινοτήτων, όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία : 28 Φεβρουαρίου Έληξε η προθεσµία για µεταδηµότευση µε τις πάγιες διατάξεις των παρ.7 και 8 του αρ.15 του Κώδι− κα ∆ήµων (ν.3463/2006) 28 Φεβρουαρίου Ξεκίνησε η απαγόρευση τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας (παρ.5 αρ.10 ν.3584/2007) 25 Μαρτίου Ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος (για όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη ρύθµιση, περ.β’ παρ.4 αρ.9 ν.3852/2010) 1 Απριλίου Ξεκίνησε η προθεσµία για µεταδηµότευση λόγω υποβολής υποψηφιότητας , χωρίς τη συνδροµή των πάγιων προϋποθέσεων (παρ.3 αρ.7 ν.4555/2018) 25 Απριλίου Έναρξη απαγορεύσεων/περιορισµών για τους Υποψήφιους βάσει του αρ.6 ν.3870/2010 (εµφανίσεις σε τηλε− οράσεις, ραδιόφωνα και διαδίκτυο ). 26 Απριλίου Ξεκινά ό,τι απέµεινε σε ισχύ από την αναστο− λή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών και δεν υπάγε− ται στις εκτενέστατες εξαιρέσεις του αρ.82 ν.4604/2019. 26 Απριλίου Έναρξη περιορισµών λήψης Αποφάσεων από τα ∆ηµοτικά Συµβούλια (παρ.5 αρ.65 ν.3852/2010) 4 Μαΐου Λήξη προθεσµίας µεταδηµότευσης λόγω υποβο− λής υποψηφιότητας, χωρίς τη συνδροµή των πάγιων προϋ− ποθέσεων. 5 Μαΐου Λήξη προθεσµίας για την επίδοση στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της ∆ήλωσης κατάρτισης Συνδυασµού, καθώς και των υποψηφιοτήτων Προέδρων Κοινοτήτων έως 300 κατοίκους (παρ.10 αρ.18 + παρ.8 αρ.18Α + παρ.4 αρ.18Β ν.3852/2010), 10 Μαΐου Λήξη προθεσµίας υποβολής παραίτησης όσων έχουν κώλυµα µε το αρ.14 ν.3852/2010 11 Μαΐου Πραγµατοποιείται από το Πρωτοδικείο η Ανακή− ρυξη των Συνδυασµών, καθώς και των Υποψήφιων του ενιαί− ου ψηφοδελτίου στις Κοινότητες έως 300 κατοίκους (αρ.20 ν.3852/2010) 18 Μαΐου ∆υνατότητα παραίτησης υποψήφιου ∆ηµάρχου (παρ.1 αρ.21 ν.3852/2010) 18 Μαΐου Λήξη προθεσµίας Συνδυασµών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο ∆ήµαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010) 23 Μαΐου Έκδοση, τοιχοκόλληση και ανάρτηση στην ιστο− σελίδα του ∆ήµου του Προγράµµατος εκλογής (παρ.1 αρ.23 ν.3852/2010) 24 Μαΐου ∆ήλωση αντικατάστασης παραιτηθέντος ή απο− βιώσαντος υποψήφιου ∆ηµάρχου (παρ.2 αρ.21 ν.3852/2010) 25 Μαΐου Ο ∆ήµαρχος παραδίδει το εκλογικό υλικό στον Αντιπρόσωπο της ∆ικαστικής Αρχής (παρ.1 αρ.78 π.δ. 26/2012) 26 Μαΐου Ηµέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Για τη διενέργεια Β’ γύρου, όπου χρειαστεί : 30 Μαΐου Λήξη προθεσµίας επίδοσης στο αρµόδιο ∆ικα− στήριο τυχόν παραίτησης υποψήφιου ∆ηµάρχου (παρ.1 αρ.3 ν.3852/2010) 30 Μαΐου Λήξη προθεσµίας Συνδυασµών να παραδώσουν τα ψηφοδέλτια στο ∆ήµαρχο (παρ.1 αρ.24Α ν.3852/2010) 31 Μαΐου Λήξη προθεσµίας επίδοσης στον Πρόεδρο Πρω− τοδικείου της δήλωσης νέου υποψήφιου ∆ηµάρχου σε αντι− κατάσταση παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος (παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010) 1 Ιουνίου Λήξη προθεσµίας για την ανακήρυξη από το αρµόδιο ∆ικαστήριο του νέου υποψήφιου ∆ηµάρχου (σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου, παρ.4 αρ.35 ν.3852/2010). 2 Ιουνίου Ηµέρα ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Πηγή: airetos.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ - ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Στις προσεχείς δηµοτικές εκλογές µου έγινε η τιµή να µε συµπεριλά− βει στο ψηφοδέλτιο του συνδυα− σµού ‘’ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ’ ’ο υποψήφιος δήµαρχος Γρηγόρης Αρχοντάκης. Ύστερα από αυτό αισθάνοµαι την ανάγκη να µοιραστώ µαζί σας τις σκέψεις µου γράφοντας µε το χέρι στην καρδιά.

Θεωρώ πλέον ότι όποιος αποφα− σίζει να ασκεί κριτική σε πρόσωπα, έργα, και αποφάσεις που αφορούν το δήµο του, δεν πρέπει να το κάνει εξ αποστάσεως και εκ του ασφαλούς. Εάν διαθέτει τις ικανό− τητες, τις γνώσεις, και προπάντων τη θέληση να προσφέρει για το δήµο του, πρέπει να παλέψει. Να δει από κοντά πόσο εύκολα ή δύσκολα επιτυγχάνεται ένα έργο και υλοποιούνται αποφάσεις`ποια εµπόδια και σε ποια επίπεδα πρέ− πει αυτά να υπερνικηθούν` µε ποιο τρόπο οράµατα και µεγαλόπνοα σχέδια γίνονται πραγµατικότητα. Επιπλέον, η πόλη µας, ο δήµος µας, µε τις φυσικές οµορφιές που διαθέτει, ένα δώρο που του χαρί− στηκε απλόχερα, κατάφερε να σώσει, σε κάποιο βαθµό, την τοπι− κή κοινωνία στα χρόνια της κρίσης. Γι’ αυτόν τον δήµο λοιπόν έχουµε χρέος να παλέψουµε αναβαθµίζο− ντας όλες τις υποδοµές του κάνο− ντας την καθηµερινότητα των πολιτών του ευκολότερη και βελ− τιώνοντας την ποιότητα ζωής σε όλα τα επίπεδα (π.χ. υγεία, πρό− νοια, παιδεία, αθλητισµό, πολιτισµό, έργα πολεοδοµίας, ύδρευσης, απο− χέτευσης, κλπ) σεβόµενοι βέβαια το έργο που έχει επιτελεστεί µέχρι τώρα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αξίζει σε αυτή την πόλη, στα Χανιά µας, σε βάθος χρόνου να µονοπω− λήσει τα βλέµµατα Ελλήνων και ξένων. Όσον αφορά την απόφαση µου να δεχτώ την πρόταση του υποψήφι− ου δηµάρχου Γρηγόρη Αρχοντάκη είναι γιατί θεωρώ τον Γρηγόρη επι− τυχηµένο επιχειρηµατία, τίµιο, οικονοµικά ανεξάρτητο, εργατικό, αποτελεσµατικό σε ό,τι έχει ασχο− ληθεί, ικανό και πρόθυµο να προ− σφέρει στον τόπο µας, µε θετικά δείγµατα επιτυχηµένης πορείας στη διάρκεια της Νοµαρχιακής του θητείας. Τώρα σε ό,τι αφορά εµένα προσω− πικά θα ήθελα να διευκρινήσω τα εξής:

Η απόφαση µου να είµαι υποψή− φιος δηµοτικός σύµβουλος δεν πηγάζει από κάποια ανάγκη προ− βολής και κοινωνικής καταξίωσης. Θεωρώ ότι αυτά τα έχω πετύχει υπηρετώντας µε συνέπεια, υπευθυ− νότητα και αποτελεσµατικότητα το λειτούργηµα της Ιατρικής στα είκοσι έτη λειτουργίας του ιδιωτι− κού µου ιατρείου. Εξάλλου, παρα− δέχοµαι ότι δεν διαθέτω το µικρό− βιο του πολιτικού. Ήµουν, είµαι και θα είµαι ¨ερωτευµένη¨ µε την Ιατρική. Ωστόσο, γνωρίζω ότι τώρα που οι επαγγελµατικές και οικογενειακές µου υποχρεώσεις έχουν πλήρως δροµολογηθεί, σε οτιδήποτε µου ανατεθεί στο πλαίσιοτης τοπικής αυτοδιοίκησης θα αξιοποιήσω το µέγιστο των ικανοτήτων, γνώσεων και δυνάµεων µου και θα το υπηρε− τήσω µε το ίδιο πείσµα, πάθος και τελειοµανία που µε χαρακτηρίζουν ως ιατρό. Όσο για το πού θα βρω το χρόνο, όλοι ξέροµε ότι ο χρόνος δεν είναι µόνο ποσότητα αλλά και ποιότητα. Εάν κάποιος είναι οργανωτικός και µεθοδικός, γίνεται αποτελεσµατι− κός και µπορεί να παράγει έργο στο χρόνο ακριβώς που διαθέτει. Παράλληλα µε το ιδιωτικό µου ιατρείο, από το 1998 έχω ασχολη− θεί µε τον δύσκολο τοµέα της Ιατρικής της Εργασίας. Συνεχίζω να είµαι από το 1998 ιατρός εργα− σίας στην αλευροβιοµηχανία ΄΄ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ΄΄ ενώ για πολλά χρόνια υπηρέτησα στον αντίστοιχο τοµέα στη ∆ΕΥΑΧ (τότε που άρχι− σε να λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισµός στο Σόδυ.) Για λιγότε− ρο χρονικό διάστηµα απασχολήθη− κα στη ∆Ε∆ΙΣΑ και σε άλλες τοπι− κές επιχειρήσεις. Αξίζει να σηµειω− θεί στο σηµείο αυτό ότι επέλεξα να ασχοληθώ µε την Ιατρική της Εργασίας σε µία εποχή που η ειδι− κότητα αυτή ήταν σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα. Όµως διάβασα, δρα−

στηριοποιήθηκα, χρησιµοποίησα τις γνώσεις µου, δούλεψα σκληρά και πιστεύω ότι άνοιξα τον δρόµο προς την εφαρµογή µέτρων και κανόνων στην ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. ∆ιατήρησα τις ισορροπίες ανάµεσα σε εργαζόµε− νους και διοικήσεις παρόλο που συγκρούστηκα µερικές φορές καθώς ανέκαθεν προτεραιότητά µου υπήρξε η υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων µε κάθε κόστος. Τελειώνοντας, θεωρώ πολύ σηµα− ντικό να αναφέρω ότι θα διατηρή− σω το χαµηλό προφίλ που έχω κρατήσει τόσα χρόνια σε επαγγελ− µατικό, προσωπικό και οικογενεια− κό επίπεδο. Εξάλλου , δεν διαθέτω λογαριασµούς στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πιστεύω ότι η αναγνώριση έρχεται µέσα από τη συνεχή, συνεπή, αποτελεσµατική και αθόρυβη εργασία και ότι, εάν θέλει κάποιος να πει κάτι ουσιαστι− κό, θα βρει τον τρόπο. Με την υπόσχεση ότι θα συνεχίζω να είµαι ο ίδιος ΄΄ακούραστος στρατιώτης΄΄στην υπηρεσία των ασθενών µου, όπως εξάλλου έχω υπάρξει µέχρι τώρα, ζητώ την ψήφο σας. Μία ψήφο όχι απλά για να προ− σµετρηθεί σαν αριθµός αλλά γιατί θέλω να είναι ψήφος εµπιστοσύ− νης στο πρόσωπό µου και στο πρόσωπο του υποψήφιου δηµάρ− χου Γρηγόρη Αρχοντάκη. Μία ψήφο προοπτικής ότι ο ∆ήµος µας µπο− ρεί και θα γίνει καλύτερος αλλά και µία ψήφο δέσµευσης ότι όλοι θα αγωνιστούµε, και εγώ προσωπικά, το ίδιο σκληρά όπως µέχρι τώρα αγωνιζόµαστε σε όλους τους τοµείς στους οποίους δραστηριο− ποιούµαστε. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ – ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ τηλ 6944279813, 2821040044

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 21


Μ

ΣΗΜΑΝ∆ΗΡΑΚΗΣ

Συνέντευξη

www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ετά από δύο θητείες στο περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης, µια σηµαντική επιχειρηµατική διαδροµή και την επιτυχηµένη προσπάθεια ανάδειξης του τόπου του διεθνώς µέσω πρωτότυπων δράσεων, ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ικανό να διοικήσει τον απαιτητικό δήµο Χανίων, των 100.000 κατοίκων και των τόσο µεγάλων αντιθέσεων. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Σηµανδηράκη, ο οποίος µαζί µε τους συνεργάτες του που συγκροτούν τον συνδυασµό «Για τα Χανιά», διεκδικεί µε αξιώσεις µια θέση στον πίνακα των ονο− µάτων των διατελεσάντων δηµάρχων Χανίων… Ο ίδιος πιστεύ− ει ότι οι νέοι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα άπειροι και ακατάλληλοι, ούτε οι µεγαλύτεροι είναι αναγκαστικά έµπειροι και ικανοί. Καταθέτοντας τις εµπειρίες του και τα επιτεύγµα− τα της διαδροµής του µέχρι σήµερα, ξεδιπλώνει µέσω της CretaVoice τις προτάσεις, τις ιδέες και το όραµά του για να γίνουν τα Χανιά µια πόλη φιλική προς τους κατοίκους, χωρίς αντιθέσεις, περιορισµούς και αποκλεισµούς. Συνέντευξη στην ∆έσποινα Τζαγκαράκη

Με «όπλο» την ηλικία, την εµπειρία και τις πρωτότυπες ιδέες, ο υποψήφιος δήµαρχος Χανίων αναλύει στην CretaVoice το όραµα και τις προτάσεις του για έναν δήµο χωρίς αντιθέσεις, περιορισµούς και αποκλεισµούς

Παρά

το νεαρό της ηλικίας σας,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

είστε εκλεγµένος περιφερειακός σύµβουλος και πλέον διεκδικείτε τον δήµο Χανίων. Τι απαντάτε σε όσους επικαλούνται το γεγονός ότι είστε νέος σε ηλικία και χωρίς εµπειρίες; Τι διαφορετικό πρεσβεύετε σε σύγκριση µε τους συνυποψήφιούς σας, οι οποίοι είναι µεγαλύτερης ηλι− κίας και έχουν περάσει από σηµαντι− κές θέσεις ευθύνης;

Αυτή η επιχειρηµατολογία είναι προ− φανώς άστοχη. Θα έλεγα ότι εκφράζει έναν ιδιότυπο ρατσισµό σε βάρος των νέων ανθρώπων, θεωρώντας εκ προοι− µίου ότι ένας νέος δεν είναι δυνατόν να διαθέτει εµπειρία ούτε να προσφέ− ρει στην Αυτοδιοίκηση. Αναρωτιέµαι αν µπορούµε να παραβλέψουµε πολλά παραδείγµατα εξαιρετικά επι− τυχηµένων δηµάρχων στην Ελλάδα που εξελέγησαν σε σχετικά µικρή ηλι− κία. Η συζήτηση εποµένως είναι λάθος να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τις ηλικίες των υποψηφίων. Ούτε οι νέοι είναι εξ ορισµού άπειροι και ακατάλληλοι, ούτε οι µεγαλύτεροι είναι αναγκαστικά έµπειροι και ικανοί. Προσωπικά, µετά από δύο θητείες − συνολικά εννιά χρόνια− στην Περιφέ− ρεια Κρήτης, έχοντας θητεύσει ως θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Παιδεί− ας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης και στη συνέχεια µέχρι σήµερα ως εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβου− λος µε το ίδιο αντικείµενο, µετά τη

22 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

συµµετοχή µου στην Οικονοµική Επι− τροπή της Περιφέρειας, θέτω σήµερα, στα 37 µου, την υποψηφιότητά µου στην κρίση των συνδηµοτών µου. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν µια εξαιρε− τικά γόνιµη περίοδος, η Περιφέρεια Κρήτης υπήρξε ένα µεγάλο «σχολείο» για εµένα. Μου δόθηκε η ευκαιρία, τόσο σε δηµιουργικό όσο και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, να έχω ταυτόχρονα και τη µικρή και τη µεγάλη εικόνα: πώς προγραµ− µατίζουµε, πώς σχεδιά− ζουµε, πώς δροµολο− γούµε και τελικά πώς υλοποιούµε έργα και δράσεις, πώς µπορού− µε να ενεργοποιήσου− µε πολίτες και συλλογι− κότητες σε ένα κοινό όραµα. Παράλληλα, έµαθα πολλά από την αξιοποίηση αντίστοι− χων ευρωπαϊκών και διεθνών εµπειριών. Ωστόσο, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάνω απ’ όλα µια συλ− λογική υπόθεση. ∆εν φτάνει ο επικεφαλής να είναι ικανός για να έχεις αποτελέσµατα, χρειάζεται και µια συνεκτική οµάδα. Το συγκριτικό πλεονέκτηµα της δικής µας αυτοδιοι− κητικής κίνησης είναι ότι είµαστε Χανιώτισσες και Χανιώτες µε ευδιά−

κριτο αποτύπωµα σε διάφορα πεδία, µε επιτυχηµένη συµµε− τοχή σε χώρους δρά− σης επιστηµονικούς, κοινωνικούς, επαγγελ− µατικούς, πολιτιστι− κούς, αθλητικούς, στην πόλη και τις περιαστικές περιοχές. Θέλουµε να προσφέ− ρουµε στα Χανιά. Μας ενώνει η αγάπη για τον τόπο µας, µοιρα− ζόµαστε την ίδια αγωνία για τη στασι− µότητα που παρατη− ρείται τα τελευταία χρόνια παρά τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει. Μας εµπνέει ένα κοινό όραµα, µια καινοτόµα πρό− ταση για τα Χανιά του αύριο.

Θέλουµε να 1ροσφέρουµε στα Χανιά. Μας ενώνει η αγά1η για τον τό1ο µας, µας εµ1νέει ένα κοινό όραµα, µια καινοτόµα 1ρόταση για τα Χανιά του αύριο.

Έχουν περάσει πέντε χρόνια

από

την εφαρµογή του σχεδίου «Καλλι−

κράτης» που – µεταξύ άλλων – διεύ− ρυνε τα όρια των δήµων. Πιστεύετε ότι το καθεστώς αυτό λειτούργησε προς όφελος των κατοίκων της πόλης και των περιαστικών περιο− χών των Χανίων, ή όχι; Θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις ή αλλα− γή των ορίων του δήµου Χανίων;

Η συνένωση των πρώην καποδιστρια− κών δήµων το 2010 στο πλαίσιο της εφαρµογής του «Καλλικράτη» έγινε στη λογική ότι µε αυτόν τον τρόπο, πηγαίνοντας σε µεγαλύτερα σχήµατα, θα είχαµε ισχυρότερους και αποτελε− σµατικότερους δήµους. Παρότι είχαµε πράγµατι θετικά αποτελέσµατα, σηµαντικές συνέργειες και οικονοµίες κλίµακας, µια µεγάλη αδυναµία του «Καλλικράτη» ήταν ότι προκάλεσε σοβαρά κενά στην εκπροσώπηση, τα τοπικά συµβούλια απαξιώθηκαν στην πράξη, µε συνέπεια οι πολίτες των περιαστικών περιοχών να αισθάνονται σε πολλές περιπτώσεις ότι βρίσκονται µακριά από τα κέντρα λήψης αποφά− σεων και να φθάνουν στο σηµείο να


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Τα µνηµεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και η το1ική ιστορία έχουν τη δική τους κοµβική θέση, µε στόχο οι σηµερινοί µαθητές να διαµορφώσουν µια νεωτερική αντίληψη για τον τό1ο τους.

µας λέτε, σχεδόν υποχρεώνει τις µετε− κλογικές συνεργασίες ώστε να µπορέ− σει να διοικηθεί ένας δήµος. Εσείς ποι− ους όρους θα θέσετε ώστε να καταφέ− ρετε να συνεργαστείτε αρµονικά µε άλλους εκλεγµένους;

Οι µετεκλογικές συνεργασίες είναι απα− ραίτητες για τη λειτουργία του δηµοτι− κού οργανισµού. Στα Χανιά θα απαιτηθεί να συνεργαστούν δύο ή και περισσότε− ρες παρατάξεις για να µπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Αυτό είναι πρωτό− γνωρο, αποτελεί µία σοβαρή πρόκληση, ο κίνδυνος ακυβερνησίας και αναποτε− λεσµατικότητας είναι υπαρκτός. Όλοι µας θα αναµετρηθούµε µε τις ευθύνες µας απέναντι στους δηµότες που εκπροσωπούµε. Οι πολίτες θα υπο− δείξουν ποιον θέλουν να είναι ο επόµε− νος δήµαρχος. Αυτοί θα αξιολογήσουν και θα κατατάξουν τους υποψηφίους και τους συνδυασµούς, ουσιαστικά θα δώσουν την κατεύθυνση για τις συνερ− γασίες της επόµενης µέρας.

νοσταλγούν τις παλιές κοινότητες. Ο «Κλεισθένης» ενισχύει τον ρόλο των Με τους συνυποψήφιούς µας έχουµε τοπικών συµβουλίων, που µπορούν να λειτουργήσουν ως ο συνδετικός κρίκος διαφορετικές προσεγγίσεις σε πολλά κρίσιµα ζητήµατα. Με κάποι− των τοπικών κοινωνιών µε τη δηµοτι− ους οι διαφορές είναι κή αρχή και, µε έναν αρκετά Είναι αγεφύρωτες, ενώ δια− αυτονοµηµένο ρόλο, να απαραίτητο η φωνούµε κάθετα δίνουν λύσεις. Εµείς επιλέ− νέα δηµοτική αρχή να και µε τον «ποσο− ξαµε να µην ορίσουµε επιδείξει υποψηφίους για τα συµ− αποφασιστικότητα για την τικό» τρόπο που βούλια των κοινοτήτων µε υπέρβαση γραφειοκρατικών έχουν επιλέξει να τη λογική ότι οι τοπικές αγκυλώσεων που παρακωλύ− συγκροτήσουν τα κοινωνίες γνωρίζουν καλύ− ψηφοδέλτιά τους. ουν τις διαδικασίες. Το τερα και µπορούν να έχουν στοίχηµα της καθηµερι− ∆εν προτάσσουν λόγο και άποψη για το ποιος την ικανότητα αλλά νότητας πρέπει να µπορεί να τους εκπροσωπήσει την ψηφοσυλλεκτικό− κερδηθεί. αποτελεσµατικότερα. τητα των υποψηφίων Όσον αφορά στο ενδεχόµενο αλλαγής δηµοτικών συµβούλων. Επιλέ− των ορίων στον ∆ήµο Χανίων, µια τέτοια γουν τα ίδια πρόσωπα, που έχει αποδει− συζήτηση δεν µπορεί να ανοίξει προε− χθεί ότι αδυνατούν να προσφέρουν στον κλογικά ούτε να γίνεται στο πόδι. Σε τόπο και µετακινούνται µε µεγάλη ευκο− κάθε περίπτωση τέτοιες µείζονες µεταρ− λία από συνδυασµό σε συνδυασµό. Το ρυθµίσεις απαιτούν ουσιαστική και σε παρελθόν µάς έχει διδάξει ότι αυτή είναι βάθος διαβούλευση µε τις τοπικές κοι− µία βέβαιη συνταγή αποτυχίας για την νωνίες και τους όµορους ∆ήµους. επόµενη µέρα. Η νοµοθεσία µε την οποία θα γίνουν Με κάποιους συνδυασµούς πιστεύω ότι οι επικείµενες εκλογές, όπως και εσείς

θα µπορούσαµε να ανοίξουµε έναν δίαυ− λο επικοινωνίας και συνεργασίας. Αυτό που θέτει η δική µας αυτοδιοικητική κίνηση ως προϋπόθεση είναι ένα ικανο− ποιητικό επίπεδο συνεννόησης και συνα− ντίληψης στα κρίσιµα θέµατα του ∆ήµου, πάντοτε µε προοδευτικό πρόσηµο και µε ανθρώπους που δεν έχουν δώσει αρνη− τικά δείγµατα γραφής στο παρελθόν.

Πώς

κρίνετε το έργο που έχει

παρουσιάσει µέχρι σήµερα ο Τάσος Βάµβουκας; Από την εµπειρία σας ως περιφερειακός σύµβουλος, εκτιµάτε ότι θα µπορούσε να έχει κάνει περισσότε− ρα για τα Χανιά και τους κατοίκους τους;

Η απερχόµενη δηµοτική αρχή από το ξεκίνηµα της θητείας της δεν κατάφερε να βρει έναν βηµατισµό που θα της επέ− τρεπε να λειτουργήσει συντονισµένα. Ο κ. Βάµβουκας βρήκε µπροστά του τις συνέπειες της επιλογής που έκανε το 2014 να σχηµατίσει ένα ετερόκλητο

ψηφοδέλτιο. Παρά τις καλές του προθέ− σεις −γιατί είναι ένας άνθρωπος µε προ− οδευτική αντίληψη− και χωρίς καµία διά− θεση µηδενισµού από τη µεριά µας, θεωρώ ότι το ισοζύγιο της θητείας του είναι αρνητικό. Σε κάποιες περιπτώσεις η δηµοτική αρχή έδειξε ότι είχε τη διάθε− ση να κάνει παρεµβάσεις, ωστόσο κατά κανόνα δεν είχε την απαιτούµενη απο− φασιστικότητα. Το τελευταίο διάστηµα ενόψει των εκλογών επέλεξε να ενεργο− ποιηθεί περισσότερο, µια επικοινωνιακή επιλογή που προφανώς οδηγεί σε σπα− σµωδικές κινήσεις και αβέβαια αποτελέ− σµατα. Είναι νοµίζω κοινός τόπος ότι τα Χανιά, παρά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτουν και την αξιοσηµείωτη αναπτυ− ξιακή δυναµική τους στον τουρισµό και το επιχειρείν, έµειναν στάσιµα. Η σύγκρι− ση µε το πώς εξελίχθηκαν τα πράγµατα σε άλλους µεγάλους δήµους της Κρή− της, όπως το γειτονικό µας Ρέθυµνο, ή

Συνέχεια στη σελίδα 24

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 23


www.cretavoice.gr και στην υπόλοιπη Ελλάδα, µας απογοη− τεύει γιατί συνειδητοποιούµε ότι τα πράγµατα θα µπορούσαν να είναι διαφο− ρετικά και στον ∆ήµο Χανίων.

Τι

προβλέπει ο σχεδιασµός σας για

την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης των Χανίων; Επίσης πως θα αντιµετωπίσετε τα προ− βλήµατα συντήρησης του οδικού δικτύ− ου, το οποίο κατά γενική οµολογία είναι σε κακή κατάσταση;

Το κυκλοφοριακό είναι το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα των Χανίων, όπως προκύ− πτει από τις έρευνες κοινής γνώµης όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι µία δυσάρε− στη πραγµατικότητα που τη βιώνουµε όλοι µας καθηµερινά. Πιστεύουµε ότι δεν χρειάζεται να εφεύ− ρουµε τον τροχό. Οι λύσεις πολλές φορές βρίσκονται µπροστά µας, είναι απλές και αρκετές από αυτές µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα, να αποδώσουν καρπούς και ταυτόχρονα να αποτελέ− σουν τη βάση για µια πιο ολοκληρωµένη µακροπρόθεσµη στρατηγική. Στον σχεδιασµό µας έχουµε θέσει δύο βασικούς στόχους για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας: τη λεγόµενη «έξυ− πνη κινητικότητα» και την ενθάρρυνση της µετακίνησης µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς και το ποδήλατο. Ενδεικτικά, στα µέτρα που µπορούν να εφαρµο− στούν άµεσα και µε σχετικά χαµηλό κόστος περιλαµβάνεται η αποµάκρυνση των αφετηριών των αστικών λεωφορείων από την πλατεία της Αγοράς, τα τουρι− στικά λεωφορεία να µη σταθµεύουν στην πλατεία αλλά σε σταθµούς αυτοκι− νήτων εκτός κέντρου, η δηµιουργία περι− µετρικά του κέντρου χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων και η άµεση µεταφορά των επιβατών προς το κέντρο µε µικρά λεω− φορεία, η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού µε κυκλικά δροµολόγια αντί για κάθετες διαδροµές που είναι χρονοβό− ρες και ενεργοβόρες, η δηµιουργία νέας αφετηρίας υπεραστικού ΚΤΕΛ στα Κου− νουπιδιανά.

Σε έναν µεσοπρόθεσµο ορίζοντα τριών έως έξι ετών, µετά την ολοκλήρωση των βραχυπρόθεσµων παρεµβάσεων, εντάσ− σεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαπλα− τύνσεων στα πεζοδρόµια και δηµιουρ− γίας ποδηλατικών διαδροµών στους κεντρικούς κάθετους άξονες της πόλης, η χάραξη ποδηλατικών και περιπατητι− κών διαδροµών από το Πολυτεχνείο Κρήτης και τον Κουµπελή µέχρι τους Αγίους Αποστόλους. Επίσης, η εγκατά− σταση «έξυπνων» φαναριών που συµβά− λουν στη βελτιστοποίηση της κυκλοφο− ρίας στην πόλη και στη µείωση της κυκλοφοριακής συµφόρησης και της ηχορρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό στρατηγικός στόχος µας είναι η µετάβαση στην «έξυπνη» κινητικότητα µε την χρήση Τεχνολογιών

24 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Ο «Κλεισθένης» ενισχύει τον ρόλο των το1ικών συµβουλίων, 1ου µ1ορούν να λειτουργήσουν ως ο συνδετικός κρίκος των το1ικών κοινωνιών µε τη δηµοτική αρχή και, µε έναν αρκετά αυτονοµηµένο ρόλο, να δίνουν λύσεις

Πληροφορικής και Επικονωνιών για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας. Βεβαίως, ένας ακόµη σηµαντικός στόχος που πρέπει να θέσει η νέα δηµοτική αρχή, µέσα από στοχευµένες παρεµβά− σεις και προώθηση νέων κανόνων αστι− κής κινητικότητας, είναι να καταφέρει να συµβάλει στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών σε σχέση µε τη χρήση του αυτοκινήτου και γενικά µε τον δηµόσιο χώρο. Το οδικό δίκτυο ακόµα και σε κεντρι− κούς δρόµους των Χανίων παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης και είναι επικίνδυ− νο. Το κλειδί είναι να ενισχυθεί ουσιαστι− κά η Τεχνική Υπηρεσία, που είναι η «ατµοµηχανή» του ∆ήµου µε την έννοια ότι εκτελεί έργα µεγάλης κλίµακας αλλά ασχολείται και µε την επίλυση των προ− βληµάτων της καθηµερινότητας των δηµοτών. Είναι λοιπόν προφανές ότι η έλλειψη προσωπικού, ειδικά στα συνερ− γεία της, έχει άµεσο αντίκτυπο στον δηµότη. Βασικό µέληµα για εµάς είναι να αναπτυχθεί µία σχέση εµπιστοσύνης και γόνιµης συνεργασίας µε τη δηµοτική αρχή. Είναι ζήτηµα ουσίας και προϋπόθε− ση αποτελεσµατικότητας. Οι εργαζόµε− νοι διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εµπειρία, γνωρίζουν τα προβλήµατα. Είναι απαραίτητο η νέα δηµοτική αρχή να επιδείξει αποφασιστικότητα για την υπέρβαση γραφειοκρατικών αγκυλώσε− ων που παρακωλύουν τις διαδικασίες. Το στοίχηµα της καθηµερινότητας πρέπει να κερδηθεί.

Τα Χανιά διαθέτουν πλούσια πολιτι−

στική κληρονοµιά. Αυτή η κληρονοµιά έχει αναδειχθεί όσο πρέπει; Ποιες είναι οι προτάσεις σας για περαιτέρω ανά− δειξή της; Το εξαιρετικά πλούσιο πολιτιστικό από− θεµα που διαθέτει ο τόπος µας είναι ένα από τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα. Επιγραµµατικά µπορώ να αναφέρω κάποιες από τις βασικές µας προτάσεις που µε σεβασµό στα ιδιαίτερα χαρακτη− ριστικά του, αποσκοπούν στη βέλτιστη

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

ανάδειξη και αξιοποίησή του. Η περαιτέρω ανάδειξη της Παλιάς Πόλης, δίνοντας έµφαση στη Μινωική Κυδωνία, αποτελεί προτεραιότητα. Με τον σχεδιασµό πολιτιστικών διαδροµών µέσα από τις οποίες θα προβάλλεται στους κατοίκους και τους επισκέπτες του τόπου µας ο µοναδικός αρχιτεκτονι− κός πλούτος και η συνεχής κατοίκηση της περιοχής επί πεντέµισι χιλιάδες χρό− νια. Έναν σηµαντικό πόλο αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος µε τερά− στιες δυνατότητες απο− τελεί η Αρχαία Απτέρα, όπου έχει γίνει πραγµα− τικά εξαιρετικό έργο από την Εφορεία Αρχαι− οτήτων και τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται αλµατώδης αύξηση του αριθµού Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Η Απτέρα εντάσσεται δυναµικά στον πολιτιστι− κό χάρτη. Η εκπληκτική έκθεση «Κρήτη−αναδυό− µενες πόλεις: Άπτερα− Ελεύθερνα−Κνωσός» στην Αθήνα µάς κάνει περήφανους. Αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα συνέργειας πολλών φορέων για την επίτευξη ενός µεγάλου στόχου, µας δείχνει τον δρόµο που πρέπει να ακολουθήσουµε. Να σηµειώσω σε αυτό το σηµείο ότι ένα σηµαντικό µνηµείο όπως ο Κουλές της Απτέρας, που ανήκει στον ∆ήµο και έχει αποκατασταθεί πρό− σφατα, δυστυχώς παραµένει αναξιοποί− ητος. Ένα σύµβολο της πόλης των Χανίων, κορυφαίο µνηµειακό συγκρότηµα µονα− δικό στην Ελλάδα, είναι τα Νεώρια, που εδώ και πολλά χρόνια παραµένουν κλει− στά. Είναι αδιανόητο αυτό το ξεχωριστό µνηµείο να µην είναι σήµερα ένας ζωντα− νός οργανισµός. Η αποκατάσταση των Νεωρίων επείγει, πρέπει να πετύχουµε τη βέλτιστη επανάχρησή τους µε σεβα− σµό στην ιστορικότητα και στην αρχιτε− κτονική σηµασία τους. Μετά την ολοκλή− ρωση της µελέτης ανάδειξης που έχει ανατεθεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης, η νέα δηµοτική αρχή οφείλει να παρακολουθεί

στενά την εξέλιξη των διαδικασιών και να συµ− βάλει όπου κρίνεται απα− ραίτητο ώστε να έχουµε το συντοµότερο δυνατό απτά αποτελέσµατα. Το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο στη Χαλέπα θα είναι πλήρως λειτουργικό και επισκέψιµο στη διάρ− κεια της θητείας της επό− µενης δηµοτικής αρχής. Θέτουµε ως στόχο τη διασύνδεση του Μουσεί− ου µε το µοναδικό φυσικό και πολιτιστικό απόθεµα του ∆ήµου µας. Είναι ένας πολιτιστικός πόλος µεγάλης εµβέλειας για τον ∆ήµο µας, που οπωσδήποτε θα δώσει νέα δυναµική στην ευρύτερη περιοχή, αφού γειτνιάζει µε την Οικία−Μουσείο Βενιζέ− λου, µε το κτίριο της Γαλλικής Σχολής όπου το Πολυτεχνείο Κρήτης προγραµ− µατίζει τη λειτουργία εκθετηρίου λαο− γραφικών συλλογών και µουσείου τεχνο− λογίας, µε τα Ταµπακαριά.

Ούτε οι νέοι είναι εξ ορισµού ά1ειροι και ακατάλληλοι, ούτε οι µεγαλύτεροι είναι αναγκαστικά έµ1ειροι και ικανοί.

Παράλληλα, µε στόχο τη διασύνδεση του πολιτισµού µε την εκπαίδευση, αξιο− ποιούµε µε ορίζοντα τετραετίας την εµπειρία από το Πρόγραµµα «Μελίνα» και προσαρµόζουµε στις ανάγκες του δήµου Χανίων το Πρόγραµµα «Αµάλ− θεια», που είχα εισηγηθεί ως θεµατικός αντιπεριφερειάρχης Παιδείας. Τα µνη− µεία, οι αρχαιολογικοί χώροι και η τοπι− κή ιστορία έχουν τη δική τους κοµβική θέση, µε στόχο οι σηµερινοί µαθητές να διαµορφώσουν µια νεωτερική αντίληψη για τον τόπο τους.

Ποιος είναι ο Παναγιώτης Σηµανδηράκης Γεννήθηκε το 1982 στην Κερά Κισάµου. Είναι απόφοιτος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και κάτοχος µεταπτυχιακού διπλώµατος Εφαρµοσµένης Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής από το ίδιο Πανεπιστήµιο. Εργάστηκε στην Αθηναϊκή Αναπτυξιακή. Είναι συνιδιοκτήτης της οικογενειακής βιο− τεχνίας «Κρητικά Εδέσµατα Σηµανδηράκη». Εξελέγη περιφερειακός σύµβουλος Κρήτης το 2010 και το 2014 µε τον συνδυασµό «Κρήτη Πρώτη ∆ύναµη» του Σταύρου Αρναουτάκη. ∆ιετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης (2014−2017) και στη συνέχεια, µέχρι σήµερα, Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος µε το ίδιο αντικείµενο. Είναι γενικός γραµµατέας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου (Τµήµατος ∆υτικής Κρή− της) και µέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλά− δας. Εµπνευστής και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Γιορτών Ρόκκας, ενός πολιτιστικού θεσµού µε διεθνή εµβέλεια.


www.cretavoice.gr

ΣΧΟΛΙΟ

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Σκέψεις ενός Χανιώτη για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές Γράφει ο Παύλος Μουρτζάκης*

Έ

χουµε µπει δυναµικά σε προεκλογική περίοδο και οι πολλοί, η αλήθεια να λέγεται, µνηστήρες έχουν επιδοθεί σε αγώνα ανακοινώσεων και εξαγγελιών. Χωρίς αµφιβολία, όλοι αγαπάνε την πόλη και θέλουν να την κάνουν καλύτερη. Όλοι παραδέχο− νται ότι χρειάζονται έργα. Όλοι παραδέχονται ότι χρει− άζονται δοµές. Όλοι παραδέχονται ότι υπάρχουν προ− βλήµατα. Όλοι λένε αυτά που θέλουµε να ακούσουµε όλοι εµείς οι ψηφοφόροι προεκλογικά και έχουν αρχί− σει ήδη, οι εκατοντάδες υποψήφιοι σύµβουλοι να µας βοµβαρδίζουν µε βαρύγδουπες δηλώσεις – ανακοινώ− σεις µέσω των κοινωνικών δικτύων, του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου για τους λόγους οι οποίοι τους οδήγησαν στην επιλογή του ενός ή του άλλου υποψή− φιου δηµάρχου. Έχουν αρχίσει οι επισκέψεις των υποψηφίων σε δηµο− τικές και δηµόσιες υπηρεσίες, κοινωνικές δοµές αλλά και σε κατά τόπους δηµοτικά διαµερίσµατα. Έχουν αρχίσει µικροσυγκεντρώσεις σε καφενεία και εστιατό− ρια για να «ακούσουν» τον κόσµο και να συνεχίσουν τις προεκλογικές εξαγγελίες και υποσχέσεις. Μια χαρά όλα αυτά, µέσα στο προεκλογικό πνεύµα, αλλά έρχονται στην επιφάνεια κάποιες απορίες. Ας κοι− τάξει ο κάθε υποψήφιος δήµαρχος αυτούς τους οποί− ους απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο και ας αναρωτηθεί: • Πόσοι από τους ανθρώπους που επέλεξε, έχουν παρελθόν στο δηµοτικό συµβούλιο αλλά και τι έργο έχουν να δείξουν; • Πόσοι από τους νέους που επέλεξε, για να κάνει τη διαφορά από το παρελθόν, έχουν δυνατότητες να προ− σφέρουν για το κοινό καλό και όχι µόνο για την προ− σωπική προβολή και συµφέρον; • Πόσοι ανακυκλώνονται από συνδυασµό σε συνδυα− σµό τα τελευταία 30+ χρόνια, µε µόνο όπλο τους σταυ− ρούς που «κουβαλάνε» µε απώτερες βλέψεις σε καλύ− τερες θέσεις στις δηµόσιες θέσεις; • Πόσοι από τους νέους ή τους παλαιούς υποψηφίους συµβούλους, θα µείνουν στον συνδυασµό µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας ακόµα και αν διαφωνούν σε κάποια θέµατα µε την πλειοψηφία του συνδυασµού; • Σε πόσους από τους υποψηφίους συµβούλους, µπο− ρούν να βασιστούν ότι θα παράξουν πραγµατικό έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της δηµοτικής θητείας για το καλό του δήµου; Και πάµε τώρα στους υποψήφιους δηµάρχους και στις προεκλογικές υποσχέσεις τους. Ξέρουµε λοιπόν ότι όλοι σας αγαπάτε τον δήµο και θέλετε το καλύτερο για όλους µας. Το έχουµε δει άλλωστε και στο παρελθόν, ας πούµε. Επειδή οι ανακοινώσεις και οι υποσχέσεις που έχουν ήδη δει το φως της δηµοσιότητας, είναι πάρα πολλές, θα ζητήσω κάποιες εξηγήσεις µόνο για λίγες από αυτές, τις οποίες εγώ θεωρώ σηµαντικές (χωρίς οι υπόλοιπες να είναι ασήµαντες). Είµαι λοιπόν ένας απλός δηµότης που σίγουρα δεν ξέρει τι γίνεται σε όλον τον δήµο αλλά ούτε και τι διαδικασίες πρέπει να κινηθούν για να γίνουν κάποιες εξαγγελίες, έργα. Επίσης ξέρουµε όλοι ότι µε εξαίρεση τον σηµερινό δήµαρχο, εάν βγει ο οποιοσδήποτε άλλος, την επόµενη µέρα θα αρχίσει να λέει ότι παρέλαβε άδεια ταµεία, διαλυµένες δοµές και καµένη γη. Ξεπερνάµε λοιπόν αυτές τις ανόητες πλέον δικαιολογίες και ζητάµε έργο από την επόµενη ηµέρα της ανάληψης των καθηκόντων, χωρίς ουσιαστικά περίοδο προσαρµογής καθώς οι περισσότεροι ξέρουν ήδη πως λειτουργεί το σύστηµα και τι πρέπει να γίνει. Αν θέλετε, µια και είναι της µόδας,

ας πούµε για τις πρώτες 100 ηµέρες. • Τι, πως και πότε θα διορθώσουν το αίσχος των δρό− µων όλου του δήµου; Προφανώς δεν µιλάω για µπαλώ− µατα λάσπης (άσφαλτος δεν είναι σίγουρα αυτό που µπαίνει και σε ένα µήνα είναι πάλι λακκούβα). Μιλάω για κανονική διόρθωση λαθών ετών, όπου θα µπει κανονική ασφαλτόστρωση µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και όπου θα έχει γίνει τέτοια υποδοµή ώστε να µείνει η άσφαλτος στη θέση της και από λακκούβες αλλά και από σαµαράκια. • Τι συγκεκριµένες και πραγµατοποιήσιµες προτάσεις έχουν για τη διόρθωση του κυκλοφορικού προβλήµα− τος, κατά βάση εντός πόλεως; Με κλήσεις µόνο, δεν λύνεται το πρόβληµα. όπως δεν λύνεται το πρόβληµα µε το να γίνεται σήµερα χώρος ελεγχόµενης στάθµευ− σης, εκεί που µέχρι χτες απαγορευόταν και η στάση ακόµα. • Τι συγκεκριµένες προτάσεις έχουν για την απρόσκο− πτη κυκλοφορία πεζών, ΑΜΕΑ, ποδηλατών και µανάδων µε καροτσάκια µωρών σε όλες τις περιοχές του δήµου και ειδικά στο κέντρο; Τι σκοπούς έχουν για τα όποια εµπόδια δυσκολεύουν αυτή την κίνηση; • Τι συγκεκριµένη πρόταση έχουν για τα σκουπίδια; Καλή η υπογειοποίηση των κάδων και πολύ όµορφη ιδέα, µε την αρχαιολογία τι γίνεται; Οπότε θα προτιµού− σα µια πρόταση που να περιλαµβάνει και τη συγκεκρι− µένη παράγραφο – υποσηµείωση, ώστε να ξέρουµε αν θα µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα ή θα µείνει στις εξαγ− γελίες. • Τι συγκεκριµένη πρόταση έχουν για την καθηµερινή και συνεχή καθαριότητα της πόλης; • Τι συγκεκριµένη πρόταση έχουν για τα αδέσποτα αλλά και όλους αυτούς οι οποίοι περιφέρουν τα κατοι− κίδιά τους µέσα στην πόλη χωρίς να µαζεύουν τίποτα από ότι αφήνουν τα ζωντανά τους στο διάβα τους; • Τι συγκεκριµένη πρόταση έχουν για την ανάπτυξη του πράσινου σε όλο τον δήµο αλλά και τη διατήρησή του; • Τι συγκεκριµένη πρόταση εκµετάλλευσης των δηµο− τικών κτιρίων έχουν για να σταµατήσει ο δήµος να πλη− ρώνει ενοίκια ή αν υπάρχει η δυνατότητα να ενοικια− στούν σε ιδιώτες για την αύξηση των εσόδων ή ποια εναλλακτική υπάρχει; • Τι συγκεκριµένη πρόταση, συντήρησης και ανάδειξης, υπάρχει για τους χώρους του παλιού Ξενία, τα Νεώρια, την Αγορά, τους καµένους πλέον Ιταλικούς στρατώνες, τους προµαχώνες που καταρρέουν, την παλιά πόλη εν γένη αλλά και το Λιµάνι; • Τι συγκεκριµένη πρόταση υπάρχει για την τουριστι− κή προβολή του δήµου, την προσέλκυση επενδυτών και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας; • Τι συγκεκριµένη πρόταση υπάρχει για εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπου αυτές µπορούν να εφαρµοστούν

σε δηµοτικά κτήρια και δοµές; • Τι συγκεκριµένη πρόταση υπάρ− χει για αντιπληµµυρικά αλλά και αντιπυρικά έργα; • Τι συγκεκριµένη πρόταση υπάρ− χει για τον στολισµό της πόλης σε εορταστικές περιόδους, πως θα την αναπτύσσουν ανά έτος, τι πολιτιστικές δράσεις θα γίνονται κατά περίπτωση και σε τι χώρους; • Τι συγκεκριµένη πρόταση υπάρ− χει για τις παραλίες και τη χρήση αυτών; Πως θα επεκταθεί ο χρό− νος πρόσληψης αλλά και ωραρίου

των ναυαγοσωστών; • Τι συγκεκριµένη πρόταση υπάρχει για την ασφάλεια των δηµοτών όλο το 24ωρο και την εξάλειψη «γκετο− ποίησης» ορισµένων περιοχών από περιθωριακά στοι− χεία; Σίγουρα υπάρχουν πολλά ακόµα θέµατα που ξεχνάω αλλά και πολλά ακόµα τα οποία δε γνωρίζω. Νοµίζω όµως ότι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα θα πρέπει να δοθούν ή έστω να προβληµατίσουν τους µνηστήρες του δηµαρχιακού θώκου αλλά και των συµ− βούλων τους. Τα χρόνια της ξύλινης γλώσσας και των υποσχέσεων εντυπωσιασµού, πέρασε ανεπιστρεπτί. Είναι πλέον καιρός για έργα µε το βλέµµα στο µέλλον και χωρίς να υπολογίζονται µικροπολιτικές σκοπιµότη− τες και ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθούν. Σίγουρα δεν θα είναι όλοι ικανοποιηµένοι ποτέ στο σύνολο του έργου που γίνεται αλλά θα υπάρχουν πολλοί δυσαρεστηµένοι για έργα που δεν γίνονται. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους σας και καλά έργα στον όποιο νικητή. *Στέλεχος του τουριστικού τοµέα

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 25


www.cretavoice.gr

ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΜΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ

Συνέντευξη

Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Εκλογικής Περιφέρειας Σούδας

Συνέντευξη στην ∆έσποινα Τζαγκαράκη Μία συνέντευξη αληθινή και ανθρώπινη από µία υποψή− φια δηµοτική σύµβουλο που ξεχωρίζει για το ήθος της, για την ειλικρίνεια της και πάνω απ’όλα για την αγάπη της γι’αυτόν τον «ευλογηµέ− νο» τόπο όπως κατ’επανάλη− ψη ανέφερε. Κατά την διάρκεια της συνέ− ντευξης «εισπράξαµε» την όρεξη και το πάθος της για προσφορά που εξέπεµπε το βλέµµα της µε αποφασιστι− κότητα και σιγουριά. Η υποψηφιότητά της εκφρά− ζει την φρεσκάδα και την απαίτηση του κόσµου για ανανέωση σε όλο το φάσµα της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς δεσµεύσεις και κοµµα− τικές ταυτότητες. ∆ιαθέτει όλο το ιδανικό «πακέτο» µίας νέας δυναµι− κής σύγχρονης Ελληνίδας. (πετυχηµένη επιχειρηµατίας, ιδανική σύζυγος και τέλεια µητέρα). Είναι σίγουρα από τις υπο− ψηφιότητες που θα πρωτα− γωνιστήσουν και προεκλογι− κά αλλά και µετεκλογικά… Ειλικρινά απολαύσαµε µία µοναδική και ξεχωριστή συνέντευξη που αξίζει να την µοιραστούµε µαζί σας.

Πώς προέκυψε η συνεργα−

σία σας µε τον Γρηγόρη Αρχοντάκη; Λένε πως η πολιτική έχει ανάγκη όσους δεν έχουν ανά− γκη την πολιτική …

26 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

O Γρηγόρης Αρχοντάκης ανήκει σ΄ αυτήν ακριβώς την κατηγορία… Σεµνός, άνθρω− πος χαµηλών τόνων , µε ήθος , ανοιχτό µυαλό , συνεργάσι− µος , µε όραµα και στοχοπρο− σήλωση… Πετυχηµένος επιχει− ρηµατίας , µε πολυετή δράση στα κοινά. Θα έλεγα ..... ο

« Είναι ευθύνη όλων µας η « ε1όµενη µέρα» Είναι κρυµµένα τα όνειρα των 1αιδιών µας κά1ου εκεί…. » πλέον έµπειρος Χανιώτης στην τοπική αυτοδιοίκηση. ∆έχτηκα την καθ΄ολα τιµητική προς εµένα πρόταση χωρίς πολλή σκέψη .....

Εκτός της ικανότητας του

επικεφαλής σας όπως εσείς µας αναφέρετε τι ήταν αυτό που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση της υποψη− φιότητας σας;

Eάν θέλουµε τούτος ο τόπος

να πάει παρακάτω , να προ− χωρήσει και να αναπτυχθεί όπως θα πρέπει και όπως του αξίζει τότε ήρθε η ώρα να αναλάβουµε όλοι µας τη δική µας προσωπική ευθύνη , να αναλάβουµε όλοι µας δράση. Να σταµατήσει επιτέλους η άσκοπη κριτική του καναπέ. Σήµερα η πολιτική απαξιώνε− ται σε κάθε επίπεδο .Οι νέοι άνθρωποι αδιαφορούν , οι µεγαλύτεροι νιώθουν προδο− µένοι. Σήµερα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ µια συλλογική προσπάθεια που θα αφυπνίσει τους πάντες. Μια ειρηνική επανάσταση που θα αλλάξει πολλά απ τα κακώς κείµενα. Πιστεύω πολύ στη νέα γενιά. Πιστεύω στη γενιά της κόρης µου. Πιστεύω πολύ πως όλοι µαζί µπορούµε . Ας µην είναι απλά ένα κλασικό προεκλογικό σλόγκαν αλλά µια δυναµική µετεκλογική δράση. Αν δίνα− µε ο ένας το χέρι στον άλλο , αν φυτεύαµε ένα δέντρο ο καθένας , αν χαρίζαµε ένα χαµόγελο και µια αγκαλιά στο διπλανό µας , αν φτιάχναµε µικρές οµάδες δράσης θα δηµιουργούσαµε κουλτούρα εθελοντισµού στην πόλη. Πιστεύω στον εθελοντισµό . Πιστεύω στις ευαισθησίες αυτού του λαού. Ο ένας για τον άλλο και όλοι µαζί για τα Χανιά µας. Ας σταµατήσουµε να ψάχνουµε πάντα τους θύτες και να παριστάνουµε τα αιώ− νια θύµατα. ∆ε λέω ότι δεν υπάρχουν , µην παρεξηγηθώ ..... λέω όµως ότι , αν αναλά− βουµε ο καθένας την προσω− πική του ευθύνη τότε θα απο− κτήσουµε δικαίωµα στο όνει− ρο. Το χρωστάµε πρώτα απ

µας;

« Πιστέψτε µε όταν 1ροσφέρεις στον συνάνθρω1ό σου 1ου έχει ανάγκη αισθάνεσαι και εσύ καλύτερος άνθρω1ος » όλα στις γενιές που έρχονται. Χρωστάµε µία ανθρώπινη πόλη. Χρωστάµε ανθρωπιά και ευθύνη. Χρωστάµε όραµα και δέσµευση. Χρωστάµε να γίνει η ζωή µας πιο δηµιουργι− κή , πιο συλλογική , πιο συµµε− τοχική. ∆εδοµένα ..... όλοι µαζί µπορούµε. Ας µην είναι µόνο σύνθηµα αλλά στάση ζωής .Πιστεύω και προσδοκώ µε ανυποµονησία την «επόµενη µέρα» Θέλω να ονειρεύοµαι την επόµενη µέρα. Έχω και έχουµε όλοι δικαίωµα στο όραµα µιας άλλης πόλης , πιο ανθρώπινης , πιο κοινωνικής , πιο δυναµικής. Και επιτέλους ..... ας συµφωνήσουµε. Συνήθως λατρεύουµε να δια− φωνούµε. ∆εν θα αλλάξει τίποτα αν δεν αλλάξουµε εµείς . Είναι ευθύνη όλων µας η « επόµενη µέρα» Είναι κρυµµένα τα όνειρα των παι− διών µας κάπου εκεί….

Είναι

γνωστή σε όλα τα

Χανιά η κοινωνική σας προ− σφορά και ειδικά σε συγκε− κριµένο ίδρυµα που έχει σχέση µε ανήλικα παιδιά. Τι µήνυµα θα θέλατε να µετα− δώσατε στους συνδηµότες

* ( ακολουθούν κάποια δευ− τερόλεπτα σιωπής και φανερά ενοχληµένη µας απαντάει) κ. Τζαγκαράκη , µου προκα− λεί µια σχετική αµηχανία η ερώτηση σας . ∆ε θέλω να προάγω το κοινωνικό µου πρόσωπο µε αυτό τον τρόπο . ∆εν είναι εµπορεύ− σιµος ο ανθρώπινος πόνος!

Κα

Μαγγελάκη η ερώτη−

σή µου δεν είχε σκοπό να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Η φιλοσοφία της εφη− µερίδας είναι να προβάλλου− µε κάποιους συµπολίτες µας που έχουν ενεργή κοινωνική προσφορά µε στόχο να εµπνεύσουν και να σηκώ− σουν και άλλους συµπολίτες µας από τον καναπέ όπως µας αναφέρατε πιο πάνω. ∆εν θα επιµείνω όµως εάν δεν θέλετε να µιλήσετε γι’αυ− τό το θέµα… Αγαπητή κα Τζαγκαράκη σεβαστή η άποψη της εφηµε− ρίδας σας. Θα επιθυµούσα εάν µου επιτρέπετε όµως να µιλήσω γενικά περί εθελοντι− σµού και κοινωνικής προσφο− ράς. Στην πόλη µας υπάρχουν οικογένειες που έχουν µεγά− λες ανάγκες, υπάρχουν παιδιά παραµεληµένα και παρατηµέ− να από τους γονείς τους, υπάρχουν ηλικιωµένοι (που θα µπορούσαν να ήταν και γονείς µας) που έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στην µοίρα τους. Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό όσοι µπορούµε καθηµερινά να προσφέρουµε απλόχερα την αγάπη µας, το χαµόγελό µας την ανθρωπιά µας και ότι µας περισσεύει (τρόφιµα, ρούχα, παιχνίδια κ.λ.π.). ∆εν επαρκεί να τους θυµόµαστε µόνο τις γιορτές. Πιστέψτε µε όταν προσφέ− ρεις στον συνάνθρωπό σου που έχει ανάγκη, αισθάνεσαι και εσύ καλύτερος άνθρωπος. Αγάπη και ανθρωπιά λοιπόν ….τίποτα παραπάνω!

Θα θέλαµε να µας µιλήσε−

τε και για την εκλογική σας περιφέρεια την Σούδα. Τι δια− φορετικό να περιµένουν οι κάτοικοί της από εσάς σε περίπτωση που ο συνδυα− σµό σας κερδίσει τις εκλο− γές;


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

«θα σηκώσουµε τα µανίκια και θα 1ιάσουµε αµέσως δουλειά. Και για τη Σούδα θα αγωνιστώ 1ροκειµένου να καλυτερεύσουµε και να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα»

Eκτός από τα κοινά προβλήµατα της καθηµερινότητας που απασχολούν όλο τον ∆ήµο Χανίων η Σούδα έχει δυστυχώς σηµαντικά τοπικά προβλήµατα. Το θετικό επίσης είναι ότι ίσως να είναι και η γει− τονιά µε το µεγαλύτερο περιθώριο ανά− πτυξης, Η δέσµευσή µου λοιπόν κα Τζαγκαράκη είναι ότι από την επόµενη µέρα των εκλογών που θα είµαστε δηµοτική αρχή και αυτό το πιστεύω ακράδαντα, θα σηκώσουµε τα µανίκια και θα πιάσουµε αµέσως δουλειά. Και για τη Σούδα θα αγωνιστώ προκειµένου να καλυτερεύ− σουµε και να διορθώσουµε τα κακώς κείµενα. Θα σας τα αναφέρω επιγραµµατικά: −ανάπλαση της κεντρικής πλατείας −δηµιουργία σύγχρονου πεζόδροµου στο παραλιακό µέτωπο − δηµιουργία οργανωµένης µαρίνας τουριστικών σκαφών − ένωση του ΒΟΑΚ µε τον αστικό ιστό της Σούδας −ολοκλήρωση µελέτης της WWF που αφορά τον ποταµό Μορώνη

−ανάπτυξη ναυταθλητικών δραστηριοτή− των −αξιοποίηση των πολιτιστικών µας κλη− ρονοµιών (επισκεψηµότητα του κάστρου στο νησάκι του Αγίου Νικολά− ου, αξιοποίηση της Αρχαίας Απτέρας και η ανάδειξη του Κουλέ)

και των φυσικών του δυνατοτήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό διότι µε αυτό τον τρόπο µπορούν να συνυ− πάρχουν αρµονικά η επιβατική η εµπορι− κή η τουριστική η αλιευτική η ναυταθλη− τική καθώς και η στρατιωτική χρήση του λιµανιού της Σούδας.

που θα µπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυ− ξη, την σωστή λειτουργία και την διαχεί− ριση του λιµένα. Επίσης θα φροντίσουµε να υπάρχει συνεχή ενηµέρωση για την πορεία των έργων ώστε να µπορούν οι συνδηµότες µας να έχουν πλήρη γνώση.

Γενικότερα το λιµάνι µας αποτελεί ένα από τα λίγα λιµάνια οπού είναι χωρισµέ− νο το εµπορικό από το επιβατικό τµήµα και είναι χωροθετηµένες όλες οι χρήσεις του µε την εγκεκριµένη µελέτη του λιµε− νολόγου κ.ΡΟΓΚΑΝ. Έτσι µπορούν να αναπτύσσονται ταυτόχρονα οι πολυποί− κιλες χρήσεις του χωρίς να εµποδίζει η µία την άλλη εξαιτίας της έκτασης του

Προτεραιότητα επίσης πρέπει να είναι η αλλαγή του θεσµικού πλαισίου που διέ− πει τον Λιµένα Σούδας µε την δηµιουρ− γία ενός σύγχρονου Οργανισµού Λιµένα ΑΕ καθώς και ο χαρακτηρισµός του, ως Λιµάνι ∆ιεθνής Σηµασίας. Είναι ιστορικό καθήκον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αποκτήσει το Λιµάνι της Σούδας ένα σύγχρονο Οργανισµό, Ανώνυµη Εταιρία

Όπως διαπιστώνετε από την «επόµενη µέρα» µας περιµένει αρκετή δουλειά. Και απαντώ κα Τζαγκαράκη ότι το διαφορε− τικό που θα προσφέρουµε εµείς ως συν− δυασµός είναι η αποτελεσµατικότητα και η υλοποίηση… και είµαι απολύτως σίγουρη ότι θα φανούµε αντάξιοι των προσδοκιών των κατοίκων του ∆ήµου µας…

Τα όρια δαπανών υποψηφίων και συνδυασμών στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Τα όρια των δαπανών υποψηφίων και συνδυα− σµών στις δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι απαγορεύσεις για τη χρη− µατοδότησή τους, οι περιορισµοί στις εµφανί− σεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ αλλά και στην προ− βολή τους µέσω προεκλο−

γικών κέντρων, αφισών κ.λπ. αποτελούν τα κύρια θέµατα εγκυκλίου του υπουργού Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση. Σύµφωνα µε τα προβλε− πόµενα, για εκλογική περι− φέρεια µέχρι 100.000 κατοίκους οι υποψήφιοι µπορούν να δαπανήσουν 2.500 ευρώ, µέχρι 150.000 να δαπανήσουν 3.000 ευρώ, µέχρι 200.000 να δαπανήσουν 3.500 ευρώ, ενώ για µεγαλύτερες πλη− θυσµιακά Περιφέρειες ο συντελεστής αυξάνεται κατά µία µονάδα ανά 100.000 κατοίκους. Για τον

υπολογισµό του ανώτα− του όριου δαπανών συν− δυασµών στις περιφερει− ακές εκλογές αθροίζονται τα επιµέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και του υπο− ψηφίου αντιπεριφερειάρ− χη. Αντίστοιχα, για τους υπο− ψήφιους στις δηµοτικές εκλογές, για εκλογικές περιφέρειες µέχρι 30.000 κατοίκων προβλέπεται ανώτατο όριο δαπανών µέχρι 1.500 ευρώ, µέχρι 60.000 κατοίκους 2.000 ευρώ, µέχρι 100.000 κατοίκους 2.500 ευρώ,

µέχρι 150.000 κατοίκους 3.000 ευρώ, µέχρι 200.000 κατοίκους 3.500 ευρώ, ενώ για εκλογικές περιφέ− ρειες άνω των 200.000 κατοίκων ο συντελεστής αυξάνεται κατά 1 µονά− δα/100.000 κατοίκους. Για τον υπολογισµό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασµών στις δηµοτικές εκλογές, αθροί− ζονται τα επιµέρους ανώ− τατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαµ− βάνεται υπόψη ο αριθµός των εκλογικών περιφερει− ών του οικείου δήµου συν την κατά περίπτωση προ−

σαύξηση, η οποία συναρ− τάται µε τον αριθµό των εκλογικών περιφερειών ανά δήµο. Σύµφωνα µε την εγκύ− κλιο, απαγορεύεται η χρη− µατοδότηση υποψηφίων και συνδυασµών από φυσικά πρόσωπα που οφείλουν πάνω από 1.000 ευρώ σε ΟΤΑ, από ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ κάθε βαθµού και των νοµικών προσώ− πων τους, από ιδιοκτήτες ή εκδότες ηµερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεο−

πτικών σταθµών ή ιδιο− κτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέ− ων, καθώς και από συζύ− γους και κατιόντες αυτών, από υπαλλήλους ΟΤΑ ή νοµικών προσώπων τους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων για τη χρηµατοδότηση συνδυασµών και υποψη− φίων. Τέλος, η χρηµατοδό− τηση των συνδυασµών δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ από το ίδιο πρόσωπο, ενώ το αντί− στοιχο ποσό για τους υποψηφίους είναι 500 ευρώ.

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 27


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Ψυχολογία

Σε παλαιότερο άρθρο είχαµε αναφερθεί στη σηµασία του περιβάλλο− ντος στη ζωή των αθλητών και αθλητριών. Πιο συγκε− κριµένα είχαµε αναλύσει το πόσο απαραίτητη είναι η λειτουργική συνδροµή του γονέα στην εξέλιξη και τη γενικότερη ανάπτυξη του αθλητή. Όµως, ο κάθε αθλη− τής και αθλήτρια δηµιουρ− γεί πολλές σχέ− σεις κατά τη διάρκεια της πορείας του στον κόσµο του αθλητισµού και της φυσικής άσκησης. Μέσα στα στάδια, τα γήπεδα και τις αίθουσες γυµναστικής, ο αθλητής ή η αθλήτρια κοινωνικοποιείται µε πολλούς και διαφορετι− κούς τρόπους. ∆ηµιουργεί φιλίες και επαγγελµατικές σχέσεις, έρχεται σε επαφή µε ανθρώπους από άλλες κουλτούρες και αναπτύσσει συµπάθειες και αντιπάθειες. Ίσως, όµως η πιο σηµαντική σχέση από όλες είναι αυτή ανάµεσα στον αθλητή/τρια και τον προπονητή/τρια. Η σχέση αθλητή και προ− πονητή αποτελεί ένα από τα αγαπηµένα θέµατα έρευνας στους κύκλους των Αθλητικών Ψυχολόγων παγκοσµίως. Η στενή συνεργασία ανάµεσα σε αυτές τις δυο πλευρές καθώς και η δηµιουργία (και η διατήρηση) µακροχρόνιων και αλληλοεξαρτώµενων σχέσεων ανάµεσα σε ανθρώπους που µπορεί να µην έχουν κανένα άλλο κοινό σηµείο επικοινωνίας, εξάπτουν την περιέργεια των επιστηµόνων. Το φαινό− µενο της σχέσης µεταξύ αθλητή και προπονητή έχει µεγάλο ενδιαφέρον µιας και η αλληλεπίδραση αυτή έχει αντίκτυπο, όχι µόνο στην αποτελεσµατικότητα της προπόνησης και την αγωνι− στική εµφάνιση αλλά µπο− ρεί να επηρεάσει, µεταξύ άλλων, την προσωπική ικα− νοποίηση, τον ενθουσιασµό, τα κίνητρα αλλά και τις επι− δόσεις των δύο πλευρών. Γενικά, ως σχέση ορίζεται η ένωση ή η σύνδεση ανάµε− σα σε δυο ή περισσότερους ανθρώπους που συνήθως περιλαµβάνει έναν βαθµό

Προπονητής και αθλητής Μια σχέση ζωής αλληλεξάρτησης µεταξύ τους. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα µέλη της ένωσης/ σύνδεσης αλλά και την ποιότητα αυτής είναι πολλοί και θα µιλήσουµε γι’ αυτούς λίγο παρακάτω. Οι σχέσεις που δηµιουργού− νται ανάµεσα στους ανθρώπους έχουν την ικανό− τητα να προωθή− σουν και να επι− φέρουν την πρόο− δο και ανάπτυξη των ατόµων ή ακόµα και να την αποτρέψουν. Το πιο σηµα− ντικό, λοιπόν, όταν δηµιουρ− γείται µια σχέση είναι να διασφαλιστούν η αρµονία και η σταθερότητα της και από τις δυο πλευρές προ− κειµένου να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές συνέπειες. Ως σχέση αθλητή και προ− πονητή ορίζεται η αλληλε− ξάρτηση των συναισθηµά− των, των πράξεων αλλά και των σκέψεων του αθλητή και του προπονητή. Αθλη− τής και προπονητής σχετί− ζονται έχοντας κοινό στόχο την ανάπτυξη των ικανοτή− των και της τεχνικής κατάρ− τισης τους µε απώτερο σκοπό την επιτυχία στο εκάστοτε άθληµα. Με απλά λόγια, η σχέση αθλητή και προπονητή είναι, στην ουσία,το όχηµα που οδηγεί στην ανεπτυγµένη απόδο− ση, σε επιτυχηµένες αθλητι− κές εµφανίσεις και γενικό− τερα θετικές και ευχάρι− στες εµπειρίες. Οι παράγοντες που παί− ζουν ρόλο στην ανάπτυξη µιας ποιοτικής σχέσης ανάµεσα σε αθλητή και προπονητή που δουλεύει. Εφόσον αθλητής και προ− πονητής συνεργάζονται αρκετά στενά, έχουν δηλα− δή έναν υψηλό βαθµό αλλη− λεπίδρασης και αλληλεξάρ− τησης, είναι σηµαντικό και για τους δύο να γνωρίζουν τι αναζητούν ο ένας στον άλλο ώστε να δηµιουργή− σουν µια αποτελεσµατική σχέση. Παρακάτω θα ανα− φερθούµε σε τρεις από τους πιο σηµαντικούς παρά− γοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της σχέσης αθλη−

28 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

τή και προπονητή. Ατοµικά και οµαδικά αθλή− µατα: η σχέση αθλητή και προπονητή µορφοποιείται βάσει εξωτερικών παραγό− ντων που σχετίζονται µε το είδος του αθλήµατος. Γενικά παρουσιάζεται καλύτερη συνεννόηση και διορατικό− τητα στο πλαίσιο ενός ατο− µικού αθλήµατος απ’ ότι σε µια οµάδα. Αυτό συµβαίνει επειδή στα οµαδικά αθλή− µατα οι προπονητές αλλη− λεπιδρούν µε ένα γκρουπ ανθρώπων ως ολότητα και έτσι οι προσωπικές/ ατοµι− κές αλληλεπιδράσεις είναι συχνά περιορισµένες. Οπότε σε µια οµάδα αυτά που ο προπονητής λέει ή κάνει δεν έχουν απόλυτη εφαρµογή σε κάθε ένα µέλος της οµάδας. Από την άλλη στα ατοµικά αθλήµα− τα συναντάµε πιο ποιοτικές σχέσεις λόγω της στενής επαφής των δυο πλευρών. Για τον προπονητή µιας οµάδας είναι σηµαντικό να βρει το χρόνο ώστε να έρθει κοντά και να γνωρίσει τον κάθε αθλητή µέσα από επίσηµες συναντήσεις αλλά και ανεπίσηµες, καθηµερι− νές συζητήσεις. Φυσικά, υπάρχουν πολλά παραδείγ− µατα προπονητών σε οµα− δικά αθλήµατα που έχουν καταφέρει να έρθουν κοντά µε τους παίκτες τους, έχο− ντας µάλιστα καταφέρει, όχι µόνο να δηµιουργήσουν σχέσεις ζωής αλλά και να µετρούν πολλές επιτυχίες στον αθλητικό κόσµο. Ανταγωνιστικό επίπεδο: στα ερασιτεχνικά επίπεδα, οι αθλητές συµµετέχουν σε κάποιο άθληµα υποκινούµε−

νοι από εσωτερικά κίνητρα σχετικά µε τη φυσική άσκη− ση, την απόλαυση του να περνάς χρόνο µε φίλους και του να µαθαίνεις µια και− νούρια δεξιότητα. Στα υψη− λότερα επίπεδα οι εξωτερι− κοί παράγοντες όπως οι υψηλοί στόχοι είναι πιο σηµαντικοί για τον αθλητή− µια διάκριση ή µια υψηλή θέση στην κατάταξη, µια νίκη, βραβεία και δόξα. Έρευνες έχουν δείξει πως ελίτ αθλητές και προπονη− τές που είναι πιο κοντά ο ένας στον άλλον και είναι γενικά καλύτερα συντονι− σµένοι, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχουν έναν κοινό στόχο ενώ αθλη− τές και προπονητές που είναι απόµακροι, αποµονω− µένοι και γενικά έχουν µια «παράφωνη» σχέση, έχουν αυξηµένες πιθανότητες να µην καταφέρουν να πετύ− χουν τους σχετικούς µε µια επιτυχηµένη εµφάνιση στό− χους τους. Η εκπαίδευση και η εµπει− ρία του προπονητή: γενικά οι προπονητές µε µεγαλύ− τερη επαγγελµατική εµπει− ρία, που έχουν δουλέψει σε διαφορετικά πλαίσια και έχουν επαγγελµατική πιστοποίηση έχουν µεγαλύ− τερη πιθανότητα να παρου− σιάσουν µια καλύτερη κατα−

νόηση σχετικά µε το άθλη− µα και τα απαιτήσεις του. Είναι επίσης πιθανό, ένας προπονητής που διαθέτει επαγγελµατική και εκπαι− δευτική κατάρτιση να είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες του αθλητή και να λύσει ευκο− λότερα θέµατα που ίσως να δηµιουργούνται ειδικότερα σε υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισµού. Μάλιστα, ένας αθλητής µπορεί να αντιδρά µε καλύτερο τρόπο απέναντι σε έναν προπονη− τή όταν αντιλαµβάνεται πως έχει απέναντι του έναν άνθρωπο που έχει µεγαλύ− τερη γνώση και εµπειρία από αυτόν. Εδώ βέβαια πρέπει να είµαστε προσε− κτικοί γιατί ένας καλός προ− πονητής είναι αυτός ο οποί− ος ενηµερώνεται συνεχώς σχετικά µε το τι συµβαίνει στο άθληµα, αλλά και µε κάθε αθλητή µέσα στην οµάδα ή τον σύλλογο. Πολ− λές φορές, προπονητές µε µεγάλη εµπειρία αναφέρουν πως τα «έχουν δει όλα» και παρουσιάζουν µειωµένη ικα− νότητα στο να αντιληφτούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των αθλητών. Η υπερβολική αυτοπεποίθηση οδηγεί σε λανθασµένες αντιλήψεις καθώς ο προπο− νητής δε δίνει την απαραί−

τητη προσοχή στις τρέχου− σες και διαθέσιµες πληρο− φορίες. Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε πως, τα βασικά εργα− λεία για τη δηµιουργία και διατήρηση µια ποιοτικής και αποτελεσµατικής σχέσης ανάµεσα σε αθλητή και προπονητή είναι, η υψηλού επιπέδου επικοινωνία και η δέσµευση των δυο πλευρών σχετικά µε την ανάληψη ευθυνών και στην επιτυχία αλλά την αποτυχία. Αθλη− τής και προπονητής χρειά− ζεται να καταβάλλουν προ− σπάθεια και να επενδύσουν χρόνο προκειµένου να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. ΕλεάναΚοκκίνη ΨυχολόγοςΑΠΘ Mental Performance Coach (MSc Sport and Exercise Psychology) Πηγές: Jowett, S. (2005). On repairing and enhancing the coach–athlete relationship. In S. Jowett & M. Jones (Eds.), The psychology of coaching. Leicester, UK: The British Psychological Society. Jowett, S. (2009). Validating coach–athlete relationship measures with the nomological network. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13, 1–18. Jowett, S. &Cockerill, I.M. (2003).Olympic Medallists’ perspective of the athlete–coach relationship. Psychology of Sport and Exercise, 4: 313–331. Jowett, S. & Meek, G.A. (2000a). A case study of a top−level coach–athlete dyad in crisis. Journal of Sport Sciences, 18, 51–52.


www.cretavoice.gr

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

4 τρόποι για να κάψετε θερμίδες χωρίς να κάνετε τίποτα Κι όµως υπάρχουν κάποιες «δραστηριότητες» οι οποίες µπορούν να σας απαλλάξουν από αρκετές θερµίδες χωρίς να χρειαστεί να κάνετε δίαι− τα ή να γυµναστείτε. Επειδή δεν είναι όλες οι µέρες ιδανικές για γυµναστική και επειδή δεν θέλετε −ειδικά τώρα που είναι καλοκαίρι− να κάνετε δίαιτα και να καταπιε− στείτε, δείτε τι µπορείτε να κάνετε για να κάψετε θερµί− δες απλά απολαµβάνοντας τη ζω. Πράσινο τσάι: Σίγουρα θα έχετε ακούσει και θα έχετε διαβάσει πως το πράσινο τσάι βοηθάει στην απώλεια βάρους. Πίνοντας, λοιπόν, κάθε µέρα αρκετό (3−8 ποτή− ρια την ηµέρα) πράσινο τσάι θα βοηθήσετε τον οργανισµό σας να κάψει λίπος. Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στην Ταϊ− λάνδη παρατηρήθηκε πως οι συµµετέχοντες που έπιναν πράσινο τσάι έχαναν 180 θερ− µίδες περισσότερες από εκεί− νους που δεν έπιναν. Οι ιδιό−

τητες αυτές του τσαγιού οφείλονται στις πολυφαινό− λες που περιέχει το πράσινο τσάι οι οποίες βοηθούν στην καύση του λίπους. Αφρόλουτρο: Ποιος να σας το έλεγε πως κάνοντας ένα ζεστό αφρόλουτρο θα µπορέ− σετε να κάψετε αρκετές θερ− µίδες απλά περνώντας καλά και χαλαρώνοντας. Μια πρό− σφατη έρευνα −όπως σας έχουµε γράψει ξανά− του Πανεπιστηµίου του Loughborough έδειξε πως είτε κάνετε µια βόλτα µε τα πόδια για 30 λεπτά είτε κάνετε ένα ζεστό µπάνιο θα κάψετε περίπου 140 θερµίδες. Αφήστε, λοιπόν, το περ− πάτηµα στην άκρη −ειδι− κά τις µέρες που είστε κουρασµένοι− και ρίξτε το στα ζεστά αφρόλου− τρα. Νευρικές κινήσεις: Σας το έχουµε πει ξανά, οι άνθρωποι που είναι νευ− ρικοί χάνουν περισσότε−

ρες θερµίδες από τους πιο ήρεµους ανθρώπους. Έρευνες έχουν δείξει πως όντως οι άνθρωποι που κουνάνε νευρι− κά τα πόδια τους, που χτυπά− νε τα δάχτυλά τους στο τρα− πέζι ή κάνουν το γόνατό τους να τρέµει επίτηδες από νευρι− κότητα, χάνουν πολύ περισσό− τερες θερµίδες από εκείνους που βρίσκονται µονίµως σε ηρεµία. Όσο πιο νευρικοί είστε, λοιπόν, τόσο πιο πολλές

θερµίδες µπορείτε να κάψετε. Καθάρισµ: Μπορεί το καθάρι− σµα του σπιτιού να είναι µια δραστηριότητα που δεν σας διασκεδάζει καθόλου αλλά είναι κάτι που δεν µπορείτε να αποφύγετε. Επειδή, λοιπόν, θα έρθει η στιγµή που θα τις κάνετε τις δουλειές σας µάθε− τε ότι θα κάψετε αρκετές θερ− µίδες κάνοντάς τις. Κάντε τις µε πάθος και κάψτε ακόµα περισσότερες θερµίδες.

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 29


www.cretavoice.gr

30 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων


24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

www.cretavoice.gr

Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 31


www.cretavoice.gr

32 Cv h ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

24ωρη on-line ενηµέρωση Νοµού Χανίων

Profile for Cretavoice

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019  

Advertisement